Goudsche Courant, maandag 12 maart 1906

a 9974 Maandag 18 Maart 1900 44ste Jaar ai mïmm mmm wnwS en Advertentiehla d voor Gouda en Omstreken öoada Druk van A BEINKMAN A Zx WORDT GEVRAAGD 1 Mei of eerder togen hoof loon in klein gezin één KIllEyiKII en één tle 3 le MEISJE P G Adres Mevronw SANUBERG Zevenhuizen Wild eii Gevogelte Van aftreden en verder d igel iks vcrsch vJiM kriJgbaar Braadkuikens Soepki i cn Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Kendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Heevlcu ch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pnjzen Pankl iar schoongemaakt ivmm door geheel Nederland Aanbevelend i CUliELlNG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Tolephoon Intero No 2031 Een uieawe Drank KORFFS NOVA CACAO GEFABRICEERD van de lijiiiile uilgemblsle diiursle Cacaoliiiomm Deze Cacao is by inkoop wel iets hooger in pr J8 doch in werkelijkheid de voordeeligste daar men van deze NOV tCAC tOin het gebruik eene veel kleiAeto hoeveelheid behoeit dan van goedkoopcre soorten V K V K V K PRIJS 1 1 80 0 S 1 0 50 Kilo voldor nde voor IHO Kopiteo BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorinm van VAN LEDDEN HULSEB08CH Amsterdam 25 1 OG Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke oplot baarheid de bijzonder fijne geuren smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LKDDEN HÜLSEBOSCH Verkrijjbaar bij T CIIEBAS aftier Verkrijgbaar in Hesschen SO ets 7 et en 1 1 3S biJ H H Apothekers en Drogisten tet oil het merk AJiKBRl f AD RICHTER Oo Rotterdam Te GouDi bü C LUGEK Apotheker Markt on bjj WOLFF Co Westhaven 189 HET adrei voor degelyk en soiled cliomiwcrk i bestiiüt Uct Koord Urabantscli Scboenen en LaarzenmagazUn KLKIWEÜ E 30 tegenover de KleiwegiUeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Scrum ÏTERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN Z Aanbevelend SMITS Alle repdratiën en aangemeten werk VAN Blommesteins Inkt is ro tondeAindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK apeldoöfn hoUand FIUMS KOSIKit gepakt Joto te UlrecW genomen KOM GI NK BEZOER a d Rlnderdljk lairykeprachtige mo Men zie l i Weteldtromek inO per 3 maanden franco o De Week Geillnitreerd 2 per S nnianden franco van 10 Maart £ o e nummers nlom verkrijgbaar BKRICHT Zy die zich thans als abonné tegen l April op één der beide bladen opgevei ontvangen Iwceustanitd l etnitffrijk nuwmer met niet minder dan ö jiortreilen en iUiiHlrittiën ilumede de nog veruchljnenilc Mtiiir utimme ra OHATJS Jtotterdam IfJJdH FJN DlTMAIl r 2 50 e meei verdienste pei lag I Voor het hreten van Houten Mokken en andere arttkelin zoeken wü vroumeUJke zoowel als manueUJke i ertonen uit eiken stand onverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheelejnar Vakkennis onnoodig irii na Mn 1aa sclia ij lolbi ionlcrinu van hiisarlicld THOS H WHITTICK Co AMSTEIDAM Keizersgraolit 410 WERELD SÜGCKS De Wcicldberoemde Supwioi Üiuivpnbor stlioiiino Kxd aet wordt aanbevolen tegen Bors taaiKlneningeii Kinkhoest Zware Verkomlheid Slijmhocst Bor stpijn Kee pijn Heeschheid enz MELIulKTHE is verkrijgbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogistenlin grootti en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frauhije Duüscïdand Engeland Amerika Ned India Oranje liivier Kolonie Transvaal em MELIANTBE werd 9 maal met Gouden ï maal raet Eero Medailics bekroond MIIAAHTHE in flacons f 0 40 t 0 70 en 1 1 UKLIAKTHE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek üe Honinahloem Den Haag VBrkrüghniii bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oonda UKENUEL liouila E 11 V N MIIj d Veerstal B 12ü w i A UOUMAN oortimVif PINK SK Nieuwerle ka dlJml A N v N ZESrfEN Sthoonlioven 1 v WIJK htdeaia A SCHEER HaaKireiht P W v EDE Oudewater h van dbu HEIJDEN te Beeuwijk P v D SPEK Momamlle 1 v n STAK Wed J HOLST M KOLKMAN AliK VAN DER HEIJDEN H iKWmijTOeen P A uk GROOT A o JONGH Ourf a r J P KASTELEIN Pohhroekerdam D BIKKER te Bemcliop 1 MlSClIUWIiVO Laat U niet misleiden door iftrfi A Het klooster SaiictiiFaiilo AbdlJ bestaat niet dun Slroup iinn yeenerlel wiinrde Het groote aantal zenuwkwalen ran zPm T hoofdjiilti af tot de voorafgaande ke t kfnBnvftn poplMle li BeiibBro rte toe troUoerw nog Bteedri allA miadeluu door de m disnbe weteoBohap aangewend Bent aan d n aienwen tUd komt dfl eer toe dat iij door het g ebruiv inalc n ran den eenvondiMtea weg nametUk lan d huid mm phyiioIngiHCiifl outdeUklnKjEedaan hoeft dip na honderde praefuemincen thaai orer de cebeele wereld terbreld e pn terwijl IJ in wotfltifrlvapueiijkB kringen a v hooHto beUnKttellInc wekt Uvmb eeoe weldaad blijkt te Eijn voor de aau cennwkwalen Itidende meuaebheLd Da feoeeaw n u oiteeTDOden door den gew izen OfBilpr vau Gpuonrth it ür Roman WeiaamaiB ta VUahofen en bemit op de DU d rvlndiiig npti filniin In nen Wljnrige pralttijk lloor iva rliiHv vnn liet Ii rd eBmttBl perilav wur leiidt Mr o geM hlki ii tr ad oi d bal l iiMldd UlJbasBb enavr nestel medrvvdevlil Hit deze geDeeHwiJse werden werkoUjk lohlttereiularaaaltatMTWtkncM n liJ Bnaakte aoovtei KpgauK dat van een door deu altvinder obMna w rU OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE dart uucrkomKip in BBnetlng olnneM korten tijd leeds de Ie dmh vermbenen ie Dit boekje bevat nlat aUeui r F k t CrtvM Mb iiek vemtsaiibare verklaringen umtiest het wazen der nieuwere tberaple en da durmoda lelfs in wanhopifte gsvoU ii verkregpu nitwerking msar ook v ndt men daarin wetenBOhappeliJh tr bniideli ig i nitde tii dla lte blHilen dieaando7e genePBWgze gewijd ilJn zoomode aiaohrt tal vun gpiüi ichriften vau hooggetjlaatate geneeBkundig tn onder welke P MinMra med dr prt M i d pctykKnlsk te PeHJi me Rouusmont tO Slekflgreiier med dr praktlsatrend leneeaiiaep aaa hel i ilnnlDSn lOttlohl de Charenton SanltaUrathDr Ca in U Sler n Broiïiniinn med dr arrond artl tiJohli Dr P rnreitlar geneoahcer dlreatBur van het tiosp laal te Ayai Qnliplntrdlli Dr fioherln taiteel Qutn 9ad Emt Darisi mad dr genosihaer dlrtuttiur ilar galvano ili raiieut iQhj Inrlchtins voor zanuwlljdari tUB St Ko iaré 334 Coniul van Ascihanbaoh ned dr te Corfu Dr nnaBOti arrend arti da Zlrknlti itflbu il Jechl iti ó dr ta Weenen Dr C Bonflaysl t La Farrière Eure lid van dan Caniell Central d ti tt de Bantt m Frankrtjk en velo anderen Aan allen wier scnawiiestel weer r mlndsr B iiBed n 1 ƒ xaffcnaanad inwarbtffi lipid lUclen waarvan de kenteekenen eIJu auroniich hoofdpltn RifsraineooltMe hoof ptJ bloB landrarB raotB prikkelbaarheid BflJaafldhe d slapeiooslK ld hohainelllkS onrust en aKhohaceliJkB ta ilard verder alle zieken dis door beroerte getroffen warden en nog lijden aan Ae gavolgeu dftarwi ptjii bloB landrBrB raotBpr kkelbaarbeld BBjaafldlie d slapeloosliiild hohaitielljksoi itard verder alle zieken dia door beroerte getroffen warden en nog lijden aan 4e gavolgen dftarwi tooalB verlDmmlncen oevDrmeaBn lat ipraken iware toagval aioeJeQJk Kfckan aUjniaU dar pawrlohten met voortdurend pi n piaaliBlfjke iwakte veriwakklng an laheaaeiL aas as alj uo reede onder geneaikandJga hplijHidpltDg peweent zijn maar door de bekèkda BMdatan ftli BCtaandlngawMkondwatarkiiar wrij tu elf Fiiaeeien itóomiooi of eaba dealTeen geneziog of iaaicing lui hfibb n en ten lotte ei dte vre jrevoclenvaerberoerte aöiMltoa v j i huonar kwa i gevonden hebbOB wegeni aanhouden ads at rvoaiia Wdoov inVïa bat JMN taoniila ÜirdataelTolBid BB voor ds npBH drukkends pl n onder bet vMrtaoM Jilagjii earoa pat vee e verB hiJnBelen ala nikker naenGi tJonker wordan voor ds ir B bukkende pl n onder het vMrtaofM aalilag daearoa hatvoc van krlBbc Infl n En I et Blapon va handen an voeten a B al daze dti o ta rtin vu sVBDwiU erat Kla ook aan lonB ffl liie liidande aan blEBkiaudt bh kraehtelooBhald aoS as gOMOda zalfi aan Jong aBraoncn die veel met het hoofd werken en Keostelijke reactie wlllaa voorkoaiaa w rdt dringend aan geraden znb bet bovaa ven eide werkje aan te pohaffen betwelk op aanvrac keitaWaa en fraaoo var londeu wordt door Anirttcrddin door II ri RBAll A Vn Holligeweg 431 Rooi i dn r K F ii R4MTRV KOl rP Apotliekér Korta flooMaag l Vtnthu J OUIW l n tro f OudecraMit bij de Öaardbmg F Op dp tontfn nvitii nni h mfdKUi t u n iv de r WMnamMHn BPha OaitoM P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFLEVERANCIER PüfNCH RUM CITROEN A RAGBURGUNDY VerkrUgbaar MJ aUe grot$ier $ ondtr loorUunnd eoulrtlc tu Dr VAN HAMEL ROOS II HtllMhM Zeriuw tui Ulaajflijch I S vordt nit orertui in als mn werkelijLc li i lu den nood het boek ISaa d gre tt ex Banberolen a ontvftngat vim adres per briefkwnrtworU lit boekje franco per post tüegüzoiiili u inoj zijt er steeds op mt de uitgaven voor uwe huhhouding zooveel mogelijk te bezuinigen maar gij wÜt toch uitsluitend degelijke voedzame en smakelijke levensmiddelen koopen Dit nu is juist de reden waarom gij SOLO moet gebruiken in plaats van dure hatuurboter SOLO is zuiver en znrgvoi bereid uit de allerüjnste bestandfjeeten gekarnd met zoeten room Zij ïi voedzaam gezond geurig en heerlijk van smaak Uw man uwe kinderen uwe gasten allen zullen de treffend groote overeenkomst van SOLO met natuurboter roemen Waaro ni dan nog langer getalmd Neemt een proef er mede gebruikt SOLO in uw keuken en op tafel en vergelijkt dan hoeveel U kunt sparen door SOLO in plaats van dure natuurboter fe gebruiken Solo kost 4 ets per pond en 22 Va ets per half pond lBieDBP0T7ANTEEE nm svitfU vcri ocHl t HKilK telettoii UIT HKT MaGVZIJK TAK IIAVKNSWAAY ZONE OOHlNCHEltt üezB THEEËN worden stgelererd iij verzegelde pakjea vau yy twee en een half en een Ned om imet vernieldiup vau Nommer er Prjjs voorzien van nevenstaaui Merk volgens de Wet gedt pu ueerd Zich tot de nitvoonnt van d eerde orders aanbevotendii 1 C BUI voürheen J BREEBAAKT hz i t Het Deste nnichadeljrute en ff JB makkelylutc poetamliidel voor HearM RfH 11 vooral damM en Wl i iiar zijn wil da Icht £ lkel Cacao t ontrangen tmmun C ld D sa Tole fTwtaemingm ia dor itel gekomoii ondei des umih dw intriiulers Dr Miotaaello TarrMrifig vp de beste inaoUnes in het waitldberiBmde ttabUissement van Oebrai SteUwarok t Keclsn Itclie Sikel Cacao in Ti rk nt n bassst Tku Eiket Cica nwt melk gtkoM eese a i Bis gez e dnok toat A lykacb gebruik een il 2 theeiepeb tu t jpoeder TOor eea kop Ohooolale Ut geneeskracWis drank b j g nl tm diarrhee sieiiits met water te gelniiken Terkrügbaar by ie voonuiniiti BL 1 Apotbeksrs ens TV V V K FoftB OeneraalTtrtegRBwoonUgK foar IMar Mus RantnUid dmaterdara Ealrerstnut lOS Onze Revolutionairen Het spcKjkt nog altijd in de Sociaaldemocratische Partij De revolutionaire opleving waarop wij eenigen tijd geleden wezen is nog niet geluwd en het sociaal democratische lid der Tweede Kamer de heer J II Schaper vindt het noodig in Het Volk van 3 Maart j l zijn waarschuwende stem te doen hooren Hij vindt de teekening in zijn eigen zoo bedenkelijk dat hij niet geaarzeld heeft om aan het bestüïir der S D A P de navolgende ontwerp resolutie vuor te stellen die echter door dat bestuur geketst is en dus niet op den beschrijïingshrief van het aanstaande congres der partij zal voorkomen De ontwerp resolutie luidt Het koügres konstateerende dat in den laatsten tijd in redevoeringen en geschriften door voorname woorden penvoerders wederom wordt gesproken van den dag der dagen die wellicht door de omstandigheden in het buitenland zou kunnen komen van de groote dingen die ons wachten en ons gereed moeten vinden dat wij moeten gereed zijn om de leiding der maafschajipij te aanvaarden en om de staatsmacht der bourgeoisie over te nemen dat de eindstrijd nadert enz daarbij klaarblijkelijk doelende op de mogelijk of waarscbijnlijkheid van de sjioedige komst van eeu vrij plotselingcii ommekeer gepaard gaande met geweld of althans akuten strijd waarbij de arbeidende klasse in het he it zou komen van de politieke macht van o ordecl dat Ae a taktiek wèl er toe leidt lo dat een oogenblikkelijke opwinding wordt verkregen üo dat onvervuldbarc verwachtingen worden opgewekt welke op groote teleurstelling moeten uitloopen en 3o dat de laandacht wordt afgeleid van den strijd oin direkte ververbeteringen van hervormenden aard op den huidigen grondslag der maatschapiiij doch niet om de partij en de arbeidersbeweging degelijk oji te bouwen en propaganda te maken onder de onbewuste massa stemt met deze strijdwijze niet in en verklaart haar integendeel voor verwerpelijk Al brengt dit ontwerp het nooit verder dan tot den toestand van ongeboren vrucht het is te kostbaar ora het niet in verband met de rest van het artikel FUn I LLETOx Het Dagboek van den Inspecteur 6 De agent verwijderde zich daarop en liet hem met den inspectenr alleen Komaan ben je weer op de been P vroeg deze vriendelijk terwjjl h j zjn bezoeker een stoel aanbood Ik ben biy dat het zoo is afgeloopen Dank a hernam de ander op een toon waaruit de oprechtheid van zjjn gevoel bleek Ik ben werkelijk de oude weer Ik dank n hartelgk Zoo zoo dat is goed bet is me aangenaam je te kannen roededeelen dat m jn onderzoek me overtuigd heeft dat je ten onrechte beschuldigd werd En dat je in plaats van eene poging tot diefstal te doen in het ongeluk liep door het verrichten van eene moedige en belangelooze daad Voor zooverre de poUtiS in de zaak betrokken was wenach ik je m n spijt daarover te betnigen maar daar onze manschappen in last hebben in zulk een geval te arresteeren ijjn zij verplicht dat te doen Je oudt eranwel biet Termoedelijk in bet gebeel niet waarin het voorkomt eenigszins van naderbij te beschouwen De heer Schaper zoo blijkt wel heeft zijn nuchteren kijk op de dingen nog niet verloren Maar men kan dat zelfde van zijn medestanders niet zeggen De heer Troelstra verklaarde op 22 fanuari j l l e Nederlaiidsche bourgeoisie heeft uitgeregeerd en verder Wij moeten gereed zijn om de staatsmaclit der bourgeoisie over te nemen De heer Troelstra sjirak bij die gelegenheid n l over de Russische revolutie geen wonder dat het bij hem dus enigszins ging spoken De heer Gorter schrijft een nieuwe brochure en zegt dat de eindstrijd van den arbeid tegen het kapitaal nadert dat die eindstrijd welliclit dichterbij is dan de sociaaldemocraten vermoeden En een mijnheer in De Nieuwe Tijd komt dit nog wat aandikken en meen dat het bij zijn partijgenooten thans zekerheid ga at worden dat de eindstrijd van het proletariaat om de macht in den staat nabij is Inderdaad deze heeren zijn onverbeterlijk zij herinneren zich niets en zullen züodra zij daar kans toe zien de arbeiders steeds weer betrekken in de meest droevige revolutionnaire avonturen Met zulk een taktiek zegt de heer Schaper terecht wordt bovendien de aandacht afgeleid van den strijd om direkte verbeteringen van hervormden aard o i den huldigen grondslag der luaattchappij en blijkbaar staat bij deu heer Schaper dcze strijd geheel en al op den voorgrond voor hem heeft de socialiseering der productiemiddelen den tijd maar doen hervormingen nood Tusschen twee haakjes de heer Scliajier blijkt een zonderlinge historische materialist dat de economische ontwikkeling alleen niet helpt dat men ook de de luenscheii de ideeën hebben moet leert ons Amerika afdoende zegt hij want daar is de economische ontwikkeling ver gevorderd maar het socialisme tiert er niet Dit laatste is volkomen juist maar als goed marxist tegen de economische ontwikkeling ideeën te Iiulp te roepen lijkt een geduchte historisch materialistische ketterij met welke wij den heer Schaper niet anders dan geluk en verdere verheldering van inzicht kunnen wenschen Zooals gezegd de heer Schaper wenscht den strijd om hervormingen op den voorgrond te brengen de rest schenken wij hem voorloopig Cn wij zien in sociaalgebracht zjjn geworden zoo je op het oogenblik dat je gearresteerd werd iemand had opgenoemd die je kende Daar je toch zjooals je me vertelde verscheidene maanden in NewYork heb gewoond had ik gedacht dat je dat ingevallen zou zijn De jonge man bloosde even maar keek den inspecteur flink in de oogen Het viel miJ in zaide hü maar omstandigheden maakten het mij onmogelijk dat middel aan te wenden Er is onder de velen met wie ik in deze stad kennis heb gemaakt niemand bp wien ik lust had hulp te zoeken Maar dit feit voegde hij er met trillende stem bü maakt dat ik uwe vriendelijkheid te meer op prijs stel want gjj zijt een vreemdeling en gij bekleedt eene betrekking welke doorgaans niet wordt gekenmerkt door daden van menschlievendheid Toen bij ophield rolden er tranen over zijne wangen en ziJn mond trilde 0 je moet niet denken dat de mannen van ons beroep geen medelijden kennen hernam de inspecteur glimlachende Hoofdzaak is voor ons de onderdrukking van de misdaad en de misdadigers bet is zoo maar het Blait in dat bet welzijn van rechtschapene en ongelukkige personen ons na aan het hart ligt Je moet je niet bijzonder aan ons verplicht gevoelen Wij doen onzen plicht zoo goed als de ooitaDdigheden bet democraten van ziju kalibsr eor gcwenschte ij het dan klasse licwiistc medestanders waar hef geldt den strijd om den vniiruitgang op den huiden grondslag der maatscliappij De vrijzinnigdemocraten zijn van huis uit voor de heeren wel is waar nooit anders dan burgerlijke en klassebewuste hervorniwrs het als de omstandigheden er aanleiding toe geven eens konden worden op vast accoord over wat al dan niet rijp is voor ingrijpenden hervormingsar Jieid dan zou dat de zaak der d mocratie toch niet anders dan goed kunnen doen Wil dit echter ooit mogelijk worden dan zal het noodig zijn niet dat de sociaal democraten hun denk eelden omtrent den ontwikkelingsgang van de maatschappij over boord gooien zoolang zij zifii niet door de feiten van de onjuistheid dier denkbeelden wenschen te laten overtuigen want niet waar men moet niemand zijn geloof ontnemen maar wél dat ophield het spelen met liet woord revolutie hetgeen zoo terecht door den heer Schaper wordt gelaakt dat van het middel der politieke of massa staking werd afstand gedaan als van een gevaarlijk waiicn dat het meest al wonden diegenen die worden aangespoord om er zich van tw bedienen en dat in het algemeen de sociaal democratische partij op kritieke tijdstipiien sterker ruggegraat gaat Vooralsnog ziet liet er echter niet naar lilt dat de sociaal derancraten iHen kant lilt willen Zoo nu en dan meent men in hun kamp een enkel gunstig teekeii te icn en zoo hoort men ook nu weer het geluid van Schaper die zich zijn volle verantwoordelijkheid als leidende persoonlijkheid blijkt bewust te zijn Maar de weigering van het partijbestuur om Schaper s resolutie op den beschrijvingsbrief an het Congres te brengen wijst duidelijk op een nog steeds aanwezig hunkeren naar den eindstrijd den dag der dagen de groote dingen of meei bedekte termen an die ijde pleegt aangeduid te worden alles met de bijgedachte dat men eerstdaags dien dag der dagen zal beleven De weigering an liet jiartijlicstuur is jan ook een onmiskcnliaar sj luptoon dat toelaten Zoo giJ slechts uw plicht gedaan hebt dan hebt gg dat in ieder geval gedaan op eene wjjze welke ik nimmer kan vergeten antwoordde de ander zich inspannende om tot kalmte te komen 0i moet miJ mgne zwakheid vergeven inspecteur Byrnes liet bü er onmiddelliik op volgen maar ik heb eene ontzettende proel doorgestaan en ik heb noch naar geest nocb naar lichaam de kracht welke ik hebben moet Na eene tweede pauze zeide hij Er is niemand in deze stad met wien ik me in staat gevoel vrijuit te spreken behalve met u Maar ik zou u gaarne in vertrouwen mijne levensgescbiedenia vertellen opdat gg niet denkt dat uwe goedheid aan een gewonen vagebond is ver =pild Zooals ik je reeds heb gezegd was het antwoord ben ik overtuigd van je onschuld Het is niet noodig dat je roe iets vertelt wat je lijden zou vermeerderen Tot n te spreken zal eer eene verlichting dan eene inspanning voor mjj zijn antwoordde de ander en het is de eenige manier waarop ik u mijne erkenteldkheid kan bewijzen voor de verplichting welke ik aan n heb Wat het ongeval betreft dat mö bier bracht ik heb veeleer reden om er dankbaar voor te zjjn dan om het te betreuren bet bewaarde mö voor eene het in de S ü A P nog altijd spookt Eu men kan met genoeg herhalen dat op deze wijze de vooruitgang in democratische richting wordt tegengehouden inplaats van bevorderd eu dat n s men het weer van woorden tot daden mocht willeu laten komen dat wil zeggen als lu Nederland weer eeu zoogenaamde massa staking mocht worden uitgelokt de teleurstelling de ellende en ten slotte ook nog de reactie groot zullen zijn HuiiCtllililfl Cll UVl l ZlCtll He miuisterie Roavier is gevallen over de uitvoering van de scheidingswet Doch op de baitenlaudsche politiek zal znn val geen invloed hebben zoo wordt in alle FranscUe bladen verzekerd Het laatste woord van Kouvier was een verklaring vol vortrouwen in den afloon der conferentie te Algeciras Ik I at de builenlandscbe polUiek in een veel gansliger conditie aan mün opvolger over dan waarin Ik haar gevonden heb zoo zeide liii bij het verlaten der Kamer En in de zitting vnn den Ministerraad waarin besloten werd den president der Republiek liet ontslag van hot kabinet aan te bieden word nog lang gesproken over de conferentie Het besluit was dat een crisis door een binnenlandsche aangelegenheid veroorzaakt geen invloed hebben kan op de baitenlaudsche politiek lot aan de benoeming van znn opvolger zal dus Kouvier die politiek voortzetten in den geest die door de Ka ner is güedgekourd en blijven de icstruclies aan Kévoil gegeven vnn kracLt Slechts ver klaaide Rouvier zoo moeilókheden in Alge ciras ontstaan mochten dat hii geen verplichtuigen op zich al nemen waardoor zan opvolger in zijn vrijheid van linndelen zou kannen beperkt worden En wat na de binnenlandsche politiek betreft wordt het duidelijk dat Kouvier gevallen is door te groote welwillendheid voor de rechterzjjde Hem wordt zelfs in den auiois verweten dat hij stierf aan zgn tweeslachligheid hji was een politieke vleermuis die tot de rechterzijde zeidu Je suis oiseau voyez mes alles en tegelukerlod tot de linkerzude Je suis souris vivent les rats I e Lanterne zegt Het kabinet wilde iedereen tevrc den stellen en heeft hel daarom bi ledeieen verkorven Zoo het zich beslist had uitgesproken zon hel een krachtige Republikeinsche meerderheid iu bben gevonden Rouvier erkende dit trouwens zeil Had ik mijn plannen scberper omljjnd zoido lH daii zou ik een meerderheid v iii HöO stemmen hebben gehad Maar men wilde niet dat het kabinet tgdens de verkiezingen aan het bewind zou blgven muigen zöa de slrud opnieuw begonnen zon en daarom wa het beter er maar dadelgk eeu einde aan te maken noodlottige dwaasheid welke ik nu gevoel dat eene misdaad zou geweest zgn Ity zult dat beter begrypen wanneer ik in den loop van mgn verhaal aan dat gedeelte kom Maar hebt gi een oogenblik lijd ter uwer bescliikking P Tot antwoord drukte de inspectenr op eene schel en politiedienaar versclicen Ik ben bezet zeide de inspecteur Laat niemand toe behalve voor zaken die geen uitstel gedogen Welaan sir voegde liij er by toen du agent vertrokken wa f ik ben gereed om naar je te luisteren Fedovsky begon zjjn verhaal aarzelend en beschroomd maar toen hü eenmaal op gang wa s kreeg het kracht en kleur en sieeg het nu en dan tot de hoogte van dramalische schoonheid Het was de geschiedenis van een zonderling en niet onnatuurlijk leven en ongetwijfeld dankte zij iets van haar belangrijkheid aan den stjjl en de persoonlukheid van den verhaler Maar het zou te veel tyd vorderen om ze met zjjne eigene woorden al ware dit ook overigens mogelijk vveèr te geven en het zal voor den lezer het gemakkelpst ziin zoo wiJ Fedovsky in den derden persoon laten optreden Wordt ftnolgd