Goudsche Courant, donderdag 5 april 1906

Maar loolang de koloniën tot hot rgk behooren rnst er ook op de koloniPn en niet alleen op het moederland zekere verantwoordelókheid De tereclilotelling in Katal raakt de eer van het moederland en bezoedelt naar vele Kngelschen gelooven den naam van het Engelscho recht Zoolang Natal onze bescherming geniet vervolgt de Tribune raoct bet leeren onze Europeencbc opvattingen van recht te eerbiedigen De Tribune kan t beter met Holmeyr dan met vele Kngelachen in Zuid Alrika vinden in deze zaak Tot zoover de Tribune Maar kan took zö n dat de opvattingen van recht die generaaN en landvoogden uit Engeland tydens den Boerenoorlog in Znid Atrika hebben getoond de Kngelsche koloniën daar van de wijs hebben gebracht f Beuter seint uit Parys dd 3 April Ue Interpellatie van den hoor Basly over de ramp te Courrières gal lot uitvoerig debat aanleiding De heeren Lassien Millovoie en Rouveri voerden het woord Ministar Barthon beantwoordde de verschillende sprekers Ily verklaarde dat men den uitslag van de ingestelde enquête diende af te wachten eer men overging tot het nemen van maatregelen Aan de enqoétc nemen gedelegeerden der mijnwerkers deel De minister prees de ingenieurs van het staatstoezicht die reeds sedert langen tyd de m alschappjj op den ouvoldoenden staat van het materiaal hadden geweien De hoer Barthou verklaarde vorder dat de staatsingenlears en de ingenieurs der maatschappij al het mogciyke di den om pverlevenden op te sporen en hy bracht hulde aan den moed dor thans geredden Ër zyn fokten begaan maar mori mag de maatschuppy niet beschuldigen do mynwerkers die mogeiyk de ramp overloefdon te hebben opgeollerd om de myn te redden De minister eindigde met te zeggen dat de gewetens gerust konden zyn het onderzoek lal met onpartydigheid geschieden en de miniiiler verzocht do Kamer haar vertrouwen Ken motie van vertrouwen werd daarop met algemeene stemmen aangenomen De heer Constana diende vervolgeus een voorstel In tot het verleenen van algemeene amnestie Hy vroeg de onmiddeliyke bebandellDg ereenigingen te Home Toote protestbyeenkomst omst der Frausche con De anticl ericj hebben Zondag gehouden t Minister Sarrien bestreed het voorstel en stelde de quaostle van vertrouwen Met 856 tegen 193 stemmen word daarop besloten niet lol da hahaudeling over te gaan ITome en ten gunste van het republikelnsche Frankryh fdigde Prodecca Mazza sprak pinkeiykheid Italië ook verder van de cicricale dompers De eindigde met een motie aan te waarin wordt geprotesteerd tegen de houding der regeering jegpus de clericalen en besloot indeiyk een telegram aan den FranschoD premier Sarrien te zenden om hem geluk te wonschen met zyn voortzetting van den stryd tegen het clericalisme De voorzitter der vergadering had het in tyn rede over een lid der honinkiyko lamllie bedoeld is vermoodoiyk do koningmoedar Margherita die niet vry is van clericale nelgingen dat was opgekomen tegen het ontwerp op do invoering van echtscheiding Een commissaris van politie verbood hem daarover door te gaan hetgeen Inide protesten uitlokte Verspreide Berichten Fkakïbuk De minister van oorlcg heeft bepaald dat de soldaten die door de ramp te Oourrièrei de koatwiiiners hunner familie geworden zyn en langer dan een jaar in dienst zyn geweest naar huis gezonden mogen worden wanneer do staking afgeloopen is Ken aantal oorlogsschepen heeft bevel gekregen zich gereed te maken voor een reis naar Amerika ten einde Frankryk te verteganwoordigen bg de byzetling van het lyk des zeeholds Paul Jones den man uit den Amerikaanschon bevrydingsoorlog wiens stoffeiyk overschot het vorig jaar uit Fnnkryk naar do Vereenigde Staten ia overgebracht Knkele bladen zien iu bet gereed maken van da oorlogsschepen aanstalten om Venoluela eens mores te leeren BH de kellnorstaking te Toolon is een itaker door een niet stakor met wien hy twist had gekregen overhoop gestoken Dl ITBOBLUID Ovarii in den lande is Zondag de geboortedag van Bismarck gevierd To Darmstadt werd een godenkteeken voor im yzeren kanselier onthuld Ml Pasoben Ml in Froiiiieh PSUn bel I onderwijs in h t Dnitsch wordan gageren en niet meer in het Poolacb Zoo wil het de regiMring Voor ht t httldebiyk voor hertog George van Meiningen den bekenden konstbelchermer lii m aan te bieden ter gelegenheid van zyn SOaen gib lortedng is te Meiniogen al 152000 tnatk byt engebracht Ondi r voor ilter8chap van Chamberlain zal 24 tei iin feestbanket plaats hebben ter eprc van lord Milner den veelgeprezen hoogpn commissaris van Znid Atrika Het v rzofik van Australië om een eigen vloot 1 1 verd diging wordt in de Engelscha pers niet gunniig ontvangen Het zon zyn zeggen de bladen weggooien van geld dat beter besteed kan worden aan de versterking van de vloot van het moederland Bei oie De paus schonk 500O francs voor de slachtoffers der overstronmingen in het land van Waas en rond Dendermonde Itiue In de Kamer werd door de regsoring verklaard dat er geen aanleiding bestaat om do Italiaansche officieren uit den Congo terog te trekken Maar voortaan zullen offlcieren dio or zich been begeven ontslag moeten vragen KlISI lfID Volgens den Petersbnrgschen correspondent van du Daily Mail is een samenspanniug van revolntioonairen ontdekt dio tot doel had do doema terwyi zy zitting had in de Incht te laten vliegen Een dankbaar inwoner van Qouda Wanneer de inwoners van Gouda denken dat zy hun dankbaarheid toonen moeten talmen zy niet daarmede wat bewezen wordt door verklaringen als de volgende die van wei k tot week in dit blad voorkomen Mejuffrouw de Wed de MORi E Groene Weg 199 te Gonda meldt ons Ruim e n jaar heb ik geleden aan een pgn in den rug en in de lendenen voortkomend uit een nierkwaal Ik sukkelde zeer veel met hooldpgn de urine was meestal troebel donker gekleurd en bevatte veel bezinksel ook had ik veel pyn by het nrineeren Hgn eetlust evenals myn slaap was zeer onvoldoende en ik begon rog ernstig ongerust te maken dat zich nog meer complicaties in mgn ziekte zonden voordoen toen men my zeide dat hiervoor een geneesmiddel bestond nameiyk Foster s Rugpgn Nieren Pillen Ik had hier niet veel vertrouwen in want alle mogelgke voorgeschreven middelen waren tevergeefs gebleven H t is my echter oen groote voldoening C te kunnen melden dat deze my uitstekend geholpen hebben en na een paar dagen bekwam ik reeds beterschap en drie weken later waa ik oneindig veel beter Ik ga or thans nog eenigen tgd mee door en zal gaarne Uw afdoende pillen recoaiman doeren Ik ondergoteekende verklaar dat het hovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt De ziekten der nieren zyn te meer ernstig en ellendig daar zy gewoonigk niet begrepen worden hel is slechts aan weinig menschen bekend wat de nieren zyn waar zy zich bevinden en wat hnn werking is Sygevolg wanneer zich een teeken van nierziekte voordoet zooals rngpgu troebel water gezwollen voeten en banden blazen onder do oogen enz wordt dit zeer dikwyis voor oen andere kwaal gehouden wat intusscben do ni rziekte tyd geeft zich te ontwikkelen in rbeumathiek waterzucht suikerziekte eiwitverlies enz Verzeker U dat men U de ec te Foiter i Rugpgn Nieren Pillen geelt dezelfde die Mejulfrouw MOB E gehad heeft Zg zyn te Gouda verkrggbaar by de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel Jt F 1 75 voor een of F 10 voor zes doozon Slanken uit Schoonli07en XLII En weet je ook al amice vriend Bram is op de thuiskomst Je hebt tegenwoordig weinig tyd om kranten te lezen En die je leest zullen nog door gevlogen borden Knmerverslag politiek nieuws en daarmea basta Of bg sgii Griokscbc snor nog tal bobben Jan f Ja je kykt me zoo ongeloovig aan weet ja dan niet dal hy in Griekenland zyn knevel heati gedragen Laatst stond r in do krant een hesle reclame voor Tbeophile met hel portret van vader Bram er by Ja vriend onze groote meester is weer eena wat kennis gaan opdoen Hy is geweest by de jonfate opgrarlngto io Kleln AiMen Griekenland Daar is hem nu weer een nieuw licht opgegaan over den oorsprong van het Oude Testament en binnnnkort zult je er wel meer van hooren Naar ik hoor helt hy nu weer over naar de Moderne richting Mogelgk slnit hy zich weer aan by de Remonstranten Kn als hg dan wear eens predikant Ie Beesd werd dan was de cyclus volkomen En jou kringloop zou dan ook zoo mooi samenvallen met dien van Kugperl Wie weet wat de naaste toekomst nog aan het licht brengt Maar wat zal onze oud iniuister van bet Openbaar Onderwgs op zgn beurt verbaasd opkgken als hg hoort dat de Schoonhovensche achoülkwestie nog altyd niet opgelost is Ik wed dat gg een persoonigk schrgven van hem krggt mei een dankbetuiging voor de cordate wyze waarop gg het openbaar onderwy dient Twee ministers staan bet is niet voor de poes Als Bram nog eens het gelak had om op het Torentje te komen wie weet of er niet een lintje voor je bestemd wordt En het knn best gebeuren dat hg nog eens in de politiek triomfeert Aau de dominees zal het niet liggen Ilat zgn zulke gare rotten Die weten overal de godsdienst maar by te halen Heb jo gelezen van dien Zeeuwschen dominee Laman f Wat wist die de nederlaag van Pompe van Meerdervoort aardig te pas te brengen I Verleden zomer hadden zo ais gelosse bg de stemming en herstemming geroepen Pompe o verzuip e n Kn ziedaar de overstrooming is gekomen als oen wrake Gods En dan had hg het natouriyk over de verdorvenheid der menschen en het kosteiyk ministerie Maar zeg Jan vindt ge zoo zelf iets niet profaan om geen andsr woord te gebruiken Verbeeld je dat onze kerkelgke raad in zake de sinisdenren ook zgn tigenzinnigen kop had kunnen doordryven als in de Schoolkwestie dan hadden we met den jongsten storm met die oude deuren gezeten En dan was minstens de Tol 1 M onder water ge loopen als het daarbg gebleven was neen stellig de heele tuin van Schreuder erby Zou je dat dan ook aan hooger wraak toeschrgven of aan eigen stommiteit van den raad die geen nieowe deuren wilde Ik vind het schande om overal zulke politieke munt nil te willen slaan Of vindt ge look een straf zooals het noodlot heeft aangowezen dat dominee Van der Spek samen een collecte moet honden voor Zeeland met den heer Gelok Zou dat een straf zyn voor de kwaadsprekend beid der kerkeiyken Het is wel leuk anders zooals die Commissie in paren is verdeeld Moest Valk niet met Vinck loopen naar ik hoor f Ook een tweespan Enfin als ze de duiten maar loskrygen Wat is die Vinck toch een brntale rakker hé Jan f Is hy me daar onlangs niet vlak voor je beide wethoodors gaan staan en gezegd Kyk eens hooren zoo spelen ze non op Frnnscbe school tegeiyk op zgn zoontje wgzende die zoo pas een kolossale buil opgeloopen had bg het hoenderen Nou Jan ik moet zeggen dat daar bg de Fransche schooi ruw eii wild gestoeid wordt steeds zonder toezicht Maar die school heeft nu eenmaal je hart gestolen zoolang er geen Christeiyko dito is dat je daar geen kwaad van hooren kunt En ook hier is alweer ondank sworelds loon Ben je laatst niet nageroepen door jongens van die school die het slootje springen zelfs op uw hoog bevel niet wilden staken maar je nog uitlachten op de koop toe Zie je als dat nu eens leerlingen van school 1 soort waren geweost dan hadl je oen bericht naar de Nienwe Ooudsche kunnen sturen over het demoraliseerende en gezagondefmgnende openbaar onderwys Over naroepen gesproken ik heb gehoord dat voor oen 14 dagen het hoofd der Christelgke school in een schryven aan Vinck er zyn leedwezen over uildrukte dat leerlingen van zgn school dien mac hadden gescholden Zie je Jan dat is een man veel te goed voor SchoonhovenDie verbloemt de gebreken der Christeiyke jeugd niet en geeft niet af op de slechihttt van de openbare school Enfin do man gaal met Juni naar Amsterdam Hy zal Christe I lyk Schoonhoven wel een kruisje nageven Hg is hier niet op zyn plaats Haar waar gaat het met vriend Schronder toch heen Jan f jy hadt een flink voorstel over dat voetballen Ridikaal verbieden Die menschen hooren in de kerk Stel by politie maatregel voor om het zich vertoonen op straat gedurende de godsdienstoefeningen te verbieden Kn daar komt me Schreuder met geit en kool spaarvoorstel om enkel de wedstryden te verbidden op Zondag Dat is geen beginsel Tronwens wat Niekerk hora daaronder den neub wreef getuigde allerminst van eigen beginsel vastheid Iemand die op Zondag vergader schendt Exodus 23 12 En dal komt voor een Christen uiat te pas Jan als je nog eenigen invloed op hem hebt weel hem dan te bewegen om over die zaken wat onderricht te vragen aan JAN BAZUIN BINNENLAND ST ATEN GENERAAL V m K K u E n M im K m Vergadering van Dinadag 3 April Arbeidscontract Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging en wel over art 1837 v dat luidt Ter zake van een zelfde feit mag de werkgever niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen Elk beding strydig mot deze bepaling of met oenige bepaling van het voorgaande artikel is nietig De heer Tydeman licht een amendement toe om bet artikel te lezen als volgt Het heffen van de boete gesteld op overtreding van eenige bepaling van overeenkomst of reglement doet geenszins het recht des werkgevers te niet ie dier zake schadevergoeding te vorderen Indien echter by hel boetebeding i s algeweken van de bepalingen van hel dorde vierde en vgfde lid van art 1637 u dan raag de werkgever ter zake van een zelfde feit niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen De minister van Justitie acht hot artikol eenvoudig en billgk Maar het is onbillgk den werkgever hel recht te geven aan arbeiders boven de f 4 dagloon te vragen een boete die in zgn zak komt en bovendien nog een schadevergoeding die hem óók ten goede komt Ook de heer Drncker bestrydt het amendement en hg deed dit met een concreet voorbeeld Een arbeider breekt oen ruit van f 2 De werkgever legt hem een boote op van 26 cents en stelt later een actie tot schadevergoeding in van f 2 Dut zal iu het stelsel van don heer Tydeman mogelgk zgn en daarom acht spr het amendement onbiliyk De heeren Tydeman en Heemskerk bo strgden nader het stelsel der vrye keuzt de heer Lohman het hateiyk amonderaent Tydeman Dit wordt daarna verworpen met 51 Ie gen 8 stemmen en daarna het artikel aan genomen Aan de orde was daarna artikel 1637 u luidende Indien een der partyen opzette Igk of door eigen schnid in stryd heeft gehandeld met een barer verplichtingen en de dientengevolge door de wederpariy ge leden schade niet op geld waardeerbaar is zal de rechter naar billgkhcid een som elds als schadevergoeding vaststellen De heer van den Bergh den Helder licht een amendement toe om ook niet voor berekening vatbare schade te doen vaststellen De heer van Doorn heelt èn tegen het artikel èn tegen het amendement bezwaar Men lokt met dit artikel allerlei acties tot schadevergoeding uit en haalt eigeniyk een nieuw boetestelsel binnen Ook de heeren Lohman en van Veen hebben bezwaar tegen het artikel de minister verdedigt bet Da beer Drncker geelt den beer van den Bergh het advies zgn aibendemenl terug te nemen ter voorkoming van een onzuivere stemming aan welk advies do heer v d Bergh voldoet In stemming gekomen wordt hel artikel aangenomen met 33 tegen 31 stemmen Bg art 1637 licht de heer Tak een amendement toe om elk beding tnsschen werkgever en arbeider nietig te verklaren waarby do arbeider beperkt wordt in zgn bevoegdheid om na het einde der dienstbetrekking op zekere wyze werkzaam te zgn Spr betoogt dal men geen servituut mag leggen op iemands arbeid Daarna lichten de boeren de Klerk Lohman en Verhey amendementen toe welker behandeling nader aan de orde zal komen Heden voortzetting Gemeng de Berichten De Belgische mgnwerkers Uit Brussel wordt gemeld dat de meeste kolenmgnen in België den eisch van de delvera om loonsverhooging hebben ingewilligd Te Staphorst was onder bestnor en leden der Chrisleiyke school oneenigheid ontstaan voornameiyk over de tractementsregeling Vrgdagavond was een vergadering belegd waarop de bezwaren ingediend door ds Heyer die reeds bedankt had als eere voorzitler zonden worden behandeld Daarby waren de aanwezigen echter zoo opgewonden dat te ten slotte handgemeen raakten en da burgemeester hel gebouw deed ontruimen en lot laat in den nacht door de politie deed snrveilleeren Door een 200tal nangeilotanen bii de drinkwaterleiding Ie Rozendaal werd Zondifaroiid md pratwtT r d rlii bijge woond waarin uitvoerig over de hoedanigheid van het water werd gesproken en middelen beraamd werden om van de Maatschappy daarin verbetering te krygen Besloten werd aan het gemeentebestuur een adres te richten om de Maatschappg te dwingen drinkbaar water te l veron voorloopig de abonnementsgelden niet te betalen tot zoolang het water weer als drinkwater geschikt zal zyn Prov N Brab Ct Dat Engelsche zakkenrollers te Amiiterdam weder aan hot opereeren zgn biykl behalve nil bet dezer dagen medegedeelde feit nog uit een geval dat reedui eenige dagen geleden geschied was In de vorige week toch is in het gebouw van de Kasvereenitring een heer gearresteerd die daar niets had uit te voeren en toch dien dag herhaaldelgk in de vestibule gezien was Hg werd op last van de directie in de spreekkamer gelokt en daar opgesloten gehouden totdat de politie die telefonisch ontboden werd verschenen was Die heer was ook een Engcischman en kon zyn herhaalde aanwezigheid in het gebouw niet anders verklaren dan door bet verzinsel dat hg geld wilde wisselen De politie heeft maar korte metten met hem gemaakt en hem over de grenzen gezet N V d D Stadsnieuws GOUDA 4 April 1906 VEHÖADEKINGvAsnENÜEyEE NÏERAAD op Vriidag 6 April 1906 des namiddags half twee uur Aan de Orde 1 De benoeming van a een Voorzitter en tw Leden van hetStembureau voor de verkiezing van eenlid van den Raud voor het derde kiesdistrict b drie Leden der Commissie van bgstandin het beheer van de gemeente werken c een Lid der Commissie van Toezichtop het Middelbaar Onderwy d een Ünderwyzer aan de Eerste Burgerschool voor Jongens Ing St No 28 e eene Regentes der beide Gasthuizen do oanbeveling ligt ter visie Het voorstel tot verhuur van een stukgeriüleerden grond aan X B l afeber Ing 8t No 2 3 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrootiiig voor 1905 Ing St No 25 Het voorstel in zake de geldswaardigepapieren uit de nalatenschappen van wglende dames van tterson Ing St No 29 Het voorstel tot wgziging der Verordening op de invordering van de belastingop de honden Ing St No 20 Het voorstel tot wgziging der Verordening legelende de samenitelling en denwerkkring der Commissio van bgstand inhet beheer der Gemeentewe ken Ing St No 24 Du voorstellen betreffende de brandweer Ing St No 16 Het Ie snppletoir Kohier van het Schoolgeld op de Burgerscholen ligt ter visie In aansluiting inet ons bericht van Zaterdag kunnen se thans meedeelen dat de Gymnastiek Vereeniging Excelsior in samenwerking met de Zungveroeiiiging Arnold Spoel en de Lawn Tunnisclub Bo liaick die een tooneelatokje zal opvoeren een uitvoering zullen geven op 28 April waarvan de netto opbrengst zal strekken voor de noodiydenden iji Zeeland Wy twytelen niet ol dit voornemen zal aller sym pathie wegdragen Zeer velen maakten reeds gisteravond gehrnik een kykje te nemen op de Tentoonstelling van Teekeningen en Boelseerwerk in de Avondschool voor Ambachtslieden En wel is het der moeite waard het velu en choone te aanschouwen wat daar dezen winter is vervaardigd Elk wat wils zonden we willen zeggen en gelooven dan niet te veel gezegd te hebben Vooral de bouwvakken en de daarmede samenhangende bedrgven lokken tot bewondering uit Dat de praktyk niet verzuimd werd bleek nit de vele fragmenten van kozynen en trappen die ter beschouwing waren neergelegd Ook het decoratief gedeelte is op waardige wyze vertegenwoordigd en met groot genoegen mogen onderwyzers en leerlingen terugzien op de zoo nuttig bestede winteravonden Zbvbnhdizbn 2 April De gemeenteraad beeft met algemeene stemmen alwyzend beschikt op het verzoek van het Nederlandsch OnderwgzersGenootschap om de 6 pCt door de onderwgzers te storten voor hun pensioen voor rekening der gemeente te nemen NitowcBKKaK a d IJssel 2 April Dinsdag j l had de verkiezing plaats van een lid voor den gemeenteraad waarvan de nitalag wai als volgt Uitgebracht 158 stemmen alle geldig Hiervan verkreeg de heer K Dekker z candidaat van de werklieden vereeniging Onvermoeid vooruit 10 sttimmen de heer C P Kapteyn candidaat van de kiesvereeniging Nederland en Oranje 67 stemmen en do heer W Snoek candidaat van de kiesvereeniging Algemeen Belang 81 stemmen Laatstgenoemde is alzoo gekozen 381 Staats loterij 2e KI assp Trekking van Woensdag 4 April No 6373 1 20 000 16236 f 6000 2081 I 1500 14833 16186 en 20441 ieder 1 1000 17701 f 400 3302 18482 1 en 20661 ieder f 200 69 1995 6262 on 18552 ieder f 100 Prgzen van f 30 66 2879 5401 8500 11605 15074 17861 100 91 40 1 7 15123 71 85 2901 5552 9 11637 43 17901 201 9 83 70 54 49 66 26 46 5602 8636 78 97 77 37 79 4 8758 11770 16218 18103 62 90 95 83 11809 22 56 87 3009 5739 89 11932 78 62 370 22 84 8817 12003 15339 94 97 56 5935 65 30 60 18217 455 63 38 74 12157 84 72 542 64 39 83 12248 15413 18346 63 68 76 93 12329 22 79 69 3146 82 8914 45 93 88 94 55 90 36 78 15549 92 98 69 61 59 49 12412 56 18403 614 75 73 9067 77 95 18503 28 93 6251 9101 86 15640 18 40 94 61 9298 12543 44 34 42 3254 6322 9417 81 15808 18607 737 61 83 20 12036 66 13 40 3300 91 21 38 75 18787 58 5 6406 76 127U 15933 93 64 3448 80 9513 19 60 18827 72 3511 6520 73 58 16039 46 80 16 38 74 70 16118 18900 803 57 39 9662 12812 16225 89 921 3607 71 92 19 47 19008 70 3755 6603 9747 67 48 26 1007 64 38 78 12968 16368 29 1108 i802 39 9982 77 16408 64 61 36 72 10003 13105 38 60 86 78 6751 10119 13287 46 19109 1255 3901 90 31 13336 60 13 70 41 6816 58 13400 66 48 84 74 40 96 13 508 99 77 98 4022 88 10231 51 16503 19226 132H 23 6945 65 79 65 53 98 36 7060 10324 13605 97 8 1419 4100 7147 30 62 16607 97 1602 18 58 81 69 26 19315 20 43 7305 10409 13779 63 19136 22 61 10 51 13830 68 19649 33 4298 39 70 61 16727 196 65 55 4367 98 10510 13967 37 19720 1708 76 7405 14 98 67 52 26 4484 87 10635 14024 98 19882 48 4549 92 84 87 16820 19927 1817 70 7519 88 14195 74 43 54 4611 41 89 14263 16976 86J 1931 4717 70 10711 14309 17024 9 2060 30 7621 32 16 35 20064 2103 68 7738 10814 28 96 IfflOl 52 4897 45 47 68 17135 86 2256 5025 88 10923 74 41 97 74 49 7857 48 1443 17214 20228 75 54 83 11061 14 648 31 20324 88 59 7931 70 14684 17302 20446 90 5101 8008 77 14707 81 81 93 86 8106 11151 24 17471 86 2387 96 27 89 14818 82 20587 2464 5210 8222 11213 62 88 20600 92 21 46 35 14908 96 48 2516 37 68 60 17 17648 29 28 38 82 68 28 54 20778 2606 60 8399 11343 42 17648 20889 20 83 8424 61 84 90 20952 2706 6327 34 63 1 5011 17706 77 33 55 80 11479 50 75 82 2808 96 82 2e Klasse 2e Lyst No 8853 m z 37 53 Rechtzaken Voor de Arroudissoments Rochtbank te Rotterdam werd gisteren o a de volgende zaak behandeld Langen tyd was Koosje reeds op de openbare school te Schoonhoven waarvan do hoer J J Hogendoorn hoofd is Op een middag echter was Koosje te laat gekomen en haar plaats in de kjasse was door een ander kind bezet waarom Koosje io een andere bank werd gezet Koosje was ngdig geworden en was zelfs de school nitgeloo pen De heer Hogendoorn was hel kind nageloopen en had hel in de vestibule staande gehouden Maar op 27 Januari j I was Koosjes moeder gekomen de 43 jarige D P huisvrouT van J W dio don Heer Hogendoorn belecdigend toevoegde dat hy haar dochtertje Koosje bg de haren van uit de vestibule in schoei zou hebben getrokken Pr Waa dit geen middel van n om nw kind van do openbare school af te nemen en op een bij iondere te plaatsen f Bokl Ik heb het gezien edelachtbare Hul was merkbaar dat do vrouw ouwaarheid sprak De president geloofde er dan ook weinig van Du heer Hogendoorn ontkende het kind miihaudeid te hebben Hg had het kind met de hand tegengehouden Get had bekl s min gesproken en duzo had gezegd ach mynheer me vrouw heelt van die andere ideeën dau ik tk heb er niets op tegen dat mgn kinderun op de openbare school gaan want ik heb er zeil gegaan in ragn kinderjaren Koosje gaat nu op de byzondero school Ei ich I 5 boote subsidiair 5 dagen hechtenis BEÏÏES VAK EOTTERDAM VRIJDAG 26 I N L K H K 59 69 Staatslfénmijen PoBTiJOi 1 Oblig 3e Serie Ir 050 8 96 74 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 HosusD Iwang Dombr Obiigatien 4 74 AziE Japan Obligation 1899 4 CoLUMBU Geconsolideerde Buitcnlandsche Schuld Rooopis L 100 IV 241 99 101 i 97 1001 99 100 loov Hypotheek BankenPandb idem idem 4 Pandb Rotlerd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb ütrechtacho Hyph 4 Pandb Westlandsdie Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroiningorScheepsHypb 4 WOV Pandb Nederl Hyj Pnnd briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Ueelger Norlhw Pnc Hyp Bank f 96 99 99 98 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypnthbr Eerste Ned Hyjjütlieekbriefbank 4 Pandb Hollandschu Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 367 6poorwetjteenin fen IrAME Oblig ZuidItrtliaan scheSpw Mg A Divi reen Mg tot Kipl Laan vanMeoidervüorl 1902 89 Premieteeninqen iiE Loten Stad Antwerpen 887 2 102 35 Scheepvaart Maatuchappijeti Aand Holland flull Stv Mg Afloop veiling der Openbare Vorkooptng van Ooroerende Goedorou gehouden den 4 April ten overstaan van den Notaris N F Cambier van Nooten Perc 1 Winkelhuis aan don Kleiweg E no 2 k de Heer J G Bels Jr te Amslerdam voor f 5000 Perc 2 Gebouw in do St Anthoniestraat ö 133 en 133a k de Heer J van Rhyn te Gouda voor f 4190 Perc 3 Pakhuis in het St Anthonieklooster G no 130 k de Heer J Th Swarlsonb urg te Gouda voor i 1225 Perc 4 Koffiehuis in de Wilhelminastraat M no 59 k de Heer J G Bels voornoemd voor f 1065 Perc 6 6 en 7 Drie huizen in de Kees Fae sens RolwagensteegF 3 5 36 en 37 k de Heer J van Tok te Gouda voor 1805 VERSCHEIDENHEID Men schreef gisterenavond nit s Hertogenboich By afzending van dit bericht staal een groot deel van do Cromvoirlsclie heide in brand Oorzaak van dien brand is onbekend N H Ct Men Bchrytl uit Rotterdam In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen alhier houdt Qustav Hagenheck gedurende eenigen tyd een groote ethnograpbisch anthropologische tentoonstelling betreffende Indie Ken gezelschap van 76 personen mannen vrouwen en kinderen vergezeld van reusachtige olifanten Brahminenstieren dwergezels zebu s slangen enz geven er echt Indische voorstellingen op het gebied van toovenary en goochelkunst gymnastiek en acrobatiek dansen terwgl men er voorts het Indische leven kan waarnemen in al ign onderdeolen van de Indische dorp eheol al terwyi de prachtige borduursels welke men er ziet vervaardigen de grootste aandacht der dames trekken Alles ziet er frisch uit terwyi de zaal en het terrein geheel den indruk geven of men in Indisch dorp vertoeft Oiil vangen de JVOUVEAUTÈ S in COSTÜUES TMILSÜSS en liEGE Mt TKLS tKWJ7J fiW ff yyras l r ADVEIITENTIKN V Voor de vele haiteiyke bewgzen van deelneming ondervonden bg bet overiyden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Bohuwdvader den Heer 1 M NOOTHOVEN VAN GOOR betuigen wj onzen oprechten dank ouda Wed J A F NOOTHOVEN VAN GOOR Roest vah LmiiuRo H u e G B NOOTHOVEN VAN GOOR A E H RIESZ NOOTHOVEN VA GoOR F G RIESZ A W EIJSSELL NooTdOVSN VAR GOOB M M EIJSSELL Gouda Is NOOTHOVEN VAN GOOR C P NOOTHOVEN VAN GOOR WUNDER 2 April 1906 i Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In uliecert getcMMerlle Portretlta felntureUogaerlê zy geven kracht eu diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatlai voor de eckle Ie ontvangen Golil Prgsconrant met een aantal nagevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel H HOGAKlil Ji Co Agent voor GOUDA Fiirna A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen zyn on Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SAHDKMANN te Zevenaar en Emmerik ipanneu de kro n Verkrygbanr to Gonda by R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woorden bg N DE KHÜIJFF EiFiÊPörWm Vfen wnnit r rz9cbt op t 1IGKK tf letten urr HIT Maoizi m tam H lUVËNSWAAY ZUNEN OORINOHKH Deze THEEËN worden atgele rd ill verzegelde pakjes van n iuiee en een iialf en een Ned one Imot vermelding van Nommer eis Prg voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot do uifcviHïrini vau geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Li