Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1906

J betaling van b t toon wanneer dit niet wordt nitgekeerd in gald maar in natura enz De heer van W nb rg n liebtte op deze regeling een anendement Aalberae e a toe trekkende om den arbeider de xekerbeid te geven dat by weel bocveel bet in natnra enz ontvangen loon aan geldswaarde vertegenwoordigt De lieer de Waal Maleiyt lichtte een amendement toe om den eiech d l de arbeidtovereenkomat ichrifteiyk moei worden aangegaan wanneer bel loon in nalara wordt nitbelaald dJtn Ie doen vervallen wanneer de orereenkomat wordt gesloten tiueben landbouwer veebonder a tninbonw r en veldarbeider omdat mondelinge overeenkoniten tnsscben landbouwer en veldarbeider gewoonte zbn Üe heer Pieraon lichtte een amendement toe dat bepaald wil alen dat het loon moet worden uitbetaald in Nederlandach geld behalve wanneer in bepaalde gevallen par tijeo ichriileiyk Bitbetaling in vreemd geld overeeiigekomeil fo Üe heer van I aorn acht het ganacbe artikel dat uitbetaling in vreemd gc ld alleen In de grensgemeenten toelaat verkeerd Het wa onnoodig allerlei vormen van loon in de wel te noemen die geoorlooid zullen jn all slechts die vormen aangegeven wordu die verboden zyn Hpreker verdedigde TOOI tl de amendementen de Waal MaleltjtPieraon dit laatste op grond dat het geoorIdoid noet i n roet vreemde arbeiden te contracteereii aitbetaling van liet loon in het geld van hun land Daarentegen beilreed de heer Keyne het amendementde Waal Halelijt De organilatie van de veldarbeideri is in opkomst t aat men nu mondelinge contracten toe dan onttrekt men die overeenkomsten aan elke controle der organisatie zei spr i beer ter I aan wilde wel met het amendement de Waal Maleigt meegaan omdat mondelinge contracten voor den veldarbeider even voordeelig als schriltoiyk lyo en voor den landbouwer veel gemakkelgker Toch ti er voor het stelsel van den minister veel te eggen Daarom gaf spr in overweging den eiseh van icbrilteltlke overeenüomsten alleen te tellen voor contracten van een duur van 3 maanden ot langer en niet alleen voor veldarbeiders maar voor alle arbeiders dia hun loon niet in geld sntTangen Nadat de heer Nolens het amendementPienon had ondersteund wees de heer Drunker er op dat het Kegeeringiartikel bepalingen bevat om misbruiken bij de Taststelling en uitbetaling van het loon togen te gaan als uitbetaling in bons allien inwisselbaar bQ zekere winkeliers Het Kegeeringsartikel laat de vroemde munt als rekenmnnt slechts in eenige grensgemeenten toe Het amendement Pieraon daarentegen laat eigeniyk de vreemde munt onbeperkt toe in het geheele land Hpr bestreed ook d andera amendementen Ten ilotte bestreed de heer Dracker het amendementMaleiyt Het amendement de Waal Halelijt Terdedigende beitreed de beer de Boer bet Segeeringiariikel dat door den beer de Klerk verdedigd werd De minister van Jostitle meende dat de Tornen van vaststelling van hel loon in het artikel uitstekend zyn vasUelegil Oeeo der sprekers heett andere vormen kunnen aanwijien en da minister bestreed ook de voorgestelde amendementen Morgen om U nor voortietting De Teelbetproken opperliedenstaking in de Brandtstraat te s Oravenbage by Uebr v B is doordat andere arbeiders aan het werk cyn gegaan opgeheven Het nieuwe personeel is geleverd door de 290 leden sterke igenbouwenorganisatle N jverheid en Hecht het work in de Urandtatraat lal nu heel spoedig be indigd weien Er heelt ook een staking plaats van 17 onparlieden en metselaars over een ontslag by den heer Groenewcgen in de v d NeerBlraat ook deze is iu handen der patroonsorganisatie In een onderhoud met den patroon en stakers werd medegedeeld dat de stakers weder aan het werk konden gaan aar dan moesten er een ot twee man uit Dit laatile echter werd geweigerd Nu verwacht men dat bet personeel van de Oebr v d Bent na afloop van hun werk ookhet werk by den heer Uroenenwegen sal aldoen Vad Door een veertigtal aktehonderi te Dordrecht is aan den minister van justitie een request gezonden met verzoek maatregelen te willen nemen ten einde het toezicht te versoherpen op de iucht en visschery op hut eiland van Dordrecht In hal request wordt o m geiegd dat het daar aanwexige personeel van de ryksveldwaoht tooieer door bnreauwerk enz in beslag genomen wordt dat het tot groote nitiocderingen behoort als een rgkaveldwachter in het jachtveld wordt gesien Door diM Jtctolange verslapping van loeklebt op het vroeger zoo wildryk eiland is de wilden viscbstand gedecimeerd en is bel t vreezen dat binn n enkele j reii geen stnk wild meer op het eiland van Dordrecht zal te vinden zgn D Ct Belangrijk voor Qouda Kr b ktaat iels opeas en oprechts in het woord van een bour dat altyd indruk maakt op de Oouwi nnars Zulk een eeriyk bewtii wordt i lkt week gegeven in onze lokale per Wnt kun meer overtuigende kracht voor U hebben Mejollrouw v d STB BN wonende IJsselliian 614 te Gouda meldt ons Vanal hel oogenblik dat ik met Foster s Rugpijn Nieren Pillm begonnen ben is het my mogen gelukken verlichting te bekomen in mgn nierziekte waarmede ik reeda vier jaren aangedaan was Steeds bad ik een hevige piin in den rug en in de borst en veel bould pyn gepaard met duizelingen Hyn slaap schonk my g cn rust en immer was ik vermoeid en afgemat vooral s morgens by het opstaan De urine was steeds vuil en troebel en bevatte een groote percentage vaste Sloffen Myn handen waren veelal dik opgezwollen evenals myn voeten en niettegenstaande ik reeds vemchillende malen hiervoor behandeld was had ik hierby weinig ol geen baat gevonden Ik was werkelgk ten einde raad toen men my wees op Uw pillen myn verwonA ing en biydscbap kan ik U moeiiyk besch fVven toen ik reeds na het gebruik van én doosje mp aanmerkeli k beter gevoelde Al de vorschunselen müner ziekte verdwenen successievelgk en hoewel ik op het oogenblik nog niet volkomen hersteld ben gsvool ik my toch beter dan voor jaren het geval was Ik zal than nog een poosje met Uw voortreffeiyk geneesmiddel doorgaan en zal het my een plicht achten om dit aan eventneele nieriydors tan te bevelen Ik ondergeleokonde verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet publiek Ie maken op elke wyze die U goeddunkt Hebt gy ooit getwyield dat Uw nieren de oorsaak Uwer ziekte waren y Hebt gy pgn In den rug in het hoofd of in de leden f Lydt gy aan rheumatiek zwakte van bet hart of waterzucht 1 Is uw urineioosing te weinig ot te veelvuldig en is uw water vermengd met steen of bezinksel Gevoelt gy n immer vermoeid terneergeslagen en prikkelbaar f Denk er eens over na Verzeker U dat men U de echte Foster s Hugpyn Nieren Pillen geeft deielMe ie Uejutlronw v d Steen gehad heeft Ziiayn te Oonda verkrggbaar bö de lleeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel il 11 76 voor 6te of f 10 voor zes dooien Kk kea uit Schooahovea XI En thans ga ik de advertentie voor oproeping tot hoofd dor school voor Chr Volkaonderwys eens beschouwen uil Snaneieel oogpnnl De hoofdsom van het salaris brdrasgt f 95U lynde f 100 boven het minimum voor de wet Daar komt by vrydoro van Uyks en Uemeenlebelasling = Personeel f 20 Bedrytsbelaiting f 12 Hoofd Omslag f 30 = I 62 Vrye woning kan voor Schoonhoven op I 250 gesteld worden Daarby komt V voor eigen pensiosn = f 16 van het wednwenpensioeu = t 40 Maakt in totaal een traktement van f 1300 voor een hoofd met minder dan vyf dienstjaren Dit salaris kan stygen tot een maiimum van I 950 f 4 vyijaariykscbe verhoogiogen A I 50 = f 1150 t de emolumenten groot f 406 = 1 1556 Zondl ge zeggen lezer dat deze school in llnancieale moeiiykhedeu verkeert dat sg f 1100 tekort heelt over 1905 f Wj juichen het evenwel toe dat het schoolbe ituor zoo n flink traktement nitloofl De onderwyier mag daarvan niet de dnpo yn Hot onderwys zou er onder lyden Wilt gg goede onderwyskracbten geef dan goede salarissen Haar nn wenschen wg toch even te wyzen op drie dingen Ten eerste is altyd door de Chrlsteiyke luiden de belastingbetalende burgers gewezen op de hooge kosten voor het openbaar onderwgs op de groote f traktementen der onderwyieis alles om die menschen op te zetten tegen da openbare school Maar wat leggen de heercn er nn van nn voor Iker leerling hunner chool uit do beursen der burgers ook oit die hunner p ganistiscbe tegenstanders A I 25 moet betaald worden tegen f 18 straks als de Iferkracbten tot het minimum lyn terugga diukt ongeveer I 14 per leerling op de openbare school Wat voor hoeren lullen nu de Chriiteiyke ondorwyzers wel worden I De christeiyken zwygen nu over de bedeeling die hun kindertn alt de stutaku Irekkeo boven die der openbare lebool Is dat de geiykheid waarnaar gg bebt gestreeld f En gy christeiyke scboolgeldbetalende burgers van Schoonhoven weet dan nu dat gg nog veel meer bebt op te brengen voor de boeren onderwyzers dan vroeger aan de openbare school In de tweede plaats moot ik wgzen pp de hchreenwende onrechtvaardigheid die er gelegen is in de behandeling van het hoofd der Fransche school Een man met 15 of meer dienstjaren met akte voor Fransch Doitsch en Éngelsch wiskunde en teekenen krygt f 1500 en als iig vraagt om vcrhoo ging dan wordt hg met de allerzotste drog redenen afgescheept Is dat een verhouding van traktement met bet jonge boold der Chr school zou ik vrsgen f Kn nn treedt pas belder in het licht de fchreenwendo onrechtvaardigheid van do kerkeiyke raadsleden die geen ceht wilden bgpasser in de pensioen hydrage i x onderwgzers By een tractemeut van f 1300 aclit een schoolbestuur het noodig dal er I 56 bggedragen wordt in do pensioedsilorting maar als diezelfde heeren zitten op de groene bank dan z n zg van oordeel dnt een openbaar onderwyzer van f 600 best f 42 kan missen en van f 1450 kan het hoofd der school Ie soort heel gemakkelgk f 100 laten vallen Als m h christendom leidde tot zulke daden vnn partydigheid dan ton ik mg diep schamen en zeggen ik ben den naam van christen niet waardig want van dezulken staal geschreven Mallh 7 23 En dan zal ik bun openiyk aanzeggen Ik bob u nooit gekend gaat weg van my gy die de ongerechtigheid werkt In de derde plaats moei ik er de aandacht p vestigen dat de financiën der gemeente en der chrlsteiyke school beide gespannen tgn Doch terwgl de kerkeiyke raad tracht te bezuinigen op het tractement van den Havenmeester de toelage van den Boekhouder van het Armbestuur de bezoldiging van den Bode by Gas en Water op den Bchoolbnow der school Ie soort op de tracteineuten der onderwyiers door a niets bg Ie dragen in het pensioen b geen Ie onderwyzer tydeiyk aan teHellen c geen 2en onderwyzer met verplichte hooldakte tydelgk te benoemen d door hot gymnastiok onderwgs voor de jongens te laten loepen Waar de raad dien weg opgaat daar willen wg dan toch even wyzen op het onredeiyku van hun bandelwyze om op die wy de belangen van ambtenaren en onderwys te benadeelen En naar ik boor klagon de dames onderwyieressen ook over allbetaling voor het geven van onderwgs in de vrge en ordeoeleningen Ja selfs Mejuftr Koodenburg de Hoog die reeds 10 maanden deze gemeente heeft verlaten komt in de vergadering van 9 Febr jl per adres haar vergoeding voor de V en O opvorderen Wat een toestand il me daljf Weigert de gemeente hare ambtenaren uit te betalen hun rechtmatig loon f Waarlgk Schoonhoven is berucht maar geen wonder Welke geest de leerlingen der Chr School bezielt biykt uit hetgeen mg werd medegedeeld wat een oog en oorgetoigo bg het uitgaan der school voor Chr Volksonderwyf uit den mond van een leerling een meisje nogal opving Ik zou w moeien maken voor dien rotvent maar hy kan slikken hoori Wnt het kind verder uitbraakte werd niet meer gehoord het was zoo maar in t voorbggnan Én met dien rotvent die volgens den ehristeiyken wensch van dat wellevend meisje kon stikken werd bedoeld het hoold der school daar geen ander manneiyk personeel aan de school werkzaam is Kn zullen wy dat nn aan de bgi school toeschrgvcn f Neen duizendmaal neen Deze onderwgzers werkec met de beste bedoelingsn aan de opvoeding der kinderen evenals hun openbare collega s Haar er werken helaas zooveel andere factoren buiten de schooi op hel kind in dat deze daar allerminst Voor aansprakeiyk kan gesteld worden Nu ondervinden de kerkeiyke bekladders der openbare school eens dat hel geslacht niet te verbeteren is enkel door de school En zie dan eens naar Wolvega Er loopen vele wolven in scbaapsTacht Haar wat ik wel als een uitvloeisel van kerkoiyk dryven en lanatisme beschouw is het dieptreurig meer dan ergeriyk teil dal ny 100 pas ter oore is gekomen Up de deurpost van een der lokalen in de openbare school Ie soort stond met potlood gekrabbeld de naam van een der onderwyiers en daaronder de volgende liederlijke invectieven socialist kreng i nz Welk chriiteiyk gemoed beeft zich hier gelucht f De aard der scheldwoorden en de hoogte waarop eiyn aangebracht sluiten kinderen buiten Er wordt ook Zondagschool Ie die lokalen gehouden Kom voor den dag held der duisternis Is het niet diep treurig lexer Il dat iemand door godsdienst en politieke haat I toi lulke daden gedreven wordt f Wat rat er dan wel worden van de goede bnrgeryke verstandhouding als weldra de kinderen van Schoonhoven in vier ol vgf school kampen zullen verdeeld en vervreemd worden Wie wind zaait zal storm oogsten JAN BAZIJI N Rechtgaken Voor ile Arrondissemenls Rechtbank te Botterdam stonden gisteren o a terecht Ter zake melkvervalsching stond terecht C V D 69 j landb te Haastr cht under de afnemers van melk van dexen beklaagde behoorde ook de melkverkooper P M Jansen nil Gouda Beklaagde leverde dezeu de melk ad f 6 de 100 liter Op 26 Januari nu in den vroegen morgen was de veldwachter A Haagzand naar aanleidiufc van ingekomen klachten gegaan naar de woning van beklaagde Diens vrouw was echter reeds met de melk onderweg Jansen was de vrouw op den dgk reeds tegen gekomen en opeen bevestigend antwoord op zgn vraag of dit de melk was voor hem bestemd waren zy naar hel erf teruggegaan Aldaar had de veldwachter monsters genomen enhehooriyk verzegeld Op de vraag van den veldwachter of dit nu volle zoete nialk was had beklaagde gezegd dat er slechts een weinig spoelwater by was De monsters waren ter hand gesteld aan den cheiknndige dr A Lam uit wiens onderzoek gebleken ia dat zich bg de melk 35 procent water bevond Beklaagde ontkende nu de wetenschap dat zich bg de melk zooveel water zou bevinden Zgn vioow behandelde steeds de melk en had hem niet mo egedeeld daar zooveel water bg te doen By den recbter commissaris had hg eersthet aantal percenten vernomen Het ü M achtte het feil wettig en overtuigend bewys bewezen en vorderde 14 dagen gevangenisstraf Beklaagde hield vol aan het feil unschnidig te zyn Na behandeling van een zaak met gesloten deuren kinderwetten stond terecht H P 36 jaar thans arbeider vroeger leiegraalwerker te Waddinxvcen ïydcns hy en anderen in da maand Aagn tns werktaara waren by het herstellen der lilegrant lusschen Gouda en Amsterdam zou er in het water in den Hoogcvoenschepolder rollenkoperdraad zyn goworpeu Later was dit koperdraad or uitgehaald en vervoerd naar de woning van beklnngdt In den avond nu van 8 Augustus w rü door beklaagde en twee anderen vervoerd door ieder een zakmei draad toen zg door den veldwachter werden aangehouden Een van het drietal was een koopman die reeds vroeger van beklaagde draad had gekocht De aannemer van het werk heiwyfelde sterk of wel al bel koper te water had gelegen Beklaagde beweerde dat de aannemer verlof had gegeven lot het wegnemen van z g afval Dit werd echter pertinent door dezen tegengesproken zoodanig verlof had hg nimmer gegeven hel zou ten nad ele van zgn eigen beurs zgn gekomen Eisch drie maanden gevangenisstraf Ten slotte werd behandeld het appel ingesteld door den ambt van hel O M by het kantongerecht Ie Gouda legen het vonnii van den kantonrechter aldaar waarby A V 36 jaar arbeider te Bleiswgk wegens overtreding der jaclitwet was veroordeeld lol twee geldboeten ieder van f 6 Op Zondag 17 September v m van omstreeks 7 tot 8 nor zou appellant met een jachtgeweer in jagende houding geloopen hebben over eenige buiten openbare wegen en voetpaden gelegen perceelen bouwland in den Klappolder te Bieiiwyk toebehoorend au de Negotiatie Land in zekere bezitting Het jachirecht was verhuurd ann den heer Smit Ie s Oravenbage Beklaagde erkende dit feit hy was te lamen met een ander geweest Hooger beroep was alleen ingesteld omdat de kantonrechter het geweer niet had verbeurd verklaard en veroordeeld tot 2 boeten Het O U vroeg veroordecling tol 3 booten elk f 3 en verbeurdverklaring van het geweer Uitspraak over 8 dagen StadsnieuwB GOUDA 21 Maart 1906 Dr H IJssel de Schepper die net 1 Mei onze gemeente metterwoon verlaat heelt ontslag genomen als lid vap den raad Hg had zitting voor district I Voor de eindexamens h b s in Z Holland zyn dit jaar iKcedubbele commissie benoemd een te Rotterdam en een in den Haag De leerlingen der Goudscbe h b s zullen examen doen by de commissie te Rotterdam Daarin hebben o a tilting de heeren Dr Hoogstra directeur Dr Geest Plets Dr Baabe van der Voort en Tan Westrienea leeraren alhier Het 4 iarig jongetje van B dat gisteren op den Fluweelensingel op do In beweging xyndo itoomtrjra poogde te springen werd bet been verbrgzeld lu bcdenkulgken toestand is het knaapje naar het tiiekenbuis vervoerd en daar ter verpleging opgenomen Heden is hel aldaar overleden Uit de rozonkweekcry van den heer H te Bodegraven tyn in den nacht van Zaterdag op Zondag ongeveer 3000 rotestekken gestolen Gisteren is de 17 jarige dienstbode van den heer Verkerk te Stolwykersluis naby Gouda bg hol uitwasschen van kleedingslnkken voorover in eene achter de woning loopende sloot gevalten Een h ilt uur later werd hel Igk opgehaald bevindingen en handelingen der Uezondheidscoramis ie voor de Gemeente GOUDA gedurende hot kalenderjaar 1905 Op advies van B en W verwierp evenwel de Gemeenteraad den 25n Augustus do gevraagde onbewoonbuarverklariog hg ging in dezen mede met genoemd advies waarin werd gezegd dat de door onze Commissie opgesomde gebreken inderdaad aanwezig waren dat evena el waar Blgkbaar hel hooldbeiwaar was gelegen in de onvcidoende vcrdi pingboogte daar do andere gebreken konden worden verbeterd de lormijn bepaald in art 92 gevoegelijk kon worden afgewaclil = tot 1 Juli 1907 terwgl B en W gaarne in de gelegenheid gesteld werden den eigenaar krachtens art 14 der Woningwet aan te Bshrifven de in overleg met onze Oommif sie noodig geoordeelde vurbeteringen aan te brengen Den 15n Novenibcr adviseerde onze Commissie B en W om den eigenaar van perceel 11 No 14 aan te schrgven deze woning binnen eefi door hun college te bepalen termyii in overeenstemming te brengen mei do nrll 93 94 UI j 84 en 120 Den 28n November beslisten B en W dal vóór 1 Haart 1906 het privaat moest zgn ingericht overeenkomstig arI 93 en 94 terwgl zg ons den 30n Novcmb r mededeelden termen aanwezig te achten om alwgking van art UI j art 84 toe te staan en in zake art 1 20 dun i eigenaar niet te hebben aangeschreven omdat dit artikel het bewonen betrof Dit gaf de Commissie aanleiding zich den 30n December lol B en W te wenden met verzoek haar Ie willen mededoelen de redenen die hen er loe geleid hadden dispensatie van art UI j art 84 te verleencn levens drukten wg onze spgt uit dat hun College gemeend had geen beülisving te moeten nemen in zake arI 120 dal bet ons voorkwam dal waar zich in het eenig woonvertrek een vaste bedstede bevond deze kamer daardoor was aangewezen lot alaapvertrek dat de eigenaar derhalve deze bedstede diende te amovecren indien liy niet wilde dal de kamer als slaapvertrek werd gebezigd had hg hiertegen geen bezwaar dan diende hy den vloer te verhoogen Naar aanleiding vnn dit ons schrgven deelden B en W den 5n Januari 1906 ons mede dat zy hun College niet verplicht achtten de redenen te ontvouwen waarom het in een voorkomend geval gebruik maakt Tan de bevoegdheid tol het verleenen van dispensatie ol nfwgking van de eene of andere bepaling dor Verordening dat naar hunne meening hun College daarvan geen rekenschap was verschuldigd Het is ons niet dnidelgk hoe B en W tot deze tienswyze gekomen zyn ort 13 alinea 1 der Woningwet toch bepaald o a dat B en W naar aanleiding an een advi S der Gezondheidscommissie binnen 1 maand na de dagleekening daarvan oen mot redenen omkleed besluit nemen in hel besluit van B en W dd 28 November worden ten aangien van de voorgestelde verbetering van het licht in perceel H No 14 geen redenen genoemd die hen er toe leidden onthefSiig van art 84 al 1 toe to si ian het lag dus voor de hand dat de Commissie alsnog verzocht van die redenen in kennis te worden gesteld Waar da taak der Gezondheidscommissies in hel algemeen bestaat in adviseoren en controleeren kon o i hot College van B en W niet verlangen ongeil mileerd het recht van dispensatie uit te oefenen immers dan komt art 17 alinea 1 der Woningwet niet tot zyn recht waar in ons advies dd 15 November was verklaard dal o a het aanbrengen van meer licht noodzakeiyk was en B en W geen beslissing te deter zake overeenkomstig ons advies hadden genomen daar diende onze Comaiarie toch Ie weten welke redenen hen hen daartoe geleid hadden hoe kan zg enden deze redenen al dan niet biliykon en daarvan laten afhangen bet al dan niet Toortiening vragen bg den Gemeenteraad Dan is het voor haar een tasten in den blinde I 5o den 19n October de perceelen Wyk q No 164 en 166 gelegen aan de Jan veriwolle wetering bg de Crabethitraat deze voldeden niet ann artikel 9j j art 49 en aan art 98 den 22n November ontvingen wy van B en W een missive waarin werd verzocht te willen mededeelen ol hel rapport van den Inspecteur van t Bouw eu Woningtoezicht onze Commiaiie geen aanleiding gat Ie ond rxoeken in boeverre termen aanwezig waren om tot de onbewoonbaarverkiaring van deze p orceelen to advisee ren In het rapport werd medegedeeld dal de beide woningen belangryk scheet getakt waren dat de eene zgvleageiniuur O 47 M dieper in den grond was gedrongen dan de andere waardoor dezo muren welke ± 3 60 M hoog weren U 30 M uit den loodrechten stond waren geraakt Den 27n December deelden wjj B on W mede dat ook ons de verzakking was opgevallen dat o i evenwel geen direct gevaar voor de bowoners aanwezig was dat wg echter bereid waren een voorstel tol onbewoonboarverklariug in dien dit van hun college uitging te steunen konden B en W hiertoe niet besluiten dan bleven wg aandringen op do door ons voorgestelde verbeteringen Door B en W werd evenwel hiertoe besloten en beide perceelen den 26n Januari 1906 door den Gemoeiiieraiid onbewoonbaar verklaard met bepaling van den lermyn van ontruiming op 3 maanden Wordt vervolgd 381 StaatB loteriJ lo Klasse Trekking van Woensdag 21 Maart No 7138 t 2000 4661 en 20304 ieder I 1000 1343 f 400 20163 f 20a 12917 f 100 Pryzon van t 20 3 3436 6920 9488 11957 14999 18490 46 3544 25 89 12054 15002 18519 1B4 45 62 92 90 H 20 67 49 7090 94 12122 4 5880 73 7166 98 30 2 81 280 3610 7 22i 9598 93 66 94 311 43 28 9660 12202 83 1862 41 f 3 32 75 4 15110 34 83 94 54 91 35 15223 57 451 3711 49 9709 57 46 il 509 71 7304 50 62 1Ö402 HO 13 85 11 73 64 15 18721 40 90 19 93 87 33 18843 89 3834 76 9805 12334 56 8 2 22 80 7415 36 59 15526 18922 45 87 24 47 94 15607 3Ü 713 3939 47 81 12449 49 31 800 4130 58 95 52 15732 38 89 60 63 98 66 54 19071 1055 62 64 9961 12503 15811 75 56 68 94 64 4 43 78 1107 86 7566 10094 85 16258 99 19 4255 86 10123 92 16836 19104 77 4378 91 42 12601 47 U 1256 4452 7611 60 56 50 76 1320 94 19 91 12702 16455 87 65 4540 7734 10246 12 16540 94 68 99 67 93 51 16635 19276 1417 4639 93 10403 64 77 19313 25 56 7865 86 95 16739 28 1529 4737 7967 93 12884 59 19425 94 4810 8007 10504 12974 16800 46 1643 4901 30 52 13029 16 85 1785 26 57 58 13102 33 19555 87 93 78 10630 4 1690K 59 1828 5072 85 57 10 17183 19607 63 93 8111 10705 88 97 27 67 5163 47 83 13236 17211 77 1907 83 8200 84 72 6 19780 72 5 286 6 96 80 63 19878 77 5311 19 98 13312 65 19952 79 20 42 10855 38 80 79 2024 69 8334 57 13528 93 2U035 30 5444 8414 61 87 17317 46 2217 63 36 64 91 35 90 62 70 8604 95 13600 04 20103 2305 80 19 10915 94 92 50 49 94 71 53 96 99 70 52 5598 8718 69 13743 17429 20208 54 5627 96 1 1034 46 44 54 92 5770 8815 86 85 17518 56 2411 5904 8907 11157 78 18 20339 27 64 32 11227 13800 17666 85 30 6037 87 63 25 67 20500 52 6113 88 93 78 17 s34 41 2788 16 9012 11310 13904 90 64 2804 58 13 11413 14030 17918 80 29 87 53 91 14101 32 20642 63 6240 59 99 28 40 75 70 6315 9114 11506 14237 64 20700 2971 6447 21 81 70 58 29 3039 6561 23 U684 82 59 82 90 66 62 11700 14308 79 20819 92 86 9258 1 19 18026 52 98 6626 72 11845 14455 65 58 3211 8744 9305 67 14651 96 20903 29 76 20 71 14790 18155 28 74 99 46 88 14806 18228 30 3327 6825 90 11913 14941 36 73 45 9427 16 95 1840797 6905 73 49 advkiiti intii n BEÏÏRS VA BOTTERDAM VRIJDAG ie lAN V Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid ome geliefde Ecbtgenoote Zuster Behuwdznster en Tante Moj JOHANMA BB6EER in den onderdon van 70 jaar Uit aller naam A VAN DER STAR Gonda den 19 Maart 1906 Vtrtoth ven ntuwtuktoff véracAoomt U L K H K 5laal i Riii ii PoETuojii Oblig 3e Serie fr 050 S 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 RosuKD lwang Dombr Obli gatien 4V 96 Aliï Japan Obligaticn 1899 4 74 74 COLUHSU Geconsolideerde Builenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24i Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotlord Hypb 4 101 EENISBEFDTTANTEEE NcH wiirtlt riiocht o t IIGKK telfttaa UIT HKT MaGIXIJH T K M IUVK SWAAY ZONKN QORtNOHXH Daae THEKKN worden afgel rerd in veriegelde pakjes van ey IWM 11 etn hat en em Ned otu met venneldinu van Nommer er iPrgs voorzien van nevenstaantl Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich lot de uitvoerioi van ge nle orders aanbevelende 4 O BIJL oorheen J BKEEBAAHT Lx Pandb Rotlerd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wesllandsohe Hyph 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger ScheepsHypb 4 lOOV Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheops Hypb 4 101 Bewgzeu van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypoiheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Parastordam 4 100 Spoor v f ssnüiyen Itiuk Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 387 Hg lot Eipl Ijaan van Meordervoort 1902 89 Vrtmulff ittQfn hbLoiE lioli n Stad Antwerpen 1887 2 102 Oiil vangen Ie NOUVIÏAUTÈ S in en nEGB Mi TKLS fy lietfimart Vaatnehapi Ijfii Aand Holland Gulf Stv Mö 35 en Metaalpoetseztract iii rk 00 D KRUIS nil de fabriek van Firma H SAROEHANN te Zevonaar en Emmerik êltanurit He kromn AfA VrjTiS Tffl ffJ j ri tsfjfrf v Verkrygbaar lo Gouda bil R ZANDVOORT H A CA l S 11 ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRUIJFF P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOrLGVËRANUIBK Pt RUM CITROKN A RAOHUROUNDY J ierkrUgbatnr MJ aUe 0r t$ler $ uidir tMtrianad oaaaik l ILtMU Kom k HsnMKIM Het groote aantal zenuwkwalen f Q nni f liooMuIJn r tot 4 roor fnuDdek itMk Bta ot sIM iiiMd dwt dasAlioS nl aKti p r U r IM dkt ig door b t t o SnlR m k n TU dos Ml don Hm tlHiiiSa ÖSdor TM OaoidMi lif t Ha MMUl la VlIikolH Wrut oo d au d rvlBdins optpdaan l MM W rff ptabtijk Mv waMohiM vsn h t h IM MBa J BvrdftK word Pil dpartMOEt Maihto a re lMrfe Ml4d UI fcaaah d iMWlMMwraooM Mw dy i M lrtl MM ggp ai MtMM ISmy== J OVER ZENUWLUDEN IN BEROÏERTE tar HrlMdH lolirldr ar oOiin korui tnd riadi d l druk onchnra U M boofcjo bont dUMI TM kM Ma Nk U k r t b rf kl rlo i il mlt M krt w fn d r Bloiiwjro OtniSTWUlMS Oh II wanhonlfa foTallau varkrajeu ftw fkW MMr ook Tindt mn durja wo l Mak h s p Migk ar ïi d lhSi Ud dlMkrïl l dU d a a aa wMM 0W U ri s SMMfTfi UI van l tal aaliMRoa an iooaa lulM uwkiiiidltaa aodor wHU f idMn aM t i il rw M o l lSj H K Ka lMoorMd tM MrMO iv y 7 i± iEïïK vteJ r A v J K u r i v d Sa y ronóeór nawUW dl Mur na Hl MfUatl la a StkMirAk Or tUMHal UMM Sol Z Z l mi ta Wh m f e so la L r lm M 0 O M Ctrl d n ad ralMlMk é bM laSoia lU JJ f kostookoM t o rwa jwaj r 3r3SE r K n tMMt ÜMMM éêUrSfttSn alo aHaaia ia aa vatMjM tol Hntia Iaa nl Mala MOjfllKtild ft nojlia mI tmt bab d ll i I aaill lila BMt door S U JTHWC MttMdtMM kMdr = aanaa dia aal Ml M 9Wf afk a Ok SaÖÖUll kO rOMlIO wUloa llll t lM W MÉ IllUOM tM Üm Ïm M Mtm Ttrruldo kiaU U aahabo bal alk n MnmttUM IMi KmH TOr r M T VTIIt KOI I oaoU EMU n OII M 1 l auHl rlkwro Uadaanokt kU éo O ws i etrif p aT inta hff10iiUlat li iiodloiaala taBtooaataUlBsTa do tfr VTadMIMiaa Mhd m fiadlorh iorU M l ftlli ara WaaaAla babraase Suïoïhi I HH1 I IIT Uddaara l t Mplo hn nUo b iiodloiii lo tastoooalallliiTa do Kr ITMi é l llaa ad J OjJMr tand Tardor allo ifakaii ilo