Goudsche Courant, donderdag 5 april 1906

Donderdag 5 April 1900 No 0995 45ste Jaargang fiOUDSCHE MMNT J iieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeieroM N a ADVERTENTIEN worden g epbatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd releloi n A a De Uilgave dezer Courant geschiedt dag elijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers V IJ F C E N ï E N Zaal K iiD8 iDiiK Sociëteit ONS ÜENOEGEN DONDERDAG 5 APRIL Tinnnii iMni i rii IJ door den Heer L M SMITH Tooneelipeler Amsterdam Entree Ie rang 80 c leden SO e 2e SO c 30 e Aanvang 8 nbr Bnrean t nnr Plaatten van af heden to besprelcen Zie verder reclamebUletlen DRAAIER In de bankwerkerü der HTEAKINE KAARSENFABRIEK GOUDA alhier wordt gevraagd voor vast werk om spoedigst in dienst te treden een 9de DIIAAIER or Draalersleerlliig Aanmelding in persoon aan het Kantoor Kaarsenfabriek DRACHEN QUELLE fLESSCHEN WORDEN OP REKENING 6ESTEL0 D0CH BIJ TERUGGAAF VERGOED A LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bü M M REf ON IE Jk Qonda Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD m de Ijute oilgezodilsli duurste Cacaoiwoiii B u Catao ia by inkoop wel iets hooger il irlji doch in werkeiykheid de voordeeligitt daar men van dezelVOVA C tCAO in bet gebruik eeno veel kleinere hoeveelkeid behoeft dan van goadkoopere soorten V K K K PBIrt f 1 80 f o Mi 1 cao i Kilo voldoende voor 180 Koppen KOOBDGEliINO van het Mikroikopisch tl Cbemiseh Laboratorinm van VAN LEDBSN HUL8KB0SCH Amsterdam 35 1 06 Dwi Mora acao enderscheidt licb in kaogt mate door wiverheid en gemakkelgko ploibaarheid de byzonder fijne geur en amaak maken z bovendien tot ten eerste klatae prodnct w VAN LEDDEN HIILSEBOSCH Ttrkrijjbaar bij T CIlRBiS alliiir I DE nOEDKOOPSTB DE MEEST PRACTISOHE DE HEEST VOLLEDIGE MODEBLAUEM I beslist die dar Firma WELUOIV Ta JE LA Dl BS JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBli roet een gratis geknipt patroon THJS BAZAAR OU CBILV BBS S FA8HIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen fBAAQI Vw Boekhandelaar Prae nummer Alle met kottel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zan GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooroitbetaling van f 0 60 verkrggbaar by MILLY SIMONS Den Haag Ida Druk van A BRINKMAN Zn WERELD SÜCCKS De W irtl U eioein lo Superior Druivenbor sthoning Extrast wordt aanbevolen tegen Bor t and eningen Kinkhoest Zware Verkouaiieid Slijmhopit Borsfpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIASTUE is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk IJmtêchland Engeland Amerika Ned lndil Oranje Rmer Kolonie Tranevaal enx MELIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Kera Medaillu bekroond UBLlANTaB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UBLIANIBE in doozeti tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK do Koninkiyke Stoomfabriek De BotUngbtoem Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLPP Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12Ü Go ida A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieumrkerka d IJeel A N v ZESSEN Schoon wven B v WiJK Oudma er A SCHEBB Ilaaêtrecht P W ï EDE Oudewater K tan dbk HEI IDEN te lUe mU P v o 8PKK Moercapelk D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN Waddinnneen P A ue GROOT A i JONGH OiirfemXw J P KASTELEIN Polibroekerdam D BIKKER te Betudiop W HSVHVWl tlti Laat U niet misleiden door 6rf y j o Het klooster Sanctn Paiilo AbdIJ bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde P II O P P E AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFLEVBRANOIEB PlIiCH RUM CITROEN ARAC BURaUNDY yerkr Jgbaar blJ alle groitler onder Toortdunnda oatr le vau Dr VAN HAMEL ROOI HtltMI NS Het groote aantal zenuwkwalen 1 Uljkt te ilju va r da Mu K naw w lên Ü d nd maiuöbhsU Du6 leBMawUu b nltnvoidMi door don lewMcn Ofllcior ron Qozoudhott Dr BoBoa Wolunuu U VUthofoii n bonurop i m doniliidint opEodun in ooao ea J rifo praktijk DMr wuaehlunn h t kinM mmt tel m 4ê rd ï l Mot dotBVanêoiwüroVerrwVorkïjiïk wiüttorondo ro Itittoo tw ÏS m S on lU mookl looTeoi oMon d t v n o n door doa tütrtnd r jOêolawirwSK OVER ZENUV LIJDEN EN BEROERTE w j voorkomJiii iMtiIng Oinnfl korten tijd rceda de BIn dmk ver8 henen la Dit boekje bont ntotUlMi vu kot TMMMfc liek ventaaDbue vfrkUrlnpin omtrent h t we c0 der nieuwere thanpii en dodMmST lh fen akmadï koad at rkaar kwaal saTOadaa m wen loioRfl g y ll u v rkrcgoii nitwoikmi mKer ook v odt men d Vin wetwiiMhSpoIifk er haudfllhiKcii iiitde m tlÉe li hl d iidie eiide eneeawijie jowUdaiin loomed nAohrin tKl van getul eclirifteii v a booRgeptaaUto geaeMknndic a onder welk èWèrt el i Tri f an lê pelykl nTek te Perlji rue HoiiB mont 10 sTetagritior mid dr praktUeereed a Meak r aar het tlBBlBej eaiilotil deCherintaii 3ee1tllttfathDr CoHa Ie Stêllfn Oroitniaen Md dr a7r a7BrU t Jtthli gr ft Forealler at Mfie r 4lreetier va tiel hoiplUal te A n fiehelmralk Dr eberiM kaaU Bate ï7 A 7 f gene n ir n ütaiir der aalwane tlitrapautiiohi Inrlebtlni veer leauwlUdar t L k T t Conial ven Aaahankaeh mcd dr ta CorfB Dr Br4k Dh a4aad arU 4 2lrbelli alekiL il Jaohl m d dr ta Watnen Dr C Bongaval te Li farr èr Exre lid vaa den CeeaaltCeetral d i I tintt m Frankrijk ea Tcle anderen betiatideltDc reweeet iga maar door dé bekb wrilvso elfotrlieeren atooaüooi ef leebaden kebW en ten slotte M dt vrcea v w fllkkerleaea e doakar ertea v r da e ee rabkeuM pU M VMrt aalilei Wét r a kat vee ie vae krlebsllna aa h l ilapea v lia dae ea vealaa UB al d a drto aatagorUa na nMwIUdara ala ook aan longe mda Didande eaa klcaktaDtt a knuhtetoDelieM Ml a giwii talfa aaa eraenea i veel met het haofd rk n en xeeatoUJk reaeUe wUlaaTOWkOMa wwA dfinnad ai eradan i 4i hnt boveo vermelde werkje aan te eehaflU hetwelk op atanaf kaettfaai ea fNuw r aendaa wordt door AmNtardKMi door Xl i RB4 A Co notfartlam FE vna NAVTRV VtrcflUr I OiiRV PonTOH Ondefracht b J de eaaMbinf FÜtÜp de jonratj hyf i medloiu u tantoonatelilne Is de l r WelMaw ADVEETENTIËÏf in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverlentl Biireaa vao l BKINKMAN ZOON HET adrei voor degeljk en olied ichoenwtrk il beelitt Het IVoord BrabanIscit Schoenenen KLEIWEG E J0 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbdschoenen Merken Xhe Cert en The Serum TERKE SCHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN EN2 Aanbevelend G SHITS Alle reiiiratiën en aangemeten werk ötül Caeao t Zr ü f Cf S f t Sim u i haadol gekoAe onjar dea bmib dM aitvmu Di BBohaell renwdial jp de besta achine in M mtéiSi rosnide Sbblissement van Oabi flkalU WBTok te Keclen iltclie Bikcl Cacao n Tierkauten bussiii Vk Sikel CKao i ni t melk griuckt eeae uiiffenaroe gezonde dnnk vaar d efljkscL gebruik een 2 ikeahnli via t poidtir voor een kop Chocolat Ah geneeakmobtige drank bjj gml vae diarrhee alaciita net water te bralkM varkrugbaar bij de vomiuisito H 1 Apüthsksra eni Owenalvtrtegaiwaonl raor lUv Jullui MattenkM Amoterdara Ihtvcatiut 1 15 WtT Het licht der toekomst is de Eleclroclinelainp Brandt sneeuwwit geheel rustig ia zeer aangenaam voor de oogen en zeer zoinig in één woord een licht Hoc men aleh niet beter denken kan De ELECTEODINËLAMP is direct op itder gaiornament aan te brengeo Wordt gaarnel op proefjgeleverd en iit beiichtigen in het VEBLIOHTINöSMAaAZIJN G A¥01WDI§1TKR DUBBELE BUURT £ 13 Telin 117 Aanbevelend M M V LOOi easttter Il wofilt verzoclït op t MEUK te letten UIT HIT MaOIKUN TIV Mo lUVElVSWAAY ZONEiV OOBINCHEH Deie THEEËN worden afgela rerd in verzegelde pakjes van ct i ItiiM en een hal en een Ned one met vermelding van Nommer eiï IPrys voorzien van neventtaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinj van ga eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lï Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrjjzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerenda prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTXELIWQ VmMti Oosterstraat 18 EOTTEBDAM Telephoon Interc No 203 KENNISGEVING De BURGEMEKSTER der gemeente GOUDA Gezten Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Woensdag den i8e April 1906 tusschen des vüormiddags acht Lti deb iiamiddagb vijt uren de stemming zal geschieden ter vervuUing van eene plaats m den Gemeenteraad waarvoor candidaten agn JÜNGl NBURGER R U TEEPE A H En herinnert aan den inhoud van Art 128 van het Wetboek van btratrcclit luidende Hij dic opiettelijk zich voor een ander ml evende aan eene krachtens wettehjk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestratt met gevangenisstraf van ten hoogste één Jaar GOUDA den 4 April 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTKN8 KEiWiStiEVIKG De BUEGEMEESTEE van Gouda brengt ter openbare kennis dat de op den 3en April 1906 bö hem ingeleverde opgaven van candidaten vour de benoeming van een Lid van den Öemeenlerasd op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage z n nedergelegd dat atschrilten daarvan zi n aangeplakt aan den Korten Groeiiendaal bu de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouds den 4 April 1906 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS SCHIET OEFENJ NGEN De BURGEMEESTER van GOUDA maakt bekend dat door Z E den Minister van Oorlog is bepaald 1e In elke garnizoensplaats waar kan worden geschoten met scherpe patronen wordt gelegenheid gegeven tot het schieten hetzij met infanleriegeweer hetzy met karabijn door de onder 3e bedoelde personen 2e In de garnizoenen waar Infanterie Veiling Artillerie Pontonniers of Cavalerie is gelegerd wordt in onderwijzend personeel en in materieel door die korpsen voorzien 3e Aan de schietoefeningen kunnen deelnemen de kaderreservisten de miliciens met groot verlof en winterverlof en voorts alle mannelgke ingezetenen van 16 tot 30 jarigen leeftijd die niet in het leger onder de wapenen zijn onder beding evenwel dat ly die niet als militair hebben gediend om tot de oefeningen te kunnen worden toegelaten ten FEVI LLET01 Het Dagboek van den Inspecteur 27 Madame verklaarde op tamelijk klagenden toon dat zg zich overtuigd hield dat Mgnheer de Graaf met hen allen min of meer een loopje nam en dat hg inderdaad een poker speler van onde dagteekening en rgpe ervaring was Wat Vera betreft zg begaf zich naar de piano in den hoek van de kamer en begon te spelen en met gedempte stem te zingen Het heerlgke geluid barer stem trilde door het vertrek en ontroerde Fedovsky niet weinig want het herinnerde hem aan genotvolle en gelukkige dagen welke nu voor eenwig voorbij waren Hg werd opgewonden en verzocht dat men hooger zou gaan spelen Ik zal omzichtiger spelen zeide hg en dan houd ik me overtuigd dat ik verliest En laat ik om de zaken in eens op de goede hoogte te brengen de waarde van de fiches op honderd en twee honderd francs ieder bepalen Madame Strogello zal toestemmen dat ik nog grooter domoor ben dan ik telf arken te iSnl genoego van dei officier ter plaatse met de leiding van de oefeningen belast bij den aanvang doen blgken van voldoende bedrevenheid in het voorbereidend schietonderriclit De oefi ningen zullen worden gehouden op het terrein aan den Eotterdamschen dgk ir Mei en Augustus van 12 tot 7 uur n n en in Juni en Juli van 12 tot 8 uur n m Tevens is door den Minister nog bepaald aan hen die zonder kennisgeving of zonder bepaalde redenen meer dan driemaal achtereen z jn weggebleven of die zich misdragen kan het verder deelnemen aan de oefeningen worden ontzegd Wanneer 1 nnr na ln t tijdstip voor den aanvang vun de oeft uiiig vastgesteld nog geen deelnemer aanwezig is geweest kan bet militair personeel inrukken Aan het einde van het oefeningsjaar kan de coramandeerende Officier van het korps of korpsgedeelto een Mchietwedstrijd doen houden door ben die i i van het aantal gehouden oefeningen hebben deelgenomen Bij dien wedelrijd kunnen prijzen worden uitgeloofd tot een totaal bedrag van f 1 per deelnemer aan den wedstryd Vooits wordt do aandacht van belanghebbenden er op gevestigd dat bjj de uitreiking van een der bewijzen van militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid dan wel van militaire bekwaamheid uiteen in het bijzonder op de geoefendlieid in het schieten zal worden gelei ZiJ die aan bedoelde oefeningen wenschen deel te nemen worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden vóór 13 April a s ter Secretarie dezer Gemeente bovenlocaliteit afdeeling Militie Gouda den i April 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteolaBilscli Overzicht De Pruisische Kamer heeft gisteren het wetsontwerp door de regeering ingediend om het kiesrecht stelsel in Pruisen nfet te verbeteren maar een paar der ergerIgkste misstanden weg te nemen met groote meerderheid aangenomen Wat wordt er een spoed gemaakt met dit ontwerp zeide de vrijzinnige afgevaardigde Trttger zelfs door hen die er niets voor voelen en dus door dit ontwerp allerminst tot geestdrift zullen ziJn opgewekt Terwjjl wij nog aan de tweede lezing be i j zijn heeft het Heerenhois reeds een commissie benoemd om onzen arbeid te ont Of gg een poker speler zgt of niet gg zgt in ieder geval een geboren speler merkte Williams de kaarten schuddende op Gg hebt uwe roeping gemist graaf Maar gg moet het my niet ten kwade duiden dat ik geen deel neem aan een spel zooals gg voorstelt Ik ben geen millionair en twee honderd francs het fiche is te veel voor eene aardigheid Zeg vgf en twintig en vyftig en ik wil do proef met n nemen Zooals gg verkiest antwoordde Fedovsky Gg weet beter dan ik wat gebruikeiyk is Williams gaf kaarten en elk speler nam zgn spel op Intuaichen had de prinses de piano verlaten en was naar de tafel gekomen Zg stond naast Fedovsky en wel zoo dat hg bare nabgheid bemerkte maar baar niet kon zien Eensklaps bukte zg en raapte één van de papieren flcbea van den grond op Dat is van a geloof ik zeide zy Gg liet het daar juist vallen Ik dank n zeide Fedovsky zy legde bet fiche naait hem op tafel Hy keek er naar en zag dat er iets met potlood op geschreven was Hy keek nogmaals het bevatte in het Russisch slechts deze woorden Wees op je hoede De prinses keerde naar de piano terug en befoD op nieuw te spelen vangen en voor de behandeling gereed te maken Ifaar onder het volk zal dit ontwerp en de snelle behandeling er van zeer gemengde gevoelens doen ontstaan en algeraeene ontevredenheid wekken Want het volk verwacht vraagt een hervorming en het krügt een politiewet De vrgzinnige afgevaardigde herinnerde aan da dagen toen in hel Heerenhuis het Pruisische kiesrechtstelsel een Gordiaansche knoop werd genoemd en verlangend werd uitgezien naar een Alexander die dien knoop met zi n zwaard zou doorhakken De oppositie der rechterzijde tegen elke kiesrechtwpiging wjji za daarvan nadeel verwacht voor haar bevoorrechte positie oemt dr TrSger niet meer conservatief maar reactionair Daartegenover stelde by het woord van minister Posadowsky die gezegd heeft Coiiseivatief zjjn eischt niet de besliste ontkenning van alle eischen der zich ontwikkelende en voorwaarts schrijdende maaticbap iij Maar ondanks de verzekering van minister Von Bethmann Hollweg dat hó ook voor het nieuwe een open oog had bestreed hi toeh bet voorstel der vrgzinnigen om in Pruisen het Rgksdag kiesrecht in te voeren En bij deed daarbg geen vorgeefs beroep op het Huis van Afgevaardigden Met 18H tegw 31 stemmen werd liet voorstel der vrüÜnn e part verworpen het voorstel der nHtionaal libernlen eveneens De re geeringevoorstelleii daarentegen werden in tweede lezing met groote meerderheid aangenomen Uit Petersburg wordt aan de Londensche Tribune gemeld dat in Rnsalsche hofkringen groote ontsteltenis heeracht omdat hg de verkiezingen voor de kiesmannen der Doema de constitutioneele democraten zniko groote overwinningen behaald hebhen En dat nog wel na alle maatregelen van minister Doernovo om op den uitslag pressie uit te oefenen Het Engelsche blad verneemt dat desondanks 75 percent van de kiesmannen in de steden constitutioneele democraten zgn in Tsarskoje Selo Peterhof Gotschina en Oranienbauw de keizerlgke residenties werden zelfs uitsluitend constitutioneele democraten gekozen evenals in Kroonstad waar de verj iezingen plaats hadden onder de krjjgswet Wanneer ook in de Doema de constitutioneele democraten de meeiderbeid krggen is het bijna zeker dat de volksvertegenwoordiging zich als constitneerende vergadering zal beschouwen en dan is het lieve Wat ook het dool van deze hare zonderlinge handelwgze mocht geweest zgn de eenige uitwerking er van was dat zg Fedovslty nog meer in de war bracht Het kwam hem niet in de gedachte dat de waarsrhnwing nog op wat anders dan op iets persoonlgks tusschen hem en haar betrekking kon hebben Had hy onwetend haar op de eene of andere manier beledigd Had hy de eene of andere domheid hegaan t Wat het spel betreft dat was voor hem zulk eene geheel onderueschikte zaak louter een middel om zyn angst en onzekerheid te onderdrukken dat het hem niet in de gedachte kwam dat hare woorden daarop doelden By kalmer of koeler gemoedsatemming of ergens anders dan in Vera s eigene woning zon hg tegenover zgn gezelschap op zgne hoede geweest zgn maar in de gegeven omstandigheden wantrouwde hy hen volstrekt niet Hg moffelde het fiche in zgn zak en hetspel werd voortgezet nog een poosje was de fortuin hem en ook Madame Strogello ofschoon in geringere mate gunstig totdat de meeste fiches tusschen hem en haar verdeeld waren Het was nu weer de beurt van Williams om te geven Toen Fedovsky zjjne knarten opnam zag hy terstond dat hy een uitmuntend spel bad en hy begon er op te zetten leven aan den gang In welk opzicht Witte de reactionaire raadgevingen volgt blgkt nit het verhaal van da Tribune De reactionaire bladen meenden dat de agrarische opstanden alleen bet gevolg waren van het communale grondbezit in Rusland In den Raad van State diende graaf Witte onmiddellijk daarop een voorstel in om het communale grondbezit af te schaffen en nan de Doema dadelijk na haar hyaenkomst een daartoe strekkend wetsontwerp voor te leggen Maar de Raad was het daarmede niet eens ernstig verzet vond de minister Witte en zoo is de zaak nog hangende gebleven In vele kringen meent men dat zoo het gemeentelgke grondbezit wordt opgeheven een boerenoorlog te wachten is Alle Russische berichten spreken verder an het aanstaande aftreden van Doernovo en Witte Maar bevestigd worden die berichten nog niet V Naar aanleiding van de crisis in Natal wgdt de Tribune een einslig woord aan de verhouding tusschen het moederland en da kolonién Het schgnt wel zegt het blad dat de koning wel in naam aan het hoofd van het ryk staat maar dat de Engelschen en het Engelsche ministerie in alle dingen de zeer gehoorzame onderdanige dienaars van zekere partgen in de kolunifin zgn Niet van alle partgen I Had b v Ons Land geschreven zooaIs de Times of Natal dun zouden de kreten van oproerling en verrader weerklonken hebben en men Imd gevraagd hoe Engeland er toch aan denken kon om de oude republieken zelfbestuur te geven Als men echter loyalist heet en tot de Britsche partg behoort mag men tegen de rgksregeering alles zeggen en haar voorachryven wat zg doen en laten moet De Engelsche vloot verdedigt de koloniën Engelsche troepen staan ze ten dienste Natal krggt grondgebied door burgers uit het geheele rgk met bloed gekocht ten koste ook van de Engelsche belastingbetalers Engeland stelt het als meester over een talrgk en krachtig zwart ras geeft het volledig zelfbestuur Maar als hoogeland nu een woord ten gunste van die zwarten spreekt dreigt Natal roet al de verschrikkingen van afscheiding Maar zou die afscheiding niet erger voor Natal als voor t moederland wezen P Zou Natal zoo veilig wezen zonder Engelands vloot en leger f Do Tribune irhrglt dien geest in de kolo niön ten deele aan de propaganda van Chamberlain toe De liberalen vertrouwen ten volle in de deugdelgkheid van zelfbestnur Madame Strogello scheen ook over haar spel tevreden Ie zgn en zy verhoogde den opzet Hg antwoordde met een opzet van vgflig zy deed hetzelfde en z6o ging het een half dozgn keeren Ten laatste werd Fedovsky ongeduldig en verhoogde zgn opzet tot vgf honderd francs Er ontstond een algemeen geroep van verbazing en tegenwerping Het ia beter niet meer te verboogen zeide Williams Madame weet doorgaans wat zg doet Er staan nu twee duizend francs op Madame zal beslissen antwoordde Fedovsky roet eene buiging Dan geloot ik dat ik het moet aannemen merkte zg op na nogmaals in bare kaarten gekeken te hebben Het opzetten ging door terwgl de anderen zwygend met belangstelling toekeken Daar men met zulke groote sprongen voortging groeide de opzet snel aan In minder dan vgf minuten waren er over de twintig duizend francs op tafel Fedovsky bad alles opgezet wat hg in kas bad Hg annonceerde De tegenspelers legden hunne kaarten open Fedovsky had den heer de vrouw den boer de tien en de negen van harten Madame Strogello had het aas den heer de vrouw den boer en de tien van ruitend Wordt ttnol d