Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1906

i M i a H Stadsnieuws GODDA 27 Maart 1906 Da Vrgzinnige kieavereeniging Gouda zal Vrgdag a s vergaderen tot het stellen van een Candidaat voor lid van den Gemeenteraad in district III Voor de vacante betrekking van hoofd der school No 3 hebben zich 131 sollicitanten aangemeld t troKen men ook moge ign door de Bussiaclie handetffijze men zal er niet het verzoeningswerk van Algeciraa voor opolferen Wel heeft Blilow te Petersburg protest doen aanteekenen tegen het optreden van Rasland in deze quaestie en zal naar de Frankt Ztg meent Daitschland te Algrciras nog wat dralen om niet den indruk te wekken dat het toegeeft onder pressie van Rasland Maar toegeven zal het toch Waarom echter vraagt het Tageblalt zegt Prins Billow niet in het pnbliek wat hij Rasland langii diplomatieken weg zegt Rusland heeft niet geaarzeld zgn aanval in t publiek te doen het Duitsche antwoord daarop moet in bet openbaar worden gegeven Het Pruisische Huis van Afgevaardigden beeft in eerste lezing du kiesrecht novelle behandeld Naar den inhoud zegt de Frankt Ztg had hot wetje in een uur tjjds afgehandeld kunnen zijn Dan hadden alle partfien moeten verklaren wg willen zulk ellendig lapwerk dat een boon is voor het verlangen naar kiesrechthervorming niet behandelen De rechterzgde verlangt naar niets anders dan lapwerk Zg wil geen hervorming die haar macht in gevaar kan brengen En daar haar de quaostie weinig belang inboezemt heeft zg de gelegenheid aangegrepen om zoo spoedig mogelgk bet debat te doen sluiten Zoo zal de geheele behandeling wel gaan de rechterzijde zal het wetje doordrijven on de andere partgen eenvoudig overstemmen Maar daardoor zal zg niet beletten dat de beweging in Pruisen voor kicsrechthervorming toeneemt wjjl do groote massa van het volk niet langer van bet drieklastenstelsel gediend is Maar do regeering wil ook geen kieerechthervorming Dat beeft de heer Von Bethmann Hollweg de minister van binnenlandsche zaken dnidelgk doen uitkomen In ztjn ethisch pbilosojsche redevoering verklaarde hij dat de regeering niet zal toestemmen in de invoering van het algemeene kiesrecht in Prnisen Hg erkende ook dat het drieklassonkiearecht gebreken beeft maar bg zegt tevens dat de priocipieele wijzigingen onaannemelijk zgn De minister meent dat ook in het Bijk ontevredenheid bestaat zoo goed als in Prnisen en daarom ziet hiJ de noodiakeljjkhoid van kiesrechtwijziging niet in Maar de Minister vergeet daarbij naar de Frankf Ztg opmerkt dat niet over bet kiesrecht ontevredenheid heerscbt maar over de houding die de regaering aanneemt tegen de gekozen vertegenwoordiging Van de partijen in het Hais van Afgevaardigden is de rechterzijde natnurlgk geheel op de band der regeering in dezequaestie De nationaal liberalen willen het algemeene kiesrecht niet in Pruisen en verloochenen daardoor bun vroeger program Maar zg willen wel eenige organieke wijzigingen brengen in het regeeringsvoorstel Die zullen niet van verre strekking zgn en hebben bovendien geen kaus een meerderheid te vinden De vrij conaervatieve leider riep dan ook apottend den nationaal liberalen toe dat zij de regeerings Yoorstellen ten slotte toch oogewjizigd zullen aanvaarden De partij i den Landdag staat hier weder eens lijnrecht tegen de partg in hel land die de verwerping der voorstellen vraagt Het centrum verzekert dat het deze voorstellen zal goedkeuren het wenscht wel kiesrechthervor ming maar zal de tgd van indiening aan de regeering overlaten Slechts de vrijzinnige linkerzgde verklaart de Voorstellen niet te kunnen aannemen en eiecbt de invoering van een beter ingericht vrger kiesrecht ook al zegt de regeering honderdmaal neen Maar voorloopig is er geen kans dat die wensch der linkerzijde verhoord wordt De Franache ministerraad heeft Zaterdag voorgoed den datum vastgesteld van de Kamerverkiezingen Reeds had de vorige regeling 29 April uitgekozen maar de behandeling van do begrooting voor 1906 in de Kamer heeft zooveel vertraging ondervonden dat de nieuwe regeering den dag heeft verzet Het ia nn 6 Mei geworden De herstemmingen ziJn 14 dagen lat r dus 20 Mei Desnoods had de regeering den dag nog een week later mogen bepalen Maar als l H Mei de verkiezingen waren dan zonden de herstemmingen komen op 27 Mei en dan zon de nieuwe Kamer onmogelijk 1 Juni bgeen kannen tijn ♦ Europa kgkt naar Algeciras als bet ongedurig publiek naar een tooneelgordgn Van minnnt tot minuut verwacht men in de zaal het naar boven te zien gaan maar bet blijft gesloten tot ieder zgn geduld er bij verliest Europa moet zich tevreden stellen met perspolemieken als het publiek in den schouwbnrg met orkestnnmmertjes Tot het einde blijven de kranten van Frankrijk on Dnitschland elkaar hatelijkheden toekrassen Het treft niet gelukkig dat do Temps voor bai nlaodlslM aaogalegeuhedea voor zoo ge wichtig doorgaat Met wat de Temp zegt houdt de Dnitsche pers altijd rekening en zoo zal de onaangename toon waarop dit blad den slrjjd voor de Franscbe belangen heeft gevoerd zeker zgn invloed ten kwade niet hebben gemist Hel bankvraagstnk komt nu weer iets meer op den voorgrond dan het politievraagstuk De berichten der Dnitsche bladen geven het vermoi dcn dat Daitschland niet zal blijven staan op zijn eisch een aandeel te willen hebben op grond van de leening van 10 niillioen mark van het huis Mendelssohn Het zou filter niet willen toelaten dat Frankrgk mot 4 aandeelen gaat strgken als Dnit chland zich met een enkel tevreden moet stellen Nu de instructie van minister Lamsdorf aan Cassini door de Temps onjuist blijkt woergege en te zjjn is duidelgk dat de Temps niet uit olflcieele bron is ingelicht geweest Dit ontneemt aan de openbaarmaking grootendeels het hatelijk karakter In Daitschland was men juist zoo verontwaardigd dat de Russische regeering ziób van de ïemps bediende om baar m ening te zeggen Had de Temps van ambtswege inzage gekregen van de instructie dan zon die woordelijk juist in de krant hebben geslaan Wie de Temps heeft ingelicht en dan toch betrekkelijk juist ingelicht over de Russische instructie is niet duidelijk Verspreide Berichten FaiNkRUK Kapitein Porcaro van de dragonder te Dinan heeft zijn ontslag gevraagd Jten einde niet genoodzaakt te worden te benienbiJ bet inbreken in de kerken Een man die bg de inventarisatie te MpnIregard werd gewond is aan zijn vmlDii i dingen gestorven KJ Den dienstweigeraar commandant Hti y werd bij zijn terugkeer te St MalotSeen bloemenhulde gebracht door dames Bisschop Le Nordez die den sleutel Van zgn paleis niet aan zijn opvolger had willen afgeven heeft dien thans aan de au riteiten overhandigd Het had maar weinig gescheeld of te Toulon had een kruiser een torpedojager in den grond geschoten Door wi weet welke vergissing werden op laatstbedoeld vaartuig eenige heusche granaten afgeschoten DulTBCHLAND De leden van de Chineescbe commièsie die de parlementen in Europa komt bestudeeren zgn door den keizer ontvangen De directeur van do koloniale afdeeling zal een zoon van koning Akwa te woord staan om hem te laten vertellen hoe het er in Kameroen bij staat Itilie De ontvangst van den Amerikaauschon millionnair Morgan door den paus hangt samen met betaling eener schadeloosstelling door de Vereen Stalen aan den H Stoel groot 35 millioen voor de verbeurdverklaring van kerkelijke goederen op de Phillippijnen Op het internationaal postcongres dat te Bome zal bijeenkomen zal een voorstel worden gedaan om het pnrto voor Meven naar bet bnitenland te verlagen tot W cent een voorstel om het te rlagen tot 5 cent en een voorstel om het maximum gewicht van brieven op te voeren tot 26 gram RUSI IND dienst bij de marine De actieve mindord tot 5 jaar In Wladiwostok zgn twee Japmsche spionnen aangehouden BINNENLAND STATEN GENEUAAL T tf B K O B U 3 n B H Ingediend is een wetsontwerp tot wgziging der wet tot regeling der brievenposterij In de Memorie van Toelichting wgst de minister Kraus er op dat tengevolge van de wijze waarop na bet tot stand komen der wet van 15 April 1891 tot regeling der brievenposterij bebouwde gedeelten van verschillende gemeenten zich hebben uitgebreid waardoor het thans voor bet publiek meermalen zeer bezwaarlijk wordt het juiste port te kennen Een voor de hand liggend en sprekend voorbeeld hiervan levert de gemeente s Gravenhage Deze bevat twee bestelkringen n l s Gravenhage en Schevaningen daar de belangen van Schevecingen evenals die van s Gravenhage eén afzonderlijk postkantoor vereischen Gevolg van dezen toeatand is dat het publiek ziJn brieven in onderling verkeer telkens te laag frankeert ten nadeele van de geadresseerden of tot eigon oagsrief ter zake waarvan voortdurend klachten bij de administratie der posterijen inkomen Ten einde aan dit euvel hetwelk zich ook elders openbaart een einde te maken is een aanvulling der postergwet voorgesteld waardoor het mogelijk wordt voor de toepassing van het verlaagde poit twee dergelijke tot verwarring aanleiding gevende bestelkringen als een aan te merken De Koningin en de Prins hebhen het voornemen Maandag 3 April naar Het Loo tevei trekken Hendrj wagen Haarl wijze tuigen In t rgtuig van H M de Koningin isbet mooie salon doch door het n van de coupes voo4t de hofdamesis een slaapsalon kunnen i fcricht worden voor ia K H den Prins nVer r is daarin aangebrac t een afdeelor de lijfjageis rlpk ontbreken de noodate toiletten re gemakUn niet l gtnig vip Z K it P ns HefÜlrik en het taioksalon mriar door het ngen van agn slaapgelegenheid naar ïig van de Koningin is in dati van ns rninille gekomen Voor oen coupé voor de hofdames en hberen van uitbreU Van den koninklgken trein die zooals men weet bestaat uit een salonwagen voor H M Af Koningin een voor Z K H Prins een bagagewagon en een kenkenlijn bg de flima 1 J Boynes te geheel gerestaureerd en op andere gericht do beide eerstgenoemde rij ling Natl en am Ia Ij is gel overbi het den bÉstei dienst Ooklheti ejetsilon is in dat rijtuig geblijven In Minböuw is bovendien een vijfde rgtuig dat pafover eenige maandeiiiial worden afgeleverd en waarin zich bevinden een hilve coupé voor I de lectrice van de Koningin een complete voor de dames en een voor de heeren der hopouding twiien djenst Do betiramoringiyan dit rijtuig wordt voor een deel geleverd door de firma Mutters te sGra engage en vjfor een ander deel door de firma Beynes In dit vijfde rijtuig zijn ook verschillende alde lmgen vóór delkamermoisjes en ander De bagagewagei en de keukeninrichting worden bewerkt ain decentrale werkplaats van de Holl IJzeren Spoor en in den laatsten wagen word door het uitbreken van compartimenten die vroeger voor dienstpersoneel waren bestemd meer plaats verkregen voor den kok De firma Baynes heeft om het lakwerk der rijtuigen oo duurzaam mogelgk te verzekeren bnitengewone maatregelen getroffen Daarvoor zal twee etmalen achtereen op bgzondere wijze de beele afdeeling waar de rijtnigen staan worden verwarmd De rijtuigen blijven van buiten blanw dat met goud wordt gedecoreerd Het bestaande gedeelte van don trein zal Donderdag of Vrgdag proefrijdeu Hbl Gemeng de Berichten Men schrijft uit sHertogenboscb Te Orthen gemeente s Hertogenbosch werd dezer dagen de eersten steen gelegd voor een gebouw De eigenaar had f 10 gegeven all drinkgeld bij die gelegenheid De vreugde door de betrokkenen al drinkende gesmaakt leidde tot het aangaan der afschuwelijke weddenschap wie hunner do grootste hoeveelheid jenever in zeker tgdsbestek kon drinken Voor deze weddenschap werden vier prijzen uitgeloofd resp van f 1 f O 50 f 0 25 en f 0 10 De eerste prijs werd gewonnen door een BO jarige werkman die binnen 20 minuten twintig glazen jenever naar binnen goot en toen op een handkar naar zgn buis moest worden getransporteerd Men schrijft uit s Hertogenbosoh Oe weg van s Hertogenbosch naar Pattelaar kwam eergisteren weer watervrij Dit was gisteren reeds zeer merkbaar aan het marktbezoek alhier Die naar Vlg men is alleen voor rijtuigen te paaseeren de stoomtramdienst op Vlijmen ligt nog stil Naar de L Ct verneemt werd gedurende de laatste drie weken in de stroocartonfabriek te Leeuwarden een veertigtal arbeiders ontslagen wegens slapte in de industrie Men meldt uit Oen Haag Zaterdagnacht is op verzoek van het bestaor eener vereeniging dje een besloten party hield in de Hoogdnitsche Schouwburgzaal door de politie die zaal ontruimd omdat de leden onderling ongenoegen hadden Een der aanwezigen had verwondingen opgeloopen Men meldt uit Brielle Omtrent het ongeval met de gederailleerde landwagens van de Rotterdamscha tram kaoMn wg nader medadaelen dat de laatste wagen Zondagmorgen omatreeks tien nar uit de vest gehaald werd Het Was een zeer moeilijk maar toch mooi werk waarbü onder directe leiding van den aannemer met veel inspanning maar vooral met taaie volharding en doorzettingskracht gehandeld is Het weder werkt in den laatsten tjjd ook niet mee terwijl een der werkliedji verklaarde nog zelden in een land tr k tj ziJn geweest waar men zooveel slooten wateringen en vesten ontmoet In waarheid het klassieke land dor Watergeuzen moet door de nijvere soldaten van deze Rotterd Maatschappij o voor voet veroverd worden Men schrijft uit Veendam Op tïlegrafisch bevel van den officier van justitie te Winschoten is Zateidag aangehouden en opgettacht naar het huis van bewaring aldaar de echtgenoot van den landbouwer D V alhier verdacht van brandstichting Do burgemeesters van oeiilge Geldersche gemeenten liggende by de Duitscho grens hebben de werklieden nogmaals gewaarschuwd tegen bet l spoedig gehoor geven aan aanbiedingen van werk in Duilaohland Aangeraden wordt vootal te iniürmeorennaar den aard van het werk de loonen en de hbnrprgzen der iwoniugen om daardoor groot teleurstelling en schade te voorkome ii Ook wrdt i ledegedeeld d it slechts gezoirie werklieden Ifi 16 40 jaar wordenaang ioméi 1 I sohrijlt ïl ber van New York onng C hifilt bg hk ingeleverd voor een hoogor zjjn aj DoLNew York 1 Deljioogsto lucht De JSipger Manuf Bouwtolizicht plann gebopwJdat 200 91 dan allfcbdstalnde Juchtkratibers en ca 4L voet hotóer di n IjetiWajihin ton stéidb ïlil In gamMhang met de eb inwing ld r t arreinen Welke genoemde aat schappij regds naa bitt teji 9nw ordiM gebouw aan den Noogiwelthoek ijjan BrAlwai en Libertystre bSifit zal zg oplSilt middengedeelte vani hetÉvergrootte geWdw een t ron van 40 verdlejiingen bonweljr die oene hoogtei van I 593 voet en lO jlf lira éil bereiken Dele toren zal 36 ve spingen huog 65 voet in t vierkant meteiLjIn met een koepel bverdekt worden die w er 4 verdere verdiepingen bevat daarbovfen komt wéér een koepeldak i n ien slotte nog n vlaggestok De voorkanten van den toren worden gebouwd in sier en kalksteen met vier r jen ramen op elke zgdo Het gebonw zal méér dan laO OOO vierk voet oppervlakte beslaan en van 4 liften voorzien zgn In den grond waarop de toren zal komen te staan zön reeds proefboringen gedaan en bet is gebleken dat het geene moeilijkheden zal opleveren grondlaag te vinden die sterk genoeg is om het enorme gewicht te dragen Naar raen vernoemt hebben alle kwesties waarmede de architect bg do uitvoering van dit plan rekening had te houden reed s eene bevredigende oplossing gehouden De totaalkosten van den bouw met inbegrip van den toren worden op 1 500 000 Ij milliooii dollar geraamd Aan de noordzijde van dit blok gaande in de richting van Broadway Cordtl indt en Churchstreet wordt np 1 Mei begonnen met het nieuwe gebouw d r City Investing Company Daar hot middeustak van dit gebouw eene hoogte van 30 verdiepingen zoude hebben was men van meening dat hierdoor de wensch naar een hoog gebouw in dit stadsgedeelte eindelgk vervuld was maar nu bigkt dat het betrekkelijk slechts n dwerg zal worden in vergelijking met den Singertoren Laat men den Eiffel toren er buiten dan wordt het SingerGebouw het hoogste bouwwerk der wereld Het wordt bgna 60 voet hooger dan het stadhuis van Philadelphia meer dan 200 voet hioger dan het Park Row Gobonw of dat van Tlie Times en zal hooger zgn dan da meest beroemde hoogo torens van Europa In één der Zuid Bevelandsche gemeenten hadden zoo schrijft men aan de Midd Ct burgemeester predikant en pastoor zich gevormd tot een commissie met het doel in ban gemeente giften in te zamelen voor do noodlijdenden door do jongste overstroomingen in Zeeland Teneinde de resultaten zoo gunstig mogelgk te doen zijn besloot men te zamen bil de ingezetenen aan te kloppen en werd de dag bepaald waarop met hst liefdewerk zon begonnen worden Op dezen vastgestelden dag kwam de meerderheid van deze commissie evenwel tot de zeer teleurstellende ontdekking dat bet commissielid de heer pastoor des morgens van dien dag voor dag en dauw als t ware bij zgn parochianen een inzameling bad gehouden voor het fonds tot het bonwen eener nieuwe kerk in dia gemeente Dat de collecte voor da noodiydenden door de overstroomin en hieronder leed daar verreweg het grootste gedeelte der noodigdenden tot de B K kerk behoort behoeft wel niet gezegd Over den overtocht te Velsan schröft de O H C De Velservoetbrug weg atoompont defect overtocht met een klein stoombootje genaamd Assistent en een uit den ouden tgd bestaande hand of trekpont Ziehier de overtocht welke op heden bestaat over ons Noordzeekanaal Menig kerkganger kwam Zondagmorgen daardoor te laat ter kerk of kwam er in t geheel niet Men zegt dat hot wel 4 il 5 dagen zal duren eer de stoompont weer klaar is Verscheidene kinderen welke ter school gaan zullen in afwachting daarvan thais blgven daar vele ouders het vpor ffliuane kinderen te gevaarlgk achten op dusdanige manier overgizet te worden Èn ién de leerplichtwet 1 Dit St Annaland wordt gemeld Evenals andere watersnood coifiités in Zeelanid heeft ook dat tfll St Annaland redenen tot dankbaarheid oyer de milddadigheid der lapdgenooten ort nadat de ramp in het land bekend was geworden kwara reed telegiallsch h richt van bet Algemeen Water iiood eomite te Amsterdam dat het t ot verstrekken van eerste hulp geleed was Na bekomen anuvoord van het comité alhier werd dpor den pennini meeaterduizend gulden toeg6 tondcn Op eei spoedvergadering van iflgezeltenen per omroeper geciteerd word dooi iele syelgijstolden rfiken zyn bier maar elik len V ieder honderd iblden gegeven h de iilschrgvingalijst Waarmede de predikjifit der H K rondging werd in de vorige week in hjt algemeen mede flink geteckeiwlj Van aniten kwamen verder jiefdegaven n Ook ifleeding werdvan vemclullonde lüden toegezonden De geheele lVK rraad m tliaps uitgereikt aan ji4n die loei verloijen liaMM en dié in deze bijzondoijèijomstandi beden l eer behoefden doch nie e zending ii nog toegefegd Ruim vgfiig innfechenjuit Ond Vosm r zgn in deze gemeent ehoi e8t Het spreeltt van zelf dat de lOThoeftigei onder hen zoolang ze hier njoetft vertjeven op ge gke wgze wordeij bedeajd als ï eigen slapbtoffers bun kinderen zyh votj i zoover er ruimte Was op de school Jioegellten i De Prov Gron Ct meldt i Een tooneelljéljiit den loonstrgd Een hevig oralringen in ip vacbtkamer 3e klasse van hel station heftig gesticuleet rende menschen en toornige ditroepen deden veripoeden dat ei iels bg zond r s aan de band was Dat was inderdaad het geval Uit Embden zgn eenige fersonen overgekomen om te trachten schildersgozellen voorÉmbden aan te welven waar op het oogenbllk een werkstaking is Reeds gisteren waren een aantal personen van Amsterdam aangekomen en ook hier bleek dal velen zich niet ongevoelig betoonen voor het aangeboden loon van 4 mark 40 pf = f 2 60 per dag met belofte van vast werk tot einde September Van de zgde der tegenpartg deed men alle moeite de menschen te bewegen niet mede te gaan Uitroepen als solidariteit denk om nw strgdende makkers ipaak hun den stryd niet moeilijk enz weerklonken En daartnsschen de rustige stem van een der Duitsche baren Wie werkiin wil en bier geen werk of voldoend loon I eeft vindt bü ons werk voor Mk 4 40 por dag of wie werken kan en wil kan goed loon verdienen En dan van den kant der tegenpartij Mannen laatje niet bed gaat niet mee Een der Duitscbers riep iets onvoorzichtig Wenn Holland in Noth bei on giebt s Brot waarop de tegenpartg zeer gevat antwoordde ja maar daar brood Nog eenige scheldwoorden vlogen bver en weer Het gevolg was dat een niet jinaanzienIgk getal zgn medegegaan I het reisgeld werd voor hen betaald Hen schrgft uit Waalwgk in verband met den dood van den gemeente fiecretaris van Vrthoeven Cappel den heer F K Het gerecht uit s Hertogenboach heeft te Sprang het Igk van den verdronkete geschouwd 7 d W had by de poIiti aangifte gedaan dat er s nachts een inbreker i aan zgn huis was geweest en dat hy dien Inet den pook had geslagen De verwonding ian den secretaris met deze inededeeling in verband brengende werd do man gearreateerd en naar Waalwgk veryoerd Gistermorgen ia v d W ter confrontatie met het lijkfnaar Sprang gevoerd Ten overstaander justitie verklaarde V d W eveneens dati by een persoon had geslagen zonder te weten wien nadat hg die persoon had aangemaand heen te gaan Na de Igkschonwing werd geconatateerd dat de toegebrachte verwondidg in t geheel niet doodelijk was en dat de heer K nog levend in t water terecht is gekoman De gearresteerde werd daarna op vrije voeten gesteld en er is verlof gegeven om het lijk te begraven Tot voorzitter en tot secretaris der Oommissie tot wering van Schoolverzuim te Bergschenhoek zgn respectieveiyk herbenoemd de heeren H Brengem en M Okker I 1 I ïiN DB bdvinding n en handelingen der Gezondheidscommissie voor de iGemeentf In bare besloot de GOUDA gedurende het Ita tenderjaar 1905 f OüFDSTUK VI k Scholen vitrgadering van 20 November mmisaie een bezoek te brengen aan de in aaiibouw zgnde R 0 Jongensschool fian de Spieliqjgstraat dit bezoek vond plaats op Donaerdjip 30 November Het viel der Commissif opT terwgl overigens de inrichting der school Dwi de to stellen eisèben nfeer dan voldeed l at op de lo verdieping geen waterlöidingkrauen waren aangebiachl terwgl vooits bg brand de kinderen van de speelplaats zich niet kondea vurwgderen bg gebrel aan eenige andere uitgang dan door de school De aandacht van den Architect werd hierop Kfë esltgd welke de opmerking volkomen beaant le en hoopte daaraan tegemoet te kunn l komen Op initiatiefi van den Voorzitter die reeds vroeger 11 October 1904 op verzoek van de afdeeling tjouda en Omstreken van den Bond voor Niderlandsche Onderwgzers bet nut van schofriartaen uit eep medisch oogpunt in een openbire vergadeiing van genoemde afdeeling bepleitte werd den 3n Joli aan B en W in overweging gegeven in naviil ging van hetgeen o o reeds te Zaandam Arphem Assen Schiedam Maassluis hu Baarn geschied was den Gemeenteiaad voor to stellen tot hot aanstellen van één ot m r schoolartsen voor de lagere en hewaaiscbolei over te gaan In bet advies der Commissie weid nr up gewezen dat vaak op school de kieiii wo idt gelegd voor een ziekte die het kind voor zgn geheele leven doet plaats nemen in de rg der minderwaardige individnen dat ter bestudeering en zoo mogelgk voorkoming van de overlading bg het ondorwys ter bestrgding van de ziekten die het schoolkind misvormen als sooliose en myopie ter opsporing der adenoide vegetaties ter bestrgding van den favus en het trachoon ter herkenning dor ziekten van hot oor en tot heïzlio goed mogelgk ontwikkelen van achterlgkó kinderen do hulp van den medicus niet kan worden ontbeerd dat evenwel nog veel meer medisch toezicht op de school noodzawelgk ia tor wering en bestrijding der infectiefziekten vooral mazelen roodvonk en diphtheritis dio zich meestal langs den weg der school ontwikkelen en uitbreiden Bg scbrgven van 14 Augustus deelden B en W ons niede dat ons advies hen deed besluiten den Raad voor te stellen over te gaan tot de aanstelling van n schoolarts en wel voor alle openbare lagere scholen waarvan de besturen zouden verzoeken deze onder het gemoenteigk geneeskundig schooltoezicht te stellen dat zg evenwel bedenking hadden tegen het plaatsen van de bewaarscholen onder het toezicht van den ichoolarts omdat het onderzoeken van de daarop toegelaten kinderen van drie of vier jaar te veel bezwaren met zich bracht Voorts werd een door hun College ontworpen verordening regelende de aanstelling en den werkkring van den schoolarts om advies in onze handen gesteld Dit werd den 22n Augustus verzonden j nedegedoold werd dat zeer tot ons leedwezen de bewaarscholen geheel aan bet toezicht van den schoolarts werden onttrokken dat bet wenscbelgk is dat de invloed van den schoolarts zich tegen den favus reeds op de bewaarscholen laat gelden waar de kinderen in tegenstelling met de lagere scholen kunnen worden geweerd zonder dat men gewetensbezwaar behoeft te hebben hun toekomst te bederven Medegedeeld werd dat Dr Korteweg te Wormerveer na een veeljarige toepassing van verschillende maatregelen op de bewaarscholen het resultaat had verkregen dat herpes tonsurans capillitii geheel uit de gemeente verdwenen was on dat favus slechts bg zeer enkele kinderen der lagere scholen voorkwam Derhalve werd in overweging gegeven in de verordening aan art 1 toe te voegen dat op de bewaarscholen het toezicht van den schoolarts zich alleen uititrekt voor zoover dit noodig Is ter beilrij ding van den favus en den herpes tonaarans capUlitu en aan artikel 2 onder letter e toe telivoegen dat de schoolarts desgevraagd aan de ouders advies geeft omtrent de beroepskeuze der kinderen die de school verlaten B en W vereenigden zich met de aangegeven aanvullingen den 3n October werd de verordening regelende de aanstelHn en den werkkring van den schoolarts door den Gemeenteraad vastgesteld Den In December ontvingen wg nog van het Hooldbestuar dor Zuid Hollandsciie Vereeniging liet Groene Kruis een missive waarhg het gevolg gevende aan een opdracht der 9n algemeene vergadering van genoemde vereeniging gehouden te BotterdHm den 2bn October waarin naar aanleiding van een te dier zake uitgebracht rapport met algemeene stemmen een motie werd aangenomen strekkende om de wenschelgklieid van de instelling van het iiwiiinut schoolartsen te brongen ter ktnnis van de Gh zondheids Commissiën aan hel besluit dier vergadering voldeed B Fabrieken en Werkplaatsen Deze werden door de Commissie niet bezocht HOOFDSTUK Vir Ziekten A Besmettelgke ziekten Gevallen Van Aziatische cholera typhus exanthematicus pokken dysenterie pest en gele koorts kwamen voor zoover der Commissie hekend niet voor Van den Hoofdinspecteur ontvingen wg opgave van 7 gevallen van febris typhoidea en 5 gevallen van roodvonk van B en W van Gouda opgave van 5 gevallen van febris typhoidea resppctievelgk in perceel Wgk P No 644 Heerenstraat Wgk R No 383 Derde Kade Wgk P No 502 Heerenstraat Wgk P No 510 Heerenstraat Wgk M No 214 WiUielniinastraat met verzoek van advies te willen dienen omtrent de vernioedelgke oorzhak dezer gevallen Voor zoover zulks was na te gaan meende de Commissio deze te moeten zoeken in het drinken van ongekpokte melk en water de afvoerleidingen van laecalién en beerputten werden in orde bevonden Van den Hoofdinspecteur ontvingen wg den 8n April oen missive waarby de aandacht der Commissie werd verzocht voor de ziekenhuizen te dezer stede van den Commissaris der Koningin dd 11 April 2 exemplaren van de Igst der geneeskundigen enz in Zuid Holland op 1 Januari 1905 Den 6n October ontvingen wg van de Gesoncthbidscommissie gezeteld te Winschoten eea rapport over een door haar ingesteld onderzoek naar aantal enz van lyders aan tuberculose B Van de andere ziekten kan nietsworden piedegedeeld Wordt vervolgd BEIJES VAIT EOTTEEDAM L K H K Staatüeentnqen PoKTüOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 74 Oblig Se Serie fr 2500 3 69 RusLASD Iwang Doinbr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74V CoLUHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Scbald Recepia L 100 IV 2tVi Hi pothetk Banktn BanktnPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 8 97 Pafldb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 P ndb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Paadb Zuid HoU Hypb 499 Pandb le Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 lU Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvegUtningeu Italië Oblig Znid Italiaanschp Spw My A ï Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 81lv Premieleeninqen BuijOib Loten Stad Antwerpi n 1887 2 102 Scheepvaart MaatechappijefiAand HolUod GaU Stv My 3a OMlvaii $eii de JVOÜVEAÜTÈ 8 in COSTUm TAILLEÜSS en REGB MANTKLS JAfv rsrjrre MAAfras Fjffi gfy Veemaxkt te Rotterdam Dinsdag 8 Maan lgo6 Vette ossen en koeien goede aanvoer prgien waren voor iite kwal 35 ade kwal 31 3de kwal a7 cents per halt k lo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 30 adë kw 27 jde kw 23 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 20 ade kwal j6 3de kwal 11 cent per half kilo Handel in vet vee en stieren traag melkvee prijshoudend Vette kalveren iets lager in prijs Burgerlijke Stand GEBOREM 23 Maart IzaSk Dirk ouders H C German en C M Blommendaal 24 Adriana Johanna ouders N Slugter en J van Drielen Johanna ouders J Snaterse en J de Graaf Cornelia ouders G J Lugthart en A Bel 25 Johanna Cornelia ouders J Boer en J van der Ree Jannetje ouders C Bosch en H van Leeuwen 26 Antbonia Hendrika ouders J J Henrich en J Vooijs OVERLEDEN 24 Maart W van Hofwegen 3 m S Bo J 4 m 25 A A van der Bruggen 1 m J H Paling 59 jaar ADVEIlTKNT J Zaal KLunstiniii Sociëteit ONS GENOEGEN ÜONDEBDAÜ 5 APRIL door L M SiMITIl Toonaelspelsr Amsterdam Entree le rang SO c leden BO c 2e O c ao c Aanvang S uur Bureau T uur Plaatsen van af heden te bespreken Zie verder reclameMlIeUan W Het liclit der toekomst is de Klectrodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zear aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht oo men tch niet beter denken kan De ELECTHODINELAMP is direct op ifder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en ii te bezichtigea in het VERLICHTINGSMAOAZIJN DE AfOlDiSTCR DUBBELE BUURT £ 1 Telfci 117 Aanbevelend M M V LOOi Gasfitter Zenuw en Maajflijders Tordt Btt oreriuit iDg aU een vrerkelüke hulp io den nood het boek ftsn bevolen Na ontvaagat ran ndresper briefka rtnorlt d t boekje franco per post toegezoiiden door BLOKPOEL S tlookh Zaltbommnl 5 tie L roi rtii TcntoonÉlt lliiiKldnhoMiin kwry fl Hag t Aug iHlC Wflreldberoeiida Bohom Appr I taUiLipitrin Satin mb syn d bente I mldaw n voor bnt lundev moeit 1 ktnrit voetr rt n lie ii art bd I gttklttard lohuenweih Vertryghau I hy WliiksllurB lu diounwerk OaUu irian DrogoryBi vat Uva l tU 1 Kood op lUMiii en fttbriekmmk I Q s Ag at W bardtmiu Ambaia