Goudsche Courant, woensdag 11 april 1906

Woensdag 11 ApHl 1006 m 10000 45ste Jnar aiig IJu rm toch 4 kcIwK du km Mere huisirroiiv mei f MAGGI S AROMA Merk KroiHter ini de bljTaetiiit tui welalge érmmpti per portie ran dit betomde en bekroonde produlcl l voldoende otn rieeich en riKb erecbteo ro m z ikke soepen bouillon nucen en iu toomede zult bunpat rauve en zacbigekookte eieren eni ao ibllkkeli k een rerraetend knchlifen en aanfenamen maak te geven VerkrVibur bg kraldMton n mniMtlMmkudalun spiaBzaAM fiODMiiiË mum JSieuwS en Admrtenttehiad voor Gouda en Omstreken r S 50 en meer verdienste per dag felelo n He De Uitg ave dezer ourant g esphied dapelijks met uilzoiidwing nii Zon en Fcestdii en De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per jKWt 1 70 Afzonderlijke Nounners V I J I CENT E N Tehraaa la aS ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a W Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekenil naar plaatsruiqnte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Voor het ItrMem van Mmmtu Kfems en amëere rUlu Un zoeken wjj vrmmeHfke soowel als mamueiyke frtttuu oit eiken stand j onverschillig waar woonachtig Ëenvondige en vlogge arbeid gedorende het geheele jaar Vakkennis onnoodig Ilrtigitekliie Maalscliapplj lol bevorderln van huisarbeid THOS H WHITTICK Co AMSTEKUAM Keizersgracht 263 lallehtlBg verstrekt de kaerC A Werkhavea Bgtaliiakrikaal de aeeni kU Ulreehl 1 SflciiTBiTjHSGBHOBGBH LAATSTE ABONNEMENT TO0R8TELL1N0 Woensdag II April 1906 B0TTIRD4M CB TOOKKELGEZKLbCOAP Üirectie 1 D VAN EIJSÜEN Een Kritieke Dag Bigipel in btdrüven VooaiiraiuiAi hoor Lsvar de rideta io 1 bedryi jtanvaug d uur MT Gewone bepalingen en prijzen DE OOEDKOOP8TE I DE MEE8T PRACTU30HE DE MEEST VOLLEDIGE MOÖEBLAIIKM I besÜHt die der Kirma TIIU LA DIKS JOVHNAL met minsteni drie gratia geicnipto patronen on een eicleaide plaat TUK ILL ItttBaaUAKBK met een gratis geiinipt patroon TUE BAZAAU Of CHILD itiSHa fAsaioya KiudermodeB met vele gratie geknipte patronen rUAAOT Ow Boekhandelaar Proef nummem Alle titet kottel Uoll Büvoegeel Van alle in deie bladen voorkomende modellen lyn OKKNIPTE FATHUNEN met Holl verklaring fr p p tegen Tooraltbetaling van f U 6 verkrijgbaar bg HILLY 8IHON8 Uen Haag Een lueuwe Drank korffsNOVAgagao OEFABRIOEKRD ni dl IJHte aitgetoditslii duaritt Canoiionu Daae Caeao ii by inkoop wel iets boogar ia prtji doch in werkel jkbeld de voordeelig ta daar men van daieMOVA C CAO ia kei gebrnik eene veel kleinere hoeveelkeid bekoelt dan van goadkoopere soorten PBUS I I M 1 M J M Kilo voldoeBde voor 180 Koppen BEÜORDEELINO van hel Hikroskopisch aa Cbemiiab Laboratorinm van VAN LEDD£N HULSBBOSCH Arasterdam 35 1 06 Dese Nova cacao onderscheidt aich in kasgs mate door aalverheid en Remakkeljjka oploibaarheid de bysonder ijna genr en smaak maken ia bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LEDDEN HULSKBOSCh Ttrkrijjbaar bij T GIIKBAS ilbiir ZeouWen Maa lijders vordt ait overtuiging ali ten warkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adnsper briefkaartworll dit boekje iranco per poet toagaaoBden door BLOKPOBL B Boekll Baltbommol WMda Dnk tm A BKINKHAN A Z acinalogcciiriPoedervorm is het reiiig ste helpend middel tegen nioeéarmt9eé0 Bleekmmeht Beuuwmmakte ÊI f4pllHeu tUmpeloothelë Onmaehlen fermagering n rerwlHd rUi0 der UekaamikrHthtem aeinatogeen iii Poedervorm u Il B worden opgelost HAEMATOaEEN IN POEDERVORM is bet praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVOHM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pry8 per doos met g ebruiksaanwgzing f 1 50 Uenige iabrlkanten H N v 8CHAIK Go üen Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLPf ét Co Westhaven 198 GRENDEL K H VAN MILU VoersUl öouiii A BOÜMAN Moordredu PINK8E Nieumrkerk ad IJtuLk N VAN ZESSEN Schoo hovtu B v WIJK P W v EDB IhilmaUr A SCBKEll Haiutrtckt K VAN DKB HEIJDEN Htnuijk P i d SPEK MoertamlU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN v d HEUDEN Waddingtmn P A dsOROOt A ua JONOH Oudiwattr J P KASTELEIN PtUbroeterdam O BIKKER Bmtchop WAARSCtlUWINU Laat U niet mialeidon door Abil airoop Het klooster Bancta Paulo AbdH bestaat niet du airoop van geenerlei waarde Het groote aantal zenuwkwalen ikanarto toa trataawf BUawMB tUd kaïal Uaga haU Ml HT éa alwalawanlil f akt tavaaaaaM au rvlndlBC Mgadaaa IBa M KMada DrakUtk u m waMehlms vMi h li M emmmmmi fw mm wywiM a H se êBa Usrèii a r de S mZu mSi S a iSmS aa lU naakta aoovaal PMaae Sat vaa aan doar Urn atMedaraaaaaiavaa Mda OVER ZENUWLIJOEN EN BEROERTE i p MMnwmi Inal ua 4m rtaf ut MMolodwb ontdakUiunduii faMft 4t na ia4 U kt t Ud tmt mn HHwkwiJM ItldCHd mmmEmSTdm vaarhaailai aa aaaailaa Uaaaa tenai H laada ja na rak varackaeaaS Difkoalöa b Uak vaiataaatan varklartaiaa oailraal kat awa dar Ditgnra thanpla ao SaTaUBaia I bavM Biat allaw var Wt gntm v £ 1 waabopig ra laD Tvrkrafi aadêlInKen ojtda MfHilaalicfeli tn BltwarUng naar ook Tladt un awtaIa adlaaaa4aaa aa awtjaa c B aaria wafaaahafpalijk twiU aUa aamSaaMuta vaUUT tMèra mtLtr tnr a m f tM5M rfJa af tot U TAonfiaudê knto k ii vaa POplNüaflMtMBkMw HS f Jf U 1 l V n MkM TM Urn MvMAMtemfeMiiïlSk I taJiki r Mnrtat taattal tatfi K laaawB W ara t 1 arta iatirkitttf laki rtt iaabl ti tr U a aM Br O axal laU farrtlrt fEwa Mtaa m OaaartCaafrat O It aa latilé IN TrukHIk aa T la aMIaraii Aan atlcB vlar w a l l Maar r alndar luiHirvduv la ar mh aAr Ha M4a aanavittrbilKhald IU4 n waarvan d kantwakaoan alju raal M kaarafIK Bralaaiiabala baaftall blMjaMrari rMUarlUM vMd a aHWa 4 Ma ataa aaM abaawWi ta wla varlamataaM aa arMMa tal tpakaa ara laarat M M k tMUaLaUffkaM te lavnattta awt vaart ia tta a fwaita nnwtUai § m j Ê y 9 h J ï mht raada Sv taoaaakaMka a a I ka watafk F aar kwa taraaéaa ww a a tmU m laaitaa nim haMaS waraaa Taraohyaaalaa ala itak aaahaa r f aa krwMai a a krt Mivaa aa laatfaa aa a a laa aaa al ÉMa 4iia m immü au m ala oak au aa B BtMlHlWaaMa aar Maakmftt aa e y f IllMll ilAoar AaaaaartlnM aar M CXBIIAV Ta Ral I liar4aiia F vaa Vtra ht LOanV 4 t BAa jMOiU hn aitBia h n dlnii 41 r RaUtaavM SAlTTItl KOLPV Apalfcakfc iMte b a i r nr t oitiJ TuWkSTTtt iln l ab t luJTa da It TTJliai iMaa Sa dllllr tr jarll airi 4 xii np P HOPPE Mfctartaaaa aakar a aa aar krtrtMai a a krt a AMSTERDAM Egelantiersgracht BOrLEVaRdiirOIBB pr iiCH RUM OITROEN ARAO BUROUNDY r0rkr f0hamr ky mile grttter aato lawHaiaal aaaMla na ik VIN RtMM MMa a lIlBHaK EEMSSFOTTMTIEI aa wardt veriMkt p t ICRK m OIT an Mas tam ta Ma luvËivswAAY imm OOBIMOHCH rerd Deae THEEËN worden aftelt rd iD venegelde pakjei t mun kal n A erf e s met vermelding vw Nomme ac PrBs voomen van uavaastaawl Merk volgens de Wet ndaso noerd 1 üieh tot da nitvoeriai van ge eerde orders aanbevelende J U BIJL voorheen J BRËEBAART Li Onnavolgbaar ign tbans door nienw gevonden toepassingeu onze Iss olleeer getekUdertle fmrm tretlen feimtmreUmgaerlë Z j geven Itracht en diepte die namakers nietltnonen bereiken Men overtnige zich geen imitaliei voor de eekle te ontvangen Geïll EiSsconrant met een aantal ongevraagde getnigschrillen gratit op aanvraag Boxtel B BOOAhBJ Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Knnstbandel Kleiweg bjj wien modellen ta bezichtigen cjin en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de abriek van Firma H SARDfiMANN te Zevenaar en Emmerik IMisMea ie kremm Verkrijgbaar to Gooda btj E ZANDTOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DBOST te Woorden biJ N DE KRUIJFF Clkel Ca aa ia atvaueB r r C m OW vela profaedWen ta im M g mMi oadar a wm niTiiitea Dr MioluMlto vwna op keata maoUBaa ta hiÉ n raia4a takWaasiaaiil va a W ataQ wek la Iaulaimhe i r Efkel aciLO a TisrkuiiMi boMn Vaas nkatOaosp k asat aak ptaMM I eau aaaffaoaasa ganada diaak VM alykaohfahniik easit llhaaMk t podsr vaar aaa ktp Chaaataai Ata genaaakncMr iatk bQ prri val 0 M aali a l ii swr M Vmnterdaia Katvscstnal IW MkkaljrkaMf r40a KieinbaDdel io sterken drank BURGEMEESTER en WKUIOUDERS van oud i brengen ingevolge Rtt i3 lO ier Drankwel ter openUaie kennw Dat by hen is ingekomen het navolgeoile verzoek üin verlol vour den verkoop van tlcoholhoudeiiden drank anderen d in bierken drank van het Bestuur van de Volksleeataaf m de bovenlocaliteit van het perceel aan de Vest VVijk Ü No 555 lIinncD i weken nadat deee bekendmaking is eschied kan ieder te un het verleencn van liet verlof schndelijke bcïwarcn mbretijpn Gouda den lo April 1906 Uurgcmcester en Wethouders voornoemd R E MARTENS De Secretaris BROUWER Itultenlnndsch Overzleiii Renter seint nit Londen dd 9 April Sir Henry Campbell Baiinerman deelde racdi dat de begrooting op 30 April zal worden ingediend De minister van onderwjis Birroll verklaarde bjj de indiening van do onderwgewet dst na Januari ISOti geen subsidie oil ds openbare kas gegeven zal worden aan een lagere school waarover de plaatscluke onderwgsanloriteit hetzij graalschaps ol gemeenteraad geen volledigtoezichtoefent Het ontwerp bepaalt evenwel dat onder zekere voorwaarden speciaal godsdienstig onderwgs zal mogen worden gegeven in bijzondere scholen onder beheer van de plaatselijke overheid maar dat znlk onderwgs niet mag worden gegeven op algemeene kosten In het schriltelgk ingediend antwoord op een vraag over de tweede ilaagsche con ferentie zegt minister Bannermann dat lijj niet kan uitmaken ol het nuttig zon zgn bepaalde voorstellen te doen omtrent beperking der bewapeniogen maar dat deze zaak door do liritscho regeering mat du meest sympathieke belangstelling wordt ge Yolgd v Ranter seint oit Boedapest dd 9 April Wekerle verklaarde dat hoewel de regeering slechts een voorloopige is hg hoopt dat door zgn pogingen de goede verstandhouding tashchen koning en volk bevestigd zal worden Apponyi verklaarde dat het conflict nog niet is opgelost raaar de ernst en de goede ti ouw die by de vorming van het kabinet voorzaten doen hopen dat men ook in de militaire qoaestie tot een definitieve oplossing zal komen FEU êLLëTO Het Dagboek van den Inspecteur 32 Wat haar daarop gevolgd buwelgk met den prins betrof daaromtrent had hg alleen Lare eigene verzekering Zg had tot hem gesproken over zeker bezwaar zekere geheimzinnige slaverng waaronder zg leed en waaraan y zelfs vreesde te ontkomen Zon die slaverng niet iets misdadigs verbergen f Kon bat inderdaad wel iets wezenlgk onschuldigs en onschadelgks zyn Kon Williams niet eenige macht over haar verkregen hebbon waardoor hg haar kon dwingen hem bg zgne plunderplannen de behulpzame hand te bieden En dan welke was de bedoeling van bare vreemde handelwgze en van de woorden Wees op johoede welke zg hem onder de oogen bad gebracht f Had zg hem trachten te beschermen tegen een gevaar dat zy hem niet volkome durfde openbaren Deze overwegingen mnkten hem ergongerust en hg vatte bet an op den volgenden dag naar baar toe te gaan haar mede te deelen wat hem op bet hart lag en baar MO xtio Ttrmoadaok juiit waras orar ta ijraal BfTchem geaozen staatssecretaris van buiteolandfiche zaken verwerpt in een artikel in do MUnchener Neuestu Nachrichten de opvatting dat IJnitHchland beter zou gcdaao hebben do cuiilerentio over Marokko achterwege te laten Ken opkomende staat heeft zegt hg allgd onder de wangODst vun zgne bnnrliodon te Igden en moet er op rekiD Mi ddt hiJ zich alleen op zichzelf kan verlaten wanneer hg voor belangen van hein opkomt die voor anderen geen werkelgke of ingebeelde leveoskwesties zgn Ook in 1H60 stuiid Pruisen alleen en toentorlgd evenals nu in Algeciras is die politiek een gevaarlijk maar onvorm delgk spil geweest Toen Mollke in 1866 in de dagen die aan S idowa voorafgingen in den krggsraad voorstelde dat de Pruisische legers afzonderlgk zouden oprukken ofschoon elk van die legers op zichzelf veul zwakker dan de strgdmacht van Bcnedek was beschouwde een van de behte Duitbche aanvoerders in den veldtocht van 1870 dat voorstel als zeer gevanrigk Multko haalde de schouders op en antwoordde up fgnen ironischen toon dat de oorlog altgd een gevaarlgkc zaak was Zoo was het ook lo Algeciras De raogoIgkheid bestond dat do spanning zich voor den areopagns der mogendheden zou verscherpen Moar het was jnistdo kunst dat gevaar te boven te komen en het is met groote handigheid en door de inneidyka kriicht vnn hot Duilsche standpunt metterdaad overwonnen Ouk in de Marokkaanache aangelegenheid wns een krachtig optreden van het Dnitiche rgk niet te verragden omdat alles vermeden moest worden wat den indruk kon vestigen dat l aitschland zoo vredelievend was dat het zich alles zou laten aanleunen Het opzet van Delcassé en zgn kliek om Duilschlaiid te negeeren bereikte zjjn toppunt in liet niet wederlogde woord lis n oscront pa s Door Uuitschland s vredelievendheid averechts uit te leggen meendo Uelcasbé Duitschland zelfs een vernedering te kunnen aandoen De Duitschcra zegt graaf Ucrchein moeten bun regeering dankbaar zgn dat zU die inbeelding grondig en krachtig te met heeft gedaan Het doet er niet toe of de regeering het achteraf ai dan niet erkent Duttschland is bereid geweest den handschoen op te nemen Dat bewgst Rouvier s vergelgking van do lont by het kruit Het oorlogsgevaar is nu verdwenen en Duitschland kan weer gerost van zgn liefde tot den vrede getuigen In Rusland hebben Zondag de Doemaverkiezingen plaats gehad Na alles wat halen alles ie verlaten en met hem naar Amerika te gaan Maar hel lol was hem te vlug af Toen hg den volgenden dag naar hare woning ging vond hg die gesloten en vernam hg dat de Prinses Volgorouki dien morgen in de vroegte de stad verlaten en geen tyd bepaald had waarop ztj zou terugkomen Noch Williams noch Signer en Madame Strogello waren rgens te vinden en een onderzoek bracht aan bel licht dat zy ook vertrokken waren niemand wist waar been Dat zag er onaangenaam uit maar Fedovsky hield zgne bange vermoedens voor zich HOOFDSTUK IX EussiscBe excentriciteit Toen Fedovsky met zgn verhaal tot dit pant gevorderd was panseerde hg Ik behoef niet in byzonderheden te treden zeide bg vervolgens omtrent de laatste maand welke ik in Europa doorbracht Ik deed geene poging om m n verlorene landgoedereu terug te krygea dat zou nog erger dan nutteloos geweest zgn Ik pakte wat me overgebleven was zoo snel mogelgk bg elkander en zeilde met m n bediende naar New Bork Op den dag n ner aankomst liep ik gen een sekeren Mr Frederick Vanderblick aan een jongen Amerikaan dlao ik era paar jaar t reran over de voorverkiezingon do benoeming van kiesnannen is gemeld kan de vei wachting niet hooggespannen zgn voor den uitslag Het eenige bericht wat oas nit Potersburg bereikte zegt dat do verkiezingen in de grootste orde hebben plaats gehad Dat zal wel waar zgn De politio en de kozakken op vele plaatsen ook do troepen zullen wel gezorgd hebben dat er geen ongeregeldheden voorvielen Maar dat is niet het belangrykste De vraag hoe de Doema ongeveer zal zijn samengesteld nit welke elementen uit welke groepen zy zal bestaan is van meer gewicht Vg hebben reeds vernomen dat in de groote plaatsen de coostitotioneeldemocratisclie groepen bg de benoeming van kiesmniinan een groot voordeel behaalden Doch hoe zal het zyn op het platteland P Hoa in de grensdistricten f Hoe in Siberië t Deze Kassisclie Doemu is en groot vraagteeken een raadsel eun sflni en geheel Kuropa ziet niet belangstelling naar de rol die dit onbekende en wellicht zoer te vreezen sluatslichuam spelen zal in het Kussiscbe staatsieven En met zorg denkt menigeen daarbg aan hetgeen volgde op de bgecnkomst der Elals Qeoeroni in Krankrgk Vooral waar de Tiaar on zgn regeering blgk geven nit de h ransche geschiedenis nlot 4 les te hebben getrokken i dat eerIgkheid nauwgezette naleving der gedans beloften een eerste eisch voor een gezonde staatkunde is Doen de verkiezingen in Kasland ons denken aan de gebeurtenissen uit bet laatste deel der achttiende eeuw de berichten uit Italic brengen ons terug in gedachten naar de laatste dagen von Tompeji en Herculanum naar de groote uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 n Cd Herhaaldolgk in den loop der eeuwen heeft do Vesnvius getoond geen doode krater te zgn Onder de menigvuldige nitbarstingen worden die van 1631 1791 en vooral 1B72 genoemd In dat jaar hadden reusachtige uitbarstingen plaats waarby 300 menschen om het leven kwamen en de plaatsjes Massa en San Sebastiano wtrden vernield Ook die uitbarsting hsd in April plaats de 21e 25e en 26e April 1872 waren kritieke dagen Onder een hevig onweer eindigde op 1 Mei 1872 de uitbarsting Ook thans schgnt naar de mededeelingen en de telegrammen de uitbarsting zeer hevig te zyn Het observatoriam is verwoest de plaatsjes Oltojaco Poggio Marino en in Londen ontmoet had Hy wist niets van de verandering in m n omstandigheden en begroette me hartelgk Daarop begon hg zgne New Vorksche ervaringen mede te deelen welke in hoofdzaak op het volgende neerkTamen Mr Frederik Vanderblick was op en top een jonge New Yorker de zoon van een vermogend man die zyn geld als bankier verdiende en zgn zoon bestemd bad hem in dezelfde betrekking op te volgen Ter zyner voorbereiding zond by hem evenwel naar bet Columbia College en vervolgens naar Enropa om hem tot een volmaakt gentleman te vormen en zgn verstand te ontwikkelen Hy was een gezellig en opgewekt jongmensch vol levenslust vlug in hel begrypen van den omvang en de bjjzooderbeden van eene handelszaak maar iet wat nisdeeld van voorzichtigheid en nuchter oordeel HJ werd spoedig rijp zooals dat by zulke mannen die in dergclgke omstandigheden verkecren gewoonlgk het geval is Op vgf èn twinligjarigen leeftgd was hg een jongeling in zgne gesprekken en opwellingen met de goedaardige twgfelzncht rn gemakkeiykheid van een maa van de wereld van vgflig Hg zag er goed uit sprak goed kleedde zich goed en leefde bepaald Ie goed in aaamerking genomen dat de bezigheden aso zyoe balrekking verbonden b m maar zaldan varsorlsoldan Somma zyn verlaten door de bevolking dio de vlucht nam naar Napels In San Uiiiseppe zyn vele huizen en kerken verwoeat Ook wordt van het verlias van menschenla vens melding gemaakt De kening en de koningin van Ilalie bagaven cich onniddeliyk na bel ontvangen dor berichten over de ramp naar Napels om door hno tegenwoordigheid de bevolking garust te stellen en haar moad io te sprekan a Er is verkiezing voor het Engalscha Parlement geweest in het district Eye in Suffolk De liberalen hebben er in 1900 gewonnen met 1717 st meerderheid op ruim 7600 uitgebrachte steromen in lanuari II hadden alleen da liberalen een candidaat Dus loaden zg t nu wel weer mei gemak winnen als de candidaat der unionisten niet de markies van Uraham was de oudste zoonen erfgenaam van den hertog van Montrose En men is in Engeland alters gevoelig voor ouden en boegen adel Haar Lord èrabam bad nog iets voor dat hem misichien als afgevaardigde voor een district nog aantrekkeiyksr maakte Hy is verloofd met Lady Mary Hamilton eanig kind van den Torigan hertog van Hamilton en de ryksta erfdochter in het Vereenigde Koninkryk Haar afkomst al bet goeds dat de bladen van haar vertallen haar ODmeetiyke rijkdom maakten baar nu zjj zelf druk voor de verkiezing van haar aanstaande werkte en naarstig de kiezers aAlep lol een gedachte macht Daarby scbyot zy in het districtveel grond te bezitten Aan dien invloed nu moesten de iiborslen het hoofd bieden Oelukkig voor hen was ban candidaat Pearson ook met een adeliyke viouw getrouwd al was die bQ lange niet zoo ryk noch zoo hoog in haar wapen als Lady Mary Hamilton Zoo hebben die vrouwen legen elkaar geatteden misschien meer nog dan de candidalen in Eye had Ie kiezen tusachen Pearson en een Peer s son die tevens Lady Mary s uitverkorene is De uilslag was dat Pearson gekozen is maar bet heeft niet veel gescheeld Zgn meerderheid was slechts 197 68 4371 De laatste bericbtan die wy op t ooganblik over de krygsverrlchtingen in Nalal tegen Bambaata ondernomen habben luiden dat er kanonnen om Impanza zyn opgesteld en verscheiden kraala beschoten z jn Het is voor ons echter de vraag of Bambaata met zyn krygsvolk aich ih I beschoten gebied ophield Wal heet I dat een zyner offlcieren gedood is en wel een Zoaloe alt s morgens den slaap in Ie halen welken hy s nachts tengevolge van zgne vermaken moest derven Haar zyn krachtig gestel had tot dusverre de kwade gevolgen van deze sterke levenswyze getrotseerd z jne oogen stonden belder en zyne wangen badden kleur en ten slotte zoo zyn leven ook al vyftian jaar vroeger eindigde dan dit bet geval had moeten wezen zou bg in die vyflien jaar meer van hel leven genoten hebben Hg vervnide nu zoogenaamd de post van klerk bg de bank waarvan zyn vader president was maar de afspraak was dat wanneer hy zich de ronlinp had algen gemaakt hy als deelgenoot zon opgenomon worden en vermoedeiyk zyn vadar in het oppertoezicbt zon opvolgen Mr Vanderblick jnnior nam zyn vriend mede naar de spreekkamer van den directeur en stelde hem in alle detligheid aan Vanderblick senior voor als een intiemen vriend en makker uit den lyd van zgn vorbiyt bailenslandi als een aanzienigk edelman van hel Rnssische Hyk en als iemand die zevenmaal millionair was al welks titels zoo snel door hem opgenoemd werden dat Fedovsky geen gelegenheid bad ze te wyzigen for tmmigd