Goudsche Courant, maandag 19 maart 1906

hoe die gebondenheid tal blijken Spr Terzet zirh tenslotte krachtig tegen de tirannieke bepalingen van het ontwerp en wenscht de particniiere Trgheid niet in te perkrn Hy stelt voor oeu amendement om het eerste lid van art 1637 m Ui te doen vervallen zoodat enkel de erkenning van de rechte geldigheid der collectieve overeenkomst in de wet overbluft en deze erkenning naar de algemeene bepalingen omtrent overeenkoniten over lo brengen Ue heer van Karnebeek bestrijdt het araendcmenlAalborse De regeling daar bedoeld ligt baiten de lyn van dit wetsontwerp 8pr begriipt niet precies wat de heer Hcliaper met zgn amendement bedoelt Over het amendement van Idsinga wenscht pr zich zijn oordeel te reserveeren De Voorzitter deelt de door den heer Hchaper in zgn amendement gebrachte wij ziglng mee welk strekt om te bepalen dat elk beding tnsschen werkgever en arbeider strijdig met een collectieve urbeidsovereen komst door welke beide ziJn gebonden nietig is De heer van Nispen bestrjjdt het amen dementAalberse dat z i in de praktik tot onhoudbare consequenties zal leiden de heer van Wijnbergen verdedigt het bg aiwezig beid van den heor Aalberse de beer Tydeman bestrijdt beide de amendementen Aalberse en Schaper De heer Schaper miskent z i in riJn voorstel omtrent de rechtsperiooniykheid den grondslag van het recht dat van elke regeling basis moet zyn De minister van lustitie verdedigt nader het artikel Wanneer blijkt dat de definitie by het ontwerp aan het collectief contract gegeven niet ruim genoeg is dan kan men altyd nog nadere bepalingen opnemen En wat betreft de beteekenis van het gebonden yn zal de rechter na naawkenrige kennUneming van ieder geval op zich zelve moeten beslissen De heer Piorson juicht het instituut van de collectieve arbeidsovereenkomst toe vooral na de verklaringen van de Regeering dat ly een ruime opvatting huldigt van de wet van 1865 betrekkeiyk bet verleenen van rechtspersooniykbeid aan vereenigingen die deze vragen en vervolgens omdat hem nu gebleken is dat de rechter bg ontstane geschillen omtrent al of niet gebondenheid lal te rade gaan niet met een begrip maar met alle ten De heer Drucker ontraadt namens de commissie van rapporteurs die verschillende amendemonleiu t De beraadaHogeu worden gesloten onde iqj P enkele redactiewyzigingen jsartikel had aangebracht Tetoentvan Idsiuga bloole er e wet van de rechtsgeldigheid nnnitieve contract wordt verworpen Mmmen tegen 19 bet amendementDcu mi nietigheid van elk boding slrydig met collectieve arbeidsovereenkomst en het laten vervallen van den eisch van rechtspersoonlijkheid verworpen met 57 tegen 5 n het amendement Aalberse gebondenheid na opzegging lidmaatschap indien contract met toestemming is aangegaan eveneens verworpen met 48 tegen 15 steramen Hierna wordt het artikel in stemming gebracht en aangenomen met 54 tegen 6 stemmen Dinsdag om 11 uur voortzetting VBEDE TENTÜ0N8TELLIN0 Gisterenmorgen werd te Arnhem eene afdeelmg gesticht der internationale vereeniging Vrede Tentoonstelliug I e vergadering koos tot bestuur Mr C I 3 baron van rugll van ijerooskerken als Voorzitter Dr J Piekema als secretaris Mej K van Braam als penningmeesterease Voor den werkkring van de afdeeliog iXUllen genomen worden de gemeente Arnhem en de omliggende plaatsen Velp Rosendaal i M Oosterbeek HCI8VLIJT TENTOON8TELLINGEN By niet minder dan circa 25 afdeelingen van den Volksbond vereeniging legen di ankmisbruik zyn plannen voor een tentoonttelling van huisvlgt artikelen in vryen tyd tehuis vervaardigd in voorbareiding of in uitvoering In de rotonde ven het Unseum van Konst ngverheid te Haarlem zyn thans tentoongesteld negen batiktnfereelen met ryk versierde randen omgeven dl getuigenis afleggen dat de techniek der battikkanst op lava nog zeer hoog staat Het is evenwel te betretren dat de Europeesche ornamentiek wat betreft de versierde randen die de tatereelen omgeven grooteu invloed op hunne sainiDstelling heelt geoe fend waardoor de eenheid van karakter geleden heeft De flgnrale voorstellingen waarby d mythische verhalen der Mahaburata en der Pirrana s door elkander geweven met andere legenden die op Javaanschen bodem afspelen worden behandeld zyn echter in sulver Javaacsch karakter gehouden en op decoratieve wyie voorgaiteld di aan de vartalkiof dezer Indische legenden eene groota bekoring verleent Eene nanwkenrige beschrgving is by elk der tafereelen gevoegd Het Museum is dagelijks geopend van 104 uur Nog een overwinning Onzen vertegenwoordiger werden de volgende feilen medegedeeld welke voor hel algemeen welzgn gepubliceerd worden Mejuffrouw L Droogenbroek Kroonstraat lil te Utrecht meldt ons Mgn achtjarig dochtertje heeft sedert gernimen tgd geleden aan een zeer lastige en pynigke ziekte Zg had erg veel last met de nrine welke zg niet kon ophouden verBchillendtf malen had ik tot mgn groeten schrik blosd in de urine bemerkt Er bevond zich steeds veel bezinksel in en ze was erg troebel Het arme kind werd voortdurend gekweld door vreeseIgke pyn en steken in den rug en in de liAl het raogelgke hadden we al geprobeerd doch men zeide ons dat er niet veel aan te doen was en ik had een gegronde vrees dat het arme meisje nooit beter zon worden Toen ik vernam omtrent Uwe merkwaardige pillen ontbood ik een doosje die zy dadelyk begon in te nemen En boe verwonde rd was ik toen ze reeds na enkele dagen een groote verlichling kon waarnemen Haar rug word met den dag sterker en de pynen verdwenen Na verloop van veertien dagen was ze volkomen hersteld Ik gevoel me gedrongen U mgn dankbaarheid te betuigen en hoop dat veel menschen do r het bovenstaande bericht tot de overtuiging komen van de weldoende hoedanigheden van Uw geneesmiddel Verwaarloost nooit een pgn in de lug Het is het kpit zegt gg en gaat van zelf weg zooals het gekomen is maar dat is niet zoo want al schgnt het weg te gaan het komt veel ernstiger terug Deze pyn in den mg is gewoon nierziekte en de natuur waarschuwt U op deze wgze dat Uw nieren bun plicht niet doen en niet op de gewone wgze de onzuiverhcden afvoeren van het bloed dat ze altreeren moeten Het bovenstaande is een overtuigend bewys daarvan Verzeker h dat men U de échte Foster s Rugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Droogenbroek gehad heeft Zg zyn te Gouda verkrygbaar by de Heeren Wolff Co Westhaven 189 Toezending geschiedt franco naontvangst van postwissel k V 1 75 voor één of V 10 Toor zes doezen nmmmmummmmm VRIJDAG 16 MAART 1906 Vervolg Aan de orde 1 De suppletoire begrootingen voor 1905 van B het Bestedelingenhnis b het Israëlietisch Armbestuur c het Oude Vrouwenhuis d het St Catharinn Oastbttis Worden zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wyziging der begrooting van de gemeente gasfabriek voor 1905 Worden goolgekeurd Aan de orde De Rekeningen over 1905 van a de Bank van Leening b de Kamer van Koophandel en Fabrieken Warden goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot goedkeuring der rekening over 1905 van het gemeente pensioonlonda Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het om niet in gebruik geven van een pakhuiije aan de Oommissie voor Werkverschaffing Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot aanstelling van een wachter der brug over de P C Bothstraal De heer Vergeer Mynheer de Vooraitter omtrent dit voorstel heb ik den heer Both by my gehad die het geheel overbodig vond om voor deze brng een brugwachter aan te stellen Het komt maar enkele keeren per jaar voor dat de brng moet worden gelicht en dat is byoa alleen het geval in den hooityd gewoonlgk zyn dan by loo n schuit hooi twee menschen die gemakkeiyk zelf de brug even kunnen lichten Ik meende dat het wel noodig was dat ik dit even meedeelde De heer de Jong Ik gevoel wel veel voor hetgeen de heer Vergeer heeft gezegd maar als dat ophalen en neerlaten van de brug is overgelaten aan particuliere handen dan weten wg dikwijls hoe dat gaat het Toorstel is nu om daarvoor f 25 te bestemmen maar het zal meermalen voorkomen wanneer onhandig te werk wordt gegaan dat de kosten dan wel meer bedragen En voor dit bedrag wordt de brig dan ook ohosngehoadan Daar d tneente m da brug es itraat heeft ovettenomen vind ik dat het ook op den weg der gemeente ligt om dit kleine bedrag daarvoor te bostemmen De heer Dessing Mynheer de Voorzitter het is n bekend dat Ik in de vorige vergadering hierover reeds heb gesproken Naar myne beicheiden meening is een brugwachter daar feitelijk niet noodig daar de hoogte van de brug zoodanig is dat een gewone schouw er gemakkelgk onder door kan terwi I de vaart daar niet anders geschikt 1 dan voor groote schouwen Het eenige is dat midden in den zomer de brug voor hoog met hooi beladen schuiten open zou moeten waarom ik ook thans er bg bigt dat een brugwachter daar niet noodig is tenzg Burg en Wetb daarmede eene andere bedoeling hebben Uit het woord van den vorigen spreker verneem ik dat de brug voor dat geld ook zal worden schoongemaakt dat is natonriyk wat anders want men kan particulieren niet noodzaken de brug schoon te houden Mocht het zyn dat Burg en Wetb wellicht nog andere redenen voor hun voorstel hebben dan zal ik mg daarbg neerleggen maar anders vind ik een brugwachter niet noodig voor d enkele maal dat de brng eens in de hoogte zal moeten De heer van Iterson Mijnheer de Voorzitter ik vii d het eigeniyk ook wel wat vreemd dat voor deze brng wordt voorgesteld een brugwachter aan te stellen omdat in hetzelfde voorstel staat de persoon die de brug zal moeten bedienen niet in de nabyhein bigft maar das hier en dan daar zal werkzaam zgn De heer Nederborst Met hetgeen de heer de Jong daar zegt dat wanneer de lirsg moet bediend worden door iedereen dat dan de gemeente veel duurder uit zal zyn ben ik het volkomen eens maar het zou zeer gevaariyk zgn wanneer die brng niet gesloten werd en dan vind ik dat bedrag van f 25 daarvoor uitgetrokken niet te veel als wy weten dat die brug daarvoor ook moet schoongemaakt worden De beer Dessing H de Voorzitter door wie worden de bruggen in de gemeente schoongemaakt f De Voorzitter Door de brugwachter De heer Vergeer De Tiendewegsbrug wordt door de stadswerklieden schoongemaakt maar wanneer het de bedoeling is dat die brng gesloten moet worden ten einde ongelukken te voorkomen dan kan ik zeer goed medegaan met het voorstel van B en W Zonder hoofdelgke stemming wordt daarop het voorstel goedgekeurd Aan de orde De benoeming van een slniskneckt Benoemd wordt A de EUIJL met 11 st Aan do orde i De benoeming van een wachter van de brug over de P C Botbstraat Benoemd wordt W vah WIJK met alg at Aan de orde De reclames van G Boer en A J Vermeulen tegen hunne aanslagen op het 2de suppletoir kohier der plaatseiyke directe belasting naar het inkomen en De reclames tegen aanslagen in het Schoolgeld op de Burgerscholen Worden in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat de reclames tegen aanslagen in het schoolgeld zgn afgedaan en dat besloten is den aanslag in de pi dir bel van G Boer te royeeren en dien van A J Vermeulen te brengen op f 850 Aan de orde Het adres van de My tot Exploitatie van tramwegen om verlenging der concessie De Voorzitter Namena B en W heb ik voor te stellen de concessie tot exploitatie te verlengen tot 1 Jan 1907 Zonder hoofdelgke siemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Qemenjfde Berichten Men meldt uit Rotterdam j De rechtbank alhier vernietigdev isteren in raadkamer het bevel tot aanhouding van Frans Rosier en gelastte zyn gevangenhouding als gewoon passant in het huis van bewaring in afwachting van een nadere beschikking Uit Vlissingen meldt men In een gisterenavond gehouden vergadering van winkeliers is besloten aan het gemeentebestuur hulp te verzoeken door een leuning van f 80 000 te sluiten en hiervan aan neringdoendea en anderen rentelooze voorschotten te verleenen De vereeniging Handehbelang te Middelburg zal trachten een kapitaal byeen te brengen uit rentelooze aandeelen Van dit kapitaal kannen neringdoenden die getroffen zgn door den ramp leenen tegen 2 pCt aflossing in 5 jaren De regeering beeft heden het TOlgande telegram uit IndiC ontvangen 0p Maduera haeracht in da diatrictan Aroabaja Sapeelee Katapaog en Wtro aan inatiga koartaapldemie Maatregelen daartegen warden genomen Voor verschillende diamantbewerkers die eenige jaren geleden van Amsterdam naar Antwerpen zyn vertrokken heeft de ziel togeode wet op de schutterg nog groote onaangenaamheden Verschillende werklieden die door den scbuttersraad veroordeeld waren en weder te Amsterdam zyn gevestigd moeten de vonnissen in 1890 uitgesproken verjaring by de wet bestaat niet thans voldoen Zoo hoorde het Hbld dat onlangs een schutter ongeveer f 80 heeft betaald aan boeten De provoostgeweldige kende hem hield hem aan en bracht hem voor den auditeurmilitair Liever geen kennis met de provoost willende maken betaalde hy die som Gelukkig dat het tegenwoordig Igden kan Het ü D spreekt de geruchten tegen dat degenen oie de eerste aanwyzingen omtrent Frans Rosier gegeven hebben met heel veel kwaads en leelgks bedreigd zgn In ieder geval is men schromelgk aan toverdryven en zeer waarschynlgk berust het gebeele geval op een flanwe grap Van stroomen dreigbrieven is volstrekt geen sprake Wg weten zells zegt het ü D uit heel goede bron dat de heer L geen enkele bedreiging of iets van dien aard ontvangen heeft Nu ia ons ter oore gekomen dat de beer C inderdaad een schrgven in zgn bezit gekregen heeft doch de inhoud is van dien aard dat er byna geen twyfel overbiytt of men heeft den man een kool willen stoven misschien wei uit afgunst wegens de belooniog die hem te wachten staat Desniettemin heeft het huisgezin zich erg ongerust gemaakt en heeft de politie het huis eenige keeren bewaakt Men deelde ons echter mede dat dit geschied is wyi men des nachts iemand in buis meende te hebben hetgeen echter niet het geval bleek te zyn In de haven van Napels is gisteren een ernstig oproer uitgebroken aan boord van het Engelsche schip Eksilon waarvan de scheepsofflcieren allen Engelschen zyn terwyi de bemanning byna geheel uit Chineezen bestaat De Chineesche matrozen waren een dezer dagen nu overeengekomen bg de offlcierea hunne bezfaren in te dienen en kwamen gewapend uit hun verbiyf een hunner voerde het woord Zg eischten in da eerste plaats vrygelaten te worden om het schip te verlaten en naar China terug te keeren De kapitein gesteund door de te hnlp geroepen scheepsofflcieren die met revolvers dreigden wist de oproerige bemanning in bedwang ta honden totdat do havenpolitie en militairen bgstand verleenden Hedenochtend heeft zich de mniterg herhaald toen de in arrest gestelde Chineezen het verblijf verlieten en dreigden alles te zullen vernielen als men hen nog langer verbood aan wal te gaan Weer werd hulp verleend door de havenpolitie Een Engoisch scheepaofflcier heeft een Chinees die hem te lyf wilde den schedel verbryzeld Het ia ten slotte gelukt de muiiers meester te warden en in de boeien te slaan Bg den veehouder Groendaal aan de Duivendrechtsche brug te Diemen had eentreurig ongeval plaats Twee kinderen aenjongetje en een meisj geraakten bg bet spel onder een omvallende hooischelf Hoewel zeer spoedig onder weg gehaald werden bleek het meisje reeds gestikt terwgl de inmiddels geroepen dokter voor het leren van het jongetjeweinig hoop had Hbl Stadsnieuws GOUDA 17 Maart 1906 Gisteren slaagde te s Gravenhaice voor het examen nuttige handwerken Mej M J Kok alhier Door de Rechtbank te Rotterdam is gisteren het faillissement uitgesproken Tan de Wed A J Biezenaar geboren M E van Catz alhier en de boedel van J A Biezenaar op 18 Februari 1906 alhier overleden hebbende genoemde wednwe A J Biezenaar met genoamden J A Biezenaar uitgemaakt de eeniga leden der handalsvennootschap onder de firma Gebra Biezenaar commiaaionairs in effecten en kassiers alhier Rech tercommissaris mr L E Visser curatora mra S J L van Aalten Jr adv en proc te Rotterdam M M Schim van der Loei en F H Kranenburg belden adv en proc alkier wy vestigen da aandacht op achterstaande advertentie van de Lawn tennisclnb Be aick waarin wordt aangekondigd de uitToering van Mynheer de Senator biyspel in drie bedryran op Zalardag 24 Maart Da opbrengst zal ten bate komen der OondBoha WarUnriohUsf Wy radan i lar aao de nitvoering In te wonen van dit aardige bigspel èn om let doel èn om de uitvoering zelve die daarVtwgfelcn we niet aan zeker goed verzorgd zal zyn De entree is gesteld op 75 cent voor leden der Soieleit Ons Genoegen en 1 1 25 voor niet leden Wg hopen dat valen zich van kaarten zullen voorzien zoodat de zaal Zaterdagavond goed gevuld is HiiSTKscHT 16 Maart In de heden gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad vacature H Uittenbogaart werd n nitgebracht 224 stemmen van onwaarde 5 Gekozen de heer P C den Hartog lib met 121 stemmen De heer Th Jansen kath had er 98 WoKUDM 16 Maart Heden is hier in de plaats van wglen den eer A J T Holman tot wethouder benoemd de heer K Schoutan Hoogendyk VA DK bevindingen en handelingen dor Gezondheidscommissie voor de Gemeente GOUDA gedurende het kalenderjaar 1905Naar aanleiding van hunne missive dd 19 October werd den 30n Ootolier aan B en W advies nitgebracht in ake do rioleering van de perceelen Wgk A No 69 en Wgk D No 2a e respectievelgk gelegen Stoof stdeg en Korte Tiendeweg en medegedeeld dat wg geheel medegingen met den inhoud van het schrgven van den Inspecteur van t Bouw en Wouingloezioht dd A October den 31n October besloten B oli W de res poclieveiyke eigenaren aan te schrgven het riool vé6r 15 December 1905 te doen vernieuwen Ten slotte werd nog op oen desbetreffend verzoek van de Gezondheids Commissie voor Arnhem dd 30 October die een onderzoek had ingesteld naar de toepassing en de werking van de in Arnhem beslaande yerurdening op het houden en mesten van varkens den lln December medegedeeld dat alleen art 147 der algemeene politieverordening dit ontwerp regelde dat dit artikel luidde Het 13 verboden binnen de bebouwde kom der gemeente een of meer varkens te houden of te mesten Buiten de bebouwde kom is zulks alleen geoorloofd na vergunning van Hurgemeester en Wethouders die daaraan voorwaarden kannen verbinden aangaande de inricbting der hokken of bergplaatsen en den alyoer Vah inest en gier Voorts werd bericht dat onze Commissie geen inlichtingen kon versohaffen omtrent de toepassing en de werking van dit artikel vermits sinds l November 19ü2 datum der inwerking treding onser Commissie geen geval ter onzer kennid was gekomen De navolgende klachten werden voorts bg onze Commissie ingebracht lo den 3n Januari over stank en verstopt riool in perceel Wgk P No 303 Heereostraat Bg een bezoek bleek reeds eenige verbetering te zgn aangebracht terwgl over aen afdoende verbetering onderhandelingen werden gevoerd zoodat voorshands door de Commissie een afwachtende houding kon worden aangenomen 2o den 3n Februari over stank en ration in perceel Wdk O No 552 Roltordamsche Veer Reeds in 1904 was dezelfde klacht ingebracht by den Inspecteur van t Bouw en Woningtoezicht wiens rapport den 14 April 1904 door B en W om advies in onze handen was gesteld hetwelk den 22n April werd uitgebracht B en W namen den 4n Mei een besluit in den door ons aangegeven zin de eigenaar van jierceel Wyk C No 149 Gouwe waarin is gevestigd een slagerg werd aangeschreven tot het verbeteren van den afvoer binnen 1 maand D harnieuwde klacht werd bg schrgven dd 28 Februari ter kennis van B en W gebracht en geadviseerd zoodanige maatregelen te nemen dat bun besluit van 4 Mei l904 geheel werd uitgevoerd Den 9n Maart verzochten B en W ons advies te willen uitbrengen over het bggaande rapport van den Inspecteur voornoemd deze meende de lont te moeten zoeken in de muur van perceel Wgk O No 552 terwijl onze Commissie meer haar aandacht vestigde op de zinkput naast dit perceel en de rioleering naar de Raam ontgraving alleen kon in dezen meer licht verschaffen waartoe geadviaoerd werd in onze missive dd 23 Maart Den 4n April Teriochtan B en W alvorens een besluit te nemen naar aanleiding van ona adviea dd 23 Haart hun te willen adviseeren belreUende de door den Inspecteur voorgestelde aanschrgving tot verbetering Tan de lundeering van perceel Wgk O No 552 den lln April werd dezerzgds medegedaeld dat naar onze overtuiging het geenaiina vastatond dat het lundament van gaaoamd peroaal niet dicht loa lyn dat alleen ontgraTing dit zou kunnen doen biyken waartoe wg B en W uitnoodigen over te gaan op den openbaren straat vlak by de zinkpunt aanwezig bg den zuidinnnr van perceel Wgk No 552 Tevens werd in overweging gegeven de zinkput als oveitollig tu doen vervallen Den 17n April deelde B en W ons mede dat zg meenden don gemeentebouwmeester te moeten hoeren alvorens een besluit te nemen en derhalve hunne beslissing verdaagden don 27n Wordt vervolgd I N Q E I O ff D E N Mijnkter dt Rtdacttur Vriendelgk verzoek ik U het volgende in Uw blad te plaatsen BUSJES VOOR DE GEZONDHEIDH KOLONIE Wie wil met een klein beetje moeite ons een groot plezier doen en in zgn huis een sjiaarpolje ophangen voor de Gezondheidskolonie f ü kent ze zeker alloraanl wel die kleine roode vierkante busjes van karton Velen van U hebben or een maar ook zgn er misschien velen die graag zoo n busje zonden willen hebben van wie wg het nu niet weten Wg verdoeken hun daarom dit te laten weten aan mej J U Brouwer Gouwe 26 De busjes worden ieder jaar in April opgehaald en door andore vervangen zg moeten elk janr opnieuw gemaakt worden Vóór wg ze das vour dit jaar bestellen zouden wg graag nienwe adressen erbg hebben om dan ieder busje op tgd zgn plaats te geven Wie helpt er mee f U Mgnheer de Redacteur dankend voor de verleende plaatsruimte Hoogachtend Namone het Bestnur van de Güudsche Vereeniging voor Gp iind J 0 BROUWER IPOSTER IJEtvr Postkantoor to Gonda LIJST van de aan dit kantoor on de daaronder belioorende I pkantoren ter jtost bezorgde brieven en l lefknarlen welkö wegens oiibekondhoid va de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Ie helft der maand Maart 1906 Namen der Plaatsen van geadresseerden besteraming Brieven Binnenland C de Keyzer Amsterdam 0 van der fhug ld Q B Kempior Gouda L van Harten ld De Groot en Dgkhoff Gruveiuiage Karul van der Schot iö H J Raaymaker Helmtnd Joh de Jong Ronerdam Aagje Boogaers Utrecht R Rijnhout P Briefkaarten C van der Helm Berkel Van Dum Rotterdam N Fierlier ld L Augstgn f Brieven Buitenland M V 113 Poste Centre Bruxellos J van Schepen N Y R Willeken Petersburg H Jablonaky Stuttgart P de Bruin Washington Briefkaart M Germain Uèie De Directeur van 1 liet Postkantoor M C HENNEtiOIN VERSCHEIDENHEID Naar do Nieuwe Ct verneemt wordt er in Calvinistische kringen op gerekend dat dr Kuyper in Mei a s de leiding van De Standaard als hoofdredacteur weder op zich zal nemen en tevens zich beschikbaar stellen voor het vervullen van den Kamerzetel voor Ede die dan door dr Brants zoo worden ontruimd Men pleegt hoog op té geven van de groote holfeiykheid van den Amerikaan voor vrouwen onverschillig van welken stand en welken leeftyd In zonderlinge tegenspraak daarmee Igkt het verhaal van een verrassing die de dansende paren bereid werd op het jongste bal der Vrggezellenclub te Philadelphia Daar werden eensklaps 300 witte muizen in de balzaal losgelaten Er ontstond een geweldige paniek onder de dames terwyi velen harer van schrik in onmacht vielen Oiilvaiigeii Ie JNOUVEAUTtrs in C0SI 1IES TAILL£ÜBS en REGE yil TKLS ma tsvrrf v AfA fms Iffin jf Burgert Uke Stand GEBOREN l i Maart Adrianns ouders J Cnttel en J Verlaan OVERLEDBN 15 Maart J van der Schelden hnisvr van J G v d Laar 70 jaar 16 J van der Kemp hnisvr van T Korven 82 jaar 17 P Vermg 6 i jaar ADVEKTi f rii Faillissement Bg vonnis der ArrondiBse nents Rtchtbank te Rotterdam in dato 16 Maart 1906 zgn in staat van fail isseinent verklaard de weduwe A J BIEZENAAR geboren N E VAH iz wonende te Gouda en de boedel van JOHANNES ARNOLDUS BIEZENAAR op 18 Februari 19U6 te Gouda overleden hebbende genoemde weduwe A J BiEZEUAiR met genoemde Jouanhbs Arroldus Bii iiNAAR uitgemaakt de eenige leden der handol8viMinootschu i onder de firma GIIBRS BIEZEN K Commissionairs in effecten en kassier te Gouda ulks met benoeming van den E A Heer Mr E VISSER tot Rechtercommissaris en van ondergeteekenden tot curatoren Mr 8 J L VAN AALTEN advocaat te Rulteidam Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF advocaat te Gouda Mr F II KRANENBURG advocaat te Gouda Belangrijke VERK OOPING VAN Dplftsfh Plateel en Rozeiiburgscli Aardewerk een groote coUecfae Oud Blauw en amler Porcelein antieke eii aniiere Meubelen waaronder een ingelegde staande Klok Zilver Joitd en Edelgesteente waardij een zeldzaam fraaie Bioelie en Knoj pen een belinng van Velours d Utreeht Pendules en Ornamenten Boeken en Plaatwerken een Boekenkast Kristal Glaswerk en Schilderijen o a van Olieverf van bekende meestern alg E 8ALAN S0N H VALKENBtllO BeBTHA VALKKNnUHO J VoEnMAN W VAN BOBSKLEN en W C Rip alles behoorende tot de nalatenschap van den Heer G C FORTUIJN DROOGLEEVER in leven Notaris te Gou a Op DlKaOAO H7 en WOEKSOAd BH UAAHT 1900 aanvangende s morgens lO uur in do zaal NUT EN VERMAAK der Sociëteit DE REUNIE aan de Oosthaven te Gro a d SL ten overstaan van den Notaris A J DE MOOIJ te Lf kkerkerk bg wien evenals hg Mr TJ M SCHIM VAN DER LOEFF Advocaat en Procurenr te Gouda bg de bezichtiging Catalogi jt 10 cents verkrygbaar zgn Bezichtiging in gemelde Sociëteit op Zaterdag 24 Maart tegen entree van 10 cents en Maandag 26 Maart tegen entree van 25 cents telkens van 9 12 en van 1 5 Wf Het liclit der toekomst is de Electrodiiielamp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zear aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord ren liehi oo men teh n t beier deuken ban Ue ELECTRODINËLAMP is direct op itder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en Is te beiichtigen in het YERLICHTINGSMAÖAZIJN DUBBELE BUURT B II Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOlN Gasfitter C gnac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Flesoh zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend PirniaHormaii Zoo Verkrygbaar in flesschen SO cli 7 1 rt en 1 l Sg by H H Apotheken en Drogisten Lel op het merh ASKBBt F AD RICHTER k Co Rotterdam Te Gouda by O LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 189 I DRACHEN OUELLE KOST SLECHTS 15 CT PEX Literfles IS VERFRISSCHEND TERWUL VERMENSS MET WUN OF UMONM E DIT EEN FIJNEDFIANKGEEFT LEIDINSWATER VEAOORZAAKT SOIHIS Typhus EN ANDERE ZIEKTEN NATUUR BRONWATER Verkrggbaar by M M BELONJE Ju Gouda Eobte Oude Jeuetrer Nightcap P HOPPE Verkrygbaar by PEKTKttS il Ut Of t chtl tn hmrkbrand Wild e Gefo elle Van al heden en verder dageiyks verich verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reovloesch nz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend r OVTTELlJta poelier Oosterstrant 18 ROTTERDAM Telepboon latere No 20S1