Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1906

Donderdag 15 Maart 1906 448te Jaargang i oo 9077 SociETeiT 01VS6E BOEGEN ABONNEME VTS VOORSTELLING Weensdag 14 Maart laog 6011DSBHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Koninklijke Verpeiiining Hel Wèilmidsch I iiiiiihI 1 rcteto n No 8 üe Uitgave dezer Couiaiit geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTKN Teleroon N 8t A ü V K K T Ë N T I E N worden geplaatst van 1 a regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zenuw en Alaajflijders vordt m or rtniging als een werkelgke hnlp in déu nood het boek aanbevolen Na ontraiigBt ran adres per briefkaart norit AM boekje franco per post to nonden door BLOKPOËL S Boekh Zaltbommel Sociëteit Ons Se noegen CooimiBsariseen der Sorictoit Oxs öenoebek brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Heglement dat bij gelegenheid van de AbonnenienluToorstelling op W0E SÜAG den II MAAKT laWi le SOCIKTKIT vmi Jen nnonilf ZES D Vtinf i e loten til Un QocDi 13 Maart 1906 NamenK het Bestnnr PRINS VAN UOESBURGH Secretaris GEVRAAGD tegen Mei een gemeul ileerde Kamer in het centram der stad alleen ten gebrnike overdag en s avonds Brieven met prgs opgaaf onder letter tf aan de boekhandelaar J VAN BENTÜM ZOON Erasmusstraat 112h Oedtiilom OnderwIJxeres baricht dat z j haar CVIISUS in hel op maat kniitpnii en naaien van Cottumeê van af 1 5 JAN al houden ten haize van MeJ W IAK jn 0 atAacei f0a waar zich dagelps leerlingen kunnen aanmelden Conditiën zeer billijk Papieren patronen zjjn ten allen tgde verkrijgbaar DRACHEN OUELLE MAALTIJD IE SPIJSVERTERING NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bü M M BELONJE Je Guada z t er steeds op uit ultXRven voor uwe hiHBhou ng zooveel mogelijk te bezniniKeii maar g i wilt toch uitsluitend fcgehjke voeazame en t makelgke tevensmiddeten koopen Dit nu 18 juist de reden wsarom gij SOI O moet gebruiken in plaats van dure natuurboter SOLO is zuiver en zorgvol bereid uit de allerfijnste bcstanddeelen gekarnd met zoeten room Zij is voed aam ee ond geartg en heerlijk van smaak Uw man uwe kinderen uwe gasten lülen lollen de treffend groote overeenkomst van SOLO met natuurboter roemen Waarom dan nog langer getdmd Neemt een proef er mede gebruikt SOLO in uw keuken en op tafel en vergelijkt dan hoeveel U kunt sparen door SOLO in plaats van cfure natuurboter te gebruiken Solo kost 45 ct0 per pond en 22 Vi cU per half pond acmalogecHTPoedervorm i liet peijis ste helpend middel teg eii nioeilar moeite Hlrekmicht XeiiiiWMH akte ÊÊoofafillnen UlapeluotheM onmacMeu yermagerlufi en l ermluderlng fier lIckaamakraeMrH aemato eeii iii Poedervoriii heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAKMAÏOöEEN IN POEUERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEUEDVORM wordt aanbevolen doorrH H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige fabrikanten H v SCHAIK Co Den Haag Verkrggbaar bfl Firma WOLF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJ tul k N VAN ZESSEN Schoonhoven B ï WIJK P W v EDE Oudewater k SCHEER Baai trecht K VAN DEK HEIJDEN Remwijk P T D SPEK Moercapelle D o STAR Wed J HOLST M KOLKMVN AUN v d HEIJDEN Waddingiveen P A dkOROOT A UI JONGU Oudewater 3 P KAStELEIN PoUroekerdam D BIKKER Beinchop WAARSCHUWINO Laat D niet misleiden door AM1J Siroop Het klooster Snnetn Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde Het groote aantal zenuwkwalen oc it il II mljdel n door do mpdi rb wotoiaobip uiioweiid lont uu iSiSm UMkoS do oor Soo dot KiJ door hot jobniiK mak n Ton don oonvondtnton w MnelHk lun do boUL MM pbjojoloctflche ODtilokklni godun boeft die no boodordo pnefiieninnii tbui OTor do sohodLiwmdd Torbraldlo ontorwIJI ilf ro wotoniob piioIIJkokrlii oiiilöhooiiMSoUiititoUlni wetl toraUMio woldood blijkt ta illo voor do oon ooDtiwIiwiJoo Illïiiilo monsaiboirDoMMMMwflM U iSrn don dooi don tewaoan olor tu OoiondboU DrEonon oiioiiu B uTUibofan n tonirra £ on darvlndlnt apgrdun In oono tO arito pnklijk IMor wuaekiu nu hal LmM MaBUMl periln wurdon d rloofoollhlkUaMiroD d or iMd nüSuoUUk kMTnuw tel Medi d eM Mot doto codomwUm wordon vorkolük ooUtttrondo MÏfi MoöriMm on It moakto loovaol opt onr dot van oon door dod sltvlodor loMbnToa wicklo OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE t r vooHioinIni n Bamilnfl ftinnta korten tijd rMdn a aio drnh yerirbenen U Dit Iwekja bent BlctkUaMvarkatCTMM Mb litk vflmtattnUre vprklaiingfln omtrent het wWEnn dor nlaawore ttionple n ém damudT Hlh a i M BfiVHll verkrfgeu mtworliini ma r ook vindt mon durin wotwiBOhHiMlIlk uTtd8 iiir li lH lilniloii difl tandoze gpnepswIjBe gowljd ïUn soomedaTfiohrff iL sohilftcn van hoofcïeplftatita eneertkaiidigBu onder welkt P iénlira latd dr inleM Psnji fue Rougtmont O BieiKgrftbcr mail ir prakllMM ini gontuhMr Mn hot VBrkrjgeuiiitworkini ma r ook vindt men dwrlnwotwiBÖhiBMÜIk tiRiid Iln fcii ultdB ntriiia lH lilniloiidlflftandozeEPncpBwMEe gowHd ïUn loomêdawSoÏÏr tftl vu El KOtDl 8 ll lït n hnnmranl nf a 1 l I iTi X ï 7 i atnilij pnlykllniek ti llnntgan cfiltlcht d Clm nton Smltütiralh Dr OeliïtB Stéltin Qroismann nïfV lr arraaTirtl U JBhli Or P ForailtDf gariMitiuer diraotaur vi hat hoipltati t Agai Oahalmritli Dr Sohirlm itutaal Büti Sari Eina Paraai med it ganBaihaar tflrautaur lar galvsna tiiarBiieutiiDliB InDohtltiB voar lanuwllfdara ta ma St Honort 334 Coniui von Auhaabaoh aiad dr la Cornt Dr Bnbaeh arraad aria da Zlrkafti iraoi It Id h mcd dr ta Waenan Dr C Bangaval ta La Farriira Eitra lid vaa daa Oanaall Ciatrat t k at da Santé in frankrijk en vele anderen Aan all D vXcrwenrnw mlml aie r r Diln4 r ns 4aitB Ig f m B BaaM a E iin MrliM tli4 ltl lljil n w tarvau dekantaekoneD sUn tironlaahafioeMalIn mlGralnaitelialaliaaf pi O bloadaiidra g ro it8 pjlkkelftaHtheld lejaMdba d atapalcoiM ehamf lka anriiat en aabahagaUlkt ta ataiid verdor allo Eickrn die door beroerte fotroSen wardw M of U den un ie nvalxeadumus ooaia varlanmlngeH onvarmegan tsl iprakan iwar a ton val aioataHJk aMkan atifnMd dar aawrlalilen nat vaartduranda Bt n plaatiaKIU twakte vBnwakhlna fsa lahaatetL ama dl raeda odw naeak sllM bebandeUnt geweeat lUo mur door di bekeiide UÜm ato iM MdinxaM koadvat kow wrliyen iBrttiaeoren atoo loot of sacbadea eaa ceaaalac f tartÜac koaakr kwMÜ tarondaa bebben en ten atotte ilj die vrcea ceir l n vaar b a aita Mlaattoa radta hrtln msHt rerachljnaalen U alah aaakoudaa4 angatli vhIh rdoovln hi M haM toafiMa mt da iaH lald HIkkeHnBen an donker wnritae eer da eoiait é akktnaa pijn oadar tial vawliBtN bbIiIhi lade mtui bat vaa m an kHebs tng In an hat Kapen van hn dan Bn DeHlt aaa 14aH drl aafatortla na aaaaWlUdiari aU ook aan Jenga n p la B tljdande aan blMiaakt an kraalilBiooahaM m1 an rareade aalfi aïn lonii larannan dia vaal Rial hat hoofd wark n Q ffeertdljka raaetia wiUaa v Mk aaM wm £ aceM a Caradan b1 4 het boven vemalde werkje aan ie iebaffan hetwelk ap MBTMn Vaalalata aa R aaee var louden wordt door AinHt r4lam door M 4 LRn Y M t n HBlIlfewer 41 Rotterilitui F K van NtYTRIf HOLFF Apotheker Korta HOoMmc L rirtrUf I OlllI V 4 PffUTOV Undesrtfiht WJ da Oaardbnis flT Op df i iie j hj tfi I llins 1 Af nv W lai Hiaaii tfiha aifMa Po HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOPLEVcRANOIEH PIJ CH RUM CI J ROEN A RAOBURGUNDY rerkrVgbaar MJ alle grottier onder Toortdonndo ooutrSlo ni I r ViN HAMEL ROOI i HtllMhNI GebrS Stoll WHrck a Chocolade en Cacao M iütiluiton J gobruik Tun ng tu fijaato gri riii u É u i garami e e Ita wbruikor vau StoUwerck s Chocolade en Cacao een iiuil rei s T mnlig bbriicaat nauwkeurig UnDtiroordgnde wr óen kihund ia reep BMietten lit irni behialde 37 Brevet aio ITofleTeraneler 44 Ëcra AlpIoma B gouden eaz Hedafllea eeo tt viifê ion uiteMinJsnd I jn ftiljrü a tt Veeda 1874 n breef de Actndemie national de faria Kou voua Aéoeraonë una n B c lto a r première elaawe n ooauidéreAkiii ▼ otre exoeUecfce ft ih rto atioo de Ohooctlet bonbcAB vsjiea eto eto fltadWBrqk B fakciknt it Terkrijgbaw bü 11 H CdiiSseurs BinMÉiekkMt hol z jTertemovoordiger raor Sederlebj Jdiu EattentMt J Untai diuii Kalrerslraat lOS ADVEETENTIÜN in aUe Couranten worden aang enomen door het Atfverteutie Burean vao i BHINKMAN ZOON Het Onbeschreven Blad Blijspel in 3 bedrijven Annvanfi fi uur ÜF ö wone bepaÜDCen en prjjïen He Voorstelling door het Roti rdamsch Tooneelgezelschap Directear P D VAN EIJSDEN aangekondilfd tegen 22 Februi n doch welke niet is doorgegaan tal plaats hebben WOBSSDAO 11 A PHIL 1906 waarmede het getal van tw Abonneraenls Vuorstyllingen compleet is Een nieuwe Drank lOBFTS NOVA CACAO GEFABRICEERD au de Gjoüle uilgmliliitD daiirsle CacaolKwien Deze Cacao is bij inkoop wel i ts hooger in prijs doch in werkeljjkheid de voordeelig t daar men van deze HOV t C C 0 iu het gebruik eene vaei kleinere hoeveelheid bebuelt dan van goadkoopere soorten PRIJS 1 f 1 S0 t as 1 oso Kilo voldotinde voor 18 Koppe BEOORDKELING van het Mikroikopisch u Chemisch Laboratoriara van VAN LEU DEN HUL SEBOSCH Amsterdaai 26 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hoogt mate door zniverheid au geuiakkelgkt oplofbaarheid de bjjzonder fijne genr en Diaak maken zt bovendien tot een eente klasse prodnct w g VAN LEDDEN HÜL8KB0S0H Iwknjibaar bij T CliEBAS alhiir MSBEF0I7MTIEE lleii worlt verzochl op t MEItK e Irllcii OIT HZT MlOlzUN Vi l UAVEN8WAAY ZüNEV OOBINOHBH Deze THKEEN worden afgele erd ill verzegelde pakjes van oi i lu tl een half eo een Ned tme met vernieldiug Tan Nommer as iPrys voorzien van nevenatMnd Merk volgens de Wet gade o neerd Zich tot de uitvoerinf van g eerde ordera aanbevelende voorheen J BREEBAART Li J C BIJL Verkrijgbaar in lieeschen BO ets 73 et en f t m bg H H Apothekers en Drogittta JLet op het merk ASKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LÜGER Apothekor Harkt en biJ WOLFP Co Westhaven 189 2 l H IMk tMuAaMI I v of ltMwMin iHm iiiiet f UilaAnirMiiiirTnC aMllir4aa i llrlhi ItlBhltt M ba Md o t UT op num 1 ftktlaluiuik VMrnlMr t llooroii WlolollinMloM ct llM M ♦ oiofiMKooi o 8ooifo ii 0ooot bv V Sifdoowoi roio Soïd Dr k tm A BRINKMAN k Z Kleinliandel Iu sterken drank BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art ia i der Urankwet ter openb ire kennis Dat bij hen is ingekomen de havolgeiide aanvrage om vergunning voor dït ïerkoop van sterken drank in hel klein van J vin den Heuve wed A Giclhuis voot het benedenroorvertrek van het perceel aan de Raam wijk O No 52 ISlnnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schritlelijke bczwaVen inbrengen Goud den 14 Maart 1906 Durgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Overziclil De Keizer heett Zondagavond de beeldhouwers bü zich gehad die ontwerpen hebben gemaakt voor de beelden van prinsen nit het buis van Oranje welke op bet terras van zijn paleis komen te slaan Hvj ging na ol de door hem gewenschte vertindi ringen aan de ontwerpen waren aangebracht en gaf nog eenige kleine wenken aan de hoeren Hij beval hnn met het werk voort te maken zoodat hii kort na Paschen de modellen in gips in de beeldengalörö in oogenachouw kon nemen Ten slotte verraste de Keizer zgn gehoor met een lezing van anderhalf nnr die tot onderwerp had het ontstaan de ontwikkeling en het verval van de wapenrusting der ridders Hjj bleek voornamelijk geput te hebben uil een boek dal daar onlangs over is verschenen De monarch gaf een ovei zicht van de verschillende hoofdstukken en lichtte alles met de platen nit bel boek toe De Keizer stond lang slil bü den lijd der oude Oranjes en de wapenrustingen van hunne dagen Hij zeide de zaak bestudeerd te hebben omdat hij wilde dat de beelden historisch zoo juist mogeijk zouden zijn Aan de kleederdracht der oude Oranjes kan men het best zien hoe de oadè wapeniusting plaats begon te maken vo r de gewone kleading De beenen steken reeds in hooge laarzen en alleen het bovenlijf draagt nog een pantser De Keizer vertelde nog dat bij zich een wapenrusting had laten aantrekken om b9 zichzelf waar te nemen hoe de mannen zich daarin gevoeld en bewogen hebben Hy bad daarbij opgemerkt dat het onjuist was om aan te nemen dat de menschen vroeger dikker waren geweest Het tegendeel was eer waar Want voor armen beenen FEVILLETODI Het Dagboek van den Inspecteur 9 Haar dood was niet onverwacht geweest maar hg wekte bij den graaf zulk een gevoel van verlatenheid dat hg er zich zelf over Tarbaasde Hg had er geen besef van hoeveel zij voor hem was geweest en evenmin welk een ledig haar heengaan zou achterlaten Hü wandelde onrustig verdrietig en troosteloos door zjjn groot huis Zekeren nacbt had hij een levendigeu droom dat hg Vara ontmoette en dat zij in gevaar verkeerde Het was de eerste maal sedert haar vertrek dat bg van haar droomde Het maakte een ontzettenden indruk op hem Na ar gedurende eene week over gepeinsd te hebben nam hg eensklaps een besluit Hg zon zijne woonplaats verlaten en de wereld gaan doorreizen an niet terugkeeren vóór bg Vara gevonden bad ol alle twijfel omtrent baar lot was opgeheven Dit nieuwe levensdoel werkte op tgne dommelende natuur als een toovermiddel Hjj werd levendig en bedrijvig HJ riep liJD ojilenara u uikgelaatigdeD samen en en borst had men pantsers die een man van tegenwoordig erg krap moesten zitten en in zijne bewegingen belfmmoren Voor de Keizer van zijne beeldhouwers afscheid nam deelde bü hun mede dat men in Nederland mei spanning de voltooiing van hnn werk tegemoet zag Men heeft al herhaaldelijk gevraagd hoe hel ermee stond en of het niet mogelijk was althans fotografieën Ie krijgen mogelp voor geïllustreerde weekbladen Het Eransche kabinet is feitelijk tot stand gekomen Clemencean die eerst geen deel van het ministerie zon uitmaken krggt nn de portefenilie van binnenlandsche zaken Briand treedt als minister van eerediensl op DeZP beide benoemingen geven aan het kabinet het karakter van een sociaal radicale combinatie Clemencenu sti 1de beslist de voorwaarde dat de scheidingswet krachtig zal worden uitgevoerd Briand stelde eischen van sociaalpolitieken aard vooral de invoering van do oüderdorasverzekeringswet en de erkenning van do syudioaten der staalsambleiiaren De raad van bestuur der sociaal democratische internationale organisatie nam gisteren het besluit elk lid onvoorwaardelijk nit te sluiten dat in een bnrgerip kabinet zal optreden Dit besluit is klaarblijkelijk tegen Briand gericht Hij houdt nu op lid der sociaal democratische partij te ziJn krijgt dus meer vrgbeid van beweging en stolt ziin meer gematigde ambtgenooten minder bloot T üe Fransche reactionaire pers is zeer verstoord over deze combinatie Eclair Echo de Paris en Figaro vallen Fallières aan die Sarrien en Clemencean in een kabinet benoemde Doch ook de Temps en do Débats zijn ontstemd over dit radicale kabinet gevormd om de verkiezingen te leiden hocM el de radicalen noch in de kamer noch in bet land de meerderheid hebben Zij zien een bewijs van den ommekeer in het land die hg de aanstaande verkiezingen wel blijken zal in de verkiezing voor den Senaat in het departement Basses Pyrénées waar in plaats van don verleden radicale afgevaardigde een clericaal gekozen werd Reuter seint nit Parijs d d 13 Maart De directie der maatschappij tot exploitatie der mijnen van Courrières maakt officieel bekend dat bet aantal vermisten 1212 bedraagt Het parket beeft natuurlijk onmiddellijk een onderzoek ingesteld naar de oorzaken maakte schikkingen voor eene langdurige afwezigheid Hij wist niet en bekommerde er zich ook niet om waarheen hg zou gaan noch hoe langen tüd er zou verloopen vóór hg terugkeerde Zijn hoofd was vol vage plannen en voornemens Hg was den ganBchen dag in de weer at smakelgk en sliep s nachts gezond Hg verbaasde er zich over dat bij zich gelukkig en opgewekt gevoelde De lang onderdrukte veerkracht zgner natuur keerde snel terug met al de impulsie van zoovele jaren zonder hartstocht Hü bad een gevoel alsof hg gedurende eene eeuw had geslapen en nu ontwaakt was met de kracht en vermogens vnn een reus Ofschoon de gedachte aan Vera bigkbaar de oorzaak van deze verandering in hem was is het toch niet ain te nemen dat zg de eenige of voornaamste was De tgd was voor hem gekomen waarop hjj een nieuwen stap moest doen en zijn droom dat hg zgne verlorene liefde wedervond was slechts eene aanleiping om dien te doen En eenmaal in do wereld geworpen mat zijn fortuin zgne degelijke opvoeding en zijn warm jeugdig bloed was het niet waarsehgnlük dat hij ooit weder hetzij met Vera of zonder Vera in dien ouden noorslachligen en dommelenden toestand waaraan hjj nn ontkomen was zou vervallen HQ um alechti éin persoon mat zich 0 van de ramp Hierbij is gebli ken naar verluidt dat de brand in schacht no 3 reeds een maand geleden is uitgebroken De ingenieurs waren sedert eenige dagen ernstig ongerust voor niti reiding van het vuur en hadden verschillende schachten nauwkeurig onderzocht Echler moeten zij niets buitengewoons bemerkt hebben Doch de mijiini bolders stellen de direclio toch verdrd vi oidelijk en beschuldigen de ingenieurs van zorgeloosheid daar volgens hen nadat hot vnor reeds de houten af scheidingen had aangegrepen het afdalen bad dii nen vei boden te worden De opgewondenheid ia zóó groot onder de arh iderH dat gevreesd ordt voor ongeregeldheden Reuter si int nit Parijs dd 13 Maart Het Kabinet is gereed de samenstelling is zooals zu reeds vroeger werd geseind behalve dut Leygues is benoemd tot minister van Koloniën t ii Dunmergae tot minister van Koophandel De bi guibelvci klaring van liet nieuwe Kabinet zal het bevNgs leveren dat de regeering in do binneiilandscho politiek de gedragslijn van het afgetreden ministarie zal vulgen Het Fransch Russisch verhond wordt gehandhaafd ook blgvcii de bestaande vriendschappelyke bclrckkingon met andere mogendheden w aiop Frankrgk zooveel prijs stelt behouden Ter herdenking van den ISden Maart den dag van de barrikaden gevechten in het revolutiejaat 1848 ziju in Berlijn on omstreken 450 000 sociaal democratische strooibiljetten virspreid Er zullen Zondag 82 vergaderingen zijn over het eensluidende onderwerp De burgerlijke omwenteling van 1848 en 1849 en het Pruisische diieklassen kiesrecht De politie neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen daar ziJ een grooten aandrang van menschen naar de graven van de slachtoffers der Maartsche beweging in Friedichshain verwacht Men zou zelfs van plan zp het plantsoen geheel af te zetten Te Algeciras is men weer op het doode punt De Berlijnscho correspondent van de Kdlnische Ztg seint dat Engeland en Frankrijk bet niet heelemaal meer eens zijn en dat Engeland geen lust meer heeft Frankrjk te stijven in ziJn eigenzinnige bonding De correspondent legt er den nadruk op dat deze maal de vertraging niet van Dnitscliland maar van Frankrijk kom Frankrijk eischt een overdreven groot aandeel in de reis Het was een Engelsche bediende een man tien of twaalf jaar onder dan hg zelf van beproefde trouw en doorzicht Deze snaak Tom Bolan genaamd bezat verschillende talenten Hü was begonnen als matroos en was van alle markten thuis lig was timmerman slolemaker kleermaker schilder en glazenmaker Bovendien had bü op deze of gene manier de kennis van de Fransche en Italiaansche talen zich in zooverre weten eigen te maken dat hü ze spreken kon speelde voortreffel j i op de viool en kun uitstekend een horlepÜP t een fandango dansen Na tal van reizen gemaakt te hebben verzeilde hü eindelgk in New York en ging dWr hijwiize van afwisseling in eeno groote stalhouderij slenteren waar h j zich zoo aangeaaam maakte en zoo handig toond dat hg oogenblikkelgk als stalknecht w rd gehuurd en gedurende de drie of vier jaren welke hg zich daar van zgne plichten kwci t j verwierf hg zich eene grondige kennis van paarden en alles wat daartoe behoort In den stal stonden ook paarden van parliciilieren en één van deze hueren vocir wiens rgpsard Tom gezorgd had kreeg rin in den handigen jongeling en huurde hem als palfrenier en bediende Met zgn nieuwen meester stak hg vervolgens over naar Europa on doorreisde dit werelddeel maar bg gelegenheid dat zg St Petersburg bezochteh staatsbank en het tracht de beteekunis der internationale commissarissen te vérzwakken De correspondent vraagt of de oorzaak van de vertraging soms ligt in de rainisterieela crisis in Frankrjjk Ook de correspondent te Algeciras van de Kdlnische Ztg gewaagt van den invloed der ministerieel crisis en van de veranderde houding der Fransche afgezanten Men vond te Algeciras bat plan om de commissarissen te 1 iten benoemen door de regeeringen van Engeland Duitschlaud Spanje en Frankrijk uit de besturen der rijksbnnken over t algemeen voortreffelijk Maar nu wit Frankrijke weer dat de 4 lijksbanken zeil de commissarissen zullen benoemen en dat ziJ gekozen zullen kunnen worden ook buiten de directie der banken De waarborg die Duitschlaud ziet in het oorspronkelijke voorstel komt in dat nieuwe Fransche voorstel te vervallen Duitt cliland kan op het punt van de commissarissen niet toegeven seint de corrat pondent nit Algeciras want volgens het Fransche voorstel zou b v als commissaris voor Frankrijk gekozen kunnen worden een vertegenwoordiger van de Banque de Paris et des Pays Bas welke betrokken is biJ da Marokkaansche leening van 1904 De Temps wgt alle moeiiykheden aan Dnitschland dat da politie over Casablanca aan een inspecteur generaal van een onziidlga mogendheid wil toevertrouwen Zoo begint het lieve leven van voren af aan De buiteninndsche bladen geven één lange droeve Ijjst van water en stormschade Langs de gansche kust van Zuid België tot hoog aan de kust van Noorwegen ts het zeewater opgestuwd door da felle storman van de laatste dagen hooger gekomen dan bü menschenheugenis was gebeurd Te Antwerpen heerscht formeale watersnood Op sommige plaatsen in de Belgische la e landen zijn dgken doorgebroken en op de kust zgn heel wat scheepsrampen met uoodlottigea afloop geconstateerd Hetzelfde geldt voor da kusten van Denemarken en Noorwegen Ook daar hebben water en storm weer vele slachtoffers gemaakt Een hevige overstrooming teisterde gisteravond de stad Antwerpen De Schelde liep buiten de oevers en bracht groote schade toe aan kaden straten en halzen De koopwaren werden weggespoeld en de spoorweg op de kaden werd over een groote uitge kreeg zyn meester eene longontsteking enstierf en Tom stond weder alleen in de wereld met eenige honderden dollars in zgn zak en etine ongewone dosis levenservaring Met zulk een kapitaal behoefde bij niet verlegen Ie staan wat aan te vangen en na enkele maanden als kellher in ééno der fatsoenlüke restauraties gediend te hebben trok bü de genadige aandacht van geen geringer personage dan van den ouden graal Fedovsky zelven en werd hij onmiddellijkinwoner van liet stedelük p iïeis van dien edelman Hier trad bg in verschillende hoedanigbedi n op voornamelijk als lakei en kamerdienaar en voldeed in alle opzichten Eenigen tüd na deze zgne aanstelling bracht de oude graaf zün zoon naar dn hoofdstad Tom vatte terstond eene groote genegenheid voor den jiffigen man op welke zoo markbaar toenam dat de vader hem formeel aan Fedovsky Junior overdeed en hg de vertrouwde dienaar en rechterhanrf van den laatste werd Hü bleef gedurende al die eenzame en sombere jaren bjj hem en terwgl hiJ nooit zgno opgeruimdheid verloor deed hg het mogelgke om die van zgn meester voor nog grootere verdooving Ie bewaren en toende graaf zgne reis naar het onbekende aanvaarde was bet niet alleen natuorlük maar ook noodzakeiyk dal de trouwe Tom met ham ging Wordt vervolgd