Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1906

Zaterdag 10 Maart 1900 448ie Jaar J ana Vo 073 f 0 75 Tot heden werden mpe kinaIdrnppels van Dr De Vrij tot allerlei prijzen verkoclit wat aanleiding gaf tot vele onaangenaamheden Om daaraan een einde te maken heh ik den prijs van f 1 00 leruggehrmht op fO ISi en is iedere verkooper verplicht zich daaraan te honden Chemisclie Fabriek van H NANNINfl den Haag ö mmm coiRifr IVteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon IVo 8 A D V K R T E IN T 1 E JJ worden g eplaatst van 1 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruim Ie Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releto n Xo SS De Uitgave dezer lurant geschiedt dagelijks m t uitzoiidciiiig aii Zon on Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimer s V IJ F C E N T E JS Gouda Druk vin A BKINKMAN i Z Openba re Yerk ooping De NutariB B OBOBNENDAAL to Gouda is voornemens op WOENSDAG U MAART 1900 des voormiddags 10 uur aan de Houtmnnngraeht wijk M nu J3U te Gouda in het openbaar te ver lioopen wegens opheffing der vee en vra ihtrijdertj Om Contant jeld iZWerkpaarden 6 Hitten 20 Vrachtwagens 3 Sleeperswagens 1 losse Wagen Zwaanshals 1 drie wieier Kar breede loop 2 Boeren wagens 1 smalle en 1 breede loop 1 Dogcar éénen tweespanstuigen Dekzeilen en Kleeden Stalgereedscbappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Alles in zeer goeden staat en te bezichtigen s morgens v6ör den verkoop van al 8 nur Nadere iniormatiën geeft voornoemden Notaris ÜEOENENDAAL te GooDi DRACHEN QUELLE HET AANBENAAM EN OPWEKKEND TAFELWATER TEVENS HEILZAAM VOOR LEVER EN MAAGZIEKTEN NATUUR BRONWATER kost PER ÜTEIF LESCHISCEHT Verkrijgbaar b j M M BELONJE Jr Qonda SDlOONISSEÜITTINEIHe VAN E Pateul Ga§gloellichl Régulateur Ilacht licht te veel ol te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts f 0 65 geplaatst ïevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEITEN EN KOUSJES onovertrefbaar in Ucbtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOOl DUBBELE BUUET B IS TeUn in H lld en Gewogelle Van af heden en verder dagelijks verich verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aVITBLlUG VoeWdt Ooaterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 HET BESTUUR van den KON NEDL BOND VAN OÜD OND OPFR Afd GoüDA noodigt alle actief en OudOnd otfr benevens H H werkgevers uit tot het bijwonen der LEZIi C van denHeerB C JANSEN nit Rotterdam op 9 MAART a 8 m het Café HARMONIE EEN FATSOENLIJKE kan geplaatst worden ter drukkerij van A BRINKMAN Zi Aanmelding Tiendeweg D 60 f DE OEDKOOPSTE DE MEEST PRACTiaCHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die der Firma WELIION TUE LADIBS JOVKSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat ÏUli ILL DUESSMAKBH met een gratis geknipt patroon THK HAZAAlt OP CHILI RE a J ASUIO s Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw BoekhandeUtaiProefnummerH Alle mH kantel HoU Jiljvoeytel Van alle in deze bladen voorkomegde modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag VAN Blommestein s Imkt i ii pio tondt iiul li l dl 6 EST f en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLAND HET adr t voor degelijk en tolled icboenwerk il bellist Het Noord Brabantsch Schoenenen LaarzeoDiagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegtttag Voetbalschoenen Merken The Cert en The Scrum ITERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN Z Aanbevelend C SMITS Alle repAratiSn en aangemeten werk iBlDTSSENZONEN i aBRIKANTEN VAN NATUURROOMBOTER uit eigen Melkerij MÉLANGES en MARGARINE Specialiteiten in JEBRANDE KOFFIE uit eigen stoouiJcoffiebranderij KAAS rechtstreeks van de boeren en THEE eigen Vcrkoopliuiïen Afd ZUID HOLLAND 140 MWïïwmir Gegarandeerd zuivere Natuurroomboler 80 c p pond Ter vervanging van 1ste kwaliteit Natnnrroombotcr die nu zéér duur is utetê beter Oan BLUYSSEFS HoUandsclie Mélange in stukken van Vi pond k 45 c p pond ELUYSSEH S Deensche Mélange uitgewogen A OS c p f pond BLUYSSEN S Gewone Mélange uitgewogen k 0O c p f Vi pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE k SO S SO en 44 e p f s pond Neemt Proef KAAS Allertijn te zHt vette GottDSCHE h 43 cent per pond f te vette GOÜDSCHE k 3a cent per pondleriijnstc goed belegen LEIDSCHi i aa cent per pond Heeiiit Proef KOFFIE Kxtra 111 pakjes van Vj pond k OO cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten ii S4 St SO 40 en SS c pL pond leemt Proef Z THKE 2 Zuivere bizonder geurige sterk waterhoudende e overheerlljli smakende kwaliteiten k tO en tO c per ons Neemt Proef l ALLES MET CADEAU Ontvangen voor bons de volgende Dooien glajonbakjes Oarendoosjes Broodbakjes Theebladen Messenbakken Vnnrschermen Sigarenkistjes Sigarenbekers Presenteerblaadjes LepeMoosjes Theekistjes Koppen en Schotels diverse modellen en decors l j 2 3 3 4 5 en 6 Naaidoozen 8 12 15 en 20 Serviezen met 6 kop en schotels 50 6 Bons 2 ECUTlfAPAyaCUB artikelen Werktafeltjes 22 BonS Ascbbakjes 2 en 3 Paneeltafel8 prachtiglakwerk50 6 13 en 16 9 2 en 3 16 2 3 7 9 Vuurschermen 50 Dejenners 10 U en 12 Hangétagères 3 5 9 en 11 Blaadjes stroo mos 1 Chocolade ketels 10 Vazen diverse modellen en 2 6 6V en decors per paar 3 7 8 13 22 en 23 Blikjes met veger 3 Chineeecbe kop en schotels zonder oor 2 i Chineesche kop en icbotels met oor 3 XoolaHff de voorraad tirekt oprutmtug Bpoormande van 15 voor 11 van 18 voor 13 en van 8 voor 5 bons Kteaar eerguMe heerenketUugeu van 32 voor 25 en OUo OamfketUngeu van 21 voor 20 bona Te C ou la Wijds traat 157 i ïfc Patent H StoUen tuiiuiimi iRiinriiini Filiuun B MV ii iiui mi D r groane Er oin iliw f luiMM Patmit H SIMm I tmmgêK hit Anim m ne Uu Uu ft ilthtr mum ttttt Kharftn H SMlM M uniêr Htttl nM luttmumtl tmitMitIM Warnung mu tttnt ImatrU uWlcl iSEMïIsaiii I Mi De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 7 Maart 1906 executoir is rerkiaard De kohieren no 2 en 4 der Personeele betasting belastingjaar 190Ö Dat voormelde tCohiefen ter invordering zijn gesteld in handen v in den Heer Ontvanger dat ieiler die daarop voorkomt verphcbt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voMocn en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen Welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 9 Maart 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuiteDlafidscb Overzicht Reuter seint uit Algeciras d d 8 Maart De Marokkanen hebben geen ontwerp over de politie ingedieni maar wel de Üostenrukers en Franschei Deïe entworpen wer den eenvoudig in yVerweging genomen De conferentie kwanl tot overeenstemming over de quaestie Uan de jurisdictie en de wetgeving voor de Staatsbank De quaostie van het toezicht zal wel spoedig geregeld zijn De conferentie heeft de quaestie van den omslag over de havens nog uiet in behandeling genomen De Marokkanen honden zich bezig met hel opmaken van een ontwerp gesteld in het Fransch en Arabisch m hetwelk in hoofdzaak wordt verzocht dat de conferentie geen mogendheid zal aanwyzen voor de politie maar aan don Sultan de keuze der mogendheden zal overlaten en tevens dat de conferentie de hoofdlynen voor de organisatie der politie zal aangeven en dat zoo de conferentie mogendheden moet aanwijzen alle mogendheden die aan de organisatie van de politie deelnemen daarvoor zullen worden aangewezen De Marokkanen zullen ook een exposé overleggen ter beantwoording van alles wat ten aanzien van de bank is gedaan zelfs over de ponten die men zich nog heeft voorbehouden In de ocbtendzitting van heden heeft de conferentie naar het comité van redactie de opmerkingen en amendementen van de Marokkaansche gedelegeerden op het bankontwerp verzonden Toen de conferentie in comitégeneraal was overgegaan verklaarde de beer v Radowitz dat zijne regeering zich niet zon verzetten tegen de organisatie der politie door Frankrijk en Spanje in de open havens behoudens te geven waarbor FEUILLETO N Het Dagboek van den Inspecteur 5 Toen voelde ik een verdoovenden slag opm n achterhoofd Ik voelde dat ik viel maar ik hield de doos vast en viel er bovenop Ik herinner me niets anders tot ikweder tot mezelven kwam en ontdekte datik gearresteerd was Daarop werd ik hierheen gebracht Deze geschiedenis werd tengevolge van de lichamelgke zwakte van den spreker en ziJn herhaald rusten ten einde kracht te verzamelen om voort te gaan langzaam verteld en zjjne stem was laag en daalde soms z6o dat zjjn spreken bgna fluisteren werd Maar bet was een openhartig verhaal en werd gedaan met eene helderheid en oprechtheid welke indruk maakten D inspecteur luisterde scherp naar ieder woord er van en schreef het een en ander op een stuk papier dat v6or hem lag Na enkele oogsnblikken nagedacht te hebben zeide biJ Zou je den man kunnen beschrijven die de doos greep P Ik geloot dat ik hem zon herkonneD gen De president las daarop do Fransche en de Oostenrijksche ontwerpen voor do gedelegeerden besloten Zaterdag weder bijeen te komen ter voortzetting van de bestndeering der bankquaesli en ter onderzoeking van de grondslagen van het politie ontwerp I Van de conferentie te Algeciras verwacht men ten minste volgens de mededeeliogen iu den Tc nps een spoedige oplossing der moeiluke quaesties De Duitsche regeering zou aan Rodowitz instructies gezonden heb ben in verzoenenden geest voor de politieregeling dientengevolge zon overeenstemming tusschen de betrokken partijen verkregen worden zoowel wat de bank als wat de politie quaestie betreft Soortgülgke berichten ontving de Londensche Tribune Uit Algeciras wordt aan dat blad gemeld dat Duitschland zal insti mmen met do opdracht der politie orgauisalio aan Frankrijk en Spanje en dat in ruil daarvoor aan alle mogendheden gelfjke rechten zullen worden toegekend in de bank quaestie Voor dat doel zullen de rechten van het Fransche bank consortium woiden afgekocht De Voss Zgt meent dat deze berichten onjuist zijn Duitschland zoo verzekert dit blad zal zijn eons aangenomen gedragslijn niet wijzigen Alle berichten zijn eenstemmig in do verzekering dat koning Edward van Engeland te Parijs in zeer verzoenenden vrodelievendon geest is opgetreden De correspondent van de Voss Ztg te Parus seint De Fransche diplomatie poogt te Algeciras nog een schijn overwinning te behalen zooals het er by de stemming vnn Zaterdag een verkreeg Komt Dnitschland Frankrijk nog iets tegemoet dan is overeenstemming mogelijk gebeurt dit niet dan zal de conferentie gesloten of verdaagd worden maar in een vorm die geen dor deelnemers kwetsen kan De neutrale mogendheden hebben er geen belang bi Duitschland te kwetsen zij zijn allen overtuigd van de wenschelijkheid om verzoenend op te treden al kunnen zij in de strijdpunten geen bemiddelende voorstellen doen Een stemming als die van Zaterdag zal dus wel niet herhaald worden Blijkt het dat de zienswijzen van Duitschland en Frankrijk niet Ie vereenigen ziJn dan zullen allo mogendheden met uitzondering Tan Engeland Rusland en Spanje zich onthouden Frankrijk is met die plannen bekend en keurt ze goed wijl het daarin een middel ziet om gevaarlijke ontstemming te voorkomen hernam de ander en ik kreeg den indruk dat ik hem voor dien tijd biei of daar had geilen ik kon mij niet beribneren wilar Hg was tamelijk lang en had zware don kere bakkebaarden Denk je dat bij de man n as die je den lag toebracht Dat kan hij niet geweest zgn Hjj stond vóór me op het oogenblik dat ik viel en ik kreeg den slag van achteren Hjj maakte geene beweging om te slaan Was het de zware man daO f t Is mogelijk maar ik ge oof het niet Ik meen dat hij zich naar de andere zgde van de straat begaf toen ik den man in het zwa rt greep Jackson vroeg de inspecteur zich tet den bode wendende op scberpeii toon Heb jij dien slag gegeven ï Neen sir antwoordde Jackson onmiddellijk ik sloeg nooit iemand Zag je dat de slag gegeven i werd f Dat kan ik niet zeggen sir Zoo bij een dief was moest hy geslagen igu geworden door iemand die hém wenschto gevangen te nemen of staande te bonden Heeft er zich znlk een persoon opgedaan f Niet dat ik weet sir Maar indien zgn verhaal aar ie dan volgt daarnit dat wij moeten vooronderstellOD dat hy aaogoTallcD werd door éin van Slechts de Standaard ziet de toekomst duister in Dit blad geeft Duitschland don raad voorzichtig te zyn Het kan ook niet in het belang van Duitschland wezen de conferentie te doen mislukken en daardoor Frankruk 4e vrije hand te geven in Marokko of een oorlog te beginnen over zulk een onbenullige zaak zulk oen waardeloos object Bg do beraadslaging over een verzoekschrift van de KIbo steden Dresden Konigstein Kiosa Meissen en Schandan tegen scheepvaiirltolleii heeft de Eerste Kamer van het kouinkrfjk Saksen zich eenstemmig tegen de heffing van dergelijke rechten op rivieren verklaard Beutler de oppei burgemeester van Dresden wraakte het Pruisn eho plan in krachtige wooiden en merkte op dat de beffing van die rechten op rivieren in elk geval in strjd met de grondwet zou zp öeheimraad Georgi de vroegere opper borgpmeester van Leipzig zeide dat een wederinvoering van scheepvaarttollen een oeconomisch en nationaal ongeluk zon wezen In het algemeen was men overtuigd dut Pruisen s standpunt niet te rijmen was met het duidelijke verbod van de grondwet en dat Saksen wegens de ernstige schade die bet iu do heffing zou Igden zich er beslist tegen te weer moest stellen Rugcr de minister van financiën verzekerde dat de regeering de belangen van Saksen zou behartigen Zg zou Pruisen s voorstellen afwachten Maar de minister vermeed evenals vroeger om zich duidelijk tegen de scheepvaarttollen te verklaren Ven Frege een bekend agrariër inaar geen voorstander van de lollen merkte ten slotte op dat uit de beraadslaging was gebleken dat do Eerste Kamer eenparig tegeu een spitsvondige uitlegging van de r jksgrondwet was welke ten gevolge zou hebben dat de scheepvaart in boeien geslagen werd Ken ministerieele crisis in Frankrijk juist thans nu de Marokkaansche conferentie continniteit in het bestuur zoo dringend noodig maakt en de aanwezigheid van den heer Rouvier den vader der overeenkomst van 8 Juli 1905 met Duitschland als leider der hnitenlandsche politiek zoo gewenscht is I En dan nog een ministerieele crisis ontstaan door een stemming waarbij st niteenloopende elementen samengingen om het kabinet ten val te brengen de rechterzijde omdat Rouvier niet genoeg concessies gaf aan de clericalen de linkerzijde omdat eene bende dieven De slag moet toch door iemand zgn toegebracht De zaak moet gerechtelgk onderzocht worden Hg richtte zich tot de agenten en zeide Onderzoekt wie getuigen van het voorval ziJn geweest en brengt die personen hier Intusschen blgf jg in irrest voegde hg er zich tot den gevangene koerende bg en Ui is in zwgm gevallen inspecteur zeide een van de politie agenten en het bleek dat dit zoo was Hoofdstak II GRAAF FEDOVSKY De inspecteur gelastte onmiddellijk dat de gevangene aan een geneeskundig onderzoek onderworpen en al bet noodige tot zgn herstel gedaan zou worden Intusschen werden er verschillende getuigen gevonden en verhoord De afgelegde getuigenis bevestigden de voorspelling welke de gevangene van bet voorval had gegeven Een of twee van de getuigen hadden gezien dat de doos door den persoon met de donkere bakkebaarden was gegrepen een ander bad den gevangene met dezen laatsten ziqn worstelen en een had gezien dat hy geslagen werd door een man die hem van achteren aanviel Allei scheen heen te wyten tot de gevolg bet kabinet de scheidingswet niet toepaste met al de strengheid die radicalen en Booialisten verwachten Door deze combinatie viel het kabinet na de verzekering van Rouvier de scheidingswetten te zullen toepas sen met voorzichtigheid lakt en wijsheid Het debat was waarschijnlijk veroorzaakt door het gebeurde in de Cevennes de Alpen en de Pyreneeën waar de regeering om de bergbevolking niet te kwetsen de inventarisatie achterwege liet en zich vergenoegde met de oude staten der kerkgoederen die in de gemeenteipe archieven aanwezig waren Die houding ingegeven door den wensch om strijd en bloedvergieten te voor komen werd door de uiterste linkerzijde beschouwd als een capitulatie voor den Paus een vreemden souverein en zoo stemde zg tegen de regeering in verbond met de groepen der rechterzijde Rouvier verliet onmiddollgk na de stemming de Kamer en bood den president der Republiek het ontslag van do ministers aan De ware reden van dit zonderlinge bondgenootschap zoo wordt uit Parijs aan de Petit Bleu geseind is de wensch der uiterste linkerzijde om nog voor de verkiezingen een ministerie de l eitrême gancho te bezitten Dat blad verwacht eerh zeer snelle oplossing van de crisis het nieuwakabinet ia al gereed Als leiders zullen opti iden Millerand en Doumer onder de minii ters noemt het blad Clemenceau en Georges LeygaQS Rouvier zou de portefeuille van bpitenlandsche zaken behouden daar Fallières hem niet wil missen zoolang de moeilgke Marokkaansche quaestie niet is opgelost Een part tel nit Parus meldt Volgens de ochtendbladen verrastte de val van het ministerie alle politieke kringen toch was de crisis voorzien door de organen der rechterzijde en de uiterste linkerzijde wegens het gebrek aan vertrouwen iu bet ministerie bjj alle partgen Het centrum en de loBse ontevredenen versterkten gisteren de rechter en linker opposities om onverwacht een meerderheid te vormen tegen Rouvier die niet wilde toegeven aan de eischen van strengheid van de linkerzijde die vpm toegevendheid van de rechtorzijdean Wt cenirum Do inventarisaties zijn over i geschorst op bevel der regeering Het rwlement op de publieke administratie versyfignt Zaterdag in het Journal Offlciël Reuter seint uit Rome dd i Maart Minister Sonnino deelde het progrin van het kabinet mede j hy wgdde nit ver de quaestie trekking dat men zich Aet hem to beschnidigeu en in hechtenis tte nemen bad vergist en dat de werkeljjkf schuldige personen ontsnapt waren BeveWT fd£jLgegeven alle mogelgke middelen in hotwerï te stellen om de personen in quaestie in handen te krggen maar deze hadden op hunne vervolgers een groeten sprong vóór gekregen en er bestond niet voel vooruitzicht dat men hen zou inhalen Met dit onderzoek verliepen twee of drie uren Tegen den tgd dat het was afgeloopen werd den inspecteur bericht dat de gevangene blgkbaar tengevolge van gebrek buitengewoon uitgeput was De wond aan zgn hoofd was diep maar de schedel was nitt gescheurd en er be 4ond alle kans dat hg bg een goede behandeling zou genezen Laat hg naar het gasthuis gebrachtworden zeide de inspecteur n zorg ervoor dat hy liefdorgk verpleegd worde enlaat hem zoodra hij voldoende hersteld isweder hier komen Na verloop van vier of vijf dagen werd den inspecteur bericht dat de patient Ivan FedOTsky zoover hersteld was dat li g het gasthois kon verlaten Er werd derhalve onmiddollgk een sergeant der detectives heengezonden en deze keerde binnen een uur met Fedovsky terug Wordt vtnolgd