Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1906

Vrijdao 23 blaart 1000 1 448 e Jailf aii io 0984 f 2 50 en meer verdienste jier dag GoiDSCHE mium Men WH en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Voor liet hreleu van Uoutem Htkicem en auéere arUkelm zoeken wii rroumeUJke tuu wel ah maMmeHIIce r 0l a oil eiken Mnnd unverfchtlli waar woonachtig KenvoDdigi en vlugge arbeid gedorende hel gcheelejaar Vakkennix nnnoodig irrliiaeMRe tlanlüeUpiiij lot bei ordering im l iiisirltrid THOS H WHITTICK Co AiVISTI K A Vf Kmernfrraiht 410 I Telelaon S M A l V li R T K N T I E N wonlen gppliatst van 1 tegels a intcn iedere rogol ini r 10 Centen Groote letter t wordei berokind naar plttatsruiinte Inzending van Advorlentü n ot 1 uur des iiiidd releto K 9 üi L gn f ilizer Courant gtstliie ll dagelijks nut uilzoniltTiiig mui i Fiesldagiii iiior V k WKIIhHO i HUlul l brll ant de Meern bU l Ircchi LawD Tenn isclub BE ftWCK TOOraMOEBINS Itr vooriltele il r iOl t SCHB WEIIK INRICHTISH aiil Klin Imifl Swctrfrii ilns icnortra 91 Maarl I0O6 H lijnlieer de Senator Blgfiicl in t Iwdrjivi n TnCKangilOKrtcn ii tt c i voor ledrn i 1 f MS Tour niet leden der Sooletnit f irkrtltbiar Cribtlhiilrad ifiti Hold 1 0 Mm Markt PlaaUbotpreking bjl den Heer HOFKMAN van at VrjjdaK ID our lüTSCttAPPIJ TOT ÜT m T ALGÏIIEÏ Departement 001 DA TOORDMT AMB vanden üm P 11 Lamberts Jr op Donderdiiff 22 Maart liXHf des arondo ten H ore III de Soclelell REUNIE ostteven PRO KAM MA No I No 2 No 3 a Aan lie Ktminjfin It Oranje k Zkk Stuurman Koelof Hnmoreiike door V BBssiiio PA VZK I t ovtjr lie Vrouwi n LMtste bomoreake door 1 v Miukik Tb Voor Spreker ieachre eD No 4 Hurnoristica Vrijen toegang liebben de leden en hnnne hnl genoten oilgeïonderd dionitboden Entree voor niet Leden t 1 Voor leerlingen Oymnaaiom on H B S wier oudera ol verzorgers geen Loden aUn I 0 50 Hovendien itt tribune een é é r beperkt aantal kaarten A 10 Cts verkrijgbaar voor on en rainvermogenden ten balie van den lieer T CKËBAS Wydatraat alhier en wel o 1 1 1 o 1 1 e n d op Woenadag 21 Maart KlOfi van middags 12 lot t namiddngi 4 ure NB De contributie tour liellidmiialschap bedraagt per j r 1 4 liO b Oftrigeim kannen zich do luegnog tol de latin trdiiderhKi verjekeren tegen botuliog van t H liO per jaar Ungebowde perionen ondcrw j re en onderwiiaoresRtjn workinani bg bet Lagnronderwij niit geen boofden van acbolcn ioli Kenlieid tot aanmelding voor n ol 6 bij ondergeleekende ol den Penningmecater den Heer Cribm De Seoretaria e J M KROON Het Beatuur van hot Dept voornoemd noDligt de daniea beleefd alt in de laal do hoi di n wol te willen alïotlen opdat achter ïittendcn ook in do gelegenheid ijn den spreker te kannen alen Schoonmaak in t land houdt Ahoipoetscrême bq den hand Geld k 5 p€t Itypolhoek 4 pOt direct ItetellUthMW ook aonder borg van aolide Bankinatol Br Ir Postbox 147 a Haga OoDda Druk vu A BRIKKHAN Zx SANGDINOSE voor oud en jong het beste versterkingsmiddeL Is ond worden een gelok l 1 hel ook een gelok wanneer gi zwak zijl en lijdfnde f Neen niet wanr P Maar daarom is jniat de Sanguinoso een goede vriend voor oud en jong want de jongen maak ziJ krachtig en de ouden iltuni zü krachtig Lee hior wat een ondo van dagen scbrijlt M jne Heeren De dankbaarheid dringt mtj hier openlijk te komen verklaren welke voortreltelijke diensten raji de Sangolnose bewezen boeit ü moet welen dat ik al 7H jaar oud ben en ik wan in hooge mate eene zennwljjdereg Alles hnd ik gebrnikt en niets hielp miJ totdal ik rcnia e flesschen Sangninose hrb gebruikt en nu ben ik gelukkig verlost van al dat Igden raijrio maag is nu op streek en ik heb in t geheel geen laat meer van hartwaler Ik zal het een ieder aanbevelen die ik nog op miJn weg ontmoet U raag van dit schrijven naar goeddunken gebruik makeo Mej VAN DKN BERG Parallelweg Den Haag In de mecsle gevallen is tweemaal iM r dag een eetlepel LI gram voldoende Dai dourt oen flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 i ol 15 cts per dag Mal la goeakaaper Oam emtg OergelOk mM4et Mi n zij iet tovrnlen niet nninaak zij g eiieest nooit PrÜB per fl I 1 50 fl 8 12 fl 16 Te Uonda by WOLt K Co Wealhaven Schoonhoven v ZESSEN k VAN DAM Co Den Haag acmalogecii Poedervorm is hi t eeni stv helpend iniililel tegen Ui0 aarma0ae HleekaurM HuofdpIfHfn sinpelno hetd Otimarhtem l ermagertMg en $ rmlmHeriHg rivr Uckaamêkracktr aeinalogeen in Poedervonii 1 heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen worden opgelost HAKMATOUEKN IN POEDKBVORM Is het praoperaat wat O spoedig geneeit HAEMATOOEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met gebruiksaanwijzing f 1 5 Eenige iabrlkanlen il N v SCHAIK di Go Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Weathavoo 198 ORBNDBL E H VAN MILÜ Veeratal OomU UOÜMAN Hoordwlil PINKSK Ninwtrhrk ad IJwl K N VAN ZESSEN Srhoo horm B v W1 IK P W t EDE Wn K A St HEER Haa trtcKl K VAN DKH I1K1 IDKN HKuaük P v d 8PBK JUoermmlU D o 8TAR We 1 J HOLST M K LKMtN AK N v o HBUOKN Waddingnttn P A DtOllOOT A ua JOSOH Wfi i r J P KASTELEIN Pt Ubtmkirdam O BIKKER Bmschcp WAAKSG IIIWINU Laat U niet mKlviden door AbiW Hlnmp Het klonsler Saneta PhhIo Abtlii baalaat niet du Stroop van gtenerUl waarde 6 v ti9il U Dordrecht maalschapptlliii Kapitaal tterx k ril Bcj raa rui O mtlllMa OpfltrlcM In IS7 ll k n l t 1 000 000 Hcaervt rul ijt mtUiaan i Ceoen$uerze erit ig n aat$cl apt il H Het licht der toekomst h du Kleclrodinelamp Brandt SO cnwwit geheel rutlig is zeer aangenaam voor du oogi n en zur ninig in éép woord c licht oo men xUh niet beter denken kan De KLKl TUODIXELAMP is direct op i der üa ornament aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd en ia te beiicbligea in het VERLICHTINOSMAUAZIJN DE AVOWDSiTCR DUBBELE BLITRT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V L00i üasfliter Vraag bepaald S0I 0 en zie toe dat gIJ ook SOLO kiljgt Geloof er tocli iiiut i in als mcii U zegt c c is ovi n goed en iitem ijn ii iiiiiuh re kwaliteit Er bestaan vee so iiti margarine ni i n i i n ui I is zóó zuiver en i u bereid goen 11 L i heerlijlt van lu i li geurig en tijn i i f t zóó voorde lii i i iul a is SOI O 45 ets i ci 1 22 h cts i ür h Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks vcrsch verkrijghaar Braadkaikeni Soepkippen Duiven Poulurden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Ktiovleosch enz enz tegen do meest slerk concurreoreude prijzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T GOTTBLISQ Poolier Ooaterstraat 18 ROTTERDAM Telephoou Interc No 2U31 Vtrkrijgbaar in lleaacben SO cts 7 et an t l iS bS H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKXRI F kD RICHTER i Co Rotterdam Te OouoA bü C LDijEH Apotheker Markt en bg WOLFF è Co Weatbaven 189 Df priJK pei drii nmaiidi n is m f 1 70 Alzoiitli rlijki Nonimor s V IJ EIEZEESLUST UUHÖEMEESTEK cu WKTHOUUERS der Uemeeiito UdUDA Uelet op Art 28 der Kioswct Sreiigcii Ier algeraeoni kennis dat do Lijst aanwijzende de personei die binnen deze Oemeente bevoegd zgn tol het kiizen van Leden van de Twi ede Kamer der Stolon Generaal viin Je Provinciale Walen en van den Seraei utcrnnd door hen op nieaw is vastgesteld en dat dezo Lijst met d Lusten der namen in voornamen vnii hen dw van de Kie crsl j8t zjjn olgovu rd en v ni hen die d i irop un gebracht van den 2itn Maart lol en met den 21 n April a s van des vooi middags 10 lot d s namiddags 1 ure ter inzage vau een ieder op de Plaalseliikc Secretarie ni dergelegd en tegen betaling der kosten in aldruk verkrijgbaar gesteld wordt Vooils ttordl herinnerd dut een ii der bevoegd is tot en met den L5n Apnl verbetering van de vastgestelde kiezel Ijst te vragen op grond dal hü zeil ol een ander in slrijd met de wOt daarop voorkomt uiel voorkomt of niet behoorlek voorkomt eu dal de verdoeken om verbetering die met de noodige stukken vrjj iju van zegel bjj hen moeten worden ingediend UOUDA den 2iiu Maart 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd H L martens De Secretaris BROLWER Buileolaudscli Ovcrzicbl De gemengde commissie uit de beide Spaansche kamers poogt nog nlloos een bemiddelend voorstel te vinden voor de beide afwijkende teksten van het ontwerp op de rechtspraak betreflende misdaden tegen hel leger en het vaderland zooals die in de Kamer en in den Senaat zgn vastgesteld Het is vru moeilijk zoo wordt uit Madrid gemeld om de beide lezingen die nogal aanmerkelijk van elkaar verschillen in overeenstemming te brengen De regeering die al geruimen liJd heeft ingezien dat ouder de legenwoordige omstandiglieden goede arbeid onmogelijk is nam het besluit om at te treden zoodrn hel ontwerp is goedgekeurd door de beide kamers Oisteren deelde de raiiiisler president Morel dit in den ministerraad mede de ministers stelden hunne portefeuilles ter beschikking I i i ILLETO Het Dagboek ven den Inspecteur 16 Ik h b volstrekt niet ernstig over de zaak nagedacht antwoordde de graat Het vermaak is het eenige dal ik p het oog heb Ik zal een pooaje mgn geluk beproeven en dan schel ik er nioê uit Indien ik in uwe plaats was zeide de Amerikaan dan zon ik er nu een einde aan maken en de prinses gaan zien Zg zou in korten tyd owe verveling verdrgven Zy zal zulk eene pbilantrope niet zgn als gg veronderstelt Zou het u aangenaam zijn dat ik haar verlof vroeg u aan haar voor te stellen f vroeg de Amerikaan Dank n zeer ik hoop later gelegenheid te hebben van nwa vriendelijkheid gebruik te maken De zaak la dat ik zoolang een goed gedrag heb geleld dat ik behoefte geveel aan verandering Het ia eene verlichting voor mg geweest ontslager te worden van menachen die ik ken en van het voeren van onbeduidende gesprekken met dames Mtai oggatw l M i l ik Mtlug b lio tt l i Iraneo jier V OKNTKN ua den pre ident van den laad hun vertrouwen te hehbon betuijtd Men verwacht dal de crisi niet lang zal duren en dut Morel van den koning de opdracht zal ontvangen een nieuw kabinet la formeerco Hierin zouden de tegenwoordige ministers zitting hebben met uitzondering van die van oorlog justitie en huancién Hel eerste besluit van hel nieuwe Kabinet zou dan zon do onbepauldi vei daging wellicht de onlbinduig van di Cortes De republikeinsche parljj heelt nu reeds besloten oen agilatio camprigne Ie beginnen logen do wel op de rechtspraak reeds ztjn meetings uilgeschreven te Madrid i jon en lerez Du Koning heelt besloten zijn vooi genomen 1 eis iiuar di Kanarische eilanden uit te stelltrii totdat de crisis zal zyu opgelost Hel is nog erger geweest hü de Hussiscbo verkiezingen Zondag dun de ofücieuso he richten deden ve i moeden Uil Petersburg wordt aan de Times geseind Terrorisme on onderdrukking namen op krachtige w jze toe naarmate do Hjd nudi i do waarop boeren weiklieden kleine giondbezitters kooplioden en burgers hunne gedele geerden moesten kiezen en deze bgeen moeten komen in de verschilKnde steden en gouvornementen om Doomaleden te benoemen Het is moeilijk zich een denkbeeld te vormen van de verkiezingen in de dorpon De plaatselijke iiDloriteilen hadden maatregelen genomen om alle vreemdelingen te weren maar hel is bekend dut in de meeste plaatsen de politie en de kozakken ondanks verzekeringen oekases en beloften rechtslreekschen invloed oefenden En waar de boeren gedelegeerden durfden kiezen die de politie niet naar haar zin vond daar werden de gekozenen eenvoudig naar do gevangenis gebracht zooals io Toinak in de provincie Wladimir Dientengevolge zijn de verkiezingen op het platteland wat men zou kunnen noemen een monster vertooning geworden niet minder dan die in de fabrieken Slechts in Moacon heeft een betrekkelijke vrijheid geheerscht met het gevolg dal de resultaten der verkiezing daar een volslagen overwinning w iren voor de constitulioneel democraifsclie ot socialistische groepen De politie sluit thans elke bijeenkomst van de conslitutioneele democraten dit ge schiedl na do ofUcieele inededeeling van den prefect van Petersburg dat hjj geen enkelen maatregel bevolen had om de bijeenkomsten dier groep te beletten gevoelen er weder tot lerug te koeren en dan zal ik n aan uw aanbod herinneren Dat is besi zeide Williams op zgne opgeruimde minzame mauler Handel naar goedvinden I Wilt gg nog een glas t Nu dan wensch ik u goeden nacht want ik ben s morgens vroeg hg de hand en lig gaarne vóór middernacht in bed Toen de graaf alleen was gelaten zeide hy terwgl hg langs den brceden witten gang naar zgne kamers slenderde bg zichzelvoii dat Mr Williams volkomen gelgk had en dat htj zich dwaas aanstelde Hoe groot iemands fortuin ook wezen moge vgftigdnizend francs zyn een grootè som om die in éénen avond te verkwisten Op die manier voortgaande zou hg v6cir de eerstvolgende lente arm zgn Hg kon niets aanwezen dal voor het geld hel zgne geworden was en de ijiate van genoegen en opwinding welke hem ae zaak bezorgd had had hg zeker tol minderen prgs kunnen bekomen Waarom niet besloten dat de proef mislukt wal en hier opgehouden P Hg overlegde evenwel dat hy tot dusverre nanweiyks eene goede proef met het onderzoek genomen had Om werkelgk bevredigd te lyn moest ag op de eene ol andere ma nier met eene meer besliste uitkomst genomen worden Hy moeit of de bank doen springen ol mU tot o Mkar boogta ipriogen Er Het aantal arreslanlen neemt op reusachtige wijze toe Voor enkele dagen word uit Petersburg gemeld dat ruim 70 000 personen op grond van politieke overtredingen in hechtenis zijn in Rusland En dan wil de regeorlng van graal Wilta nog beweren dat zu niet reaclionair is Uit Len s komt het bericht dat deveigadeling van vertegenwoordigers der in jnwerkersvere nigiiigen van de noordelijke departementen het voorstel van de directeuren 10 pCt loonsverhooging voor werklieden onder en 5 pel voor werklioden boven den giond heeft verworpen Kr waren gislereu 177 afgevaardigden der münwerkersvereenigiiigeu bijeen Eerat werd er gestemd over hel voorstel van de andere groep der mjuwerkers den mijnwerkersbond die veel hoogero eischcn stelt dan de mjjuwerkersvereenigingen De bond dscht S uur werk en 8 frank loon per dag Dit voorstel is verworpen met 1B7 legen 10 stemmen Vervolgens nam de vergadering mei op een na algemeene slemRien den eiscti aan die de vereonigingen al dadelijk hadden gesteld een miiiimuiiitoon van 7 18 frank Hier is in begrepen een verhouging van 15 pet boven het alandaardloon Het btijfl woelig in de inijnwerkersslreek De wee groepen van mguwerkers staan schelïi tegonovei elkaar De grootste groep die der vakveroeuigingen van müuwerkers staat onder leiding van het kametlid Ilasly de andore ouvorzoeiilijke groep onder leiding van Broulchoa Óondarmes hebben moeten zorgen dat de beide groepen niet met elkaar aan hel vechten kwamen Op de markt te Lens kwam hel tot een vechtpartij tasscfaen de stakers en het paardenrolk Er werden 5 stakers in hechtenis genomen en ook Broulchoa Aanstonda hebben de kameraden oen t legram aan de regeering verzouden om de invrijheidstelling te eischen van het opgesloten vijftal Naar aanleiding van da geruchten over de houding In de Marokkaansehe kwestie ingenomen door Engeland eu Rusland die naar hot heette niet bereid waren t raukr k verder tegen Duilachlaud te steunen maakt de Temps een instructie openbaar diegr ial Lamsdort onlangs heeft gericht lot Cusrini den Russischen afgezant te Algecnus Hel is volstrekt onjnist schi ijli Lumsdorl dat de Russische regeering Erunkriik zou hebben aangeraden de üosteurgkscbe voorstellen aangaande de politie aan te r emen Het is thans mede uil te bcheiden zou den schgn hebben dat hg bang was Hy wilde nog een of twee dagen spelen ernstig spelen en dan zon hg zoo de niinoodiging herhaald werd zich aan de prinses laltn voorstellen Miuchien zou zg ten slotte bigken de ware door de goddelgke Voorzienigheid beschikte reden van zgne komst te Monte Carlo te zgr Maar by dit idéé glimlachte Fedovsky en schud Ie minachtend bot hoofd Hjj Iwgfelde min oi meer aan do macht van de vronw om alle kwalen te genezen Op zgne kamers vondJijjTom zgn Engelsrhen bediehde die zooals gewoonlijk op hem wachtte om hem hg zgne toebereidselen voor den nacht de behulpzame hand te bieden De verhouding lusschen den meester en den dienstknecht was geiyk reeds werd medegedeeld los en bgoa veitrouwelgk Fedovaky wierp zgne ledige geldtasch op de tafel Daar m n winst van dezen avond merkte hg op A la gocrre comme h la guerre Tom nam de ledige beurs op en opende ze Er Is niet eene genoeg voor een halve pint overgescholcn zeide hy Ik moest zelfs eene cigarette leenen van een man dien ik nanwelÈks tweemaal had ontmoet Dien Amerlkaanschen heer vso wien gg praakt tir T evenmin juist dal de keizorlgko regeering meent dal do Kransche regeering zou kannen toelaten dat de inriehting der politie te Casablanca zou worden toevertrouwd aan een onzijdige mogendheid Do Uussischo regenring heeft nooit opgehouden en zal niet ophouden zich tegenover Frankrijk te gedragen als een trouwe bondgenoot in da meeniug dat hel op dio wyze hel best kan bjjdragon lol de bevredigende oplossing dia zij vei langt Met hel oog up het belang van de kwestie en om elk misverstand te voorkomen moet gil dit telegram medodeelen uaii den Kraoscben afgezant en moet g ook de vertegenwoordigers der andere mogendheden te Algeciras er mee in kennis slellen Do rogeeringeo die vortegenwoor digd ziJn ter conferentie zullen er eveneens mee op de hoogte worden gebracht Met deze openlgke verklaring vanden bondgenoot zullen de Frnnschen wel bl j zijn Zy hebben bovendien redenen tol tevredenheid over oen ofScieus arlikeltje in de Norddeulsche A Zlg In dat artikeltje wordt de l uil8che pers geprezen om huur waardige houding die gunstig afsteekt tegen die der Parysche pers De Kranscli per ziet in het verlangen van Duitschland oin de poHtie van Casablaucn aan oen onaydige raogendiieid over te laten heel Iets anders dan wal werkolgk de hedoeliug is een waarborg voor do open deur Maar Doitachland is er werkeiyk niets aan gelegen of het Zwitsers Nodorlunders Turken of Spanjaarden zjjn die to Casablanca de politie in 01 de maken Kn dan komt deze gewichtige ln Wg gelooven niet dat Dnitschland aen schikking over het jiolitiovraagstuk in den wng zul Maan loutei oin het geval van Casablanca als Frnnkr jli beleid is voldoende Wiiarborgen te bieden d it do instructie van de politie in de haven waarlijk zal strekken tol de onpartgdige bevordering van zyn belangen en de belangen van alle vreemdelingen De eerste slap tot zulk een oplossing is gedaan toen meji heeft toegestemd In de benoeming van een on gdig inspi deur generaal Als dn conferentie niislukl zegt de Norddeulsche A Ztg verder op dan zon DuiiFChlauder nietverantwoordeiyii vooi zgn Al de 1 ischen die Doilsehland stellen xai in compensatie voor hel opgeven der neutrale politie vsn Casablanca nu maar niet zoo hoog zgn dat Fraokryk nog weir niet kan toebyien t De wereld is opeens weer in een optimis liscbe bui Mr Williams jn En hy was vrlendelgk genoeg tnij te raden het pel Ie laten varen Dat komt omdat hg u niet kende sir Waarom f Wal zou jo in zijne plaati gedaan hebben f Wel sir ik zon u verteld hebben dat ik een plan had bedacht om de bank ieder oogenblik te doen springen en u voorgesteld hebhen samen te deelen Hcral Ik hoop dnt jy toeh zulk een plan niet bedacht hebt Thomas f Ik zag wat van hol pel t en ik in NcwVork was sir DAir bestond oeno gelegenheid by een kerel in Fonrlh Street waar ik een paardingen betreffende de liuarten leerda Die vent was een bediiiiger dat was hif ik zou hem nog wol eens w Hen zien M n Amerikonnschi vtiend hier heeft klanrblgkelgk geen plan behalve om h t Casino te vermgden HlJ heeft me by wgie Van middel om me er af te brengen aangeboden me by een bckooriyke Hussische prinses met wie hy kennis had gemaakt te inlrodoceeren Bg deze mededeeling beet Thomas zich de lippen en fronade de wenkbranwen Ik vaf je zeido zgu meester gH iiii chende Je vermoedt dat ze de i i n f andere avonturierater is