Goudsche Courant, maandag 12 maart 1906

wi sta 30 35 0 a 50 1 iAABLIJfcM Hli pMBtlf voor l W UwlelOk UBU lr MrllJk4 b IUTthic Mr 100 KMU ri kapltMl 1 W 1 20 30 1 29 1 80 1 28 20 84 40 42 60 41 10 57 30 41 60 67 30 42 40 se i 10 43 90 S 20 46 70 61 40 51 1 f4 80 M SO S5 eo es o it 7 8 12 57 26 40 11 11 Algemeene Maatschappij van Levensverzekeripg en Lijfrep ie Din8 la £ 13 Maart 1900 i o 9975 44ste laargang TTr T l fTT nillllMI Hl fiOüMHE muwi iMeutvs en AdmrtenUeblad voor Gouda en Omstreken ENHllLPBif K GOUDA WL 8T en VKIlLli SRi KEiVIi G over het jaar eindigende 31 December 1905 Telefoon K M ADVEKTÉNTIEN worden geplaatst van 1 a regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relet II 1 11 HS De Uitgave dezer Courant ge schie lf dagelijks nut iiifzoiideriiij an 011 en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 Iraneo per post 1 70 Afzonderlijke Noinnier s V 1 1 F CENTEN CREDIT f 12235 31 Aan üiikiisteii HoMTViTekeninf Zuivere Winst 31 12235 BAlAiNS per 31 December 1905 PASSIVA f 543022 67 25 43 Crediteuren Spaarbank Crediteuren Uulpbank Reservefonds Ulf 1904 130544 717 Winst 1905 9420 34 Hyiiiithckén I rolunKatién I cpo sit j s Kttecten Ilulpbank Rente te giied Kassa f 139965 06 f 683054 74 Tegen onderpand van EHecton door tusschenkorait van de heeren Wed KNOX DORTLAND en HOFFMAN Cie GOUDA den 26sten Februari 1906 De Boekhouder Secretaris A VAN REKDT DORTLAND OPENBARiVERKOOPïNG De Notaris U aiiOENEyDAAL te Qoudn is voornemens op MAANUAU 12 MAAKT 1906 des voormiddsgs II nu in het Hotel DE ZALM aan de Markt to Ootula in het openbaar in ééne tlltltia te veilen en verkoopen Perceel No 1 is uit de IihikI verkochf No a Een Winkel en Woonhuis met ERF en OI EN GRONt daarnclitcr aar den Korten Gioener daal te Gul ha w yk I no 10 kad Sectie B nos 18il ni 1842 te zamen groot Are 1 Centlarrn No 3 Een Woonhuis net ERF OPEN GBONP SCHUUR en VERDERE GETIMMERTEN Arhter de Viscbmarkt te üocda wak I no 140 kad Sectie B no lO ól groot 7 9 Vent luren Verhuurd per week aan W Boi wek voor l 3 25 No 4 Eene hecht en uterke groole met HOOIZOLDER STALLING voo 2 PAARDEN BERGPLAATS voor WAGENS en EBF aan de Kobaarsteog wjjk M nos 1U5 en 136 te Giiuda met inrij van uit de Houtmansgracht kad Sectie C no 2712 groot S Aren 73 Centiaren Door Kulidlteit neer genehikt voor kaaspakhuU nabjj diep water gelegen No Een Schuurtje en Krf ingericht voor STALLING aan de Jan Cottingsteeg wjjk M no 101 te Oom kad Sectie O no 2186 groot 30 Centiaren Aanvaarding en Betaaldag lü April 1000 Te beiichtigen 3 werkdagen v 6r den verkoop van 10 12 en van 24 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere intormaliën ten kantore van ge noemden Notaris GBOENENDAAL te Gouda Openba re Yerk ooping De Notaris H OKOBHIliNVAAL te Gouda is voornemena op WOENSDAG 14 MAART 190G des voorraiddogs 10 uur aan de UoulmanHgrnchl wijk M nu 130 te Gouda in het openbaar te ver koopen teegens ophetftng der vee eil vrachtrijder ij Om Contant feld 17Werkpaarden ü Hitten 20 Vrachtwagens Sleeperswa gens 1 losse Wagen Zwaanshals 1 drie wieler Kar breede loop 2 Boerenwagens 1 smalle en 1 breede loop 1 Dogcar éénen tweespanstuigen Dekzeilen en Kleeden Stalgeroedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Alles in zeer goeden staat en te bezichtigen s morgens v6ur den verkoop van at 8 iinr Kadere intormatiëo geeft voornoemden Notaiis GROENENDAAL te Ooi da AANBESTEDING Op WOENSDAG 14 MAART 1906 des avonds uar zal door ondergeteekende ton zijnen Kantore te Stolwijkersluis namens don Heer M S I Ot AK te Gouda worden aanbesteed Het verbouwen der Wiiikelhuizen O Nos TS eii 76 aan de Korte Tiendeweg dewegte iouda Bestek en tei kening liin tegen betaling van f 1 te verkrijgen ten kantore van ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDERHORST Jr Architect mistlfd AKSTSBUM Ouinüi 7 flMdgckcnnl blj KoDlakUjk fiMlDit tbd 1 Sorenber 1880 Ko 26 lr S LJ T gCII VII HjlU t l W M DTT iiJ I k llAIIKmEU S n l ni J l recti i Ir J I HUI tH iiAVE V VoltMkeud MMtaoh ppeU k K plUbftl £ ifif H 0 18 Vi Ht mtMk Vemkerd Kftpitwt Verzek rda Beo Ie Ont n ten In IWM leiervüit P 31 llflr N jb r 1MI4 DEBET Per Interest 2814 i 96 34 9420 1223 31 ACTIVA f 581152I30 49100 22300 13620 7732 6697 2452 04 51 89 C83054 747 Tot Jl Dscomber ijui an verzekerden bMa W oor II oeslendeii oesleiiden oeslenden By alle bqrstaandoeningen zware verkoudheid keelpün influenza bu ïtlle vorsiymingen slgmhoeat kinkhoest en mazelen by benauwdheden sthraa en ziekeiyke aandoening der ademhalin fsorgranen OIVIG ONIG OMG IJGEN IJGEN IJGEN is ArT middel VIJ6ENH0NIG is een zuiver natuarmiddel bereid nit C alilornischevijgen en den besten rijnlandschen druivenhoning VIJGENHONIG heelt 80 pCt meer geneeskracht dan de meest verbreide middelen VIJGENHONIG geelt dadelijk varlichting en geneest don hardnekkigsten hoest VIJGENHONIG verdient de voorkeur boven alle chemische middelen die bijna altijd Uw maag bederven Neemt een proel met de VIJGENHONIG Per flacon in nette kartonverpakking EEN GULDEN Te Qonda bij J ZIELSTRA Schoonhoven bö v ZESSEN VAN DAM Co Den Haag WESSANEN e LAAN Wormerveer OPGERICHT ir ft HONINHMJHB FABBIKHEN Voedert uw Vee met de zuivere murtre XdiT bTZi 3Dir oBK E bT merk Ster en W Ij uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalteen grootste voedingswaarde Eere Diploma Parijs 1900 Xegen Gouden Medaillea SociiTEii ONSGENOE Br ABONNEMENTS VOORSTELLING WoeDSdag 14 iHaart 1906 Koninklijke IJHBR B UrIanU Vereeniging t l Imd Het Onbeschreven Blad Blijspel in 3 bedrijven Aanvang S nnr Gewone bepalingen en prijzen UÊT De Voorstelling door hot Hotttrdamsch Tooneelgezelschap Directeur P D VAN EIJSDEN aangekondigd tegen 22 Februari doch welke niet is doorgegaan zal plaats hebben WOENSDAG 11 APRIL 1900 waarmede het getal van lei Abonnements Voorstellingen compleet is Verkrijgbaar in tiessehen 60 cti 7S et n l iS bij H H Apothekers en Drogittei Let op het merk ANKER I F AD RICHTER Co Rotterdam Te GoüDi bij 0 LUGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 189 Oonda Druk van A BEINKMAN 4 Zn mmm sgB Bulleulandscli Uverzlctit Hoe meer de verkiezingen voor de Doema naderen des te grooter wordt het aantal personen in Rusland die naar de gevangenis verhuizen Het schijnt d it een gedeelte der ambtenaren elkeen die voor het kiesreciit in aanmerking zou kunnen komen vooraf in de gevangenis wil zetten De Birsjewija Wjedomosti deelt op dit gebied merkwaardige dingen mede het blad zegt Door geheel Rusland worden op groote schaal arrestaties gedaan In Churkof Soemi en Woltsjansk is de meerderheid der loden en ambtenaren van de Zenistvo fa in do gevangenis gebracht In het gouvernement Woi onesh ziJn vele geneesheeren onderwijzers veeartben Zenistvo ambtenaien en priesteis en een groot aantal kantoorbedienden hoeren en spoorwegambtenureii gearref teerd In het plaatsje Kozlof werden op eéii dag honderd pursonen gevangen genomen In lielgouveincment Tsjernigut zjn alle gevangen ssen en huizen van bewnnng oveivol In hel dibliici Eletfki werd een groot aantal hoeren gearresteeid in Khwalynsk en S i tbir sk zyn alle Zenistvo anibtenaren en geneesheeren in de gevangenis gezet In Riga zijn 1528 personen in de gevangenissen opgesloten In Topolsk zyn eveneens de iiitelleclueelen en daaronder zelfs de vredei aciiters rerhterlijke ambtenaren en advocaten in de gevangenis gezet Dit lijstje is nog voor uitbreiding vatbaar De bedoeling an deze maatregelen wordt nog verduidelijkt door dit bericht nit Mtskou Volgens de Nowoje Wiemyn heeft de inschrijving op de kiezerslij stun een zeer onlmoedigend resultaat gehad De helft van de 40 000 kiezerskaarlen die londgezonden werden kwamen terug omdat de adressen niet in orde waren of de geadressjerdeu onbekend waren Van de overblovende iO üOÜ werden 8000 teruggezonden aan het statis tischdepartement met opmerkingen als Ik wensch niet deel te nemen aan de verkiezingen Ik boycot de Doema Loop naar de maan enz Uit de opmerkingen op een groot aantal kaarten hlgkt doideluk dat do ingeschrevenen niet wenschen gsplaatst te worden op de kiezerslijsten uil vrees voor de gevangenis of voor de politie Hel maakt een eenigszins koinisehen indruk onder die omstandigheden een telegram nit Moskon te ontvangen meldende dat de kiezerslüsten onder gewapende bedekking naar de staatsbank zijn gebracht waar zj Dit vrees voor diefstal in de inbraakvrije kluizen zullen bewaard worden Zonderlinge verkiezingen de kiezers in FEVI LLËT OX Het Dagboek van den Inspecteur 7 Op deze wijze zullen zekere minder gewichtige uitwijdingen vermeden en aan den pderen kant enkele punten wetko in het Ipronkolijke verhaal niet voldoende omWtreven waren toegelicht worden Een man begint ta spelen om ééne van de drie volgende redenen 6f uit natuurlijke neiging 61 omdat hij zich van een ontzettend geldverlies in korten tijd hoopt te herstellen Ü omdat al de andere vormen van opwekking door hem zgn aangewend en hg er vin walgt en deze alleen hem nog is overgebleven De jonge Rus bekend als graaf Fedovky had onder de derde klasse gerangschikt kannen worden Hü had van natufe geene bijzondere neiging voor spel of dohbelarij eo na twee of drie jaren van een doelloos en tamelijk buitensporig leven in de hoofdsteden van loropa bad hg nog geld iu overvloed Maar zgn smaak wae gaandeweg min ol meer ongevoelig geworden voor de de gevangenis en de kiezerslijsten in de brandkluizen der staatsbank Wat er van die Doeraa moet terecht komen Y Reuter s int uit Algeciras dd 10 Maart De zitting van Zaterdag duurde van 10 uur tot 11 35 begon met een algeineene vergadering over de bank en ging daarna in een commissoriale over voor het zelfde vraagstuk In zake de quaestie o er de leden van toezicht op de bank eischte Duitschland dat dezen zouden worden benoemd door de banken van Engeland Frankrók Spanje en de keizerlijke bank Ie Berlijn De quaestie van den omslag over de havens is nog niet uilgemaakt In zake de politie werden verschillende opmerkingen gemaakt Deze zaak werd weder verzonden naar de commissie van ledactie Duitschiand verzocht aan deze O nini sio een Engelschen secretmis toe te voegen Do toon van de beruiijslagingen was buitengewoon verzoenend lig den aanvang der zitting dienden de Alarokkaansche gedelegeerden l un thans zeer gew z gd ontwerp weder in benevens iwoü antwoorden van den Sultan in zake de politie De heer v Eadowitz verklaarde bet ont werp van Oostenrijk te aanvaardv i De heer Nicholson merkte op inl ij iiisjiecteur in iiotitu te tue t ii i Uiniu indien liy slechts een liaveii met tivee ufbue ren hud maar do heer v Hadowitz antWüoidde dat hij niet genoeg bezigheid zou hebben indien htj niet behalve zijn inspectie ook de directie over een haven had De heer Révoil wierp een geheel tegunovergesLelde tliese op daarby doende upmeiken dat ten opzichte van de politie organisatie d havens op zichzelf staan Wat de bankquaestio betreft verklaarde Duitschland te willen toestaan dat men Frankrük twee gedeelten zal geven voor het consortium en een dat Frankrijk toekomt terw jl Frankryk het aantal gedeelten dat ze hl eft gevraagd heeft teruggebracht van 4 op 3 De volgende zitting zal Dinsdagochtend plaats hebben Volgens een officieel communiqué hebben in een commissoriale zitting do Marokkaanscha gedelegeerden aanbevolen het instellen van een politiekorps door den Sultan die dan vruheid zou hebben de volken aan to wjjzen die instructeurs zouden leveren De gedelegeeiden lazen een brief van den Sjeiif voor waarin di moeilijkheden werden in het licht gesteld die zouden knnnen voortspruiten uit het instellen van een nader onderzoek door het corps diplomatique tëxTanger over de punten van hot gewone voriljiifi van ver ak en verstrooiing en hij voelde behoeft an een krachtigen prikkel Het viel hem o een goede dag in dat hij de betoovering van de kaarten en de groene tafel nog niet lad beproefd en zooals bü gewoon was te doen handelde hiJ naar den indruk van het oogenblik pakte ijne koffers of gelastte zijnen knecht dit te doen en nam plaats op den eerstvolgenden trein naar Moiu o Tot aan dit punt van zgne loopbaan was Graaf Fedovsky in vele opzichten een gunsteling der fortuin geweest Hg was de eenige zoon van een van de vermogende leden van den Russischen adel Hü had eene uitmuntende opvoeding ontvangen en was van zijne kindechheid af vertrouwd met de voornaamste Europeesche talen Zijn vader was een invloedrgk ambtenaar van de Russische regeering geweest met eene lange reeks van Kozakken voorvaderen achter zich hü had in hooge gunst gestaan bü den Czaar en was geheel doordrongen van al de vooroordeelen en overleveringen van het autocratische denkbeeld Zgne moeder was eene schoone vadsige en beminnelgke vrouw die haar zoon onbeperkt had toegegeven en wanneer bg haar ongehoorzaam geweest was zich tevreden stelde met hare lüfeigenen te bestraffen die van hunne zgde zooz r op bun jongen meester gesteld waren program die niet door de conferentie zuu geregeld Zaterdag stelde in het Engelsche Lagerhuis de liberaal Agar Bobartes do tweede lozing voor van een wetsontwerp ter verbetering van den toestand der pachters Vooreerst bejiaalt het dal de pachter na het verstrgken van zgn pacht recht heeft op schadevergoeding voor do verbeteringen die hij aan de boerderij heeft aangebracht voorts kent het hem schadeloosstelling toe voor schade veroorzaakt door wild dat hg niet doeden raag geeft het hem meer bevoegdheid tot het 4oode1 van zoogenaamd grondwild en heparkt het het recht van den eigenaar op hesli legging tot voor een jaar pacht V i unionistische zijde werd het wetaoutwar bestreden als instollando een tweehooü eigenaarschaji Een paar arbeiders n dat het wetsontwerp niet ver genoeg Ier bescherming van den pachter maar ifi het als een stap in de goede ricliting De rogoering verklaarde t mot het fl dor wet eens te zijn Met 332 77 stemmen werd de iweede lezing joinen E l telegram uit de Vereenigde Staten vunj ifteritacht beeft bericlu gebracht van een ernstig gevecht op de Filippijnen Amerikaanscbe troopen en Moro s hebben elkaar bil Jolo bestreden de Amerikanen badden 51 doodon en gewonden de inboorlingen honderd n naar men zegt Volgens den bericht ver van Central News duurt de sirgd Vijort on is men bang voor een alge meeuen opstand op Min iii as De troebelen ciu i naar t schgnt te ashington sedert geruiiueii tgd voorzien Elk transportschip dat te Manila aankwam bracht daar krijgsvoorraad zood t men nu genoeg heeft naar t lieet voor een leger van 50 000 man De forten zijn met zware kanonnen bewapend onlangs is nog een batterg stukken van 8 M aan wal gezet Ook het vorkenningscorps heejt een nieuwe uitrusting gekregen Het Oostenrijksche voorstel hetroflendo do politieiegeiing dat wg mededeelden heeft over hot geheel een gnnsligon indruk gemaakt op de confeientie Het is zeker dat Oostenrijk dit voorstel indiende met voorwetenschap en goedkeuring van Duitschland en daarom wordt het beschouwd als een stap van do Duitsche diplomatie in do richting der overeenstemming De Daily dat zg het gewoonigk verdroegen zonder zich te beklagen Toen de graaf omstreeks twintig jaar oud was werd hjj sraoorlgk verliefd op een jong meisje dat hg onmogelgk kon trouwen Zy was in de eerste plaats niet van nng en verder be tonden er andere redenen van staatkundigen aard tegen de verbintenis Zg van den anderen kant beantwoordde de liefde van den jongeling en naar ziel en lichaam schenen zg uitmuntend bg elkander te passen Pe moeder van den graaf wier begrippen van zedelgkbeid die ran baar ras en geslacht waren zou er niet afkeerig van geweest zgn den geliefden te veroorloven hunne genegenheid te volgen zonder te voldoen aan wettelijke en kerkelijke formaliteiten maar haar zoon wiens beste en zuiverste aandoeningen in de zaak betrokken waren had de zeldzame grootmoedigheid iedere dergelijke schikking af te wgzen Vera zou zgne vrouw zgn of niets Het was te vergeefs dat men hero door redeneering tot andere gedachten zocht te brengen en daar zijn wil nooit vóór dezen was gedwarsboomd geworden word het zeer moeielgk hem te regeeren Ten laatste voelde de moeder beducht dat haar zoon zou ontvluchten en in spiit van haar huwen zich gedrongen den staat van zaken aan haar echtgenoot te openbaren Zg schreef hem een brief over het geval en de oude Mail is het eenige onder do Engelsche Ochtendbladen dat thans nog wanhoopt aan de spoedige en bevredigende beslissing van de quaestie De Standard zegt zelfs dat het einde der beraadslagingen in de volgende week kan verwacht worden Frankrijk zal zich vergenoegen met een geringer aandeel in het kapitaal der staatsbank en Duitschland zal de Spaansch Fransche politieregtling in geheel Marokko erkennen wanneer deze onder een inspecteur wordt gesteld door een neutrale mogendheid aan lo wijzen De Sultan zal dien inspectenr benoemen uit een voordracht van drie personen aan geboden door Zwitserland of Nederland De Matin acht dit Oostenrijksche voorstel nog n et aannemelfik voor Frankrijk maar zegt dat het toch oen groote toenadering bewijst Nog een kleine toeschieteljjkhuid vau Duitschlands zpe en de eenstemmigheid is verkregen Met voldoening kan er op worden gewezen besluit do Matin dat dit voorstel een afdoend bewgs is van Duitschlands poging om tot overeenstemming te komen Een soortgelijke stemming heerschl in de Duitsche pers De Kölni che Ztg acht den weg geopend om tot een overeenstemming te geraken Maar ook van die zijde wordt gezegd Door het Oostenrijksehe voorstel goed te keuren beeft Duitschland den uitersten stap godaan Het bemiddelingsvoorstel betreffende de politie dat de Qostenrgksche gevolmachtigde V Welsersheimb gisteren te Algeciras heeft ingediend bestaat uit acht artikelen waarvan het eerste bepaalt dat de Sultan opperbevelhebber over do politie troepen is Volgens art 2 zal de Sultan Franscbe officieren belasten met de inrichting van depolitie in de vier havens Tandzjer Saffl Rabat en Tetuan volgens art 3 zal hijSpaansche olficioren daarmee belasten in dedrie havens Mogardor Laracho en Mazagan Art 4 voorziet in de benoeming door donSultan van een in rang boven da anderen staanden officier die r n politie troep t tjasablauca zal inricht en tegelijkertijd inspecteurgeneraal over politietroopen zal zijn Do Sultan zal hen lar goeddunken kunnen kiezen uit drie o ieren die hem met goedkeuring van de mogendheden door de Zwitsersclio of de Nederlands he regeering worden voorgedragen Art 5 Het kader van de politie troopen zal uit Marokkanen beslaan Art G Het beheer zal door Europeesche beambten worden u eoefend autocraat kwam drje dagen later uit St Petersburg over De wgze waarop hü de zaak behandelde was kort en krachtig Hü had een onderhoud met zijn zoon waarbg hg hem in nette taal de grootte van zgne dwaasheid scbotsle en hem vervolgens mededeelde dat hg zich gereed moest maken de volgende week met hem naar St Petersburg terug te keeren waar hem eene ambtclgkebetn kking wachtte Daar de jonge man weigerde naar eenige overreding of smeeking te hooren beval hg hem naar zgne kamer te gaan sloot de deur achter hem toe en reed in een rgtuig stijgende naar de woning van do ongelukkige Vera Aan hare ouders die arme menechen waren gaf hjj een kort verslag van den toestand en eindigde met voor te stelled dat hunne dochter onmiddellgk in het huwelijk zou treden met een zeer ondernemend man opzichter van een zgner landgoederen Ten einde deze boscbikking te vergcmakkelgken stelde hg aan de ouders vgftig duizend roebels bg wgze van hnwelijksgift van de bruid ter hand De ouders durfden geen eckoi bezwaar in bet midden te brengen al voelden zjj zich ook overigens geneigd dat te doen en het huwelijk werd werkelük vóór het einde der week een voldongen feit WortU vtnolgd P