Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1906

verleend door de organisatiea die het diebtat by de i eteinterde streek liggen d w z de lieldadigbeidsinstellingen en de gemeenten BIgkt die hnip ontoereikend te z ön dan al de regeering later bijspringen Een aantal algevaardigden laakten de regeering w jl ze sommige waterwegen niet heelt verbeterd en dienden een wetiontwerp in strekkende om voor de overatroomde streken een crediet van 2 millioen tres te openen Dit voorstel werd tot nader onderzoek naar de commissies verjonden Verspreide BerichteD Fbikicrijk Den 3 Haart wordt een banket gegeven ter eere van Combes den vader van de Bcheidingswet Daarbij zal hem namens het repnblikeinsche blok een medaille overhandigd worden Enkele nienwe ministers zoo Briand en Donmergue znllen er bg tegenwoordig wezen DllITSOHLlKD De Berljjnscbe correspondent van het Deenscbe blad Pulitiken zegt dat wanneer de Marokko conlerentie geen voor Dnitscbland bevredigend slot mocht hebben de val van den rykskanselier Von BUlow niet onwaarschijnlijk zoo zgn Emrer iXD De broeder van Qapon is laatst in Engeland wegens dronkenschap in de doos gestopt Nn komt het bericht dat de man te Hastinga van de pier gevallen en verdronken is SpiSJK De kroonprins van Portugal gaat heden naar Biarritz om een onderbond te hebben met koning Ednard in verband met een hnwelijksplan dnt zon bestaan tnsscben hem en prinses Beatrice van Connanght Ruai iNU Er heerscht groote gisting onder de spoorwegmannen te Moskou Er zgn troepenversterkingen heen gezonden met artillerie en de posttreinen worden door militairen begeleid Het gerncbt dut Qapon gearresteerd zoo lyn wordt tegengesproken Marokko Het bericht dat Madame Du Gast de Fransche sportdame gevangen zon zgn door Valiente wordt tegengesproken zy is inte gendeel te gast by den roever BINNENLAND STATEN GENERAAL V K Êi n K M im B H Zitting van Donderdag 15 Maart 1906 Arbeidscontract Op bet artikel betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst zgn de meegedeelde amendementen voorgesteld van de beert n Aalberse en Schaper De heat van Nispen op den voorgrond stellende dat een algeheele regeling van de collectieve overeenkomst en het Arbeidscontract op dit oogenblik geheel onwenschelgk i bestrydt het amendement Aalberse als te ingrijpend Ook het amendement Schaper bestrijdt epr Ook de heer van Idainga bestrgdt het opnemen in deze wet van het institnnt der collectieve overeenkomst De minister van Justitie beaamt dat van regeling van het i collectie arbeidscontract geen sprake kan zQn Het eenige wat men doen kan is het te erkennen 8pr heelt het contract in do wet gedefinieerd De uitdrukking vnn toepassing zgn heeft spr voorbedachtelgk veranderd in gebonden zgn wyi de eerste term voor tairgke uitlegging vatbaar Is Hoever nu die gebondenheid gaat hangt geheel af van de statuten der vakvereeniging Spr is het eens met den heer van Nispen dat het umendementAalberse niet in het kader van deze erkenning past het gaat hoe billgk misschien ook voorshands te ver Tegenover bet mende mentSchaper verdedigt spr het artikel en legt er den nadruk op dat rechtspersoonlgkheid voor de contracteerende vereeniging noodig is Bg art VI van het ontwerp zal de Regeering een bepaling voorstellen dat de vakvereeniging kan tasscbonkomen in bet geding over een arbeidsovereenkomst zonder dat de gewone formaliteiten daarbg in acht genomen worden De beer Heemskerk zich wel kunnende vereenigen met hel Regeeringsartikel had daartegen echter het bezwaar dat niet biykt hoe iemand gebonden zal zyn aan een collectieve arbeidsovereenkomst De heer Drncker verklaart namens de oommissie van rapporteus dat bet amendement Aalberse weltelgk niet toelaatbaar is Hat amendement Schaper bestrydt spr omdat bet systeem van nietigrerklaring daarin bedoeld verre overschrijdt de grenzen die men zich op dit oogenblik moet aanleggen Ten aanzien van het begrip gebonden zgn zegt spr dat het hier niet wil zeggen verbonden volgens het verbintenisrecht maar meedoen aan een collectieve arbeidjovereen komst Na repliek van de heeren Aalberse en Heemskerk wordt wegens afdeelingswerkzaamheden de vergadering verdaagd tot morgen 11 uur INTERNATIONALE VEHEENIUING VREDETENT00N8TELLIN Naar wy vernemen werden gisteren weder twee afdeelingen van de Internationale Vereeniging Vrede tentoonstelling in Friesland opgericht nl te Wolvega en te üudeschoot De bestnnrsleden zullen in eene vergadering welke de volgende week zal worden belegd gekozen worden Gemeng de Berichten Men meldt uit Delft Woensdag heeft te Rotterdam tn het huis van bewaring de confrontatie plaats gehad van verschillende Delltsche winkeliers met Frans Rosier Allen herkenden hem pertinent de jollronw waar h een bankbiljet van I 40 had gewisseld de koopman in kleeren de 0 de scboenwinkeller M en de winkelier in beeren artikelen 1 Alleen juffronw O waar Frans een pak kocht kon den aangehondene niet herkennen omdat tydens Frans by haar een pak kocht nog meer keepers in den winkel waren Een machinist van de stoomtram Delft s öravenhage heelt op 3 Maart Frans herkend toen deze in de stoomtram naar Dellt plaats nam De machinist bad in Haarlem naast Frans gewoond en het moet zeer verwonderen dat deze man de justitie niet waarschuwde Een winkeljullrouw uit s öravenhage die aan Frans een revolver verkocht had hem ook dadelgk herkend maar liet na daarvan aangilte te doen op aandringen van haar patroon De gevonden bovenkleeding is die van den bewaker te Medemblik door Frans medegenomen Vermist worden nu nog een bruin gekleurde colbert en de te Gouda gestolen voorwerpen N R Ct Volgens het N v N zou de kapper te Utrecht die Rosier herkende en de eerste oorzaak was van zgne arrestatie een reigbriel ontvangen hebben kameraden van Rosier dreigen hierin hem te zullen straffen De man hoeft oogenblikkelgk hiervan aangifte gedaan by de politie dag en nacht wordt nn by hem de wacht gehouden Ook de heer Lamme op wiens raede aanwgzing en medewerking Rosier is aangebonden ontvangt dreigbrief op dreigbrief Uit Bergen op Zoom meldt men Hedenmorgen is trein 338 vertrokken met een vertraging van ruim een uur even voorbg bet station ontspoord De oorzaak van het ongeluk is te wgten aan het laten vallen van een Engelschen sleutel tusichen rail en wiel waardoor de tender even voorby een wissel ontspoorde Oaar de trein pas in eerste beweging was werd de tender voortgesleept over oen afstand van 26 meter De rails worden verwrongen en gedeeltelgk losgerukt doch ongelnkken zyn er gelukkig niet te betreuren Onmiddeliyk werd onder toezicht van de werkmeesters en ingenieurs de tender op het spoor gebrnoht Deze trein reed echter niet verder de reizigers werden toen opgenomen in den daarop volgenden sneltrein die inplaats van om 8 n 2 min van Vlissingen eerst om 9 o 20 min hier aankwam De l jn waarop bet spoorwegongelnk van Dinadag plaats vond is hedenmorgen om halfzeven weer berjjdbaar geworden Do eerste mailt rein reed er toen langzaam over De opgaande lyn is nog versperd De locomotief ligt daar nog gefaeel dwars op Men is met bet opruimen nog druk bezig Alle treinen hebben nog een vertraging van een half nur tot een nur Over een tiental maanden zal het 100 jaren geleden zgn dat de stad Leiden door de ontploffing van een kruitschip dooreene ramp werd getroffen die haar voor een groot deel in puin deed storten en tal van slachtoffers eischte Naar aanleiding van dien herinneringsdag zal van de hand van Prof Dr L Knappert een uit offieiëele bescheiden opgesteld werkje verschynen getiteld De Ramp van Leiden op 12 Januari 1807 Dit bolangrgk op populaire wgze behandeld geschrift voorzien van bglagen en platen zal in den loop dezes jaars het licht lien bg de uitgevers S W N vaa Nooten te Schoonhoven Naar het ü D meldt is te Zeist gieterennaobt op vier plaatsen ingebroken By den heer Pol ambtenaar der posteryen werd een ruit uitgesneden waardoor deze wakker werd en de inbrekers twee personen op den loop gingen Te Soesterberg is op het j buitengoed van den heer d Ablaing vau Giessenburg ingebroken bg den tninbaas Pul den koetsier Van de Vliet en in bet jachthuis By den tninbaas zgn ontvreemd vier horloges zilverwerken en eenig geld Van de daders heeft men geen spoor kunnen ontdekken Hoogstwaarschgnlgk is dit tweetal niet vreemd aan den nachtelgken rooftocht die onlangs te De Bilt heeft plaats goUad en waarover nog steeds geen licht is ontstoken Stadsnieuws GOUDA 16 Maart 1906 De Kamer van Koophandel on fabrieken te Gouda dealt in baar verslag over 190 3 mede dat de voorspelling omtrent de Gondsche kaas in t vorige jaarverslag is bewaarbeid Met moeite is de voorraad opgeruimd en niettegenstaande de betrekkeiyk goede pryzen is er niet met voordeel verkocht Toch was de inkoopsprgs weer te hoog al al dadelgk bu bet begin der campagne en werd ondanks de matige vraag zeer opgedreven betgeen waarschgnigk moet worden geweten aan het overgroote aantal kooplieden Deze onzuivere toestand zal zich bg het einde der campagne of in ieder geval op den dnur moet wreken zoodat behoudens een onvoorzienen keer in dezen toestand de kaashandel in het algemeen een niet zeer schitterende toekomst tegemoet gaat De pgpenindustrie had geen bgzondere reden tot klagen De vraag wa s over het geheel voldoende De aardewerkfabrieken werkten geregeld door over het debiet van van keukengoed viel niet te klagen De handel in leder was in de eerste helft des jaars vrg levendig doch ondanks de steeds in prgs hooger wordende buiden kon hier te lande een verhoogde prgs der gefabriceerde waar niet doorgevoerd worden zooals dat in Dnitscbland en Amerika plaats had Zooals de toestand voor oliefabrieken einde 1904 was bleef ze vrywel het geheele jaar 1905 met afwisselende miar steeds oploij pende pryzen voor Ignzaad welke prgsverboogiog de olie naar verhouding niet volgen kon omdat er in Nederland groote quantnms van dat fabrikaat bewaard worden in de hoop op opgaande markten welke voorraden intusschen loodzwaar op de wereldmarkt drukten Einde 1905 kwam er onverwacht een rjzing waarvan hier en daar wel geprofiteerd is Do tabaks en sigarenfabrieken hadden geregeld werk De stearine kaarsenfabriek Gouda deelde mede dat de grondstoffen in doorsnede iets lager waren dan in 1904 doch dat de verkoopprgzen de markt volgden en bovendien de concurrentie zeer scherp bleef N E Ct wy ontvingen van de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging een exemplaar van de Wandplaten die in hoofdzaak bestemd zyn om na goedvinden der betreffende autoriteiten te worden opgehangen in alle schoollokalen van Nederlandsche gemeenten Tevens ontvingen wg ook de brochure die den onderwgzer tot gids kan dienen voor zyn onderricht op de school Wie nagaat hoe weinig over het algemeen de menschen doordrongen zgn van bet nut van Tanden Mondbygiène en hoe velen in bet bezit zyn van slechte tanden en kiezen kan niet anders dan het doel der Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging toejuichen De plaat ziet er keurig uit met mooie afbeeldingen hoe men de tanden onderhoudt terwyi de tekst er by volstrekt niet boven de bevatting der leerlingen gaat terwgl de brochnre een duidelgk overzicht geeft van den bouw der tanden tandziekten en verzorging en het behoud van de tanden De prgs der wandplaten is f 2 per stuk en van de brochures f 0 20 wat voor het onderwys toch zeker niet te duur is ScHoosHOïïN Naar wg vernemen zal de volgende week Donderdag voor de Geheelonthonders vereeniging spreken de heer Willemse uit Utrecht Zooals een telegram bg den heer de Grnyter luidt is de heer H H A v d Valk i predikant te Oud Beierland verhinderd door ziekte om op te treden als spreker voor de i Werkljeden Vereeniging De Beer is onze Banier De vergadering is nn uitgesteld tot Woens dag 21 Maart Gisteren slaagde te s Gravenhage voor bet Examen nnttige handwerken de dames M E G Onidenmond te Reenwgk en J Biesheuvel te Bodegraven VAN DE bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie voor de Gemeente GOUDA gedurende bet kalenderjaar 1905 Door den Hoofdinspecteur werden vervolgens de verschillende systemen van verzameling van faecaliSn met die aan elk stelsel onafscheidelgk verbonden voor en nadeelen nauwkeurig nagegaan bg kwam tot de conclusie dat bet plan oi der d vermildinbet rapport van den Voorzitter itr Raadscommissie = groots centrale vergader putten voor Gouda de meeste aanbeveling verdiende Op verzoek van den heer Rugsch vormda zich een commissie bestaande uit de inspecteurs Jhr 6 de Grnefl en W van Boven en de leden der Commissie F van der Straaten on J de Brugne die op zich namen een geditailleord pL in uit te werken De heer M L O van Ledden Hal ebosch verzocht in de gelegenheid gesteld te worden om de samenstelling zoowel van bonk als van derrie te kunnen onderzoeken door hem van beiden een monster toe te zenden tevens hoopte hg de permeabiliteit van derrie te kunnen nagaan Aan dit verlangen werd voldaan zyne bevindingen deelde do heer van Ledden Hulsebosch bg schrgven dd 18 Mei 30 Juli en 7 October aan de Commis iie mede Bonk bleek te bestaan uit verzonken rietschor de lynere zwartbruine materie uit vergane meer teedere plantendeelen terwgl de grovere deelen werden gevormd uit het uitwendig skelet van bladeren van waterplanten riet zegge enz die door hun gehalte aan kiezelznur aan de rotting langeren tgd weerstand konden bieden Derrie toonde by onderzoek roo niet ide ntisch dan tocli ongeveer gelgk en van gelgke afkomst te zgn als bonk en veen en alleen in graad van fgnte van eerstgenoemde te verschillen met dien verstande dat men hier te doen heelt met den bg na volmaakt amorphen fgnen detritus van water en raoerasplanten Tusschen deze vergane byna onkenbaar geworden elementen kwamen grootere buisof kokervormige stukken voor die somigds een lengte van 10 c M bereikten en do meer resistente peripherische overbigfselen van de wortelstokken dier planten vertegenwoordigden waarvan de meer teedere centrale deelen door rotting loslieten en in het water bezonken Kristalwieren Uiatomeeëo werden bg het mikroscopisch onderzoek van derrie bg menigte in de fgnste deeltjes aangetroffen deze waterbewoners die bg afsluiting van de lucht zulk een langen rusttyd badden werden nog door een nieuw leven opgewekt nadat bet fgne slib ongeveer 40 dagen in water verdeeld weder aan de lucht was blootgesteld geweest Het wdtergehalte van deze derrie is zeer groot ongeveer als dat van koolrapen en bedraagt 86 pCt het aschgehalte 3 80 pCt zoodat van de 14 pCt vaste droge stof die derrie bevat 73 pCt brandbaar zyn en 27 pCt minerale stollen bg de verbranding achterbiyven Proeven die werden genomen door den Inspecteur leerden ten opzichte van de permeabiliteit bet volgende lo In eene laag van 30 c M dikte in eon yzeren cylinder van 35 mM inwendige doorsnede die een stelsel van zeefplaten tot bodem beeft gebracht en daarin zoodanig aangedrukt dat geen luchtholten overblgven noch valscbe kanalen kunnen ontstaan is derrie niet permeabel voor water dat in een 5 c M hooge laag daarop staat 2o zy is in dit geval evenmin permeabel voor water dat in eene 35 c M hooge laag op de derrie staat 3o Wordt bg deze laatste proefneming daarentegen een druk van 2 5 atmosferen op de bovenstaande waterkolom uitgeoefend dan wordt water in geringe boeveelheid langzaam en droppelsgewyie door derrie heengeperst De hoeveelheid doorgeperst water bedraagt dan 14 cM per uur of ongeveer drie droppels per minnnt Op grond van deze proeven meende da inspecteur van Ledden Hulsebosch gerechtigd te zgn tot de verklaring dat derrie van Gouda onder normale omstandigheden voor water niet doordringbaar is Genoemde rapporten benevens dat van den Inspecteur de Graeff werden geigk met on advies den 12n October aan bovengenoemde Commissie toegezonden In ons advies werd in t kort medegedeeld wat in de vergadering van 26 April was besproken dat het stelsel van groote centrale vergaderpntten de meeste aanbeveling verdiende terwgl tevens werd bericht dat dezerzgds ter gelegener tyd een gedetailleerd plan zon worden aangeboden Gelgk in het vorig jaarverslag werd medegedeeld wendde onze Commissie zich den 22n November 1904 tot den Hoofd Inspecteor met verzoek om voorlichting in zaka tonnenstelsel den 28n December 1904 deelde de heer Rugsch ona mede dat hg het adviei had ingaironaen van den boawkiudif Inipec tear en een persoonigk bezoek gebracht aan Gouïlsi dat by hierin aanleiding vond om deze zaak ter tafel te brengen op een der volgende vergaderingen Dit vond plaats in de vergadering van 26 April 1905 de heer W van Boven besprak in t kort wat men onder tonnenstelsel moet verstaan een eerste eisch is dat van gemeentewege de tonnen worden opgehaald en geledigd de tonnen zullen bet best voldoen als ze gemaakt zgn van Amerikaansch grenenhout overigens meent de heer van Boven dat voor Gouda het tonnenstelsel is af te keuren éen goed beerpultenstelsel is het meest aan bevelenswaardig vooral als de beerputten worden gemaakt volgens het systeem Monnier met een overstort voor het vocht en zg geplaats worden onder den openbaren straat Het rapport door bem den 22n December 1904 nnn den Hoi Idinspectenr uitgebracht naar aanleiding van onze missive dd 22 November 1904 werd den 28ii April 1905 ons toegezonden ter inzage een afschrift hiervan voegden wjj bg ons advies den 27n Juli 1905 uitgebracht aan B en W naar aanleiding van hunne missive dd 25 Juli No 873 B waarbg zg ingevolge artikel 6 der GezondbeidsTet ons advies inwonnen inzake het te sluiten contract met den heer P Ooms betrekking hebbende op de reini gingsdienst in deze gemeente waaronder B en W nu mede wnscbten op te nemen het ledigen van beerputten en het verwis selen van privaattonnen In ons advies dd 27 Juli wezen wg er op dat het ons in bet belang der Volsgezondheid noodzakelgk voor kwam het begrip tonnenstelsel in art 81 der bouw en woningverordening beter te omschrgven en meer afdoende te regelen in overweging werd egeven in art 81 nader te omschrgven den vorm en de constructie der ton daarin te bepalen dat het zo genaamd wisselstelset verplichtend is en dat de tonnen van gemeentewege direct ol indirect zullen worden geledigd ontsmet en verwisseld Den 7n October verzochten wg B en W ons te willen toezenden een af schrift van het contract met den heer P Ooms gesloten aun welk verzoek den 2an October voldaan werd Wordt vervolgd viG4DISill GV4NDËN iËMËeNTËaA4D VRIJDAG 16 MAART 1906 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de bh Nederhorst Herman van de Volde de Jong Vergeer van Galen Bokhoven v d Ree van Iterson Donker Dessing en Mugiwgk Afwezig de hh IJssel de Schepper Prince van Egk Vingerling en Derckscn de vier eerstgenoemden met kennisgeving Er is een vacature Het nienw benoemde lid de heer J H van der Torren wordt beëedigd en neemt daarop na door den Voorzitter getok geivenscht te zgn zitting De notulen der vorige veigadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot wgziging der gemeente begrooting en het raadsbesluit tot overname van de P C Botbstraat Voorts waren de aanslagen van een drietal reclamanten nader vastgesteld en wel F Gonvernenr op I 800 Wed La Grand op 1600 en Mej J H Hols op 11200 Deze raededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een brief van B en W ter begeleiding van het Verslag ingevolge de bepalingen der Woningwet De brief wordt aangenomen voor ken nisgeving en bet Verslag zal worden toege zonden aan de leden van den raad 2 Het Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1905 In banden van B en W om te dienen bg de samenstelling van bet GemeenteVerslag 3 Verslagen over 1905 van het Bnrgeriyk Armbestuur van den Archivaris van de Commissie van Toezicht op bet Middelbaar Onderwgs van de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool van de Commissie van Toezicht op de Stedelgke Zweminrichting van de Commissie voor het Museum van Oudheden van Regenten van het Hoffmansgesticht en van de Volksgaarkeuken In handen van B en W om te dienen bg de samenstelling van het Gemeente Verslag 4 Een voordracht voor lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs Daarop zgn geplaatst de bh W F VANBEEK en B FORMIJNE Ter visie Een voorstel van B en W tot het in gebruik geven van een pakbnisje aan de Commissie voor Werkverschaffing Een voordracht voor brugwaehter aan de P C Pothstraat Een voordracht voor sluisknecht S J l oraeente pen iioenloDds over IWó I 9 Een voorstel tot wgziging der begrooting van de stedelgke gasfabriek 5 9 zgi gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 10 Een verzoek van F Lafeber om in huur te mogen hebben een stukje gerioleerde grond in de Kees Fnassen rolwagen Ter visie 11 Een briel van B en W tot instelling van een oraraissie van bgstnnd voor do publieke werken met voorstel tot wgziging van het reglement dier Commissie Ter visie De Voorzitter Het ligt in mgne bedoeling de benoeming van drie leden in de volgende vergadering aan de orde te stellen 12 Een adres von Mej A B G van Slee verzoekende eervol ontslag tegen 15 Mei Wordt eervol verleend 13 Een adres van den heer J H W Stappers verzoekende eervol ontslag tegen 15 Mei Wordt eervol verleend 14 Een adres van Mej A Loep verzoekende eervol ontslag tegen 1 Mei Wordt eervol verleend en aan de adres santé zal worden kennis gegeven dat zg zich om pensioen zal moeten wenden tot Burgemeester en Wethouders Een adres van den heer J Slop dank betuigende voor de overplaatsing als Hoofd der lo Burgerschool voor Jongens 16 Een adres van do Maatschappy tot Exploitatie van Tramwegen verzoekende verlenging der concessie voor den tramweg van Gondn naar Schoonhoven tot 1 April 1909 Zal worden aan de orde gesteld na afloop der agenda voor heden Wordt vervolgd Posterijen en Telegraphie Tgdeiyk werkzaam gesteld 1 Maart bg het Hooidbestnur de bonoomiie commies der telegrafie ie klasse J C Puli Eervol ontslagen op verzoek wegens licliaamsgebreken I April do commies der postergen Ie klasse jhr V C E DittMnger te s Hl rtogenboscli Eervol ontslagen op verzoek 1 Mei de directeur van het post en telegraafknntoor te Bodegraven Saton Ei rvol ontslagen Febr de teleloniste G C M Kother te s Gravenhage Febr de teleloniste M J V Schiekete Hilveisum Ontslagen 2 Maart de commies der telegrafi Ie klasse T A vai Heiten te Hilversum BEÏÏES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 26 JAN L K H K Staatdeemnqen PoETüOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RosLAMD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligntien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24V Hypoihetk BanhenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 WU Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algero Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 I5ewg7en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96Vi Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pedlkbeurt btJ de Remonstrantsotie Oereformeerde Qemeente alltier Zondag 18 Maart s morgens 10 nur Dr J A BEUEBMAN Rem Pred Amsterdam Oulvaiigeii de JNOÜVEAUTÈ S in COSTüUES TMLLEUaS en REGE WA TRLS f iyv ajJJjjtmJ ï jtmw V ADVËKTENTIKIN Mej E CESSER Era8mu 8traat 11 Gedl tlom Onderu if ieres bericht dat zy haar CVRSDS hl het op maal knippen en naaien van Cof iHMiea van al 15 JAN zal houden ten huize van Mej H MfiBVMMH 0 athaeen t a waar zich dagelgks leerlingen kunnen aanmelden Condition zeer billgk Papieren patronen zgn ten allen tgde rerkrygbaar E€IITS€HEIDIWC DERDE PLAATSING Bg vonnis door du Arrondissements Recht J f f venhage op den 5 December laub bg verstek gewezen is het huweiyk op den 4den December 1889 te Eindhoven il l eu den Heer LEENDERT nH i = N GESTELen Vrouwe JOHANNA MARIA GESTEL beiden wonende te s Gravenhage ontbonden verklaard door Eehtucheiiltng Hetgeeij certificeert Mr J ï PRAAG Advocaat en Procureur s6r ïenhage 16 Maart 1906 iBIDTSSENZONEN FABRIKANTEN VAN NATUURROOMBOTRK uit eigen Melkerij MÉLANGES en MARGARINE Specialiteiten in GEBRANDE KOFFIE uit ei en stooinkoffiebranderij KAAS rechtstreeks van de boeren en THEE m S i HET mm m mir Afd ZUID HOLLAND Oegarandeonl zuivere I atuurroomboter 75 c p pond Ter vervanging van Iste kwaliteit Natnnrroombotor ntell beier Aan BLUYSSEFS HoUandsclie Mélange in stukken van pond i 4A e p pond ELUYSSEIT S Deensclie Mélange uitgewogen 4 S c p l i Pond BLtJYSSEïT S Gewone Mélange uitgewogen k gO c p 1 pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE i S S SO en 14 e p f V pond Neemt Proef 1 KAAS Allei tijiiste zéér Beste vette GOUÜSCHK ii 3S cent per pond AUertijnste goed belegen LEIDSCHE k 3S cent per pond Heeinl Proef I KOFFIE Extra in pakjes van pond k OO cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten k S SO 49 en 3S c p pond neemt Proef ï THKE 2 Zuivere bizonder geurige sterk waterhoudende ei overheerlijk smakende kwaliteiten it t en c per ons neemt Proef ALLES MET CADEAU Ontvangen voor bons de volgende geëmailleerde artikelen Marmerbakjes 5 6 en 7 bons Schalen 1 2 en 3 boni Waterkannen 6 9 en 12 Nacbtpotten 3 Trechters 2 Drinkflesschen 3 3 en 4 Waschstellen 5 deellg 30 Grgze en blauwe pannen 4 5 O 7 8 en 15 Vergieten 7 Theeblarenbakken Bekers Steelpotten Waterscheppers Botervlootjes Brood bakjes Boterschaaltjes Soeplepels Schuimlepels Chocoladukelels Vetlepels Oroentenlepels Sauslepels Theezeeljes Soikerscheppers 3 2 3 2 9 en 10 7 en 8 3 4 5 en 7 2 en 2 en 2 30 2 2 1 1 en 2 Gryze en blauwe oliekannen 9 11 en 15 Grgze en b anwe emmers 6 en 7 Snelkoker Ketelljcs 5 Snelkokers 8 Eenvlam Petrolenmstellen lOen 17 Drievlnm 26 Ketels met zak 9 10 en lü Ketels zonder zak 9 en 10 Steelpannen 1 1 en 2 Kolflekanncn 9 12 17 18 20 23 24 en 27 Theepotten 9 10 15 18 19 en 22 Vloerblikken 4 5 en 6 Etendragers 6 Zeepbakken 1 2 en 2 Borden 2 Melkkokers 7 2 bons Bonte handdoi ken flinke maat en beste kwaliteit Witte handdoeken 1 bon Te c ai iia WIJ t§traat 1 S7 Witte zakdoeken