Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1906

Vrijdag 6 April 1006 o 099 45ste Jaargang mimm muw Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TclDfaan Ha U ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ralelo n U S Ue Lilgate dezer oufant geschiedt dagelijks niet uifzüiidei ing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Zaal liuiiN miiK Sociëteit JN S OENÜEGEN DONDEUnA J 5 APUIL door den Heer L M SMITH Tooneelspelcr Amsterdam Entree Ie rang 0 c ledtn 30 c 2 O c 30 c Aanvang ff aar liureaa t aur Plaatsen van at heden te bespreken Mie eertier reclamehlllelleu Maar Waarom Zektr ie 1 rfe duurste masr zij U ook de fijnste kwatiicit en zij vervangt werkelijk goede natuurboter Daarom moet U Htreds SOLO margarine koopcn want zij is uiterst zorgvol en zuiver Iwreid heerlijk van fmaak en geur en altijd vcrach verkrijgbaar Er t er geen die zoo Kor d In St J ifl oeiiifi 45 ets per pond en 227 ets per half pond HET adrei voor degelijk en lolltd ichoanvark il betliit Het Noord Urabantscb Schoenen en LaarzenniagazIJn KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegiteeg Voetbalsclioenea Herken The Cert en The Serttni STEKKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENÏ AsobeTelond G SIHITS Alle repAratiSn on aangemeti n werk hë m EXPEUER ltt= jBKOUOHEOt l Verkrijgbaar in fleaaolien SO ati 7 et en 1 l a bij H H Apothekers en Drogiitei Let op het merk AXKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Ta OouDA bij C LütiER Apotheker Uarkt en bij WOLFF Co Weathaven 18 acmalogeeii Poedervoi in is het ceiiig Htc helppiul middel legen ÊHoeilarmoeHe UleekMitchl Xeitnwmirakle ÊioofAplIueu HtaitelootUeia Oumaehleu t ermagerltia WermtnUerlug rier Uchaumêkrachlen aemalojfeen iii Poeder vorm i m m worden opgelost HAEMATOGEEN IN l OEDEUVOBM is het praeperaal watjll spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDEDVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren iloos met ehruiksaanwijzing f l öO labrikanien Eenige 11 N V SCIIAIK Co Den Haag Verkrimbaar bij Firma WOLFF £ Co Westhaven 103 GRENDEL E H VAN MILD Veental lau la A UOllMAN t oor r A PINK SE Nieuwerkerk id IJurl A N VAN ZEh SEN 5 o hoven B v WIJK l W v EDE dudmaUr A SCHEER llaattreclu K VAN DEll HEMDEN RtmmjI P v o SPEK Moercapelh D v d STAK Wed J HOliSr M KOLK VIAN AKN i 1 HEIJDEN WmldingKun P A nsGHOOT A u JONtill OuJmatir 1 P KASTELEIN PcMroekerdam D BIKKEU Beimhop CeüensüerzcUcrlng niaalscbappJi Qcvcstlqd te Dordrecht Op rlcb tn 1873 inaa ehappjil t Kapitaal wiwcltend 1 i 000 CCO rcssrv ruim i irlllloen Uerj iftc il BcJr rui 11 x D mll ljjn P HOPPE AIVISTERDAIVI Egelantiersgracht HOPLEVi RANCIEB VVAARSCiiUWlNG Laat U niet raisiddeii dnor lb HJ Siroop Het klooster SnnrJa Pnitfo AhdlJ bestaat mei dun Stroop i on f eenerlei waarde Pl CH RUM GITROKN ARAC RURaUNDY t erkrUgbaar bil atte groêUerê ondfr iootl l r iia nWl iu Br ViN IHMÜL ROO a HlKMKNS Het groote aantal zenuwkwalen vAnrPDtfUoofdiiiJ iBf tütde voorarga LiHtflkeiiteekenf DvantpDplszU h rM b rotrt toa trots n D0 itnedi allo mlddoleu door dn mfdiiti tin wflt M hAp aanfewsnd B nt un d n Biaawm tUd k art rsoe iltt flj donrh t jftbniin niiikcu vkd d n MnvondliHten weg Bameltjk lanp dt hnid mm phjralnlndache outdakklDn ndaan liarft dia na boDdsrda proetnamlnton ÜMu over de shaelowenld ▼ erttraid la n t nrgi alJ Ri vatnDi inpp jka krlnKflD d tiooHta beluprtsllliic wokt UTtaa e oa ir ldaad blijkt t aljn vonr da uu rennwliwalen lijdande manaehheld Dai gBaaeawyaa li nltceToadaD door den RPWtAn Offlclpr t d ai EondbeU ür Eoman welasmat a U Vllabofan an barnat op da oa dervindlnB opBc limn In leaa ftü jarltw praktijk 9 r wnMrIilav vmn h t h rd nmaKl ppr dat word idfiMrr chlkieaUflT il or d bald naalddcUUk li t e HwKMt l a d ard elcl Mat deza KaneaawUH werdSD warkaigk aoUtterande rMaltattt wkrHa n lU maakU aoovt p pganc dat van hu door don altrlndar loaoJutraB warU OVER ZENUW LIJDEN en BEROERTE tare voorkomlno tn tBxai nil nlnnoa korUn tUd reada de Hla dr k v Tn heDeii ia Dit boekje bevat niet aUern Tor kat fraaw pnV tlek verataaubare varkUringaD omtK iil het weten tlei nj J ilS Oi P Foretlliir gintoslmr ai eolaur va h t r e iiUal ta Agan Qahdmralk Dr aharla kaatatl lutn ta Ertii Dariai msd ir oenBOihoar dlrftülcur der ijalviino th rapöuti cha Inrlohtlng voor taaawHMira ta rus SI Honori 334 Coniul von AtLhenbtch med r ta Corfu Dr flnbaoh arroad arU dO Ilrkalli it Oi rt J ichl m d dr la Waenon Or c Bongavtl taU Farrièra Eure Kd vaa doa CaniaflCaatfal d k It da Banli m Frankrijk en Tula Hnderan Aan an n wi r acHMwacMlcl mt r f minder N ng da n la af mmi yoaaMNdo innBClillslirtd IIJ l ii waarvan da fcantaekeneu Riju onroa tolia hoordrll nxcrainafiokaia liaor i Bldadandfar g roeta rUikalbaarhBld laiaagdkaid lapBlcailwld bohamatljka aaraat au onbehagaltlha to itard Terderalle aUlien Sla door beroerta fotrolkn watdoK Udea aan da covolcen daoJmn lOaalB vaHaanntagaa aavaratofaa tat aiirtkiN iwara lon val aiooialUt Mkkaa atltTMd dor gawriohlan aiat aart dursnda pijn plaattalilki twatla vanwakktng aa HbaBaaa oaa alj dto raeda oodor raaoaakmadlf bahandellnc mveeat alji maar door da bokaado lUalaa aU MthoadiDfaaaaakoadwatarkaar wHIvPQ elefrrlBe4 ren atoonlool of laabadaa fcoaa gomalni of la dng hwwar kwaal gOTondoa babboti an ten alotte Kt dl vree w w ïTs TerauhljDiialen ala tioh aanliaudaai flikkeringen c toxktr orden woor di an knekallng H en hal ilapm van hanaan voiian mm u o u j ala ook aan jaaga m Itje li danda aan bl ekiaakt en kraoMalaaahald atf aa t 5 UÜ laraonan i l mal hel hnoM werl n an r aatalljka raaotla wllloa yaonoao wan cruaaBa wjaradan itch bat boven varmalde wei kj awi tfl eühaffan betwelk opaaaTfaca kaaMooo aafrawo loudan wordt dnor Am IrrUHni door M t I KHt V Jk Co Ilajllgawef 1 TK KOl r ApothakOf KorU Hao 00f I vr Iam f g OltltV A l OltTOV DDla h medlriuMla tantnoiiatn JoTit wi t d Zllvrr W l da g ï Wail a i Waoho Oaimo Ti5c 2Nv Patent H Stollen Du eiiiii rni runiu tnmctuc Iraiutrtti lÜlM Her ffroMT KnMg jm imtn Palmil H SIM êrningm lut Mêu I i Mttiwlêmi wert iliweti Sai haiimunif n t u Uuf Mr aimrt mmlii tekarfn H atMmt mr mi m JInel Ut M uWMa tlmlXMUuntm ë turn until HUtl Iwu iMnmtilum aiitlM 0tl Si PreiMMt4iK M Zeuami é tnOimtpm Warnung cfcUIMI l ta rnlil Een nieuwe Drank rorff sNOVAgagao GEFABRICEERD UI de GJMtc uilgraurblslr dunrsie CiiraoliuoKD Deze Cacao is by inkoop wel iels booger in priis doch in werkeljkheid de voordeelig ite daar men van deze MOV i CtCA in het gebruik eene veel kleinere hoeveel bti4 behoeft dan van goedkoopere soorten Vi K V K K PRIJ 1 t so f e os 1 0 M i Kilo voldoeiitte voor 180 Koppen EOORDËELINQ van het Mikrotkopiach ei Chemiseh Laboratoriam van VAN LEDCKN HULSGBOSCH Amsterilain 35 1 06 Deze Nova acao onderscheidt zich in kooge malo door iniverheid en gemakkelgke oploi baarheid de bgzonder fijne gear en SDiaak maken ze bovendien lot een eerste klaiie product w g VAN LEDDEN HUI SEB08CH ïakrijjbiar iiij T CllhlBAS alhur S zeker zün wü d leht I i jüt l Cacao ta ontvaagen laMOM j Mtell 9D na vel proeèiemingiBi ta iia handel gekomeD otider dea saam daa litviuilsn Dr UiohaelU vanMnlIgt p de beste mactanea ta het mraldMroemde tabblisaenMnt ran Oabi BtoUwarok t Keclen dtclie Sikel eacsLO D Tierkanton buivtec Deie £ ik l Cecaj ia met melk akookt ueae aangBiiaine gswmd ibaok oor dk lijksct gebruik een t 2 t fa ea l apa l a t polder T jor een kop Chooriato Ala geneeskracbtigo drank bg gwal ao diarrhoe sleuiita nre water te gabndkan Yerkrijgbut bij e Toamaaniti H 1 Apothekars ans f 1 80 c ejt a a36 ö n ial gBBwo d a vo Hadar 1 Julius asenklwll imniterdam Kahatatnat IflS I DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT130HE DE MEEST VOLLEOIQE MOBKHI AIIK z beslist die der Firma WELDON THIS LADIES JOVKNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBElSSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE RkZAAK OF CBILUKEUS FASHIOyS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaur Proe nummem Alle met h oftel BoU BtJKoefiael I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN 1 met Holl verklaring Ir p p tegen vooraitbetaüng van 10 50 verkrggbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Wild eii Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verich verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Funlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoender Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concarreerenda prijzen Panklaar schoongemaakt ranco door geheel Nederland Aanbevelend T G ÜTTBLINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 oada Dnik van A BKDJKMAN t Z KEi KlSGEVL G I MIICIUINOEN WEI KE GEVAAR iCHADB Of HlNTtER KUNNÜN VEROORZAKKSf BURGEMEESTER en WETHOIIDKRS van GOUDA üeiienart 8 der HINDERWET Doen te weten Dat 21 vergunning hebben verleend aan de Goudsche Waterleiding Maatschappij en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van de gebouwen en werktuigen aan de price d eau op het perceel aan den Hoogen Schielaodscbeo Zeedijk kadastraal bekend sectie F No i ay GOUDA den 5 April 190e Burgemeester en Wethouders roornoemil R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzlckl De Eugelsche regeering heelt werkelijk geen gelukkig oogenblik gehad al vas zij volkomen in haar recht toen z t telegrafisch bevel gaf aan den gonverneur van Natal om de terechtstelling van de Iwaall ter dood veroordeelde Zoele negers te schorsen Door haar inmenging heeft zg de ZaidAfrikaansche kolonie tegen zich in het harnas gejaagd door haar toegeven vier entwintig uur later haar eigen partQ in het Parlement ontstemd In het Lagerhuis verdedigde Winston Chnrcill het optreden der regeering hj wnes er op dat dit optreden werd veroorzaakt door de zorg voor het rechtsbelang der negers De uitvoerige inlichtingen van den gouverneur van Nalal hadden echler de regeering de overlniging geachonken dal de veroordeeling hnd plaats gehad geheel in overeenstemming met de wetteliika voorBcbriflrn en nadat alle vormen waren nagekomen Hg meenl dut de houding der regeering in elk opzicht volkomen correct was dat hy zich niet beeft laten beïnvloeden door het aangekondigde aftreden van het Natalsche ministerie doch dal de oppositie van deze qnaeslie gebruik maakt om ar voor haar belangen parlg van te trekken De beraadslaging werd daarna voor onbepaaldon tgd nitgesteld Maar heel ja orde is de zaak niet Want de veroordeelde negers hadden bij den Privy Conocil beroep tegen het doodvonnis aangcteekend Een Londensch advocaat trad als gevolmachligde der veroordeelden op en pleitte nietigverklaring van het vonnis op grond dat de daad waarvoor de veroordeeling lEVILLETOIM Het Dagboelt van den Inspecteur 28 HOOFDSTUK VUI Verloren en gewonnen Toen bet spel was afgeloopen loeg do prinses een zwaar accoord op de piano aan en stond op Fedovsky stond ook glimlachende op en zeide ik wensch Madame Strogello geluk en ik zeg n allen dank voor den nnngeuamen avond Maar m n lieve ik protesteer je hadt het niet moeten doen zeide de signor tot afne vronw Mynheer de Graaf zal denken lal we hem willen plunderen I Eene suite royale is iets dat zoo zelden voorkomt Je hadt niet moeten toestaan dat hg er zich inwerkte 1 Volstrekt niet Hadame bewilligde alleen op mgn aandrang zeide Fedovsky Het ion me razend gespeten hebben zoo het spel anders nitgevallen ware Thans kan ik n oet een gerast geweten vaarwel zeggen en nag ik hopan zoo da prigias ket nj Ttr door den krijgsraad plaats had geschied was vóórdat do staal van beleg was afgekondigd zoodat in dezen de krijgsraad niet competent kan geacht worden Terwijl voor den Privy Council deze pleitrede gehouden werd was hel vonnis al voltrokken De veroordeelden onder wie een predikant van de Ethiopische kerk werden buiten Richmond in tegenwoordigheid van 200 negers doodgeschoten Zy hadd u den gebeden nacht biddend en psalmen zingend doorgebracht Er zgn nog U ter dood veroordeelde negers onder wie oen ernstig gewonde bis schop der Ethiopische kerk in de gevangenis Radicalen nationalisten en werklieden protesteerden in bet Lagerhuis tegen dezen gerechtelgken moord zooals een der spre kers het noemde Do verd digiogsredevoe ring van Winslon Churchill kon in die opinie geen wgziging brengen De linkerzijde van het P irloraont is voornemens hg de behandeling der indemniteitswet de za ik opnieuw ter sprake te brengen De Fransche Kamer heeft nog slechts weinige weken te leven Waarschünlgk wordt de zitting nog deze woek gesloten en gaan de leden dan op reis voor de verkiezingscampagne In de pers is die campagne al begonnen Vooral de reactionaire bladen zijn reeds druk bezig dn kiezers te bewerken en zij hebben een paar prachtige aanleidingen om de kiezers te overreden bun zgde Ie kiezen Hunne artikelen zgn vol van geloofsvervolging naar aanleiding van de scheidingswet en van het roode govaar De Echo de Paris heeft een propagandageschriflje verspreid in millioenen exemplaren waarin op schrikwekkende wgza de naderende revolutie wordt geschilderd Socialisten en anarchisten gaan volgens den achrgver samen om Frankrgk te vernietigen Hun bond lelt meer dan een half inillioen leden die tot het uiterste besloten zgn De arbeidsbeurzen zön de plaatsen waar zg hanne bgeenkomsten houden en hunne plannen uitwerken Methodisch en stelselmatig rustan zg zich uit voor de algomeene staking die het geheele economische en verkeersleven van het land zal verr ietigon Zg worden er op afgericht om de stations de post en telegrantkantoren de stadhuizen en paleizen van justitie de kazernes en banken tol doel van hun eersten aanval te maken De uudo maatschappg moet vernietigd worden om op de bouwvallen ervan de nieuwe te kunnen oprichten Te vuur en la zwaard zullen zg de burger oorlooft n nogmaals te ontmoeten Hg boog dit zeggende tegen Vera Zg gaf geen antwoord en haar gelaat ofschoon naar hem gewend was zonder uitdrukkiug on koud Het oen of ander had haar blgkbaar beleedigd Fedovsky kon niet nagaan wat het wenen mocht Was het dat hg haar aangezet had zich met ham te verwgderen Dat scheen hem onmogelgk toe Te meer omdat zy zelve hem op het idéé had gebracht Was zg ontstemd omdat by in haar bnis om zulke groote sommen gespeeld bad Dat kon het geval wezen en toch het zon haar immers licht gevallen zgn hem dat vooraf te kennen te geven Of voelde zy zich beleedigd doordat hij de beteekcnis van baar Wees op je hoedel niet had geraden Al deze vragen gingen hem in een oogwenk door hel hoofd en lieten hem even wgs als hg tevoren was Ah u zal bepaald revange gegeven worden zeide Signor Strogello wat mgzelven aangaat ik zal geen mat hebben voor ze a gegeven is De prinses is zoo vriend lyk en gastvrg dat ik u van te voren byna durf verzekeren dat tg ons hier nogmaals zal laten samenkomen is het niet zoo bekoorlijke damep Ik reken er op n allen hier weer Ie zlec boe eer boa beter antwoordde de prisaes met ene zooal hat Fedoraky toe Igke kapitalistische ma lsrbnppy verwoesten En Jij bepalen zich niet lot het proletariaat met bun propaganda zg pogen ook het leger te winnen D Echo de Paris verwacht klanrblgkelyk van deze toekoraslscliildering een ge heelen ommekeer in de stemming der kie zers En in verband met do onrust die de reactionairen op het platteland veroorzaakt hebben door hunne brochures waarin zy verhalen dat de regeering de beelden uit de kerken wil halen om die aan da Joden te verkoopen wat in de Vendee Anvergne en Bretagne duor de boeren wordt geloofd stollen zg zich van de aanslaande verkiezingen een reusachtige versterking der reeb terzyde voor Eeji part It l uit Pargs dd 4 April meldt Da nieuwe mgnwerker Berlon dien men vanmorgen levend terugvond heell veel mindar geleden van zyn verbigf onder den grond dan do dertien andoren Iiy heeft volop water gehad en naar omstandigheden voldoende voedsel want hg had bundeltjes met brood en keteltjes koffie lol zgn dispositie die hg in de mgngangen vond en hg nam ten slotte alles nogal philosophisch op Hg had veel geslapen en meende oen acht ilagen onder den grond te zgn geweest Echter hu heeft ook oogenblikken v in vertw fefiti g had Eenmaal wilde hg zich zelfs in wanhoop laten doodbloeden Hg is allml iII h g bh ven sedert het oogenblik van de ramp toen vluchtende arbeiders hom achterlieten inecnende dat hy bezweek Het is zeker dal een reddingsbrigade eergisteren in zgn buurt gepasseerd is wanrschgnlgk sliep hg toen vast Herhaaldeiyk heeft hg aan den put slaan roepen maar heeft ton slotte begrepen dat deze toegemaakt wa Do geest van de niynbevolking is dóór deze nieuwe redding heviger dan ooit in beroering Ieder die iels van een ingenieur heofl wordt aangevallen door vortwgfelde racnschen De omgeving van put 4 iet zwart van eon dreigende menigte De Beriynscbe correspondent van het Russische telegrnnfngontschap seinde dezer dagen naar Petersburg dat 7000 Russen zonder opgaaf van redenen last hebben gekregen het Pruisische gebied te verlaten Een Berlijnsch blad beeft die mededeeling trachten te weerleggen door mede te deelen dat er wekelijks maar gedurende hoevele weken f maar 50 60 onbemiddelde en werklooze Russen of Rossen die geen papieren scheen bynn sarcastische deftigheid Hy was van plan geweest een voorwendsel te bedenken om nog te biyven nadat de anderen vertrokken waren of om op eenig uur te komen waarop hy haar alleen zon vinden maar bare houding ontmoedigde hem Het viel hem evenwel in dal hg haar een brief kon schryven en daarin over onderwerpen welke voor hen wederkeerig van belang waren kon nilweiden en opheldering vragen van haar gedrag en dit plan troostte hem gedeelteiyk over zgn verlies Hg was de eerste die vertrok en hg was zoo in de war geweest dat hy eerst toen hij in do koele boitenl icht kwam zich herinnerde dat hy ten tweede male zpn laalsten franc had verloren en dat by niets meer kon krygen voor zyne remises kwamen Dit wa mal en zon hem voor bet oogenblik belellen zgne nieuwe vrienden den volgenden avond bg do prinses ta ontmoeten Bovendien zgne rekening van het hotel moest een duizend francs of meer groot zyn en zg kon ieder oogenblik aangeboden worden Het denkbeeld gemaand te worden eene rekening Ie voldoen welke by niet kon belalen was nienw voor Fedovsky en vermaakte hem en hinderde hem te geiykertgd Gelukkig had hy nog over verscheidene millioenen te beschikken en was zgne armoede alechts tydeiyk Hy waa besloten zulk eaae gedachte plaats niet weder hadden zyn uitgezet Dit is meer een officieuze verzwakking dan een logenslrafflng van bet bericht van den Russischen correspondent Deze biyft overigens bg zgne vroegere bewering en zegt dai hg stellig weet dat er in t geheel 7000 van lyne landgenoolen de grens over zijn gegaan of nog moeten gaan De gewezen ItallaaDsche minister Tan on derwys Nnnzio Nasi die zich een par jaar geleden aan verduistering van staatsgeldeu heeft schuldig gemaakt daarvoor ook veroordeeld is maar zich nog altyd op allarmerkwaardigste wgze voor de politie weet schuil te houden verheugt zich in een trouw zgner kiezers als wol zonder voorbeeld in de geschiedenis zal zyn Telkens sedert zyn verdwynen is Nasi door de bevolking van Trapani herkozen als kamerlid telkens is zyn verkiezing ongeldig verklaard maar ook weer telkens beantwoordde Trapani dat met een herkieziiig De laatste verkiezing in lanuari was nu weer geannuleerd door de Kamer Trapani heeft gisteren geantwoord met i256 legen 14 stemmen wg willen onzen voortvluchtigen uudminister en geen ander Een rare aanbankeiykheidl iisteren hebben Fejervsry n Krtatolty plolseling althans geheel onverwacht ean audidntie bij keizer Frans Jozef gehad Zy begon om 2 uur en nam een interessant verloop toen de Keizer na anderhalf uur opeens ook de gomeonschappoiyko minister Qoluchowski en Burian ontbood De audiëntie werd toen een Kroonraad die gisterenavond om 6 uur nog aan den gang was Het onderwerp scbgnt goweosi te zgn de vraag of er al dan niet verkiezingen zonden worden uitgeschreven in Hongarjje Aldus een telegram uit Weenen Uit Boedapest seinde men gisterenavond al dat de uitslag negatief wa zooals een koninkiyk manifest aan t volk zou meedeelen De minister van justilio Lanyi treedt at zgn opvolger zal OegUHZ zgn Krisioffy treedt later af hy gaat voor algemeen slemrocbt y veren V era preide Bericht en Frwkïuh Til naam der regeering ia een telegram van getukwensch gezonden aan de Fransche gedelegeerden ter Marokko conferenlia Voor de slachtoffers van den cycloon np Tahiti mag de minister van koloniën een crediet van 200 000 franc aanvragen Ie bezoeken Hy wilde mei do eerste gelegenheid naar Amerika gaan en alvorens te vertrekken zou hy eene nieuwe en moedige poging doon om Vera te bewegen met hem mede te gaan En hy was vol moed dal hg zou slagen Het was voor hem niet weggelegd 1 ing die overtuiging te koesteren Toen hy op zyne kamers kwam vond hg Akkt Tom die op hem zal te wachten Ik ben big dat ik u terug zie sir zeide de getrouwe knecht De brieven zQn ge komen air De blievenI Welke brieven De brieven mot bet geld sir Nu reedsP Wel dut is onmogelgk Zij kunnen myne brieven nog nauweiyks ontvangen hebben Het moet wat ander zgn Zy zgn in ieder geval van de agenten sir antwoordde de a der Gg kunt u daar zelf van overtuigen door het schrift op de enveloppe Fedovsky bekeek ze Bepaald zy waren van zyne agenten Maj r zg waren denzcifden dag op de post bezorgd waarop hy ann hen schreef Het was oeno ongewone zaak voor hen dat zy hem ichreren anders dan op de daarvoor bepaalde tyden of om te antwoorden op schryven van hem Wordt vmt