Goudsche Courant, donderdag 15 maart 1906

44ste Jaargang mmunu tot nvt vaü t auhiiin Departement GOUDA TOOmlcÏT ATOin van den Heer P 11 Lamberts Jr Vrijdag 10 Maart 1906 No 9978 miwm mmm I WHWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Donderdag 22 Maart 1906 dea aronda ten S nre in l Socideil HKUNIE Oosthaven Telelooii h A 1 V E 11 T Ë N T I R N woi den gepl atst ran 1 regels a 50 Jcnten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfentiën tot 1 uur des raidd ralatoi a Na SI Ue Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uilzondering van Zon en Feestdagen 1 De prijs pei drie maanden is 1 2S franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Verkrijgbaar in flesschen 80 ets 78 et SI f l 8 hi H H Apothekers en Drogistei Let op het merk ASKBBI F AD RICHTER k Co Rotterdam Te OoDDi bij C LUdEB Apotheker Markt en bij WOLFF 4 Co Westhaven 189 PROGHAMMA No 1 a Aan de Küning in No 2 b Oranje de Zke Stuurman Roelof Hamoreeke door W BttKHiiia PA OZB No 3 Iets over de Vrouwen Laatste hnmoreske door t Havbie Ts Voor Spreker geaehreven No 4 Humoristica Vrijen toegang hebben de leden en hnone hnisgenoten uitgezonderd dienstboden Entree voor niet Leden f 1 Voor leerlingen Oymnasiam en H B S wier ouders of verzorgers geen Leden i n f 0 50 Bovendien zgn voor de tribane een i ë é r beperkt aantal kaarten k 10 Cts verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten hnite van den Heer T CREBA8 Wgdstraat alhier en wel a i t s I a i t e n d op Woensdag 21 Maart 1906 van s middags 12 tot s namiddags 4 ara N B a Oe contributie voor het lidmaatschap bedraagt per jaar f 4 80 b Overigens kunnen lich de toegang tot de Jjee vergadering verzekeren tegen betaling van f 9 80 per jaar Ongehuwde personen onderwyzers en onderwijzeressen werkzaaa bij bet Lageronderwjjs mits geen hooiden van scholen Qelageabeid tot aanmelding voor a of 6 bü ODdergateekende of den Penningmeester len Heer Cmbas De Secretaris C J M KROON Het Bestuur van bet Dept voornoemd nodigt de dames beleefd nit in de zaal de hoeden wel te willen afzetten opdat acbterzittenden ook in de gelegenheid zijo den spreker te kunnen zien DE HOBDKOOPSTE l I DE MEEST FRACTiaOHE DE BEST VOLLEDIQE MOOfcBLAtoEili ziJn beslist die dsr Firma WELDON XUK LADIiSS JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat lUE ILL UBESaaiAKBIB met een gratis geknipt patroon THM BAZAAIi OI CHILUBEN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAQI Uw Boekhandelaar Proefnummer Alle met koDtel Holt BUvoegael Ie in deze bladen voorkomende f in zgn GEKNIPTE PATRONEN uil verklaring r p p tegen betaling van f U 6U vorkrijgbaarXY SIMONSi Den Haag Zenuw en llaa jflijders ordt nit ovartuigiug ala een werkelgka hulji in d u nuod bet boek 2Ssiaca gre Trer aubevolen Na ontvaagst van adres per briefkaart warIt l t boekje iranco per post toageiouden door Bt O KFO l B BoeHh Zaltbommel aoida Druk van A BRINKMAN Zk j ZATERDAG verschijnt en belangrijke brochure getiteld FRANS ROSIER m M POLITir door een HKTBCTIVR MET 3 PORTRETTEN PRIJS 1 Wordt na ontvangst van postwissel k l O tS franco toegezonden door den uitgever A E VAN DER HEIDE Haarlem SANGUINOSE voor oud en jong het beste versterkingsmiddel Is ond worden een geluk Is hst ook een geluk wanneer gij zwak zijt en lijdende i Neen niet waar f Maar daarom is juist de Sangoinose een goede vriend voor ond en jong want de jongen maakt ziJ kractitig en de ooden ttmnt zij krachtig Lees bier wat een oude van dagen schrijft Mijne Heeren De dankbaarheid dringt mij hier openip te komen verklaren welke voortreffelijke diensten rag de Sanguinose bewezen heeft U moet weten dat ik al 78 jaar oud ben en ik was in hooge mate eene zenuwlijderes Alles had ik gebruikt en niets hielp mjj totdat ik eenige flesschen Sanguinose heb gebruikt en nn ben ik gelukkig verlost van al dat Ijjden mgne maag is nu op streek en ik heb in t geheel geen last neer van hartwater Ik zal het een ieder aanbevelen die ik nog op mijn weg ontmoet U mag van dit schrijven naar goeddunken gebruik maken Mej VAN DEN BERG Parallelweg Den Haag In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling sleebts 12V o 15 ets per dag Hat la gtdkaoper OaH eemig Oergelf k mltUel Men zij niet tevreden met namaak zij geneegt nooit Prijs per fl f 1 60 6 fl f 8 12 fl 15 Te Gouda bij WOLFF i Co Westhaven Schoonhoven v ZESSEN V VAN DAM Co Uen Hdag V 1 M l proef lo kost ijft is zóó heerlijk van geur en smaak zóó voedzaam en licht verteerbaar lóó fijn van kwall it en zóó voordeelig in het gebruik dat gij na eens genomen regelmatig verbruiker per pond en 22 2 cis per half irnd mém M i CevensverzeUering lllaatscbappij l tfllgd te Dordrecht OpflcHebt in l 73 inaatschapp lifM Kavltaal ontchciid t 2 000 000 Uerx i rd Btirat ruim 9 ml Uiii R er ruim Ut irllllscn P HOPPE Égelantiersgraoht AMSTERDAM BOrLSTSBANOIBB RUM1 m T im y m m 5ÏÏ 8 PIJI CH BURGUNDY r rkrifg umr kO alle grm lm nln jMMmtit WU m Or V N HIUII 00i k HtBMMIt HET adras voor degelijk en soiled schoenwark is beslist Het Noord Krabantsch SchoeneD en Laarzeomaga ijn KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalsdioeneii Merken The Cert en The Scrum STERKE 8CH00LLAAEZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend G SiHITS Alle repirstiên en aangemeten werk Een nieuwe Drank KORFFSNOVACAGAO 8EFABBICEEBD ran de Ejnste nitgeiocblsle dnorste CacaoboraeB Deze Cacao is by inkoop wel iets hoogar in prijs doch in werkelijkheid de voordeeligst daar men van dezeMOV l e CAO in het gebruik eene veel kleinere boeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS 1 LM f O M f M Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELINC van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hoogs mate door zuiverheid en geiiakkelijka splofbaarheid de bjjzoRder fijne geur en smaak maken za bovendien lot ken eerita klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH firkrijjiiur bij T CIIKBAS ilhiir wil d lektA zi Wie rtker CtlUll CüeaV ia o tTaag gentel on m vele prcefoemugin ia ëec haadel gekuine ouüoi Üait aaaiB d i uitvinder Or lUolwelU vanaardigi jp i beste ijacUnea in het weasidk roBiade tabbtisaement vaa 0 bi ttoOr iNrok ta Ketilen lidw Cikel Cacao in vierkanten Daae Bihd Claeaa is mat aelk gakookt wae aaogenaraa g jnda ibaok voor 4 elijkact gebruik een t 2 Hiwllfils vw t iKsder Tucr een kop Choeriate Ala gecoo8kD fige drank b fival aa diarrhsti sleudti nel water la gifcntikasL TsTkrijgbasr bij i Toomsaniils B 1 Apothakan ma m ösr Prij had Jufhit RUImkM Imnterdam Eahcsbraat 104 GI neraaIv r gaawM d ir a BuiteDlaHdscli Overslehl Een Part Tel Uit Parijs dd U Maart meldt Het grootste deel der linkerzgde begroette de programverklaring van het ministerie Sarrien met gejuich Fladin hield onmiddellijk daarna een in terpellatie over de algemeene politiek De niewe ministers vereeuigden zicb gaterenmoigen in bet Elysée onder leiding van den President der Republiek De ministeriaele verklaring werd eenstemmig goedgekeurd De minister van builenlandsche zaken de heer Bourgeois bracht ziJn ambtgenoolen op de hoogte van den diplomatieken toestand met betrekking tot de conferentie te Algedras Vervolgens werden de maatregelen tot aitvoering der scheidingswet en de mijnramp te Conrrières besproken V Sinds een paar dagen vallen de sneeuwvlokken zonder ophouden op den zwarten bodem van Lens tol Rijssel Dit witte kleed is reeds meer dan twintig centimeter dik Ëo diep daaronder wordt nog steeds gewerkt in een atmosfeer van lijken lncht en verstikkende gassen Tgdens de sneeowjacht had gisteren de begrafenis plaats Te Mericourt Corons had de offlcieele plechtigheid plaats voor de niet herkende slachtoffers geleid door den bisschop van Arras Met een eitra trein waren alle regeeringsambteuaren aangekomen Commandant Latson de vertegenwoordiger van president Fallières de minister van binnenlandiche zaken Dubief vertegenwoordigers van andere ministers senatoren en afgevaardigden van het PasdnCalais Voor den Igkstoet werd een prachtige krans gedragen met het opschrift l s regeering der republiek aan de slachtoffers van de ramp bjj Conrrières Qesproken werd door den bisschop door den afgevaardigde Roze namens het parlement door een der mijndirecteuren door velen anderen meer De minister van binnenlandsche zaken zei FEU Ê LLETOni Het Dagboek van den Inspecteur 10 Toen de beide makkers het middelpunt der Moikovitische beschaving verlieten richtten zy hun koers naar Londen waarin iedere Sus meer of minder belangstelt De graaf had uitstekende aanbevelingsbrieven zoowel als leitelgk onbeperkte credietbrieven en gevolgeiyk ward hg terstond in de eerste kringen ontvangen Nadat hy een paar seaBoni met het in oogenschouw nemen van bet bezienswaardige met ryden in Rotten Row met dineeren met de aristocratie met het aanhooren van de debatten in bet Parlement met varen op den Theems met het aangaan Tan weddingschappen bg de wedrennen van Derby en Ascot in de wereldstad had doorgebracht en dit alles was achtervolgd door gen paar maanden jagen op de noordeiyke meren zeide Graaf Pedovsky zgne Engel cke vrienden vaarwel en stak het kanaal over naar Pargs waar hg zich weldra aanganauB thuia gevoelde Het leven op de boulevarda in de cafe s en de theatera beviel h B in i 0D g liadeo dar Ftrywhg ga Ëen verschrikkelijke ramp zonder weerga in de geschiedenis van de mgn industrie toch zoo riJk aan menschelgke offers heeft het Pas de Ualais bekken in rouw gedompeld De regeering der Republiek deelt in de nationale droefheid en betuigt de bevolking van deze zwaarbeproefde streek baar sympathie Eenige dagen geleden nog zwoegde het leven te Courrièrea boven en onder den grond Uit de diepe putten steeg het gelnid op ran werkers Plotseling onder den invloed van vuur kraakt alles stort alles in een En biJna allen die er met hard werken hun brood verdienen vinden er even plotseling den dood Thans brengen wiJ een deel van deze dappere lieden gestorven op het veld van eer naar hun laatste rustplaats Onze harten bleken bjj zooveel ellende wij groeten de en langen stoet van slachtoffers Mogen de bewijzen van deelneming een troost zjjn voor de wednwjn ouders broeders zusters verloofden de kleinen die het verlies niet beseffen voor allen die treuren De president der republiek en de regeering geven de verzekering dat zjj alles zullen doen om leniging te brengen in den nood Na de redevoeringen zette de stoet zich in beweging De vlaggen en banieren met krip omfloersd werden vooruitgedrugen Den heelen weg langs stonden twee rgeu soldaten die op militaire wijze eer bewezen Op het kerkhof zelf werd door den heer Lamendin nog een redevoering gehouden tegen de directie der mjjnen Hg vroeg om een onderzoek naar de verantwoordelijken Toen by aitgeaproken bad wc d er geroepen Weg met de kapitalisten weg met de moordenaars In liet vliegende blaadje dat het sociaaldemocratische partijbestuur in 450 000 stuks te Berlijn heeft laten verspreiden wordt o m algemeen gelijk en geheim stemrecht in Pruisen en vrijheid van vereeniging en vergadering verlangd Tot de arbeiders en de proletariërs wordt deze opwekking gericht Aan u is het t werk uwer voorvaderen te voltooien Aan u is het aan het absolute regeerstelsel in Pruisen een einde te maken en ervoor te zorgen dat de wil des volks de hoogste wet wordt De arbeidersklasse alleen ie het bij welke nog het a indenken van de belden van 1848 voortleeft de arbeidersklasse alleen Is het welke di moedige mannen eert niet met fraaie zinswendingen maar met den vastberaden wil om hunne oogmerken na te streven en hun werk te voltooien menleving vond hg verrnkkelgke makkers en hy maakte voor het eerst kennis met eenige geheimen en excentriciteiten der vronweiyke natuur MÜar hoezeer verschilden al de vrouwen welke hg ontmoette van Vera 1 En in welken hoek van het heelal had hy zich verborgen P Van Parys reisde hy naar Dresden BerIgn en Weenen van Akkr verder naar Rome Florence Napels en Venetië hg maakte nitstapjes naar Zweden en Noorwegen ja drong zelfs in Tnrkye Enmenië en Polestlna door Juni van het volgende jaar keerde by weder naar Londen terug en de beide volgende jaren werden min of meer op de zelfde wyze doorgebracht Hg werd eene bekende Ignnr onder de welgestelde leegloopers van Europa en hg was nog zoo jong en schoon dat het eene oorzaak van gedurige verbazing was voor degenen die wisten dat hg noch huwde noch een liaison aanging met de eene of andere van de vele vrouwen op wie maar weinig pressie zou behoeven nitgeoifend te worden om zich te verbinden met zulk een rgk en aantrekkelgk persoon Pedovsky zon bet misschien zelf moeieiyk gevonden hebben van zyne onverschilligheid eene verklaring te geven Het was geene vooraf beraamde of beredeneerde onvertchilligheid Dp gedachte zgn hart te vgrbardgn tgggo dg bghooriykbgdaD van de Het ministerie van handel en nijverheid gaat weer zwanger van een nieuw spoorwegplan en wel het leggen van een lijn naar de persoonlijke eigendommen van den Tsaar in het Altai gebergle die onnoemelijke minerale schatten moeten bevatten Oebrek aan spoorwegverbinding is oorzaak dal de ontginning nu verlies oplevert Over een lengte van ongeveer 300 K M zal er zuid waarts van een Siberischen spoorweg een Ign worden aangelegd die o a genoemden spoorweg goedkoop van kolen zal voorzien Maar het grootste belang dat Rusland bjj deze lijn heeft is dat liet daardoor weer dichter bg de noordwestelijke grens van Mongolië komt en thans van dezen kant drnk op China kun oefenen nu Port Arthur en de zeezijde in t algemeen niet meer dienst kannen doen vour dat dool Eigenaardig is dat bet ministerie van handel en ngverheid en niet dat van verkeerswezen het plan hoeft geopperd De conferentie te Algeciraa heeft de behandeling van de beide aanhangige onderwerpen de bankquaestie en de politieregeling voorloopig moeten staken Uu Daitsche ge delegssrde had weer eens geen instructies Pranscho gedelegeerden lyden onder den hvloed van de wyziging in het Franscbe mini l En nU nog slechts een hand breede afstand de beide partgeii sclieidt nu hel Kerscliil een zuivere vormquaeslie geworden is die met een kloeke beweging kan worden weg genomen nu dreigt opnieuw het gevaar dat de conferentie eindigen zal zonder resultaat zonder dat men tot overeenstemming is gekomen Dnitscbland toch meent dat het in de laatste dagen zooveel heeft toegegeven dat thans de beurt weer eens aan Frankrgk is De Duitsche gedelegeerden lieten geen twijfel over aan hun voornemen om ditmaal aan hun eisch vast te honden Zjj meenen dat wil Frankrijk geen ernstigeu twijfel doen ontstaan aan de loyanteil van zgn plannen het de voorwaarden moet aanvaarden die Dnitscbland als waarborgen voor de goede uitvoering lier polilie rogeling noodig acht Maar de Fransche gadelegeerden staan voor de moeilgkheid dat zg rekening moeten houden met de optreding van een nieuw kabinet Het ministerie Sarrien staat werkelijk voor een lastige keuze Hel kan de conferentie niet laten mislukken en zal bg eenig nadenken het Duitsche standpunt moeten bil andere kunne was niet ia hem opgekomen En van den anderen kant kon evenmin gezegd wdrden dat het verlies van Vera hem nog in zulk eene male aandeed dat hg niet in staat zou zgn eene endere vrouw te waardeeren Er waren nu meer dan zeven jaren verloopen sedert Vera s liuwelgk en Fedovnky was ten slotte evenals andere nenscbelgke wezens een indruk hoe sterk ook kon hem niet altgd bgblgven Hoe dit ook zg omstreeks den tgd dat hji op reis ging n ir Monaco had hg nog geene vrouw ontmo die de plaats van Vera kon innemen HÜOFDSÏL K III Mr Williams Monaco of om het juister uil te drukken Monte Carlo is even schoon als vermaard en wanneer wj dit verklaren geven wy het hoogen lol Voordat diir bet speelpaleis door den heer Blanc werd opgericht werd de plaats weinig door touristen bezocht omdat de Cornice Weg op zulk eene hoogte over de daarboven liggende rotsen liep dat niemand of hy moest met een valscherm gewapend zgn er ooit aan dacht er meer dan een vinchtigen blik nit bet raamtje van zgn rytuig op te werpen daar het diep bangden hem als In de blauwe Mid Igken het kan ook den modus vivendi aannemen dien de Matin aan de hand deed Maar het vreest dat het den toorn van een groot deel der pers en der openbare meeniug op zgn hals zal halen zoo het zyn amblsbeziglieid begint met toe Ie geven aan den Duilschen eisch I ll Algeciras wordt gemeld dat naar men daar vreest de verandering van ministerie in Frankrgk eer een nieuwe moeilgkheid dan een verbetering zal blgkon te zgn want Bourgeois kan niet beginnen met toe te geven in een quaeslic waarin Bouvier tot nog toe een beslist afwgzend standpunt innam wil hg niet hel vcrwgl moeien hooren alles bedorven lo hebben wal Bouvier had goed gemaakt En toch zyn alle gedelegeerden van meening dat het onveranlwoordeIgk van Frankrgk zon wezen de conferentie onder de beslaande omstandigheden te doen mislukken Verspreide Berichten FniSïEijK De Protestanten hebben te Piirgs zonder oenig verzet een vereeniging van den eerodienst opgericht Op bevel van den generaal van het ISe legercorps is kapitein Couderc de Toulogue die geweigerd heeft zgn mannen te bevelen de kerkdeuren te Saint Pierre teforceeren onder streng arrest gesteld Het nationaal concilie van Pranscho bisschoppen is tot na de verkiezingen uitgesteld DlHTSOIILAKD De begrooting kan door de praalzucht van den ryksdag niet voor 1 April gereed komen daarom zal een noodwet ingediend moeten worden De minister van spoorwegen Budde is vrg ernstig ziek en ook de voorziter van het bureau van den ryksdag ligt te bed De schulden van den ouder curatsele gestelden hertog Paul Friedrich van Mecklenburg en zgno gemalin moeten 3 millioen bedragen Te Karlsruhe is oen geestelgke die beklaagd was in de verkiezingsdagen een ander tol meineed te hebben aangezet vrijgesproken EsaBI AÜD II Spaanscbe koning zal vcrmoedelgk op 14 April een bezoek brengen aan Engeland waar zgn bruid op het oogenblik vertoeft dellandsche Zee lag Later werd er langs de zeekust een spoorweg daarheen aangelegd ea daarop maakte de heer Blanc door er zgne zaak te vesllgen hel een van de hoofdkwartieren van het rgke en beuzelend Europa Men moge er tegen opkomen of niet aar spelen is de gewone uitdrukking voor eene zekere neiging van de menscheljjke natuur precies zooals hel hol maken en vechten dat zgn en al do wellen welke uil hel beginsel van zuivere zedelgkheid gemaakt worden moeten machteloos biyken om bet te onderdrukken Indien het spel nit de eene plaats verbannen wordt zal het zich in eene andere veitoonen en zoo de gehuele wereld er zich van onthield zon het toch zgn onneembaren zetel hebben in de harten zguer aanbidders Dientengevolge bloeit het ofschoon het te Baden Biden niet langer wordt geduld met grootere weelderigheid dan ooit Ie voren in liet onbeduidende Italiaanscbe vorstendom en zoo de Vorst het soms daar mocht verbieden zou het nog uitgeoeï nd worden i i het hart van Afrika of in dg verwgderdste schuilhoeken van Chinoosch Tartargo Intusscben Monte Carlo is er etna zeer bokoorlgke plaats voor iJVurél nntlgd