Goudsche Courant, dinsdag 20 maart 1906

telooze inenting De N Gr Ct meldt dat het jongetje niet ingeènt was ADVERTEl iTIKJ Zenuw en Jllaa r ijdors ordt nil overtuiging als een werkelgka halp in den nood het boek iian bevolen aNu oBtvaagst tau adrenper briefkaartnorit 1 1 boekje franco per H t to eumdeo door BLOKPOFL 8 oekh Zaltbommol bestegen beeft onder den naam Frederik Vin en zeker kon men niet denken dat de taatahootden die hetzij lell de begrafenis bijwoonden oi er zich hebben laten vertegenwoordigen aan die troonsverwlsaeling twylelen Desondanks eischt de etikette dat de komst van koning Fredcrik aan de regeering Tan alle bevriende mogendheden door baitengewone gezanten meegedeeld moet worden Deze zallen nn tegen het eind der maand hnn gewichtige en plechtige reizen beginnen Elke bniteng wone gezartt wordt vergezeld door twee heeren een iplomaat en een oIHcier en zö zallen allen thaiakomen beladen met grootkraizen na aan een reek eeatmalen deelgenomen tf hebben tn de zitting van de Hkoepsjtina op gisteren i het nieuwe kabinet hevig aangevallen üe liberale algevaardigde Ralailovita noemde de regeering looter agenten der auienzweerderspartij waartegen de eemtcminitter Oroelte protesteerde Da leider der progressieven Nowakovits interpelleerde de regeering over da betrekkingen tut Kngeland by wees op het gevaar dat Servië joist nn liep door afgezonderd te staan waar de kwestie der christenen in Tarkije weer op den voorgrond kwam De andere Balkanrijken tonden er beter voor Het was de vraag of Servië op een gewichtig oogenblik wel op den stenn der groote mogendheden kon rekenen Daarom wenschte spreker liereerst te weten waarom de betrokkingen met Engeland waren afgebroken wat gedaan was om z te herstellen welk antwoord Engeland daarop bad gegeven wat de regeering in deze kwestie wilde doen en welke bezwaren zich daarbg voordoden De regeering zal later antwoorden Ondanks het protest van nationalisten on progressieven ging de Hkoepstina daarna tot Paseben nitoeu Verspreide Berichten Frikkrijk Te Boesehepe is de man begraven die by de inventarisatie werd doodgeschoten Op de linten der kransen stonden nitdrnkJtingen ah deze Den martelaar voor de kerk Den maitelaar van Boeschepel enz De pastoor van een naborige gemeente sMide de verdiensten van den man aan het graf ia het licbt In den Vrijdag gebonden ministerraad werd door den minister van binnenlandsche l ken medegedeeld dat in de kleine gemeente St Ëtienne Mainmort de geestelgke aan het taifd van een schaar boeren de gemeente choleu bestormd en geplunderd had I In denzeltden ministerraad gaf minister Boargeois een overzioht van den stand der onderhandelingen te Algeciras waaruit bleek dat de toestand wel moeieiyk wordt geacht doch dat de hoop op een overeenkomst nog niet opgegeven dient te worden De datum van de verkiezingen is na vastgesteld op 6 Mei herstemmingen op 20 Mei DU1TSCIU D Id Koningsbergen is de politie de woning van een verdachte Russische familie binnengedrongen Vyf personen werden gearreste rd De vryzinnige pers is daarover niet te spreken en wyst er op dat de Pruisische S olitie der Bassische onophoadelgk diensten ewijst Laatst werden zooals gemeld ver chillende Polen to Beriyn des nachts van bun bed gelicht en over de grenzen gevoerd In Opper Silezie heeft men in de laatste veertien dagen 40 nieuwe gevallen van meningitis geconstateerd Enqiilaxd De minister van financiën deelde nog mede dat het niet in da bedoeling lag prins a Kna van Battenberg uit de openbare middelen en toelage of geschenk te geven by haar haweiyk met den Spaanschen koning Den 12 Maart heeft de Kngulsche expeditie in Nigeria de opstandelingen nagenoeg vernietigd zg verloren meer dan 300 dooden onder wie hun aanvoerder Spanje De Daily Mail conetateeri dat in de tegenwoordige fase der onderhandelingen alle neutrale mogendheden met uitzondering van Engeland en Spanje aan de zQde van DoitschIsnd staan Aan een feestmaal te Madrid heeft de burgemeester tot den koning van Portugal In een toast gezegd dat Spanje en Portugal waardige tusteren van Frankryk en Italië lyn De koning dankte en beaamde dit Ahirika Het Chileenache ministerie beeft yn ontslag genomen Men verlangt in de Vereenigde Staton van vele lyden terugroeping van generaal Wood die by den slag op de Kilippynen ook vrouwen liet neerschieten die zich voor haar UDuan hadden gaplutst naar by lelde Gemengrde Berichten Het Utr Dbl schryft Nu de herinnering aan de arrestatie van Frans Rosier zoo langzamerhand verbleekt i heeft het op sensatie beluste publiek een nieuw en gewild sujet de discussion uitgevonden Sedert eenige dagen vertelt men elkaar reeds met geheimzinnige gezichten dat degenen die teUlrecbt de eerste aauwgzingen omtrent Frans Rosier gegeven heb ben met heel veel kwaads en leelgks bedreigd zgn Stroomen dreigbrieven hebben beiden Oiitvangen en de inhoud beloofde heel weinig goed t Is toch vreeselgk Ook is in enkele bladen reeds van dit gerucht gewaagd Het wordt o i daarom tgd aan al deze praaljes cecs een einde te maken In ieder geval is men schromeiyk aan toverdrgven en zeer waarschgniyk berust het geheele geval op een Sauwe grap Vun stroomen dreigbrieven is volstrekt geen sprake Wij weten zelfs nit heel goede bron dat de heer L geen enkele bedreiging of iets vun dien aard ontvangen heeft Hu is ons ter oore gekomen dat de heer C inderdaad een schrgven in zgn bezit gekregen heeft doch de inhoud is van dien aard dat er bgna geen twijfel overbigft of men beeft den man een kool willen stoven misschien wel uit afgunst wegens de belooning die hem te wachten staat Desniettemin heelt het huisgezin zich erg ongerust gemaakt en heeft de politio het hols eenige keeren bewaakt Men deelde ons echter mede dat dit geschied is wgi men des nachts iemand in huis meende te hebben hetgeen echter nie het geval bleek te zgn Ken te Vlissingen gehouden vergadering van plaatselgke winkeliers beeft besloten aan het gemeentebestuur te verzoeken een leening van f 80 000 Ie sluiten en hieruit aan neringdoenden en anderen rentelnoze voorschotten te verstrekken De vereeniging Handelsbelang te Mid delburg zal trachten een kapitaal byeen te brengen nit rantelooze aandeelen Van dit kapitaal zullen neringdoenden die getrotlen yn door de overstrooming kunnen leonen tegen 2 pCt De treinenloop in Zeeland die in naam weer geregeld heet is in werkeiykheid nog zeer ongeregeld i Struik rgwielhandelaar te Haarlemmermeer ontdekte gistermorgen by zyn ontwaken dat door t uilsngden ener ruit door onbekenden 8 zgner fietsen waaronder een damesflets voorts twee olielantaarns een carbietlantaarn benevens een staaf üzor waren ontvreemd Waarschynlgk hebben de dieven het gestelene in een boot gelaten en zyn daarmede de Ringviart overgevaren naar den Akerpolder vanwaar ze vervolgens in de richting van Amsterdam zyn vertrokken De politie is onmiddeliyii op onderzoek uitgegaan Te Tricht een dorp nabg Qeldermalsen was een oude vrouw volgens het oordeel van de onutanders overleden en zooals het betaamde ging men er dadelgk toe over de doodc at te leggen Toen men hiermede gereed was en de mare van dit sterfgeval reeds door het dorp ging kwam de dokter voor de doodschouw en tot verbazing van allen verklaarde deze dat de vrouw niet dood was In afwachting dat de dood toch wel werkelgk spoedig zal intreden liet men de oude vrouw haar laatste kleed maar aanhouden De Amsterdamsche studenten roeivereeniging Nereua stelt zich voor een internationalen roeiwedstryd te houden op 16 en 17 Juni op den Amstel by Amsterdam ter gelegenheid van bet 4de lustrum van de vereeniging Er zullen verschillende nummers geroeid worden nl 2 nummers voor vierriemsgieken seniores en juniore voorts 2 nummers achtriemsgieken seniorea en juniores verder 2 tweeriemagieken aeniores en jnniores en ten slotte S nummers tweeriems culiingsbooteni Een oude heer kwam deze week in het gemeentehuis van Oennep informeercn wanneer hy vyttig jaren getrouwd was hg had zyn vrouw al zoo lang en meende dat de halve eeuw wel zoowat vol moest zgn Men antwoordde bera dat hy reeds 53 jaar achter den rug had Dan hoop ik over zes en een half jaar de gouden en de diamanten brnUott te geiyk te vieren zei by Het bericht van de inhechtenisneming van Hennig te Stettin verspreidde zich onmiddellyk als een loopend vuurtje door Heriyn De conrantenjongens werden bestormd door de menschen die de nieuwste byzonderheden wilden vernemen en het was een drukte op straat alsof de een of andere politieke gebeurtenis had plaats gehad Beriyn dat zoo langen tyd in onrust werd gebracht is nu tot kalmte komea De gavttriyke bo zit eindeiyk achter slot en grendel Dat nen de arrestatie van Hennig een gewichtig geval vond biykt wel uit het feit dat den Keizer onmiddellgk daarvan verwittigd is Hennig ontkent den moord op den kellner Oiernot gepleegd te hebben doch hy schuift dien op den hals van een medeplichtige die volgens zgn zeggen ook den ouden kamerheer v Zitzewitz onlangs in den trein aangerand beeft Hg beweert na z n vlocht nit Berlgn uitsluitend door rywieldiefstallen aan de kost te zgn gekomen doch de politie hecht niet veel waarde aan zyn verklaringen Uit New York wordt gemeld dat Donderdagnacht op den Denver Rio Grande spoorweg bg Portland Colorado twee passagierstreinen op elkaar zgn ingereden 40 menschen hebben hierbg bet loven verloren Een rgtuig vloog in brand en de meeste reizigers kwamen daarbg in de vlammen om Men heeft reeds 15 verkoolde Igken onder de vernielde wagens vandaan gehaald Men meldt aan de N R Ct De justitie heeft een onderzoek ingesteld naar het overlgden van een vrouw te Deinum Fr spoedig na hare bevalling Het Igk is door doctoren uit en inwendig geschouwd Het resultaat is nog niet bekend Uit Deventer meldt men Vrijdagavond ontstond er door onbekende oorzaak brand in het winkelhuis van de firma 1 Zglstra Hzn voorheen W Nikkeis welk huis toebehoort aan den heer Roelufsen bakker Het huis was onbewiond en ongemeubileerd daar de winkeizaak onlangs is overgebracht naar de Korte Bisschopstiaat doch wel waren aanwezig winkelwaren omdat het perceel deels als magazgn dienst deed Het bovenhuis is geheel uitgebrand het benedenbuis slechts voor een klein gedeelte De schade is nog al aanzienigk maar wordt door assurantie gedekt Men schryft van het eiland Ameland In den avond van Maandag 12 dezer is liet dorp Ballum door een ware ramp getroffen Het zeewater door een geduchten storm opgezweept onder medewerking van het springtg overstroomde in een korten tgd het geheele eiland op een klein gedeelte na Door den geweldigen druk van de door felle windstooten in beroering gebrachte watermassa bezweek s avonds ongeveer 10 uur de dyk die de bouw en weilanden rond het dorp gelegen beschermde en binnen weinige oogenblikken waren ook die onder water gezet Het was een treurige aanblik Dinsdagmorgen kon men pas den omvang der ramp in zgn geheel overzien De dgk was nl op vier plaatsen twee ten westen en twee ten oosten van het dorp doorgebroken en in zgn val had het water op die plaatsen groote galen in den grond gescheurd van wei twintig k dertig voeten diep Het zand daaruit gestroomd lag met een dikke laag van soms wel twee voet en hooger over de zoogenaamde miede die over een geheelen omtrek nu op het barre Noordzeestrand gelgkt Langs de geheele buitenzyde van den dgk is de verwoesting zóó erg dat het een wonder mag heeten dat er nog iets van is overgebleven Natuurlgk staat alles nog onder zeewater en het zal nog wel een week duren eer dat langs de afvoerbuizen die gewoonigk dienen om het zoetwater nit de binnenlanden te verwgderon en op zulke waterhoeveelheden niet berekend zgn ia afgestroomd Dit is zooals men begrgpt zeer nadeelig voor de bewuste gronden By een droog voorjaar zal van den hooioogst weinig terecht komen te meer daar de Icanst en stalmeststoffen door het zontwater zgn opgelost of weggevoerd De eerste werkzaamheden moeten nu zgn de verwoeste dyken zooveel mogelgk te herstellen om het zeewater te keeren dat bg een eenigszins hoog getg thans onmiddellgk binnen kan loepen Het allergrootste bezwaar is thans dat men voornameiyk ten gevolge der sedert een paar jaren tot stand gekomen verdeeling van de gemeene buitenweidan de daartoe benoodigde grondstoften niet ter beschikking heeft noodzakeiyk moet de opgeworpen dgk met een dikke kleilaag worden bedekt en die heeft men daar in de nabyheid nu alleen nog maar op particuliere gronden terwyi ook het vervoer door de vele gaten en slooten zeer bezwaarIgk zal zgn Hoogst noodzakeiyk zonde bet daarom zgn om hy het ryk en de provincie beide aan te kloppen opdat zg nog dit jaar de beloofde subsidie beschikbaar mogen stellen om den zeedgk te laten aanleggen die ook de buitendykscbe gelegen grond n voor bet zeewater zal beveiligen en tevens het thans verwoeste zoude insluiten Immers tot Augustus moet het vee op de buitenweiden den kost trachten te vinden met bet gevaar dat lederen dag die kwelders kunnen overstroomen loodat het dan naar het hooger gelegen deel den zandigen dninkant moet vluchten die echter thans door velen na de rerd liDg der gemMne weides reedi ig cultanr wordt gebracht en met prikkeldraad omheind zoodat die oitweg meer en meer wordt belemmerd Van de Hollnm weggeslagen schepen jt bet ééne vrachtschip onder water geraakt en sterk beschadigd Het andere zit op den Frieseben dgk evenals de Maarmaker het door de commiezen gebruikte schip Men beeft te Hollum met hard werken het water baiten den dgk kannen houden De dorpen Hollum en Ballam zyn zoo goed als geheel vrg van zeewater gebleven Binnenkort zal worden overgegaan tot den bouw van de derde chr bedelaars en landlooperskolonie De twee reeds beslaande kolonies zgn liet Hoogeland te Beekbergen en de Ganzeneramcr te Vaassen stichtingen van de Vereeniging tot chr verpleging van bedelaars en landioopers gevestigd te Arnhem Vrydagavond brak brand uit in een verfpakhuis te Pargs veroorzaakt door een ontploffing van een chemisch preparailt De brand breidde zich met grootg speitïeid uit zoodat in korten tgd be geheele huis 5 verdiepingen boog in vlammen stond De redding der bewoners van de bovenverdiepingen was zeer lastig en gevaarlgk Vgttien menschen zyn gewond en een knecht uit het verfpakhuis kwam in het vunr om Stadsnieuws GOUDA 19 Maart 1906 Benoemd tot opzichter van den Tweemanspolder te Zevenhuizen de heer G Van der Sterre te Nieuwerkerk a d IJsel Ken nnderhalf jarig kind te Zwammerdam wist zich van een doosje lucifers meester te maken terwgl de moeder in een naiistbystaand schuurtje bezig was met de wasch Het wist een lucifer aan het branden te krygen met hot droevig gevolg dat welhaast de kleerljes vlam vatten Op het hevig geschreeuw der kleine snelde de moeder aanstonds toe en viind ze het deerlijk gebrand De glings geroepen geneesheer D oest de kleerljes losknippeu vóór het geheel met brandwonden overdekt lichaampje kon worden verbonden De toestand is bedelgk In Haastrecht werd 18 Maart op het terrein aan de Lizeweg voor de ö V C gespeeld de match Sparta Voorwaarts Met half time was de stand 2 0 voor Sparta eindstand 7 1 voor Sparta scheidsrechter was de heer J Samsom van Gouda VBR SJLA C3 VAN DB bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie voor de Gemeente GOUDA gednrendo het kalenderjaar 1905 Den 16n Mei werd op dit schrgven het gevraagde advies uitgebracht j medegedeeld werd dat ons geene groote gebreken waren opgevallen wel was een binnenmuur naast de trap vochtig en kon het privaat niet gezegd worden aan ari 93 te beantwoorden stnnic verspreidde dit evenwel niét Vaststond dat da stank kwam uit de rinkput deze diende te vervallen terwyi het opgraven van den openbaren straat vóór het pothuis licht zou verschaffen in zake den rattenplaag Daar wy tot heden geen afschrift van eenig besluit te dezer zake ontvingen vermoeden wg dat de toestand nog dezelfde is als ten tyde der klacbt 3o den Gn Maart over stank opatggende uit het riool uitmondende achter de Kerk Daar zelfs by herhaald bezoek geen stank werd waargenomen werd deze klacbt geroyeerd 5o den 22n Juli over een verstopt riool der porceelen Wgk P Nes 94 99 Turfsingel Den 27r Juli werd de aandacht van B en W hierop gevestigd die bg besluit dd 22 Augustus den eigenaar gelegenheid gaven tot 9 September om verbetering aan te brengen 6o den 12n September over den stank die opsteeg uit de straatkolken in de Crabethstraat Oen 30n September werd aan B en W geschreven en medegedeeld dat o i de oorzaak moest worden gezocht afgescheiden van den stank uit de wetering en de naastbyzynde slooten in de te hJoge ligging van de monding van bat hootdriool uitmondende in het midden van het Zuideipk landhoofd der brug over de Janveriwolleweterini waardoor vooral bg Noordeiyke winden de in de riolen zich bevindende gassen door de straatkolken zich in de straat verspreiden Geadviseerd werd de mondin van genoemd riool te maken onder het niveau van de laogal reorksneodt pold tvit ntud Den lOn October deelden B en W ons mede dat bet verlagen van de monding van bet hoofdriool in de Crabethstraat een beiwaariyk en kostbaar werk was tot welks uitvoering zg niet dan noode zonden willen esluiten Huns inziens kon evenwel de door ons bedoelde stank niet voorkomen nit de in de straat aanwezige straatkolken daar deze uitsluitend dienden voor afvoer van hemelwater en voor zoover hun bekend was niet aangesloten waren aan genoemd hoofdriool De verzekering werd evenwel gegeven dat zg riool en kolken zouden laten nazien en het mogeiyke zouden doen om verbetering van den toeatand te verkrggen C Verontreiniging van de lucht Den 20n Maart vestigde de heer H O Weming onze aandacht op het stofvrerend middel Perolin en verzocht in de gelegen beid gesteld te worden voor de Commissie een proef te nemen Dit geschiedde den 13n Mei de Commissie constateerde dat geen stof bg bet vegen van het vrg vuile kleed werd veroorzaakt lo Den 28n December 1904 werd geklaagd over ilcn stank die werd verspreid door de Vischmnrkt den 4n Mïart werd aan B en W geschreven medegedeeld werd dat de aangevoerde visch meer op den openbaren weg dan in bet gibouw werd uitgestald afgeslagen en verhandeld dat dit zeer was af te keuren niet alleen omdat de passage zeer belemmerd werd maar ook uit een gezondheidsoogpont te meer daar dikwyis na afioop der verkooping de visch op den openbaren straat werd schoongemaakt voorts werd er op gewezen dat de afval meestal op de banken en den grond werd achtergelaten v oor zoover zg niet io een onbewaakt oogenblik in de Gouwe werd geworpen torwgl er geen gelegenheid was om met behulp van een straal der waterleiding de banken grondig at te spuiten Geadviseerd werd of de visclimarkt Ie verplaatsen naar een grooter terrein óf eenige verbeteringen te doen aanbrengen bestaande in bet doortrekken der middenbank het doen vervallen der dwarsbanken het plaatsen van een yzeren hek aan de gde der Gouwe en het aanbrengen van waterleiding lerwyl voorts er op werd gewezen dat de ledige manden niet buiten maar in het bggebonwtje dienden te worden opgeborgen Den 6n Mei deelden B en W ons mede dat de Vischmarkt voorzien was van een goeden waterdichten vloer terwgl in do hal waterleiding en nieuwe banken naar gelang van de behoefte te plaatsen en in te richten zonden worden aangebracht Ten slotte zouden de ledige manden in het zgn vischhiiiSJe wordeif geborgen en in het vervolg de visch niei meer op straat uitgestald afgeslagen en verhandeld worden 2o Den Sn November werd geklaagd over stank veroorzaakt door den beerput van perceel Wgk H No 208 Vrouwesteeg Deze pnt bleek geheel vol te zgn en mede te dienen voor opname van het menageen spoelwater den 21n November werd dit aan B en W medegedeeld die den 6n December besloten de eigenares aan te schrgven tot het doen ledigen der beerput en het verbeteren van den afvo er van het menage en spoelwater én dit wel vóór 15 Januari 1906 D Begraafplaatsen Deze werden in het atgeloopen jaar niet bezocht Wordt vervolgd BEUES YAN EOTTEEDAM VRIJDAG 26 JAN 59 i 59 L K H K Staattleentnqen Portugal Oblig 3o Serie fr 050 3 Oblig 39 Serie fr 2500 3 EosiASD Iwang Dombr Obligatien 41 74 74 AziE Japan Obligation 1899 4 CoiuMïiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis LIOO IV 24V 4 4 101 977 4 100 4 99 4 100 Bj potAeti Bankén Pandb idem idem Paodb Botterd Hypb Pandb Eotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Paudb Stedeiyke Hypb Pandb Dtrechtsche Hypb Pandb ffestlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScieepsHypb 4 lOOV Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deolger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 andb Hollandsche Hypb 4 99 andb Nationale Hypb 3 98 andb G Hypotheekbank te miterdtm 4 100 I H orwgUming€n Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw My A I 367 Diversen My tot Ezpl Laan vM Meerdervoort 19 12 i 89 Premieleeninqen bui oiG Loten Stad Antwer ien 1887 1 102 Seheepvaart Maatêc iappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 381 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 19 Maart No 5055 1 5000 12926 f 1500 2207 on 14359 ieder f 1000 1372 en 13393 ieder f 200 3662 19408 19635 on 20866 ieder 100 102 20 23 33 210 39 63 78 84 92 308 21 61 69 88 415 558 97 616 74 707 14 32 60 805 61 933 35 48 91 1004 12 70 98 1102 14 16 25 59 1215 27 30 86 1312 88 1403 22 38 40 64 1511 51 84 1606 1665 1738 68 96 1824 29 30 1901 24 34 2026 86 98 2118 30 36 Prgzon van f 20 4934 8071 11281 89 11341 88 55 8281 11404 8321 90 8411 11627 35 11674 43 79 57 11708 8542 50 63 64 83 84 8600 88 7U0 11856 34 73 37 92 8800 93 69 95 73 11967 75 12009 8900 65 25 12365 9000 68 4 12433 2137 39 2231 34 98 2433 48 57 87 2 508 64 87 92 26Ü5 8 47 68 74 2711 83 2834 70 2934 35 38 3099 3192 3259 68 3306 26 31 78 90 98 3442 82 3538 63 3641 76 3810 13 3904 11 18 79 83 84 4002 41 69 4108 36 58 4258 61 4363 92 4407 4527 32 4618 41 72 4768 4837 39 85 4921 11277 17693 62 5051 78 5111 30 40 75 5200 5307 66 5455 99 5500 71 5657 68 5726 12 5835 73 5900 12 65 93 6038 45 85 96 6171 79 6265 6342 53 84 6314 31 45 6715 18 33 0811 49 85 6902 69 73 99 7005 21 59 14315 17710 14402 17846 26 17907 34 18002 53 37 14527 85 75 18164 86 67 14730 18230 77 89 14840 18335 84 1843214931 53 Hl 83 15009 18586 97 18677 15145 84 65 18707 15324 18804 77 67 15319 79 1540 18907 12514 30 46 69 9 19025 34 45 63 50 75 98 94 19159 9166 12607 76 11 9206 45 20 78 42 12705 15546 61 62 91 7 19205 15661 19301 67 30 93il2 9419 34 56 66 24 27 32 45 91 15716 43 60 72 15885 19448 15908 57 48 77 69 195G5 97 12860 9512 12910 33 31 96 61 9622 13083 55 13129 16049 48 85 79 161 57 19658 77 9712 43 96 9877 87 31 59 76 13212 24 59 3 10048 99 7179 10100 13473 7200 10258 13522 29 10421 24 97 54 13604 7472 89 78 10523 84 38 7532 10624 13725 88 62 13853 7609 10781 13907 7705 10838 42 40 52 14054 7803 97 76 44 10900 14109 63 9 70 7929 11037 92 8001 81 14200 46 11133 13 84 88 16231 19828 16312 50 37 59 41 19949 62 20052 16439 20228 16609 45 72 76 78 88 97 20238 16730 84 81 40 81 77 20411 lb 814 24 26 55 16930 20571 34 84 65 97 69 20614 17038 20705 67 20854 17150 20950 91 64 17202 83 91 92 17501 17689 13 17332 Oiilvaiigcii de NOUVEAUTÈ S in COSTüUIS TilLLEüIlS en KEGENMAXTKLS Veemarkt te Rotterdam Mftaodag 19 Maart iqo6 i Vette ossen en koeien goede aanvoer pryzea waren voor iste kwal 36 2de kwal ja 3de kwal 17 cents per half kilo Vette lulVercn go de aaovoer pr s a waren voor hJiïk ro i f Vette varkens redelijke aanvoer prijien w ren voor sle k l 30 de k 29 ti kw Ti cents per halt kilo Schapen weinig langcvoerd Handel i et ee e chapen prgslloildtiul veile Kalreren en Varkens traag tot lagere prij eii VERSCHEIDENHEID In het Ziekenhuis te Groningen is opgenomen een vierjarig knaapje uit Kostverloren in de onraiddelliike nabijheid van Groningen bg wien zich pokken hebben voorgedaan Tegen uitbreiding der ziekte zgn terstond alle maatregelen genomen In de school te Hoogkerk is gelegenheid gegeven voflr kos liBlDTSSENZOtlEN FABRIKANTEN VAN NATin RROOMHOTKU uit ijjen Melkmj MÉLANGES on MAR A1 INK Specialiteiten in iljlBHANDK KOFPTI uit eig on stoomltofflebranderij KAAS lechtstieeks van Ie b Jefeii en TH BE 140 5 aïT WAPEN 7ANi5TEN A d ZUID HOLLAND üftgarandeery yulvere atuurrooraboter 74 c p pond Ter vervanging van 1ste kwaliteit Naluurroomboter nieli heter éam BLUYSSEFS Hollandsche Mélange in aukkcn van pond A 43 c p pond BLUYSSEN S Deensclie Mélange uitgewogen A 8 c p 1 pond BLUYSSEN S Gewone Mélange uitgewogen A flO c p VI pond Verder uitrauiitende kwaliteiten MAHGAKINE K 3 39 30 en 44t c p l i pond Neemt Proef I KAAS ik cent p r tiiK iid i i S3 cent per piiiid a 33 cent er iiuiid Ailcf6jiiste H r vette OOIJOHCHE liesfe vette GOUDKCriK Vllei fijnste gcieil l io eii LKIDSClIB neeinl Proef KOFFlIi Kxtra in pakjes van iimd k 0O rent per i oniI Verder iiitiiiunteiide kwaliteiten il 34 3t 30 40 en 3fl e p pond neemt Proef THRK 2 Zuivere bi onder geurige sterk wnterlioiidenile en verheerlijk smakende kwaliteiten II O en KI e ier ons neemt Proef ALLES MET CADEAU 1 2 en 8 bons e 9 en 12 3 3 31 en 4 deelig 36 3 f 2 9 en 10 7 en 8 3 4 6 en 7 2 en 2 IV n 2 30 2 2 2 17 en 2 Ontvangen voor bons de volgende i ei innllleerile artikelen Marmerbakjes 5 6 en 7 bons Hchalen Grgze en blauwe pannen 4 5 Waterkannen C 7 8 n 15 t Nachlpotten Vergieten 7Vi Trechters Hrjjze en blauwe oliekannen 9 Drinkflessohen 11 en 15 Waschstellen 5 Orgzeeo b aawe emmers6 en 7 Theeblarenbakkeo Snelkoker Ketelljes 6 Bekers Snelkokers 8 Stoelpotten EenvlnmPelroleomstellenlOenl7 Waterscheppers Drievlam J5 Rotervlootjes Ketels met zak 9 10 en 16 Hroodhakjes Ketels zonder zak 9 en 10 Boterschaalljes Steelpannen 1 l j en 2 Soeplepels Kofflekannen 9 12 17 IH 20 Schnimlepels 23 24 en 27 f bocoladekel ls Theepotten 9 10 15 18 19 en 32 Vetlepcl Vloerblikken 4 5 en 6 Hrocntenlepel Etendragers 6 Sanslepels Zeepbakken Vi 2 en 2 Theezeeljes Borden 2 1 Snikerscheppers Melkkukers 7 2 bons Bonte handdoeken dinke maat en beste kwaliteit Witte banddoeken i Witta zakdoeken 1 bon TeC niJ t ivijdstraai 157