Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1906

ADVEIITEINTIKN EENISDEF0T7ANTIEE n H wnnlt verkocht op t MKKK te letten mT HIT Maoizijtn tin M IIAVE SWAAY ZONEN QORINCHBM Deze THEEËN worden afgel rerd in verzegelde pakjes van vijf IMM ra fi half en Ned om imei vermelding van Nommer n Prgs voorzien van nevenataan t Merk volgens da Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering vod g eerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Li siilsiiTviii TAS DB l ateni Casgloeillcht llegulaleur Slacht licht te veel of te weinig gas ia nu geheel van do baan en kost alechta f 0 6 g eplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op d PRIMA SELTEN EN Ll MUSJES onovertrefbaar in licbtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOOiN DUBBELE BUURT B IS ïelfn 117 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze lu oiieeerf geeehliaerdf l rtrelleu relutarelloffnerlt Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatiea voor do ecMe te ontvangen Oefil Prgscourant met een aantal onge vraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boitel H HOGAhUXa £ Co Agent voor GOUDA Fiima A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn Dtrtktbeid TernUld M n roer in deitraten met boot aa om personen te redden of hniaraad op te berfcen Op den linkeroerer in Vlaandoren ijn al de gemeenten ondergeloopen het water teigt daar tot de eerste verdiepingen der hnizen Te Calloo verdronken een vroaw on eea kind Ueator aeint nit Rtjasel dd 13 Uaart Knar verzekerd wordt staat de bodem van de m jn in brand wat ten gevolge beeft dat bet reddingswerk voor onbepaalden tyd geïchorit moest worden l y het herkennen der lijken doren de bartrerachenrende tooneelen voort üe pogingen tot redding door Westtaal che arbeiders gedaan naar gezegd wordt gezonden op last van keizer Wilhelm hebben een wor derbaarlgk succes gehad Te elf aar s avonds waa men dank zü hnn werktuigen 600 meters vuornitgekomen De reeds in ontbinding overgegane lyken werden opgeruimd de l kcn der paarden met kalk bedekt De lyken door da Dnitsche reddingsploegen naar boven gebracht verspreiden een onverdraaglijke lucht Daar hel gerucht liep dat er weerlijken waren naar boven gebracht kwamen zeer vele menschen toeloopen in de hoop ze te berkeooen De directeur van de Belly Montigny mijn verklaarde dat dank liJ den Wcstlaalschen redden het ontruimen der galerijen nu sneller zal gaan Het is slechts een paar Kilometers vun hier verwijderd dat zich bet volgende geval voorgedaan heeft Oij kent de stad en de straat mogelijk kent gij ook den Hoer Qroeneweg gepensioneerd Kijkaambtenaar wonende Veemarkt 14 te Rotterdam die ons het volgende meldt Qedurende da laatste zes maanden heb ik veel aan de nieren geleden Onophoudelijk had ik daardoor hevige pijn in de lenden en rug ta doorstaan Deze was mij op mijn twee en tachtig jarigen leeftijd zeer hinderlijk zoowel bij bet loopen als het zitten en zelfa durfde ik me s nachts niet in miJn bed omkeeren uit vrees dat de pijn nog erger werd De urine liet veeltijds bezinksel na en Ik was allea behalve op mi n gemak wat men zal begrijpen wanneer men mgn leeftijd in aanmerking wil nemen toen ik mij op deze wyze al minder en minder begon te gevoelen Foster s Rugpijn Nieren Pillen werd my gezegd is bét middel om van een dergeiyke ziekte te worden afgeholpen Ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en boe groot was mön verwondering toen ik door het gebruik van slechts veen énkel doosje een groote verlichting ondervond De pgn was byna totaal genezen ik voel me veel frisscher en opgewekter en met vertrouwen zal ik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergoteekende verklaar dat het bovenstaande waar Is en machtig 11 het publiek te maken op elke wöze die U goeddunkt Hoop voot bejaarde lul Honderden onden van dagen van 70 tot 90 jaar zgn radicaal genezen van nier en blaasziekten door Foster s Rngpün Nieren Pillen Dit geneesmiddel verlicht en geneest volkomen de nieren van oude zoowel iils van jonge lui Eet is een eenig en speciaal middel voor de nieren Verzeker U dut men U de cbte Foster s RngpUn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer jroeneweg gehad beeft Zg zgn te Gouda verk ygbaar hg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toetending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 f 1 76 voor één of f 10 Toor zes doozen Verspreide Berichten DurrBCHLiKU Men seint uit Hamburg aan de Daily Mail dat men ondanks de otflcieele tegenspraak verzekert dat de keizer koning Alfons te Madrid een bezoek brangen zal In de tweede helft van April pe keiier zou voornemens zgn zgii broeder prins Heinrich te benoemen tot commandant van de Dnltsehe vloot SpiNJE In Oatalonie lyn de Carliaten weer aan het roeren Rusi um Te Bobrujsk werden dertien soldaten wegens muitory ter dood veroordeeld een aantal anderen tot langdurige gevangenisstraffen Minister Doernowo moet bevolen hebben alle IsraSlietische werklieden op de fabrieken en werkplaatsen van den staat als gevaarlgke elementen te ontslaan Op 14 Maart den sterfdag van ciaar Altxandar II wordt en aoautie verwaoht Schmidt en de andere veroordeelde muiters hebben aan den czaar gratie gevraagd Elasken uit Schooahovea 1 XXXIX Kn thans ga Ik den profetenmantel eens omhangen om den horoscoop te trekken en opzichte vun de plannen en wenschen ie daar gebroeid en gevoed worden in ho td CD hart der voorstanders van bet Cbristelgk onderwy te dozer plaatse Het zgn ver 1 reikende planni n lezer lEn vraagt ge hoe komt ge tot die voorspelling P Gissen d et missen la zeker gissen zonder een enkel gegeven luk raak even of oneven Maar Ik zlo nl ben ik er de vader niet van de embryonale vrucht reeds vau me io den vorm van een advertentie mg door een vriendelgko hand toegezonden zeker met 1 I een ander doel maar niettemin ben ik h m I uiterst dankbaar Hot raakt bier ons troetelkindje at I weldra by Asschepoester in de keuken zal I kunnen plaats nemen als verschoppeling dar I kerkelgke heeren Het raakt hier het leven I van de Fransche school die binnen enkele 1 laren niets meer dan wat paganistis heI kinderen zal herbergen Het betreft de school I voor meer uitgebreid lager onderwgs die 1 thans vertroeteld en verzorgd wordt en 1 I koste der bcIiooI te soort waar de h er 1 I Uoogendoorn is afgenomen en tengevo ge I daarvan tgdens de ziekte van het hoofd w er II klassen naar huis gestuurd moeten worden 1I Het is nu nog het troetelkindje het B n 1I jaminnetje der kerkelgke heeren I Maar binnen korte jaren zullen de heeren I Valk CS er naar spuwen als de pest der 1 I raaatscbappg 1 I Ja ik hoor het hem nog zeggen Als 1 I wy onze kinderen naar een openbare sch cl I moeten sturen dan is dat een zware gan 1 I Het was om die reden dat een ge I jaren geleden in 1901 getracht is om daar I een avondschooltje in Iransch en wiskunde te openen Maar daar i niet veel van gekomen Het was toen in de dagen van Mcj Boot j Trouwens de opzet is dan ook in die ri hting geweest In 1891 was de heer Raak rs I van Bergambacht benoemd die akte fransch 1 I had maar bedankte Daarop is Fafié be 1 I noemd onder voorwaarde dat hg talen zou 1 atudeeren Stndeeren heeft hg wel geda n maar akten niet gehaald Thans kan Fafié I in elke andere betrekking hetzelfde trak e I ment verdienen by kan das soiliciteeren en I I vervangen worden door een met taaiakte I Maar nu zie ik denzelfden opzet aan de I school voor Christelgk Volksonderwgs maar veel ernstiger met het besliste doel die school in de plaats te dringen der bestiiande Franache sohool I Lees dan de bewuste advertentie I Wegens benoeming van den HoofdonderI wgzer den heer J Emous tot Hoofd der I Chr School op de LIndengracht te Amsterdam wordt door het Bestuur der School voor Chr Volkaonderwys te Schoonhoven tegen 1 Juni a i gevraagd een HOOFDONDERWIJZER Ned Herv met acte Fransch Salaris f 950 Met 4 5 jaariyksche verhoogingen van f 60 vrgdom van Gemeente en Rgkebelasllng vergoeding van bydraga pensioen io V bgdrage wed pensioen en vrye woning Brieven aan den Voorz v h Bestunr Da J M CONRADI Ziedaar de embryonale vrucht eener School voor M V L O in Christeiyken zin Wat er in dezen tyd op het gebied van voortgezet onderwgs al niet gebeurt bewyzen ons de volgende ataaltjea van clericaien overmoed en brutaliteit Men meldt ons nit Hiilegom Bg Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ia een verzoek ingekomen om hunne goedkeuring te onthouden aan het beslnit van den raad dezer gemeente om de voormalige Fransohe school in de Kerkstraat voor 2 jaar in huur at te staan aan het bestuur der vereenigiog voor oprichting en instandhouding van eene cbriateiyke school met nitgebroid leerplan Eerst de schooi opdoeken dood maken en dan zich in hetzelfde neat dringen Dat vinden Ged St van onze provincie toch wat al te kras hoop ik En het volgende bericht is al niet minder Men meldt nit Oudshoorn In den raad dezer gemeente werd onlange besloten aan de openbare lagere school onderwya te doen geven in de Franiche Ëngelsche en Dnitsche taal De burgemeeater die a r is bestreed het daartoe betrekkelgk voorstel van de meer I derheid van het dageiykscb bestuur o m met liet argument dat zich slechts enkelen zouden aanmelden voor dat onderwgs en do gemeente door de aan telling van een onderwgzer met bgakten met groote uitgaven werd belast I Doot hat ijverig optradtn vau vooritkn ders van het openbaar onderwya is evenwel het aantal leerlingen dat zich voor m n l o heeft aangemeld greoler dan verwacht werd Nu leest men echter io bet plaataeiyk blad de volgende advertentie Aan de school met den Bybel te Oudshoorn zal te beginnen met 1 Maart gratis onderwgs in de Franache taal verstrekt worden Leermiddelen vrg Nota bene met prgsgeving van het beginsel van Bchoolgeldbelflng gaan zo hier geheel kosteloos onderwgs aan de m e e r g e g o eden geven enkel nit haal legen de openbare school Welnu hier zgn ze geen haar beter Denk maar eens aan f e sohoolstryd door den raad nu reeds vier jaren volgehouden tegen den minister Daar staat een cbristelgk gebouw met 6 lokalen Zooala de toestand zich laat aanzien zal deze school de 200 leerlingen nimmer overacbrgden Daaraan kunnen zy verbinden vier leerkrachten Maken zg er een Inrichting voor m u 1 o van wat zg kunnen doen door aanvankelgk onderwys in Fransch en Wiskunde te geven dan kunnen zg nog twee leerkrachten boven het minimum aanstellen waarvoor het rgk f 310 per stuk vergoedt Zoo hebben zg voor een f 500 onkosten zes leerkrachten En als dan de leerlingen van buiten en uit de gemeente van Chriateiyken huize hebben te kiezen tnsBchen de huidige Fransche school en die aan de school voor Chr Volksonderwgs dan zult ge zelf wel kannen raden waarheen zg gaan Ik bcior de doodsklok reeds in de verte luiden JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENEKAAL 1 T ir n K II B H M M B B Zitting van Dinsdag 13 Maart 1906 Bg den aanvang der zitting van heden 1 vertolkte de voorzitter do gevoelens van I diep leedwezen die de Kamer bezielen hg do 1 ontzettende mgnramp In Frankryk waarby 1 ruim 1200 arbeiders die in den schoot der I aarde een moeiiyk sink brood verdienden 1 omkwamen Hg verzocht de Regeering na mens de Kamer aan do Fransche regeering 1 haar oprechte deelneming te veftolken De I Minister v Buitenlandsche Zaken verklaarde I volgaarne aan dit verzoek te zullen voldoen 1 overtuigd daarmede de tolk der geheele 1 natie te zyn Daarna werd het debat betreffende het 1 arbeidscontract voortgozet I Met 55 tegen 12 stemmen werd verwor pen het amendement Van Dedem strekkende 1 om het teruggeven of laten behouden van de handof godspenning zes weken van te 1 voren te beschouwen als een ontbinding van 1 de gesloten arbeidsovereenkomst I Het amendement Limburg om de gehuwde I vrouw do vrge beschikking te geven over 1 het door haar verdiende loon en het amen I dementHeemskerk om bedoelde vrouw het I beheer over dat loon te geven gaven aan leiding tot een langdurig debat waarbgo a de h h Tan Nispen tot Sevenaar Regout en I Van Limburg Styrum afkeurden het buiten sluiten van het loon der vrouw uit de ge I meenschap terwgl daarentegon o a de heer I Patyn het amendement Limburg verdedigde I omdat daardoor gered wordt het loon der 1 vrouw in het gezin van dronkaards luiaards I en dergeiyke De Minister gat de voorkeur 1 aan het amendement Limburg Dit amende 1 ment werd ingetrokken en onder stemming 1 werd aangenomen het gewyzigd amendement 1 Heemskerk bepalende dat de vrouw gerech tigd is over haar loon ten bate van het gezin I Ie beschikken I De ministers de leden van den Raad van 1 State en de leden der Eerste en Tweede 1 Kamer zyn uitgenoodigd om de volgende week I Maandag het stoomschip Nieuw Amsterdam I van de Holland Amerikaign te bezichtigen 1 en aan boord de lunch te gebruiken 1 Het Hof zal dit jaar het paleis bet Loo 1 betrekken omstreeks denielfden tgd als in 1 vorige jaren I De dag van vertrek in de volgende maand I uit de residentie naar het Loo is evenwel 1 nog niet aangewezen Vermoedelgk zal dus 1 van uit het Loo het jaarlukacbe Koninkiyk I bezoek aan Amsterdam gebracht worden 1 Gemenffde Berichten Witte gaat pogen en der wenschen van het ontwaakte Russische volk te verweienlyken by heeft den Tsaar een memorie aangeboden waarin de algeheele atsehafflug van de doodstraf wordt bepleit Ook zou Witte aangedrongen hebben op gratie van de over Schmidt uitgesproken doodatrat doch dit verzoek werd door den Tsaar geweigerd De correBpondeut brengt dit optreden van Witte in verband met de r le gar cht iyk moordtn dis in den laatsten tyd door de wonderl k wyze van rechtspraak hebben plaats gehad Asquith de Engelsche minister van Financien is gisteren met zyn rgtuig komen Ie vallen Ofschoon r let ernstig werd hy loch eenigermato gekwetst zoodat hy den eeraten dag van het groote IweedaagBche debat in het Lagerhuls over de flscale quaestie niet heeft kunnen bywonen Dit is een voordeel yoor de oppositie want voor gladde sprekers als Cbamborlain en Balfour i Atquith e n te duchten evenknie De Pargsche gemeenteraad heeft 25 000 frs gevoloerd voor de slacbtofferj de DeutBche Hulpverein 2000 frs Particuliirengeven groote bedragen Naar nu officieel achynt te zgn vastgesteld zyn bg het reddingswerk 17 man om het leven gekomen De opwinding en verbittering onder de plaatseiyke bevolking honden aan De leiders der werklieden beschuldigen er de autoriteiten van geweigerd te hebben op staanden voet een mgn onder water te zetten wat h I het leven van velen nog zou hebben kunnen redden De heer De Live oonsui generaal van Frankrgk te Dosseidorf ie benoemd tot consul generaal der Republiek te Amsterdam ter vervanging van den heer Aubert die met April a s van zgne lunctle is ontheven onder toekenning van pensioen en van den persooniyken titel van gevolmachtigd m ulster De maillrein 81 is tusschen Roosendaal en Vliaslngen gederailleerd Geen dooden De conducteur Vos is gewond evenzoo de Duilsche postcondncteur uit Oberhansen de postcondueteur Loos nit Vlissiugen do hoofdconducteur van de Dnitsche post uit Oberhansen De reizigers kwamen allen vry De weg is verspeid de treinenloop gestaakt In de afgeloopen zeventien weken Is door de MetropolitanOpera te New York een recette van meer dan 900 000 dollars gemaakt In de Spaanache Kamer Is gisteren een voorstel in behandeling genomen strekkende om de jaariyksche dotatie voor de as Koningin te bepalen op 250 000 Ir Na afioop der vergadering zal door de regeering aan het corpa dlplomaiique mededeeling worden gedaan van het voorgenomen I huweiyk koning Altonans In den nacht van Maandag op Dinsdag is te Hilversum ingebroken bg ö Korlhof I filiaal der maatschappg Oud Bg ssum in het I Cannesheuvel pafk Vermist wordt een beI drag van f 140 alsmede een zilveren horI loge Daders onbekend Men meldt uit Hoorn Het ongeluk dat den ploegbaas Zwaan I overkwam moet hieraan toegeschreven worI den dat de man door gladheid uitgleed I juist toen by de rails wilde oversteken en er een trein binnenrolde De ongelukkige was oogenblikkelgk dood Hy laat een weduwe met 5 kinderen onverzorgd na Men meldt uit Leerdam Gisterochtend omatreeka elf uur vond mea het lykje van een 6 jarig zoontje van den landbouwer N H achter de woning in een sloot Waarschgnigk is het kind spelende te water geraakt Stadsnieuws GOUDA 14 Htirt 1906 VERG ADERINGvan denGEMEENTER AAD op Vrydag 16 Maart 1906 des namiddags half twee uur Aan do orde 1 Do Buppletoire bagrootingen voor 1905 van a het Bestedelingenhuis b het Isruélietlsch Armbestuur c het Oude Vrouwenhuis d het St Catharina QaathuiB Liggen ter visie 2 Het vooratel tot wyziging der begrooting van de gemeento gaBfabriek voor 1906 Ing St No 22 3 De Rekeningen over 1905 van a de Bank van Leening b de Kamer van Koophandel en Fabrieken 4 Het voorstel tot goedkeuring d r rekening over 1906 van het gemeentepensioentondB Ing St No 21 6 Hat voorstel tot h t om niet in gebniik geren van een pakhniaje ann de Commissie voor Werkverschaffing Ing St No 18 6 Het voorstel tot aanstelling van een wachter der brug over de P C Buthslraat Ing St No 19 1 de benoeming van a een slnisknecht Ing St No 20 b oen wachter van de brug over de P C Bothatraat Ing St No 19 De reciamoi van O Boer en A J Vermeulen tegen hunne aanslagen op lii t 2du suppletoir kohier der plaatseiyke directe belasting naar het inkomen De reclames tegen aanslagen In het Schoolgeld op de Burgerscholen Voor het eiamon nuttige handwerken zgn gisteren o a te s Gravenhage geslaagd de dames G Boer en J W Amesz beiden te Gouda 41 m M 14 41 Kaarsen G a s c o n t r ö I e 13 Maart 1906 6 uur namiddag Druk Lichtkraobt Terrjën 200 C lorién VA DB bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie voor de Gemeente GOUDA gedurende het kalenderjaar 1905 O vorig den 1905 Uit do navolgende cyters kan blgken welke leeftgdBklasse meer speciaal een vei schil opleveren Binnen de gemeente Gouda zgn overleden op den leeftyd van 1 o H 1 s 1 + + 1 5 3sè 1 TH 1 Ó 1904 1905 Het biykt dus dat de sterfte der kinderen beneden het jaar grooter is dan in het voorgaande jaar misschien toe te schryven aan de droge zomer Voor de andere verschillen kan moeiiyk een bepaalde oorzaak worden opgegeven Wat de factoren betreft die op de gezondheidstoestand een bgzonderen invloed hebben zy verwezen naar het vorig jaarvenlag Over den invloed van andere buiten het ambtsgebied onzer Commissie uitgeoefende bedrijven valt niets te vermelden HOOFDSTUK lU Toestand van water bodem en lucht en hetgeen to t verbetering daarvan is verricht A Waterloopen slooten enz Aan B en W van Goada werd op oen desbetreffend verzoek advies uitgebracht over Io een ingekomen verzoek om vergunning tot het aanleggen van een weg aanslnitende aan den Graaf Floriswog missive van 19 Januari No 82 B Den 21n Februari werd geadviseerd de vergunning te verleenen mits onder de voorwaarden gesteld door den Inspecteur van Bouw en Woningtoezicht 2o het aanleggen van een weg aansluitende aan de van Beverninghlaan missive van 28 April No 496 B den 9n Mei werd medegedeeld dat wy ons geheel konden vereenigen met het schryven van den G meentebonwmeester dd 26 April No 38 te dezer zake aan hnn College nitgebracht De volgende klachten kwamen by onze Commissie in Io den 19n Juni over een zeer vervuilde en stinkende sloot achter perceel Wyk Q No 117 Kattensingel en de Gereformeerde Kerk A den 27n Juli werd d aandacht Tin B n W Muop itlgd en geadvi seerd de eigenaren aan te ichrtlTon de sloot te doen uitbaggeren cu voortdurend te doen schoonhouden 2o den 25n Juni over den stank die de wetering achter den Flaweelensingel zoogen Kolfwetonng vert preidde Deze bleek in jaren niet gescboowd te zgn en op meer dan een plaats geheel dichtgegroeid door de Commissie werd con schouw uUgelukt waar door de tooitand thans weder normaal is 3o den 9n Augustus over het door roet verontreinigen van het water in het bassin dor Stedelgke Zwemscbool aan de Houtmansgracht welk roet geacht werd afkomstig te jgn nit de schoorsteenen der bleekeryen aan den Bleekerssingel Oen 26n September werd de aandacht van B en W hierop gevestigd en verzocht hierin zoo mogeiyk verbetering te dom aanbrengen Den 13n October missive No 1188 B deelden B en W ons mede dat huns ïnsziens het roet eerder afkomstig was van hetgeen door ingezetenen by het schoonmaken van kachels fornuizen kachelpypen enz wederrechtelgk in de grachten werd geworpen dan van de bleekcrgen aan de Bleekerssingel dat tegen verontreiniging van de wateren door het daarin werpen van vuil als anderszins zooveel mogelgk werd gewaakt terwgl voorts zon worden nagegaan in hoeverre de door ons bedoelde schoorsteenen oorzaak zgn van de verontreiniging van gezegd basin 4o den 19n September over den stank die werd verspreid door de sloot ten Westen van het Hontmansplantsoen vanaf de muziektent Den 21n September werd aan B en W medegedeeld dat afdoende verbetering zuu worden verkregen door deze sloot te doen dempen en rioleeren hetgeen mot het oog daarop dat meerdere privaten op deze sloot loozen der Commissie gewenschl voorkwam Bestond hiertegen overwegend bezwaar dan werd in overweging gegeven het water dat dugelgki door den volmolenduiker werd ingelaten maar ondanks de gedeellelgkc afsluiting aan de Miunebroedersteeg bgn i geheel langh Spleringhtraut stroomde uiin sU ns een half uur dugeiyks geheel Ie veeren aoor gtnoemde slool hetgeen kon worden verkregen door een schuit te maken in bovenvermelde afsluiting Den 9e October deelden B en W ons mede dat tengevolge van de vervulling van den put bg de muziektent in bat Hontm insplantsoen het bestaan van deze put was ons onbekend de toevoer van water in de sloot ten Westen van dat plantsoen belemmerd werd dat dit gebrek bereids verholpen was en de door ons bedoelde schuif zou worden aangebracht terwgl ten lotte werd bericht dat naar hunne meening aan demping en rioleering der sloot geen dringende behoefte bestond 5o Den 18n Octoder werd geklaagd over de sloot ioopende ten Noordwesten van de Schelteroastraat deze bleek zeer vervuild te zgn hetgeen den Un December ter kennis van B en W werd gebracht daar afdoende verbetering samenhangt net de rioleering van de geheele Korte Akkeren en deze nog geen vasten vorm heeft aangenomen werd in overweging gegeven de sloot grondig te doen uitbaggeren en van drgvend vuil te doen zuiveren en dit op gezette tgden te doen herhalen den 23n December deelden B en W ons mede dat zg biertóe last hadden gegeven Wordt vervolgd Rechtzaken Door de ArrondisBements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen E K 27 jaar sjouwer te Ouwerkerk a d IJsel wegens mishandeling en bedreiging met den dood tot een maand gevangenisstraf A B De R 28 jaar arbeider te Rotterdam en P K 24 jaar arbeider te OudBeierland wegena aanranding van den burgemeester van Zevenhuizen jhr H W A Sandberg en zgn echtgenoote op den openbaren weg tusschen Zevenhnizen en Moercapelle ieder tot een maand gevangenisstraf Hnn medebeklaagden J Van L 23 jaar metselaar te PoortugunI en E V 11 jaar arbeider te Heerjaiisdam werden vrggesproken BEURS VAN ROTTERDAM VRIJDAG 26 JAN L K H K StaaUleenxnqen PoBTDSAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 B 59 RnsLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azi Japan Obligation 1899 4 74 74 iCoLUHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepia L 100 iV a i 99 lOl 97 lOOV 99 100 100 Bypothak Bmkm Fandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze Vader Behuwd en Grootvader de Heer GORRELIS PlfiTER KERPER in den ouderdom van 70 jaar J KERPER B J BIK Kkepkk J J BIK G F KEEPER C J KERPER DB Bküiï W F KERPER H C M KERPER Boa E C DE BRÜIJN KiBPKE L A DE BKUIJN Gouda 12 Maart 1906 BttotJun hinntn niet vordm afgewacht Pandb Ro terd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Fandb Stedelgke Hypb 4 Fandb Utrechtscho Hypb 4 Pandb Westlundsche Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 499 Fandb Ie Algeni Groninger ScheepsHypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp l und briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen vanDeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorveglttningen Italië Oblig Zuid ItaliaanBohe Spw Mg A S67 Divenen Mg tot Kxpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Premieleeninqen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schtépvaarl Maatschappijeti Aand Holland Gull Stv Mg 35 Ontvangen de JNOUVEAUTÈ 8 in COSTÜUES TAILLEÜ S en IIKGENWWTF LS AfAAfras Tniafyf y tfo nsrafre it VERSCHEIDENHEID Dr Frederick A Cook een Araoiikaansch Poolreizlger van eenige practi clie ervaring laat een drietal aotomobielen vervaardigen waarmee hg zich voorstelt de Zuidpool te zullen bereiken Cook zal trachten per schip de Pool te naderen tot op 750 Eng mgl Van daar gaat het dan verder over het tameIgk vlakke gs van de barrière IJb en weder dienende zouden wy er willen toevoegen Op enkele na staan al e Blesboachpolders blank Het lykt lol Dordrecht één zee De aangerichte schade moet zéér groot zyn Kondom Waspik staan roede alle polders blank Het durp Igkt een eiland De fltraatweg tusschen Oosterhout en Raamsdonk staat grootendeels onder water Het verkeer is er gestremd Alle blnnenpolders staan er vol Op do laatste vergadering van deMarokkaansche Conferentie hoorschte een zeer verzoenende geest De president van de Argentynbche Republiek Quintana is overleden In Rusland weigeren velen vooral werklieden aan de verkiezingen voor de Doema daei te nemen WlMlLD SlJCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Eifraot wordt aanbevolen tegen Borctaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoert Boi8tpijn Keelj ijn Heeschheid enz UBLliNTHE is verkrggbaar bg alle voorname Apothekers en Drogi8ten in groottt en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Franhrije Duitichland Engeland Amerika Ned lndtl Oranje Rinitr Kolonie Tranevaal enz UELlAlfTUE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medaille bekroond UEHANTUB in acons f 0 0 f 0 70 en f I UELldKTBE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H iN VAN 8CHAIK Co Konlnkiyke Stoomfabriek De Honinabloem Den Haag VerkrÜBbaar bn Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda QBENUEL Oouda E H VaN MILÜ Veoratal B 12B oud A UOUMAN JI oorcirecAl PINK8K Nieuwerkerka d IJtel A N v ZESrfEN Schoonhoven B v WIJK huUwmn A SCHEER Haaêlrecht P W v EDE Oudetvater K ïi db HEIJDEN te Remvmk P v D 8PKK MoereapelU D r D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEIJDEN Waddingeveen P A m OltOOT A d JONUH Oudeaater J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER te Benschop fV H8CHDWIiVt Laat U niet misleiden door 46 t éliroop Hetklooitar aanetaPaulo AbdO bestaat niet dus Siroop van geenerM waarde