Goudsche Courant, zaterdag 14 april 1906

v KUINSTMIN GOUDA Vanaf Zondag 15 April tot en met WoenNdag 18 A pril eiken avond van 8 10 nur Groote Galavoorstelliog DOOR S EIECTRO BIOSCOPE PAIIISIE W Beslist grootste Exploitatie op Bioscopisch gebied Speciale vertoo ning van gekleurde en bladstilstaande Tableaux In het byzonder vestigen wg do aandacht van het hoog goSorde publiek op de navolgondo nummers welke in ons ryk varieerond program zullen uitmunten Vreeseliike ramp in de kolenmijn te Cournères waarbg bonderden menschen het leven lieten op Zat rdag 10 Maart j l Speciaal eigen opname welke alleen vertoond wordt door deze Directie to a gekleurde projectie De Kip met de Gouden Eieren in 20 afdooungen afdoehngo r l r meer dan duitend verecMUende opnamen Prijzen der plaatsen Ie Bang 76 2e Rang 50 3e Rang 25 Cent Woensdag 18 April van 2 4 uur Kinder en Faniilievoorstelling met oen daartoe speciaal gekozen Programma voor do jeugd Voer deze voorstelling betalen zoowol geleiders als kindoren ie Bang 40 en 3 Ba fl J nt Leden der Sociëteit gewone Reductie Plaatsbespreking dageiyks van 12 2 uur Minzaam aanbevelend De Directie L G IKVVb De MaohinerieBn zjn volgons do laatste vindingen on moderne techniek gomontoerd vernield vas bljjkt nog te bestaai en de leider prof Mattncci kon geraBtstellende berichten toowel over zich en zijn staf als over het minder dreijsend worden van het gevaar naar Napels lenden Verspreide Berichten Fkikkeijk Ingevolge de oppositi die aan z jn benoeming voorafging hecl e £ pre ident Lonbüt de benoeming tot lid N an d n raad van administratie van den tpWfweg Parys Lyon Middellandsche Zee niet aangenomen 650 Lagere i oitbeambten te Par J9 hebben het werk gestaakt omdat zg hooger loon verlangen en omdat de minister hnn vakvereeniging niet erkennen wil Het parket van Amiens heeit 15 personen laten arresteeren die schuldig ijjn aan het in brand steken van een huis van een fabriekseigenaar tu Fressenneville bü wien staking was DlUTSoilLlSD Een blad uit Colmar meldt dat KlzasLotharingen in den loop der jaren 16 millioen mark te veel aan zgn matricnlaire bjdragen aan bet rp heelt afgedragen en dat dit bedrag nu terugbetaald moet worden Den SOsten gaan weer manschappen officieren en 1000 paarden naar Znidwest Afrika De in Poien ter dood veroordeelde mnsketier Brzinsk die nit de militaire gevangenis wist te ontsnappen door met een spijker den vloer open te breken is weer gevat door een vleeschboawer Dus geen nieuwe Hennig Een onbegrijpelijk besluit van de Berlgnscbe politie op Qoeden Vrijdag mogen door de kinematograaf die voorstellingen geeft in Berlgn niet vertoond worden de passiespelen van Oberammergau 1 Bkloie Uit Brussel wordt aan Het Vaderland gemeld dat de sultan van Turkge op z jn aanstaanden verjaardag aan den Belg Joris amnestie zal verleenen De Kamer nam eergisteren met 72 tegen 43 stemmen de begroeting aan en ging daarna tot 23 April met vacantle SPINJK Verschillende bladen dringen er op aan den nationalen feestdag op 2 Mei at te schaffen Men viert dan namelijk den verjaardag van den opstand tegen het Fransche garnizoen in 1808 en dat vindt men aanstooteljik voor de Franschen met wie men thans zulke goede maatjes is Weer komen nit Catalonië berichten van plunderingen door de bopgerende bevolking OOSTÏSRIJK HOSaiEUE De koning beeft baron Fejérvar bij zp aftreden als minister president den gravantitel aangeboden maar Fejervary heeft geweigerd De fakkeloptocht ter eere van de nieuwe ministers is op hun verzoek afgelast RUSLASD Qok te Sosnowice hebben de socialisten de verkiezingen voüi de doema verhinderd door de stembriefjes te verscheuren Er moet opnieuw gtstemd worden Te Bakoe is een bende gewapenden midden op d n dag een drukkerij binnen gedrongen ei heeft daar onder bedreiging van het per oneel met den dood een 250 kilo zware pers gestolen BINNENLAND De offlcieele uitslag der gisteren gehouden herstemming voor den Gemeenteraad te Rotterdam in district V is als volgt Aantal kiezers 4878 Aantal uilgebracbte stemmen 2064 van onwaarde 30 geldig 2034 Gekozen de heer W H van OOEDT H W AzN met 1170 stemmen De heer Job van Steen r k had 864 stemmen Gemengde Berichten Het tweedaagsch bloemenfeest te Uitgeest is vastgesteld op den 29en en 30sn dezer Tal van veroenigingen en particulieren beijveren zich om het feest te doen slagen Hat gemeentebestuur ran Middelburg zal een proef nemen met de inrichting van speelplaatsen op verschillende punten in de stad Men meldt uit Amsterdam Onder de hoogst merkwaardige vogels de Z Poolzeeën do zoogenaamde vetganzen of pingoeins die vroeger bu duizenden de klippen en rotsachtige ailanden bevolkten is door de zich steeds meer uitbreidende scheepvaart slachting na slachting aangecicht Toen de Hollandsche zeilschepan voor het eerst de Zuidzeeën bereikten wemelde het op elk eilandje van pingoeins Daar de mensoh hnn volkomen vreemd was waien ze volstrekt niet schuw ec lieten ze zich met knuppels door de matrozen dood slaan Het gevolg was dat de pingoeins na de herhaalde slachtpartijen op groote schaal thans zoo goed als niet meer voorkomen Artis kan zijne bezoekers thans een gezelschap van niet minder dan tien zwartvoet pingoeins uit de zeeën om de Zuidpunt van Afrika de eenige soort die met zeer veel moeite en enorme kosten wel eens te krijgen is laten zien In het ruime perk der waterzwijnen tusscbeu de groote volière ea het poslduivenstation hebben do merkwaardige vogels een beschaduwd en passend verbiyf gekregen Daar kan men de gibeel op t zwemmen en duiken ingerichte vogels wier vleugels vergroeid zgn tot lange vinnen zie 1 wandelen duiken en zwemmen Een hoogst potsiorlök schouwspel geven ze te lien als het totaal twee aan twee als een troepje aansprekers of weesjongens door het park marcheert Die dieren ziJn al goed gewend Men schrijft uit Sittart Ruim een maand geleden werd hondsdolheid geconstateerd in de Duitsche grensplaats Herzogenrath Vervolgens werden in verschillende aangrenzende Nederlandache dorpen vele honden afgemaakt verdacht van hondsdolheid en de cadavers opgezonden aan de rijksveeartsenijschool te utrecht Ook op last van den district veearts Jannè te Roermond en den rijksveearts van Kempen alhier werden twee afgemaakte honden uit Sittart naar Utrecht verzonden ter onderzoek waarvan het officieel resultaat nog te wachten is Reeds v66r dien tijd namelijk den 4en Maart 11 was de hond van den rijtuigverhuurder Kallen afgemaakt als IJj dende aan dolheid en daarop hegraven Thans werd het cadaver ook van dezen hond weer opgegraven en is het tot onderzoek naar de rüksreëartsenijschool opgozonden Intusschen is den hunrkoetsier en landbouwer H Kallen gelast zijne beide paarden voor den tijd van vier maanden op stal te houden omdat de hond mede in dien stal vertoefd en er geslapen had I Gistermorgen ten ongeveer half zes deed I een vreeselflke knal de bewoners van SlioI drecht uit hun slaap opschrikken I Spoedig bleek dat van de sleepboot DieuI donné no 7 eigenaar P W Hnlsman te I Rotterdam kapitein W ögsbers welke I juist de spoirbrng bg Baanhoek stroomafI waarts was doorgevaren achter zich sleeI pende twee gedeeltelijk met stukgoederen I beladen sleepkanen de stoomketel gespronI gen was Beide oevers der Merwede waren I bedekt met aan splinters geslagen bont I teiwijl op een afstand van wel 80 meter I in bet land aan de i linkeroever een stuk I ijzer vermoedelijk van den stoomketel ter I z uaite van ongeveer 150 K ö terechtkwam I De sleepboot kwam in schuinen stand te I liggen met de boeg in de hoogte wat ten I gevolge had dat de zich in de voorkajnit bev ndende personen zonde de vrouw van den kapitein en de oude stoker zoomede de I 2e machinist die bovenop liep zich vrij 8 I makkelijk konden begeven op de sleepkaan I die zich dadelijk achter de sleepboot beI vond doch die door het onmiddellijk laten vallen van bare ankers niet op de sleep boot liep maar op zeer korten afstand van I deze laatste bleef liggenI Een dekknecht die zich tijdens het onI geluk op het achterdek bevond werd door I de hevige luchtverplaatsing naar voren geI smeten en kon wonderlyk genoeg ongedeerd ook op de sleepkaan worden overgebracht I Deze vier personen zijn gered terwijl de I kapitein twee stokers en een stuurman die I zich in de machinekamer bevonden zjjn geI dood Hunne Ijken z jn nog niet gevondenVan 2 metselaars die zich op het oogenblik I dat het ongeluk gebeurde in een roeiboot naar hun werk aan den zuidelijken oever I der rivier begaven en op ongeveer 10 meters van de plaat des onheils bevonden werd er één Pieter Tjong ter hoogte van het linkeroog door een stnk ijzer zoodanig getroffen dat een gapende wonde ontstond en hij I na voorloopig op de werf van den heer L Volker te zijn verbonden naar huis werd gebracht waar dr Meyer hem verder in I behandeling nam De beide sleepkanen werden door de in I middels gezonden sleepboot Carl Schroers I no 6 op sleeptouw genomen in de richting van Dordrecht De Dien Donné is gezonken De oorzaak van het ongeluk is vooralsnog I onbekend Uil Dordrecht meldt men Gistermorgen even over elven brak er door een onbekende oorzaak brand uit in een drogisterij in de Voorstraat 390 In enkele minuten stonden niet alleen dit gaheela gebouw maar ook twee aangraniende perceelen en spoedig daarna ook een daaroverliggend perceel in lichtelaaie Woest grepen de vlammen om zich heen een geraakkelijken prooi vindend in het droge hout der oude perceelen waarvan de daklijsten als olie vuur vatten Alle beschikbare blusschingsmateriaal zelfs dat der pontonniers was spoedig ter plaatse doch na twee uren waren reeds zeven perceelen volkomen uitgebrand Te een ure was men het vnur meester De schade is zeer aanzienlijk waar al de voorraad dezer zeven winkels mede is vernield Zg wordt echter door verzekering gedekt Gelukkig dat de wind niet woei in de richting van het pakhuis dezer drogisterij dat dan ook gespaard is gebleven De ramp ware anders oneindig veel grooter geweest Men meldt nit Utrecht Naar wjj vernemen is de premie uitgeloofd voor de aanwijzing vati Frans Rosier verdeeld als volgt de beer Oorver de barbier bij wlen Rosier zich liet scheren f 100 de beer Lamme f 350 en de barbiersbediende Zorn f 50 Bg een instorting in de mjjn de la Comorde in het bekken van Luik zjjn twee arbeiders omgekomen Ook in het kolengebied van de Loire Frankrijk dreigt een slaking De mijnwerkers hebben hnn looneischen gesteld en de maatschnppiien een tegen voorstel gedaan waarover Woensdagmorgen op de arbeidersbeurs te Saint Etienne is beraadslaagd door de afgevaardigden van 9 mijnworkersvereenigingen waarvan er 7 eens waren bet voorstel der directies aan te nemen maar dit zal eerst aan een referendum worden onderworpen De eigenaars der Amerikaansche antra cietmijnen waar staking is uitgebroken hebben te New York vergaderd om over de eischen der mijnwerkers te beraadslagen die bun door den vertegenwoordiger der stakers Mitchell waren bekend gemaakt Deze eischen werden verworpen doch de mijneigenaars willen oen scheidsgerecht benoemd zien dat do loonen en arbeidsvoorwaarden zal vaststellen voor den tijd van 3 jaren Aan do uitspraak van dit scheidsgerecht willen zo zich onvoorwaardelijk onderwerpen Nabij bet Servische station Corbn ontspoorde een 22 wagens lange goederentrein waarbij twee spoorbeambten den dood vonden Uit Tokio wordt gemeld dat de Japansche zeeoföcier Kimura een stelsel heeft uitgevonden om te telefoneeren zonder draad Daar voor den nieuwen veldwachter te Diniperlo niet dadelijk een woning is te vinden heeft hij met zijn gezin tijdelijk een onderdak gekregen in de barak voor besmettelijke ziekten Eerlijke strijdmiddelen De heer A Boers te Klaaswaal schrijft in de N R Ct 0p de openbare lagere school no 57 hoofd de heer Erniskamp te Rotterdam gaan o a kinderen school van de wed Waardenburg van van Vliet en van Krabbendam De ouders dezer kinderen worden bedeeld door de diaconie van een Christelijke Kerk De vorige week werd nu hot volgende staaltje van zoogenaamde Christelijke gerechtigheid afgespeeld in de groote atad Rotterdam 0p hoog bevel van het Christelijk kerkbestuur moesten da kinderen van bovengenoemde bedeelde ouders van do openbare chool worden afgenomen en overgeplaatst op de bijzondere school Dit geschiedde vol gens do ouders zéér tegen hun zin Maar ze moesten wel want anders géén bedeeling meer Vooral do wed Waardenburg trekt zich dit zéér aan en daarom kwam ze bij het hoofd der school met verzoek of deze voor haar een brief wilde schrijven aan het kerkbestuur Deze voldeed bereidwillig aan haar verlangen en het vrouwtje toog met dit schröven naar den diaken Maar tot haar schrik scheurde deze Christelijke persoon den brief voor haar oogen in stukken met de woorden Als je de kinders met naar de bijzon dere school zendt houdt de bedeeling on middellijk opl Daarmee uitl Onder de visichers Een predikant die een reis met het hospitaalkerkscbip de Hoop heeft meegemaakt geeft in do N Vlaard Ct oen relaas van de ervaringen wolke hg omtrent het leven onzer risschors heeft opgedaan Die ervaringen lön mearendeeli Tan bitter trenrigen aard Hot schijnt schrijft h j dat sommige mannen aan boord oen verschrikkelijk leven hebben Wanneer een bemanning uitsluitend nit parsoDSD van één plaats beitiat an er I zich een enkele vreemdeling onder bevindt wordt deze stelselmatig getergd Dit geldt vooral van degenen die nit het binnenland komen en oorspronkelijk geen visschers ziJn Op Baltasound ontmoette ik een jongen man met een hoogst fatsoenlijk uiterlijk hij was gehuwd n afkomstig uit Haarlem waar I hy vroeger welgesteld geweest was door achteruitgang in zaken was hij gedwongen geworden te monsteren Hjj was nu kortweg wanhopend daar hij natuurlijk met terstond in het werk aan boord geoefend was had men hem op allerlei wijzen mishandeld geboycot on vervloekt en nu zwierf hij rampzalig in die woestenij rond Ik zocht hem te troosten en onder de prediking van het Woord voor het eerst van zjn leven was hy een aandachtig hoorder Op 6 Juli werd voor den rechter gebracht een jonge man uit Stavoren die zoo lang door zgn medeschepelingen getergd was dat hy geheel gekleed in bat water was gesprongen zijn leven moede De politie had hem opgeviscbt en in ziJn natte pak had bg biJna 20 uren in de gevaiigeuis gezeten Ik hield eon warm pleidooi voor hem en hg werd zonder boete losgelaten Het lot van zulke menschen midden op zee en zonder beschermers overgeleverd aan zulk een bende moot soms verschrikkelgk zgn Het spreekt van zelf dat hier een jwaro vorantwoordelgklieid rust op den schipper als gezagvoerder Een dorgeiyk geval deed zich ook voor den 4n Juli Een paar deserteurs die om de Hall zwierven deelden ons mede dat er een Hollander ronddoolde dia niet al te wel bg hot hoofd was Zg brachten hem op ons verzoek in do Hall De schipper had tegen hem gezegd dat hy maar moest oprukken en was zonder hem weggevaren omdat hg onbruikbaar was Nu dat laatste geloof ik wel by zag er recht simpel nit en had al oen paar malen in een krankzinnigengesticht gezeten zyn familie meende dat de zee hem goed zou doen Maar de schipper had toch geen recht hem zoo maar de wydo wereld in te jagen Hg maakte een treurig wanhopigen indruk In een Haagschen brief in het Utr Dbl leest men Nauweiyks twee dagen was t geladen dat B en W een rapport van de H ï M openbaar maakten waarin het houten raam om de wielen als beste bescherming tegen tramocgelukken was voorgesteld onder verklaring dat zg zich met die conclusie ten volle voroenigden of daar gebeurde op den rnstigen Scheveningschen weg het bekende jammerlgke ongeluk een dame geraakt voor een tram en niettegenstaande den baanruimor worden haar de beide boenen vermorseld zoodat zg oen uur later i overleden Niettegenstaande den baanruimer schroef ik maar ik had beter geschreven door den toestel Immers dat houten raam dat wegens den toestand van t plaveisel niet op enkele millimeters boven do sporen kan afhangen la t tusschen rail en benedenrand on ruimte dio ik op het oog in den regel op een 2 decimeters meen to mogen schatten Komt er oen mensch vóór te vallen dan zal deze veelal worden vooruitgeschoven ofschoon de toestellen onder het voorbalkon dor trams toch al groot gevaar voor beknelling en verwonding opleven Maar geraakt wat verre van onwaarschgnigk is by den val een voet een arm oen knio tusschen beschermer on straat of rail dan is bet resultaat tegengesteld aan het doel dan wordt dat lichaamsdeel er afs bg do werking van twee walsen tusschon in getrokken en hot gevolg is zooals nu nog veel erger dan wanneer er niets aan don wagen ware aangebracht Ik weet ook in dit geval is lacritiqua aisée enz En iets beters is zeker moeilgk aan te geven Maar toch er hebben nu al eooigo ongelukken plaats gehad on man gst voortdurend bg het staan naast den bestuurder op oen voorbalkon yst ook voor den toestand van voortdurende zenuwspanning waarin die bestuurders zgn moeton Zou er workelgk niets beters te vinden zgn Mg dunkt jt al is t lastig voor do H T M Een raam dan niet om do wielen maar om den wagen en wigvormig of rond aan de voorzgde zoo dat hot moor kans hoeft om een gevallene ter tydo tr schuiven zou in elk geval reeds veel meer goode kansen aanbieden En dan Do meo3to ongelukken zei do H T M ontstaan bg het springen op en af als do wagens in gang zyn Accoord Maar dan is de aanhangwagen t gevaarlgkst nietwaar En deze hebben geen baanrnimors Zon het dan niet noodig zijn ook dia er van te voorzien on het opon afspringen te balttton door hot strenge voorschrift om godnronde het rgden do toegangen met oen boom af te iluiten Do zonnetheorio van dr Brester Men vestigde do aandacht der N Ct op do ontdekking door een buitenUndsch sterrenkundige gedaan die aan do zonnetheorio van onzen landgenoot oen nienwe beveitiging komt gevoD Onder de niouwo bewijzen voor do rust van het zonnelichaam door dr Brester aangevoerd behoort zgn verklaring van de periodiciteit der zonnevlekkon als ontstaande door het beurtelings rgzen en zakken van do fotosteer Volkomen in overeenstemming met die verklaring heeft Ch Lane Poor op het observatorium van de Columbiauniversity te Newyork ontdekt dat gedurende de periode van het maximum der vlekken de aequatoriale doorsnede der totosteer werkelgk iets grootor is dan de polaire terwijl gedurende de periode van het minimum dor vlekken die aequatoriale doorsnede merkbaar bv seconde kleiner is en soms zelfs kleiner dan de polaire Poor hoeft zgn ontdekking bekend gemaakt in de September en Decembernum mers van het Astro physioal Journal Toen dr Brester hier onlangs in Maart een voordraobt hield was hy blgkbaar nog onkundig van die ontdekking want rnders zon hij zich op dio nieuwe en inderdaad prachtige bevestiging van zgn theorie wel beroepen hebben Eu Poor hoeft blgkbaar van de theorie van den Delttachen geleerde niets geweten Volgens do ontdekking van den Ametikaanscben geleerde vibreert de totosleer piecies z6ó als ie Brester s theorie noodzakelgk wordt geacht Zg doet het zelfs zoo volkomen dat Poor haar gudorende hot zwakke maiimum van 1883 duidelgk minder uitgezet vond dan gedurende het veel sterkere maximum vnn 1870 De gemeente Veendam is door den kantonrechter te Zuidbroek veroordeeld tot schadeloosstelling aan den palingkoopman T te Winschoten voor het verbieden van den verkoop van zgn waren op de kermis De gemeenteraad heeft besloten in hooger beroep te gaan Stadsnieuws GOUDA 13 April 1906 Do zoon van L wilde beden middag met zgn fiets op de Westhavon uitwgken voor de postkar van Gouda naar Schoonhoven dit gelukte niet hy kwam te vallen en weid aan het hoofd on een zgner boenen verwond Do beer Doe apotheker verbond de hoofdwond en Dr Bakker Niemeyer de been wond die nogal ernstig is Bg do Egkskwpekschoül voor Onder wgzsresseo Ie Apeldoorn is tot kweekoling benoemd Moj H J Hoy alhier G a s c o n t r 8 I 0 m n April 1906 4 uur namiddag Druk 38 m M Lichtkraoht 14 15 Kaarsen vSgen 5 3 Caloriën Donderdagavond vergaderde de Vrgzinnig Democratischo Verooniging alhier De rekening en verantwoording van den Penningmoester werden goedgekeurd waarna de bescbrijvingsbrief voor do Algem Vergadering van den Vrijz Dem Bond te houden op Zondag 22 April te Utrecht werd be handeld Als algev ardigde naar die vergadering word de Seer J L Belonjo aangewezen gewezenVerder werden eenige propagandamiddelen besproken ton einde de vrgz democratisch ideeën in deze gemeente meer ingang te doen vinden Gisterenavond gat de alhier bestaande Friescho voreeniging Walingomme hare dorde of laatste uitvoering in dit seizoen in hot café Schaakbord Opgevoerd werd het driebedrgvig tooneelspel mot zang Fioner rotten in falie of Ljeafde siket list van J Hopkema een stuk vol afwisseling en dat eerder blgspel zon kunnen worden genoemd daar het toch samenhangt van koddige gezegden en lachwekkende tooneeltjes Moraal zit niet in het stuk of het moest deze zgn twee honden vechten om een been enz Heel aardig word hot stuk ten tooneele gebracht De opvatting der rollen was eeue goede en zo zaten er goed in Voor de grimo zorgde weer do hoer Van Zntphen terwgl de hoor Posthumus uit Oudewator het muzikale gedeelte van den avond had op zich genomen Het bestuur der voreeniging dient erechter rekening mede te houden dat zeipeolt op een zeer klein tooneel Zoo b v in het lo en 2e bedryt waar een boerderij wordt voorgesteld zoo die reilt en zeilt slechs het vee ontbrak er aan stond het tooneeltjevéél to vol en hadden do spelers zeer weinig to weinig ruimte zjch te bewegen Do hospes dit is reeds vaker ook door andere veroenigingen geopperd zal het tooneel dianen te Torgrooten want waarlgk het tegenwoordige is wat al te primitief ook wat decora tiet enz betreft Na afloop van bet toonoelstuk word er gedasat waarbij do ipteiaal Fiinohe dani Bko so trge do voorrang had Ouder gezellige kont en onder het zingen van menig lied zooals dat by do Friescho voreenigingen gewoonte is bleef men nog een wyie byeon Wellicht bebbon eenigen onzer lozers Woensdag in de stad zien rondloopen een Zeeuwsch meisje dat in onze gemeente vertoefde om hier in Reunie gisteren als spreekster op te treden Ja workelgk gisterenavond trad zg hier in genoemde zaal in haar Zeeuwsch costnum dat steeds zoo aantrekkelgk staat op echter voor een klein gehoor Dat zy toch als vrouw den moed heeft voor het publiek op te treden moet bowondoring wokken moet voortspruiten uit een diepgewortelde overtuiging En zon men zoo iemand niet eens willen aanhooren F Ook do Middelbnrgscho Courant zegt Dat Neeltje Lokerse hier zal optreden wil wat meer zeggen dan wanneer we bgv schryven dat de heer X of Z als spreker optrad Want men bedenke eens wat het beteekeat voor een viouw zonder bgzondero opleiding zonder kennis van vereenigingsleven zouder vergaderingservaring om hier oen zaal te huren en aan te kondigen dat ze zal spreken over do positie van de ongetrouwde moeder Zoo heeft ze in Den Haag gedaan zoo deed ze ook hier 0m zoo iots te durven daarvoor is een wil noodig dio wortelt in zoo n vaste overtuiging van bet bestaande onrecht in zulk een diep gevoel voor het Igdon der slachtoffers dat by door een storm van bezwaren niet kan worden losgerukt en vernietigd Van zoo n vrouw kan groote kracht ten goede uitgaan te meer als zg de gave van de welsprekendheid heett zooals hier in zekeren zin het geval is waarschynigk juist door dat diepe gevoel Uit hetgeen ze vertelde bleek dat ze iemand is die veel beeft ondervonden nog veel meer beeft gezien en dat ze daarover veel heeft nagedacht 0ver het treurige lot van ongehuwde moeder heett men steeds hoeren spreken door anderen Nu hoorde men iemand die zelf weet wat het beteekent en die op tal van dingen een nieuwen kijk gaf Men vergat al heel gauw het ongewone van den aanblik een Zeeuwscbe boerin in den katheder te zien staan want in weerwil van haar lang verblgt elders draagt ze nog steeds die dracht maar Wat men geen oogenblik vergat was het feit dat er daar een vrouw sprak over haar lotgenooten Neeltje Lokerse beeft voel ondervonden zij was oen vrouw die het aan haar begane onrecht niet kon verkroppen een feit waarom ze op eon goed oogenblik een revolver nam en die richtte op d n man die haar leven had bedorven Te Zevenhuizen is door het bestuur der yselnb Zevenhuizen langs do buizen der ingezetenen een collecte gehouden ten behoeve der door watersnood geteistordo bewoners van Zeeland De opbrengst ad t 175 zal aan het provinciaal watorsnood oomité worden afgedragen BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 26 TAN L K H K Staatgleeningen PoKTüBAi Oblig 3e Serie tr 060 B 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAHD Iwang Dombr Obligatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 24V Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 4 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wostlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOOV Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Schaops Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank t 96 Pandb Batantsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvjegUtningen Italië Oblig ZuidItaliaanschoSpw My A 867 Dnenm Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 Premieleeninqen btLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepmart MaaUcltappijen Aand Holland Guit Stv Mg 35 De Nouveauté s IN Mantels Kindermaotels Costumes Blousen Hokken Japonsloffen zgn io groeten voorraad tot de meest concurreorendo pryzen gearriveerd Aanbevelend j v tJ s rcA Af Afr Fis £ ff fy Jiin Pedikbeurt bl de Remonstrantsohe Qereformeerde Qemeente alhier Zondag 16 April s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT AOVi RTKI TlKN EEmDEFOTTAnnEE eii w ir lt ïor olu op t llHltK te letten mr HST Masizun vak VI IIAVENSWAAY Z9NEN OORINCHEK Deze THEEËN worden affeleïerd in verzegelde pakjes van tjij imet vermelding van Nommer ec Prgs voorzien van uevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de mivoerio van geëerde orders aanbevelende 1 O BIJL voorheen J BREEBAART Lz De Opiumêchutver Rgk aan decor mot prachtvolle droombeelden 18 atd De barbier van Grande Opéra Comique totaal gekleurd in 46 afdeel Esmeralda 15 afdoelingon naar de roman von Victor Hugo in 22 afdeolmgen Leer om leer in het Kapollenland Fantastische ddistornis Totaal gekleurd b atdoolingon Jeanne de dochter vanden Jachtopxiener Eene schets uit het levsn 10 I Onnavolg baar ign thans door nieuw gevonden toepassingen onze In alleverf geêchuaerde fortreilen feluture Hogaert Zjj geven kracht en diepte die naaiakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatisa voor de eckle te ontvangen QeïU Prgscourant met eon aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOQAEBI Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen t bezichtigen zgn Tarkrggbaar in flesschen 50 cti 7S et n f 1 SS by H H Apothekers on Drogist Let op het merk ANKBBl T AD RICHTER Co Rotterdam T Gouda by C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven I89 Pirina C LOÏÏRENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJKHAIVDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onio Bordeaux Vlu de Saiiios De Schipbreukelingen in volle zee Zeer spannend 10 afdeolingen De twee verlaten Weeten in Kerttnacht 10 afdeel Een boertje voor het eernt in tie atad Parije Het grootst lachsuccos vanden tegenwoordigen tyd De twee Jeugdige Pagebonden groot lachsuccoa Een leuk avontuur aan het douanekantoor of de bedrogen schildwacht