Goudsche Courant, maandag 5 maart 1906

Verkrijgbaar Gouda KUTADHUPPELS 7a i Dr DE VHIJ I met nevensstaand fabrieksmerk zgn overal verkrijgbaar A f 0 7A Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending Van postw k f 0 75 Cbemlsclie Fabriek an H N tNNING den Hang rraa0 overal yASlflNa S MtWlISTAAL f 1 96 p Uterfleaeh Per Uterfleiob 1 0 70 alle te zamen in éénc weck op te leggci ook ten hoogste I li dag loon In bepaalt dat de opbrengst der lioetei 1 nooit ten voovdeele van den werkKevc mag btrckken en bevat voorts tal va i bepalingen die tegen misbruik van fa hricksreglcmentcn waken Zoo eindelijk bij den opzeggingstermijn volgen het ontwer geldt deze alleen waar uitdrukkelijk beding of het gebruik de inachtneming vorderen en bedraagt hij al regel zooveel dagen ah gewoonlijk tusschen twee opeenvolgende loonuitbetalingen verloo Kn Voor verbeteringen is het wetsontwerp tot regeling van het arbeidsii ntra tzeker nog vatbaar en aan pogingen daartoe zal het in de Tweede Kamer wid niet ontbreken maar wie het wel meent met den Nederlandhchen arbrtder zal zeker niet instemmen met de slotwoorden der op de meeting van Ift Februari l l aangenomen motie diit ook dit gewijzigd ontwerp dient te worden verworpen en aan dat oordeel te minder waarde lieihzteii nu de voorlichting waarop het werd uitgesproken zoo verregaand in strijd met de waarheid wai als hierboven ii aangetoond De oudste inwoner onzer stad kan zich bet oogenblik niet berinnerer dut nierziekte niet heorscbende was Zoo was bet ook te Den Haag totdat een genees middel ontdekt werd dat door openhartige verklaringen geiyk de volgende aan lyders aangeboden wordt De Heer J jVALKKN wonende van der Dutjnstraat 1H2 te s Uago deelt ons mede Gedurendejvijf en twintig jaar beb ik zeer veel last gebad roet de urine de loozing was onvoldoende en zeer püniyk en ofsclioon ik hiervoor reeds ontolbire malen onder behandeling iwas geweest kon moniaiyjnaar bet scheen nieis verdor brengen Toon men mlJ Foster s Rugpijn Nioron Tillen noemde als een afdoend middel logen niersiekten liet ik dadelijk een doosje komen en liet verheugt m i zeer dat ik van dut éène doosje een groote beterschap ondervond lDe waterloozing is nu veel geregelder en geschiedt londer p jn Ik gu thans nog eenlge dagen door met dit heilzame middel en vertrouw dat ik dan geheel beter zal zyn Gaarne gooi Ik V bovenstaand bericht ten dienste van anderen en 1 kunt hiervan naar genoegen gebruik maken Een welbekend geneesheer verklaarde dat de ziekte der nieree de ergst was aller ziekten met uitzondering van tuberonlose De reden hiervan is dat men meestal geen notitie neemt van verschijnselen der nierliekte o dat deze verschijnselen verward worden mat andere ziekten terwijl ds nierKiekte zich meer en meer uitbreidt eu zich ongemerkt complicaties voordoen totdat z i zich diep in bet gestel iifgeworteld beeft Let dus op de eersfe verschijnselen van p jn in de lü neem Uw maatregelen nog heden want morgen is hot misscliion te laat Verzeker U dat men U de echte Foster s KngpUn Nieren I lllon geeft dezelfde die de Heer VALKEN gehad heeft Zij z jn te GOUDA verkrijgbaar b j de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 76 voor één of F 10 voor zes doezen BultculaRdscb Uverzlchl Do minister van jnstitie verklaarde in do ÏVansche Kamer een ingediende molie besprekend dat het openbaar debut licht zal geven over de beschuldiging van majoor Cuiquet te en generaal André ten aanzien van do Dreyfusznak BiJ de discussie trachtte de afgevaardigde Auttray de oprechtheid van Jaurès in verdenking te brengen üezo antwoordde hierop door den beer Anftrny een weerzinwekkenden Jezuïet te noemen Dit gaf aanleiding tot een heftig incident Het Rnsi Telegraaf agentschap deelt mede dat de wet bevattende het reglement op de Doema binnenkort zal verschijnen i j zal niet aan het oordeel van den staatsraad worden onderworpen Het nieuwe reglement bepaalt dat geen wet van kracht tal t jn zonder de bekrachtiging van staatsraad en Doema De staatsraad zal bestaan voor oen gel jk aantal uit benoemde leden en uit leden gekozen door de orthodoxe geestelijkheid den adel de Zemst vos de academie van wetenschappen de universiteiten den handel en de nijverheid iStaatsraad en Doema worden jaarlgks bgeeiigeroepen door keizerlgko oekases Élk in beide llchaman beiit het recht voorstel len te doen tot wijziging of afschaffing van bestaande wetten tot invoering van nieuwe wetten behalve grondwettelijke bepalingen I Staatsraad f n Do ma krijgen verder h t 1 recht tot de ministers interpellatiën te ric 1 ten over handelingen die in strijd met de 1 wet scbpnen De zittingen van staatsraad en Do tma 1 znlIcR in den regel openbaar z jo 1 I I Koning Leopold die in Zui l Frankr k ve toeft heeft een bezoek gebracht an de Kranfcche vluot te Villefranclie Hy hee t aan beord van de Muffren viceadmiraalToochard een visite gemaakt De kuningbeeft daar een toespraak gehouden vol lofover het Franschc zeevolk en de gelegenhe d 1 te baat genomen de Fransche vloot uit onoodigen eens een bezo k te komen brengf n I aan Antwerpen Hg zon dan zelt te Antwerpen zgn om de Franschcn daar te ve weikomen 1 I De bisschoppen van llilaan I avla Bergamo Lodi en C reaia hebben den paus een brief gezonden waarin zg diens aandact t vestigen op het herderl k schreven van hun collega Bunomeili te remona die zich ten guii8te van scheiding van kerk en staat hee l uitgesproken Do paus heelt geantwoord in een aan kardiuaal Ferrari gerichlen en in de Orfservutore Uomano openbaar gemaakten bncf l ius X verooi deolt Honümelli s opvatting u den scherpsten vorm Hg keurt haar zooveel te meer al omdat het kwaad dat zg fvaniicht dus te grooter is waar dit doodelgk gif van verwerpelgke en voor dij Kerk oiaanneembare groudbogiiiselen uitgaat van een door de groote menigte als gezaghebbend persoon beschouwde bron terwijl de nietswaardige liberale pers het gvetig verder verspreidt De Ki ln Zlg verneemt uit Berlijn dat het Heater boricht omtrent een weldra e verwachten onlraooting lusschuu keizer Wi helra on koning Edward in elk geval nog bevestiging behoeft Tot dusver is over het loisplun van den Keizer slechts dit bekend dut hg waurschljnlgk in de laatste helft van April den Koning van Spanje oen tegenbezoek zal biengen Met hel oog op de berichten omtrent do reis vaii koning Edward naar Biarritz Igkt een spoedige ontin eting tusschen de beide souvereinen in het bgzonder in open zee of in een haven nauwelijks wnurbcbgulgk Het optimisme over hot verloop der Ma rokko onffrentie n emt toe zelfs do Echo de Paris en de Pctito Républiqae erkennen dat huewol zg voor de toenemend goede stemming geen oorzaak kunnen zien En toch is die oorzaak er in de bunk inaestio schgnt de overeenstemming niet vor meer te zgn en dat geeft moed en hoop op een gemeenschappolgke regeling van do politieqnaestie De Süddeutsche Keichskorrespondouz zegt Het is geen oogenblikkelgke stemming alleen als men gelooft dat de arbeid der conferentie te Algeciras voorloopig verzekerd is De bankquaestie wordt niet meer gedrukt door de tegonslelling tusschen Frankrgk en Duitschland zg wordt niet meer behandeld als een diplomatiek duel inasoben twee groote mogendheden waarbg alles op het spel wordt gezet door de eene partg ora de andore te vernederen Het zgn geen afzonderlgke wenschen van DQilscliland ie tegenover de aansproken van Frankrgk in de bankquaestiü worden geplaatst maar belangen van een reeks mogendheden en het kan voor Frankrgk volstrekt niet beleedigend of vernederend zgn daarmede rekening te houden temeer daar opzettclgko schending van het beginsel van de open deur n et tot bet program van de conferentie behoort Alles wat onze westelgke bbren verstaan onder het woord van Gambetta over 1a ruison intérieure des cboses is in strijd met het onbedacht of overijld vtrbrekender besprekingen te Algeciras Kn het zal daar toe ook niet komen indien slechts de stroomingen niet de overhand krijgen die van de Marokkaanscho qnaestie oen speelbal der politieke hartstochten willen maken eu die de verantwoordelijke staatslieden zonden willen bewegen om aan de loyale onderhandelingen op de conferentie een eir dï te maken in hot belang hunner funeste plannen De Hongaarscbe regeering schuwt jolomiek niet zelfs in de pers Nu ijj door de sluiting van do Kamerzitting on de ontbinding van het parlement zich zelve beroofd heeft van een openigke tribnne om haar meening te zeggen antwoordt zjj op de manifesten der coalitie en het open schrijven van graaf An rassy aan zgn kiezers in en communiqué aan de verschillende Hongaarscbe bladen toegezonden Daarin zegt z j Beide stukken zgn nieowe schakels in de keten der pogingen om de Hongaarscbe natie en het buitenland te misleiden Zg gaan nlt van de itaatirachtarlljk monster achtige onderstelling dat ondanks de wette Ijjke erkende hoogheidsrechten va den koning de parlementaire meerderheid eischen kan dat de koning de eenheid in leiding en innerlijke organisatie van het leger zal verstoren maar jnist ora die te waarborgen kende de wel hem de hoogheidsrechten toe Het is een treurig verschijnsel dat thans de Hongaarscbe commandotaal wordt geeischt door graaf JbIIub Andrassy dezelfde die voor drie jaren in een parlementai e redevoering de poging om de taalqnaest e en het gemeenschappelgk leger in de reeb e sfeer van het parlement te brengen als een openigke wetsschennis aanwees Het manifest der coalitie klaagt dat h t der Hongaarscbe natie niet vergund is haar eigen taal in de openbare instellingen tot haar recht te brengen liet is werkelgk de schuld niet van do militaire hoogheidsrechten dat in Hongarije de helft d r recrnton geen Magyaarseh verstaat Het is een dwaze eisch dat bet gemeenschappelijk leger zal worden gebruikt voor de assimilatie politiek die de volksschool en het Honved leger geen ingang konden doen vinden En wat de andere openbare instellingen aangaat berust ie klacht der coalitie op onwaarheid Het is eveneens volksmisleiding wanneer het manifest betoogt dat het parlement üili engedrovcn is om daardoor de invoering van het zelfstandig tolgebiod te vergdelen üe koning toch beeft der coalitie doen weten dat zg in economische vragen de vrge hand zou hebben ware een overeenkomst met Oostenrijk oninogelgk geweest dan zoo het zelfstandig tolgebied in 1907 ingevoerd kunnen worden Maar de coalitie beeft dat nooit ernstig gewild het was voor haar slechts een ogitatie middel Het is te verbazen dat de coalitie zich de voorbeeldelooze rust in bet land als een verdienste aanrekent ondanks alle pogingen om de volksmassa op te zetten Die rust is het moreele en pulitieke dood vonnis der coalitie Graaf Andrassy hoopt op de bgeenroeping van den Rgksdag binnen den wetteigk gestelden teringn maar legt tevi ns den bestuurs ambtenaren als een patriotische eeroplicbt de taak op te volltarden in hun verzet Do gobeele regeling der verkiezingen ligt echter in handen der gemeenten Door de ambtenaren tot verzet aan te sporen belemmert hg de mogelgkheid verkiezingen uit te schrgvon En zoodoende heelt alleen de coalitie de verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen hiervan Het antwoord an de coalitie op deze icgeeringsmededeeling zal wel nietuitblgvon Het Engelsche Lagerliuis heeft Woensdag beraadslaagd over een besluit voorgesteld door den liberaal Byles waarin het Huis als ztju wensch uitspreekt dat b j de regeling van Zuid Afrikuunsche aangelegenheden de rljksregeering de bescherming van alle inboorlingen die geen gelgke politieke rechten met de blanken hebben in handen houdt alle immigranten voor slaafschen arbeid behoeden zul on beletten dat de inboorlingen erop achteruitgaan met name moeten zg onverkort hun rechten houden in Basoetoland Butsjoeanatand en andere naturellenstreken Bgna alle sprekers waren t met dit besluit eens ook Winsten Chnrchil die de instemming van de regeering betuigde Het besluit werd dun ook zonder hoofdelgke stemming aangenomen Wedgwood ook een liberaal maar iemand die in Zuid Afrika beeft gewoond en or r£sidentmagistraat is geweest sprak er tegen Hot Huis k n de nieuwe kolonién al dan niet verantwoordelgk bestuur geven maar gaf t dat dan moest t onvoorwaardelijk zgn De blanke inwoners van ZuidAfrika verstaan beter hoe z i de inboorlingen behandelen moeten In de jaren dat h j in Transvaal onder do Boeren gewoond had bad hli hen nooit een Katter zien mishanI delen Men kan zeide b j niet onder Boeren leven zonder achting en genegenheid voor I ben te krggen Het voorgestelde besluit I getuigde van onverdiend wantrouwen in hen I Als de rgksregeeriog zich later in iuboorI lingenzaken ging mengen zou men haar in I Zuid Afrika antwoorden bemoei n met uw I eigen zaken Dacht de regeering de ChineeI zen te kunnen wegkrggen door dit beslnit I als hefboom te gebruiken f Hg meende dat I zg beter deed de werkliedenpartg op den I Rand daartoe te gebruiken Aldus Wedgwood I die door de Westminster Guzcite de les I gelezen wordt omdat hg een nieuw lid het I Lagerhuis dorst zeggen dat het zich niet I met die koloniale zaak moest bemoeien I Winston Churchill handhaafde het recht I der rgksregeering om de inboorlingen in het Britsobe rgk te beschermen ook in zelfbestnrende koloniën Zou zoo n kolonie bet eene oogenblik mogen zeggen bemoei er n niet meel en bet andere rgkstroepen te I hulp roepen om een inboorlingenopstand te I dempen f Churchill betreurde het dat het verdrag van Vereeniging de regeering verI bood aan inboorlingen het kiesrecht te geven I voor er zelfbestuur is ingevoerd In den I loop van zgn rede dong hg ook af op den I lof Milnar egeven omdat bg loo gosd voor de inboorlingen gezorgd bad Ja mooi gesproken had h j wel maar van de vernederende bepalingen op d inbo rlingen in de onde republieken had h j ten slotte slechts 15 personen bevrgd Onder zgn bewind zjjn de belastingen v oor de Kaffers aanzienlj k verhoogd en bet eeselen is wel verminderd maar niet door Milner s maar Chamberlain s invloed Verspreide Berichten FüimiBUK In den loop van deze maand zal te Marseille voor het gerecht komen de zaak van de personen dio van spiunnage worden Verdacht onder wie de Duitscher Wollf Duitschland De belaslingcommissie van den Rgksdag nam het voorstel aan tot heffing vau een uitvoerrecht op kali en lompen De Hamborgor Bilrgerschaft heeft da kieswet on bloc aangenomen Volgens een telegram aan de Times uit Pjrgs zou een briefwisseling hebben plaats gebad tus schen keizer Wilhelm en deu czaar Ër zou reden zgn om aan te nemen dat deze briefwisseling ten doel heeft den keizer te overtuigen van den oprechten wensch van den czaar om de bestaande spanning tusschen Frankrgk en Duitschland te zien verdwijnen Enoelasd De minister van marine tracht zich dé medewerking van minstens 200 koopvaardijschepen voor de vlootmanoeuvres te verzekeren Beloik Onder heel slappe belangstelling is de senaat gisteren aan de behandeling van de Antwerpsche havenen vestingvoorstellen begonnen Spasje Naar verluidt wenscht de Engelsche koning die naar Biarritz komt dat prinses Ena van Battenberg haar geloof pas zal afzweren na het huwelijksaanzoek terwgl de koninginmoeder van Spanje er op staat dat bet eerst gebeuren zal OO iTBSRlJK HONOAEIJE Tengevolge van ongeregeldheden die plaats hadden na de ontbinding van een vergadering te Nizniow werd naar uit Lemberg wordt gemeld een aantal boeren in hechtenis genomen Het militaire escorte der gevangenon werd door een aantal boeren overvallen De soldaten maokten van do bajonet gebruik en z i gaven toen dit niet hielp vuur Zes personen werden ged ood EüSLAND Do assurantie maatschappgen hebben gedurende de laatste troebelen voor 20 raillioen roebel schade geleden Tegen luitenant Schmidt een onderofficier en acht matrpzen is de doodstraf geeischt Schmidt werjl oen idealist genoemd wiens overtuiging echter gevaarigk is voor de staatsorde De advocaat noemde hem een legendai ischen held van Rusland wiens leven het Russische volk behoort BINNENLAND De leden van da Tweede Kamer zgn ter behandeling van de aan de orde gestelde wetsontwerpen in openbare vergadering bijeengeroepen op Woensdag den 7 Maart a s des voormiddags te elf uur Het Museum van Kanstngverheid te Haarlem werd gedurende de maand Febrnari door 366 belangstellenden bezocht terwjjl uit de aan het Museum verbonden boekerg 233 boek en plaatwerben naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Het nieuwe reglement der boekerij wordt kosteloos aan belangstellenden toegezondsn In het Museum werd eene nieuwe afdeeling bevattende schoeisel van verschillende landen en volken geopend De Tentoonstelling van Japansche Kunst die in het Museum plaats heeft zal tot 11 Maart geopend blgven Gemenjfde Berichten Op 6 Februari werden de twee des doods schuldige Chineezen in de gevangenis te Batavia opgehangen Eerst weigerde een van ben bet schavot te bestggen maar later ging bg er kalm op Maar den vorigen avond was er een heele consternatie in het gevangenenkamp Een van de veroordeelden bad zich moester gemaakt van ruw karbolznnr en het vocht in z jn keel gegoten Het brandde natuurlijk verschrikkelijk en de zelfmoordenaar kra het ichrej uwen niet laten Men kwara aangaloopen èD haalda een doktar d atag van den man werd leeggepompt en uitgespoten waarna mi n hem arak te drinken gaf tot hg zoo dronken was als eeu karbonw Nadat hg zgn roes uitgeslapen had word bij den volgenden morgen volgens voorschrift gehangen Toen Donderdag te Amsterdam de Wagenaars per wagen naar de cel zouden worden overgebracht werd het voertuig omgeven door een stuwende woelige menigte die de rgksveldwachters op den wagen gezeten allerlei dreigementen toevoegde Uitroepen als we zullen e wel wreken e zullen je op je d komen werden gehoord Tel In het donkerste Londen Zoo nu eu dan komen er uit dezen millioenenstad berichten die de bezoekers kunnen waarschuwen voorzichtig te zgn Het volgende overkwam dezer dagen een BerIgnschen koopman die voor zaken te Londen vertoefde Ofschoon getrouwd had onze Berlgner na afdoening zgncr zaken lust om ook met het vrouwalgke Londen eens kennis te mrken Spoedig was hem dit met oen dame gelukt Maar toen hg zich op haar kamer bevond verliet zg hem plotseling wat hg niet al te zeer vertrpuwde Hg opende daarom een deur die slechts een kleine ruimte bleek af te sluiten en achter deze bood zich hem een verschrikkelijk schouwspel aan tegen den wand stond nog bloedend een fgn gekleede doode Dadelgk verliet hg de ruimte en trachtte te vluchten ma ir twee groote kerels versperden hem den uitgang De koopman bezat tegenwoordigheid van geest genoeg om door een paar vuistslagen do boeven onschadelijk te maken Hg gide dadelgk naar de politie maar kon in het kwartier waar bet eene huis precies op het andore leek de plaats niet terugvinden zoodat het zoeken naar de juffer en haor gezellen zonder gevolg bleef Maar hoevelen zullen op deze wgze reed in de onmetelijke wereldstad verdwenen zjjn Een Brokkenhuis Dat er leven is in de Goudsche Vereeniging Armenzorg en zü doen wil wat binnen buur bereik ligt om haar naam met eere te dragen en te beantwoorden aan bet doel waarvoor 7ij is opgericht bigkt uil het plan dat zg heeft gevormd om in navolging vnn andere vereenigingen en andere plaatsen ook hier ter stede een Brokkenhuis te openen Voor hen die zulk een inrichting niet of slechts bg name kennen willen wg daar met een enkel woord iets van vertellen Een Brokkenhuis is de vorzamelplaots van alle mogelijke huishoudelijke of bruikbare artikelen meubels kachels kleeren schoeisel enz enz die door de ingezetenen worden afgestaan om na gesorteerd en gerepareerd te zjjn tegen uiterst lagen prgs door minderbedeelden en tegen vollen prgs door ieder ander te kunnen worden gekocht De voordeden die een dergeloke inrichting oplevert zgn o a dat kleine burgers en armen zich geraakkelgk het noodige kunnen aanschaffen dat de baten der onderneming ten goode komen aan de kas van Armenzorg terwgl de reparatie der ontvangen artikelen allicht aanleiding geeft tot een bescheiden vorm van werkverschaffing Toen in een der vergaderingen van Armenzorg deze zaak ter tafel kwam is nadat eerst een onderzoek was ingesteld naar de werking van Brokkenbuizen in andere plaatsen een volledig plan gemaakt door een daartoe benoemde commissie van drie leden Dit plan is door de vereeniging aangenomen on zal gedrukt aan verschillende ingezetenen worden toegezonden Daarin is te vinden het plan een begrooting benevens een memorie van toelichting op het plan en de begrooting Het plan handelt over het doel het be tnur de inrichting het personeel het af halen dor goederen de taxatie en den verüoop daarvan De begrooting raamt do uitgaven voor het eerste jaar op f 828 de ontvangsten daartegenover op f 480 Na bespreking van verschillende tegen een Brokkenhnis geopperde bezwaren behandelt de memorie van toelichting de begrooting Het is mogelijk dat de nitgaven post van t 825 iets lager wordt als wat de commissie hoopt de kosten voor gas en waterleiding met t oog op het doel der stichting niet werden gerekend Maarjhoe nu die uitgaven van f l 800 gedekt te krggen P Getracht zal worden om daarvoor 160 renteloozo aandeelen f 6 geplaatst te krggen die zullen afgelost worden zoodra de rekening een batig saldo aanwgat Het spreekt dus vanzelf dat geen verdere stappen kunnen gedaan worden voordat de aandeelen zgn geplaatst Als ieder die een gedrukt plan ontvangt ook door lnvnlling Tan een daarbij gevoegd inteakenbUjat zich voor een o meer aandeelen verbindt zal Gouda een instelling rgker zgn die voor een deel armenzorg is en voor een deel armenzorg £ tennt Moge deze korte uiteenzetting in ruimen kring sympathie wekken voor het te stichten Brokkenhuis on wie niet helpen kan met geld alvast eens uitzien naar rokken wier bestemming is het BrokkMlnais Ten slotte zg vermeld dat de commissie die het plan heeft ontworpen inGBEOIfDEIC Brand Brand Mynheer de Redacttur Het is geen gewoonte van mg om ook eens wat te schrgven dat zult U wel gewaar worden aan den inhoud maar ik moet ü toch onderdanigBl verzoeken om dit stukje eens te plaatsen Verbeeld V wö soldaatjos mogen Zaterdags met de brandspuit spuiten op de Kazeine en dan spuit io besten hoog maar ziet u dat is er een van het Rgk en niet van de Stad en daarom denk ik dat hg zoo best spuit die brandspuit Nu zit ik na de afloop van de oefening met mgn eskoeade Commandant in de Cantino toen zeg ik sjef is er hier zoo n brand geweest torwgl ik uit was want ik mag eiken Zaterdagmiddag met verlof Nou zegt ie brand geweest dat kan je nog zien een groot hoog huis letterlijk uit gebrand Daar moet je de Sersjant maar eens naar vragen die zegt dat is wel heel goed want vroeger jaren werd er nog eens wat aan de premie verdi end met onze spuit die van het Rgk is Wg waren taltgd die het eerste water gaven en toen mochten we in eens niet meer uitrukken om bet eerste water te geven want we pikten altgd de premie op Nu zeit mgn eskoeade Com mandant verder nu laten ze natuurlijk maar branden ze doen net of ze pompen Ze staan net als een zot met vastelavond alsje aanï t touwtje trekt vliegen Jdelanjien in dejhoogte maar hg doet niks Maar sjef zeg ik hoe komt dat dan dat het verbodüii jis dat we opj een echte brand mogten spuiten met onzo spuit die van het Rijk is Ta jongen zegt mgn sjef die eskoeadelfcommandant is t dat weet ik niet maar de sersjant zegt dat we er te vlug bg waren je moet niet vergeten dat we in t hartje van de stad wonen Komt er iemand aan de wacht tikken sersjant der is brand dan is t dadelgk stoomblazer er i jbrand die op zgn toeter 6 harde stooten gegeven daar komt in een oogenblik t heele hrandpiket n t spuitpersoneel van de trappen in de kazerne rollen Krggt de spuit en daar gaat t vliegend naar het terrein van de brand Maar sjef was dat dan niet goed P Neen zegt de sjei dat deugde niet jij stommeling zou mi schien wel willen datde heele kazerne meeging met de spuiten van de stad zeker om ook eens wat te verdienen met gnaw nit toUspaitcn jij zoudt denken dat julie jongelui dat mogt doeii neen ventje dat is voor oude mannetjes die een uur uit mekaar wonen jullie zon hot uitspuiten voor het goedj aan thet branden was En ik dacht dat mgn eskoeade commandant en sjef er de draak mee stak want ik meen het hensselgk mgnheer de redak teur ik meen dat de altgd jong blijvende soldaatjes vlug en goedkoop zouden werken en liever dan op menschen te schieten pi zo nooit hebben gezien het als een amusomeutje zouden beschouwen tegen het vuur te vechten dus zes krachtige stooten op den hoorn en de heele kazerne is wakker Ik hoop dat n mgn zin zult doen met dit te plaatsen en verbigf hoogachtend Milicien SIKATMÉ 4DVEKTËl iTIF iN DIRECTEUREN van de Onderlinge Brandwaarborg Uaatschappij ffeeestigit te Amëterdam hebben de eer naar aanleiding van enkele ingekomen vragen aan belanghebbenden te berichten dat de incasseering der jaarnota s evenals tot dusver ook voor dit jaar aan den Heer J B BIEZENAAR Jzn bigft OPGEDRAGEN voor de posten onder diens correspondentie ingeschreven DE JONG r Maart 1906 PEG DEO Derde Aankondiging By vonnis van de Arrondissements Eechtbank te s Gravenhago van 28 November 1905 is het tusschen JAN EDELMAN arbeider wonende te Zwammerdam en HILLETJE DE JONG zonder beroep wonende te Gouda bestaande huwelijk verklaard ioar ecJkfêcheUUig OHtbamOem met alle gevolgen daaraan bg de wet bepaald Namens den Verzoeker Mr M M SCHIM vis nza LOEFF Gouda 3 Maart 190 6 AANBESTEDING Op WOENSDAG U MAART 1906 des avonds uur zal door ond rgeteekende ten zUnen Kantore te Stolwgkcrsluis namens den Heer IV 8 POL K te Gouda worden aanbesteed Het verbouwen der Winkelhuizen D Nos 75 en 76 aan de Korte Tiendeweg te dl oud a Bestek en teekening zgn legen betaling van I 1 te verkrijgen ten kantore van ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NËDERHORST Jr Architect soMïsMlïïll VAN DE Paleiil Gassloelllcbl Hegulaleur Slecht licht te veel of te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts t 0 6Ï g eplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op do FRIHi SELTEN EN ÏOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BÜÜRT B IS Telln 117 Verkrijgbaar in flesschen SO ets T et sn f l liS bg H H Apothekers en Drogisten Zet op liet merk AJIKEK F AD RICHTER k Co Rotterdam Te GovDA bg C LUGEH Apotheker Markt en bjj WOLFF A Co Westhaven 189 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar b j PEETErfS Jz lit op eM t imrHramd Telephoonnet Gouda Aang esloten onder Tel No 167 GOUDSCH ACCOUNTANTSKANTOOR Flnweelensingel E 662 168 J ö V SANDIJK Schroefboot van Gouda naarLeidanentusachengalegenplaatsen Gouwe C 45 167 E A ZWAANÏVELD Accountant Fluweelensingel R 68 DRACHENQUELLE KOST SLECHTS 15 CT KB LlTEBFlEStHj IS yERFRIS$CHEND TERWULVEIIMEMD MET WUN or UMONADE OIT EEN fune drank geeft leidinswater veroorzaakt soms Typhus en and e ziekten NATUUR BRONWATER bg M M BELONJE Jr EENIIJBEFOT TAN THEE Ha 11 wordt verzocht op t HGKK te letlan UIT nat jlAOiZIIH VAX M IIAVENSWAAY ZONEN GOBINOBKH Deie THEBEN worden afgelarerd in verzegelde pakjes vau vij lu m een hal en m Ned mi Imet vermelding van Nommer ec Prgs voorzien van aevenataand Merk volgens da Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ga eerde orders aanbevelende J O BIJt voorheen J BRKEBAAET Li EEN FATSOENLIJKE T03 Ta E 3Sr kan geplaatst worden ter drukkerij n A BRINKMAN Zi Aanmelding Tiendeweg D 60 Hoogheemraadschap Rijnland Dijkg raaf en Hoogheemraden van Uijnlnnd brengen bjj deze ter o ienbare kennis lo dat de lljaten der êtetngertch til de ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1906 zooals die door du Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van Maandag 5 Maart 1906 af voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Igsten van tl dt uttien diilneten ter Sacrotarie van Rgnland op eiken werkdag van dos morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar z j tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Igst verkrijgbaar zgn die van het derde dütrüt aan de Cmyuiu die van het merde ditlrict aan do Lynden die van bet eivende diUriet aan de Ueghimtir die van elk der mtrii e dutriclen ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorèude onderkiesdistricten 2o dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 3 Haart 1906 zal worden aangeplakt DSkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT DE VRIES Dgkgraaf G J BISSCHOP Saoretarla