Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1906

j zon de schuld niet aan den bestuurder heb I ben gelegen maar aan oen heer en juffrouw I die op de Ign van de aankomende tram I loopende deze wilden mgden maar op de I andere Ign slappend zich eensklaps bedreigd I zagen door een achter hen aanrollende tram I Niet wetende waar zich te bergen weken I zg in hun verbgatering weer af naar de te I voren verlaten Ign Üelnkkig krtog de I wagenbestonrder het paar in ijet oog in het I ondeelbaar oogenblik dat hij nog uit alle macht kon remmen waardoor wel de passa I giers door elkaar werd o gpfiling rd maar een ongeluk voorkomen De Rsb meldt dat er gisterennacht is ingebroken in de kerk van het H Hart Hobbemastraat in den Haag doch zonder veel schade De inbreker of inbrekers heb I ben toegang weten te krggeo ih het tocht I portaal naar ook niet verder Vooreerst is I het gzergaas van een der kleine ruitjes van I het tochtportaal afgerukt daarna is het lood van het ruitje doorgesneden en door een opening van 30 centimeter breed bg 50 hoog is men in het portaal gekomen Op drie plaalsen heeft men de deur geforceerd welke toegang gat tot de kerk Maar de deur was niet open te breken Onverriehlerzake zgn de inbrekers door de nauwe opening I weer verdwenen De politie is van de zaak I in kennis gesteld en heeft een onderzoek op de plaats gehouden Bil decreet van ien president ia ingetteld een opperste raad van nationale verdedigioK EsOBLiSI Volgens de Timei zal aan bet parlement weer een een wetionlwerp voorgelegd worden tot het aanleggen van een tnnnel onder bet Kanaal Uit El Ki rrol wordt door Kenter geseind dat antictericale betoogerK steenen in de kerken de verbiyiplaatBen van de leznUen en in het bnreaa van het blad KI Kerrelane geworpen hebben waarbg verecheldene perionen verwond moeten zgn Ahehiki Zondag kwamen 11 383 landverhuizer te Kew Vork aan in zeven stoom chepen Dat il een paar dnizend meer dan ooit te voren op één dag BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T K ac Ët m H M im m n Vergadering van Woenidag 4 April Interpellatie Aan den heer van der Zwaag wordt verlot verleend op een nader Ie bepalen dag tot den miniiter van Jnntitie vragen te richten over de gevangenneming en de daarop gevolgde uitzetting van den Spanjaard José Vinai Arbeidscontract Volgens het aanhangige art 1637o ii eenbeding dat den arbeider beperkt in zynbevoegdheid om na het einde der dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn enkel geldig ali het schriltelijk ol by reglement met ern meerderjarigen arbeider is aangegaan en voor zoover het niet indrniicht tegen de redelijke belangen desarbeiders i Daarop zijn amendementen ingediend vno den heer Tak om elk zoodanig beding nietig te verklaren van den heer de Klerk om zoodanig beding niet toe te laten ten aanzien van arbeiden die minder dan f 6 dagloon verdienen van den feer Verhey om te bepalen dat de werkgever aan zoodanig beding geen rechten kan ontleenen wanneer hü de dienstbetrekking tegen den wil van den arbeider en zonder dat deze daartoe aanleiding gal doet eindigen en van den heer Lohman om redelijke belangen van den arbeider als motiel tot verbod van het beding te vervangen door een bepaling dat het beding niet verder mag gaan dan door de redeiyko belangen des werkgevers wordt gevorderd om den reobter da beroegdheid te geven de door den werkgever bedongen schadeloosstelling op verzoek van den arbeider en op zyn kosten te verminderen indien deze hem bovenmatig voorkomt Daarna licht de heef van Idsinga nog een amendement toe om oit het artikel te doen vervallen de woorden en voor zoover bet niet indrnischt tegen de redelgke belangen des arbeiders en stelt voor een uienw lid in het artikel op te nemen luidende 0p de vordering des arbeiders kan de rechter znlk een beding geheel ol gedeelteiyk te niet doen op grond dat in verhouding tot het te beschermen belang des werkgevers de arbeider door dat beding onbiliyk wordt benadeeld De heer Plate constateert dat het by dit artikel gestelde concurrentie beding in hooldzaak betrett intellectneele arbeiders als technici by de industrie handelsreizigers en miucbien ook winkelbedienden Zulk een concnrrentie beding is voor den werknemer steeds een hard beding en in theorie gaat sprokoi s sympathie dan ook in de richting van het amendement Tak Maar toch kan spr in de praktyk met dit amendement niet meegaan Het zg concur rentiebeding is voor sommige gevallen onvermydeiyk 8pr wgit op den industrieel die een technicus inwüdt in de geheimen van zyn vak en op den handelaar die zyn bediende bekend maakt met zyn relation De hardheid voor den werknemer nu wil 4pr beperken lot het strikt onvermydeiyke Aanvankelgk wil hy in die richting werkzaam zyn door steun aan het amendementvan Idiinga maar deze weg lykt spr bezwaariyk en hg gevoelt daarom het meest voor het amandement Verhey dat den arbeider waarborgen biedt tegen willekeurig ontslag In elk geval wnarschawde spr de Kamer wanneer zy het concurrentiebeding aanvaardt als een noodzakeiyk kwaad daartegen Ie waken door den duur van de arbeidiovereenkomlMiiet geiyk een volgend artikel wil te beperken tot Iwee jaren maar op veel langer te stellen De ministor van Justitie verdedigt het artikel dat een rechtmatig werkgeversbeju wU beichermen Na wil de beer de Klerk hot concnrrenliebeding alleen toelaten voor arbeidere met meer dan 1 U dagloon maar de minister is daartegen omdat hier een grens i gelrokken welke nergens in het ontwerp voorkomt Ook de heer Tak is niet legen het beginiel maar meende dat het aanhangige beding moest ingelascht worden in een regeling van de oneerlgke concnrrentie maar de minister betwistte dit omdat men bü dit laatste te doen heelt met een concurrentie tusichen de werkgevers onderling De hier bedoelde bedingen komen op een uitgebreid terrein voor en initbrniken wil het artikel nu keeren Het wil het kwaad binnen redelgke gren en terugbrengen de belangen van werkgever en werknemer met elkaar verzoenen Het laat hot beding slechts toe wanneer Let aan gestelde voorwaarden voldoet De heer Ueyne verdedigt het amendementTak op grond dat het concurreotic beding een inbreuk is te achten op de rrgheid van arbeid De heer Limburg acht het amendementvan Idsinga juist maar aanvulling noodig in dien zin dat de arbeider niet alli cn zelfstandig een vordering kan instellen lol nietigheid van het beding maar zich ook kan verdedigen tegen een actie door den werkgever tegen hem ingesteld Hg stelde in dien geest een sub amendement voor De heer liObman trekt ten gunste van het amendementvan Idsinga de beide door hem voorgestelde amendementen in terwijl de beer de Klerk het zgne wyzigt in dien zin dat het eoncurrentie beding niet kan worden aangegaan met arbeiders die I 4 ol minder per dag verdienen De amendementen komen nadat de beer Drncker de meening der commissie van rap porteurs heelt uiteengezet in stemming Dat van den heer Tak wordt verworpen met 67 tegen 14 stemmen het amendem ntde Klerk mede verworpen het amendementvan Idsinga aangevuld in den geest van bet sub amendt Limburg aangenomen met 77 tegen 7 stemmen het amendement Verhey verworpen met 51 tegen 30 stemmen Hat aldus gewyzigd artikel wordt daarop goedgekeurd en na nog eenige discussie wordt het verder debat verdaagd tot morgen Adressen Naar aanleiding van een adres verzoekende wettelijke maatregelen tot inperking van den vaccinedwang dal de commissie voor de verzoekschriften wilde deponeeren ter griffie verzoekt de heer Lohman Lot om inlichtingen te zenden aan den minister van Binnenlandsche Zaken op grond dat de tegenwoordige Regeortug het wetsontwerp van het vorige Kabinet introk zoudur pganl van motieven en zoo de gelegenheid zon bobben die motieven kenbaar te maken Do heer van Vliet antwoordde namens de commissie dat op de zaak voldoende aandacht was gevestigd waarna lot deponeering ter griffie werd beiloten Kegeling van werkzaamheden üp voorstel van den Voorzitter is besloten in elk geval Vrydag ochtend te beginnen met de behandeling van kleine wetsontwerpen De bedoeling is dat de Kamer met 1 Mul zal terugkeeren tot hervatting van de werkzaamheden Dan zal bet Arbeidscontract worden afgehandeld De Begeering wenscht nog v66r het zomerreces af Ie doen het Indisch Begeeringsreglement en de wet tot wyziging van de Perioneele belasting Vrede Tentoonstelhng Heden werd te Zirtlle eene ntdeeling gesticht der Internationale Vereenigiug Viedetentoonstelling Tot voorzitter werd gekozrn de beer Mr J P van Onteren officier vui juslitie tol lecretarli de heer Mr D J van Doorninck en lot penningmeester J 8 van Nei van MeerkerkGisteren waren te Groningen een dertigtal personen vereenigd om een afdeeling der internationale vereeniging Vrede tentooneul ling op te richten Het bestuur constitueerde zich als volgt Ihr Mj E Tjarda van Starkonborgh Steehouwer eerevoorzitter Mr ö M Doornbos voorzitter Jbr Mr M T J van Iddekinge secreUris Mr E 1 Thomassen è Tbueaiink van der Hoop van Slochteren penningmeaater Hevr Bakker Nogl de beer C O A van Oenderen Stort en Mr A W F Ü S nger Allo aanwezigen verklaarden zich bereid het streven der vereeniging te itennen Gemetifffle Berichten t it den Haag meldt men Door de tegenwoordigheid van geut van den wagenbeilnurder van een der eleclrfsche trams welke gisterenavond tnsschen 8 en 9 nnr in de richting van Scheveningen reden werd een verhaling verhoed van een ongeluk ala in den umiddig gebaarde Ook ditmaal De collecte Ie Ovezande De correspondent der Midd Cl van wien het bericht omtrent die collecte afkomstig was scbrgtt aan dat blad bet volgende Naar aanleiding van het protest van den beer Pastoor te Ovezande inzake de mededeeling betretfende de watersnood collecte en de door Z Ew zoo handig daar vóAr geschoven collecte voor kerkbouw merk ik op dat de publieke opinie gegrond op vrg groote zekerheid zich na de tegenspraak van den heer Pastoor nieta hoegenaamd heeft gewijzigd Natuurlgk heeft deze gebeurternis bg de protestanton veel meer ergenis gewekt dan by eigen parochianen en hebben de eersten baar meer en ongunstiger besproken dan de laatsten De hoer Pastoor noemt het in zgn gek meento ingezamelde bedrag om daarna tot de conclusie te komen dat de Watersnoodcollecte door zyne Inzameliiig voor kerkbouw waarvan het bedrag niet genoemd wordl niets geleden heeft en maakt verder een vergelijking met bet naburige Driewegen Waaróm niet met Borssele dat in zielental gelijk staat F Mag ik even onder de aandacht van Z Ew brengen dat onder hel bedrag groot f 348 35 dat in Ovezande werd byeengebracht begrepen is de som van het niet onaanzienlgke deel der protestantsu van een dezer ruim der geheele colleclo Wat rest er dan voor zgne parochianen die voor een overgroot deel gerekend kuntien worden tot de meest gegoeden F Eene vergelgking met het naburige Driewagen gaat daarom niet op wyi Overzande eene ryke bevolking van UOO zielen en Driewegei eene midder gegoede van 600 zielen heeft In een opzicht had ik ongeiyk nl toen ik mededeelde ditt de heeren van het comité tezamen de collecte zoudes gebonden hebben De inzameling had plaats door den veldwachter Mgne uitdrnkking voordagen dauw moet natuurlijk in ftguurlgken zin worden opgevat Mocht de beer Pastoor er p ys op stellen de meening te kennen die zyne vreemde handeling onder het publiek heeft verwekt dat hy dan even buiten zgne parochianen baast zon ik zeggen even by de medeleden van het comité informeere Een lezer die zyne iuliol tingen heelt van een der schipbreukelingen van de British King sehrgft ons dat aan het Handelsbl van Antwerpen ontleend bericht over de redding niet geheel juist was Niet de Bostonian is het voornaamste schip dat aan da redding midden in de Oceaan deelnam geweest zegt hy maar de Mannheim die 42 nren in de nabyheid van het ongelukkige schip geweest is De geschiedenis met de ter redding nitgezonden boot behoort bg de Mannheim thuis De door de Bostonian geredden zyn voor en na toen hel schip al was gezonken aan boord opgenomen Haaien zwommon evengoed om het schip als eisen De Mannhfim is Zaterdag 10 Maart by het schip gekomen de Bostonian Zondagmorgen door de Mannheim gepraald Waren s Zaterdags zoo eindigt onze zegsman de signalen van den kapitein der Mannheim op de Brilsche King niet verkeerd uitgelegd dan zou ongetwyfeld de geheele bemanning gered zyn 3 P K winkelier in de Binnen Bantam merstraat te Amsterdam zag bg iemand busjes geconserveerde perziken voor de ramen itaan goedkoop en netjei verpakt I o koolit er e n voorraad yit toen kort daarna toevallig een reiziger ze hem te koop aanbood Dadelgk kwainen er van de klanten klachten dat de perziken niet goed meer waren en K besloot toen de rest te atnren naar het verkooplukaal van van Kampen om ze tegen eiken prgs van de hand te doen In dat verkooplokaal echter was de aandacht van een kenrmeester er op gevallen dat het deksel der busjes bol stond een bewgs dat zich daar binneg gassen vormden en de inhoud dus waarschijniyk aan het bederven was en bj opening van de busjes bleek de inhoud een vreeseiyken stank Ie verspreiden en totaal ongeschikt te zgn voor de coninmtie Het O M bg het kantongerecht van oordeel dat K geweien heeft dat de perziken bedorven waren eiscble f 20 boete of 5 dagen zitten Rembrand lleesten Naar gemeld wordt zullen gedurende da Bembrandtfeesten op hel Rgksmusenm ze ren zoeklichten geplaatst worden die hun st alen in den vorm van een ster znlldn iatéii scbgnen nameiyk één recht naar beven en daaromheen in schuine richting zes andere Alles zal worden ingesteld en bediend door montenrs der Kon Marine Men meldt uit Ond Voaaemeer Een benrtechipper ia gisternacht byna verdronken doordat hg in een welput viel achter zyne woning in den overstroomden Vogelzangpolder Een tweetal bewakers zyn op zyn hulpgeschrei toegeschoten nadat hg bgna een uur zich boven had weten te houden zyn toestand was aanvankeiyk zorgwekkend Wy vernemen dat het woonhuis van notaris Van den Bergh dat eenigen tgd geleden met diens kantoor en de andere hoekperceelen op het Plein aan den Korten Vgverberg in Den Haag was aangekocht door de Witte Sociëteit thans door het bestuur van die sociëteit voor den tyd van drie jaren ia verhuurd aan den Purtugeeschen gezant Van de voorgenomen rerbouwing van de Witte komt dus bigkelgk voorlo opig niets HbL Tot aanvulling van hel in ons nummer van Maandag jl vermelde bericht omtrent de benoeming van d skundigen ten einde den geestestoestand van Frans Rosier te onderzoeken dient nog het volgende Aan bedoelde deskondigen zgnde de professoren Winker en Ialg Tsma is opgedragen te verklaren of Roeier al dan niet toerekenbaar geacht kan worden voor de misdaad Ie Quuda gepleegd waarvan hj verdacht wordt de dader te zyn Mochten de deskundigen hem nu toerekenbaar verklaren voor genoemd feit en zgn schuld daaraan bewezen worden dan nog zal de hem daarvoor op te leggen straf niet groot kunnen zyn daar immers de Nederlandsche strafwet bepaalt dat de gevangenisstraf welke niet levenslang is in geen geval den tgd van 20 jaar te boven kan gaan In aanmerking genomen de 18 jaren gevangenisstraf waartoe Rosier reeds is veroordeeld zal hem dus indien hy toerekenbaar wordt verklaard en zyn schuld zal zgn bewezen slechts nog eene gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren kunnen worden opgelegd Een apostel der gezondheid gaat rood door de wereld predikende de waarheid aan de volkeren der aarde t Is een Deensche luitenant J P Muller die een eenvoudig natnursysteem op zich toepaste om gezond te bigven en met de verrassende uitkomsten zoo gelukkig is dat hy nu belangeloos rondreist en voordrathten houdt om aanhangers voor zyn systeem te werven Dinsdag avond te Amsterdam in Eensgezindheid natuuriyk met alle ramen open want d t ia één der grondslagen ran het systeem versche lucht Lnitenant Mltller had op de verhevenheid zyn eenvoudig slaapkamer ameublemenl doen ilaatien een yzeren ledikant een waschtafel een zitbad een wateremmer een stoel en een voetkussen De Denen want luit MiUler heeft een verklarenden vriend bg zich begonnen met de Hollanders opmerkzaam te maken op het dwaze en ongezonde onzer gewoonte die hun bgzonder opviel om door laag neerhangende gordynen voor de ramen licht en lucht af te sluiten Men had hun verteld dat wy dit hebben uitgevonden om te voorkomen dat het zonlicht de tapyten enz zou doen verschieten Toen hadden zg de leuke opmerking gemaakt ol wy het dan nial beter vonden dat tapiiten en gordynen wat verklenren dan dat wy zeil by gebrek aan warm zonlicht verbleken Daarop werd nat de 18 oefeningen begonnen eerat langzaam om allea goed en in byzonderheden te toonen Oeduranda de eerate aoht oefeningen elk uit 3 tot 5 onderoeteningen bestaande waa de heer MtUer in pantalon en hemd gekleed Dat waren de oaiaoiiifen voor di i oraa w orgines als rollen met den romp mot de armen en met de beenen doorbuigen achteroverbnigen zwaaien der ledematen enz alles byna zonder hulpmiddelen en volgens een geregelde en merkwaardige volgorde Die bewegingen zgn vindingrgk aaneengesloten en elk op zich zelf en in onderling verband geniaal bedacht en laten alle lichaamsbeweging gymnastiek niet uitgezonderd in doelmatigheid ver achter zich Is men door deze acht oefeningen warm geworden zelfs als de koude buitenlucht oubelet het vertrek binnenstroomt dan is het een genot het koude water voor beginners lanw over hel lichaam te laten stroomen en in een zitbad de leden even at te koelen één oogenblik maar Hierna ging luitenant Muller na zich volgens bepaalde regelen zeer snel en volkomen afgedroogd te hebben hg was gedurende hel verdere deel der oefeningen slechts met een zwembroek gekleed over tot de 10 wrytoefeningen een volledige en aitnemend gedachte massage Om aan te toonen dat bg eenige geoefendheld de geheele reeks met het bad niet langer dan een kwartier behoeft te duren volvoerde hy alle oefeningen nogmaals binnen den voorgeschreven Igd De lof die nit het buitenland dezen apostel der gezondheid ia vooruitgesneld is ons in geenen deele overdreven gebleken zegt het Hbl Dit moet werkelgk het meest ationeele zgc dat voor den gezonden inensch zonder eenig voorbehoud te bereiken is een systeem waaraan men na korte toepassing wel verslaafd moet raken en dat voor zwakken en ziekeiyken in de eerste plaats natnnrlgk in overleg met huu arts een bron moet zgn van levenskracht Zgn oefeningen verdienen ook in ons land algemeen te worden gekend en toegepast Hoe uitnemend kan deze methode niet geleerd worden op de scholen en aan de rekrnlen in de kazerne eeu stelsel zonder hulpmiddelen zonder kosten en zonder noemenswaardig tgdverlies Ten huize van den lieer Bakhuis Prinsengracht te Amsterdam zgn door insloipdieven een linnenkast en penantkasije opengebroken En zyn daaruit gebtolen gonden sieraden ter waarde van f 9j een bedrag van f 8 50 aan klein geld een spaarbankboekje met f 1000 en een met f 50 tirop een ontvang bewgs Twenlsche Bank van 1 1200 en nog een vernikkeld theeservies Scheuren in de Amsterdamsche Beurs De beursbezoekers zgn Maandag met Argusblikken naar scheuren gaan zoeken naar aanleiding van een artikel van den heer Laarsman in De ïelegraal waarin deze hierop do aandacht vestigde en hebben tot hun groote ontzetting gemerkt dat bgna alle bogen aan de Damrakzgde zgn gescheurd Verder waren er nog andere breuken mei het oog te zien zooals boven deu rechterdoorgang van de goederenbeurs naar de ruimte voor het telegraafkantoor Dat ook de antoriteiten niet stil zitten bigkt daaruit dat de burgemeester de heer Van Leeuwen Dinsdag een bezoek bracht aan het gebouw en zich alles deed aanwyzen Men meldt uit Zwolle Tgdens de paardenmarkt had hier gisteren op den Brink een ernstig ongeval plaats Een paard geraakte op hol en liep een drietal marktbezoekers onder den voet waarvan de eene licht doch de bolide anderen vrg ernstig gewond werden Zg werden in het ziekenhuis verbonden Stadsnieuws GÜÜDA 5 April 1906 Naar wy vernemen zal het vergelgkend examen voor sollicitanten naar de betrekking van hoofd der school No 3 plaats hebben op Maandag 23 April a s Sisterenavond ten ongeveer 10 uur reed in de Wgdstraat een automobiel achteruit n verbryzelde de ipiegelruit van den winkel Tan Mej Welter Door de Rechtbank te Rotterdam zyn gisteren o a de volgende faillissementen uitgesproken G i Weslerbeek van Eerlen koopman en winkelier te Gouda curator mr M M Schim van der Loet adv en proc alhier E Hoogendyk Azn wethouder wonende Ie Nienwerkerk a d IJseel curator mr F H Kranenburg adv en proc alhier Amsterdam 2 April 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 2 April door tusschenkomsl dier bank verhandeld de navolgende Minder Conruta FoDdien Aand Holl Beleggings Compagnie 20 pC i gestorl 190 pUt Amsterdamsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 145 Zeeuwsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 110 Cultuur Mg Kali ïollo 35 Landb Mg Ngoepit 264 265 Raraoenia Cult Mg 125 Landb Mg Temoeloea 105 West lava Kina Cnlt Mg 57 Exploratie en Mgnbonw Mg Sumatra Serie A 23 Nederlandsche SiberischeGoudvelden Maatschappg Minoessinsk 1 5 pCt Oblig Crediet enHandela vereeniging Banda 100 Aand Diamantslgperg My 110 Aand Twenlsche Stoombleekery 46 4 pCt Oblig Bierbrouwerg enazgnmakerg de GekroondeValk 99 Pret aand Suikerfabriek Poerwo kerto 140 Gow aand Saikerfabriek Poerwokerto met 2 bew Deelgerechtigdheid 115 Anud Nederlandsche fabriek vanWerktuigen en SpoorwegMaterieel Serie A 93 Nederlandsche fabriek vanWerktuigen en SpoorwegMaterieel Serie B 97 4 pCt Oblig Llzergieleri en Emailleerlabrieken Vulcaansoord v h Raesleld de Both en Co I 80 Aand Mg tot expl der Scheeps sloopery V h Frank Bysdgk 56 Stoomvaarl Maatschappg Vmsterdara 12 Arnhemsche Tramweg My 120 Solosche Tram Mg 62 Arnhemsche VerzekeringMg tegen Brandschade 25 pCt gest 110 Nederland Mg van Verzekering op het Leven 50 pCI gestort 100 Res v Aand Holtandia Holl fabriek van Melkproducten£n Vocdingsmiddeten 142 3 pCt Oblig Provincie Zeeland 1889 98 Opr aand Holland La Plata Hypb F 50 lavascho Bosch Expl Mg F 22 50 Winstaand Kon Pakutv Mg 545 Opr aand Petroleum U nitschap pij Moesi Ilir 7 Seraarang Chcribon Stoomtram Mg 700 4 pCt Pandbrieveii Ulrechtkcho Hypb CJoupures F 100 28 3 pCt Pandbr Nationale Hypb F 1000 87 pCt 4 pCt Oblig Roeivör Willem 3 75 Rest Bew Stoomboot Reederg tot het slepen van Schepen aan helNieuwe Diep on te IJrauidenvan en naar Zee F 00 RECTIFICATIE In ons vorig nummer stond 4 pCt Oblig Bierbrouwory en Azgnmakerg de Gekroonde Valk 98 pCt hetwelk moet zyn 99 pCt MARKTBEHI O H T Jl N OoUda 5 April 1906 GRANE In de pnjïcn kwam weinig vcr ndering Alleen Tarwe en Haver £ ijn gemakkelijk t vcrkoopen Tarwe Zeeuwsche 7 75 8 Mindere dito 7 25 a 7 45 Afwijkende 6 15 a ƒ 6 50 Pulder Mo i J 7 15 Rogge Zeeuwsche 5 60 a 6 Polder 5 50 4 5 80 Buitenlandsche per 70 kilo a 4 Gerst Winter i f Zomer 4 Chevalier 6 25 4 6 5o Buitenl voergerst per 65 kilo 4 25 a 4 70 Haver per hectoliter 4 4 4 50 Per 100 kilo 9 25 4 ƒ g 6o Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 7 35 4 8 Kanariezaad 11 25 3 Erwten Koukerwten 1025 4 10 75 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 80 4 7 20 Boonen bruine Boenen 10 4 11 50 Witte boonen 4 Paarden boonen 7 80 a 8 lo Duiven boonen 8 70 4 9 Maig per 100 Kilo Bonte Amerikaanache 5 60 4 5 80 Kleine ronde 7 50 4 ƒ 7 75 Vebuarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen zeer wel Vette varkens weinig aanvoer handel tlug 27 4 30 et per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel fedel 24 4 25 et per half K i Magere Biggen goede aanvoer handel redel 1 50 4 1 90 per week Vette Schapen handel geen beteekenis 4 Lammeren geen aanvoer handel geen 4 Nuchtere Kalveren groote aanvoer handel vlug 8 a 11 Graskalveren geen aanroer handel geen a Fokkalveren 10 4 iS Kaas aangevoerd 55 partijen handel vlug ie kwal 17 4 28 75 Ie kwal 24 26 Zwaardere NoordboUansche Boter 2201 stukken van half K G aanvoer Handel afloopend Goeboler i 4 1 10 Waiboter a 0 90 il 0 95 3 ar Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Donderdag 5 Prgzen van f 30 478 4409 6284 9589 13235 15724 18267 1217 31 6448 10360 13745 63 18656 1446 48 6686 10512 13979 16292 18773 1645 4522 6893 10645 14061 16321 19135 1711 71 7134 80 14338 52 19377 76 4613 42 10946 14536 16412 81 2074 5006 7832 88 14716 16766 19429 2208 5152 7958 11580 14805 17236 19532 27 73 8463 116O0 54 17535 19981 2394 5248 88 11827 68 17681 20174 2 i36 5553 8608 11919 15035 17875 20209 2680 5913 9071 12269 15217 18021 14 2773 6040 9485 12306 15363 18100 20373 2959 3348 6282 9501 13039 15580 18254 20539 BEÏÏES 7AK EOTTEEDAM VRIJDAG 26 JAN L K H K SiaatisUen n iin POBIlTUil üblig 3o Serie fr 060 0 Cl 3 59 Oblig Se Serie fr 2500 3 59 7 RüSi D Iwang Dombr Obli gaticn 4 96 AziE Jipan Obligatien 1899 4 74 74 COI B5I8U Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Rorepis L 100 IV 24 Pandb idem idem 4 99 Pandb Rolterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Weillandscbs Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 489 Pandb Ie Algein Groninger Schc pB Hy b 41 lOOV Pandb Nedcrl Hyp k Pund briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deolger Northw Piic Hyp Bank f 96 Pnndb Bataufsche Hypb 4 100 AlgHypothbr Eerste Ned Hypotheokbriefbank 4 99 Pandb Hollandacho Hypb 4 9S Pnndb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorieei Utninyen iTiLiE Oblii Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Mg tol Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Premieleeningm btiLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 Schetpvaart Maatschappijfn Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Ontvangen de NOUVEAUTÈ 8 in mSTnUES T ILLBÜRS en JIEGBX MANTELS Af JvrFj S l £fy j m fsni ff v B u r g e r 1 ij k o 8 t a d GEBOREN 31 Maart laantje ouders H F den Riet en W Blanken 1 April Theodora oysberta ouders A van Heden en E Verhenl 2 Jacob ouders A Blgleven en L Rodenburg Cornells ouders L van Bochove en A H Huls 4 Abraham ouders D Lorius en P de Hoog Geertrnida Johanna ouders P Klerks on A Bekkers OVERLEDEN 3 April P M Rust 3 j GEHUWD 4 April L A P Lafeber en E C den Hertog A Goris en P LuJnenbnrg B Plomp en J Bos 4DVKiiTi iNrii iM Ondertrouwd PETBUS JACOBUS CHBI8TIANUS DES3ING ia GEETBUDA REQINA MARGARETHA DE BIE Oonda 5 April 1908 SMF Het licht der toekomst is de Eleclrodinelamp BrandI sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord eai licht 00 men teh hM beter denken knn De ELECTRODINËLAMP is direct op iider gasornament aan te brengcu Wordt gaarnelJop proef geleverd en ist beaichtigen in het VÏRLICHTINGSMAÜAZIJN DE AVONIDSITER DUBBELE BUURT B 18 Telln 1117 Aanbevelend M M V L00i ttaaltter eMIeFOT m TIEE Hen nrJt verzacht op t JI£ilK te lettn UIT H T Maoiiijii Vin H UVKNSWAAY ZONEN QORINCHBH Jil Deze THEEËN worden afgeleverd ik verzegelde pakjes van vyf ® twM n eet half en een Ntd au met vermelding van Nommer ec Prgs voorzien van nevenitaand Merk volgens de Wet gedepojtich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL vt orheon J BREEBAART lü en Metaalpoetseztract mwk HOOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik flHiiineii de icrecii Verkrygbaar to Gouda by R ZANDTOOHT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Eirma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRUIJFF H OmiaYOlgbaar zgn th ns door nieuw gevonden toepassingeu onze lu olleeerf geêckliéerae fortreilen feluture Hogaertt Zg geven kracht en diepto die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geenimitatiei voor de eekle te ontvangen Oeïll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H HOGAEHJ J Co Agent voor GOUDA 1 Firma A QDAW Kunsthandel Kleiweg by wien modellen tt bezichtigen zyn jjgsp adrw I voor degeiyk en Bolit ichoenwark ii bealjst Het IMoord Brabaolscb Scboenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateag Voetbalschoeuen Merken The CerI en Tfte Scrum I JBRKE 8CH0OLLAARZEN OVERSCHt ENEN ENÏ Ainberalend € SMITS Alle repxritléii en ungemeten werk