Goudsche Courant, maandag 12 maart 1906

Cognac Vieux f 1 50 per Liter f 1 26 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend FirmaHeri ia i Zoon i Vcrkiggbaar bjj M M BELONJK 7k Uoada HET adrM voor degelijk en lolied ichoenwerk il beslist Het IVoord Urabantsch Scbocnen en LaarzenmagaKlJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken ïhe Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk Minister Haldanc heolt in het Lngerhnis de begrooting van oorlog mondeling nndor toegelicht Het speet lieni dat de begrooting nog zoo hoog WHH nagenoeg 30 mitlioen pond UuitBcbland 31 en Frankrp 29 niillioen pond In tien jaren tyds was die begruuling met ongeveer ell millioen pond minieerderd Dat was ten deele het gevolg Tan de vermeerdering der getalsterkte met ongeveer 48 000 man en een verhooging van de soldy iemiddeld ko st nu een soldaat Hl pd St in het jaar tegen 63 pd st tien jiiar geleden en een officier 4K4 pd st tegen 450 pd St In den loop van zyn rede noemde de minister het een heogeluk verschijnsel dat er na don Hoerenoorlog een nieuwe bcliool van denkende oföoieren was ontstaan dat leek wel noodig Hjj neemt aan dat de vloot in staat is de kust te verdedigen Onder de hervormingen die de minister iiuukunüigde is de opruiming van do munitie Uorgplaatsefl om Londen die hy volkomen overbodig noemde en van ongeveer driehonderd kanonnen van de kustverdediging In verband met de nieuwe indeeling vnn de vloot aal in eenige kolonién het garnizoen verminderd worden ook in Zuid Afrika V Met maatregelen tegen een inval in het moederland lou men ophouden Dat zou op den duur bezuiniging geven Vervolgens zeide du minister dat het leger van de lessen von den Boerenoorlog voordeel heeft getrokken en er nooit zoo goed is geweest als nu Het leger is noodig voor den dienst over zee Het moet van beperkten omvang en uitstekend gehalte zijn en dat kan niet door dienstplicht verkregen worden Wal de minister van vermindering vau de wapeningen door internationale overeenkomst zeide heeft de telegraaf ons reeds gemeld Kngelsche correspondenten weten van de bijeenkomst van Dinsdag te Johannesburg te vertellen dat de Progressieven de vertegenwoordigers vnn het Volk algemeen stemrecht van volwassen mannen aanboden met districten ongeveer overeenkomende met de oude magistraals landdrost districten maar de Boeren weigerden waarschijnluk omdat daarbij de wetgevende vergadering op den grondslag van hel aantal kiezers zou berusten Volgens de Engelsche correspondenten echter waren Botha en Esselen geneigd het aan te nemen maar verzette vooral Smots er zich tegen Deze vond beter de zaak aan de Engelsche regeering over te laten waarvan bij een rechtvaardige bc slissing verwachtte Reuter seint uit Algeciras d d 9 Maart A lgemeen voorul bu de Spanjaarden wekte de verklaring van den beer v Tattenbach in de algemeene zitting van gisteren dat de omloop van Spaansche munten in Marokko een feit en hare erkenning in de bestaande verdragen zoowel als in het Dnilsch Marokkaanscb handelsverdrag als wettig betaalmiddel groote bevrediging De commisaie Tan redactie zal wel een formule weten te vindelf die billgk lekeniug houdt met dit feit en met de behoeften van de Morokkaanscbe munthervorming Inzake de bnnkjurisdictie kwam de cooierentie in beginsel overeen dat in eerste instantie in alle processen legen de Bank een nog nader aan te wijzen consulair rechtsplegend lichaam in Tanger zou worden aangewezen ep dal in tweede instantie de rechtbank te Lausanne zoo beslissen Verspreide Berichten Fhaükkijk De paus wacht nog om zich uil te spreken legt de Debats tot de Fransche bisschoppen hem raad gegeven hebben De vergadering der bisschoppen is voor onbepaalden tijd uitgesteld De vorst van Monaco van wien beweerd wordt dat hij in opdracht van Keiter Wilhelm voor een toenadering van Duitschland en Frankrijk ijveren zal hoeft langen Hjd met Fallièrcs gesproken DriTseiiLAiïD De Chinoesche studio commissie woonde gisteren een zitting van den rijksdag bij en lal wel een zonderlingen indruk gekregen hebben van de parlementaire gebruiken in het keizerrijk want er waren maar een handvol leden tegenwoordig in vertMnd met bet wegblijven van zoovelen die daardoor protesteerden legen het niet verleenen van vergoeding aan de leden van den rijksdag Nu weer beet het dot de Middelandsche Zeereis des keizers zal aanvangen in het begin van April Qeneraal T Mitschke is gestorven de intiroe vriend ran keizer Friedrich en in den oorlog van 70 adjudant van den kroonprias E UEI i U In de conferentie van de Kamera van JCoophandel werd een motie aangenomen ten gunste der aanneming van de uuiverseele pennypoat Verteld te utrecht Em inwoner van Utrecht vertelt hier vry en openhartig hoe hg beterschap hoefl bekomen van een bedroevende huidziekte De inwoners van iouda die een geneesmiddel zoeken voor aambeien prikkelende huiduitalag of eenige andere huidziekte zullen het de moeite waard vinden om van den goeden raad van hun buurman nut te trekken De heer T J Meenwsen wonende Piel Heinatrnat £ Ie Utrecht deelt ons mede laren lang ben ik geplaagd geweest door droge aambeien die mij zeer veel last bezel gden vanwege de hevige jeuking en stekende pijn Het was soms zoo erg dal ik niet stil op mon stool kon blijven zitien doch ook bij het loepen was het zeer binderliik Buitendien had ik sleoos een hevige jeuking op het middengedeelte van mijn lichaam Vun alles hid ik er reeds vour aangewend doch wal ik ook probeerde niets was er wat me zelfs het minste hielp en op mijn zeven en zeventigjarigen leeftijd verwachtte ik niet dat ik ooit weer van deze hinderliike kwaal verlost zou worden Toen men mg Icn laatste opmerkzaam maakte op Foster s Zalf wat een hg uitstek goed middel tegen mgn ziekte zou zjjn ontbood ik dadelgk een doosje Ik begon het te gebruiken en ik was boven de wolken van vreugde teen ik reeds dadelijk verlost word van de ellendige jeuking En nadat ik de behandeling gedurende veertien dagen had voortgezet was ik geheel en al van de lastige kwaal bevr d Ik zou wel iedereen die met een dergelgke onaangename ziekte aangedaan is dit prachtig geneesmiddel willen aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar ib en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goed dunkl Verzeker U dal men U de échte Foster s Zalf geeft dezelfde die de Heer Meenwsen gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar bij de Hoeren Wolff Uo Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen BINNENLAND ST ATEN GENERAAL r If K K I E H M M B H Zitting van Vrijdag 9 Maart Arbeidscontract De minister van justitie de verschillende sprekers beantwoordende erkent dat dit ontwerp niet de oplossing geeft van het gansche arbeidersvraagstuk die pretentie bezit hel niet Hel iiretendeert slechts te zijn en dit is t ook een bijzondere regeling die in de rij van noodzakelijke sociale hervormingen een gewichtige en belangrijke plaals inneemt en uil de discussie is gebleken dat de oppositie tegen dit ontwerp veel meer geldl de eerste editie van het Arbeidscontract dan het onderhavige ontwerp tegenover hetwelk de sociaal domokraten niet onverzoenlijk staan De minister betoogt dat de hier te regelen materie is onbetwist en onlegenzeggelgk een materie van privaatrecht die thuis behoort in het Burgerlijk Wetboek als hebbende tot grondslag een contract Dit belet intusschen niet dat het sociaal karakter van hel Arbeidscontract 66k tot zijn recht komt Dit wetsontwerp tracht het evenwicht te verzekeren tusschen de beide partyen den werkgever en den werknemer Voorts betoogt hg dat hü in beginsel geen bezwaar heelt tegen atrafrechtelüke bepalingen indien bljjkt dal hetgeen in deze wet moet worden gehandhaafd niet zonder strafbepalingen te handhaven is Maar niettemin zgn er verschillende schaduwzgden aan stratbepalingeu verbonden en de minister is er van overtuigd dal men de positie van den arbeider als zelfstandig lid van de samenleving veel hooger houdt en veel beter bevordert door zijn belangen te laten behartigen door hem zelf of door de organisaties welke ter behartiging van zijn belangen werkzaam zijn dan door den strafrechter Zich voorbehoudende bg de behandeling van de artikelen dieper in te gaan op de kwestie der werkstakingen wenscht de minister echter reeds nu zgn oordeel uit te spreken dat staking niet per e is een teniet iloenirtg van do dienstbetrekking ook niet een schorsing van die dienstbetrekking maar veelal een niet nakoming van een der verplichlingen biJ contract opgelegd Die nietnakoming die verzekering kan in b gibsel lelden lot een vordering maar zooals het wetsontwerp hier Jigt zou een veroordeeling van den arbeider wegens niet nakoming van zijn arbeids overeenkomst niet verhaalbaar liJn bij staking Ten slotte doet de minister nitkomen dat het ontwerp wel verre van de vakorganisatie te schaden haar integendel zal steunen De vakvereenigingen zullen van deze wet vinden uitgevoerd een stel bepa Ilngen waarin de wederzijdscbe verpHch 1 A I tingen en rechten worden geregeld Zy zulj len vinden aangegeven de wyze waarop zg den individucelcn arbeider zuilen kunnen I steunen Bij de hierop volgende replieken noemt I de heer Tak als hoogst belangrijk de verklaringen van den minisier dat slaking niet opleveren zal contractbreuk waarvan spr akte neemt Intnsschen houdt hij vol dal I als staking als contractbreuk beschouwd blijft zulks de organisatie verzwakt De heer Drucker ontkent dat wat de I sociaal demokraten beweerden hnn agitatie gericht was tegen hel vorige ontwerp I De heer Troelstra verklaart naar aanlei I ding van de woorden nn den heer vac Nispen dat hg het wenschelgk h td geacht als na I de verscliijning van het gewijzigde ontwerp de agitatie een andere richting hal genomen De sociaal demokratischo Kamerclub staat echter geheel buiten deze agitatie Overigens dringt spr nan op nadere adstructie van hetgeen onder slaking wordt verstaan De minister verklaart dat hg de artikelen te zuilen doen Het algemeen debat wordt daarna geI sloten Bjj artikel II licht de heer de Savornin Lohman hel bekende door hem ingediende amendement toe om den dienst der werkboden uit dit ontwerp lo lichten maar de bepalingen die daaromtrent in het B W bestaan te behondcn met uitzondering van het artikel waarbg bepaald wordt dat de I meester op zgn woord geloofd wordt ten aanzien van loon tijdshepnling van do huur enz Spr betoogt dat zoolang de dienstboden bij hel gezin inwonen deze niet te beschouwen zgn nis gewone werklieden zooI dat te hunnen aanzien in hel onderhavige arbeidscontract niets behoort te worden geregeld De verhouding van mevrouw tot dienstbode bovendien is een gansch andere I dan die tussclien patroon en arbeider en er zijn een aaiilul omstandigheden in de hnishonding welke eenvoudig niet wettelijk I te regelen zgn en ten aanzien waarvan wetI teiyke regeling tot een vreeselijken omslag I zou leiden De heer Lncasse wg t er op dat hel I amendement Lohman niet volledig is beI halve personen die huiselijke diensten verI richten zijn er die biJ den landbouw bg I den kleinen ambachtsman en bi den kleiI nen winkelier ook nog andere diensten I verrichten en ook de zg dagmeisjes zijn I in het amendement vergeten Do tekst zou I derhalve moeten luiden i personen die zich I verbonden hebben tegen loon huiselijke en I andere diensten te verrichten I De minister verklaart dat dit oogenscbgnI Ijjk onschuldige amendement het geheele I stelsel van algemeenheid van dit wetsontwerp I aantast Ook kunnen botsingen niet uitbigI ven als voor twee categorieën van loontrekkenden verschillend recht vastgesteld wordt Oük de steeds zoo afgekeurde inmenging I van de politie in het dienstbodenrecbt zou i men behouden door dit amendement I Do heer Drncker verklaart dat de comI missie van rapporteurs eenstemmig tegen het I amendement adviseert daar dit het systeem 1 van de wel totaal uitediirukt Wel zgn I eenige artikelen voor verbetering vatbaar I maar het hoofdbeginsel dal het gezinshoofd I verplicht is tot die verpleging moet onaanI getast blijven I Do heer Lohman wgzigt den tekst van zijn I amendement waarom nader wordt jvoorge sleld alleen dienstboden uitsluitend huiselgke diensten verrichtende van dit ontwerp uit I te sluiten I Het amendement wordt verworpen met I 46 tegen 13 stemmen Dinsdag voortzetting Gemengde Berichten In het begin dezer week is de gieterij van de heeren Ravilsj te New York bijna totaal door een dynamiel onlplofflng vernield De bewaker van de fabriek was even weggegaan iemand was hem komen zeggen dat zijn moeder op sterven lag Nauwelijks had de man zich verwijderd of een ontzaglijke explosie legde bijna de geheele fabriek in puin Reeds meermalen had men gepoogd de fabriek te vernielen De aanleiding tot deze misdaad meent men te moeten zoeken in het feit dat de directie steeds nitslaitend werklieden gebruikt welke lot geen vakbond behooren Het scheelde maar weinig of de tegenover d fabriek staande petroleumhouder was met zijn geweldigen inhoud in brand geraakt Het verlies aan menschenlevens zou dan enorm geweest zgn Stadsnieuws GOUDA 10 Maart 1906 Door B en W is bepaald dat de verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad in het 3de district veroorzaakt door het overlijden van den heer 7 M Nootfaoreo ran Goor zal plaats hebben op 3 April de stem ming op 18 April en da herstemming op 25 April De pas opgerichte Marsch en Velddienstafdeeling van Volksweerbaarheid mag zich reeds in do belangstelling van verscheidene jongelui verheugen lederen Dinsdagavond wordt er met lust geëxerceerd en theorie gehouden Het bestuur verwacht dan ook dat alle Ooudsche jongelui binnen niet te lang tijdsverloop zich hierbg zullen aansluiten De marschen zullen ongeveer begin Mei aaiyvangen Zoouls uil een onzer advertenties blijkt geeft de afdeeling Gouda e o van den Bond van Ned Onderwijzers op Woensdag 21 Maart a s een uitvoering in zaal Kunstmin van de Soc Ons Genoegen ten bate van het Herstellingsoord en Ondorsteuningskas We wekken allen op èn om het goede doel èn om de uitvoering zelf zich tjjdig van kaarten te voorzien Nader wordt medegedeeld dat het ziekte geval te Schoveningen deze week vermeld hg bacteriologisch onderzoek is gebleken geen öenickstarre te zgn geweest Vad Gas o n t r 5 I e 10 Maart 1906 11 uur voormiddag Druk 39 m M Lichlkracht 14 30 Kaarsen IIIOEZOlfDEIf M U R Degene die spuitgast No 1 R beantwoord is niet Sikatmé die is met groot verlof gegaan maar hg heeft mij gevraagd of ik als oom zijn zaakje wilde overnemen als t noodig mocht zjjn en daarom een paar woordjes na de verschrikkelijke verklaring in Uwe Courant vin 6 dezer De bediening dus staat in t stuk van No 1 R bestaat uit llinke werklieden die te allen tjjde bereid zijn hulp te bieden waar het moet hetzg nacht of dag poef wat groot woord Vóór dat de klok luidde waren er al aan het spuithnis of ze du sleutel ook in hun bezit hadden staat er niet hy en zoodra nu bekend wordt wie den prgs f h4ft komt er een verlamming in de spuitgasfcn Flinke werklieden waarvan de een voor den ander de spuit verlaai en eens gaat wandelen omdat ie last hebben van die verlamming die gg meneer No 1 R zoo duidelgk omschrgft I En nu bigf ik mtjn neef gelgk geven die meende dat die flinke werklieden veel op vastenavondzolten geleken dat ze den schgu I aannamen te pompen en het i iet deden I nu t kan ook zgn dat ze wandelden maar zeker is het dat men aan do overzgde op den wal juist gezegd door u wél kon zien dat de bediening ailertreurigsl was En nu beroept ge u dat een pomper 16 cent per uur heefl en de slangenleider een kwartje maar voor een pomper die niet pompt en loopt te wandelen uu zelfs zes cents per uur nog véél te veel zyn U zegt toch zelf dat ze per uur worden betaald en loepen wandelen omdat ze last I hebben van verlamming f Nu mgn neefje had alleen maar het idéé dat als de militairen niet gelast was thuis te blgven met hnn Röksspait dat mooie huis niet vierkant zou zgn verbrai d en nu is het wél verbrand en nu kunnen de flinke j werklieden weer bereid zgn om hulp te bieden waar het moet nacht of dag vooral bg het j opbouwen waarby t dan te hopen is dat de verlamming zal wegblgven t Is te hopen dat de worm die aan onze brandweer knaagt gauw door den dokter zal worden belet om met knagen voort te gaan alleen hoop ik maar dat de dokterrekening zal houden dat de gemeente Gouda een patiënt is die niet alvermogend is f Mgnheer de Redacteur dank u zeer voor de plaatsing I SIKATNIETMÉ ROODE KRUIS Hulpvr Comitè van het Nederlandsch Roode Kruis Afdeeling Gouda 1905 1906 Aan leden en belangstellenden geeft bet bestuur van het Halpvr Comité vaa het Nederl Roode Kruis afdeeling Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende over hot drie en dertigste dienstjaar Veler belangstellende steun mocht worden ondervonden waardoor met de bedeeling aan zieke hulpbehoeTendestadgenoten kon worden voortgalaan De ware belangatelliof yan valan leden ook die der leden buiten de stad is zeer weldadig en biyft hoogst welkom Met weigemeenden dauk wordt gaarne melding gemaakt van de volgende giften die mochten ontvangen worden als naar gewoonte met opgave van tgd plaats en bedrag 6 Mei 1905 inhoud der 10 geplaatste busjes alhier I 6 75 26 Mei eone gift van f 1 In Juni 1905 uit Arnhem hg lest besch I 26 welke gift met dankhaaiheid werd aanvaa rd C Oct 1905 uit Gouda de zoo belangrgke gift van f 200 13 Nov uit Gouda f 1 In Dec werden van belangstellende Dames alhier 12 soeplgsten met dankbaarheid ontvangen 8 Januari 1906 uit Steeg de welkome gift a f 6 28 Februari 1906 uit Gouda eene gift k f 2 50 Gaarne brengt het bestuur aan leden en belangstellenden den welgomeendon dank do zoo gewaardeerde gaven en contributièn hebben weldadigen steun gegeven om op de gewone wgze te kunnen voortgaan mede den dank aan H H Uitgevers der Goudsche Uonranten voor de welwillende opname van het verslag Op aanvrage van H H Geneeskundigen werden 128 zieken voorzien van versterkende middelen Aan hen werden uitgereikt 18 2 kilo vleesch 4402 liter melk 315 stuks eieren Door de Bestuurderessen werden in gebruik gegeven waar noodig ziekenstoclen ringkossens enz De rekening is nagezien en goedgekeurd door WelEd Heer C Hartman en Mevr H Kamphuyzen van der Gaag 9 Maart 1905 werd het gewone bedrug aan hel Bestonr van hel Hoofdoomité door de Penningnieesteresse overgemaakt 2 Mei 1905 werd den ontvangen staat van het jaarverslag ingevuld aan het Hoofdcomité verzonden Geregeld ontvingen wg de gewone berichten en verslagen welke met belangstelling door ons werden gelezen Müi vertrouwen en aanbeveling raeenen wg ons verslag over het drie en dertigste dienstjaar te kunnen eindigen Onder aanbevoling van elko gift het zg in geld oud linnen of gebruikt beddengoed Beleefdelgk in heiinnering brengende der zoo long mogelgk gestelde contributie jaarIgksch minslon s k f 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevrouw H J te BOSCH suholtess Mej Mej Mej Mej Voorzitleresse Mej N 7 SCHELLING Ponningiiieostert sse Mej SaLTSER Secretaresse J N SaLTSEK Bestuurslid E C DE BACKERA MVERGEER W P VAK AMEROM Ontvangen de NOUVEAUTÈ 8 in 00ST71IEMAILLE7IIC en RF GEMIAMKLS Af YrjFis £ lf£fy yjifff s ofre i Burgerlijke Sta d GEBOREN 7 Maart Julia Natascha Yolanda Yvonne ouders F C Hulst en H J Geerlings 8 Nicolaas Antonius ouders W de Jong en T H Prinsenberg Jacobus Bastiaan ouders A B v d Velden en W van Mensch 9 Elisabeth oudersj v d Winden en J Kemp Maria Martina ouders P Moleveld en J C van Vlaardingen Elizabeth Adriona ouders C Hoogerwaard en M C de Graaf OVERLEDEN 8 Maart D van Vliet 53 j en 11 m 9 J van Oversteeg 74 j A C V Valk wed van J F X Grin 81 j ONDERTROUWD 9 Maart A F J A Borsboom te s Gravenhage en A Benschop A J van den Heuvel en N Reparon jj ADVEIiTENTIi Toor de talrgke blgken van deelneming by het overiyden van onzen geliefden Zwager den Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR betuigen wg onzen harteiyken dank Uit aller naam 8 C ROEST VAN LIMBURG Gouda 11 Maart 1906 WORDT GEVRAAGD 1 Mei of eerder tegen hoog loon in klein gezin één en èén ttA 3de MEISJE P G Adres UtTroav SANDBËBG Zevenbuiieu BOND TAN NE DERL ONDE RWIJZERS op Wouns Hg 21 illaart as s avonds 8 uur precies in de znal KUNSTMIX van de Sociëteit ONS GENOEGEN ten bate van ller§lelllng§oor l en On lor§leunlng§ka § Ogevoerd worden EKN VRIENDENDIENST biyspel in twee bedr van Lod Miii nBtt en Een slaat der Eubiotiek bigspel in één bedr van Davidovskv Het Ooderw Strijkorkesi yerleent zUn medewerking Pryzen der plaatsen f 0 60 voor H H leden Soc Ons Genoegen en Leerl H B S 1 1 0 voor niet leden Kaarten verkrggbaar TURb MARKT 72 en ZEUGSTRAAT 82 en s avonds aan de zaal Plaatsbespreking hg deB Kastelein van af 19 Maart Lawn Tennisclub BEftlICK TOOHEELMOERINB ten voprdeele der GOUDSCHE WERK r INRICHTING jKiiiil Kiin lnilii ocieteii Uns üenoeïen 8t Maart iOOO Mijnheer de Senator BIgppel in 3 bedrgven Toegangskaarlen k 13 ets voor leden kil 2S voor niet leden der Sociëteit verkrygbaar Crabethstraat 266 Hotel üe Zalm Markt J BUSSINR te DEVENTER maakt zyn geachte afnemers bekend dat zgn WKKKLDBEROEMDE KOEKSOORTEN van af heden te GOUDA verkrggbaar ge iteld zyn by den Heer 1 C II En AS Uirecbtsclie Maclilnalc Tapijtreiniging üiior Luchiilriikkiui Zoniler kloppen De Deugdelijkste Tapijtreiniging Ol OJSHWHT 1885 TAFUiBÊINlSINI is noodig voor ZINDELIJKHEID en GEZONDHEID en voor hel behoud van de Tapglen zelve Onze MACHINALE INRICHTING laat naar eene vernuftige vinding zelfs de lichtste Tapyisoorten onbeschadigd en maakt ook de zwaarste werkelgk stofvrg en zuiver Nadere inlichtingen en nitvoerige Circulaires met Pryscoorant verkrygbaar aan ons Kantoor hg de Utrechtsche heeren behangers en voor deze omstreken bg de volgenden Gouda Firma J J BIK Firma B DE JONG G DE RAADT en H J vas SCHALEN Aan alle Kleeden wordt eene kaart gehecht met den stempe onzer Firma en met dagteekening Utrecht Inrichting ANTHONIEDIJii Kantoor BEMÜÜRDE WEERD KAATSTRAAT 1 Belangrijke VERROOPING DoHtstth Plateel en Roze biii gscli Aardewerk een grooie collectie Oud Blauw en ander Poreelein antieke en andere Meubelen waaronder een ing eleg de staande Klok Zilver Goud en Kdelgesteente waarbij een zeldzaam fraaie Broche en Knoppen een behang van Velours d Utrecht Pendules en Ornamenten Boeken en Plaatwerken een Boekenkast Krislal Glaswerk en Schilderijen o a vnn Olieverf van bekende meesters als E Salanson H Valkenbirg Bektha Valkenbuko J Vokii MAN W VAN BOBSISLEN en W C RiP alles behoorende tot de nalatenschap van den Heer 6 C FORTUIJN DROOULEEVER in leven Notaris te Gou a Gij zijt er steeds op uit uitgaven voor uwe huishouding zooveel mogelijk te bezuinigen maar gij wilt tO h uitsluitend ckgcüjke voe lwmc en niakelijke levensmiddelen koopen Dit nu is juist de reden waarom gij SüI O moet gebruiken in plaats van dure natuurboter SOLO is xaiver en nifi vol bereid uit de allerfljnste beslanHdeelen gekarnd met zoeten room ij is voedzaam gezond geurig en heerlijk van smaak Uw mui uwe kmdeien uwc gasten allen zullen de licffend groote overeenkomst van SOLO niet natuurboter roemen Waarom dan noK langer getalmd Neemt een proef er raedc ebraikt SOLO ni uw keuken en opTtfel en vergelekt dan hoeveel II kunt sparen door SOLO in plaats van dure natuurboter te gebruiken Solo kost 45 ets per pond en 22 Vi ets per half pond Op DIXSDAG A 7 en WOBNSOAO 2H MAAIIT laoa aanvangende s morgens 10 uur in de zaal NUT EN VER MAAK der Sociëteit DE REUNIE aan de Oosthaven te GrouLd s ten overslaan van dijn Notaris A J DE MÜOIJ te Likkerkork bg wien evenals by Mr M M SCHIM VAN DKR LOEFF Advocaat en Procureur te Gouda bg de bezichtiging Catalogi ii 10 cents verkrygbaar zgn Be ichliging in gemelde Sociëteit op Zaterdag 24 Maart tegen enlrée van 10 cents en Maandag 26 Maart tegen entree van 25 cents telkens van 9 12 en van 1 5 uu r Probeerl U eens de 2 ets DRACHEN OUELLE Vorstenlanden KOST SLECHTS 15 CT PER LiTERFLESCH IS VERFniSSCNEND TERWUL VERMENGD MET WUN OF LIMONADE DIT EEN FIJNE DRANK GEEFT o LEIDINGWATER VEROORZAAKT SOMS TYPHUS EN ANDE RE ZIEKTEN HANDWERK S VV VVUNUAAKÜKV SCHOON ISDEÜlTTimNI VAN DK NATUUR BRONWATER Patent Gasiloeiliclit llegulatenr tiacht licht te veel of te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts f 0 65 g eplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SELTEN EN Z KOUSJES onovertrefbaar in lichlkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOOiN DUBBELE BUURT B IS Telfn 117 ITrma C LOÏÏEENS Lang e Tiendeweg GOUDA WIJNHANDEL VRAAGT PRLTSCOTIRANT van onze Hordeaux Vlu de i§aino § Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Halaria Binnenkooris Algemeeae Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ I dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar ii f 0 76 Ook rechlstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel i f 0 75 ObemlBObe Fabriek van H NANNINQ den Haag Vraagt overal NAS SIS O S BlWIXaTAAL d ƒ 1 9B p Uterflescli Per Uterflesoh f 070 l