Goudsche Courant, maandag 9 april 1906

J f 2 50 en meer verdienste pei dag Voor het breUm van Mitmêtm Htklstu en oudere arUkHrn zoeken wy vruumemke zoowel als mummeUfkB teraon0H uit eiken stand 1 onvorsehilllg waar woonachtig Eonvondige en vlugge arbeid gedsrende hot geheele jaar Vakkennis onnoodig lirelturliiiie NulMhtppIJ lol ketorderlag nn kuiurkcid THOS H WHiTTICK Co AMSTERDAM Keizersgrracht 2 3 I iBlIchtlag verstrekt de keerC A Werktwe BUflilabrlnaat de Bttn Htfedil WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM OMIIIKL MKB rABmCVtBII Voedert nw Vee met de u vere murwe merk en W Li aitmnntende door boog eiwit eo vetgebaltean grootite voedingswaarde B r IHpU ma JParVê 1900 Stgm Qoudtn tMlaUlM kill zuij cr in litnemiiiK v ii dm iip i ggiiigf t irmij Kilt dull oiuiMtilinatiK I zal zijii kortom de gehwdc toonladder van alsilic ifiü wordt iii k I fiis afge iiKfii ir lukkig ill de Kamer l dc H 1 A I wat ii rsluiidigi r I i grooté tna a oriit I k tliaih iio ttfoda niiflcid dc li ider ill df Kamir wachten idi wel dc i cnoriniteiti ii t M rkondiK ii liaiit 2aani tc hingzaani naar vtdcr in 2ckcr insar loch gelukkig gnat iln behandeling daar be rustige zekerheid waarmede de e lood met zoo duidelijk blijkende aakkenni liet scheepje naar de Uuiluiilandsch Uverztclil Bonter oint uil liondon dd i April De lieer Fitzitianrice onderstantsiecrctaria vau ba tqnlaiidscha taken verklaarde in antwoord op een vraag betrellende do conferentie te Algeciran dat er ge n enkele reden wan waarom li i twüfel zon uitnpreken over de giinatige Terwaclilmgen dat do tcekeiiiiig van hot eind protocol binnen kurl zon plaatR hebben Hy nam de reeds uitgvbracbte phraae over dat op de eonlerentie er nucli overwinnaar noch overwonnenen waren Het zon bluken uil de verhundoliiigun van dg conferentie dat zu oen nieuwe waarborg wag voor de baiidbaving van et n goede amenwerklng tsdschou de mogendheden en een flinke slap in de rlcliüng tot het hor tel der orda aan de znideluko oevers der Middellai düche l w Uo regeeriug was viin oo deel dal de overeenkomst verder nog de goede betrekkingen tussclieu Uroot Hritannie en Frankrjjk zou veralerken Do onderstaalssecretaria betuigde vorder de deelneming van het Huis en van do natie met do ziekte van Prins v BUlow en brachl ten slotte hulde aan de diensten door dun Hrilsohen vertegenwoordiger ter coufercnlie bewezen V U instorting van het hotel In t hert te Nageld In het Wnrlombergscbe Xwarte Woud gebeurde eergibteron om kwart voor twee n lerw jl vele gasten ultgenuodigd waren om aan een maal van balkenbrii er geinige van te zgn hoe het gebouw opgevyzeld werd Hel huis was volstrekt niet bouwvallig lutar nog tameiyk nieuw Toen men nog 2 c M de hoogte in moest stortte bet gebouw loiider dal vooraf Iets bijzonders was waargenomen in De bouwmeester die toezicht hield op bel wetk was tgdens de instorting in hut buis iiy weid ook iwaar gewond Vuu de mensckeudani binnen is er niemand hcclhois afgekomen Hel aanlol slachtoffers was tergisteron nog niet bekend maar om 7 uur s avonds waren er al vyflig doeden en dertig zvaar gewonden nlt hel puin gehaald Hol aantal licht gekwttson Was evenmin nog bekend Kr lagen nog monsclieii onder het puin Oe doeden t in in bot raadhuis neergelegd De vader van den hotelhouder zyne vrouw en een kind van hem zyn onder de duodon Men is hel erover eens dat beteonschroneiyke onvouniehligheid was om zooveel mensehen ruim KW in bot hotel te veriamelen lurwyi men met het werk bezig was V 1 Kranscho ministerraad heeft lich eergisteren bezig gehouden met bet wetsontwerp op de krügsiaden dal naar men dacht reeds eergisteren in behandeling zoij komen in de Kamer Voor hot gnval dat de Kamer voor zy uiteengaat iiiol gereed mocht komen met het ontwerp beeft de rogeering een wetsvoorstel ingediend met de enkele bepaling dat de kr gbruilen hun vonnissen voor het vervolg mouten uot veeren zoowel wat bet recht als wal de feilen bolroll Dal laatste welsvoorstel heeft de minister raad gihteren aangevuld met een bepaling dat een krygsman die weigert te gohoorMn n aan een oproeping van het bnrgeriyk gezag niet voor den krygaraad maar voor den bnrj ilyk H slrnfreehler terecht z il staan Deze aanvulling is de rogeering aan de hand gedaan door Klotz Ër ia sprake van dal de datum der verkiezingen vasige iteld op 6 Hei toch nog il worden uilgcaleld lot 13 Mei De verkiezing n ouden dan op bet allerlaatste nipporije plaats hebben De herstemmingen zouden dan valleft 7 Mei en hoe zon de nieuwe Kamer in dat geval 1 Juni byecn kunnen zQn 1 Maar de Henaat moot d heele tlaatsbegrooling voor HKXi nog bebandul n Voordtl do Kamer uiteen kan gaan en wal kan er van die behandeling terecht kom u in zoo korten tyd i fJe ministerraad zal in een volgende bueen komst uitmaken welk van de twee kwaden men zal kiezen verkiezingen zoo laat dal dat er aan het wellelgk voorscbritt mei kan worden voldaan of den Senaat dwingen een begrooting van tosichen 3 en 4 milliard at te hameren zonder een onderzoek dat dien naam verdient J leigd het optri Licht is men geneigd h et optreden m Itttiubanla in Natal met de terechtstelling van twaalf van zyn volk in verband te brengen maar goiyk do agent generaal van Natal te I ondcn gisteren aan een verslaggever zeide toen liamlianta zpn oom f broer oplirblte kun liu nanweiyks van die terechtstelling gehoord hebben Overigens hechte dr agent generaal aan de nieuwe onlusten geen groote boleekenis Bambaala s invloed is gering zeidtjiy hg heeft geen tweehonderd man uchlerïich Maar natuur luk als andere stammen zich by hem asiisluiten wordt l anders De verkiezingen voor de Köksdoema züi in orde afgeloopen In de steden hebben meest do constitutioneel deniocrnlen op hot platteland de conservatieven gezegevierd Over oen paar weken kan nu de Kyksdocuia geopend worden De plunderingen enz zyn nog niet van do Inrhl Koevers hebben hel TroUskl Warnitfdci klouster by Itostof geplunderd en 47 000 roebel on vcrschillönde voorwerji ii van waarde buitgemaakt Thans komt de Uegcnringsbodo met een ofücieele Igst van de doodcn gewonden en gevangenen enz sedert het uitbreken der revolutie Ze geelt op dat U 130 personen gedood zyn 900 terecht gesteld 19 534 gewond en 72 000 gevangen genomen Verspreide Berichten Fbaskhuk De vergadering van allo Franschu bisschoppen zal nn gehouden wolden op 22 en 23 Mei Do aartsbisschop van l arys heelt instructies van den paus gekresen voor deze vergadering De besluiten dor vergadering zullen aan s pausen goedkenring worden onderworpen Di itscni isi Ook do eerste Saksische Kamer hiefl thans de lykverbranding toegestaan Als opvolger van graaf Gtitzen zal zoo meldt men lol gouverneur van Oosl AIrika benoemd worden Von Kecbenberg generaalconsul te Moskou Ken betrouwbare farmer in ZoidivcslAtrika moet verzekerd hebben dal Mursnga nog maar HO nilgepnlte krggers by zich beeft en voor den man 3 tot 4 patronen zoodal het einde van het verzot spoedig verwacht kan worden ËsueliüD Ken tweede groep van 1400 emigranten ia door de zorgen van het Heilsleger naar Canada vortrokken Bennett Burleigh dilp tydens dun Buerauoorlog de berichtgever was van de Daily Telegraph ligt op sterven OOSTSSKIJK HOSUAKUÏ Aan t bericht van een aanstaand ondarhoud tnsseben de Italiaansche en Kngekehekoningen wordt te Weencn groote boleekenis gehecht omdat men meent dat het oenpoging zal geven om ItalU van den Uri bond af te trekken BitKis 8t t Et koningin Nathalie van Serviü wil de nalatenschap in onroerende goederen van koning Alexander geven voor den buuw van een kerk in Belgrado onder voorwaarde dat het stoffelük overschot van Milan en Alexander er bygezet zal worden ViaiiKSiuDa Status Volgens de Daily Telegraph wil meo de belasting op landvorhaizers tot 10 dollars per hoofd verhoogeu iiMir iiii n T De Mft Yan Gouda Men legt Wanneer de bladeren vallen is de winter nabj I e natuur verra i ons nimmer De wolk komt v06r het onweer den zonsondergang gaat den nacht vooraf Eveneens worden op deze wüzo die teskoneii van nieriyden gegeven elgk een zwakke rug blazen ouder dc oogen qi me ingesteld heden Meer dan do helft van de inwoners van Oouda heelt op ii e of andere wgze te lyden van de niereu De volgende raadgeving ons door en irwocer van Vinkeveen verstrekt zal dus in elk huis op prjjs worden gesteld De heer U LIESVELD wonende Ornenlaudscbekade jem Viniteveen deelt ons mede Sedert acht jaren beu ik lydende geweest aan een verscbrikkeiyke pyn in de borst eg steken in de zgdon Onophoudeiyk bad ik veel last van duizelingen vooral s avonds ik leed aan slapeloosheid en wanneer ik s morgens opstond was ik veel ellendiger dan by het naar bed gaan Da urine kwam met een brnnderig pjjniyk gevoel en slechts met de grootste moeite kon ik een weinig eten naar binnen krjgen Toen ik alom zooveel goede berichten vernam omtrent Mv Foster s Kugpön Nieren Pillen wenscblo ik deze ook te proboeren en ik ben biy dat ik hiermede begonnen ben want deze pillen hebben meer gedaan dan al de verscbillende behandelingen Den derden dag kon ik reeds beterschap bemerken en ik had nog gern heol doosje gebruikt loon ik een groote verandering in rogn toestand kon wai rnemeii Deze pyn vordiveen en ik begon eor rustig te slapen waardoor ik zeer voel opknapte Uit dankbaarheid zal ik gaarne Hw pillen aan alle personen aanbevelen die op eenzellde wgze mochten Igden als ik voorhoon Ik ondergeleckende verklaar dal het bovenstaande waar is en machtig l hel publiek te maken op élke wyze die U g eddunkl Eon welbekend gonooeheer verklaarde dat de ziekte der nieren de ergste is aller ziekten met uitzondering van tuberculase De reden hiervan is dal men meestal geen notitie neemt van verschgnsolen der nierziekte of dat deze vorscbgnselen verward worden met andere ziekten terwgl do nierziekte zich meer en meer uitbreidt en zich onopgemerkt complicaties voordoen totdat zg zich diep in het gestel geworteld heeft Lel dus op de eerste verschyusolen van pgn in de zg neem Uw maatregelen nog heden want morgen is het misschien te laat Verzeker U dat men U de echte Foster s Kugpyn fleren Pillen geelt dezellde die do Hoer LIESVELD gehad heelt Zg zgn te GOUDA vorkrygbaar bg de lleoren WOLFF en Oo Westhaven l J8 Toezending geschiedt Irancu na ontvangst van postwissel fi F 1 75 voor één ol F 10 voor zes doozen BI NNENLAND SI ATEN GENERAAL r te K u B u M M B n Vergadering van Vrgdag O April Paardenbelasling in NoordB r abanl De lieer Bos beloogdo dat er geen enkele reden bestaal om ten aanzien van Brabant al te wyken van den gewonen regel van provinciale helflugen Vi paardenbelasling in den vorm waarin ze thans geheven zuu worden is niet te handhaven noch te verdodigen en Urabaut moet daarvan worden algoholpen Spr wil dat de Kamer zich duldelgk ultspreke in den zin van geleidoIgke vermindering dor belasting om ten slotte tol geheele alschalflng te komen Nadat de heer Dnymaer van Twist haar bestreden de heer von Sasse van Ysselt haar verdedigd had betoogde de heer Lobman dat de Kamer alleen te beoordeelen heelt ol de wetgever aan de provincie vergunnen mag voort te g ian met heföng vsn een prov bjlasling die 30 jaren lang geheven is Z i nu is de helflng rechtmatig en gaat t niet aan thans nu de Kamer door een wyziging van do Prov wet geroepen is de vergunning tot die heffing te continueeren naar als onrechtmatig en vr rkeerd ter zyde te stellen en Brabant te dwiniren terug te keeren lot tolheltlng De heer Pierson hoewel overlnigd dat deze helfing vele vuordecien heelt boven tolheffing is t met don heer Bos eens dit zg vroeg ol laat zal moeten veidwgoen Do Voorzitter do lt me dat de hoer Patgn zyn amendement heelt ingetrokken maar door hem en den boer P os oen under amendement is ingediend waarvan do strekking is alschalflng van de paardenbüas ing in vyi jareu te beginnen niet 1 Mei 1907 De heer Loell heslrgdt de helfing ook die t i indien ze als geheel nieuw moest worden ingevoerd bg niemand in de Kamer steun zon vinden De minister van Binnanlandicho Zaken hoewol niet willende optreden als principieel verdediger van deza heffing ea toegevende dat zy theoretisch niet sterk inwniat heelt echter niet de volstrekte overtoiglng vaa baar verwerpeiykheid en sluit zich aan bO hen die oordeelen dat in alk geval Brabani niet plotseling in hel heffen daarvan mag belemmerd worden Hel oogenblik voor verVanging door opcenten op de Ve mogen8en Bedrglsbelastingen is niet gunstig eo wedarlnvoering van de tollen is uitgesloten Het amendement Bos Patgn ward daarna aangenomen met 53 legen 21 stemmen waarop de hoeren Aria en Regoit ban araendementen introkken en het ontwerp zonder hooldetgko stemming werd aangenomen Hierna werden na eenig debat nog verschillende kleinere ontwerpen aangenomen 0 a dat lol wyziging van art 4 der Arbeidswet noudig geworden door een arrest van den Hoogen Raad waarbg een dor verbodsbepalingen bolreffende d n arbeid van vrouwen en jeugdige personen niet verbindend werd verklaard en de ouieigeningawet ten behoeve van bet hooldposlkantoor te s Oravenhage De Kamer ging daarop met Paaschvacaotic alteen Vrede Tentoonstellmg Naar wy vernemen heelt hul Algemeen Bestuur der Intornalionale Veroeniging Vrede tentoonslelling zich als volgt geconstitueerd Zgne Excellonlio Jhr J C C den Beer Poortugaol Lnilenant Qoneraal b d Lid van den Raad van StalP Buitengewoon Voorzitter F B Jacob Burgemeester van Kotlerdam Voorziilor A ten Bosch Ingenieur SecretarisQeiisraal P C Hoynck van Papendrscht Penningmeester K H U van Bonnekom Ihr Mr E W Berg Mevr H BoddaortHchuurbeque Boeyo P J J S M V d Doos do Wlllebois Mr Job Havelaar Dr H P N Muller D F Soheorleer J E Schollen Mr M ïydaman Jr Mevr W Wgnaundts Franckon Dyserinck Mr A H Zimmerman De Heoren Jhr Mr C W Berg Directeur der Credielvereeniging te Amsterdam D F Scheurleer lid der Firma Schoiirloor en Zonen te den Haag en Mr Toh Havelaar lid der Firma Jan H ivolaar en Zonen te Rotterdam vormen met den peuningmuesler do Finanlieele Corainissio welke do golden der Vereoniging zal beheoren Gemeng de Berichten Men meldt uil Amsterdam De vereoniging Beiuiddollngsbareau voor Dienstboden hield dezer dagen hare algemoene vergadering Do vereeniging lelt thans omstreeks 300 leden wier contributies met hel bedrag dat voor de aanvragen bepaald wordt le amen nog niet geheel do uitgaven van het Bureau dekken Om hieraan eenigszins tegemoet te komen werd tot de oprichting van een waai borglonds besloten waarin door leden en belangstellende voor I 320 werd geteokend Hel aantal plaatsingen hoewel niet geheel in dezellde mate toenemend als do aanvragen omdat het niet altgd gemakketgk is d rechte personen te vinden bedroeg van 1 Juni 1904 tot 1 Januari 1906 ruim 500 Men achrjlt uil Twollo aan de Tel Een aardig voorbeeld van kindorlgke goedhartigheid werd hier op eon der scholen gegeven Do ondorwyzer had de jeugd verteld van de treurige gevolgen die do storm van 12 Maart j 1 in Zeeland mot zich sleepte De kinderen zouden den volgenden dag een kleine gave voor do slachtollors medebrengen Toen de voormiddag schooltyd was gef indigd on de kinderen zich buiten vermaakten sag een meisje heel onverwachts haar vader voorbg gaan dien re hoogstens viermaal per jaar ontmoet daar ze by vreemden wordt verpleegd De vader gal zga kind oen dubboltje on het meisje zeer verheugd loopt dadeiyk naar haar ondorwyzer en zegt Hier meester dit is voor Zeeland En ze nlferde met een gelukkig gevoel haar dubbeltje op Men meldt uit Amsterdam liisleravocd omstreeks 10 nur woedde aan den Middenweg onder Watergraafsmeer een zware brand De landbouwschuur van den veekoopman Moscher had door onbokonda oorzaak Tiam gevat en in een aomazlan stond het geheele pand in lichte laaie Het brandde dan ook tol den grond af Van de zeven stuks vee die in de schuur gestald stonden bekwamen twee koeien zulke braudwondon dat de dieren op hot terrein moesten worden afgemaakt De eigenaar was niet thuis en bevond zich te Amsterdam Het woonhuis bleef dank zy den gunsligon wind gespaard Schuur en vee waren verzekerd VermOedelgk moet de oorzaak worden gezocht iu hooibroeling Hen meldt uit Lobith Oiatar il gtvankeiyk naar Arnhem wati gebrackl persoon die eergisteren door de rykiveldwacht in vereoniging met de gemeentepolitie alhier gearresteerd werd op bel den Rgn afkomende stoomschip Egan 11 waar hy zich niet lang geloden te Rotterdam als matroos op verhaard had Men meent te weten dat deze arrestatie in verband staat met eene verduistering van geld die aan het kantoor der gemeentegasfabriek te den Helder zal hebben plaats gehad Men meldt uit Deventer De minister van oorlog generaal Staal kwam gisteren van Zutphen waar hy eene inspectie over de gebouwen had gehouden met helzelldo dool hier aan in gezelschap van een tweetal olftcieren Om den avond wat te korten begaven de hoeren zich naar de sociëteit De Hereeniging Een bodlende ziende met vreemdelingen te doen lo hebben verzocht den hoeren hunne namen in het intruductieboek te doen inschrgven Maar zy waron niet geïnlroducearè en hadden das geen introductor Andere olflcieren waron op dat oogenblik niet in de soos Daar ziot generaal Staal een milicien biljart spelen een van de 7 E vergezellende olficieron verzoekt den jongeling namens don minister dezen en de beide officieren te willen introdncaeren De milicien is hiertoe gaarne bereid schrgfl de namen in en bekrachtigt de inlrodnclio van het drietal met zyn har dteekening Uit het dorp Ond Vossemeer is thans byna al het zeewater verdwenen nog slechts op één gedeelte moot men met wateriaarzen de stralen passeeren De jovolking keert terug om groote schoonmaak te honden in de huizen wat werkelgk noodi g i een volle sHblaag heeft zich op de vloeren vastgezet De groeto vraag is thans hoe te voorzien aan drinkwater er wordt wel voldoende aangevoerd voor het drinken zelf maar daiaenden emmers zyn noodig om schoon to maken Qroote voorraden goederen zyn ter uitdeeling van Tbolen naar het gemeentehuis vervoerd als allen gezoten zgn zal een commissie met een rechtvaardige uildeoling worden belast Vossomoer is bezocht door de hoeren Lovink directeur generaal van Landbouw LJihnis Kakebeeke rgkslandbouwleeraar in Zeeland en de Casembroot lid van Oedep SlnUn Stadsnieuws GOUDA 7 April 1906 wy vernemen dat de bewaarscholen dezer gemeente gelegen in de Palersleeg en aan de Nieuwefaaven voortaan op Vot nsdagniiddag wedor bezocht moet n worden Do genomen proef tol alsclialfing van den Woensdagmiddagschooltyd schgnl dus op deze scholen niet te hebbon voldaan Ambachtsavondschool Van de 1ste klasse zgn overgegaan naar de 2e klasse A V d Valk C v d Kng J v d Kist D M van Hoorn J L Gravesteyn P J Endenburg O Idenburg K Langeraar Andr de Jong T Vorschut C Boon H V d Bosch M Slinger W v d Leeg B Eeinders J C Koot J L Verbog W L Harrasen W T d Bent I J Verschot W Sirre A de Jong C Sliedrecht W Sliedrecht C Eugelbregl N B Verkerk A V d Wegden N Laleber O Vonk P J Verboom A Snel G J Boot A M Vergeer W Sebriek G H Grovenatuk A A Woerloe A G v Vliet W T Tamio D Versloep N C Wiezer J Sterk A la Pontro D Boot A v d Laan J S Futselaar F V Katwyk M Fokkers P J ï d Pool W Groeneweg K Pluim J L Mullaart voorw Van de 2e naar do 3 klasse F Polei C Luynenhnrg L Koorts J van Eyk D W v d Kemp J P v d Pool A M van Oostenryk J Lüthman K T d Lecii K Zappy A Hoogzand L L Slootjes P W de Beun M Stolwök A Yerkaaik J A Moddorkolk H Slinger C A van Harten J van Bam J Boekamp C P J Bik J ï d Wal J G van Straaten A P van Vliet J Uilenbroek P NioBWveld D van Dam G J Boot C Kasbergon Van de 3e klasse naar de 4e klasse L J E Boot J Desaing J CaiToller A P de Grugl C H Bardelmeyer W Verhoef Gvd Kils E Sanders J den Onden J C Langeraar C Hacdaniél J M v d Berg P 3 Koorts T Pardyk L Uilenbroek J Vermeer D Kasbergon N C Kool W v d Saeede A v Berkel A v d Kind E Odufré C V Iperen C A Prins C de Looy Tb Vergeer J C Joe W Matse H Futselaar G J T d Ploeg Van de 4e klasse naar de 5e klasse N van Leeuwen H Binee T Punselie W Meilof H Vermaaa K Koorts P Lok H H Verbeü M J v d Horst W Boot F O Schouten L t d Lacf Q ran Vliet L A Schearons L de Woger H Vaarkaoip j E Meilol A den Hertog C Uithol H Tamso Aan hot Eind examen word deelgenomen door 19 leerlingen Het diploma na geslaagdeindexamen werd uitgereikt aan ij L Boon L A van Straaten K Spek F Laleber P M Knoers G A Deomers Fr Jansen D Hoogendoorn J Slaman A Mnllaart C J don Brabar F Grendel F W Fotsalaar W Melkert P Overkamp H J v d Hoe M J Polak Pryzen voor goed geslaagd teeken en bootseerwerk werden nitgereikt aan Ie klasse a J L Koot ie pr Lym on lo pr Handt C Boon 2a pr Lynteokenen A V d Valk Eerv vorm voor Lynt on Handt B Keinders 2 pr Handteekenen Ie klasse b A V d Weiden lo pr Lynt on 1 pr Handt G Vonk 2e pr Lynt en 2o pr Handt lo klasse c A G V Vliet lo pr Lyntaekonen P J T d Pool 2e pr Lynt en lo pr Handt J Sterk 2e pr Handteekenen 2e klasse a H Slinger 1 pr Lynt en Ie pr Handteekenen J G V Straaten 2o pr Lyntoekonon A de Knogl 2e pr Handteekenen 2e klasse b J Lblhman lo pr Lgnt en Ie pr Handt O J Boot 2de pr Lynloekanen J Uilenbroek Ie pr Handteekenen A M V Oostonrgk 2e pr Handtoekonen 2e klasse e P W de Beon Ie pr Lynteokenen J V Ham 2e pr Lgnt on lo pr Handt J P V d Pool 2 pr Handteekenen A Verkasik 2e pr Handteekenen 3o klasse J den Ouden Ie pr Vakteekenen J Desslng 2o pr Vakteekenen N O Kool 2e pr Vakteekenen Ë Sanders Eerv vorm Vakteekenen E Odufré Eerv vorm Vakteekenen C A Prins Ie fr Handteekenen R Oosterling 2e pr Handteekenen Th Vergeer Eerv vorm Handteekenen W Matse Eerv verm Handteekenen H Futselaar Eerv v IJver Handteekenen Q J V d Ploeg Ie pr Bootseeren 4e klasse N V Leeuwen lo pr Vakteekenen T Pui selie 2e pr Vakteekenen W Meilof 2e pr Vakteekenen W Boot Eerv verm Vakteekenen O van Vliet Eerv verm Vakteekenen L van dor Lecii Eïtv veim Bootseeren A den UertJi Eerv verm Vakteekenen J Verkaalk Ie pr Handteekouon 11 Tamse it pt 5 ünsse P M Knoor Ie pr Vi i kenen C J den Braber 26 pr V ikteokonen P W Futselaar 2e pr Va teekonan W Melkert EerV verm Vakteekenen G A Deumers Eerv verm Vakteekenen H J V d Hee Ie pr Handteokenoa P Overkamp Eerv verm Bootseeren OvDiWATBH 6 April In doze gomeenlo circuleert oon adres ter ioteekening om instomming te betnigen mot en ter ondorstenning van het adres vanwege de Maatscbuppy tot Nul van t Algameen aan den gemeenteraad om alhier met stenn van den Raad ee i leokenschool tot stand te doen komen Het is in t belang der ingezetenen dat dit pogen van t Nut door allen z v m zal gesteund worden daar vele plaatsen zelfs dorpen in t bezit zyn van een Ambachtsol Teekenscbool en m hier niets aantreft waar flinke jongelui zich kunnen voorbereiden ter technische bekwaming in hun gekozen of nog te kiezen baroep ol betrekking ADVEIlTKINTIi V Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm onze innig gelieldo Ècbtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder ANNA MARIA BUSCH geb Spookhah in den ouderdom van byna HO jaren meermalen gesterkt door de laatste H H Sacramenten Gouda 5 April 1906 J 0 L F BUSCH WaUrgraattmi€T J F U BUSCH Pastoor Ümda F J BUSCH 0 W B BUSCHToiiiro en Kinderen Delft M A TONINO Bdsob J A A TONINOen Kinderen OmJa H h H BD8CH Dtl I O C M ÏONINO BVSOB A TONINO en Kinderen COUMISSARtSSEN voor da bmvüUng en uit4U eltng van Mmp lokaal Prove niershnis te Goi di hebben de eer nedete deeleo dat de RBKinNfi SN VERAMTWOOHDIIfi over het afgeloopen jatr gedurende 8 dagen mot ingang van heden voor deeloomers ter inzage zal liggen ton kantore van den PcnnlDgmaeiter de heer H GROENENDAAL alhier Door de Vereeniging yan Vrijzinnig Nederlandsch Hervormden afdteling GOUDA wordt gelegenheid gegeven tot het verkrygon vin aiEKSTONDEBWIJS in vrijzinnigen geest Ouders of Voogden die voor hnnoe kinderen ol papillen hiervan wonschen gobrnik te nakan worden veriocht iioh aan te melden by MejuHrouw W G II COirililiü $ Cnliellistraal alkier waar levens gelegenheid is zich voor het lidmaatr hap der Vereeniging op la geven Op DONDERDAG 19 APRIL 1906 des avonds ten zes uur zal door ondorgetoekende namens den Hoer A J SCHILT te Slolwgkerslnis in bet café ven den Heer F CHRISTENSEN aldaarj worden aa bi stei d Het bouwen vnn een Woonhuis met byk inicnile werken aan de Knigeilati te Gouda Bestek entleekeningon zi n vanaf i aen dt U dezer tegen betaling van I 1 per stel te verkrygen bg ondorgeteokende door wieu tevens nadere inlichtingen worden verilrtk H J NEDEBH0R8T Jr Architect Gonda SociETi TjNSGHPBGBr LAATSTE ABONNEMENTS VOORSTELLING Woeosdag 11 April 1906 H0TTI RD4tt$GB T00NEELflEZKM4P D irectie P D VAN EUBDEN Een g r itieke Dag Biyspel In 3 bedryveo VooaAtoioAi nooR Lever de rideau in 1 bedryi Aanvang S Hur fgf Gewone bepalingen en pryzen ONTTANOEN etna nloiwa aandla Frans Josef Bitterwater Aanbevelead SLOT£2£AEEE Co ONTVANQEN alle soorten SCHOEirWESE voor bel a i Selioan ilsBcde Ml roine sorlecrlig vtor ket AANNEMEN II Uet Noord BralMDtscli Schoenen en LaarzenmagazUii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiweaataeg AMtbevelend C SMITS Alle rep ratl o en aangemetei werk Copae Vieux f 1 50 per Liter f 1 26 per Fiesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend Fir maHermaix Zoon Seedleaf Sigaren ty cis by S VAN WUNGIAARDZN DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDrN OP REKENING GESTElD DOCN BU TERUCCAAF VERCOEOl y LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrygbaar by M H BELOKJE J Gouda Wild eii Gevogelte Van al beden en verder dageiyki veneh rerkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Dolven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboeoders Beevleesch enz enz tegen de meest sterk coneorreereod pryzen Panklaar sohooogenaakt Iru door geheel Nederland Aanbevelend T OCTIBUSa Vo t Oosteratraat 18 ROTTEBDAH Telephoon Interc No 2081