Goudsche Courant, dinsdag 6 maart 1906

No 9969 Dinsdag 6 Maart 1906 44ste Jaargang liODMiE mum MeiiwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TeletMa X M ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rneloi n N St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noniiners VIJF CENTEN I Te Gouda Wijdstraat i57 1 liBLDTSSENZONEN KABBIKANTEN VAN NATULRROOM BOTER uit eigen Melkerij MÉLANOE8 en MARGARINE S io ialiteiten in GEBRANDE KOFFIE uit eigen Htüoinkoftiebranderij KAA8 rechtstreeks van lie boeren en THEE HÖ mSL IET WiPEN7iN ASTEN Af L ZUID HOLLAND Gegaraii le ri uivere Ter vervanging van Uto kwaliteit Nalnnrroomboter die nu léer donr is M ef beter éau BLUYSSEF5 HoUandsclie Mélange in stokken van Vi pond k 4S e p pond BLUYSSEN S Deensclie Mélange uitgewogen i 0St c p pond BLUYS SEN S Gewone Mélange uitgewogen 0O c p f i pond Verder uilmnntende kwaliteiten MARGARINE i J 3 SO en 44 c p f Vi pond Neemt Proef KAA8 Allertijnste Mr vette GOIIDSCHE k SS rent per pond licsti vette GOUDSCHK h 3S cciit per pond Allcrtijntte goed belegen LEIDSCIIK ft a cent per pond deeinl Proef KOFFIK Kxtra in pakjes van i pond il 90 emt per pond Verder uitmuntende kwaliteiten ii 4 40 en 3 e p poiid üeemt Proef THEE 2 Zuivere lii ouder geurige sterk watcrlioudende en verheerlijk smakende kwaliU iteii il eii e per ons neeiDt Proef ALLES MET CADEAU Oulvangen voor bons ïafelkleeden ia 21 2a en 36 bona Vloerkleedje 5 V 7 8 9 11 13 en 18 bon Koahair Karpetten 1 b 1 n t 2Vi bÖ 3 45 bons 3 4 40 en 60 bom BV by 4V 80 bon Medaillon 16 el 30 bon Passé Partooi Karpetten 12 els 50 bon T p try 12 15 Cocosmatt n 12 bons Kleerborstels l i bon 1 op plank 4 en 7 bons 11 bons 2 Sponsen 1 en 2 bon Zeemtappen 4 Dweilen 1 en 2 bons Werkborstels 1 en 1 bon WaschUorstels 1 bon Hesems 2Vi bon Vloerregers 2 en 3 bons Uaarkleodjes 15 en 22 bons WagenkleodjeslS en 18 bons Voetknssens 5 bon Hattenkloppers 2 en 3 bons Kachelielltjes 6 bons Kolenbakieilties 2 bon Bandmatten 2 bons Dopmatten 3 Japanmatt n4 Gevlochten matten 4Vi bon Gevlochten cocosmatten 9 bons Bulte plaHilscli Overziclil De Hossiactae minister van Financiën zeide in de Kamer dat de regeering van invoering Tan scheepsloUin nog niet wilde weten maar dat vertrouwelijke onderhandelingen met Pruisen en do Kgnoeverstaten hadden plaats gehad om tot overeenstemming te komen aangaande een gemeenschappeiyke helfing van tollen uitsloitend voor scheepvaartdoeleinden en stroomverbeteringen welke bctflngen in een gemeenschappelijke kas ouden worden gestort Ue onderhandelingen waren mondeling gevoerd en waren niet verbindend De Hessische regeering had lich haar houding voorbehouden zag nu de uitingen van belanghebbenden tegemoet en lou lich bj do beslissing alleen lalcn leiden door het heil des lands DebegrootingS Commissie uit den Duitschen Rijksdag werd Zaterdag verrast door het mondelinge verzoek an den nieuwen minister van Bnitenlandscho Zaken v ïschirschky om de instelling van een iilzonderljjk departement van Koloulün van de agendti te chrappen Het verzoek werd niet toegelicht doch vindt waarschgnlgk zijn oorzaak in een beslnit van de centrtmslractie om tot de oprichting van dat departement niet mede U werken De gebeele dag werd verder doorgebracht in besprekingen van het optreden van den gouverneur van Kameroen v Puttkamer en bet vonnis tegen de Akwas Van belang is nog op te merken dat in een offlciense mededeoling aan de pers is te kennen gegeven dat v Puttkamer niet meer op zijn poFt zal terngkeeren en ook geen andere betrekking zal krijgen Zyn ophel deringen werden op de meeste ponten voor onvoldoende beschouwd en hy had zeil moeten toegeven dat by op zeer autocratische wijze in de kolonie te werk was gegaan Het is zelfs niet uitgesloten dat er een displinair onderzoek zal plaats viuden Pas hebben wiJ ons een paar dagen gevleid met goede verwachtingen over den afloop der conferentie en nn komen de pessimisten weder aan het woord Aanleiding tot de plotselinge verandering der stemming gaf in de eerste plaats bet officiense ericht uit Weenen dat een bevestiging bevatta van de reeds medegedeelde weigering der Duitsrbe regeering om de bemiddeling van Oostenrgk te aanvaarden Volgens dat bericht zou Dnitichland verklaard hebben hetoverl FEVtLLËTOX Het Dagboek van den Inspecteur 1 HOOFDSTUK I Een gevangene In de maand October begint New York te herleven de vensterlniken van bare hotels worden weder ontsloten hare aanzieolgke avenue s en corners worden weder bevolkt met de hniswaarlskeerende menigte van hen die olwiiaeling hebben gezocht in het gebergte aan het zeestrand en gindsche zyde van den oceaan de winkels ontwaken uit de dofheid en slaperigheid van het warme jaargetyde en hnnne ramen vonkelen en schitteren van verlokkeiyke koopwaren vrienden ontmoeten elkander op straat wenschea elkander wederkeerig geluk met bon beter roorkomen en maken plannen veer het winteneizoen de schouwbnrgen ontitekeo hnnne lantaarns weder en plakken honne biljetten tan en de aetenra en actrice vertoonen zich in prachtige kleedy en bedenken nlenw urdlfheden tot gesot wicht van Frankrijk in Marokko in geen enkel opzicht te willen erkennen Maar daarnaast heelt ook het El Mokriincident de mededeeling van dezen Tnrkschen gedelegeerde dat de werken aan de havens van Casablanca en Safft reeds aan de firma Schneider te Creuzot zijn gegund een zeer slechten indruk gemaakt in Doitschland Do Voss Ztg zegt Die mededeeling werkte op de diplomaten als een onthnlling Zj maakte den indruk dat Frankrijk in stryd met de gesloten overeenkomst byzondere voordeelen en belangen in Marokko zoekt Van Franscbe zyde doet men groote moeite om dien indruk uit Ie wisschen Van verschillende zoden wordt verklaard dat de concessie voor het a8nleg en der havenwerken nog niet bepaald gegeven is njaar dat slechts de roorioopige opmetingen enz aan de firma Schneider zyn opgedragen Anderen wyzen er op dat deze toezeggingen reeds voor 15 Maart 1905 dus voor de onderhandelingen tusschen Frankruk en Daitscbland werden gegeven Jaorès treedt in de laatste dagen ook naar aanleiding van deze quaestie kras tegen de Fran che regeering op Hy beschuldigt haar van dubbelzinnigheid en protesteert tegen de uitingen van den Temp en van de Echo de Paris die geen overeenstemming schynen te wenschen en het liefst de conferentie een fiasco willen doen maken laurës zegt Wanneer het goede Frankrijk dat reeds zoo vaak bedrogen uitgebuit bestolen en op den rand van den afgrond is gebracht zich thans niet verzet zich nog eens laat beetnemen wanneer de plotselinge openbaarmaking van geheime belangen en verborgen knoeieryen in verband mat de pogingen tor verydeling der conferentie nog niet voldoende zyn om het wakker te schudden en te waarscbowen dan moeten wy voor altoos aan het gezonde verstand van Frinkruk wanhopen Reuter meldt uit Algeciras d d 3 Maart In den loop der zitting van de conferentie stelde de Éngelsche gezant Sir Arthur Nicholson voor bot politie reglement te behandelen Dit voorstel werd ondersteund door den markies Visconti Venosta die zeide dat niets belette de politie regeling in de commissie vergaderingen te behandelen en te gelgk het bank roglement in openbare zitting By de stemming over het voorstel van den Ëngelschen gezant Sir Arthur Nicholson o het politiereglement te behandelen onthield Zweden zich Oostenrgk en Duilschland Vg klaarden zich voor de voortzetting van dg van de galerg bezoekers de predikers van het Evangelie of van welk ander modern wgsgeerigetelsel ook dat de plaats daarvan heeft ingenomen trekken hnnne zwarte toga s aan en beklimmen hunne spreekgealoelten en vragen als eg hun gehoor overzien zich misschien verbaasd af of versche Incbt en zonneschyn niet meer gedaan hebben voor de algemeene zedeiykheid en de goede luim dan hunne welsprekende leerredenen het c a f ó Delmonico is van half zeven tot acht oor propvol met allerlei soort nouveanx riches en de eetzaal van diezelfde inrichting wordt van elf uur tot middernacht bestormd door de schoonheid en de aristooratie van Murray Hill om er na bet verlaten van den schonwburg hare oesters en champagne te verorberen De clubs zgn vol en weergalmen van clob gebabbel en clubgeschillen en schandalen en in Wall Street maken zich de fondsen makelaars gereed voor hunne winterwarktaamheden ieder voor zich met bet vaste voorneoien zichzelven te verrgken zgn boerman tot den bedelataf te brengen en op de Beors genoemd te worden als de jongste Napoleon in fin ncilSn De jaarlgks wederkeerende bende van zakkenroller inbrekers baakdioven vermetele deugnieten en faluria en i ook op baar p t gereed om aag hnnne plannen welke ty gadarende den zomer ge m ed hebben di9cn i over het hankvraagstuk vóór over Is gaan tot de behandeling der politiequaestie Do overige mogendheden temden vóór het voorstel Nicholson Officieel wordt meegedeeld dat de conferentie het door de redactiecommissie vastgestelde bankonlwerp aannam De Duitscho gedelegeerden stelden voor de vrge circulatie van de Spaansche munten te beperken De conferentie behield zich de punten ten aanzien waarvan do commissie een voorbehoud maakte Ier nadere overweging voor Hedenmiddag zal de conferentie weder byeenkomen en de politie quaestie in behandeling nemen Het Rass Tclegraafagentschap meldt De Tsaar ontving heden een depntatio van de antocratisch monarchistische partg nil Iwanowo Wosneaaensk die den Tsaar de gevoelens van toewyding van de bewoners en de spoorwegarbeiders uit deze streek overbracht De Tsaar hield de volgende toespraak tot de deputatie Ik ken en waardeer uw gevoelens waarvoor ik u en der gebeele antocratischo party harteiyk dank zeg Zeg aan hen die u afvaardigden dat do door hel manifest van 30 October aangekondigde hervor mingen beslist zullen worden doorgevoerd en dal de door mg aan het volk gegeven rechten gehandhaafd zullen blbveo Mgn antncrMIsche macht zal echter bigren zooals zg steeds was Do Standard bevkt eonige mededeeliogon over de plannen der Éngelsche regoering met betrekking tot de Zoidafrikaansche zaken Daaraan wordt ontleend Wg hebben redenen om aan te nemen dat een compromis is lot stand gekomec bepalende dat alle koelies die bun verlangen te kennen geven naar China terug te koeren daarvoor in de gelegenheid zullen worden gesteld met drie maanden opzegging tiedorende dien tgd zullen iii worden gevoed en gehuisvest als gewoiinlgk hun loon zal echter worden gebruikt voor de gedeelteiyke betaling van hun overtocht Slappen zullen worden gedaan om bon identiteit vast te stellen zoodat zy niet weder zullen worden aangenomen als mgnarheideri na eenigen tgd in China verbigf Ie hebbeo gebonden Wordt dit plan goedgekeord dan zullen naar men verwacht vele Cbineezen naar hun land terngkeeren Wal nu de nieuwe constitotie betreft waarvan de gebeele toekomst van Transvaal afhangt het plan om een koninklgke commisiie uit te zenden om den grondslag voor oilvoering te geven en zonder twgfel wenschende dat de politie en vooral de geheime politie enkele maanden vast mocht indommelen en ben zoo in staat atellen naar hartelust te werken onder een weerloos en ouverbeterlgk zorgeloos publiek Maar de opmerker die zich naar Mulberry Street mocht begeven en d Ar de breede steenen trap van het Ceniraal Boreao opgaande een oog slaan op de verschillende atdeelingen en letten op de wakkerhdd van den chef den gver der ambtenarei de tucht van de agenten en de eindelooze beweging en werkzaamheid welke men van alle kanten waarneemt zou spoedig tot de overtuiging komen dat de hoop der ipitaboeven oorbeschikt w a verg leid te worden Van jaar tot jaarwordt het stedeiyk toezicht over het gedeelte der bevolking dat zich aan misdaden schuldig maakt vollediger en de verschillende ber en die het wagen er met volle zeilen op los te gaan worden zekerder en onvermydeiyker alt elkander gejaagd en verilrooid Indien het voorkomen van misdaad in New York niet beter is dan hare genezing het belooft in ieder geval resultaten op te leveren welke pracliscb even goed zyn Een jaar zeven acht geleden evenwel wus het overwicht van de politie over de dievan rrü wat mindtr merkbut dan tegenwoordig bet kiesrecht vaal Ie stellen is opgegeven Een kleine commisaie ia benoemd en zal haar arbeid spoedig aanvangen baar taak zal zijn inllchtingea te verzamelen die der regeering van dienst kunnen sgn by bet nemen van baar eindbeslissing Het voordeel daarvan zal zyn dat de constitutie nog dit jaar ingevoerd kan worden wat hgna onmogeiyk weten zoo zoo een koninklgke commissie werd benoemd Wg meenen te mogen aannamen dat er geen kans bestaat om het bevolkingscyier als basis voor de regeling van hot kiesrecht aan t nemen maar dat toch een geheel ander kiesstelsel zal worden ingevoerd dat het plan van Lyttelton bevalt De Weatm Gazette Iteit hierait dat pogingen zullen worden aangewend om contraclbreuk der Cbineesche arbeiders uit een gril te voorkomen en dat de regeerinf van oordeel is dal een apoodige oplossing der constitutioneele quaestie In Zoid Alrikt c wenscht is De Roelhenen de door de Polen onderdrukte bewoners vin Qalicie beginnen zich krachtig te weer te stellen De boercnonlusten te Nizoeiof nemen voortdurend in omvang toe de bevolking wil het voorbeeld der Russische moejiks volgen en begint met Belzen gewapend het land door te trekken onder de kieten weg met de Polen weg met de Schlachts dood aan de hoeren I Een heel bataljon is uit Stanislaf gezonden sm de rust Ie herilollen In Lamberg drongen ongeveer 100 Boellieensche sindenlen met geweld bel universiteitsgebouw binnen omdat de rector bon had verboden daar een vergadering te houden Zg barricadeerden de deuren hielden de vergadering en vernielden meubels ea ruiten Hou woed is opgewekt omdat de rector verklaard had dal de taal der academie Poolsch was en hy geen Roelheeosch verslond Natouriyk ontstonden daardoor den vol endon dag gevechten met de Poolsche studenten Verspreide Beri chten Faktmuux In de kerk van failIy le Vignuhle in de Jura heeft een bomontploffing plaats gehad Staker by Nancy sneden een electricileila kabel door en schoten op gendarme die arbeidswilligen begeleidden terwgl legen de woning van den voorman der arbeidswilligen een bomaanslag op tonw werd gezet die evenwel vergdeld werd De man die misschien meer dan eenig ander persoon erkend wordt de bewerker van den beleren staat van zaken te zyn was te dier tgd nog maar pas in zgno gewichtige Mrek king geïnstalleerd en de inaatregeloii welke hy met zoo gunstigen uitslag genomen heelt waren toen voor het meerendeel nog slechts niet verw zoniykte plannen Op het oogenblik waarop deze geschiedenis aanvangt zal de nieuwe Inspecteor van het Bureau van Geheime Politie Thomas Byrnes op zyn kantoor ie gesprek met een jongmensch wiens niterlgk overbekend was in de straat waar hy op bel bankierskantoor zgns vader eeno betrekking van vertrouwen bekleedde en die al de aangewezen opvolger v an dezen beschouwd werd In de omvangrgke zaken van Vanderldick X o De inspecteur zelf had naoweiyks den manneiyken leeftyd be eUt en zag er by den eersten aanblik nog jonger uit dan hg werkeiyk wa maar wanneer men hem nauwkeurig opnam ontdekte men eene zekere degeiykheld en kalmte van handelen gegrond op een vast karakter en een krachtigen wil welke in menigen veel onderen man te vergeefs gezocht worden Hy had gedurende zijn korten diensttyd reed meer dan eene echitterende overwinning over het bandeloo geweld behaald Wordt vmigd