Goudsche Courant, dinsdag 20 maart 1906

Dinsdag 30 Maart 1906 1 No 9981 44ste Jnai i aiii mimm mium ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleran K Ot A D V E H T E N T I E N worden gepUntM van 1 Ó reg els a 50 Centen iedere renoj meer 10 Centen yrooie lettei s worden berekend naar piaatsruintie Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des aiidd Ttltl n h ftt Df Uilg ave dezer Courant geschiedt dag elijks mi t uifzondering an Zon en Feestdnjien De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l o t 1 70 Afzonderlijke Nonimeis V l J F JKNTKN k Openbare Verkooping TE CiOUDA op WOENSDAG 4 APRIL 1906 des morgen te el oren in het Hotel DE ZALM aan de Marlit ten verstaan van Notaris N F GAMBIER VAN NOOTEN VAS No 1 Een Winkel en Woonhuis en ËBF aan den Kleiweg te Ooads wfjk E No 2 Te aanvaarden 1 Mai 1U06 No 2 Ken HUIS en ERF vaarln gevestigd is de Krans Blerballe met afzonderlgke B O V K N W O N I N ö in de St Anllionicslrant e Gonda wij O N 183 en I 3o Per week verhuurd voor I t H tot en met 30 November 190 No X Een PAKHUIS on EHF geschikt om in 2 gedeelten te worden verhuurd In hot St Antboniekloo8ter aan de St Anthonieatraat te öonda wjjk No 130 ïe aanvaarden 1 Mei 190B No 4 Een KOFKIEHIUS en KIIF aan do Wijhelniinastraat hoek Cappenersteeg te Uouda W jk M No 59 Te aanvaarden I Mei 1906 En Nes 5 tot 7 Drie HUIZEN EKVEN en OPEN JKOND aan do Kees Facsens Rolwagenateeg te Oouda wjjk F Nos 35 30 en 37 l er week vcrbaord No 3 voor f 0 80 en No 37 voor I 0 75 No 3 i is te aanvaarden 1 Juni 1906 Belaaldag der kooppenningen 1 Mei 1906 De perceelen egu te bezkhtigen de laatste 3 werkdagen v6ór den vorkoopdag van 10 lot 3 uren en op dien dag van 9 lot 11 oren Voor bezichtiging der perceelen 1 en 2 moet vooral bolet worden gevraagd Nadere inlichlingon geelt voornoemde Notaris gOIIDVAN mDIRUjjDIIWmillS IJlTVOKRim op Woeiis ag 21 Maart as avonds uur precies In de caal KUNSTMIN van de Sociëteit 0N8 GENOEGEN ten bate van ller§lellliié 80ord en Oii lor8l4 iiiiiii i skn § Ogovoord worden EEN VRIE DEN DIENST blijspel in twee bedr van Luu Miii iiEii en Een ilimt l r Kiibiotii k blijspel in 6 in bcdr vnn Davidovbkï Het Onderwr Slrljkorkest verleent lUn medowerkiDK PriJr on der plaatsen 1 voop H H leden Soe 0u Genoegen on Leefl H B 8 1 00 vuor niet ledon Kaarten verkrijgbaar TURFMARKT 72 N ZEIIGSTR AAT 82 en s avonds aan do zaal Plaatabesproking bü den Kastelein van af 19 Maart Firma C LOÏÏEENS Lang e Tieudeweg GOUDA WIJ II4M ËL VRAAGT PRUStlOI RANT van onze Hordeaiix ¥ lu de Saiiio § Wit n bus Ahoi fMM tscrt iin ht eft j eiu ii en is Kokci in le sclioon indak nift te kort te komen Gouda Druk n A BRINKMAN k Zs I f 2 50 en mecM vciilien slt er lag Voor liet Itrete van Houten Hakken en andere arUketen zoeken wy eroumelljke zoowel als maumeltjke ertonen nit eiken stand onverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende liet geheele jaar Vakkennis onnoodig Krdiiiat liiiir Maalscliappij lol bevordering van liuisarbrld THOS H WHHTICK Co AMSTEBIJAM Keizersgracht 410 WEKKHOVev Rytuicfabrlhaot de Mcern bU L lrech e 9 Cis WOHATCILAMDEW ISIGARKII zijo lekker IVeeint proef S VAN WIJNGAARDEN oesleiKlen oesleiiden oeslendeD z n BÖ alle borstaandoeningen zwnro verkoudheid keelpgn influenza bij alle verslijmingen siymhoest kinkhoest en mazelen biJ benauwdheden asthma er ziekelijke aandoening der ademhalingsorgancn OMG OiMG OIVIG IJGEN IJGEN IJGEN is htt middel VIJGENHONIG is een zuiver natunrmiddel bereid uit L alilornischevügen en den besten rijnlandschen drnivenhoning VI IGENHONIG heeft 80 pCt meer geneeskracht dan de meest verbreide middelen VIJGENHONIG geelt dadelijk vorlicbting en geneest den hardnokkigsten hoeft VIJGENHONIG verdient de voorkeur boven alle chemische middelen dio bijna altijd Uw maag bederven Neemt en proel met de VIJGENHONIG Per flacon in nette kartonverpakking EEN GULDEN ♦ Te Gonda bö J ZIELSTRA Schoonhoven biJ v ÜESSEN VAN DAM Jo Den Haag Is zóó heerlijk vangeur en smaak zóó voedzaam en licht ver X c Sk teerbaar zóó fijn van kwali VjiiS telt en zóó voordeelig in het XMl s gebruik dat gij na eens genomen proef een regelmatig verbruiker blijft Solo kost 45 ctt per pond en 22 ets per half pond Au jr tsiHwoffiiEjjjp S wasiar ste JDo Z3cl Lte KINADEUPPELS vaj Dr DE VRIJ met nevensataand labrieksmerk ziJn overal verkrijgbaar A f O ïft Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw k 10 75 Cbetnlsch t Fibrlek un H N tNNING des Haag Vraagt overal yAKXtyO S KIWITHTAAL it 1 B p lUerfieach Per llterfl aaoh f 0 70 ui f de Victorias ron te Oberiahnsfeinigftm Tafeldrank Van h0 ninklykeffuïs c erjveder aném nüTscBAPPij m m m t mm Departement GOUDA TOOSIRiCET imS van deo He r P H LamberlsJr Dontlenlag 22 Maart IWXi des avonds ten 8 ure in At SofIdeH KEUNIR üoslliavet No 1 PBOGRAMMA a Aan i j Koning in Oranje m Ik No 2 Stuurman Koelof Humoreske door W Bftmaa PA UZB No 3 Iets over de Vrouwen Laatste humoreske door J v Maubik Ta Voor Spreker geschreven No 4 Huinoristica Vrijen toegang hebben de leden en hunne huisgenoten uitgezonderd dienstboden Entree voor niet Leden 1 1 Voor leerlingen Gymnasium en H B S wier ouders ol verzorgers geen Leden zyn Bovendien ijn voor de tribune een z é é r beperkt aantal kaarten 4 10 Cis verkriigbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CHEBAS Wijdslraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 21 Maart 1906 van s middags 12 tot s namiddags 4 ure N B a lie contributie voor liet lidmaal chap bedraagt per jaar I 4 50 b Overigens kunnen zicli de luegaog lol de Xee iveri aderiuff verzekeren logen betaling van 1 ü SO per jaar Ongehuwde personen onderwijzen en onderwiizerosseii werkzaam bg het Lagoronderwiis mits geen hoofden van scholen Gelegenheid lol aanmelding voor n of 6 bij ondergeleekende of den Penningmeester den Heer Cbbbas De Secretaris C J M KROON Het Bestuur van hel Dept voornoemd nooJigl de dames beleefd nil in do zaal de hoeden wel Ie willen afzetten opdal a hterziltenden ook in de gelegenheid zi n den spreker te kunnen zien Lawn Tenn isclub BE aUlCR Toomummi ten voordeele der OOüIJSCHE WERKINRICHTING Zaal Kiin tiiiiii ocleleii Ons Genoeïen 94 if aan 10O6 Ipheer de Senator Blijspel in 3 bedrijven Toegangskaarlen A TS ets voor leden u 1 f 93 voor niet leden der Sociëteit verkrijgbaar ürabelhslraat 26 Hotel De Zalm Markt Plaatsbespreking bij den Heer HOFFMAN van af Vrijdag 10 ui r J BüSSINR te DEVENTER maakt lijn geachte afnemers bekend dat egn WERELDBEROEMDE KOEKSOORTEN van af heden te OOP HA verkrijgbaar gesteld ijn by den Heer T CREBAS VAN EEN LID van den Cremeenteraad De BÜRÖEMEE JTER van Gonda Gezien de artt 6 en 8 der Gemeentewet benevens art 8 van het Koninklijk besinit van den 8n Mei 1 97 Staatsblad No 144 doet Ie weten dat qp Dinsdag den 3n April e k in het derde Kiesdistrict dezer gemeente oene verkiezing zal plaats hebben van een Lid van den Gemeenteraad in dat district ter voorziening in de vacature ontslaan door het overlijden van den heer J M Noothoven van Goor dat op dien dag van des voormiddag Negen uur tot des namiddags Vier uur hy hem kunnen worden ingeleverd de biJ arl 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoorde voorgeschi even lol mnlieren van al heden ter Secretarie voor de kiezers verkrijgbaar ziJn enjdal voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zjjn door Burgemeester en Wethouders is bepaald op Woensaag den IHn April e k en de herstemming zoo noodig op Woensdag den 25n April da v Gouda den 19n Maart 1906 De Bargemeealer voornoemd E L MARTENS Buitenlandscl Overzicbl De Marokko conlerentie wanneer zullen wij eindelijk van die nachtmerrie verlost verden heelt zich zoo volkomen vastgewerkt dat niemand weet hoe er ooit weer beweging in zal te krggen zijn f Frankrijk blijft voorloopig slaan op het door Rouvier aangegeven standpunt Bonrgeois de nieuwe minister van bnilenlandifche zaken heeft Rëvoil telegraSsch bericht gezonden dat hg de instructies door Ronvier op 12 Maart gegeven handhaaft De Fransche bladen meeuen dat Duitschland nog een nader voorstel moet doen Zy wijzen er op dat Radowitz in de zitting waarin het Oostenrgkscbe ontwerp werd ter tafel gebracht verklaarde Een overeenstemming lou kunnen verkregen worden op grond van het Fransche en het Oostenrijkscbe ontwerp Het Fransche ontwerp dient daarvoor ernstig onderzocht te worden Toen nu Dnitschland het Ooslenrijksche FEVILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur Maar tien minuten later stond Fedovsky tchtelooa tegen den rand van de Trente et lurante tafel te leunen toen de persoon ▼ lak tegenover hem zich eensklaps omdraaide en met hem in aanraking kwam Het was dezelfde heer die hem even te voren aan nar had geholpen Ik vraag a excuus I zeide de graaf in ket Fransch In het geheel niet hernam de vreemdeling De schnld ligt bö mg II hoop dat gy hier gelukkiger geweest zjjt zeide de graaf mot het hoofd in de richting van de talel wenkende De vreemdeling keek hem een oogenblik tamelgk scherp aan als om zich te overtuigen lat de persoon die hét woord tot hem richtte oen van de goede soort waa om gevoegiyk een gesprek mede aan te knoepen Klaarblijkelgk viel het onderzoek bevredigend uit want hy antwoordde op minzamen toon 0 ik speel hier niet veel Ik smijt een put louli weg til ik Miui Dkom iTondig ontwerp ongewijzigd overnam kwam hot naar de Fransche bladen meenon in tegenspraak met die verklaring van Radowitz die een samenvoeging van beide ontwerpen beloofde De Duitsche pers stelt zich echter op het standpunt dal Oaitscbland door het Ooslf nrijksche voorstel te aanvaarden tevens het Fransche goedkeurde waarop bet vt orstelWelsersheimb een amendement is De Unit scbe diplomatie kan haar standpunt nu tiiel meer opgeven hel Duitsche volk dat toch al gei n groote sympathie heelt voor hel Marokkaaiische conflicl en dal nog alluos niet begrijpt waarom Bülow niet inging op hel aanbod van Uelcassé om een DuitscliFnmsche overeenkomst te sluiten terwachl nu dat Ie regeering de zaak zoo zal weten te leiden dal Dailschland len minste er niet slechter by woidt En daaiom zal de Duitsche diplomatic nolens volens op haar standpunt moeten blgven meent hel Berliner Tageblall De Duitsche socialisten hebben gi lercn groolü betoogiiigen giihoudeii ter herinnering aan de revolutionaire Maarldagen van 184B Die beloogingen hebben levens hel karakter gehad van een protest legen het drieklnssenkiesrechl in Prnisen Tal van oproepingen waren in de laatste dagen in Berlgn en in andere plaatsen verspreid waarin de socialinlen werden opgewekt aan die betoogingen deel te nemen en het werk van bon voorgangers voort Ie zetten daar hel absolnlisme ondanks al het bloed dat gevloeid is voortgaat het lioold op te steken Tegelgkertyd werd daaraan echter toegevoegd de mededeeling dal allen die aan de belooging deelnamen zich moesten onthouden van eenige daad van geweld Hel gold slechts een grootsche betooging indrukwekkend door het aantal deelnemers ten gunste van het algemeen kiesrecht Nog onder den indruk van da ordelgke en gematigde betooging op 21 lanuari wilde de socialistische partg op dezeltde kalme wgze de Maarldagen van 1848 herdenken Maar evenals in Januari drongen de Krenzzeitnng en andern reactionaire bladen aan op militaire maatregelen omelkeonge regeldheid dadelgk Ie kunnen onderdrukken Dp politie te Berlgn bad onmiddellgk daaraan gevolg gegeven Zg bad krachtige maatregelen voorbereid en een aantal bevelen uitgevaardigd Zelfs het defileeren langs de graven van de slrgders die in Maart 1848 gevallen zgn op het kerkhof Friedrichshain was verboden In den slrgd tegen het Pruisische kies om myne entree te betalen maar dat is alles Qg Bchgnt er niet veel belang in te stellen ia t wel P Ik heb er de proef nog niet van genomen antwoordde de graat maar ik kwam bier om te zien wat bet eigeniyk is het schijnt velen te interesseeren 0 ja zeide de ander t windt op ongetwyfeld wanneer men er mede begint Maar wat mij betralt ik heb mgn geld verdiend roet hard werken en ik zon het liever voor iets meer dnnrzaams dan eene opwinding van een uur besteden Gedurende deze woorden onderwierp de graaf op zgne beurt den persoon die hem aansprak aan een kort onderzoek Hg was goed gekleed ofschoon by zgne kleeren eenigszins onachtzaam droeg zyne gestalte was tenger en van iets meer dan middelbare lengte zgn gelaat en zgne oogen waren levendig ernatig en verstandig en wanneer by glimlachte was de uildrokking er van hoogst aangenaam Hy zal zoo omstreeks vgf en dertig jaar oud geweest zgn Gg zgt vreemdeling naar ik vermoed f zeide de graaf beleefd Nu ik vooronderstel dat het bier voor het grootste gedeelte allemaal vreemdelingen zgn antwoordde de ander lachind Monaco heeft in dat opzicht veel overeenkomst met ini a vaderland met dit onderiebeid recht hebben do socialistoo onverwaeblen steun gevonden bg do vrgzinnigen In een groolo meeling te Keulen dio door duizenden werd bügewoond werd op voorstel van dr Barth een inolie aangenomen waarin krachtig wordt geprotesteerd tegen het Pruisische drieklaHsen kiesstolsel on verklaard dat hel Pmisischo volk slechts voldaan lal zi n zoo dit verouderde kiesstelsel uo spoedig mogi lijk vervangen wordt door hot ge lyke directe en geheime algemeene kiesrecht Dal de vrgzinnigen echter mede belo gen in Berlgn is niel aan te nemen De zenuwachtige ongerustheid vnn politie en troepenaanvoerders zul wel weer overbodig gewee t zgn Want de l ruisi ctie socia listen zgn te zeer overtuigd dal zy hg een botsing met de troepen aim 1 korsle eind zouden trekken wanneer zg zich moedwillig en zonder nouil ank lol otigeregoldhodon lieten verleiden Over den invul in het schoolgebouw te Etienncde Mer morla in de Vendee geefl de M itin de volgende bgzonderheden Tegen hall ell s ochtuiids kwam een woeste menigte van ongeveer 8 0 man opdagen voor do school onder verwoed ge schreouw en gegil VergeeN Irachtte de hooldonderwgzor don opgewonden troep tot kalmte aan te manen Zgn woning die volgens de bcschrgving alles behalve een paleis wa werd belegerd en ten deole vernield en de vloer dreigde reeds in Ie zakken toen de moniglo helzy uil vermoeidheid ol om andere redenen het vernielingswerk slaakte Do onderwgzer maakte thans van de gelegenheid gebruik om aan don prefect te seinen en deze zond gendarmen dio tegen 10 uur s avonds voor de kerk aankwamen Daar kwamen toen ongeveer 1100 boeren byeen wier aantal langzamerhand aangroeide tot vgfhonderd De gendarmen werden omringd uitgescholden en geslagen éèn hunner liad zulk een hevigen slag op hel hoold gekregen dal lig lor aarde stortte Een tiental woestellngen stond om hem heen en bedreigde hem met den dood Toen stegen zyn kame raden Ie paard sloegen met de blanke sabel er op los en slaiigden na onlzaglgko meeilo er in hem uit de handen der menigte te bevryden De commandant verzocht den pastoor tussclien beide te treden maar deze weigerde Toen do onderoIScier opmerkte dal zgn mannen dan misschien gebruik zouden moeten maken van hunne revolvers gaf de geestelijke len antwoord Als ge gaat schie len zonden do geweren van do boeren wei alleen dat men zich hier niet laat natural liseeren Ik ben een Amerikaan en lerwyi hg dit zeide overhandigde hy den graal een kaartje waarop zyn naam en adres gedrukt waren George Williams 15 West 41st se NewYork 0 gy zyt luit de Vereenigde Staten zeide de graaf in het Eogelsch dan kanoen wg in uwe taal sproken En wion heb ik hel genoegen te ontmoeten 1 vroeg Mr Williams Vergeef me ik had het vergelen zeide de graaf zyn étnilje mei visitekaartjes voor den dag halende Ik ben een Rus maar zooals vele Kussen bewonder ik do Amerikaansche instellingen zeer Ia onze instellingen zgn alle goed op papier hernam Mr Williams maar op de eene of andere manier hebben zy in de practyk niet aliyd eene goede uitwerking Ik vermoed echter dat onze regeeringsvorm hoe hot ook zg eene voroordecling is van het despotisme Gy zyt toch geen Nihilist wel f Volstrekt niet antwoordde h edovsky glimlachende maar ik gevoel dal Rusland grootere burgeriyke vrgbeid behoeft zoo het waariyk groot al worden De jonge graaf had vroeger reed dikwöls dergoiyke gevoelens uitgesproken terwyi hg dit doende mis schien minder zyn verstand dan wel zgn gevoel raadpleegde want Earop ia vol eens van zeil kunnen algaan Bg den burgonieestor had hel verzoek om lusschenkomst beter succes Deze sprak de boloogers toe en hel gelukte hora hen ie kalmeeren Allo gendarmen waren intusachon meer of minder ernstig gewond Toen het gebeurde te Nanlas bekend werd werden er onmiddollgk 2Ü gendarmen afgezonden onder bevel van een kapitein Er gi i cbiedde ocbler niets bgzondoi s meer Ue kaplloin stelde dadelgk oen onderzoek in eu nam vüf van de betoogers geviingen Men Vleest dat in dezen hoek van de Veiidéu de invüiitarisalie op nog verwoeder tegenstand zal stuiten In Alfred Gilbert zien sommigen Engelands groolsten beeldhouwer Zgn bekendste Werken zgn de Shalleabury lontcin in Piccadilly oil cus te Londen een standbeeld van Lord Rewy te Bombay het gedenkteeken van den hertog van larenco te Windsor de Kus der Overwinning en Perseus Hg is lid van de Royal Academy en woont ol verblgfl te Brugge Nu wekt 1 grool opzien dat oen knnsteuaai van zgn stand en een lid van de R A door mededeelingen van een mevr Frank O als scbrglslor bekend onder den naam Krank Danby in Truth als een oplichter aan do kaak wordt gesteld Mevr Frankau bestelile by Gilbert een grafloekon voor haar overleden man waarvoor zy f 7500 iun betalen Gilbert eischto eon som vooruit en vervolgens maandeiyksche stortingen voor den aankoop van do materialen en ook omdat zoo t gebruik by de R A was Toon de Igd voor do aflevering verstreken was bleek er niets als een ruw model in klei Ie wezen n geen materialen hoegenaamd gekocht Een verder onderzoek bracht aan t licht dal er meer menschen waren die aldus door Gilbert behandeld zyn en de kunstenaar staat nu als een oplichter in de krant Een verontwaardigd kunstenaar heeft nu in de Daily hronicle voorgesteld een inschryving ie openen om die mevr Frankau haar gold terug te geven Hy vindt het scliande dat een kunstenaar als Gilbert zoo beoordeeld wordt Aan lien anderen kant verlangt inen dat do li dit onwaardige lid zal schrappen We komen met de Iroonsverwisseling nooit klaar zegt Puliiikon Nu zou inen toch gelooven dal na do groote plechtigheden bg de begrnlenis er in heel Europa geon kind is dal niet weel dat koning Jhrisliaan IX dood is en zgn zoon den Deenschen troon ooren en longen en de spionnen van den Czaar verloonen zich soms op do plaatsen waar mon hen het minste verwachlle Maar gedurende de lange periode van kluizenaarsleven op zgn landgoed had hy over staatkundige quaaslies veel gelezen en nagedacht en was langzamerhand tot zeer vryzlnnlga inzichten gekomen welke door het kennismaken met andere Europcesclie regeeringsvormon niet weinig waren versterkt Ware zgne houding bekend geweest aan het Russische hof dan zou het hem zonder Iwyiel dnnr zgn te slaan gekomen Mr Williams was evenwel geen Russiscbe spion en lig stemde de opmerkingen van den graal vrymoedig loo olscboon hif goene byzondere neiging toonde om over hol onderwerp in disfiussie te treden Gg Russen merkte hg op zgl een zonderling mengsel Do enkele Rii s en welke wg ontmoeten hebben zooveel geld dat zy niet welen hoé zy bel zullen besteden en de enkelen omtrent wie wg niets vornemon zooken ólden Czaar in de luehl te doen vliegen ol worden naar Siberië verbannen Ik hoop lot lederen prgs aan Siberië te ontkomen antwoordde de graaf op goedigen toon en wat hel geld aangaat zoo alles wat men vertelt waar Is zal do Heer Blanc my weldra van ecnigen overvloed ontlasten Wordt vermigii