Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1906

Donderdag 22 Maait 19 9 m 0983 44ste Jaargang miBscHE mum i ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda pn Omstreken releto n o H9 Ue UiIjjaM lt T iurant ge sthiedt dagelijks nut uitzoiideiiiig Alzoiiderlijke oniniers V 1 1 F KNTKN Tel ra n It 00 V KJ V K U T E N T I E N worden gepUaLst van 1 5 reg el a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Givote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advevtentiën tot 1 iinr de inidd M BKLONJE Jk Bom Hl i roMLomm wuMBi lITVOGilINfi op Woensdag 21 Naart as nvonds 8 nor precies in du zaal KUNSTMIN van de Sociëteit 0N8 GENOEGEN ten bate van Herslelliugsoord eii Oudcrslvuuingskas Ogevoerd worden EEN VRIEiNDENDIENST bli pel in twee bedr van Lod Uitlder en Een glaa der Eubiotiek blijspel i i één bedr van Davidovsky Het OQdervr StrUkorkett verleent zUn medewerking Prijzen der plaatsen 1 O M voor H H leden Boe Ons Genoegen en Leerl H B 8 l OO voor niet leden Kaarten verkrijgbaar TURFMARKT 72 en ZEUS8TRAAT 82 en s avonds aan de zaal Plaatsbespreking bij den Kastelein van at 19 Haart DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING 6ESTEID D0CH BIJ TERUGGAAF VERCOED Vt LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bij M Oouda Mcy E CESSER ErasniUNStiaat liak Oediiilom huleruit iiereii bericht dat zij baar CUnSUS in liet ü i maal knippen en naaien van Coêlmmeê van at 15 JAN zal bonden ten huize van Mtf ÊÊ SUB 4 MH OotiMaeen tOa waar zich dagelijks leerlingen kannen aanmelden Condition leer billijk Papieren patronen zjjn ten allen tijde verkrijgbaar Een nieuwe Drank korff sNOVAgacao 6ËFABKICËËR0 faille fijnste oitgezochtste duurste CacailiMMi Ueze Uacao is bij Inkoop wel ieta booger in prijs doch in werkelijkheid de voordteligite daar men van deze NOV CA 0in bet gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid behuelt dan van goedkoopere soorten V K K K PRIJS t t M t O M t 0 0 Kilo voldoende voor 180 Koppen REüORUEKLING van het Mikroskopisch n Chemisch Laburatoriam van VAN IjEüDEN HULREBOSCH Amsterdam 25 1 0 i Deie Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke plocbaarheid de bijzonder fijne geur en maak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH tirkrijjbr iiij T OKKBAS alhier Zeauwen JMaa lijders wordt ait orertniging tia een werkelaka hul in den nood het boek aanbevolen Na ontvaiigit van adraspar briaftaartKor 11 lilt boekje franco per post toegaiondeii door BLOKFOBL S Boelül Zi tbommel Gouda Druk van A BRINKMAN Zx aematogeen Poedervorm is het eeniffste helpend middel tegen nioeriarm ede nieekmmelH XeuHtcmmakte liomfaplftieu Hlmpektnêheld OnmachleH fermagering M feratlMderfn tter Uehaamulcfacktr H aeiiialogeeii in Poeclervoriii 11 ll worden opgelost HAEHATOQEEN IN POËDERVORM is bel praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVOHM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrlkanien li N r SCRAIK Go Den Raag Verkrijgbaar bij Firma WOLVF A Co Wfsthaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerital Gouda A BOÖMAN ifoordrtekt PINKSE Nieumrkerk ad IJuel A N VAN ZE88BN Schoonhovm B v WIJK P W t EDE Chuttwater A SCHEER Haaêtrtcht K VAN DEÜ HEIJDEN Keeuwijk P v o 8PBK MoereapelU D r o 8TAB Wed J H0L8T M KOLKMAN ARN r o HEIJDEN Waddmgivtm P A naGHOOT A UB JONGH MeaaUr J P KASTELEIN PcUbroeierdam D BIKKER Bmnhop WAARSCHUWING Laat U niet nrisleiden door AbtHJ Siroop Het klontlar Sanda Paulo Abdij bestaat niet dtM Siroop van geenerlH waarde Het groote aantal zenuwkwalen Mr M dat itj door het gibraliiiuJiwBTu don onroulotoa wot MUMllIk Ismi 4o köu mm ib lo odMb oDtdakUoggodUD bMft dla u hondorda pröSwalaMB tJMÏioTOrdS nhodrwenU iraaaelif u va hiri ilMi d n door doD ewHon Otfleiar i eaMiidh U DrRovu WotHWu toniSbofcs MhonuToB daon dprvlndlDg 0 g idua ta oom K artfo prakUik Mr wuMlifut vut k h M i lH k MS h t BMII w I M deitréc l l Htt 4oM fBooawUu irardan mrkoUlk a ay nuku KoovflBl nngaac dat van aan daor im HTl dw gaaafciif OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE tart vaorlandBi ir aaaaiKii plnnta kortoa tijd rrndBda tlladrak TArafilmucD la UKboalUe bavat alot UaM tm kat anM Mk ara thanpia Mtmaia l dt aian duria vataiuSaaMilfk Uak raraUaobara TarkUrlacen ntiont ket waaea dar aienwara thonpia da tnvanboptga f yallan varkrofeu aUworklm maar ook vindt air x dlaahe lit d ii dia aan dese enseawljao gawUd ilin i M UaAA l2Mhrinen vaa hoo c plutata cenaeibundigsn oudar walkaT Maièra atd dr ktoParlJi r a RaaiaaiaRt 10 1 llela rabar med ir prtjitluarwid HMtakaar aaa I laii 4 pölykllal i rrw w wH v aw isuar moa ar rwuwT l MBaaaBOar laa Ml riaalaaa loatahl daGkanalaa SanlutaratbDr Caha U SUtilo traiiMana td drVarraBd artotaJélil Br r Feraatlar lanaathitr Mraolaar vm Ml hoipltaal la A n fiabttaraib Dr Bakariai kaatatl M lai Effii Oarita nad tr aaaibair dlrafltaar ar lalviaa IbtrafHUaeko larMHaa vaar laaawNidara iV rat t Haaaré 334 Coma van Aatkaakaoh u i ir ta Carh Dr BvMaak arraad arii da Zlrkalti UbiLvit Jtobi mtd ir U Wataaa Dr 0 Baaiavtt ita Farrlèri Ctrt ll vai daa CMittttCaalral t i I tanlé ia Frankrlfk ta vato andaran ï ï ï f 4 a 1 91 UB a v M I ll U WT tt ka laokaneniyo hrtaliehtlitafdalJa i ii jr Mfc Oije kl Brfaadro artalt irlkktlkaar hald alM 4 ilatilaaabtM UcbaMatIJka aaraat a aabRbaiailifca ia icatd vardar allo sfrken dia door karoarta f ragba war4o aa aog iu£a aaa da nvoliaa vvaiB TW Bi iw g w w Bi 1 1 1 ifraBaa iwari it urtada pDn rTaatitH kt iwaCta viriwakklaf k h n u p j k k lol of aMMdoit r a greréalaa 1 daa atiaHi vatfaa fwdaowhii ia ÏMl ImM kiiHil i mk dalaokSiiid i aataa dri kk dt pl aaadtr btl wauw oMda lldaaaraa b tvat r baadaa to vMtt M al Mi mt m t U fim wlU ara aio ook aan to t ilti lljritada aaa feltoUbuKt aa kfaafcMaatbaM ÖI u giwdt talft aaa Ionii iartojit ooM ƒ n frafatolUk moUo wUlaa TiaririWM wit liïgaad a a faradaa tloh hnt bovan vomolda wtrkjt aait t aohütai batiralk op MBTVafO kaattlooo taffaato vw akklM vw labMiMiL M 4 f cutooakudlfa leor fjMktada l l fclaa iSi MtfMidInsMÖwkMdwfttorkiar V I 1 J M l V f l irf haaMT kwaal govoadaa babbftn on lan tlotta ilj dia r a greréalaa Tm w fcervvrto oalStoa n hobkoa woni 1 gp vartcbgnaalae ala i tl aanheudaa a ïiatii va faadoowiBi ït kal ImM Rlkkarlnian an onkar itrttit aar r fgbt ondtn wordt di Ainntrrtlnn RotfcrdniM VireCli door M tl RHAVdl C Halllnwag fl r K VHM haVTBT HOLfP Apotfeakdr Kaft OMhlMt 1 rT g 1P ufrecitt I OHIIV A l tfttTOV Oudagractit bU de OMurdbrnc l Op dn lonnTc hriH8nnii th m llni al t tDtnoni t llliif d lir W lnaMBna aoha Sauaw dnnr il U li4 InHi m t rf n rr M M xiaiii kf i P HOPPE Egelantiersgracht AMSTERDAM HOFLBVkRANCIER hand llD aa nlt da medlaAhe kt d ii dia aan dese censeawtjao f lal van ratnl 1 l i PIJIXCH RUM OITROEN ARAC BURGUNDY VertcrUtbuar by alle groulerê tmi oodtr norUnriDdi itrUi laii Dr ViN IIAMII BOOl k HAIIMhNS is ï66 heerlijk v n j Jn geur en smaak zóó voedzaam en licht verteerbaar zóó fUn van kwaliteit en z66 voordeelig In het gebruik dat gij na eens genomen TOfjy proef een regelmatig verbruiker blijft K Stlo ktfft 45 ett ptr pond en 22 ets per half pond tiSi 4 iiv iï M J ï j VAM Wy Miit 4 SW iS ADVERTENTIE in alle Couranten worden aang enoman door het Advertentie Bureau vai A BWflilLNAN ZOUN Eet Udit der toekomst is de Electrodinelamp Brandt sneenwwlt geheel rustig ia letr aangenaam voor de oogen en leer zninig in één woord een llr ht im men ieh niét beter ilenkeii kan De ELECTRODINËLAMP is direct op i der jjasornaraent aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd en is te beiichtigeo in bet VERLICHTINGSMAGAZIJN DE AVONDl TBR DUBBELE BUURT B 1 Telln 117 Aanb velend M M V LOOi Oagflttet è DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTiaCHEDB MBBST VOLLKDIQE MODtllI z beslist die der Firma WELDOW THE LADIBS JOVUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL URESSilAKEli met een gratis geknipt patroon THE BAX A AU OF CHILÜ HESa FASHIOS8 Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAOT Vw Bnek handelaar Proe nummem Alle met koatel Holt BUvoegeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voomitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bü MILI Y SIMONS Den Haag W ekw an vra t loU lUkttl Caeao t antrangen twam xt teij na na vele proefnemingen la ikis handel gtAomn onder dw naiin d idtvinden Dr HlobaéU TerfMidl 1 p da best maoldaes in bit tnnidb raiode tabUiaaeoMut van Qtbi OkéO rok t Kechn flKM Sikel Cacao In vieritaaiia bmna Daxe Bibt OKw k n t Bdk fikoakt es aangoiama gtanxl draak Twr dkfE lijkscL labtuik een i 2 llisslitils M t pcuder Tsor een top Choaslal Da Eeneesknclitige drank bQ gcvil visi dierrheo uleiiiiti net water t g i HM Terkrügbaar bi i Tounnimit H 1 ApotSakan enai I V Sa 1 134 a nar a D raalTariag aweonUMv iwt a laiMl luRui Mtonklti imntardaai JCahvatiut its en Metaalpodtseztract merk ROOD KRUIS nit de labriek van Firma H SARDEHANN t Zevenaar en Emmerik mNiiiH 4e kr00n Verkrijgbaar to Gooif bjj R ZANDTOORT M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST t Woerden bjj N DS KRUUFF i Ei l iSGEVI G BUHOEMEESTKR en WETHOUDERS dor gemeente Gouda Gezien Art 228 der Gemeentewet Brengen Ier kennis van de Ingezetenen dat de termuucn voor de vorderingen ten laste van het Ruk bO de Wet bepaald ol te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zin en dat ii ithdien alle zoodanige vorderingen over den dienst van 1905 vóór uf niteilijk op den 30 Jnni aanslaande behooren te worden ingediend Gouda den 21 Maart 1906 Bargeraee ster en Wethc aders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuileolaBdscb Uverzicht Zondag hebben in Rnsland de eerste verkiezingen plaats gehad voor de kiesmannen die de Doemaleden zullen moeien kiezen OfBciens wordt verzekerd dat aarbg do grootste rust en orde heelt geheerscht Uit is niet te verwonderen Alles wat aan politie en troepen op de been te brengen was stond gereed om elke rnstversloring te onderdrukken Eu de voornaamste partiileiders de verlronwenslieden der werklieden de personen die in voorvergaderingen als kiesmannen waren aangewezen zalen in de gevangenis Dientengevolge zi n de resnllaten van deze eerste verkiezing ook zeer gering In Petersburg toonden de werklieden van de 39 fabrieken waarin do verkiezingen plaats hadden niet den minsten lust om er aan deel te nemen In een dier fabrieken waren van de 2000 kiezers 120 opgekomen In een andere fabriek werd door een gevolmachligde van de werklieden medegedeeld dat de verlrouwens personen in de gevangenis gezet waren en dat de werklieden geen andere wenschten roodat z aan de stemming ge en deel zouden nemen In een derde werd medegedeeld dat de werklieden volstrekt geen verwachtingen van de Donina hebben en dos geen deel zouden nemen aan de stemming Waar nog gekozen werd weigerden de aanwezigen het protocol te onderteekenen Indien er al 57 kiesmannen gekozen zjjn dan zullen daarvan het meerendeel beschermelingen der politie en leden van den Bond tot bestrijding der revolutie zyn zoo wordt aan de Ktilm ZIg gemeld M Het Berl Tageblatt verneemi dat bet f EL I LLETO iV Het Dagboek van den Inspecteur 15 En bj kon gerust voorpuderstellan dat de groote Westersche Republiek genoeg nienws en belangwekkeeds zon opleveren om litonte Carlo te vervangen als een middel tegen verveling Met het oog op dit plan beschouwde hg de ontmoeting met den Amerikaanschen toerist als eene omstandigheid welke hem te pas kon komen Mr Williams behoorde klaarblgkelgk tot de meer gegoede klasse van menschen in zgn eigen land en kon hem dos op den weg helpen om zgne Anerikaansche loopbaan op goede wyze te beginnen Hebt gif er soms over gedacht eerlang naar New York terug te keeren f vroeg bg na eene paaze Zoo gij mg dat gisteren hadt gevraagd zou ik ja gezegd hebben was het antwoord Haar nn weet ik het niet Ik moet wat meer van de prinses weten Men ontmoet niet dikwgls eene vrouw die de kennismaking verdient en het zou jammer zgn de g leg nb ld ODgebmikt Toorby t lat n op het platteland nog veel erger is toegegaan Daar hebben de reactionaire elementen wel gezorgd dat de Poema geen volk8 vertegeuwuordigin zal worden In Jekaterino slaw trok eep bende roovers en moordenaars verkleed als politie au enten de stad door hield huiszoeking bü alle van vrijzinnigbeid verilacliten en joeg de bevolking doodsangst aan Üp verschillende plaatsen werden vechtpariyen gelevend met de koziikken waarbj vete personen gedood of gewond werden Ter eere van Maxim Gorki beeft de Klnb der Berliner Sezession een gecslavood gegeven Ntt een welkomstrede van Liebermann zei Gorki Zooals de narde bet trolsche hart is van de wereld dat onvermoeid klopt in voortdurend hopen om alles Ie begrjjpen alle raadsels op te lossen welke dii liarmonie van schoonheid waarheid en gerechtigheid wil bereiken zoo is de kunst bet groote bart der aarde dat bet geheelc leven omvat al zyn vreogde en smart dat liet i torinachtige ziele loven weerspiegelt het vootl durende stieven van allo menschen om te komen ti t volmaaktheid De kunst Igdt voor allen en treurt met allen Zg is een eeuwige bron der liefde en waarheid Zg is een moe der voor wie alle menschen kleine leerbeminde kinderen ziju De kunst dient vrg te zgii ofschu n alle donkere en booze krachten van bet leven tegen haar zgn Mgn vaderland is het land van het onverdraaglitkste lyden voor de menschen Dat is de reden waarS de konst van mgn land steeds van lydcu en dood spreekt Het onredelgke geweld is de bron van alle ellende Doch mgn volk heeft zich neten te verheffen om de zware last van de schouders te wentelen Het zal overwinnen en dan een nieuwe kunst scheppen een kunst van vredfcde Gy myne heeren bemint de konst Tot n zeg ik uit het diepste mgner ziel dat gö bet Russische volk moet helpen in zyn stryd om vrgbeid opdat de nieuwe kunst sneller geboren worde de kunst van het vrge Russische volk In de kunst zgn allen broeders Dat hebt gy reeds eenmaal bewezen toen gij u gaaft om mg te beschermen Laat het do wereld nog eens zien door myn volk ter huipe e komen Bewgst nog eens dat de kunst het fijn voelende hart van de wereld is voor wie allen geiyk zgn die steeds met allen deelt in Igden en vreugde Do Ryksdag keurde de begrooting voor Kameroen goed besloot het verzoekschrift der Akwahoofden waarin zg zieh beklagen gaan Ik begin te vermoedtn dat gij een weinig verliefd zyt zeide Fedovsky glimlachende 0 dat stem ik toe 1 antwoordde de Amerikaan luimig Dat zondt gy ook zyn zoo gy haar zaagt De tgd welke men met die vrouw doorbrengt is niet verspild Ik ga er van avond weer heen Ik wensch u goed sncces zeide de graaf wat mg zelven betreft ik denk nog eens de proef te nemen met de betooveringen van de groene tafel Gg zult nw avond amusement eerder moe worden dan ik het myne hernam de ander en na eeno sigaar opgestoken te hebben stond hg op en ging heen Hg had niet aangeboden Fedovsky by de prinses te introdoceeren en de zaak h d Fedovsky ook niet genoeg belangstelling ingeboezemd om die gunat te verzoeken maar er was genoeg gezegd om haar tot een onderwerp van nadenken in het gemoed van den jongen Rus te maken en bem in bet hoofd e zetten dat hg zich te eeniger tyd gebelgd zon gevoelen eene poging te doen om met haar in kennis te komen Voor het oogenblik evenwel stelde by licb tevreden met de zaak te laten rosten en naar het Casino terug te keeren Hy nam bil dese gelegenheid niet minder daa TljltigdiiiM il frtnci mit lieb n h j over den heer v Pultkammer gouvcrni ur van Kameroen aan de regeering ter hand te eiellen en nam do door de commissie voorgestelde motie aan nopens Ie verbeterde rechtswaarborgen voor inlander 2e afschafüng van Igfstraflen dwangarbeid en kellinggtral het uilzenden van onathankelgke amb teaaren tol het instellen van een onderzoek naar klachten De Kamer verwierp het voorstel dor socia listen tot unmidduliyke vrglating der gevangen gehouden Akwa lieden en nam daarop en motie aan op da beperking van het recht van ordonnantie in do koloniön en keorde den aanleg goed van don spoorweg van Doeala u iar du Manengoeba bergen In de in het midden van Moskon dicht by da Bears gelegen bank Onderlinge Kre diotmaatschapptj drongen gister ongeveer 20 met revolvers gewapende lieden binnen en stalen terwyi ze de beambten mot linnne revolveis bedreigden ongeveer 850 000 rM in goud en krediet biljetten uit de kas De bende wist te ontkomen Het comité te Algeciras beeft zich bezig gehouden met het onderzoek der polilioqnaettie De heer Regnnalt zette uiteen dut du ctalerentie alle n over het Fransche én het tjoslenr jksche ontwerp een oordeel be hoefde uit to spreken Het comité onderzocht deze in den meest verzoeningsgezinden geest Over het compensatie ontwerp van DuitBcblaild inzake Casablanca is niet gesproken evenmin over het nieuwe Oostenrgksche ontwerp strekkende tot organisatie der politie in slechts 4 havens Het schgol dat men dit ontwerp heeft laten vallen daar er geen kans bestond dat het instemming zou vinden De algemeone indruk is eenigszins optimistischer omdat er een beraad slaging heeft plaats gehad ofschoon er in werkelgkheid niets is veranderd Van het proces te Bennes is de nitspriak het merkwaardigste Uit verslagen der zitting maken wj op dat het kalm en gemoedelijk in zyn werk is gegaan De dné officieren bekenden dat 7 i geweigerd hadden te gehoorzamen aan het bevel om de kerkdeuren open te laten breken door hun soldaten Zy meenden dat h t bevel daartoe onwettig was en bovendien konden zy bet met bun geweten niet overeenbrengen een kerkdenr open te breken De krygiraad heeft met 7 tegen 2 stemmen uitgemaakt dat de officieren alle drie schuldig zgn Majoor Héry speelde met inzetten van duizend francs Ie geiyk In het eerst was bg gelukkig maar na weinige uren wisselde z n geluk en by verloor lederen inzet Om niet te lang stil te staan bg dit voorval dat voor ons verhaal slechts een ondergeschikt belang heeft hg verloor ten slotte de geheele som welke hy by zich had en stond van de tafel op met een ledigen buidel Ja toen bg op zyn weg naar huis in bet café aanliep om een pakje cigaretten te koopen ontdekte hy dat hg geen geld bad om bet te betalen Het was eene nieuwe sensatie voor hem en hy draaide zich lachend om Toen bg dit deed viel zijn oog op Mr Williams die op geringen afstond zyne gewone sigaar stond te roeken Zoodra deze den graaf herkende ging hy op hem af met een Wel hoe zyt gg er afgekomen f 0m o de waarheid te zeggen hernam Fedovsky ik heb op het oogenblik niets te roeken Zoudt gij zoo vriendelgk willen wezen my met eene cigarette van dienst te zgn f Ik heb geene cigaretten b my antwoordde de Amerikaan schynbaar ietwat verrast door de vraag maar zoo ik u met eene sigaar kan dienen hy baalde zyn sigarenkoker voor den dag Ik rook gewooniyk geen sigaren xeide d aodai maar dair ij loo rrieodel k zal zyn misSrijt boeten met een voorwaardelgk veroordeeling tot een maand en de beido kapiteins met voorwaardelgke veroordeeling tot een dag gevangenis Hcrvé had zelf geen insubordinatie gepleegd Die bad aangezet tot insubordinatie op leer heftige wgze Hervi is voor 4 jaren opgesloten Deze officieren hebben den dienst geweigerd op bet oogeublik dat het land bun dienst noodig had Zg krggen een vonnis dat gelgk staat met een vrgspraak ja dat hun allicht nog aangenamer is dan vrjfspraak Wg willen bet optreden van Hervé niet verdedigen wg willen evenmin een hard oordeel vollen over de weigering der officieren maar als wij de vonnissen naast elkaar leggen en ze eens met elkaar verg gken dan kunnen wg ons toch wel yooratellen dat er lieden zgn die van zulk een strafrechtspraak niet zoo n heel hoogen donk hebben De en alles rn de ander niets De Temps wydt zgn dageiykscho artikel over Algeciras deze maal vooral aan de dusgenaamde nieuwe Doilscbe concessie het voorstel dat Dnilscbland van de 15 aandeden in de staatsbank er 4 zal laten aan Frankrgk 1 part voor het land en B parten voor het Franicbe consortium van bankiers en zelf 2 parten zal krygen 1 voor het land en 1 voor de leeniog van 10 millioen mark die de Sultan in September 1905 in Dnltschland beeft opgenomen De Temps zegt en het komt ons voor zeor terecht dat Dnltschland zich over die leening maar stil moet hooden Aanvankelijk wilde de Duitscbe regeering het niet eens woord hebben dat die leening stilletjes was behaspeld Krachtens z n recht heeft het Fransche consortium trouwens nog voor de helft in die leening meegedaan Hoe zou Duitschland dan die Fransche en Duitscbe leening kunnen stellen tegenover do vroegere Fransche leenlngenr BINNENLAND STATEN GENEKAAL TJVKieO H M M B B Zitting van Dinsdag 21 Maart 1906 A rbeidscontract De beraadslaging werd voortgezet over art 1687 u bis berekening van het dagloon dat wordl aangenomen Artikel 1637 j regelt de w jze van uit zyt zal ik van avond eeno uilzondering ma ken t is toch van avond bepaald geen gewone avond 0 ik vermoed dat ik weet watdezank is merkte Williams zyne wenkbianwen met eene scbalkaobe uitdrukkini oplrekkende op Gy vergat klein geld by n te i takcn Ik üwam hier binnen om een glas brandewyn en water te gebruiken vóór ik naar huls ging Het zou mij eene eer zgn zoo gy u by my wildet aansluiten dan znllen wy te gelgker tgd wat cigaretten laten brengen Kom 1 Hy leidde den graaf naar eene tafel waar een bediende hun spoedig het verlangdo bracht In het gesprek dat volgde vertelde Fedovsky zyn wedervaren Williams luisterde zonder nige opmerking Ie maken en zeide ten slotte ja ik vooronderstel dat tiendaizend dollars meer of minder niets voiir n beduidt maar zoo gg op die manier voortgaat is het slechts eene quaestie v in tyd Ik hoop dat ik u met myn gepraat niet beleedig graaf maar ik ben ouder dan gy on ik weet by ervaring wat het zegt zonder een cent in de wereld te zyn Hebt gy er eenig Ideé van botlang gy dal z6o kunt volbonden Wordt terrolgd