Goudsche Courant, zaterdag 31 maart 1906

Maandag 2 April 1906 44ste Jaargang No 9092 WBI i BM ai a iliPaaaaMi il il l LI I lU I J J het goedkoopst speciaal huis iti voor alle standen Enorme sorteei iiig in ZWARTE COSTUMES voor Belijdenis Men passé onse modellen en vergelijke onze prijzen en afwerking mimm mum IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IWcfMn N sa A D V E R ï E N T I E N worden geplaatst van 1 reg els k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 5 faletoi II Vo S De Uitgave dezer Duirant geschiedt dagelijks nut iiitzdiideiiiig m Zon en Fee stdageii De prijs pel drie nmaiiden is 1 25 franco j er post 1 70 Afeoiiderlijjve Noninierf V IJ F C K JV T h N GEBR BERVOETS HEKRENSTRAAT t Jonkerfransstraat m tTEWLÈAM f lld en Gevogelle Van bI beden en verder dagelijks Terach rerkr gbaur Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meoet sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iranco door gebeel Nederland Aanbevelend T OÜTTELISG Poelier Oosterstraat 18 EOTTEBDAM ïelepboon Intarc No 2031 M Het licbt der toekomst is de Electrodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig i zear aangenaam voor de oogen en zeer zninig in iéa woord een licht oo men leh niet beter denken lean De ECECTEODINËLAMP is direot op Uder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proei geleverd en is te beiichtigen in het TEELICHTINGSMA8AZIJN DE A¥0 DfilTEIt DUBBELE BUURT B Uk Telta 117 Aanbevelend M M V L00i Oaaatter Een nisawe Diaak KOBPrS NOVA CACAO GEFABEICEEKD ru it Ijitle oitgezodilste duursle CaeaokoiM Deze Jaeao is bij inkoop wel iels booger ia prtja doch in werkel kbeid de voordeeligste daar men van deze niOVAC CAOin het gebruik eeue veel kleinere boeveelkeid behoett dan van gosdkoopere soorten V K V K K PBIJI f t M 1 O M 1 0 50 Kilo voldoende voor 180 Koppen BKOOEDEELING van het Mikroskopisch 1 Chemiseb Laboratorium van VANLEDDSN HUL8EB0SCH Amsterdam 26 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in keogt mate door zuiverheid en gemakkelijke eploibaarheid de bijzonder jne geur en smaak maken t bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Tirkrijibaar bij T GIIRBAS alhier ottda Druk T n A BRINKMAN k Z aeinalogeeii Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen Uloeüarmoede Êlleekmueht Xeuuicmwakle Uoofdplltieu UlapelooêbeM Oumachten fermagerlttff n Wermtnderlug der Uekaamtkrachteu aeiiiat 5geeii in Poedervorm I worden opgelost HAEMATOÖEBN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HABMATOGEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met grebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige fabrikanten H N v SCHAIK Co Den Haag Verkrygbaar bjj i Firma WOLW Jb Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Oouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE NieuMrkerk ad IJuel A S VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Ihideaater A SCHEER Baattrecht K VAN DBB HEIJDEN Reemijk P v o SPEK MoereapeUe D r o STAB Wed J BOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingeveen P A dïGHOOT A us JONGH OudewaUr J P KASTELEIN PcUbroekerdam D BIKKER Bentchop WAAE8CHUWING Laat U niet misleiden door AlidIJ Siroop Het klooster Saneta Paulo Abdü staat niet du Stroop van geenerlei waarde Het groote aantal zenuwkwalen ran tefii rlioordpUa r tot d TMnr Miid kBMt okenfln tw poplul h nul ro rt toe trotMan DOf tfl di allo nuddaleii door da m dlfobs tMwohap Muifsw ad X m mu 4 n mlÉnwMi tUd koat 1 eer toe dat slj door h t tabrniK nukbn vu dsa Mnvoulntoii mg atMciyk Uaga d hnid mm pliyiloloclBobe ontdek klnffidun ti ft die aa hoodarda biomubUhwi tfauu OTwr d gatwelAwaralft varbnldla n t nrljl alf n wtteDHobappélUka kriii a Sn boonti Salancitolliiic wakt Uva mm Tororviu u sn iviwiji ny isi wsMsuBuuByirajgKB iiiiibu hJi boonti noioB a Bonwi OD dervlndlntf opcedcan In oeM BOJailgfl praktUk W r waaaehllic van h t M M mi ccB lilli l ff iié ttr4 h Hl per diw wor4an d s r caclillne l ff a éaar 4m haM KHldtlaUUk mum kM MmawB aMI M deBc4e lil Het doae c weaw M wtrdon wwkolVk t ttoreada rwaltetan TorknfM en lU maaku zooveel npfuigi dat van een door don altvlndarjaaaluovaa warkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kart voorlionliii en Hailng Dinnan kort n tijd reads de Xl drnk Tsrschenea la Dit boekje bevat nivt allaM vw hat fmrts k Itek verstaanbare verklariDsen omtrent het weaen dor nieuwere therapie an da daSmada aelfi lil wanhopige gevallen verkrej eu aUwerktug maar ook vindt men daarin vatOMahaiHMliJk ir sgeva uit de Mieil laahe blatdeii die aan de geneoswijfls goirili weldaad blijkt te sljn voor de aau tennwkwalenjljdtiid nMAheU Dots fesaMWijM la itltc voBdsn door don eTeaen OfDoter vaa ClHOiidbeH Dr Bvman WoltmaivtoTUabofea n berust op da baiideliogen 1 van getainohriften v n hooggeplaatato geaeaskiuidlgen onder wolko f téaièra Mad ir pri n da polyklInTak te Parij rui Rauaefnaot tO sTetaarsber mad dr KakUsotraiid laaaasliMr aaa kst K tInniDBn B tt DM daCharenlon anltittwath Dr Cahfl ts Slettin DroitmaHii msd dr arroMl arts MJttM Dr P Foreillsr gineaihsar direoteur va het hoipitaal la Aoen Ortttaratli Br gaMrlHl Huteal BalA BadEmi Dariai ad df aenaaihBer dlrtoteur derfjilwsiia lliarapsulleoha lsrMitla vear iMswIUdfrs ts rus 8t Honoré 334 Conaul van Aichanbach med dr te Carra Dr Inbaoh aitasd arts M Zlrbatti lUbiuil Jechl nied dr ta Weenaii Or O Bsngaval la La Farriira Eura lid vas aa BansaM Caalral d k Il ds Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allea wier aanawvaatal Me r of nalnder aangadaan la af aaa geBaaaada BoiianMiitlMliald lUdaa waarvan da kenteskenou x ln ahraalaohs boeftpljn uigralaa sobsta baar ipllnj blasdindraKg roels arkkelliaarhatd Jaagdba d alsH MtMd ehsaeUJks swsal es eabahataUjhs tta iiand verder alls xicken il door beroarts gatmflsn waüdaaaaMf IUwbub gtvoigaa daarna üidm aaa 4a gavoigan ikM iwarLlaaival as ami Huas tDfM Hr ifiMieliUn asi vaan iÜÜ g vanlabaHiai MK MiQ w mda anSor gsnaaakudiga w iém m KOaala verlaamingea onvarasgan let sprakln twari laaival as an durende sHn plaaueiljka iwakto riwakir betiKndelIng gaweeit sUn bhuu door wrljvsD eler trlaeeren stooaüool ot waal gsvaadaa radaa habbaa wag aaa iglaid hebben en ten alotta alJ tUa vreaa araalaa waar idaad aagaUi vaMw WH rdtMiaai dmkkeais pi i van krlabeUnfl In sn hal alapan vnn handen an voalan aaa al daaa dria al tlB ook aan Jonge m laje tijdande san bleekisiat tn kraahtslessbMi laraansH dis vsel mal het hoofd werkm en geeatelijka raaatis wUlsa gsradoiu aloh bet boven vermelde weikjeaj ondonwordt door Aatatardnaa doOr H CXBBAH A Co HeiIIgewsg U Ratrerdaia r B van ffAVTRV KOr rp Apotheker Korts HooMaag Lrtrrrlit I OHRV4 POltTOV OildegrgcUt bij de OaardbrOg r St Op a i nf t f hritlMiQix tl inii IIrtnH n iitioii niliui Is de llr WrlaaMaMB ioha 9 B door dei y IU U Juni a t Zll f r Ia JI n brIirnAnd P HOPPE Egelantiersgracht AMSTERDAM BOFLGVi SA NCI R ftfgf I Pül CH BURGUNDY rerkrfJabaar by aUe § m$ter oidn Toortduniia iDtrei tu Ot ViN HAMn WK HtBMIllH DE OOBDKOOPSTE I DE MEB8T PRACTISCHE DE MBEST VOLLEDIGE modeblaueh z beslist die der Firma f WELUOn TUB LADIES JOU BS AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geldeaide plaat TUE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon TUE SAZAAU Oi CBILU BES S FASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vu Boekhandelaar Proef nummem Alle met kastel Bolt BIJvoegeel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN 1 met Holl verklaring p p togen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag en Motaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDKHANN te Zevenaar en Emmerik INMiiea de kromn Verkrijgbaar to Qonda bü B ZANOTOOBT M A OATS H ZANDVOOBT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bji N DE KRDIJFF HET dru voor dsgeiyk en loJied schoenwark it beslist H t Noord Brabaotech Schoenenen Laarzenoiagaztln KLEIWEG E 30 tegesaver de Kleivegstevg Voetbalselioe eB Merken The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAABZBN OVEBSCHOENEN EM Aanbevelend C SMITS Alla repantifin en aangemeten werk SCHIETOEFENINGEN De BÜEGEMEESTEB van Öonda maakt beiend dat door Z E delkMiniiter van Oorlog is bepaald lo Ir elke garnizöensplaats waar kan worden geschoten met scberpe patronen wordt gelpgenbdid gegeven tot het scbieten hetze met infanteriegeweer hetzS met karabgn door de onder 3o bedoelde personen 2o In de garnizoenen waar Infanterie VestingArtillerie Ponlonniera of Cavalerie is gelegerd wordt in onderwijzend personeel en in materieel duor die korpsen voorzien 3o Aan de schietoefeningen kannen deelnemen de kaderreservisten de miliciens met groot verlof en winterverlof en voorts alle manneipe ingezetenen van 16 tot 30 jarigen leoftjd die niet in het leger onder de wapenen ziJn onder beding evenwel dat zii niet als militair hebben gediend om tot de oefeningen te knnnen worden toegelaten moeten deelnemen of met gunsligen nitslag deel genomen hebben aan het voorbereidend militair onderricht De oefeningen zullen worden gehouden op bet terrein aan den Retterdamschen dijk in Mei en Angnstns van 12 tot 7 nur n m en in Jnni en Jali von 12 tot 8 nnr n m Tevens ie door den Minister nog bepaald aan hen die zonder keiiniKgeving of zonder bepaalde redenen meer dan driemaal achtereen zijc weggebleven of die zich misdragen kan het verder deelnemen aan de oefeningen worden ontzegd Wanneer 1 eur na het tijdstip voor den aanvang van de oefening vastgesteld nog geen deelnemer aanwezig is geweest kan het militair personeel inrukken Aan het einde van het oefeningsjaar kan de commandf erende Officier van het korps of korpsgedeelte een scbietwedstrijd doen bonden door ben die aan van het aantal gehouden oefeningen hebbeo deelgenomen Bö dien wedstrijd kunnen prjjzen vorden uitgeloofd tot een totaal bedrag van f 1 per deelnemer aan den wedstrgd Voorts wordt do aandacht van belanghebbenden er op gevestigd dat hg de nil reiking van een der bewgzen van militaire bekwaamheid en lichamelijke georfendheid dan wel van militaire bekwaamheid alleen in het bijzonder op de geoefendheid in het schieten zal worden gelet Zy die aan bedoelde oefeningen wenscben deel te nemen worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden vóór 13 April a s ter Secretarie dezer Gemeente bovenloca FEV ILLËTOX Het Dagboek van den Inspecteur 24 Dan legde zg de eene blanke hand over de andere of stak de vingers tasschen elkander en trok ze bedaard weder terug Maar ain bet einde stond zg eensklaps op en liep in de kamer op en neder terwijl zg haar zakdoek tegen de oogen drukte en haar rgk gewaad raischte bij hare bewegingen Deze herinneringen van het verleden in verband met hare tegenwoordige positie badden baar klaarblijkelijk in hooge mate aangegrepen Na we hebben elkander eindeiyk ontmoet zeide Fedovsky ten laatste maar van al de plaatsen in de wereld zon ik bet minste verwacht hebben je hier te vinden Ik ben geëindigd met me te verbazen over mezelve over hetgeen er met me tebeart ot over hetgeen ik doe vas haar antwoord M n levensloop heeft me iëne zaak gtleerd dat ik noch gebeurtenissen noch handelingen kan beheerschen Niet wat ik verwacht of wat ik wenaeh gebeurt maar iets anders Zoo je me bericht gezond D hadt dat Je van plan vaart bier ta liteit afdeeling Militie Gouda den 31 Maart 1906 Do Burgemeester voornoemd K L MARTENS UuUenlaadscli Overzicbl De Marokkaansche gedelegeerden prolesteeren zo teekenen protest aan tegen alles en nog wat En de conferentie trekt zich bljkbaar van al die protesten een bedroefd klein beetje aan Elle passé outre Wie denkt hierbj niet aan het veelgesmade en veel herbaalde woord van den abbé de Polignae tödens de onderhandeling over den Utrechtschen vrede Nous traiterons sur V0U8 noas traiterons fhez vons et nous traiterons saus vous Het protest van d Marokkanen kwam gisteren tot uiting bij de bespreking over de regeling der donane rechlen De oonfurentie besloot dat aan de Marokkaansche staatsbank een afzonderlijke kas aal varbonden worden waarin de opbrengst zal vloeien van de verhoogde douanerechten die dt conferentie vaststelde deze hoogere inkomsten zullen dan uitsluitend gebruikt mogen worden voor openbare werken van algemeen nut Hiertegen protesteerde do Marokkaansche gedelegeerde El Mokhn bj wess er op dat de conferentie volkomen gerechtigd is om te besluiten tot verhoogirg van douanerechten behoudens gocdkenriug door den Sultan ranar dat het recht van beschikking over het gebruik van de opbrengst dier rechten een ongeoorloofd ingrijpen in de souvereine rechten van den Sultan beduidt de Marokkaansche gedelegeerden moesten daarom weigeren dit bealnit aan hnnne regeering mede te deelen Tevergeefs beproefden de andere gedelegeerden voornameluk de Franscbe gevolmachtigde Segnault de Marokkaansche obstructie voor redeneering te doen zwichten Om 1 uur stond El Mokbri op en verliet de vergaderzaal Een telegram uit Berlijn beeft reeds gemeld dat er bg de hoofdeluke stemming die gisteren in den Dnitschen Rgkadag over de oprichting van het staatssecretariaat van koloniën is gehouden een lid te weiaig was om het besluit geldig te maken Anders was hst voorstel aangenomen geweest Prins Bulow zette in de rede waarin hg de aanneming van bet regeeringsvoorstel komen zon ik je hebben laten zeggen niet te komen Waarom dat f Ben je beducht voor eenig kwaad van mjjne zijde Dat is de reden niet Maar er kan zich kwaad op doen Ik begrijp je niet zeide Fedovsky Het gunstigste wat ik knn hopen is dat je het nimmer zult begrijpen Verkeer j in eenig opzicht in moeieljjkbeid f Kan ik je helpen f Kan eenig menschelijk wezen ooit een ander helpen P Ik betwijfel het We zjjn hier met ons beiden alleen in deze kamer Het schijnt alsof we knnnen doen wat we verkiezen Wat zon me beletten enkele woorden tot je te spreken een dozijn woorden zou genoeg zgn en daarop m n hand in de jouwe te leggen en bet huis en het land voor immer te verlaten Doe het I Hep Fedovsky met nadruk uit Welke ook de moeielijkbeid moge zijn kom Vertrouw op me I Bg stond op terwijl hÜ sprak en stak haar zijne handen toe Zii boog het hoofd een weinig en Keek van onder hare wenkbrauwen welke buitengewoon breed en hoog waren naar hem op De kleur op hare vangen welke tot op dit oogenblik bleek vas geweest werd hoog rood Zü vai lishtbair aangedaan en scheen aanbeval in den breede uiteen hoezeer do werkzaamheden van de afdeeling koloniën aan het ministerie van bnitenlandsche zaken in don loop der tgden zijn toegenomen Wijlen zjn trouwe medewerker baron v Kichthofen de vroegere staatssecretaris von bnitenlandsche zaken is de laatste geweest die als gewezen directeur van koloniën het tieïicht op het koloniale bestuur nog met het werk van een staatssecretaris kon vereenigen Maar ook hjj is gezwicht onder den drukkenden last van de dienstzaken en de koloniale afdeeling is zoodoende een nagel aan zijn doodkist geworden Voor zijn op volger die niet vertrouwd is met koloniale aangelegenheden zou bot eenvoudig onraogelgk zjjn de verantwooidelijklieid voor Koloniën in den tegenwoordigen vorm te aan vaarden Bg do klarhton dio tegen het koloniale bestuur on de ambtenaren worden ingebracht moot men bedenken dut zonder een gezond org misatip in het centrale bestuur zondei gezond hoofd geen gezonde ledematen niugelgk zgn Men moet beide tegelijk hervormen De dikwgis door toe jnicbingen onderbroken lede van den rgkikanselier maakte een diepen indruk De nationaal liberalen de rccbterzgde en de vrijzinnige groepen gaven witte ja briefjes af de sociaal democraten de Polen on h t grootste gedeelte van het maar zwak vertegenwoordigde centrum stemden met roode briefjes tegen 7 leden van het centrum onthielden zich door het inloveren van blauwe briefjes Vuor het voorstel van de regeering bleken 114 leden eitegi n 77 leden gestemd to hebben en 7 hadden zich onthouden te znmen 198 of een te weinig Vandaag zal de stemming herhaald worden Het Engelsche Hoogerhuis beeft gisteren weer eens getoond dat erfelijke wetgfvers slechts zelden handelen in overeenstemming met den volkswil en dat voor hen het geweten des volks een gesloten boek bigft Met diepei verontwaardiging bad het Engelsche volk vuruomen dat lord Milner in Zuid Afrika had toegelaten op Chineesche koelies die hg liet invoeren voor den dienst der mönkoningen de lijfstraffen toe te passen die de Engelsche wet reeds lang had afgeschaft Die verontwaardiging uitte zich bij de besprekingen over de motie van den heer Byles en hoewel deze motie verworpen werd wjjl de regeering de zaak wilde doen afkeuren zqnder daaraan een persoonlgk cachet te geven toch was genoeg gebleken dat het Engelsche volk in al zijn sebskeeringen afscbnw gevoelde voor dergelijke mishandelingen te weifelen wat te besluiten Zij was eene vrouw met eene sterke verbeelding en tevens eene hartstochtelijke vrouw en zulke vroawen zjjn in staat tot het verrichten van stoute en voorbeeldelooze daden maar zjj bezat ook een koud en critisch verstand en dit was gewoonlijk bg machte de andere elementen barer natuur in evenwicht te honden De eenige manier om haar te beheerschen was haar geen tijd tot nadenken te geven Fedovsky beging den raisslagj dat hjj verzuimde van zjjn voordeel gebruik te maken Hg was ernstig maar hij was niet beslist en despotisch genoeg Het oogenblik van weifeling ging voorbij zonder dat hij zijne opwekking herhaalde Hy bad haar in zijne armen moeten drukken en haar bare omzichtigheid moeten hebben doen vergeten tot het te laat voor haar was om zich terug te trekken Maar de onverschilligheid welke hem gedurende de laatste jaren oigen geworden was deed zich ook thans gelden na hg niet onverschillig was en zóó verloor bS haar Inderdaad hg verkeerde zoo geheel in hot duister omtrent de beweegredenon en overwegingen welke in haar leefden en werkten dat men er zich nanwelgks over behoeft te verbazen dat hij naliet beslist te handelen Hoe knn je zeker ztjii dat ikjekanvertronvenf vroeg zij zich omdraaiende Maar de heeren uit het Hoogerhuis waren tot die hoogte nog niet opgestegen Zij zagen óók in de regeeriogsmotie een aanval op een der hunnen op Lord Milner den overwinnaar van de Boeren den vriend en bescbermelfng van de haute finance on van de Bandmijneigenaars En daarom besloten zij het votnm van het Lagerhuis uit te wisscben door een motie in te dienen waarin waardeering werd aitgesproken voor de groote diensten door lord Milner in Zuid Afrika bewezen Lord Halifax die de motie indiende word bestreden door lord Elgin den minister van koloniën met de zeer juiste opmerking dat thans bet oogenblik niet gekomen is om een bcoordeeling nit te spreken over de staatkunde van lord Milner wgl daarbij tevens een discussie zon moeten plaats hebben over bot beleid van de vorige regeering Zulk een discussie zou aanleiding geven om da moeilijkheden in Zuid Afrika te verergeien moeilijkheden die de regeering op eeriyke en onpartijdige wijze nit den weg willen ruimen Hoewel de regeericg overtuigd is daarbij niet te kannen rekenen op de goedkeuring van het Hoogerhnis dat een andere opvatting van vaderlandsliefde heeft stelde zij toch voor de bespreking over de motie Halifax voor onbepaalden tijd oit ta stellen Ondanks dit even gerechtvaardigde en gegronde verdoek van Lord Elgin werd door het Huis zjjn voorstel verworpen met 170 tegen 75 stemmen en de motie van waardeering voor Lord Milner aangenomen Het Engelsche volk zal zich echter in zyn oordeel over Lord Milner s handelingen in ZaidAfrika daardoor niet van de wiJi laten brengen In den raad van Engolsoh Indië ziJn Woensdag de legeruitgaven aan de orde ge woest De mabaradja van llarbbangah en een ander Indisch lid van den raad keurden scherp de reusachtige uitgaven voor da verdediging van Indië af terwijl Ruslands kracht toch gebroken is en het verbond mot Japan Indid fooveel sterker is gemaakt Lord Kitchener verdedigde die uitgaven Er is nu slechts een rnstpaos waarin Indië den tiJd heeft zgn verdediging die geheel onvoldoende was in orde te brengen om zoo klaar te zgn als de nood aan den man is De uitgaven stijgen ook zoo omdat men met de oorlogstoebereidseien van andere staten moet rekenen en de moderne wapenen sleads duurder worden Indië moet nieuwe geweren nieuw snelvuurgeschut en groeier voorraad mnaitie hebben Zooveel mogelgk Omstandigheden kunnen invloed op je nitoefenen zcoals zij dien op allo andere mensebelijke wezens hebben Ik kan niemand vertrouwen Ik zal hier bljjvep Je bent vrg om te gaan of te bljjven zooals je verkiest Ik zal blijven hernam hg Zoo je me niet wilt zeggen wat je weerhoudt zal ik m n best doen het zelf nit te vinden En als ik alles weet zal ik herhalen wat ik heb gezegd Ik geef meer om jon dan om wat ter wereld ook Daar komen m n gasten leide zjj toen de bel klonk Jg en ik we zjjn elkander weder vreemd Die menschen vervelen me maar ze ziJn de eenigen die ik hier ken Een beetje praten een Icopje thee wat kaartspelen dat is m n tjjdverdrgf Zn lachte met eene soort van melanabolieke spotternij en de deur ging open om Signor en Madame Strogello gevolgd door Mr Williams binnen te laten HOOFDSTUK VII Weea op je hoede I Signor Strogello was een zwaarlijvig bejaard man met een glad geachoren gezicht Worii ttrrolgd