Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1906

Vrijdag 30 Maart 1906 o 0990 44ste Jaargang I I I W WWiM mimm mum illieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken S ls Telefoon l o M ADVERTENTIEN worden g epUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd leleto n M S3 üe Uitgave dezer oiirant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco peipost 1 70 Alzonderlijkp Nomraers V IJ F CENT E N Boogheemraadscliap RijnUni Dijkgraaf en Hoogheemradenvan Rijnland brengen b j dezen ter kennis Tan ingelanden lo dat de voorloopig opgenomen rekening over liet dienstjaar 1905 ter Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags i anr ter image van een ieder zal liggen van 29 Maart tot 12 April 1906 en aldaar tegen betaling van 10 cent in drak verkrggbaar zal zjjn 2o dat de ingelanden hnnne bezwaren tegen deio rekening binnen acht dagen nadat dis ter visie heelt gelegen en das niterlgk op 20 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3o dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 28 April 1906 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rskening Dykgraal en Hoogheemraden van Rtinland EGBERT DE VRIES Dpgraaj j ö J BISSCHOP Secretaris Zaal üiinj iüniiic Sociëteit ONS GENOEGEN DONDEUDAG 5 APRIL diwr den Heer L M SMITH Tooneelspeler Amsterdam Entree Ie rang SO c leden SO e 2e SO c ao c Aanvang S nor Barean t nnr Plaatsen van al heden te bespreken Mie verder reelamebUfetlen Xorponuls Gymgaslidi en EX CELSI OB mmsi m bal ZATERDAG 31 MAART a s dea avonds ten S ure precies in de Ztal CONCORDIA We thüven FêrpHeht programma ü 9 1 Cent OPENING DER ZAAL f UOR SLUITEN lO ÜDR Kaarten verkrtlgbaar btl H H leden HBT BBSTVVIt VOSKA het reinigingsmiddel der toekomst mag in geen netle huishouding onlbrelieii vervangt Zeep en Soda tegelijk Pakjes van 1 pond cent bü C V TONGEELOO K Groenendaal G WIENTJE8 Tiondeweg DE WOLF K ni9m lkiloot a HET adrn voor dtgeljjk en iolied ichoenvark ii beslist Het INoord Brabantscb Scboenenen LaarzeninagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegitaeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Serum STERKE 9CH00LLAAKZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend SfBITS Alle rejiaratiên en aangemeten werk ouda Druk van A BRINKMAN t Z f 3 50 en meer verdienste per dag r i Voor het breien van JH m tt t J f andere artikelen zoeken wjj eroumeiyiee zoowel als mauuelijke eraonen oit olken stand onvefschillig waar woonachtig Eenvondige en vlugge arbeid gedurende bet geheele jaar Vakkennis onooodig Itreiiiiarbiiic Maalscliappij lot bevordering van huisarbeid THOS H WHITTICK Co AMSTERDAM Keizersgracht 410 Intarmatlen door C A WEItKHOrEü BUtulttabrlhaiit de Heern bU l trnsht SANGDINOSE voor oud én jong het beste versterkingsmiddel Is ond worden een geluk f Is hst ook een geluk wanneer gg zwak zjjt en lijdende P Neen niet waar i Maar daarom is juist Jde Sangniuose een goede vriend voor ond en jong want de jongen maakt zjj krachtig en de ouden steunt ziJ krachtig Lees hier wat een onde van dagen schrpt Mijne Heeren De dankbaarheid dringt mg hier openlijk te komen verklaren welke voortrelleiyke diensten mg de Sangninose bewezen heelt U moet weten dat ik al 78 jaar ond ben en ik waS in hooge mate eene zennwiijderes Alles had ik gebruikt en niets hielp miJ totdat ik eenige llosechen Sangninose heb gebruikt en nn ben ik gelukkig verlo st van al dat Ijjden mijne maag is nu op streek en ik heb in t geheel geen last meer van hartwater Ik zal het een ieder aanbevelen die ik nog op mgn weg ontmoet U mag van dit schrijven naar goeddunken gebruik maken Mej VAN DEN BERG Parallelweg Den Haag In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tjen dagen en kost U de behandeling slechts 12Vi o 15 ets per dag Wal ia goedkoufer dan eenig dergelijk middel Men zij niel tevreden met namaali zij geneest nooit Prtjs per fl f 1 50 6 fl 1 8 12 6 15 Te Gouda bij WOLFF Co Westhaven Schoonhoven v ZESSEN VAN DAM Co iJen Haag CevensverzeUeritig lllaatscbdfPH 99 3 QTdrcch £ f atv tia t U Dsrdrtcbt 0 a rleW tn 7J maat cl app lijk Kapitaal wtt h na i 2 000 000 Ucrzikird HJiraa rul o müllstn Rj rv niSm 13 i i iio r ADVEETENTffl in alle Couranten worden aano enomen door het Adverleatle BiireaB van A BKINKNAN ZOON Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEB ABRICEERU Vil de tjastr uilgcznelilste iluursle HanolKHiDeH Deze Cacao is bg inkoop wel iets hooger ia priia doch in werkelgkbeid de voordeelig tt daar men van dezeNOVA CACAO in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan vin goedkoopore soorten PRIJS 1 1 1 80 f O M i 0 M Kiio voldoende voor ISO Koppen EOOBDEELINQ van het Mikroskopisch 1 Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in kooge mate door zuiverheid en gemakkelijke plopbaarheid de bijzonder iijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LKDDEN HULSEBOSCH klirijjbaar bij T CREBAS aliiitr Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze n oUevert getekllderdi for treilen Pelntnre Uogaertê Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geill Prijscourant met eon aantal ongevraagde getoigschritten c i atts op aanvraag Boxtel J3 HOGALKI Ji C Agent voor doUDA Firma A QCIANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellan ta bezichtigen zgn a l ik T aio wil da Sohto Gfl tl Cacao t ontraogna tmnu ntctl va na vale proefiMioiiiipB ki ifx baldal gekomen oader dn naMn im ritviuUara Dr Mi dUMUa n wi lg p de bettt maoUnea in M nidk roomde etaM fi aan nt van OWhr L BMIW rok Kerlen tltoiw Btkel eacno in rierkastu buaaen BttM Hkiil CMiu a mat aalk pteokt eeiae aangoiani gmond dniik wor d lijkach g brtuk een l 2 tt et l ifa l i vaa t foAtr voor een kop ClwatU Alt geneeskracbtigo drank bij fival wi dunhee slKiits net water gitruiken Terki ügbaar bij i Toanuuuti B 1 Apothekers s f 1 o 9 4 a36 3 nert ilT rtag awooidigw vMr Nadw land JuRus MatMnMMN miiterdara Kalrestiiat lOS en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANM te Zevenaar en Emmerik tpannem de Verkrijgbaar to Gotda bg R ZANDTOORT M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRDIJFF KE I ISGEVI J InRICHUNOFN welke gevaar bCHADE of HINDER BUSNliN VRROORZAKEN BURGEMELSriiR en WETHOUDKRS vaii GOUDA Üexienart 8 der HINÜERWET Doen te weten Dat ZIJ vergunnmg hebben verleenil aan het leatuur der Ouudsrhe Cüöperatieve brood bakkerij en Verbruifcsverceniging Ons Voürdeel en zijne rechtverkrijgenden lot hei uitbreiden der broodbakkerij door vervanging van den gasmoior van 4 P K düor een van 11 PK in het perceel aan de Raam wijk ü No 417 kadastraal bekend hcctie l No 3315 jOUÜA den 39 M art 1906 Burgemeester en Wethouder voornoemd R 1 MARTENS De Secretarid rouwer Uuiteolandsch Overzicbl De overeenstemming te Algecirae chijnt verzekerd Wat gisteren in du zitting der conlerenlae bealist werd regelt de voor naamste ge chilpnnten wat nog ter beslissing overblgft is van zoo geringe beteekeniH dat daarover geen verschil van gevoelen kan befataan Slechts de vurdeeling der havens tushchen Frankrgk en Spanje zou voor Dnitschland aonleidtng kUBfl ti wezen zich nog fens te doen geldan miui na alle concessies die bet deed zal het daarop de conferentie niet doen stranden De Amerikaanscho gedelegeerde White kon dan ook aan zÖ regeering seinen dal in de politie quaestie tnsschen de gedelegeerden overeenstemming bereikt was Over de nationaliteit van den inspecteur zal nog een nadere beslissing moeten vallen Do Nederlandsche gedelegeei de kon gisteren zooals trouwens te verwncliten was verklaren dat de Nederlandsche regeeiing er volstrekt niet op gesteld is een barer officieren aangewezen te zien Van Zwilsersche zijdo is bekend dat de Helvctisrhe Repnbliek er evenzoo over denkt Do mogendheden znllen derhalve een neutralen staat moeten aanwijzen die er wel wat voor voelt Het Amerikaansche voorstel dat voldoende waarborgen opleverd voor het onpartijdige het internationale karakter der politie werd door de conferentie goedgekeurd behoudens nadere machtiging van de regeoringen Zoo is dan het zoozeer gevreesde struikelblok voor den arbeid der conferentie feitelijk opgeruimd zonder dat het prestige of de waardigheid van een der betrokken mogendheden g leden heeft een lergelgke oplos F EUILLETON Het Dagboek van den Inspecteur 22 Het verheugde ï edovsky te ontdekken ofschoon bij er zich nauwelijks over verbaasde dat hunne onderlinge verhouding ongeveer dezelfde was gebleven De jongen die hjj wns was kon niet geweten hebben hoe by de vrouw zou beminnen die zg nn was maar die vrouw was bgzonder geëigend om te harmonieeren met den volmaakten man naar de wereld die hg geworden was Wat deden de ondergeschikte bgzonderheden er tieP Zy waren langen tgd in de wateren der levenszee ondergedompeld geweest en hadden nu elkander teruggevonden op groeten afstand ja van hunne vroegere plaats maar niet minder dan vroeger vereenigd in sympathie en gevoel Dit de weinige opmerkingen walke de prinses zich voor het oogenblik omtrent haar zelve liet ontvallen maakte Fedovsky op dat zg omstreeks vgf jaren geleden met Prins Volgorouki was gehuwd Indien dit het geval was dan volgde daarnit dat haar eerste echtgenoot de Bchirkaohtlge oprichter kort I sing h id dadelijk kinnen gevonden en voorgesteld worden wanneer niet zoowel Duitschland als Frankrijk naar de conferentie gegaiin waren met het vaste voornemen bnn zin door te drijven Zulke voornemens kunnen tcch niel worden uitgevoerd zonder grootc onaangenaamheden on jaist daarom moeat een verstandig beroiddolingsvoorktel zooals eerst door Oostenrijk en thans door do Vereenigde Staten werd ingediend succes hebben Kenter seint uit Londen dd 28 Maart De heer John Lawson Walton beeft een wetsontwerp ingediend op de indnstneele geschillen dat wgzigine biengt in de bostaaade wetgeving betreffende vakvereeni gingen en stakingen Het ontwerp bepaalt dat geen schade vetgoeding voor onwettige daden gepleegd dour leden van een vakvereeniging uit de kas van deze vercenigingen kun worden geeischt tenzg het uitvoerend comité van de vakvereeniging die daden heeft goedgekeurd De heer Walton benireed het denkbeeld van de leden der arbeiderspartij dut de kas van de veieenigingen in het geheel niet zou kunnen worden aangesproken wegens onwettige daden der leden ook niet wanneer die door het uitvoerend comité waren goedgekeurd Hg zeide laat ons geen geprivilegieerd proletariaat scheppen gaf echter te verstaan dat do regeeriug ten slotte de beslissing aan het Huis zou overlaten De sprekers van do aibeidersparljj spraken hun ontevredenheid uit over bet regeeringkvoorstel op grond dat dit niet ver ge noeg ging Later telegram In der loop van de besprekingen betreffende de wet op de industrieele geschillen legden verschillende minieterieelen en leden der arbeiderspartg r en nadruk op de noodzakelijkheid van een uitbreiding van de bt palingen der wet ten einde de kassen der vakvereenigingen geheel te vrgwaren tegen aanspraken op veigoe ding van schaden die door stakingen veroorzaakt waren De wet werd in eerste lezing aangenomen De Belgische legeering heeft gistermiddag in de Kamer een crediet van vijf millioen francs aangevraagd voor den aankoop van nieuwe snelvuurkanonnen als eerste termijn van een crediet van omstreeks 25 millioen francs De socialistische afgevaardigde Vandervelde zeide dat zg n groep tegen zou stemmen als protest tegen de militaire uitgaven en tegci het thans geldende stelsel van g n 1 na zgne verdivifniug uit Rusland moest gestorven zgn Welke voorvallen brachten dat tweede huwelgk tot stand Fedovsky kon slechts gissen Hg vermoedde dat er eenige pijnlijke gebeurtenissen plaats gehad moesten iielben Dan dit mocht wezen zooals het wilde zg waren nu voorbg en zg was weder vrg vry en rgk Er zou gelegenheid te over bestaan om te bepalen wat hg en zg voor elkander zouden zgn in de toekomst Nadat zjj op deze wgze omstreeks een uur samen geweest waren vroeg Mr Williams of Signer en Madame Strogello dien avond verwacht werden De prihses antwoordde dat zjj hun geen speciale nitnoodiging gezonden had maar merkte op dat zg wellicht komen zouden zoo bet hun voorgesteld werd De personen in qutestie waren de Italiaansche staatsman en zgne vrouw over wie Williams vroeger met Fedovsky bad gesproken Williams bood nu aan hen te gaan halen waartegen Vera na een blik op den graaf geworpen te hebben geen bezwaar inbracht In waarheid grepen zg beiden de gelegenheid tot een onderhoud onder vier oogen welke de tgdelgke afwezigheid van den Amerikaan hun zon schenken gaarne aan Williams nam zyn hoed en ging heen onder belofte spoedig terug te Icomen Toen bg vertrokken wai verliet Vare baar stoel recruteering van het leger uitsluitend onder het proletariaat Da liberale afgevaardigde iansou zeide dat de liberale partjj togen de desorganisatie van het leger door de clericalen bjj de behandeling der Antwerpsche havenwerken heeft geprotesteerd Daar echter de liberalen bet land niet onverdedigd willen laten zullen liJ noodgedrongen het crediet toeslaan Daarna werd het voorstel aangenomen met 78 tegen 60 stemmen De Fransche Kamer is eindelijk gereed gekomen met de begroeting voor het loopende jaar wnarmtiU zg zich sedert October bezig hield Vier voorloopige twaalfden waren ditmaal weder noodig om de staatshnishouding aan den gang te houden en thans moet de Senaat in een veertien dagen de lieele begrooting beh indelen en goedkeuren Wanneer de Kamer op 6 April moet uiteengaan voor de verkiezingscampagne dan zal voor dien tgd de Senaat de begrooting moeten aatigenomen hebben Voordat de Kamer tot de slotstemming overging kreeg zjj nog twee belangrijke redevoeringen to boeren over don financieelen toestand Jules Roche hield een pessimistische redevoering vol dnistere profetiin en v arscbnwingen Hü wees er op dat de begraoting voor het jaar 1906 een totaalnitgavo vordert vnn 3713 millioen waarvan slechts 69 millioen voor schulddelging worden gebruikt de begrootingen der gemeenten en departementen maken nog een oitgave van 1228 millioen noodig zoodat de Fransche belastingbetalers met de onvermijdelijke soppletoire begroetingen ruim 5 milliard zullen moeten opbrengen het geheele bedrag van do Dnitscbe oorlogsvergoeding in 1870 Maar bij die 5 milliarden blgft het niet Indien de wet op de onderdouisponsioenen wordt ingevoerd zal deze het figk minstens nog 500 millioen per jaar kosten Maar waar moet dan vandaan komen nu reeds de begrooting een tekort van 103 millioen aanwijst die door een vlottende schuld de uitgifte van srhatkistbiljetteu met zes jarigen koers zal worden gedekt In 30 jaren zgn de uitgaven verdabbeld de bevolking neemt slechts zeer langzaam toe de staats en gemeenteschulden tggen onophoudelg k de handel daarentegen slechts uiterst langzaam en bedraagt nog niet do helft van den Engelscben Onder die omstandigheden zag de heer Jules Boche de toekomst zeer donker in De minister Poincaré kon in die donkere beschouwingen niet deelen Hjj ziet den toestand veel helderder in Wel bestaat een en zette zich naast Fedovsky op de sofa zy v 8 merkbaar ontroerd en keek hem enkele oogenblikken zonder iels te zeggen strak aan terwyi haar boezem met ongeregelde beweging op en neer ging Ik dank je zeide zg eindelijk dat je Mr Williams geene aanleiding gegeven hebt tot het vermoeden dat we elüander vroeger gekend hebben Laat het hem of iemand anders nimmer vermoeden Je zult later de redenen weten Zg hield op en vouwde hare handen zenuwachtig in den schoot 0 ben je het werkelgk riep zg tcrwgl hare stem bijna tot fluisteren overging Ëu ben jij bigde dat je me ziet vroeg de graaf Bigde Je weet niet half hoe big ik beul En toch moest ik misschien niet bigde zgn Kt is zooveel gebeurd I Dat we elkander maar vroeger ontmoet iadden 1 Het sobgnt nu zoo vreemd zoo Zy brak weder af en keek voor zich Vertel me eens ben je getrouwd i vroeg zy eensklaps bare oogen op hem vestigende Fedovsky schudde met het hoofd Ik heb maar ééne vrouw ontmoet die ik zou hebben gewenscht te trouwen antwoordde hy Ik ben geen grillig man Ach beschuldig me niet ik ben niet gelukkig geweest I zeide zy met een smeekend gebaar van bare hapd Toen ly deze tekort en bjj betreurt dat de Kamer maar steeds nieuwe uitgaven voteeit zonder de middelen aan te wijzen om die te dekken integendeel de staatsinkomsten nog vermindert door beslniteo als tot verlaging van het posttarief en van de rechten door de bouilleurs de cm te betalen Maar hü is er tevens van overtuigd dat Frankrijk rjk genoeg is pour payer sa gloire en dat de Udoge uitgaven geen bezwaar zijn wanneer de lasten slechts beter verdeeld worden Dit acht hij de taak voor de nieuwe kamer te komen lot een rechtvaardiger belastingstelsel door het aannemen van de beroemde Rgksinkomstenbehsting waarover de kamer nu al jaren lang praat maar die zij niet durft onder de oogen te zien En zoo moot dan de inkomstenbelasting dienen om ds sombere voorspellingen van Jules Roche te bestrijden Nous verrons I Er is sedert eenigen tgd een verwoede strijd gaande tnsschen maatschappijen die Landen van electrische kracht willen voorzien on den Londenschen graafsehapsraad die dat zelf wil doen de strijd van particuliere onderneming tegen gemeentebedrijf Bjj het Lagerhuis zijn eenige wetsontwerpen ingediend die het recht aan de maatschappijeu gunnen of aan den graalschapsraad Maandag was het wetsontwerp van den graafschapsraad aan de orde liet werd in tweede lezing aangenomen nadat de regeering gezo d had dat zjj de gelegenheid zou geven voor de commissie die het wetsontwerp verder ging behandelen de belangen van de maatschappijen te verdedigen Met de zoo verkregen i egevenB kon bet Lagerhuis dan later een beslissing nemen Het bestuur van de sociaal democratische party in het kanton Bern beeft voorgesteld een eigen candidaat te stallen voor de kantonnale regeering die dit jaar voor bet eerst door het volk zal worden gekozen Het wijkt met du voorstel al van do houding der redactie van hot partg orgaan die nog zeer kort geleden de vertegenwoordiging der party in de regeering ernstig bestreden heeft om ruimte te houden voor de tactiek en de agitatie van de partg om zich door het meedoen aan de regeeringszaken niet eenigermalo aan banden te leggen en om niet medeverantwoordelgk te zgn voor den gang vau zaken beweging maakte ontdekte Fedovsky een zeldzamcn ring aan haar vinger een signet van antieke bewerking in massief goud gezet Het was dezelfde ring welken hg haar gegeven had btj gelegenheid van hunne verloving nu ruim zeven jaar geleden zy had dien sedert onder alle wisselingen gedragen Het wat eene kleinigheid misschien maar de indruk wdken zy op hem maakte was diep Het gaf hem een gevoel alsof hg na alles en trots alles de aanspraak op haar hart nooit geheel verloren had Kene vrouw als ik kan weinig doen om haar eigen lot te regelen ging zg voort Je weet hoe ik tot dat eerste huweiyk gedwongen werd Toch bM Higde ik zelfs toen niet v6or men mg ve ekerd had dut ja je ook hadt laten overreden om je met een ander te verloven Die gedachte maakte me onverschillig voor alles Ik hoopte te sterven doch de dood komt maar niet omdat wg onszelven bereid achten het leven te verlaten Die man deed me al dieper en dieper zinken Toen z n schelraerg aan het licht was gekomen werd ik onverschillig ik hield op leed te gevoelen en te denken ik trachtte alleen te leven voor het oogenblik In die dagen vergat ik of verbeeldde ik rae te vergeten dat ik je ooit gekend had WortH ttnolgd