Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1906

Méaiidag 19 Maart 1906 o 9980 44ste Jaargang GOUDSCHE mmmi MenwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i reletoi n l o 89 De UiigaNf lezer ourant fjeseliiedt dag elijks mei uitzoiideiiiig van Zon en Feestdagen De prys pei drie maanden is 1 2 5 iraneo per post 1 70 Afzonderlijke JVommers VIJF C E N T F N Teleroan Ma M ADVEHTENTIEN worden g epliat8t van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden betekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DRAAIER In de binkwerkerg der STEARINE KAAKSENFABIMEK UOUDA alhier wordt eovraagil om spoedigfct in dionst te treden een 22de DRAAIER Aanmelding in persoon aan liet kantoor der Kaarsenfabriek H ild eii Gevogelte Van af beden en verder dageljjks verieli Terkrjjgbaar Braadkuiken Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde F ndvogels fazanten Patrlizen Snippen Korboenders fieevleescb enz enz togen de meest sterk concurroorende prezen Panktnar schoongemaakt franr o door geheel Nederland Aanbevelend T OV T £Kh 2V O Poelier Oosterstrant 18 KO i TKKDAM Telephoon Interc No 2üïil on Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SAKDEMANN te Zovenaar en Emmerik tltanneii ae kro n Verkrijgbaar to Qonda bj R ZANDVOOBT U A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van de Ejasle uilgemblsli duurste CaaolKioneD Dezo € acao is bg inkoop wel iets hooger in prij doch in werkelijkheid de voordeeligita daar men van deze NOV C C 0 in bet gebruik eeno veel kleinere boeveelheid behoeft dnn van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS f 1 S0 f 0 5 1 0 M Kilo voldoende voor 180 Koppen UE00UDEKLIN 4 van hot Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEHOSCH Amsterdam 2 5 j 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hoDgo mate door zuiverheid en gemakkelijke oplöibaarheid de bgzonder Hjne geur en smaak maken zo bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH ferknjjbaar kj T KivliAS alhier êêIdëpütvIhtIêê Illeu wordt veriochl op l WBiUt teleldni UIT HET MaOIZUN Ti n iuvK 8WAAY imvx OORIMCHfiM De THËËëN wordeu ai gelefenl iu verzegeklfl pakjes vau vij twM n en Aa eo een Ned oru imet vermelding Taü Nommer er Pril Toomen an iievenstaant Merk volgen de Wet gedepo ïtiïrd Zich tot de uitvot iiii van t9 eerde orders aanbevulandf J € BUL Toorbeen J BREEBAART ht Uouda Druk van A BRINKMAN Zk WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoiiing Ex r ct illlLïAÜTKI wordt aanbevolen tegen Borfitaaiidoening t n Kinkhoest Zware Verkoudheid Slij nhoett Boistpijn Keelpijii Heeschheid enz HELIANIHB is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Franknje IJuitschland Hhufeland Amerika N d IndiS Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz HBLIAX taiS werd 9 maal met Gouden 3 maal met Sere Medaillet bekroond MKLIANTHK in flacons f 0 4b l 0 70 en f 1 UELlAHTaE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H i VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek üe aontitgbloem Den Haag Verkrügbaai bjj Firma WOLflP £ Co WeWhaven 19 Oouda UBENUEL Oouda E H VaN mild Veerstal B 12ü 6V A A BOÜMAN i oorrfruA PINKÓE Nieuuetkerka d l hel A N v K ZESSEN Schoonhoven B T WIJK Oudeunirr A SCHEER UaoMtrecht P W BDE Oudemater K van om HEIJDEN te Reeumijk P v o SPEK Moercapelte D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN Wttddingeveen P A UK OKOÜT A d iOHüa Oudemxter J P KASTELEIN PoUbroekerdam 1 BIKKER te Bentehop WAAIISCHIJWIWC Laat U niet misleiden door 46tI roo Het klooster HanctnPaulo Abdl l bestaat niet dait Stroop van geeneHel tttanrde Het graote aantal zenuwkwalen nn ieut f hoofdpijn af tot d lijdende menackheld Dne geaeeaw e U nltg Ton m at xomïbmt lir aomao einmain toVilshofen an bemat op dr Hot dezfl foeeawijze vordsii warkaiijk okltUmula rMolUtoa den floor cl ii gewfifn fifflrter on dfrvtndlng op cdHun In eun p worif H tin U mttl medesfdeeM u lii inukta i Hanf dat vim eeo door dan ftltvindar ma lu v wwkja OVFR ZENUWLIJDEN EN BEROERTE ksre vofirkoin Ri en ginaittng nlnuAH korten tijd reeds de Ulo druk v i i benen ii Dit boekje bent l t llatB tot iMt gn u pub Hek vfiMtaaubere verklurlngen omtieiit het waiRQ der nJeowere therapie en d dutmeda flfi III wanhoplicP cpv vi ikrflK ii ui eiklnr maar ook v rfdt men daarin vatanaoliuipellth er hniidnlInKen ui dp m ilisrh iliid ii4ie aaudei ii s iiefHwiJze gewitdziin toomadefthchrl tal van g6tui echi Iftcu van hoogKApiaatat eneewkuudig n onder welka P MénMrt mad dr prt aan da polyMmfe to Pailji ma Rousemont 10i lBlngroBci msn dr praklliearand BonseabHr aa liBl t lioniaan GOitiotit d ChDienton aanlliitirath Dr Cshn teStetNn Oroismann mad dr arrond arU tlJohi Dr P Forsitler gei eetA ir dl flotetir va hat hoapltaal la Agei Oshclnralli Dr Sthsrlni kaïteat Qutn 8ad Ems Darioi meil it gsnDashaflr illri utaur f galvuna thsrapaulliche Inrldhtlno voer laauwtlldara t rae St llDiiord 334 Conani von Aibhenbaeh mi ir ta Corni Dr anbaoh amad aria da Zlrhaiti Ubtt it Jsobl med dr te Wainen Dr C BanB vgl t La Farrièn ure ld vaa dan Ooaaafl Caatral d h t da Sinté in Franlirjk en vele and r n Aan alli n wier nRwc n1 I mtfr of i lnd i MtnrMluaB la f Min v gKTi mmÜ itinsrlilltfliplrt lljilen waarvan dflkenteekeneu r ga oiiremaGha boafdpl n iulcrainoUiinalahflor ook aau Jange m fijei lijdiM e aan bleatiaunl in kraahtelaoahaid oE au gMOoda lalfi aan jong rinnar die veal met het hnoM werk n eo ffeoatelllk reactie wlllaa tootImbiM wordt dringend aan eraden aiith het boven vermelde workj Ms teaebaJbn hetwelk op ustt c koatalaaa aafranoo var tonden wordt di or Vlfrrht I OllltV A i i HT0 Ourlegraolit bg de Ouirdbnig F p HOPPE Egelantiersgraoht AMSTERDAM HOFLEV CHANCIER RUM CITROEN ARAO BURaUNDY rerkrUgbaar hIJ alle grettiert Pll CH is zóó heerlijk van geur en smaak zóó voedzaam en licht vei SViy leerbaar zóó fijn van kw teit en zóó voordeelig in gebruik dat gij na eens genomen proef een regelmatig verbruiker Solo kost 45 ets per pond en Za ets fO dtoitilandr u l nolBu ikke jan h8l4 BiJaagdhAd ilapel iaiMid Uohim tlJka Berust n onDehagallJka te td verder aJle aft ken die door beroerte wtitroWnn r fiiK m ADVEETENTIÈI in aUe Couranten worden aangenomen door het AdvcrtCMtle Bwreau p A BBlI KMAfV dt ZOOI SCmOHISlEÜIT7 Mi7S VAK DE i Paleiii Casgloeilicht llesulaleur Sleciit liclit te veel of te weinig is is nu geheel van de baan en ko st blectits t 0 6 f eplaatst Tevens vestig ik üw aandacht op de PRIMA SELTEN EN Ll KODSJES onovertrefbaar in licbtkracht en dearzaamheld Aanbevelend M M V L00l Dubbele buort b ii ïeUn 117 Wie sjfeër zijn ii i Kakt Ettel Cacau te ontrangen KhomJ iesteld na vele pronÈxiiiiiagen ta 4oe basdel nkouies oiid r dea niau dM aitrind Dr Miofaaelia venMtdift p da 4l le macliines in het mnldb roMide étabblieaement tu 0 bl StoUWWOk t6 heclen tltchs tDrTQielj elir Sikel eacao n vierkanten bnssec Beie EikolOacao a met mdk gekookt ee e mnffBiiüO gezonil druk voor ib lijksol i bruik een i 2 theelepels tm t yiuia Toor een Icop Ohooolats All geneesirseWige drank bij gtval ia diarihee i ita me water ia gtbruikan Verkrijgbaar by tip Toonuiiilte BL 1 Apotheksn ens rw e 0 90 OaT Qener lrelBgeiiwoord dW raar lUdv hud Julius MattenklMl iiridterdam KalvKatr loa Onnavolgbaar ajjn tbans door nienw gevonden toepassinge onze Iu liever t geacMMerdi ForIrelleu PelutareUogaerlt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecAfe te ontvangen öeill Prijscoarant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratia op aanvraag Boxtel B HOOAI U3 È Co Agent voor GOUDA Firma A QOaNT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen tu bezichtigen zijn DE OOBDKOOPSTB DE MEE8T PHACTISCHE 1 DE MEEST VOLLEDIGE beslist die dei Firma WELOON THJS LAUllSS JOUKXAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL liKESHMAKER met een gratis geknipt patroon TUE lihZAAÏt OF CUILU ItES S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAOT Uw lioehluindelnar Proef itnminers Alle m 1 hontel HoH Uljuoegsel Van allo in deze bladen voorkomende modellen zjln OEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbelalïng van f 0 60 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en JUaajjplijders vordt ait overtniging als eeu werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartwor It lilt boekje franco per post toegezondeii door BLOKPOBL S ftookh ZaJtbommol Dc BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe üelasttngen enz te Rotterdam op den 15 Maart 1906 executoir u verklaard Hel kohier no 1 2 der Fersoncele belaötinjj dienst 1Q05 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder iie daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de V et bepaafden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 17 Maart 1906 De llurgenieester voornoemd R L MARTENS HulteDlaHdscb Overzicbl Waarom duurt de conferentie te Algeciras zoolang f Op die viaag geelt een artikel in de Pester Lloyd antwoord een artikel dat door de Duitsclie pers natuurlijk met graagte vordt ovei genomen mndat bot een directe bescbuldiging tegen rrankrijk bevat Het Hongaarscbe blad verneemt uit Parijs Wanneer men wil weten waarom du conferentie in Algeciras zoo langzaam vordert dan moet men vooral voor oogen bonden dat er een znivere en beel gewone ünancieele quaestie achter zit de deelnemers hebben er den staat voor gespannen om bunne belangen te dienen Het is een publiek geheim dat de minister van oorlog Ëtienne tot de meest belanghebbende personen behoort hetzelfde geldt van den senator Baragnon Verder kunnen genoemd worden de senator van Oran de Saint Germain en die voor Algiers Gerenti voorts Aynard Ie schoonvader van den gouverneur van Algiers Jonnart een oon van Aynard is met den titel van legatieraad aan Hévoil toegevoegd om in Algeciras de belangen der Compagnie Marocaine te verdedigen De financicelo belangen van Etienne worden waargenome door Kenaud den leider der in ïanger verschynende Dépêche Marocaine Alle genoemde hoeren zijii hoofdaandeelhouders van de Compagnie Marocaine in wier belangen do gehcele als penetration pacifltiue opgezette actie tegen Marokko begonnen is ïot nogtoe is de toestand van dien aard dat men niet wist of het verantwoordelijke kabinet of de Compagni j Marocain over de Franscho politiek in Algeciras beslist Bouvier toch is eveneens belanghebbende bij do Compagnie Marocaine f E I I LLE f O V Het Dagboek van den Inspecteur 12 Graaf Fcdovsky slenterde met de anderen rond en bewonderde het mlziebt sloeg matig zgne medebezoekers gade en overwoog de indrukken welke hy van de plaats ontving en dit stemde hem gunstig voor haar Zij geleek in de verste verte niet op eene van de groote hoofdsteden welke hij van nabg kende £ r bestond d r geen samenleving in den gewonen zin van bet woord Niet dat er geen overvloed van menschen was die in aanzienlgken kring verkeerden wanneer zy tehuis waren maar bet was hier eene soort van communisme men eischte van iemand dat hg behoorlijk gekleed was en geen kabaal maakte maar niemand bekommerde er zich om wie een ander was waar hg vandaan kwam of waar hg heenging wanneer hg vertrok Het werd als geene goede manier beschoowd wanneer men een al te nauwkeurig onderzoek instelde qaar de antecedenten en maatschappeiyke pcsitie van iemand die bg toeval tegenover a aan het dioi 01 iiait a aan de ipceltaltl zat Het is te begrijpen dat deze mededeclinlt in Duitschland groot opzien baart De Voss Ztg geeft den indruk weer in de woorden In Algeciras wordt dus niet om het nationale belang van Frankrijk gestreden maar wel om het belang der Compagnie Marocaine Wanneer men de betrekkingen van die maatschappij tot de invloedrijke Pranscho staatslieden nagaat dan wordt veel verklaarbaar wat tot dusver onbegrijpelijk scheen Dat had alleen betrekking 9p de regeering die met Ronvier gevallen is Thans is het woord aan Bourgeois en nit zgn instructies aan de Fransche gedelegeerden zal men kannen opmaken in hoeverre het hem gelukt is zich tegen de ünancieele kuiperijen te verzetten die ziJn voorganger den weg voorschreven De Oostenrijksche minister prejident Von Gantsch lieeft oe edovoering gehouden in den Rijksraad te verdediging van zjjn kiesrecht ontwerp Zijn voornaamste doel was naar hü zeide de bezorgdheid te verminderen die bij enkele parttien tegen het invoeren van algemeen kiesrecht beslaat Den conservaliiven wees hy er op dat de invoering van algemeen kiesrecht in vele staten het gevolg had de conaervalieve partgen en conservatieve denkbeelden te versterken Kil wees den Polen er op dat de regeering tegenover de afgevaardigden van de Polencluh steeds een dankbare erkenning hunner verdiensten had getoond en liet uitkomen dat in de toekomst die verhouding niet veranderen zou wanneer de regeering op den steun der Polen kan blgven rekenen Hy wees er den bnrgeriyken partjen op dat de regeering ook na de invoering van algemeen jtiesrecbt geen overheerschenden invloed van de sociaaldemocraten vreest Voor de practlsche politiek zegt de Nene freie Presse zyn uit do redevoering van den minister twee conclusies te trekken De eerste is dat naar de minister verklaarde da regeering voornemens is voorstellen te duen om rekening te houden met do eventocele wenschen en zorgen van de partgen en de tweede is de verklar ing dat de aangegeven verdeeling der mandaten geen vaststaande regeling is maar dat de regeering bereid is met de gerechtvaardige eischen der Dnitscho partgen rekening te houden Deze verklaringen bevestigen de Keno freie Presse in de meening dat de voorlleltfn der regeering niets anders zgn dan een poging om Insschen de Oostenrgksche nationaliteiten en voornamelgk tasschen Duitschers en Tsjechen een verzoening te hetzij lig de Grootvorst troonopvolger is of een misdadiger die zoo pas van de galeien ontsnapte en in beide gevallen zou hg verkiezen de discussie over het feit uit te stellen Dat hg goede sigaren rookte niet at met zyn mes en vinger en zyn geld met tamelijke kalmte won ot verloor was het hoogste dat wie ook von hem kon verlangen Met de vrouwen was het hetzelfde geval wel te verstaan met die wgzingen welke onafscheidelgk zgn van de knnne De man van de wereld bekommert zich weinig of niet om stand of rang van de mannen met wie hg zich tijdeiyk inlaat maar hy is noodwendig veel omzichtiger met vrouwen Eene vronw moge alles schijnen wat de kieschte smaak kan verlangen doch zoo zy leeft zonder eene haar passende omgeving welke het eenige middel biedt om haar maatscbappelijken stand werkelgk te bepalen zal zü met wantrouwende oogen beschouwd worden Voorzeker vrouwen die nooit haar particulieren kring verlaten kunnen even weinig zedeiyk zgn als de meest besliste gelukzoeksters maar men is verplicht zich zijn oordeel over dezen of genen te vormen naar zekere algemeen aangenomen regels waar men niet by machte ia elkander te doorzien Er waren eene menigte bekoorlgke vronwen te Uonte Carlo maar f edoviky woa doen ontstaan A ellicht zal deze tegemoetkoming der regoering er toe bgdragen zegt de Neue freie Presse om allen die de kiesrechthervorming in beginsel wenschen on de verwetping ervan niet verlangen gerust te steBen over de mogelgke gevolgen ervan en zoodoende een meerderheid te doen ontstaan voor de kiesrechtuitbreiding Volgens bericht van het Petersbutgiche Telegraofagentschap is de vtrouw die generaal Sacharof vermoordde veroordeeld tot den dood door den strop Het gerechtshof heeft do veroordeelde voorgedragen ter begenadiging lot levenslangen dwangarbeid Volgens latere berichten zijn er bij het spoorwegongeluk te New York oji de lün DenvorHiogrande 40 personen gedood en een groot aintal gewond Vgltien lyken zgn verbrand met de overblgfsolen der wagens Bö do opening van de zitting te ServW der Skoepsjtina op gisteren was de geheele oppositie weer verschenen de dwarsstrekkeij is daarmee nit WMtts de minister president ontwikkelde het regecringsprogramma en verklaarde dat het tegenwoordige kabinet aan bet program van het vorige ministeriegotronw bleef Het werkplan voor deze zitting was oveiigens nagenoeg afgedaan nieuwe gewichtige aangelegenheden wachten echter op afdoening zooals de handelsverdragen horbewapening van het leger en ontwikkeling vsn het spoorwegnet De voorbereidende studiën daarvoor zgn aan den gang Da regeering rekent op het vertrouwen van Kroon en regeering In een brief aan de Skoepsjtina heeft Groeits voorts meegedeeld dat zg tot 25 April wordt verdaagd Dan zullen vermoedelijk de onderhandelingen over de handelsverdragen zgn afgeloopon Verspreide Berichten FUINKRIJK De pastoor van de kerk St Eoch stond gisteren terecht onder beschuldiging het verzet dat do beambten in zijn kerk ondervonden te hebben aangestookt De volgende week zal vonnis worden geveld De pastoor die na de scheiding van kerk en staat zich niet meer wenichte Ie honden niet zoo gelukkig er ééne te ontmoeten die bjj kende en hg miste de noodige vrgmoe digheid om zicbzelven voor te stellen Ook geen enkele van zgne manneiyke kennissen vertoonde zich onder de menigte zoodat hg verscheidene dagen niemand bad behalve Tom om mede te praten Gedurende dien tyd bezocht hy het Casino niet Maar tegen het einde der week toen de geheele omgeving hare nieuwigheid voor hem had verloren en hg zich weder begon te vervelen besloot hg het onderzoek aan te vangen dat hy zich voorgenomen had in te stellen Op zekeren achtermiddag slenterde hg het Salon de Jen binnen en stond met eene cigarette tusschen de vingers het tooneel aan eene van de Rouge et Noir tafels te beschouwen De spelers schenen in spanning te zgn en maakten veel leven Men hoorde orders aan de croapiers protesten aanmerkingen en geschillen Stapels goud en zilver verschenen verdwenen en verwisselden van aats op het bord op e ne wgze om iemands hoofd te doen duizelen terwyi het draaiende bord in het midden den noodlottigen bal snel deed roridrollen op welks niet te berekenen rustpunt jaariyks zoovele millioenen francs worden verloren en gewonnen Het was het spel van een menschenleven samengeperst tot een nar of eene minuut Fedovaky moest toestemmen dat zoo het voordeel en de opwinding maar aan de bepaling dat eerst het bnrgeriyk hnwelgk moet worden voltrokken en daarna het kerkelgk is voor de eerate maal met 10 francs boete gestraft Misschien komt de Spaansche koning op weg naar zyn aanstaande te Osborne even te Parys aanwippen om kennis te maken met den nieuwen president der republiek DuiTBOHLiMD In deze maand zullen de sociaal democraten weer groote betoogingen inzake het kiesrecht houden De Vorwarta die dat bericht brengt deelt ook mede dat Roia Luxemburg in het begin dezer maand in Warschau gearresteerd is en in een kerker zit waar soma tot 60 personen van verschillend geslacht opeengeboopt zitten ESOBLiKD De lichamelijke straffen in de militaire gevangenissen zullen worden opgeheven De admiraliteit heeft contracten afgesloten met verzekeringmaatschappyen voor een b6drag van 10 millioen pond sterling voor de risico welke de koopvaardgschepen zollen loepen bg de groote zeemanoenvres De premie is 3 09 pCt De origineele proclamatie van lord Nelson aan de vlootbemanniiig van Trafalgar is verkocht voor 45000 galden BINNENLAND STATEN GENERAAL r If K K it K H M M K H Zitting van Donderdag 15 Maart 1906 Arbeidicontract De bekende amendementen van de heeren Aalberse c s en Schaper c s betreffende de collectieve arboidBovereenkom t komen andermaal in bespreking De heer Schaper verdedigt nader uitvoerig zgn amendement waarbg hg moest erkennen dat eenige wgzigingen noodig waren welke spr aankondigt De hoer van Idsinga wenacht to voorkomen dat de vakvereenigingen met de collectieve overeenkomst slagboomen worden teg n de individueele vrijheid der leden De nietigheid van strydigo bedingen tegen de collectieve overeenkomst wenscht spr te beperken tot liet lid en zgn vereeniging en elke uitbreiding daarvan door do vakvereeniging ga de wetgever te keer n elk geval make men duideiyk wie gebonden zgn en wanneer en even krachtig waren het de moeite waard zou zgn te spelen Een heer die aan den anderen kant van de tafel stond en evenals Fedovaky naar het spel k eek haalde een gondstnk nit zyn zak stak zgne hand vooruit en plaatste een gouden louis op het rood Zwart bleek de kleur bg het eerstvolgende spel de heer glimlachte en keerde zich om toen hy dit deed ontmoette zjn blik dien van Fedovsky wiens oogen toevallig op hem gevestigd waren Ëene luimige half verscbooning vragende uitdrukking gleed over het gelaat van den vreemdeling en hg trok de kchonders min of meer op alsof hy wilde zoggen Iedereen stelt zich nu en dan wel eens als een dwaas aan Eenige minuten later bracht de beweging van de menigte welke zich verplaatste de twee mannen in elkanders nabyheid en de vreemdeling bemerkende dat Fedovsky in tyne zakken naar een lucifer zocht stak hem iwggend zyne zoo paa aangestokene sigaar toe De graaf boog maakte gebruik van de beleefdheid en gaf vervolgens de sigaar met eene dankbetuiging terug De ander neeg eenvoudig vriendelijk en ztj verwgderdon zich weder van elkander Wordt vtrvalgi