Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1906

KENNISGEVING OLIKGRAAF en HOüuHEEMUADBN van SCHIËLAND doen te weten dut op üonderdafr 5 April l906teNmimerkerk ad IJssel in liet GemeentehuU zal worden g ehouden de verkiezing van een HOOFDINGELAND van Sthielanil In hot 3e distiict van het Hoogheemraadschap ter vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van tien Heer E JONGEN EEL die in 1909 aan de beurt van a treding zoude zijn geweest l ijKOBAAf en HooGHUKMiiADKN van S chieland De HecretarU Rentmeegter De Dyhgraaf i J VATLLANT P D KLEIJ VEH By alle borataandoeningen zware verkoudheid keelpyn Influenza bg alle vorsiymingen sigmhoeat kinkhoest en mazelen by benauwdheden asthma en ziekelgke aandoening der ademhalingsorganen is ftil middel VIJGENHONIG is een 7uirer natuurmiddel bereid nit Californischevygen on den besten rynlandachen druivenhoning VIJGENHONIG heeft 80 pCt meer geneeskracht dan de meest verbreide middelen VIJGENHONIG geelt dadeiyk verlichting en geneest den hardnekkigsten hooft VIJGENHONIG verdient de voorkeur boven alle chemische middelen die byna altyd Uw maag bedorven Neemt en proef met de VIJGENHONIG I Per flacon in nette kartonverpakking EEN GULDEN Te Gouda bg J ZIELSTRA Schoonhoven by v ZESSEN VAN DAM Vau JJen Haag CevensverzeUeritid IHaatscbappii acv i i i t DordrccDt 0 rl M In WJi maatfcoappelijii KapiMal veH k na t 3 000 0 0 aerztlurd Bcdraa ruim 0 nilll R Mr ralai Ut illlMa internationale recht toch nog tot het gewensclito doel Jial leiden Mocht de conferentie mislnkken dan zon Dolt8chland daarvoor de verantwoordelijkheid niet hebben de gevolgnn zonden niet erger zgn voor ons dan voor anderen Verspreide Berichten KKilKRUK De Agence Have spreekt het bericht omtrent de nitwijzinK nit Frankrijk van koningin Natalie van 8ervlé in verband met de boedelbeachrijving tegen Het socialiütlBcb comité van St Ktienne heelt bij motie verklaard d it Briand ondank het feit dat hij minister geworden ie blijft behooren tot de aocialistieche partjj In dezelfde motie werd vertrouwen in den socialistischen minislerraid nitgosproken De Kamer nam een motie aan van Laeies om de loonen der postbeambten ten plattelande te verdubbelen gedurende den verkiezingstijd ülIITIClir AKD Dnitschland telde in 1900 56 367 118 in weners in 1905 60 605 183 inwoners een vermeerdering das van 7 52 ptJt Het aantal steden boven 100 000 inwoners klom van 33 tot 41 Tairtike Russische famllien die Rnsland wegens de hoerschende uniuslen verlieten en zich in Breslau neertieten liebben bevel ge kregen tegen 1 1ani de stad on het land te verlaten Kosa Lnxembnrg is te Wirschan in den citadel ondergebracht WA kr zij goed behandeld wordt Ken huiszoeking bg de familie waarbij zij gewoond heeft bleef vruchteloos KNOIiLtSI Thans wordt officieel medegedeeld dat de Sokotoopstand gedempt ia en ilat de Mahdi is omgekomen De door Winston Chnrchil in het Lagerhnis uitgesproken redevoering over bet geoselen van Ohincozen verwekt levendige verontwaardiging in Transvaal Volgens de Tribune geschiedt de onderdrukking van den opstand in Natal zoo hardnokicig dat verscliillende onsohnidigen getroffen worden Hot congres van den Afrikaanderbond werd te Ceres geopend met een rede van den voorzitter Theron die de zegepraal der liberalen in Engeland begroette en hoopte dat de regeering de politiek ten opzichte van de Chineeren zou doordrijven Shasje De Catalonische onlusten vooral te Barcelona dnren voort De universiteit aldaai is gesloten na een gevecht met de politie waarbj drie studenten werden gewend iTiLIE De Vita deelt onrustwekkende bijzonderbeden mede over het werken van Duitsche agenten In Tripoli Er worden o a circulaires verspreid waarin staat dat de keizer de beste vriend van den sultan is enz Weldra zal er een Duitsche missie aankomen die quasio een wetenschappelijk doel heeft maar inderdaad politieke oogmerkeu koestert Qemenifde Berichten De vorige week is in Dnitschland weder een merkwaardig geval voorgekomen van de opheffing eoner reeds in uitvoer gulegde veroordeeling In Januari 1903 werd bii Hamm een marskramer overvallen en beroofd Deswege stond weldra een boerenknecht te reeht die in Maart 1903 lot 6 jaren tuchthaisstraf werd veroordeeld Wegens een gebrek in het vonnis vernietigde het hoogste gerechtshof dit mnar ook na de tweede behandeling sprak de jury het schnidig uit en werd dezelfde straf opgelegd De veroordeelde hield standvastig vol dat hy onschnldig was maar een eerste verzoek om revisie werd ongegrond bevonden Anders ging hU thans mot een nieuwe poging Het was gelukt eenige personen op te sporen die nu als getuigen gewichtige verklaringen aflegden maar zich biJ de vroegere behandeling niet hadden aangemeld om geen last ie hebben Z j brachten aan liet licht dat de roof door twee andere personen was gepleegd De nieuwe behandeling eindigde dan ook met de vrijspraak van den veroordeelde die reeds hjjna drie jaren in bet tachthals had doorgebracht Uit New York komt het bericht dut de anarchist Johann Most aldaar overleden is Hij was in 1846 te Augsbnrg geboren werd eerst b ekbinder daarna medewerker aan ecinal democratische bladen Te Mainz en te Berlijn redigeerde by blaadjes zyn redaeteursbarean telkens verwisseld met de gerugenli Tui 187i tot 77 wu hy roor Chemnitz lid van den Duitschen rijksdag toen hy nii t herkozen werd begaf hg zich naar Londi ii on maakte ook daar met de gevangenis kennis ter zake van een artikel in zgn Freiheit over den moord op keizer Alexander II Moift gaf den raad de overige sonveremen nu ook maar op te ruimen Hij verhuisde naar de Vereenigde Staten e wekte daar nu en dan nog opzien met zfin anachisiischt artikelen Naar de Q C verneemt is onlangs door lomaiid iii Groningen een renpa tr l aangi kijclit voor f 80 Eenige dagen later werd hii wier verkocht voor f 300 en no is het nog eeni in handen van een anderen eigenaar overgegaan voor den prns van f 1000 Men meldt uit ïiel van 18 Maart Toen hedenochtend te 10 uren het café van den heer Jansen op de Varkensmarkt niet geopend was trok dit de aandacht der huren Ken neef liet de woning openen en vond het echtpaar bewusteloos in de slaapkamer De gassen ontwikkeld door een gesloten vnikacliel waren er de oorzaak van De man was liet ledikant nitgestaptora hulp in te roepen doch bewusteloos neergezegen De echtelieden zyn boewei uiterst zwak het gevaar te boven PosterÜen en Telegraplilc Benoemd 1 Maart tot brievengaarder te Resteren W P van Doorn 16 April tot directeur van het post en telegraafltantuor te Sneek A C Cramwinckel thans in gelyke betrekking te Oldenzaal Geplaatst 16 Maart te Almelo de klerk der postergen en telegrafie K Santing was met inililieverlof Verplaatst 2 Maart de vrouwelgke klerk der postergen E V Boog van het bgpoBlen telegraalkantoor Parkstraat naar het hoofdtelegraafkantoor te s Clravenhage de klerk der posteryen en telegrafie D I J Trouw van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypoaton telegraaikanloor Parkstraat te s Uravenhage 5 Maart de surnumerair der postergen en telegrafie K F Mulder van Amsterdam postkantoor naar Kotterdam telegraafkantooi 16 Maart de klerken der postergou on telegrafie H H Veenhuis van Dokkum naar Heerenveen en H Hamstra van Leeuwarden poatkantoor naar Dokkom 1 April de commies der postergen 2e klnsae K W Langcreis van Amsterdam byposten telegraalkantoor Bilderdgkstraat na ir Delft do klerken der postergen en telegrafie L C Lagaag van Rotterdam telegraHfkantoor naar Middelburg telegraafkantoor P P Hacquébard van Middelburg telegrfialkantoor naar Rotterdam telegraalkantoor J W H M Meger van Ngmegen postkantoor naar hut telegraafkantoor aldaar U L Dekkers van Kaalte naar Zwolle telegraafkantoor S Wiusemins van Zwolle telegraalkantoor naar Kaalte M Koot van Amsterdam telegraafkantoor naar Hilversum W Begeri van Oss naar Roermond on C Kars van Roermond naar Oss 16 April de hoofdcommiezen der telegrafie W H M de Veer van Amsterdam naar Rotterdam P Nieuwonhuizeii van s Hertogenbosch naar Rotterdam en 1 A Schwaanhuyaer van s Oravrnhage naar Amsterdam de commiezen der telegrafie Ie klasse J M Rongen van Zwolle en F J van Vloten van Leeuwarden beiden naar Amsterdam de commiezen der telegrafie 2e klasse S W Röhiier van Velp naar Zwolle H Pott van Harlingen naar Leeuwarden J H Wonnekes van Amersfoort naar Amsterdam en J A Wagenvoorde van Heerenveon ö van Megcheleo van IJmuiden en J den Heyer van Scheveningen allen naar Rotterdam 1 Mei de commies der posteryen en telegrafie 4e klasse A Kuiler van Apeldoorn naar Arnhem telegraafkantoor de commiezen titulair der postergen en telegrafie B J C Oudenampsen van Terborg naar Hilversum onder intrekking zyner verplaatsing naar Oldenzaal J W Tboolen van Hilversum naar Scheveningen A den Haan van Bolsward naar Oldenzaal C Maddo van het hoofdtelegraafkantoor naar het bö post en telegraafkantoor Gondsche Singel te Rotterdam onder intrekking zyner verplaatsing naar Tiel en F E J de Brugn van Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Qoudsche Singel naar Tiel de klerken der poatorhen en telegrafie D Leguit van Tiel naar Rotterdam telegraafkantoor en j H Halm van Baarn naar Apeldoorn dé verplaatsing van den commies der posterijen 2e klasse E O Rdstenb l van Hilversum naar Leiden zal ingaan 1 Mei inplaats van 1 April Eervol ontheven van het beheer 16 April van het bgpost en telegraalkantoor Straalmanstraal te Ngmegen de commies det telegrafie lo klasse W L P Wozepoel en verplaatst naar s Hertogenbosch van het bypost en telegraafkantoor van Limburg Sttrumatraiit te s Gravenhage de hoofdcommies der telegrafie T O de Jong en verplaatst naar het hoofdtelegraafkantoor tMur Eervol ontslagen op verzoek 1 April de brievengaarder te Dwingelo J B Bareld8 de brievengaarder te Melissant M Roog 1 Juli de brierengaarder te Oorsel J van der Mey Stadsnieuvirs GOUDA 20 Maart 1906 Schipper W M Steketo roer met zgn stalen klipperschip genaamd eenige zoons vanmorgen een lantaarnpaal stuk van de brng aan het rabat alhier de heela kap met brander werd totaal vernield alsmede eenig ornamentwerk beschadigd Op laat van de beambten van de rgks waterstaat moest de schipper na ingesteld onderzoek omtrent de vermoedelgke kosten tegen kwitantie een zeker bedrag storten ter verzekering der richtige herstelling van de gemaakte schade De heer A de Bruin thans agent van politie Ie klasse alhier is door dun burgemtcster bevorderd tot boofdageut van politie Van den landbouwer G den Bal vort in den Zuidplaspolder te Moordrecht zgn Zaterdagmorgen 4 schapen door een hond afgemaakt Stolwuk 19 Maart In de heden gehouden vergadering van den Gemeenteraad is lot Gemeenteontvanger benoemd de waarnemende ontvanger de heer K Marek alhier VAN IJK bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie voor de Gemeente GOUDA gedurende het kalenderjaar 1905 HOOFDSTUK IV Volkshuisvesting Do formulieren vhn aangiften bedoeld in artikel 9 der woningwet die wg elke maand ter inzage ontvingen van den Inspecteur van het Bouw en VVoningtoezicht werden ge bteld in handen van de leden F van der Straaten en J de Bruyne en daarnaar geretourneerd Volgens artikel 14 der bouw en woningverordening ontvingen wg een teekening van eik te bouwen of te verbouwen perceel in deze gemeente in drie gevallen gaven deze aanleiding om aan B en W lo schrgvon nl lo den 7n Juli naar aanleiding van hun besluit dd 16 Mei 1905 waarby vergunning was verleend tot den bouw van 2 woonhuizen aan den Rotterdamschen of Hoogen Schielandscbon Zeedyk en 2o eveneens den 7n Juli over een besluit van gelgken datum houdende vergunning tot het bonwen van 2 seinhuizen dror de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen De aandacht van B en VV werd or op gevestigd dat de hoogteligging van de onder die gebonwen aangegeven fundeeringen respectievelgk bedroeg f 2 60 en 1 38 M A P alzoo overeenkomende in het Ie geval met 3 05 M boven den gemiddelden ebstand van den IJssel en in het 2e geval met 0 52 M boven het zomerpLil von den polder Bloemendaal Daar deze fundeeringsboogten in strgd waren met bepaalde in artikel 67 der bouwen woningverordening vermodde de Commissie dat in beide gevalUn materialen zouden worden gebruikt die vermits zg met de lucht in aanraking zouden komen tegen bederf bestand waren daar dit evenwel nit de teekeningen niet bleek zouden wy er prgs op stellen indien dit voortaan op deze vermeld werd ten slotte werd in overweging gegeven by een eventneele herziening der verordening in deze leemte te voorzien Bg schrgven dd 19 Juli deelde B en W ons mede dat de fundeeringen werden gemaakt van gecreosorteerde palen on vloerplaten 3o den 12n Decembor naar aanleiding van bun besluit dd 15 November waarby vergunning was verleend tot bet verbouwen van het woonhuis aan den Kattensingel Wgk Q No 116 daar evenwel het bestaande perceel geheel wordt afgebroken kan men moeiiyk spreken van verbouwen De Commissie deelde aan B en W mede dat op de overgelegde teekening niet was aangegeven dat ook de zgmuiun zouden worden bebeid wel bleek uit de teekening dat het plan bestond in te binten in de zgmuren der belendende perceelen Hiertegen meenden wy te moeten opkomen eensdeels omdat artikel 66 der bouw en woningverordening paalfundeering voorscbrgft voor allo muren voor hot geheele gebouw en dispensatie van dit artikel niet is toegelaten anderdeels omdat ona gebleken was dat de zymnren der belendende perceelen niet of niet voldoende beheid waren hetgeen bleek uit het zichtbaar zakken van den zymuur van perceel Wyk i No 117 zoodat meerdere belasting van dezen munr zeer was af te keuren Derhalve werd in overweging gtgtvan tu hun btiluit vu 15 Nor alsnog tae te voegen de bepaling dat ook de zgmuren van perceel No 116 moesten worden beheid Den 29n December zooden B en W ons toe onder mededecling dat zg zich met den inhoud daarvan vereenigden een rapport van den Inspecteur van t Bouw en Woningtoezicht hierin werd gezegd dat in de beide zgmuren niet het minste scheurtje viel te ontdekken geen van beiden zouden worden verhoogd terwgl de eigenaar vac perceel y No 116 medeeigendora van de zgmnur van perceel No 115 had Voorts meende de inspecteur verschil te ontdekken tusscben het gebruik maken van bestaande en het optrekken van nieuwe muren terwgl ten slotte hg niet er van overtuigd was dal de fundamenten van de belenbende perceelen niet in staat w treu den bovenbouw te dragen was dit wél zoo dan bad onze Commissie geiyk Daar de Commissie van dit laatste overtuigd was en de feiten deze overtuiging bevestigden werd den 18n Januari 1906 aan B en W medegedeeld dat van scheuren in de zijmuren door ous niet was gerept wel van zakken van de zgmuur van perceel Wgk q No 117 dat het ons gebleken was na walerpassing dat deze muur lang ongeveer 9 5 M 22 C M was gezakt d it dus de fundamenten niet in slaat waren gebleken den bovenbouw te dragen en bovendien het geheele perceel No 117 was verzakt en overhelde tegen No 118 dat de noordmuur was gescheurd terwgl de ramen in dezen munr niet meer te lood stond n dat dua meerdere belasting door inbinten ten sterkate was af te keuren voorla werd er ten tweede male op gewezen dat B en W niet bevoegd waren dispensatie te verleenen van art 66 en ten slotte gepersisteerd by ons verzoek nedergelegd in ona aJvies dd 12 December 1905 onder mededeeling dat indien aan ona verzoek niet werd voldaan wy ona verplicht gevoelden de aandacht van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid op deze questie te vestigen Aan het systematisch woningonderzoek wordt geregeld doorgewerkt onderzocht zgn de Wgken A B on N tellende respectievelgk 48 70 en 314 woningen vnn 1 3 vertrekken terwyi Wgk O bgua geheel onderzocht is De vragenlgsten worden verwerkt in tabellen terwyl het plan bestaat na het onderzoek van alle wgken een verslag samen te stellen Door de Commissie werden in 1905 verschillende perceelen onderzocht en aan B en W voorgedragen ter verbetering soms ter onbewoonbaarverklaring door den Gemeenteraad lo den 18n Februari de perceelen W jk L No 120 en 121 Groaneweg deze voldoden niet aan art 111 j 81 en nan art 119 der Bonw en Woningvorordoning den 7n Maart baslisten B en W dal vó6r 15 April de perceelen verbeterd moesten zgn zy werden evenwel afgabrokoa en vervangen door een nieuw gebonw 2o den 8n Mei de pcjceelen Wgk N Noa 3s 4n Kleiwegsteeg en 106 Nieuwe Haven Do eerste twee bovonhuizon bezaten geen privaat terwgl het laatste noch van een privaat noch van eene gelegenheid tot het bekomen van goed drinkwater was Toorzian Den 30n Mei werd door B en W besloten dat vóór 1 Augustus de perceelen moesten voldoen respectievelgk aan art 93 93 en 93 en 95 3o d£n 28n April perceel Wyk G No 96 Lombardach watertje Deze woning had oen hoogte van 2 10 M het privoat was niet voorzien van een deur en kwam nit in den keuken terwgl de verlichting slecht was Bg besluit van 23 Mei werd de eigenaar verplicht vóór 1 Augualua het perceel in overeenateinming te brengen met de artt 92 94 en 111 j art 84 den 9n Augustusdeelden B en W ons mede dat zg op eendesbetreffend verzoek van den eigenaaralsnog hem uitstel hadden verleend tot 16 September Den 3n October berichten B en W dat bet ona gebleken was dat geen dor voorgeschreven verbeteringen aan perceel No 96 was gebracht dat het ons voorkwam dat de woning in baren tegenwoordigen staat ongeschikt ter bewoning was derhalve gaven wg B en W in overweging het perceel tor onbewoonbaarverklarlug aan den Gemeenteraad voor te dragon Dit geschiedde den 7n November de termijn van ontrnimiug werd daarbj bepaald op 3 maanden 4o den 16n Juni perceel Wgk H No U Naagerstraat Medegedeeld werd dat dit perceel van ouden datum zeer verzwakt was dat de grootste hoogte bedroeg in het eenige woon tevens slaapvertrek 2 16 M de minste 2 03 art 92 eiacht 2 25 M dat het privaat zich in deze kamer bevond ea niet voorzien was van een raam of lachtkoker dat de vloer van dit vertrek lang miostena 0 10 M ondsr bet niveiu van den openbaren straat terwgl bet perceel niet voldeed aan art UI j art 84 licht eo lacht Hitadien aven wy B an W In overweging het teronbewoonbaarverkiariac aan den Gemeenteraad voor te dragen daar naar onze meening het perceel onbewoonbaar was en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kon worden gebracht Wordt vervolgd 381 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Dinsdag 20 Maart No 6457 f20000 16206 f 1500 2802 4678 7500 en 10329 ieder f 400 14898 f 200 1946 2355 6199 7899 10434 11137 I43S3 14933 en 18184 ieder f 100 Prgzen van f 20 55 3080 6380 9422 12747 15630 18206 69 3106 6426 90 59 63 76 99 23 6575 9557 92 15786 18306 137 51 98 80 12833 15828 42 44 83 6652 9 i03 83 73 58 304 3209 80 9759 95 93 59 65 3117 6756 9821 12903 15945 77 414 44 65 9929 11 46 18406 67 52 68 84 68 63 10 72 89 96 86 13026 94 23 530 3524 6843 87 48 16017 63 34 47 6903 10007 62 56 18509 62 92 18 30 61 16125 51 786 3635 39 38 97 29 53 89 3739 78 66 13120 43 18641 875 46 7019 10175 37 93 44 93 3843 24 89 44 16207 53 920 4081 29 95 85 16344 91 41 4111 42 10201 13227 87 95 1010 4202 65 53 13327 16435 18716 36 41 66 95 35 16637 48 86 81 67 10336 45 67 70 1111 4338 7115 10508 56 16604 97 80 90 61 16 13407 0 18800 1239 4417 67 60 22 22 30 97 43 69 92 42 46 56 1309 49 7204 95 13569 48 18949 31 65 64 10663 13630 63 80 37 4531 7349 10928 39 73 19027 1404 42 7506 34 56 90 61 13 46 96 90 13727 16700 19164 18 96 7650 11032 13881 15 19215 45 4657 60 11106 13923 49 52 60 92 74 93 45 82 66 1539 4776 7809 11256 82 97 19302 1667 4819 19 82 14013 16804 61 95 4969 7905 11393 14151 44 79 1707 5086 25 11419 53 79 19416 12 5158 41 11537 76 80 78 64 70 8040 62 14239 16970 19507 1821 88 8102 69 14302 73 22 33 5206 81 11618 6 17023 47 52 55 83 71 20 73 57 70 70 90 11761 14408 17145 81 1900 90 8215 65 95 51 19659 28 97 8347 69 14521 17239 70 2039 5343 8451 97 49 17321 19707 53 80 8523 11860 1460G 29 19811 2224 5434 30 11902 13 47 19963 61 83 38 61 30 94 20040 2325 84 79 12025 63 17 508 20116 63 98 94 32 86 26 48 2498 5675 8634 33 14748 17643 20245 2540 90 8709 48 14956 47 20314 2613 5651 14 63 15096 177C8 37 28 5728 61 82 15106 17825 7 5 03 5851 70 12117 8 17925 93 83 5943 94 39 57 29 20405 98 50 8806 12304 98 31 20772 272Ö 6075 8924 38 15294 47 86 49 6112 76 76 15389 93 20807 2810 44 9075 12407 91 18007 66 25 6220 9219 13 15441 8 64 50 30 28 12517 60 82 70 57 69 36 12614 96 83 20918 69 81 44 20 15620 18159 23 92 89 50 63 29 71 69 2904 6333 77 66 63 73 25 70 86 12704 92 85 3028 BEUBS VAU BOTTEEDAM VRIJDAG 26 JAN L K H K Staat leemn en PoBTiioAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSLAKD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziï Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLCVBiA Geoonsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepia L 100 IV 241 1 Hypothetic HypotheticBan ken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 lOlV Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hyah 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 1007 Pudb Nederl Hyp A Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Sohoeps Hypb4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank tePiimsteidam 4 100 Spoorwetfleeninffeti Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 PtveVBen Mg lot Expl Laan vanMeerdervoort 19Q2 89 PremUleenïntfen b i oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatscliappijen Aand Holland Uulf Stv My 35 VERSCHEIDENHEID Uit Winschoten meldt men Alhier is gevankelgk binnengebracht de 21jarige K de V bchipper gedomicilieerd te Veendam verdacht van aanranding der eerbaarheid gepleegd te Stadskanaal op een doofstom meisje Na door den heer rechter oommis aris Ier inslrnctie van strafzaken te zyn gehoord is de verdachte naar bet buis van bewaring uvnrg bracht Terwille van de waarheid dienen wy mol ding te maken van een ingezonden stukje van den hoer M M J Vletter lo Middelhariiifi betre fende bet vermflkelgke berichtje van den slapenden organist Genoemde heer verwgzende naar dit verhaaltje gaat voort Dit bericlitje overgenomen uit de Maasen Scholdebüdo is oven lasteriyk nh leugenachtig In myn bezit toch is de volgende verklaring Ondergoteekonde W Nieuwlanil correspondent der Mias en Scheldebode verklaart bil dozen zgn spgt de eer en den goeden naam van don lieer VI M J Vletter organist der Ned Herv gemeente te Middolliiirni i te hebben aangetast en wel in genoemd blad van 14 Maart onder berich ten uit Middelharnis als historisch vermeld Hg erkent tevens dut bedoeld belicht gelieel bezgdeii de waarheid was ia getcohond De curreaponilenl der Maas en Sclieldcbodo W NIEUWLANü Deze conespoiidont van het antirevolntionnaire orgaan zal wel doen de woorden van den in zgn bericht genoemden Psulm 141 vera 3 voortaan indachtig te zyn Zet Heer een wacht voor mgno lippen Behoedt de deuren van ingn mond Opdat ik mg in geenen stond Iets onbedachtzaams laat ontglippen U dankend voor de plaatsruimte enz Zaterdagavond is bg de infanteiietroepen te Breda een order uitgevaardigd waarby alle batnijons werden geconaigneerd Zg moealen zich gereed houden om op t eerste bevel nit te rukken De goweerdragonden kregen elk 10 scherpe patronen én de schoppen moesten meegenomen worden Zondagmiddag half 3 werd toeateinminggegeven do kiizerno te verlaten to half 5 echter moesten allen weder op het app ltegenwoordig zyn Gister mochten geen oefeningen buiten het exercilicterreiii gehoudenworden Do consigneering geschiedde omzoo noodig in Zeeland dgken en goederente bewaken en hulp te verleenen bg de herstelling der dSken Br Ct Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 2D Maart ii o6 Vette ossen en koeien goede aanvoer prgzen waren voor iste kwal 36 2de kwal 33 3de kwal 17 centa per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer pnjsen waren voor iste kwal 30 ade kw 28 3de kw 24 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 39 ade kwal 36 3de kwal 33 cent per half kilo Handel in vet vee en stieren vhig Melkvee en Vette Kalveren prijshoudend Ontvangen de NOÜVEAÜTÊ 8 in GOSTDUES TAILIEUBS Zw 0 t ÏT fS J rf V en KKGEVMI TKLS BargerlUke Btaod GEBOREN 17 Maart LambertuiJohannes ondera H Dikhooff en J C M Dortland 18 Cornells onders J Stoker en M H van Bosaem Roelof Ggabertus ouders C J van der Poel en 6 H Philippi 19 Arie onders C van Gremiingen en A van Hanswyk Johannes onders G Break man en C L Holthngsen 20 Johanna Adriana ouders A Schoonderwoerd en C van der Poel OVERLEDEN 17 Maart J van Vliet 46 j 18 C A P Ten Brnmmeler Andriesse 81 j 19 J Begeer hoisvr van A T d Star 70 j 20 J Stadt 65 j ADVKIlTl iMI V Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid onze geliefde Echtgenoote Zuster Behuwdzuater en Tante Mej JOHANNA BEGEER in den ouderdom van 70 jaar UU aller naam A VAN DER STAR GoQda den 19 Maart 1906 IJGEN IJGEN IJGEN V ftQ€kê van rouvbêklag vertchoond t € hhptn OnnaYolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lm Heetrt ge ehU4erdr f rtreilem felHture ltogaeriê Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen tielll Prgsconrant met een aantal oigavraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H HOOAhBJ Jb Oo Agent voor GOUDA Firma A QCIANT Kunsthandel Kleiweg by wivn nodelUn t bezichtigen zgn Wild en Gevogelte Van at heden en verder dageiyks verich verkrggbaur Braadkulkena Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste B endvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Telephoon Interc No 2031 OMG OiMG orviG oeslendeii oestenden oestenden