Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1906

Donderdag 39 Maa t 1906 44s e Jaargang o 9089 msmM JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefcon St ADVKRTENTIÈN worden Geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd l aleto II IVtt S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks mét uifzoiidering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 2 5 teynoo perpost 1 70 Afzonderlijke Noniniers VIJF CENT KM Mej E CESSER Ërasmusstiaat 112 Oediiilitm Onderwi zereH bericht dat zg haar CUHSDH in het o i Hiaat knl iKii en iiaaleu van C0 fliWe van al 15 JAN zal honden ten hntiff van nej It HJKt éiH Ooêlkaeeu f9a waar zich dagelps leerlingen kunnen aanmelden Condition zeer billtjk Papieren patronen zgn ten allen tijde rerkrggbaar DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD OOCH BIJ TERUGGAAF VERCOtO Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bij M M BELONJE la Oouda Onnavolgbaar zp thans door nieuw gevonden toepassiDgeu onze fii Ueeerf geiehUtlerée for tretten PeltttHre Bogaerti Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuiga zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geïll PrÖBCOurant met een aantal o gevraagde getnigschrilton gratit op aanvraag Boxtel B BOGAIR1 £ Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnithandel Kleiweg b wien modellen te bezichtigen zijn HET adrai voor degelijk en lolied achoenwtrk beiliet Het Noord llrabaotscti Scboenenen LaarzeomagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegiteeg Voetbalscboesea Merken The Cert en The Scrum STEKKE 8CH00LLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanberelend C SMITS Alle rep4ratl n en aangemeten werk Ent wnw DTjialc KOBFfS NOVA CACAO GEFABRICEERD Tai de ljul ttiljezocliUle duursle CacaoUieii Deze Cauo ii bij inkoop wel iets hoogar il prtJJ doch in werkelijkheid de voordeelig te daar men van deze HIOVACACAOil het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goadkoopere soorten V K V K V K PRIJS 1 I 80 t O M 1 0 M Kilo voldoeBde voor 180 Koppen JEOORDEELING van het Mikroskopisch 1 Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN BUL8EB08CH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in keoge mate door zuiverheid en gemakkelijke epiofbaarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH U dl AppntuM V C miHr ft C Ita Cal Str 14 MM r op num n f briekim lt frtfnMv tylMm WMJMn N tTSiSXSIS ÏMkrijjbaar by T CliEBAS illiiw acinalogeeii Poedervorm is het eenijfste helpend mithlel tegen Htoedar moede Uteekmucht XeuKicKwakle UoQfaptfHen miapelootheU Oumaehlen t ermagerlttg en t ermluilerlug Her Uehaamêki uekleH aeinalogeeii in Poedervorm heett een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoKen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 5 Ëcnige tabrikanten H N T SCHAIK Go Dea Haag Verkrijgbaar b j Firma WOLFP Jt Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal öouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieimerkerk ad IJtul k VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE IHidtwaUr A SCHEER JJaaitrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK MoeroapelU D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingivem P A ds GROOT A UI JONGH Ondmater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEK Bemchop WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door AbtUJ Siroop Het klooster Snnela Paulo Abdy bestaat niet tlui Stroop van geenerlel wiiarde Het groote aantal zenuwkwalen rcsEtavrlioordpiJDKr totdtvoDrftfgKand k BtMkenanvkBftpoplMl h Mnk ro rU toe troUMrM ton itfiedB Alle middeliia dMi de medisoli wetauchtp wuiievAiid K rat aan dan Klenwan tUd koiat d er iM dat glJ door bet febmlk mAken tah den etnvondturtan wsg nuulllk lAnca d Imld ew ptirilolociAObt ontdek kluAKedAAn beeft di u bonderda proMbamlÜMi ttwu orer de ceheele wenld rerbnld u n terwijl eH in weteneobappalljke krlnfn dn hoonto bMUÖMUiur wekt tavMU een weldaad blijkt te sfjn vmt da aan xenawkwalaD lijdende naiiiëjibeta Dm niueiwilaa ii altaavon den floor den f wAEcn Ofllcler van aosondheti l r Bomao vreUamamttTiuhofü an barnat op ds OB derrindlnc opgedaaB In aeiia il Jari a praktijk r wwMeklMc wmm li t li M nat per tlac warden ftAM tvaceaclilkMBMAMdvvr 4a hald BwlM lll k a k taeBaw Boawi M 4eaedccM Het daza ganMBwiJta werdan warkalVk aafeittarwada raaaltetra variöraMa ea ilj auakte tooveel niirang dat Tan aan doar daa nitvlBder faaahntMl waKkla OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hara voorkamiei an leiiailng DtnneB kortan tijd rreda d Xle drak Terachoneo In Uit boekje berat nlat allaaa rar kat graac nbHek verEtaAobare c rkliiriBgea outreut het wecoa der nieuwere thar a aa it daoïwda lelfiIn wanbopiffl mralleu vorkrersn nltwarking naar ook vindt aian durlo watanaebaBpëlUkf erhandeUnKen nitde meiliaaheulBilcn die aan deze eneeewijee gewild zUn laonade anobri al VAD Aetni Behrifteu vau hooggeplaatata geBeeakundigan onder walk f Maièra aiat ir pn aan da pelykliniali II farlji rue AetifleMBitl 10 tlatairabar mnd ér araktltaarand laiiaeakaar ote hel i liflRlgan geaUcht da Charaato SAnlUtcraUi Dr Clehe te Statün firetimann atd dr airaad arta tlioM Or P Faraatler ganeeaheer directeur vaa kat htlplUal Ie AgBn BahaliBritk Dr Stbarliii kaataal Sutr I Erna Daraea med dr gaaaailiaar ilrMtaur dar i alvaRB tliarapaylltoha larldiaii vaar aawHidara ta riB 8t Haoori 334 Conaul ven Atahtabaeh aiad dr ta Corfki Dr Snkaeb arraad aria da Zirkalti itafeiDTit Jgohl m d dr ta UVaancn Dr jC Bongaual taLa Parrlèra Enra lid van dan Caaaalt Cintra d k da Sanlé in Frankrijk en Tela andaraa iainfii aB anvaraia L t ilaalaall ha iwakta variwakktai wa üHng geweeat iUb mmu door wnlvfQ etrt trlaeeren atooBilool of Aan allPD wier s B WKaa l mfw er aalndler saDK 4 aa Is f M n aog nMaH4a aanHWAemtglieitl 1U l a waarran dakanteekanen tyu tkrgnlealic ttaafdplje Rilgralaa aokala lieaf k aedandran n ataarlkkelbaArliaM a aa dk 4alaHlaaa i M llafeaBMtilkaanraat n aafeahagatlika ta erdar aUa ifekea dia doar berwru fatraÉba varda B BOff UjÜm aaa ia garolgan daannn ariaainf n aB jnvar a M lat Mrakaa iwara ly ¥ al aMtgajpjBfckaajWljlaM larj Mfriolitan t aar bebWa en ten alotte 1J die Tre a CBV leH TeracbiJnBeten ala iloh aaahaAdaad aagalli aoaha trdoavlna la Hlkkerinaan e dankar wardan vaar da aiBB drakkfadg gA uidar hal iHelalIng la en het atepaa aa haadaa aajroalMb aÜL al iaaa aflMa BWt dnUaHi lnilad8aaraa halVL Hm MaawlU nr jaaoaia latra aaa JeBii faraanan dia vaal mat hal haaN erkan ea aaBt 4 ka raaatla willMi TiM a ia wavM ttiagani aaa garadan klok het bovaa vannolda werkjafuw M ohaflba betwelk opaaarfott kaafataaa aafranea vat landaswordt door vaa kHekalIng la en hat atepaa aa haadaa aafoalMk ala ook aan Janga inelalaa Hldaada aaa klajOkaMkl Ainat rdMM doOT M CXEOAV Jk Co Hei ligaweg dl ntrfClit l nilK V A l ORTOV OndegTAnht bij ia Oaardbrmg V lm ti gtenniaih vxaii iijiite rittniRCiHoK I de l r Wrlaawata aeba C j il IJ f r n Mc P HOPPE kebnndellng i AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOrLBT SANCIER RUM PlliCH CITROENI ARAO BUROUNDY rerkrUgbaar A0 alle grottier ander TjorUmnd nbUi nu Dt ViN HiMll BOOt k HAKMkNI G©br ± Stoll warck s Chocolade en CacaOa t OMimtllM toot ik nieuTTit liiviniiingen p iiiiiaul g ii ed rerkttorde UriM i m gobruik v ni s fijastu gmmi c sne s a la wbrnikcr vin StoUwardc s OhoeoMe en Oacao e aaktraMntffaudig tibrikaiil nauwkeurig UnntwoordoiiJe an Omd tohoud dar resii Otflciittea De Vma belwalda 7 Brereia als HoneTerencler 44 Eere Dlploma a gomden eaz HedaUlfa e n hm niöonutMid a fchriiaiA KowU 18 Aawtomi mlional MOW TOO d4aarmoB mm ll u ihi Vvr premUir Imm o ooMl l t tkm rata wUaiil tUirieatloo da OhoocJa bonbona variéa ate aio SMwarak a iOmkaat ia Tetknjgbaar l ij H n Cnlibeun BankattiaktaW mM lni lmlUiiinnardiger oor Kadariaiad I tin lil III Kalveratraat 101 ADVMTENTIlaf in alle Couranten worden aanofenomen door het Ajdvertentle Bwreap v b A BKltVüMAN Z00i l rild en Gevogelte Van al beden en verder dageljjks verich varkrjjgbanr Braadknikens Soepkippen Duiven Punlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concurroerondó prijzen Pnnkinar fchoongeraiiakt friin o door gebeel Nederland Aanbevelend T OVIXBLIN6 Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Vraag bepaald SOLO en zie toe dat gij ook SOLO krijgtl Geloof er toch niet aan als men Ü zegt Deze is even goed en neem geen mindere kwaliteit Er bestaan veel soorten margarine maar geen enkele is zóó zuiver en zorgvol bereid geen enkele zóó heerlijk van smaak zóó geurig en fijn van kwaliteit zóó voordcLlig in het gebruik als SOLO 45 ets per pond 22 A ets per half pond DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOBKBi AIIKIl 2 beslist die dei Firma THE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en e9ti geklemde plaat TUU ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD BBS S ASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proe nummem Alle met Itostel Boll Bijvoegêel Van alle in deze bladen voorkomende modellen z n GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen Tooraitbetaling van i 0 50 vetkr gbaar bj MILLY SIMONS Den Haag EEHIS DEPOT TM TBE £ Kan wnrdt verzoekt op t WERK te letten mr aiT Miieizuit vu M lUVËNSWAAY Z NEN QORINCMBH Deze THËEEN worden a ela rerd il verzegelde pakjes van vijl twee en een half en een Ned ant met vermelding van Nommer an iPrgs voorzien van neveniiaand lUerk volgens de Wet gadaporneerd Zich tot de nitvoenng van gaeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART U aoHdt Snk van A BBINKUAM A Zi liuitenlandsch Overzicbl Reuter seint oit Algeciras dd 27 Maart In de zitting van hedenmorgen stelde de commissie van redactie den tekst vfst die naar men hoopt in het vraagstuk der politieinspectie tot overeenstemming leiden zal De Araerikaansche delegatie had een Jormnie ontworpen die ze in particuliere gesprekken door de voornaamste gedelegeerden had weten te doen aannemen De zitting van do commissie werd na onderbroken om den Amerikaanschen afgevaardigde gelegenheid te geven deze ormale mede te doelen die na een vrij langdurige discussie door de coramiBsie werd aangennmen Volgens dit Amerikauasche voorstel zou het corps diplomatlQue te Tanger de noodige rapporten ontvangen om daardoor in staat te worden gesteld na te gaan of de werking van do politie van den Sultan overeenstemde met de beslniten van de conferentie en in overeenstemming met de gesloten tractaten de veiligheid van vreerade onderdanen en van den handel waarborgde De conferentie zal morgenmiddag te vijf uur bijeenkomen Renter seint uit Londen dd 27 Maart In antwoord op een interpellatie in het Lagerhais betreffende het Engelscb ïurksche geschil verklaarde de minister van buitonlandscbe zaken Sir Edward Grey dat er geen nltimMom aan de Tnrksche regeering is gezonden Er is zeide by verder geen qnaestie opgeworpen betreffende Akaba dat op Tnrksch gebied ligt maar over Taoah de plaats die onlangs doorTurksche troepen is bezet en die op het schiereiland Sinai ligt dat reeds geslachten lang als onder Egyptisch bestuur staande is beschouwd Het is dnidelijk besloot sir Edward dat deze aanvalsdaad niet kan warden gcdnid doch de qnaestie ia dan ook thans het voorwerp van onderhandelingen Sedert een paar dagen is raar aanleiding en tengevolge van de onjniate publicatie der instructies door graaf Lamsdort aan graaf Cassini den Russischen gedelegeerde te Algeciras gezonden een heftige strj d ontstaan losschen den Temps en enkele Daitsche bladen De laatsten zagen in die publicatie een opzettelöke handeling om DnitschInnd onaangenaam te zijn en om de mogendheden te Algeciras vertegenwoordigd te brengen aan de zpe van Frankrp De Temps zegt daarentegen dat de be FEVJ LLETOH Het Dagboek van den Inspecteur 21 De kappen boven de lampen wierpen het licht naar beneden zoodat toen zg op den drempel stond haar gelaat zich in de schaduwbevond en het eenige wat men duidelgk kon ondersclieitlen was eene tamelgk lange tengera gestalte in een avondtoilet van zwart aatijn met bloote blanke armen en bals en het schitteren van een sieraad aan haar pols n op haar boerem Na een oogenblik stil gastaan te hebben ging zg op den graaf toe iie zoodra zg binnentrad was opgestaan Er was iets in de buigzame golving van haar gang dat een lang reeds uitgewischten indruk in zgn gtest verlevendigde HiJ had een voorgevoel van hetgeen j rgebeurd was voor hy het wist Goeden avond prinses zeide Mr Williams opstaande en naar haar toegaande Dit il de heer omtrent wien gg mg zeidet dat ik hem hier mocht brengen Graaf Fedovsky dit is de Prinses Volgorouki Daar f g reeda landgenooten zyt zoo vermoed ik at h t I niet real tQd zal koaten kannii doeling uitsluitend was do onwaarheid aan te toonen van de bewering der Duitsche bladen dat Frankrijk op de conferentie geïsoleerd was een bewering die volgens den Temps zelfs door Duitsche diplomaten b i de regeeringen zou zijn gecolporteerd Hiertegen vat de Norddeutsche Aligemeine Ztg vuur Het officieuse blad ontkent beslist de waarheid dier mededeeling en zegt Br bestaan geen diplomatieke stukken waarin eenige toespeling wordt gemaakt op de mogelijkheid van een Fransch isolement of van een wijziging in de houding van Rusland die aanleiding konden geven tot een protest van do Russische regeering De Temps brengt thans bewjuen aan voor ziin bewering Het blad zegt Twee Dnitsche gezanten hebben dezelfde mededeeling gedaan in verschillende hoofdsteden met een tosschenruinite van eenige uren Dat kan dus niet anders geschied zijn dan op grond van Instructies uit Berlijn Die gezanten waren graaf Wolff Metternicb gezant te Londen en baron Speek von Sternborg gezant te Washington En het is als gevolg van de mededeelingon van graaf Metternich dat Sir Edward Grey zijn instructie aan Sir Arthur Nicolson publiceerde waarin deze diplomaat last gegeven werd Frankrók s verzot tegen het Oostenrijkscho voorstel te stennen Én juist om dezelfde red n zond graaf Lamsdorf zyn instructie die in Dnitscbland zooveel beweging veroorzaakt heeft aan graat Gassini Wanneer de Norddeutsche Allg Ztg nog niet overtuigd is zullen wij nadere aanduidingen goveii Maar deze zullen voldoende ziJn om haar te ovettuigen dat zg op een gevaarlijk terrein is De Duitsche uitvallen tegen Rusland over do circulaire en de wijze waarop zg ter kennis van Duitschland word gebracht door een onjuiste nededeeling in den Temps iiebben weerklank gevonden in Rusland De Nüwoje Wremija bevat een hoofdartikel waarin dit blad do Russische regeering beschaldigt van groote incorrectheid tegenover do Duitsche regeering zoowel door den inlioud der veelbesproken irculnire als door de wgze waarop die ter aigemeene kennis is gekomen Graaf Lamsdorf zoo zegt het Peterabnrgsche blad heeft in deze qnaestie de fout van Delcussé herhaald door zich aan dezelfde diplomatieke vergeetachtigheid schnldig te maken Daardoor moest hij de regeering te Berlijn onnoodig krenken en Rosland openlijk in een vgandigo stemming tegen Dnitscbland in de Marokkaansche quaestie brengen nadat de Doits ke diplo met elkander te maken Hierop scheen Mr Williams ie do lucbt te yerdwgnen ofachoon hg inderdaad slechts eenige schreden achteruit trad en weder op zgn stoel plaats nam Maar Fedovsky zag alleen de vronw die hem genaderd was en haar hand in de zgne legde Het was eene mollige kleine hand maar met een zenuwloven er in dat elk der lenige vingers welsprekend maakte Hg keek baar in bet gelaat on aanschouwde twee groote donkere hazelkleurige oogen welke de zgne ontmoetten een levendig ovaal gelaat met breede wenkbrauwen welke door kastanjebruin haar gekroond werden In het zachte licht dat op haar viel zag zij er even friscb en bloeiend uit als in de dagen van onds toen zy zgn ideaal was geweest van alles wat in do vronw bekoorlgk en beminnenswaardig is en toch was er iets in haar niterlgk dat van jaren van ondervinding sprak van zaken waaraan hare vroegere liefde geen deel had gehad en dat haar veranderd had van iets dat hg bad gekend in iets dat hg niet kende Maar hoe ook veranderd de sterkte van den band welke haar eens aan hem verbonden had deed zich nog gevoelen Hg kon baar niet met onverschilligheid beschonwen Het lot had hen nogmaals tot elkander gebracht zeker behoorden ly dus aan elkander De wereld mocht haar kennen als de ryka Früliea iB ti8 00 vaak opgetreden was om de Rus sische b elangen te bevorderen Hierdoor heeft de Russische diplomatie een groote onhandigheid en tacteloosbeid geloond Het zou niets te verwonderen zjjn zoo de Marokkaansche quaestie die den Franschen minister Delcaisé ten val bracht ook voor de Rnasische diplomatie gevolgen had Evenmiifris de Nowoje Wremija tevreden over de slherpe wijze waarop graaf Lamsdorf gemeend heeft de onjuiste publicatievan de Russische instrnclies in den Temps te mo en veroordeelen Deze scherpte van de Russisehe diplomatie onmiddellgk volgend op de voor Dailscbland onaangename circulaire moet nu in Frankrijk weer een zonderlingen indruk maken zegt het blad en zou in Parijs kunnen worden opgevat als een poging om Berlgn gunstig te stemmen Het M graaf Lamsdorf in deze dagen blijken hoe moeilgk het is de contentor tont Ie monde et son père Minister Gladstone heeft eergisteren een gewijzigde ongevallenwet bg het Engelsche Lagerhuis ingediend Een Reuter telegram beeft daarvan reeds kortelgk melding gemaakt Bg dit wetsontwerp wordt de wet van 1847 aanmerkelijk uitgebreid In t algemaetf t eide de minister ter toelichting was die wet alleen van toepassing op de VF Iftden die zg noemde de nieuwe wet zal t zgn op alle werklieden behalve op die zij als uitzonderingen noemt In de nieuwe wet wordt een workman omschreven als al wie een overeenkomst is aangegaan of onder overeenkomst werkt in dienst of in de leer by een patroon hetzij met handen hetzj met anderen arbeid en onverschillig of de overeenkomst bij woord of geschrifte uitgedrukt of er bij begrepen is uitgezonderd zijn politieagenten klerken buitenwerkers huisarbeid huisbedienden of bij den patroon inwonende familieleden Door deze omschrijving zullen nu ook personen die werken in een werkplaats of bij het vervoerwezen visschers postbeambten on zeelieden onder de wet komen Patroons die niet meer dan vijt personen in dienst hebben vallen buiten de wet De minister betreurde deze nitzondering maar voor er gedwongen verzekering is kan de zaak niet afdoende geregeld worden In twee belangrijke opzichten wijkt de nieuwe nog van do oude wet af Voortaan zal er in de eerste plaats niet alleen voor ongevallen schadevergoeding worden gegeven maar ook voor ziekte in het bedrijf opgeloopen zooala anthrai en lood kwik zilver fosforusen arsenienm vergiftiging Volgorouki maar voor Fedovsky was zö en moest zij biyven de Vera zyner jeugd HOOFDSTUK VI Een Geheim Deze gedachten vlogen den graaf in een oogwenk door het hoofd In het volgende oogenblik wees de prinses hem de rol aan welke hg te spelen bad Het ia mg een waar genoegen zeide zy met eene welluidende stem welke hg zco goed kende met den Graaf Fedovsky kennis te maken Het was toen duidelgk dat zg niet wenschte dat haar Amerikaansche vriend op de hoogte werd gebracht van de relaties welke er vroeger tusscben hen bestaan hadden Tegenover hem moesten zg zicb in ieder geval gedragen alsof zg werkolgk elkander onbekend waren gelgk hy moest veronderstellen dat het geval was Dat zg deze gebeimbouding verlangde werd door Fedovsky ala een goed voorteeken uitgelegd Het dnidde op een aitzicht dat hunne vroegere relaties later in herinnering gebracht zoo niet vernieuwd zooden worden En Vera moest gelgk een oogenblik van nadenken hem dat deed inzien op deze samenkomst zgn voorbereid geweest bet was voor baar geen plotselinge verrassing geiyk het dat voor hem was geweest Mr Wil Kan een patroon bewjjzen dat de werkman de ziekte reeds bü een vorigen patroon gekregen heeft zal de aansprakelijkheid naar vei houding en gezamenlijk zi n Het tweede punt van belang is dat de nieuwe wet den werkman reeds recht op vergoeding geeft als liij een week niet tot werken in staat is de oude wet zegt twee weken Gisterochtenii zijn te Home in hun woning aan de Piazza Madame dood op hun bed gevonden de zoon van den Franschen consul aldaar Ernes Arnaud n diens echtgenoote beiden mpt revolverwonden in het hoofd Of bet hier een dubbelen zelfmoord betreft of dat Ernest Arnaud eerst zgn vronw en daarna zich zelf heeft doodgeschoten is niet uitgemaakt De lijken lagen naast elkaar en een revolver tusschon beiden in Eveneens was gisterenavond niet bekend wat de oorzaak der tragedie was maar Barrère de Fransche gezant heeft in verband met de cmstandigheid dat Arnaud Jr kassier dor Fransche instellingen was terstond een onderzoek gelast De Arnaud s laten drie dochtera na waarvan de oudste eerst acht jaar ia Verspreide Berichten Fejuckbijk In Fransch Soedan is een opstand geweest De opslandellngen vielen een Franschen post aan en werden weliswaar afgeslagen doch daarbij sneuvelden aan Fransche zijde een kolonel twee luitenants en drie sergeanten De burgemeester van Montregard waar by de kerkinventarisatie een Katholiek werd gedood heeft naar aanleiding daarvan zyn ontslag aangevraagd DulTICHI AND Volgens een bg den Pruieisoben Lairfldag ingediend wetsonlwarp zullen de gemeentebesturen voortaan het recht krijgen bouwwerken te verbieden die straten en pleinen ontsieren Bg Postdam is overleden hertogin Wilhelm van Mecklenburg geboren prinses van Pruisen en dochter van prinses Marianne der Nederlanden Het 138ste regiment infanterie is naar Mörchingen gezonden onmiddellgk bg de Fransche grens De Chineesche studiecommissie maakte liams had haar natnurlgk eenigen tgd te voren zyn naam genoemd en zg had nu vgf minuten geleden zgn kaartje ontvangen voor zg binnentrad Zy had overwogen hoc zg zon handelen en het stond aan hem hare leiding te volged Hy uitte derhalve eenige conventioneele woorden en de eerste schok der ontmoeting was voorby Aan het gesprek dat volgde en dat in het Fransch gevoerd werd nam Mr Williams deel het was vrg alledaagsch Maar mochten de dingen welke besproken werden ook al van gewicht ontbloot zgn de geheime beteekenis van dat alles was voor Fedovsky hoogst belangrgk Hg hoorde bedoelingen in do tonen van Vera s stem welke hem oven duidelgk toeschenen als een gesprek dat zon geweest zgn Zg sprak mat hare blikken met hare gebaren met hare pauzen met h ire voorbggaande glimlachjes en den opslag barer oogen Hg antwoordde op gelgko wgze het was als het ware een schoon symbolen ap I Zg herinnerden zich hun verleden ztf duidden de veranderingen aan welke badden plaats gegrepen zg overwogen wat de toekomst zon opleveren en dat alles zonder een enkel ophelderend woord te spreken Het was geen verhaal van gebeurtenissen dat zy elkander deden maar van wederzgdsche en anngrgpende ontwikkeling en verandering Wordt vervolgd