Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1906

Woensdag 38 MaaH 1906 No 9988 44ste Jaargaim I De grootste Sorteering TAPIJTEN fi OMIJNSTOrrEN K ABFETTEN DOPERS VLOEBZEILEN EN INOLEOaS Tafelkleedeii Afgepaste Vitrages en Behangselpapieren In de nieuwste Dessins voorradig In bel TAPiJlTJIIAGAXijrü van g Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA wmhëïöürmt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda i n Omstreken Telefoon Me 8t A I I r li I I K N worden geplaatst ran 1 ï i pgel a Centen iedere regel meer 10 ji i ii iroiif letteis worden berekend na ii iii iisruiiiii Inzendnij v xi Advertentiën tot 1 uur de miilil Ulelo II 89 De L ilgave dezer Courant geschiedt dagelijki nut uitzoiiilering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Alizontierlijke Nommers V IJ F CENTEN MAGGI SOEPEN In Ballen k 6 Tabletten ledere Tablet k lO et en k IS et cecft borden ToartreiTellJke Kooktijd 10 il 25 minuten niir geUng der soort Daar in de tabletten altes buiten water aanwezig is wat ¥ 001 eene complett soep noodig ia zoo ia geen andere toevoeging ais dit vereischte VerlirllilMir ii 21 HsrUii lil KnMalen ei Caantiblciluodclun Pof Korporaals tiyomastiek eo Scheraifereenigiiig IIITVOERl¥ lJET SAL OP ZATERDAG 31 MAART a s des avonds ten 8 ore precies in de Zaal CONCORDIA Westhaven Verplicht programma d ült Cent OPENING DER ZAAL ï UUR 8LÜITEN 10 UOE Kaarten verkrijgbaar b j H H leden HET BESTUVR IEMAND die zich wenscht lo abonneeren op de I leuwc KotterdaiDSchc Courant vraagt een tnedelezer liefst omtrek Qouve Tartmarkt Br no 2590 bareaa van dit blad Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD vaB de GJDste uilgezocblsle duursle Cacaolioogeii Deze Cacao is bö inkoop wel iets hooger in prii doch in werkelijkheid de voordeelig te daar men van deze NOV CiHCAOin het gebrnik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K V K PRIJS f 1 80 f O M f 0 M Kilo voldoende voor ISO Koppen BEOORDEEUNG van het Mikroskopisch n Chemisch Laboratorinra van VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Amsterdam 26 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in kooge mate door zniverheid en gemakkelijke plOFbaarheid de bijzonder fijne genr en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LEDDEN HÜLSEBOSCH Verkrijgbaar by T CItKBAS alhier Wild en Gevogelte Van at hedoii en verder dngeloks verich verkrjgbaar Braadkuikens Soepkippen Dniven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franao door geheel Nederland Aanbevelend T OVTXELISG oe in Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Gonda Druk van A BRINKMAN Zx met de Kmliater KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOG HEEM BADEN van SCHIELAND doen te weten flat op Donderdag 5 April 1906 van des voormiddag 9 uur tot des namiddags 2 uur te Nieuwerkerk a d IJssel in het Gemeentehuis zal worden gehouden de verkiezing van een HOOFDINGELAND van Schieland in het 3e district van het Hoogheemraadschap ter vervulling der vacatureontstaandoor het overlijden van den Heer E JONGENEEL die in 1909 aan de beurè van a treding zoude zijn geweest Dijkgraaf en Hooohbembadbn van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ WERELP SUCCES De W sreldberoemde Superior DruivenborsthoningExtract üiM4ÜTEl wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeit Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz StBLIAXTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüecliland Engeland Amerika Ned Indie Oranje Ridtr Ktknie Transvaal enz HELIASTHE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Kere Med illei bekroond UMLIANTHE in flacons f 0 40 t 0 70 en f 1 IttELlANTHB in doozen tabletten f 0 40 en f O tO Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK fe o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrögbaar bg Fiima WOLVF £ Co W esthaves 198 Oouda ORËNUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Oouda k BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerka dlJtel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeuater A SCHEER Haaelrecht P W EDE Oudeuater K vam dbe BEIJDfiN te lUeuumk P v d SPEK MoercapelU O v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN Waddingsneen P A uu GBOÜT A d JONGH OudeunUer J P KASTELBIN Poltbroekerdam D BIKKER U Bentehop WilAIISCHVWIWCl Laat ü niet misleiden door Mt S roop Hetklooiter SanctaPaulo Abay bestaat niet dun Siroop van geenerlei waarde P HOPPf AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFIaEVüB NCIER PlIiCB RUMj OITROJEN ARAO RURGUNDY VerkrUgbamr bU aUe grottUr aAa Taortdamaa tonlrtli Tsn nr VAN HAHIL BOOf k HARMKNS AIVBETENTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het AdverteiHlo Bureau vao A BUlAlKNAN d ZOON DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIOE MODfcBLAI K l z beslist die der Firma WELDOll THE LADIES JOVBNAlj met minstens drie gratie geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DRESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Or CHILDBEN S FASHIONS Kindertnodes met vele gratis geknipte patronen FRAAOT Uw BoelrhandeUiar proefnummer AUe met ko tel HoU Bijvoegaél I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag 1 Het licht der toekomst is de Elec rodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig la letr aanganaam voor de oogeu en leer zuinig in èén woord een licht too men loh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP ia direct op i der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd o il te beiiehtigen in het TERLICHTINöSMAGAZIJN DE AVOWDfilTER DUBBELE BDURT B 1 Tolln 117 Aanbevelend M M y LOON Gaiflttti Verkcijgbaar in aesschen 80 ctl tB et f LUB bü H H Apothekers n Drogiitai Let op het marU ASKBBt F AD RICHTKE A Co Rotterdam T GoucA by 0 LDGSB Apotbekar Harkt en Vj WOLFT C W itU 180 Klfinhandel in sterken drank BURGEIMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda brengen ingevolge art 13 lO der Drankwet ter openbare kennis Dat bi hen 18 ingekomen iiet navolgende verzoek om verlot voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van h L van Dorht voor liet benedenlükaal van liet perceel aan de Markt wijk A No 100 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van liet verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 37 Maart 1906 Burgemeester en Wethouders voornuemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER OVER looten Wateren n Riolen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arti 148 1156 der Algemeene PolitieVerordening voor e7e Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren en bruikers van de niet aan de Gemeente toebuhoorande binnen de bebouwde kom gelegea Slooten Watoren en Riolen dat op Maandag den 9 April 1906 ene SCHOUW over die wiiteren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om ta zorgen dat hunne Slooten of Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 152 der bovenbedoelde Verordening en behoorlgk zyn opgesloot zoodat geene boomstammen over of takken in het water hangen en dat die Slooteu Wateren of Riolen gezuiverd zgn van vast of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zo d eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De NASCHOUW zal plaats hebben op Dinsdag den 17 April 1906 Gouda den 27 Maart 1906 Burgemeester en Wethouders van Gouda E L MARTENS De Secretaris BROUWER FEViLLETOiy Het Dagboek van den Inspecteur 20 Hjj talmde met dat maal en gebruikte eene flesch wijn extra Vervolgens stak li j eene cigarette op en ging op nieuw uit Htj Vendde zijne schreden onwillekeurig in de richting van het Casino en hij zou vermoa deljjk geëindigd zjjn met nit loutere verveHhg er binnen te gaan zoo er niet iets voorgevallen ware dat het belette Dit voorval begon met de verschyning van Mr Williams Fedovsky was zoo verheugd hem te zien dat ijne vreugde volkomen merkbaar w i in zgn groet De Amerikaan was voor den verlaten jongen edelman als de schaduw van een rots in eene woestijn Ik heb het een en ander omtrent u gehoord zeide de eerste met zijn Aanwen glimlach en levendig uiterlijk Ah I hernam Fedovsky met ongegronden angst in het hart dat het Vera mocht gelden Ja men zeide om het zacht nit te drukken dat gil giitmen arond de bank niet deed springeo iO il het 1st nid d uidar lich ror UuitenlaiiiiNCt uverzichi De conferentie te Algeciras heeft wel den schjjn of overeenstemming verkregen zal worden Er is reden om te gelooven dat overeenstemming boctaat in de hoofdzaken maar dnt nog eenige moeilpheden blijven bestaan die zelfs nadat in groote l nen de overeenkomst zal zun opgesteld nog eenige zittingen zullen noodig maken Graaf Welsersheimb de Oüstenrgksche gedelegeerde verklaarde dat bet Ie artikel van het door Oostenri k ingediende voorstel dat betrekking heeft op Casablanca is ingetrokken wgl bet tot bozwaren aanleiding gaf De Dttitsche gedelegeerde graaf Radowitz verklaarde met die intrekking genoegen te nemen De conferentie nam vervolgens de eerste 5 artikelen van het ontwerp tot organisatie der politie met kleine wijzigingen aan De laatste drie artikelen betreffende de inspectie gaven aanleiding tot een belangrijke bespreking Bg het vervolg van de ondeihandplingen stelde de Oostenrijksche afgevaardigde ren anendement voor volgens hetwelk hit corps diplomatiqae te Danger het toriicht op de politie zon hebben door middel van een iospectear Radowitz verklaarde dat dlrtDezhibt voor Dnitschlaud het voornaamste pnnt was De Dnitschers zouden waarschijnlijk de conferentie moeten verlaten wannneer het niet werd aangenomen De Russische afgevaardigden brachten de verdeeling van de havens waar het politietoezicht zou worden uitgeoefend ter sprake Het bankvraagstnk werd niet aangeroerd De zitting eindigde te 12 uur Er ontstonden ernstige moeilgkheden betreffende bet toezicht op de pditie door het corps diplomatique toch was de meerderheid der gedelegeerden van meening dat de verztenende stemming nog steeds aanwezig was De commissie van redactie zal hedenmiddag vergaderen Na afloap der zitting deelde graaf Almadovar aan de jonrnalisten z n indruk over de daarin gevoerde onderhandelingen roede Deze indrak was gunstig hjj was van meening dat men zeker tot overeenstemming zou komen en beschouwde de moeilijkheden ten opzichte van de verhouding van de politie tot den Maghzen en het corps diplomatique als niet onoverkomelijk De conferentie begon met de behandeling ras den tekst van het ontwerp tot organisatie der politie licht gevoelende Ja t is waar ik was wat ongelukkig en ik denk voortaan uw raad te volgen Ik heb het groene kleed afgezworen MiJn raad als gg u herinnert bepaalde zich niet tot de waarschuwing het Casino niet meer te bezoeken Ik stelde n voor dat gg ergens elders heen zoudtgaan En daar Fedovsky een weinig verlegen keek voegde hg er bg Naar de Prinses weet ge Zij is nog in de stad en ik durf zeggen dat het haar aangenaam zal lijn u te zien De prinses was Fedovsky geheel nit de gedachte gegaan Hij herinnerde zich barer nu en hij was juist in eene stemming om Williams voorstel aan te nemen Het zou hem helpen om ten minste één avond klein te krijgen en het was te denken dat het tot verdere ontspanning aanleiding zou geven Niets kon in ieder geval vervelender zgn dan het leven dat hg voor het oogenblik leidde Het zal mij zeer aangenaam zgn aan haar voorgesteld te warden zeide hy en Ik ben tot uw dienst wanneer het u maar behaagt Ga dan mede zeide de ander men moet het ijzar smeden terwgl het heet is en ik was juist op weg om haar een bezoek t brangoB i De Spaansche gedelegeerden maakten verschillende opmerkingen waarvan akte werd genomen Daarna nam da conferentie het eerste artikel van het ontwerp aan waarin geiegj wordt dat de politie zal lijn samengesteld uit MaroKliaansche troepun staande onder het bestaur van den Sultan Eveneens werd aangenomen onder voorbehoud van kleine wijzigingen in den vorm artikel twee dat het onderwijs der politie in handen stelt van Fransche en Spsaniche offlctaren en onderoIScieren en do voorwaarSen van hun aanstelling door den Maghien Artikel drie betreffende de taak der instructeurs en de voorbereiding van het reglement tot organisatie der politie gaf aanleiding tot verschillende opmerkingen Het werd daarop teruggezonden naar de commissie van redactie Vervolgens werd aangenomen artikel vier waarbij het effectief der politietroe pen bepaald wordt op een maximum van 2500 mannen 20 officieren en 40 onderofficieren Aangenomen werd ook artikel vjf waarin het budget voor de politie wordt vastgesteld op 2 millioen Dn artikelen 6 en 7 betreffende de instelling van een inspectiedienst op de werking der falitie en betreffende de functie van den iUiipectenr die gekozen zon worden uit het ZWitsersche of Nederlandscho leger gaven aanleiding tot een bespreking in den Itiop waarvan de Oostenrijksche afgevaardigde een aantal amendementen voorstelde waarin de tusschenkorast van het corps diplomatique wordt vastgesteld Deze amendementen werden verzonden naar de commissie van redactie die belast zal worden met de samenstelling van een nieuwen tekst Ten slotte nam de conferentie de artikelen acht en negen aan waarin het traktement van den inspecteur wordt vastgesteld op 25 000 Heden wordt te 3 uur weder een zitting Te Bender Abbas z jn onlusten ontstaan tusschen Engelsche en Fransche autoriteiten Naar men meent op aandringen van den Rnssischen consul maakte de directeur der invoerrechten bezwaar tegen de plaats gekozen voor het bouwen van een kabelhuis voor de onlangs door de Indische regeering aangelegde telegraaflgn De Engelschen stelden een plaats voor waar het gebouw zou worden geplaatst doch de autoriteiten sloegen dit voorstel af en begonnen een telegraafkantoor te De graaf nam zgn arm en zg wandelden samen verder tot zg aan eene lieve villa kwamen welke op geringen afstand van het hotel lag De deur werd opengedaan deor een lakei wien Williams zgn kaartje en dat van Fedovsky gaf Binnen enkele minuten kwam de man terug en zeide dat de prinses bereid was hen te ontvangen De kamer waarin zg zat was prachtig gestoffeerd en getuigde van een smaak welke niet alleen de middelen bezat om zich voldoening te verschaffen maar ook gevormd was in de beste aesthetische school De kleuren waren stil maar goed gekozen de ornamenten weinige maar eenig in hun soort en behoorlgk geschikt De stoelen ec sofa s waren weelderig zonder opzichtig te zgn de draperieën v66r de ramen waren bnvallig en zacht Het was juist schem rd M krr in een oogenblik trad een bedi iid 4 kmtn r binnen en stak de lampen ami l zf verspreidden een getemperd lirlii door het vet irek dat werd weerkaatst duur een antiek gebeeldhonwden spiegel boven den schoorsteenmantel en vonkelde op het gooden heft van een vouwbeen op de tafel en op den rand van eene agaten vaas op eene console aan den muur Men nam ook een heerlgke geur in de atmosfeer der kamer waar welke niet hinderiyk maar juist voldoende was om bet adiemhalen tot een waar genot te maken bouwen in de nabgheid van het strand vlak boven de plaats waar de kabel ligt ondanks de gemaakte tegenwerpingen De Britsche consul die zich met een wacht naar die plaats begaf protesteerde formeel De Perzen die bevreesd zgn voor ongeregeldheden zetten wachtposten nit om het telegraafkantoor te betcbermen De Britsche kruiser Fox kwam 17 Maart aan de Engelsche admiraal met het OostIndische eskader wordt heden verwacht In verbond met het voorgevallene te Ben derAbbas verneemt Reuter dat het hier een zuiver plaatselijke ongeregeldheid betrof Het bericht dat het Oost Indische eskader gister te Bender Abbas verwacht werd wil nog niet zeggen dat dit ontboden is in verband met het geschil Het eskader wordt daar op zgn jaarlgkschen kruistocht verwacht Wy hebben Zaterdag reeds medegedeeld dat de instructies door graaf Lamsdorfaan graaf Cassini gezonden en door deu Temps ontijdig en onjuist gepubliceerd in Berlijn een zeer onaangenamen indruk hebben gemaakt De Berliner Morgehpost zegt dat graaf Lamsdort met die instructie een gevaarlgk dubbel spel speelt nietltegen Frankrijk maar tegen ons Hj voeVt een diplomatieken slag tegen ons en wB nog bovendien als de eerlijke makelaaif behandeld worden Hg bemoeilijkt de oplossing van het hangende geschil door Frankrgk aan te sporen eigenzinnig op zjjn standpunt te higven staan n daarbg geen de minsterekening houdt met de waardigheid van Duitschland Ook het Berliner Tageblatt gaat op dozelfde wgze als de laatste dagen der vorige week voort de Dnitsche regeering aan te zetten tot krasser protesten tegen de Russische circulaire Waar de officieuse organen de Nordd Allg Ztg en de Sildd Eeichscorr vergoi lgkend over Rnslands optreden spreken daar zegt het Tageblatt Dat is allemaal goed en wel maar het verandert niets aan de vraag waarom Lamsdorf voor de vaststelling van zgn samengaan met Frankrijk op de conferentie geen minder kwetsenden vorm bad kunnen kiezen En door de pa blicatio kwam de bedoeling om DuitschWnd te grieven nog meer uit Zooals dy ÜBk nu staat heeft Rusland ons een onvriöiraelijkheid bewezen en die onvriendelgkhifid heeft onze regeering onbeantwoord gejCten Dat de publicatie van de Sissische instructies een nadeeligen invloedihebben zal op de resultaten der conterentiel gelooft de Neue freie Presse niet hoe sjarteljjk ge In één der hoeken stond eene geiftiende piano met den stoel er voor alsof dolen of ander er zoo pas op gespeeld had Uk harmonie scheennog door de kamer te bxtxsn en zich af te drukken op de onbezielde werpen welke deze bevatte Fedovsky had rnimschoots tgd om dit alles en meer op te merken vóór de prinses verscheen Het was anders dan hg verwacht had en de indruk welken bet op hem maakte daardoor des te aangenamer De vrouw die te midden van zulk eene omgeving leefde kon niet maar beschaafd en goed ontwikkeld zgn zg moest ook eene persoonIgkheid bezitten welke ha ir van de gewone hoop van menschcn van geboorte en opvoeding onderscheidde Fedovsky verbeeldde zich zelfs dat hy iets omtrent het karakter van zyne gastvrouw kon opmaken uit het voorkomen en de orde van hare meubelen en zoo zgne indrukken juist waren moes t zh bepaald eene vrouw wezen wie het een voorrecht zou zgn te kennen En zy as eene Russische bovendien Het zjden gordgn dat vóór de deur hing werd op zyde getrokken en de gastvrouw trad binnen Wtrdl MKÊoltili