Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1906

I Burgerlijke Stand Moordreoht GEBOREN Johannes ouders C Segers en M Kool Engelina Ryna onders J Rongera en C de Kievit OVERLEDEN B Bloot 17 j Pedikbeurt bU de Remonstrantsohe Gereformeerde Gemeente alhier Zondag 11 Maart s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT nn de exploitatie dec spoorwogen door den Staal e over de verbeteringen die in de Znideljike provinciën ingevoerd moeten worden Italië lal getronw bleven aan lint drievoudig verbond liet zal de traditionf lu vriendschap mot Kngeland en de opreclite vriendscliup met Frankrgk handhaven De heer Visconti Venosta vervult te AlgeciraB de taak van belangelooB vredestichter wat een teeken is van de oprechte gezindheid jegens bondgenooten en vrienden Do verklaring kondigt onderhandelingen over handelsverdragen met Spanje aan en eindigt met een beroep op allen om mede te werken tot oplossing van de sociale problemen Üo verklaring werd levendig toegejuiclit Op voorstel van den heer Sonnino oigert de Kamer het ontslag van president Marcora aan te nemen maar dese bigft volharden h i zUn beBlnit De verkiezing tan een nieuwen president zal Zaterdag plants hebben De zitting wordt opgeheven De liberale bladen klagen er over dat do oorlogsbegrooting nog 29 796 000 pd st bedraagt en sleehts 17 000 pd st minder is dan verleden jaar Maar zij erkennen dat de regeericg niat aanstonds met bezainigingen kon aankomen en de erfenis van het vorige ministerie moest aanvaarden Eenige punten van belang in de begrooting en de toelichting van Haldane den minister van oorlog zgn Het plan van Forster om een gedeelte van het staande leger voor het moederland op tg te zetten is opgegeven Er wordt een reserve van burgerlpe dokters gevormd die in oorlogstijd zoowel binnen als buitenslands gebruikt kannen worden In de volgenden winter lal er een proef genomen worden met twintig militie bataljons waarvan de racrnten zes maanden geoefend zullen worden In den oeteningstyd van 1907 zullen die regimenten zes in plaats van vier weken onder de wapenen komen Voor de vrijwilligers is een nieuwe indeeling onder brigade bevelhebbers ontworpen Het nieuwe korte geweer is na herhaalde proeven deugdelijk bevonden en zal aan het heele leger in t moederland en Indië uitgedeeld worden liet het nieuwe veldgeschut zou oorspronkelijk eerst de In diiche artillerie bewapend worden In het laatste najaar besloot men echter er eer t de batterijen in het moederland mede te voorzien Daarmede is men nog bezig Daarna komt Indië aan de beurt Eenige kleine gebreken van het geschut zgn verbeterd Op den bepaalden tijd zal al het geschut afgeleverd tijn Berichten die er den laatsten tijd in sommige bladen verschenen zjjn over aanstaande groote veranderingen in het leger ijjn onjuist Van Servische zijde wordt voortdurend geklaagd over den last die de Christenen in OudServië vaak ondervinden van gewapende Albaniëri Die klachten zijn niet overdreven maar er wordt nu door Hilmi pasja met kracht tegen opgetreden In tien maanden van het Turksche jaar 1321 1905 06 zgn van Albaniërs in het gebied van ündServlë afgenomen 60 Mannlicher 50 Mauseren 16 Martinigeweren Verder 40 revolvers De Christenen werden slechts ontlast van 2 Mannlicher 1 Berdan en 7 Martinigeweren Voorts 3 revolvers Verspreide Berichten FEiKKRIJK Minister Dubief doelde in de Kamer mede dat hij telegrafisch bericht gekregen had dat bg de boedelbeschrijviug te Boeschepe bij Duinkerken een man was doodgeschoten De zoon van een regeeringsbeambte die zjjn vader verdedigde moet de dader ziJn Eau Italiaansch eskader zal eenige Franscbe havens bezoeken in Toulon zal president Fallièrs het begroeten oo meldt de Matin Wegens het hooge water in de Seine kunnen de booten niet onder de bruggen door De gemeenteraad van Parijs heeft 20 000 francs uitgetrokken tot ondersteuning van de werklieden die daardoor tot onvrgwillige werkloosheid zijn veroordeeld DülTSCHLillD De regeering van Beieren wil er niet toe overgaan een staatsloterij in het leven te roepen De begrooting van Berign sluit in ontvangsten en aitgaven met 153 millioen mark dat is 18 millioen meer dan een jaar te voren De groote mgneigenaars in Westfalen laten in den laatsten tyi vele arbeiders uit Oostenrijk komen terwjjl er toch arbeidskrachten genoeg zijn Broeit er weer wat f Bklqik De oppositie heeft in de Kamer een crediet van twee millioen gevraagd tot het verleeoen van hnip aan de slachtoltera van de overitroomiogeo NOORWEOEN Da Minister van Buitenlan sclie Zaken Lövland hecft in hot Storting medegedeeld dat belan rgke onderhandelingen gaande zijn met ingeland aangaande de conventie van November 1855 waarbjj de neutraliteit van Scandinavië Werd gegarandeoid SpillJE Gisteren hoeft de overgang van prinses Ena Van Kattenburg tot het Katholieke geloot te San Sebastiaan plaati gehad De paus zond kostbare geschenken Men meent dat zy de namon Victoria Augusta zal aannemen In Fraga vielen hg een bols ing lusschenpolitie en werkeloozen drie dooden en eenverwonde i I Te Warschau hebben oen 20 tal gew ipende kerels het hospitaal in de voorstad Praga overrompeld en oen politieke gevangene die daar verpleegd word bevryd BINNENLAND STATEN GENERAAL V 10 K K It E U M n K B Zitting van Donderdag 8 Maart Arbeidscontract De algemeene beschouwingen word voortgezet i i De hoer Tak bctwgfelt of dit wetsoufrwerp wel zoo groot voordeel za brengdiaan den arbeider Het zal den arWfcider nietbrengen oen algemeeno vorliefllng jvan zgnlevensstandaard en geen verzekering in tgdei van werkloosheid en het zal hem niet geveneen effectieve bescherming tegenjattslfiiting waaraan zgn arbeidskracht bl f fe ai t Inal deze zaken wordt wel eeniap i fzachtingaangebracht maar in wezen óndergaan zg geen verandering Daarbg komt dat allesover één kam wordt geschoren geen rekening wordt gebonden met de verschillendearbeidersgroepen in verschillende v akken enbedrgven Spreker betoogt dat zgn partg i vóór arbeid wetgeving mits de e brengt eenig voordeel en bovredigins va mntige eischen Maar zg is legen zoodanige wetgeving wanneer deze onder vermomming van bescherming van den arbeid de kracht en de vrge ontwikkeling der arbeidersorganisatie belet en belemmert En dat gebeurt wanneer men belet de werkstaking een instituut en strijdmiddel in de arbeidswereld door arbeiders van elke politieke kleur onmisbaar geacht Spr laakt ook de privaatrechtelgke regeling in het ontwerp Bg de bepalingen betreffende staangeld en opzeggingstermyn komt de fout ten aanzien van laatstgenoemde regeling dnidelgk in het licht terwgl ook het ontbreken van strafrechterlgke bepalingen tegen de gedwongen winkelnering eigenigk een bespotting is van de bescherming van den arbeider Maar er is meer Wordt de arbeider willens en wetens door den werkgever in het nakomen van het contract bedrogen dan kan hg naar den kantonrechter gaan en schadevergoeding vragen Maar hg zal het bewgs moeten leveren van de bedriegerg Hoe zal hg dat kunnen En daarbg komt dan de gebrekkige rechtspraak die niets zal baten zonder invoering van het scheidsgerecht kct eenige middel tot oplossing van arbeidersgeschillen Spr en de zgnen weten dat zg thans geen arbeiderswetgeving kunnen krggen naar hun zin Zg zullen dus pogen in dit ontwerp verbeteringen aan te brengen en het dan aannemen op afbetaling Maar biyft het bevatten belemmeringen van de onafhankeIgka arbeidersbeweging dan zal spr s partg haar houding geheel moeten wgzigen Instemming betuigende met het ontwerp vraagt de heer van Wichen vooralsnog lettende op de wenschen van den Boerenbond den landbouw en tuinbouw niet in dit arbeidscontract te regelen in afwachting van de voorgenomen enquête naar den toestand der landarbeiders De heer van Nispen keurt scherp de houding der sociaal demokraten in deze af en stelt daar tegenover het juiste standpunt der christelgke arbeiders om daarna te verdedigen de algemeene regeling van het ontwerp De heer Schaper wgst op het verschil in standpunt tusschen hem en het agitatiecomité Dit laatste wil verwerping van het wetsontwerp zonder meer omdat de materie geregeld is in het Burgerlgk Wetboek spr daarentegen niet Maar zgn hoofdbezwaar tegen dit wetsontwerp is dat er te véél in is opgenomen dat thuisbehoort bg het strafrecht waardoor de arbeiders meer worden beschermd En zoo heeft spr nog méér bezwaren waardoor het wetsontwerp voor hem niet veel waarde heeft Aan de vereenigde werklieden zal het weinig aan de onvereenigden bv aan de dienstboden méér geven Hy houdt vol dat dit ontwerp geen ramp is Toor d ODolhankelgke vakbeweging maar tegen belemmering dier beweging wil spr waken Wordt die belemmering niet weggenomen dan zou spr er niet vóór kunnen stemmen Ondanks het goede dat hy er in erkent De heer van Doorn verklaart zgn stem te zullen geven aan dit ontwerp omdat hot een wet van juridieke waarde is n i e t om haar sociale beteekenis Spr ontdekte slechts één punt in hét ontwerp dat in de toekomst van voordeel kan z jn de erkenning van het collectieve arbeidscontract omt daarbg in de toekomst de regeling van de vakvereenigingen daji kan er uit sociaal oogpunt iets goeds geboren worden Tegenover dit betoog slclt de hoer Talma als zgn meening dat dit ontwerp van beteekenis IS voor de arbeiders De algemeene regeling in dit wetsontWerpvoor spreker aannemelgk omdat aj debtlhosfte aaa afzonderlgke regelingeni zaldwn erkennen die op die algemeene éligeliK in de toekomst zal moeten worden orgfsteld u jSpr is nu verheugd fat de heer Ta het ndpunt der sociaal deijiolcraten heeft uite fngezet waaiby meyj zhkelgke ovejwe gen op dèn voor grof li traden dan tijdens agitatie tegen het ontfwerp De heer Drncker hoopte dat dit ontwerp li t dtaatsblad zal bereikoii omdat het voor arbeiders een stap is in le goede richting Ijjiewel sprékSr ergeen ovefldfeveMerWaoh igen van eeft overtuigd alsi lig is dat it geen oiAwenteling zal brengen in den ünomiscl en Itoestand van de velschillendelassen vin het volk Immers een nadereigeling van de vakyereenigingen een wet Igke fegelipg van het stakings erachijnselb niregeling van de collectieve ovcfeennevat dit ontwerp niet Spre ter verweet den socia al den oki iten lei at te keuren wat niet strikt i hetbelang der arbeiders is terwgljzg in m ting aandringen op maatregelen waarvajh deregeling nit JSt aioeilgk is Voohs vertedigde spreker do inlass liing in he Bur j Wetboek dat voor opnmning vap cpntracien de natuurlgke plaats ön de eenige plaats voor een regeling van con traden tnsselj in allo werkgevers en alle werknemers 1 De heer vjiS der Zwaag betoogt tegenover den heer DrBcker dat de wettelgké sanctie van het staangeld wel degelgk een verslechtering en ini geen geval een verbetering voor den ai beider is Z i worden door het ontwerp de handen der arbeiders meer gebonden Mocht hg van het tegendeel overtuigd worden dan zal hg voor list ontwerp stemmen Echter niet eerder Morgen voortzetting Gemengde Berichten De Haagsche rechtbank veroordeelde gisteren acht van de studenten die terechtstonden wegens het wederrechtelgk binnendringen van een daraeskostschool te Voorschoten ieder tot f 25 boete of 5 dagen en den negenden die zich bovendien aan vernieling had schuldig gemaakt tot 150 boete of tien dagen Uit Ter Apel meldt men aan de N V Ct Haarlemsche Frans is ook al in onze omstreken geweest Hy had een steeksleutel en een dolkmes benevens een zakje peper bg zich De Laudermarksche boeren gaven hem echter niet de kans om te kunnen inbreken want met 15 ik 16 man hebben ze hem een nacht bewaakt Den volgenden morgen hebben ze hem weer losgelaten nadat hun was gebleken dat het een Rns of Pool was die Ij aan t zwerven was geraakt Aan voedsel had hg niet veel behoefte Hy had t liefst drank met hoog alcoholgehalte Het bestuur van de vereeniging Qezondheidskoloniën voor ütrechtsche kinderen bericht dat het met groeten dank aan de schenksters die onbekend wenschen te bigven aanvaard heeft de aanbieding van een terrein groot ongeveer 6000 M in Wouden Duin bg t Huis ter Heide gelegen waarop nog vermoedelgk dit jaar het koloniehnis zal verryzen Het Bouwfonds eischt evenwel nog een geduchte versterking Voor het a s seizoen is een buitentje ge huurd waarheen i koloniën elk van 25 kinderen gedurende 3 weken zullen worden gezonden voor rekening der vereeniging terwgl ernstig gedaclit wordt over de uitzendingook van een kolonie kinderen welke voor eigen rekening geschiedt Tevens zal worden overwogen in hoeverreeen proef te nemen zal zyn met de uitzending van een z g dagkolonie de kinderenvertrekken lederen morgen met een dereerste iokaaltreinen naar het koloniehnis enkoeren s avonds huiswaarts U D Dit Arnhem schrijft men Oisterraorgen zyn drie gevangenen uit de strafgevangenia alhier die in hat Huis van Bewaring krankzinnig waren geworden naar het gesticht te Medemblik overgebracht Alle drio zgn tot vry groote straffen veroordeeld en hun straftyd is nog lang niet geëindigd Ann de Limb Koerier wordt nit Valkenburg geschreven Uistermiddag werd zekere J ö een Franschman lid der Club Privée de la Société Particuliere d Agrément door de marechaussees aangehouden Oit goede bron vernemen wg ook nog dat andere leden der club vanwege den procureur generaal bg het gerechtshof aanzegging is gedaan onze plaats te verlaten alsmede dat alles streng zal worden uilgevnerd Zoodoende hoopt man een einde te maken aan de speelholen in het Znid Liniburgsche Te Noordwgk ontstonden kort na ei iAar eenige branden die wel niet zoo ernstig waren maar waarvan inen vermoedt dat zg door kwaadwilligen zgn veroorzaakt Bg den laatsten brand in den hooib rg van den heer J Alkeniado in de Zeestraat was dit merkbaar doordat het hooi op sommige plaatsen was nitgetrokken op den grond gespreid en daar klaarblgkelgk aangestoken De burgemeester looft nu een preniie mt van f iO voor dct gene die den schuldige kan aanwgzen ken schryft bit Friesland In Friesland ïreidhoek zyn thans de kie ijitenj wef r in lA land teruggekeerd Wel ii nn antal no iet groot doch afgaande op nze fervaring ali vorige jaren wint dat ge tadtg Ëeeds li r en daar draait er een jnkele snel en bjtb agelgk over de wiek en taut daarbgioe li igenaarJig en niet pnwelt luMend geroefi ijiooren Deze lentebodea zaiten heel wMCi leyen bg in de uJg een toMgè e matgiroene Vjlakke veldei fan d l dtze vo elB zib weinig aten zooda t zé voor lil rboden lyd begint wef edei toekomen omdat r is reeds ordeh wegt gke eierenzoekers die lolsstok gewapend het g en Bauw trekken deze t s morgens vroeg zgn en het meest bg hun us de e eren het gemak luammer ntaar di mél rust worden gl P Mt i waaneer de nitfdikwgl aani bS de ieieren voor zoi gejpmen dóór de w itra weer mei veld ingaan Véór lieden er op ttit de kieviten het ta nesten en dan zgn keiykst te vinden Dit lOieren zoekoA is overigens lang geen gemakkelgk werk en vereischt veel tact en geoefendheid Er zgn betrekkelgk maar weinigen die deze kunst uitnemend verstaan en deze zgn er dan meestal nog zeer geheim i zinnig mede ook al vanwege de overgroote concurrentie welke er mede op dit gebied heerscht Een geheel oningewgde vreest men ganscheIgk niet als mededinger in het veld daar men er zoo goed als zeker van kan zyn dat hg geen ei zal vinden Naar ons wordt medegedeeld waren dewinkeliers te Amsterdam per circulaire endoor middel van door de stad rondgedragenborden opgeroepen om verleden Dinsdag s morgens van 10 4 uur en s avonds van 8 10 unr in Eensgezindheid te komenprotesteeren en hun stem uit te brengen tegeneen wettelgk vastgesteld sluitingsuur voorde winkels Het ter teekening gelegde adrestegen eene gemeentelgke verordening tedezer zake werd echter slechts door 3 winkeliers geteekend N R Ct Men schrgft uit Veendam In de vergadering van de Handelsvereeniging werd door een bekende firma hier die veel verzendt per van Gent en Loos en per Staatsspoor erg geklaagd dat telkens en telkens uit verzonden balen en pakken goederen werden gestolen En niet alloen had zy daarvan veel last ook haar concurrent te Wildervank De dieven weten op zeer handige wyze de colli s open te maken zoodat uitwendig aan de pakken mats te merken is Men ia tot de conclusie gekomen dat de feiten gepleegd worden op het traject Zuidbroek Groningen Klachten daarover gedaan zouden worden onderzocht doch de dieven gaan ongehinderd hun gang Ook andere handelaren bleken ernstige klachten Ie hebben De vergadering was het er over eens dat in dien toestand verbetering moet komen Het bestuur zal de klachten brengen waar ze behooren De politie te Rixdorf bg Berign heeft Richard Mirus een vyttienjarig straatroover ingerekend Hg heeft een groot aantal kinderen op straat bij tolen en was ook werkzaam als rooverboofdman over een door hem gevormde bende die het voorzien had op koperen traploopers en oogen Mirus moet ook by inbraken betrokken geweest zgn Men heeft althans by hem een aantal kleinoodiën gevonden die moeieiyk van straatroef afkomstig kunnen zgn De eurateeie over het Meoklenbnrgsche hertogeiyke echtpaar Hoewel de cnrateele door hertog Paul Frederik zelf aangevraagd is schynt het vast te staan dat het geschied is onder den drang van den jongen hertog Frederik Frans Hertog Johan Albert de broeder van den onder cnrateele gestelde heeft tgdens zyn regentschap dikwgls de rekeningen voor bet hertogeiyk paar betaald Later sprong Frederik Frans dikwyis bg totdat hg huwde en nu zelf meer geld noodig had daar de bruidschat die hem de Cumberlandscbe bruid aanbracht minder bedroeg dan algemeen gedacht werd Toen hertog Paul tot den Katholiekengodsdienst overging liet hy tegelgk de aanIfliraken op de Mecklenburgsche troonopvol ng varen doch kreeg daarvoor een belangrljko schadeloosstelling Bovendien was zyngemalin rgk Doch het paar leefde op tegroeten voet Later kwam daarbg dat deechtverbintenie zeer ongeluljkig werd deeens echtgenoot vermeed den andere DitQjaakte het leven natuup lgk ook nog duörder Het vermogen was reeds sedert vele jarengeheel op HertosI Jolfan Albert is op hetoogenblik met zyn echtgenoote te Romo omnaar men zegt zich aah deze ellendige geschiedenis te onttrekken De dochter van hetonder cuiateele gestelde paar heeft menlangen tgd besqhouwd als de toekomstigekoningin van S anje f In een ktolisfhiiol te Darmstadt kwamen verleden jaar ernstige VergiftigingsVerschgn selen voor dooi hét gebruik van salade uit een blik OnderliekerB stelden vast dat de oorzaak in een ontwikkeling van bacteriën gezbcht moest Worden die zelfs in de hermefcch geslot rl bussen nóg ra ogelgk was tev en Deie bacteriën proclucoeren dan 1 evejials da gebeurt in bedorven u eu wkarschiiA i k gn ze afkomstig bet water waarUde de groenten oor eiyk gewasscbeii worden Nopit iets en bu te gebruiken Sionder het eerst e koken is het beste middel en als er gzondei a lucht aan iè groenten is gemeji ze in het geheel niet De I kofÜejtfanderg der firina Startz Zn in Aé Bosdhstraat te Maastricht is gisternacht uitgebrand De sfbade ongeveer f25 000 wofdt door yerzekeriiig gedekt Niets is ffÈspaard geblevjïn massa s koffie zgn verloren gegaan en de Ifostbare machines zgn grootenfeels onbruikbahr geworden De paarden en wagens zyn door de achterpoort gered t Kanftor der firma is mede gedeeltelgk verwoest De koffiebranderg komt in de Battorgstraat nit De familie Hnysken die op den hoek van die straat en de Catharinastraat woont en welker slaapkamer aan de branderg grenst werd door het brandgeschreeuw om 2 uur uit den slaap gewekt Een vuurzee streek toen over het door hen bewoonde pand en de menschen waren verlamd van den schrik Buiten riep men toen Werp den kinderen nit t raam waarop het 13jarige dochtertje haar jongste broertje van ongeveer 2 jaar nit t 7 meter booge raam wierp De op straat staanden vingen het kind niet op zoodat het op de straatkeien neerplofte Daarna sprong het meisje uit t raam zy werd door een der toeschouwCTs opgevangen zoodat ten minste haar val werd gebroken Toen waren de ouders en 3 kinderen nog boven ook z j zonden stellig uit t raam zgn gesprongen den huissleutel konden zg niet vinden als men niet van buiten had geroepen niet springen Brandladders werden tegen het huis gezet en de menschen werden gered De toestand van het meisje is vrg wel g klaagt alleen over pgnen in den rug in t hoofd en in de zgde De toestand van het jongetje was zorgwekkend het kind kreeg een hersenschudding Stadsnieuws GOUDA 9 Maart 1906 Door de timmerliedenveteeniging St Joseph bleekersgezellenvereeniging St Antonins van Padua Tabak en Sigarenbewerkersgilde St Fransiscas Xaverins en het metaalbewerkersgilde St Elog onderafdeelingen van den Ned R K Volksbond afd Gouda is een oproeping gericht tot alle katholieke beoefenaars van bovengenoemde vakken alhier tot het t ywonen eener groote propagandavergadering op Zondag 11 Maart te 12 30 uur in het bonidsgebouw Westhaven waarin als spreker zjal optreden de heer W C Mentink centraal voorz van den R K Volksbond te Breda De oproeping is namens de vereenigini en geteekend door de hoeren M J de long L B Nieuwenhuizen en A A van Betten Met de Znidwestenstorm heeft zich een vreeseljjk ongeluk voorgedaan op de Lek tusschen Krimpen en Lekkerkerk p Donderdagmiddag jl De heer C Kortland van Schoonhoven bevond zich op de Meteor en werd door een windrnk over de lage rer ohansing geilingerd Te laat opgemerkt kon geen inlp geboden worden zoodat aan redden niet te denken viel Dit ongeluk is voor de familie Kortland een zware slag en de voorkomende en welwillende man zal door velen gemist worden Gisteren is W V nit Bergambacht in de electrische centrale te Rotterdam van een hoogte van 7 meter op een gootsteen gevallen Hg werd naar het Diaconessenhuis overgebracht waar hg na een uur overleed De man was 39 jaar oud en laat een weduwe met 3 kinderen na Tot binnenvader en moeder in iet Weeshuis te Moordrecht Stichting Droit IJzerman zgn met ingang van 1 Mei a s benoemd d heer A Van der Ham en echtgenoote thans ir geiyke betrekking werkzaam te Bodegraven I BEjK E DiiA KiI Naar lanleiding van de aanhouding van iden inbreker Frans Rosier die in den nacht van 2 op 3 dezer te Gouda diefstal en op eene 63 Ijarigo weduwe geweld pleegde en zwaar verwondde heiicht de Commissaris van pblitie te Gouda dat F Rosier toen gekleedjj as met een donker geruit zeer iversletéfll pak jockeg pet en schoenen deze laatste met blauw laken lusscheuzetsels terwgl gü illhans gekleed is met een nieuw donker p platte pet met groote ronde bol en glimmende klep trype groen met rood bewerktM Pantoffels én fgne chrooftlederen gesp of üipbottines van Engelsch of Amerikaansch fabrikaat dit af te leiden nit het No 7 daS in de schoenholten staat Hg ipoét zich dus gedurende den tgd van ij 6 dezer van die nieuwe Aangezien wel het ontvreemde geld nagenoeg dej gelieele som maar geen der gouden sieradeni bg F Rosier zgn gevonden is het niet o iinogelgk dat deze zich in of bg die oude kleeding bevinden Gouda 9 Maart 1906 De Commissaris van politie W N V GARDEHEN Andere dag en weekbladen worden beleefd verzocht dit bericht te willen overnemen BEURS VAN ROTTERDAM VRIJDAG 20 JAN L K H K StaateleemtiQm PoETuaii Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RDSLA ND Iwang Dombr Obli gallen 4 96 AtiK Japan Obiigalien 1899 4 74 74 CoVuMBiA Geconsolideerde Bui t ïnlandsche Schuld Rccepis d 100 IV 24i Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 1007 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4i 101 Bewgzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 3poorvjegleeningen Italië Oblig Zuid ItaJiaansclie Spw Mg A 367 Oiitwaiigeii de JNOUVEAUTÈ S in GOSTDUES TAILLEIJSS y tw rs jfffiv AfAArf S £fj f£fy en RËGENMANTEIS ADVERTEIVTIKN Ifartelgk dank voor de betoonde belan 8telling by het overlgden van onzen Vader Behuwd en Grootvader den Heer M VERMAAT Sr Namens de Familie M VERMAAT Gouda 9 Maart 1906 LBIDTSSENZONBN FABRIKANTEN VAN NATUURROOMBOTER uit eigen Melkerij MÉLANGES en MARGARINE Specialiteiten in GEBRANDE KOFFIE uit eigen stoomkoffiebrandei ij KAAS rechtstreeks van de boeren en THEE Hü 51 HET WAPEN TAN ASTEN Afd ZUID HOLLAND Gegarandeerd zuivere iVatuurroomboler O c p pond Ter vervanging vnn 1ste kwaliteit Natnnrroomboter die nu zéér dunr is ntet heter dau BLUYSSEFS Hollandsche Mélange in stukken van pond k 43 c p pond BLUYSSEF S Deensche Mélange uitgewogen k 08 c p f pond BLUYSSEFS Gewone Mélange uitgewogen O c p 1 pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE A 30 3 30 en 44 c p f pond Neemt Proef KAAS Allertijnste zé r lette GOÜDSCHE 43 cent per pond Beste vette GOUÜSCHE ii 33 cent per jiond Allertijnste goed lielegeii LEIDSCHE il S3 cent per pond Neemt Proef KOFFIE Extra in pakjes vau V pond a O cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten k 54 30 40 en f p pond THRE leemt Proef 2 Zuivere bizonder geurige sterk waterhoudende en overheerlijk smakende kwaliteiten ii en f t jier ons Neemt Proef ALLES MET CADEAU Ontvangen voor bons de volgende JSCHT JAPAMSCnE artikelen Doezen glazenbakjes 6 Bons Garendoosjes 2 Broodbakjes 2 Theebladen 6 13 en 16 Messenbakken 9 Vunrachermen 2 en 3 Sigarenkistjes 16 Sigarenbekers 2 Presenteerblaadje 3 Lepeldoosjes f 6 6 en 7 Theekistjes 9 Koppen en Schotels diverse modellen en decors 1 2 3 3 4 5 en 6 Naaidoozen 8 12 15 en 20 n Serviezen met 6 kop en schotels 50 n Werktafeiljes 22 Bons Aschbakj s 2 n 3 Pttneeltafels prachtig lakwerk 50 Vnurschermen 50 Dejeuners 10 11 en 12 Hangétagères 3 5 9 en 11 Blaadjes stroo mos 1 Chocolade ketels 10 Vazen diverse modellen en decors per paar 3 7 8 13 22 en 23 Blikjes met veger 8 Chineesche kop en schotels zonder oor 2 Chineesche kop en schotels met oor 3 KoofaHg de voorraad tlrekt oitrutminn Mpitormanden van 15 voor 11 van 18 voor 13 en van 8 voor 5 bons Xwaar vergulde heertnketUngen van 32 voor 25 en dtUt damet ketUngen van 24 voor 20 bons Te Gouda Wijdslraal 157