Goudsche Courant, maandag 16 april 1906

No 10004 Het Speciaalhuis in Heeren en Kinderkleeding woor alle standen GEBR BERVOETS Rotterdam M He renstraat biedt de grootst mogelijke sorteering In Heeren Colbert en Jaquette Costumes Kinderkleeding Heeren Mode Artikelen Hoeden en Petten Vraagt onze speciale Frijs Catalogus met stadsgezicMen Maandag 10 en Dinsdag 17 April 1006 45ste Jaargang wwmB mÊÊ mmmmmmmmmmmÊmm ftOüDSCHE COURANT fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooB Na at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui de midd relet u o 8 t üe Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E K worden aangenomen door het Adverleutie Bureau van A BlUi kMAAj ZOON Vllld en Gevogelte Van af lieden en verder dagelijks veracb verkriigbanr Braadkuiken Soepkippen Dniven Puularden Kapoenen gemeste EendTogela Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesck enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklaar schoongemaakt ranco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTBLINO Poelier OoBterstraat 18 HOTTKRDAH Telephoon Interc No 2031 Het licht der toekomst is de Eleclrodinelainp Brandt sneeuwwit geheel matig is zeer aangenaam voor de oogeo en zeer zuinig in één woord een Hehi xoo mux lch nM beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op ieder gatornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en ia te beiichtigea in bet VÏKLICHÏINGSMAOAZIJN ÖE AVOIIDSTEK DUBBELE BUURT B IS Telfci 117 Aanbevelend M M V LOOiN tttiltter Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao OEÏ ABRICEERD nt de SJDste uilgewblslo iluursle CacaolHianei Deze Cacao is bg inkoop wel iets hooger iu prijs doek in werkelijkheid de voordeeligtte daar men van deze NOV i CACAOin het gebruik eene veel kleinere hoeveelheld bebuoft dun van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS 1 1 80 1 0 M 1 0 0 Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOOKDEELINÖ van het Mikroskopiach en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 ÜC Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemukkeiyke oplo baarhoid de kgzonder fijne geuren smaak maken ze bovendien tot een eerste kluiso product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH crkrij9baar bij T CliKBAS alhier S l oiu h MylBrtt m Biakk lykit yovtamUdtl voor Hmta h vooral dames en KlnderflOkoanwirkIs de Apprctuar T a C Mllter 4 O r Btrlln Btdtli Str 14 JVtoo to i pcé JfüiLV op naam in Pabriekamark Vtrkrvibaar y Hmtm Wlitki M i la MMrark laHraterM aiwV n n au Q aaraal 0 nt km rtNiaaa AraNa Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Goedgekeurd biJ Kon Besluit van 30 Juni 1897 Staatsblad No 169 Voor de verkiezing in District III op WOENSDAG 18 APRIL a 8 woidt den Kiezers met den nieesten aandrang aanbevolen de Heer A H TEEPB Hei Batmir Dr H IJSSEL DE SCHEPPEE Voert H A C BRINKMAN B HERMAN Fz Viu VoortitUr 3 VERGEER C J C HOOGENDIJK Ie Siiutaru O A VAN DER WANT H E VAN DER ROER 2 Simlaris J VAN DER JAGT C VAN VEEN Az FmningnuuUr Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 5 uur acmalogeeii Poedervorm is het eeni ste helpend middel tegen nioeilar moede Bteekmucht Menuiemuiakte Hoofdpilueu Htapelootheld Oumaehtem Fermagerlng en fermtuOertHg der UehaatatkraehteH aeinatogeen in Pocdervorm worden opgelost UAEMATOOEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrlkanlen U N v SGHAIK Co Deo Haag Verkrijgbaar by Firma WOLFf ét Co Weathaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Véental Gmda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerk ad IJêeel k tl VAN ZE88KN iSchoo hoven B v WIJK P W v EDE Ihdewater A SCHEER BaaitrecU K VAN DEB HEIJDEN Reeuank P v d SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN t d HEIJDEN Waddingiveen P A db GROOT A UI JONOH Oadeuaier J P KASTELEIN PcUbroekerdam D BIKKER Benechop ADVEETENTOlN in aUe Couranten WAARSCHUWING Laat U niet misleidea door Abdij Siroop Het kloneter Sanota Paulo Abdij bestaat niet du Stroop van geenerlet waarde ONTVANGEN alle soorten SCHOENWEEE voor het a s Seizoen Ismeüe een ruime sorleering voor bel AANNEMKN in liet Ndoi d Brabaulscli Scboencn en Laarzenmagazljn KLKIWEG E 30 tegenover de Kloiwegstaeg Aanbevelend SMITS Alle repdratiSn es aangemeteD werk Wie iöjker zijn a d SDht Eikel CaCM t ontraiigen teMii H C U m Btitla pr zlb iiifaigan ki ien el g amea oadar dw omu d iiitrindara Dr Bflohaell nrravdigt Of i beste maobiiiea in M wenMt made ttabblissemtat van Qate 8MK WWOk I Keulen altOw Stkel ealsao t In vierkanten boaan n DaH EiM Cicoa ia met melk pkoakt tut aanf aae gaande Irank voor é gtiykacli gebruik een i 1 tkialifili th t peadar voor een kop Oboorfata Ah genaeakracMge diank bQ t ral na dkrrhae aleuèts mat water t grimlkn Tarkr baar by i Tontinanut H 1 Apotbeksra ans p VtKa UU f 1 80 v Q neraalT itegaairoatdi tatf Jleém Julius lattenkMI imnterdant Ealvcatiaat US DE OOEDKOOP3TE I DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE M O D E II1 AWE 1 z beslist die der Firma WELDON XIIB LADIES JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THB ILL DBESSMAKBIl met een gratis geknipt patroon TUB BAZAAR OI CHILD BBS S rAsaioys Kindermodes met vele gratia geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer AUe met koatel Holi BIJvoeg el Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooraitbetaling van 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag oada Druk tu A BBINKUAN k Z Wegens het Paaschfeest verschijnt de tloudsche Couiant Maandag niet Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Een gew ichtig e strijd Wederom is ile dag nabij de lag dat een groirt deel van Gouda s burgerij geroepen zal zijn door haar keuze een man aan te wijzen die met zijn mede Raartbleden do belangen an alle Goiidenaren zal hebben te behartigen Zonder uitzondering aller belangen groote en kleine Aan het hoofd van dit artikel wordt gesproken van een geuiichtige strijd Op ons rust op dit oogcnblik de aangename taak nogmaals op t gewiclit van den aanstaanden strijd te wijzen Wel vleien we ons met de gedachte dat bij velen bij de meesten dat geicicht lielder bewust is tloch zij het misschien niet direct modig overbadiy kan liet iocli in geen geval zijn nogmaaih te zeggen waarom de aanstaande strijd de stembusstrijd op WOENSDAG 18 APUIL in t bijzonder van groot belang is Wc weten allen dat de opengevallen plaats in onzen Raad die is welke door den heer Noothoven van Goor zooveel jaren met zooveel ijver met zooveel uitcrt te plichtsbetrachting met zooveel humaniteit met zooveel opoffering op allerlei gebied is vervuld Hij onze Wethouder van Onderwijs heeft een plaats opengelaten die niet gemakkelijk te vervullen zal zijn En nu komen we met een zeer nuchtere vraag n l deze Zouden we nu in de plaats van den overleden heer Noothoven van Goor er ook maar een ondeelbaar oogcnblik van een seconde aan kunnen denken den heer Jongenburger op den opengekomen zetel te doen plaats nemen Zouden we nu niet met hand en tand strijden om den heer Jongenburger ondanks alle zijn goede hoedanigheden dat ze vele mogen zijn FEVÊLLETODl Het Dagboek van den Inspecteur 36 Zij liad ten teer zeer begaafd en geestig voorkomen en had klaarblijkeldk het voorreolit gehad de beste opvoeding te ontvangen welke de moderne Amerikaansche beschaving geven kon Zij had bruin haar en eene zuiver blanke huid hare oogen waren groot en hadden eene ietwat gebiedende uitdrukking en de overige deelen van het gelaat ofschoon niet volkomen regelmatig waren fljn en vormden een schoon geheel Hare figuur was goed geproportioneerd en openbaarde in hare houding eene zekere maagdelijke waardigheid welke haar van de groote menigte der jonge meisjes onderscheidde zij was bezadigd an niet spraakzaam ofschoon wanneer zj iets zeide dat getuigde vaneen goed htlder denkend verstand Zjj stond op een boogaren trap van veralandelijko ontwikkeling dan de overige leden der familie er waren werkelijk nog eenige sporen van het leven op het laud in de oadelul overgebleven die in hanne iigd niet het voorrecht van de opvoeding te beletten ook dezen keer het lang en blijkbaar zoo vurig begeerde plaatsje in den kring onzer vroede vaderen in te nemen Neen wc kunnen er niet aan denken geen oogcnblik den zetel van een zoo algemeen bemind liberaal raadslid over te laten aan een vertegenwoordiger van de anti revolutionnaire partij We zullen we moeten dat we t allen goed beseffen we moeten strijden uit al onze macht met alle beschikbare kracht strijden daarvoor dat de heer Jongenburger verre van den Raad blijft Overal hem een plaats gegund hier slechts hem den toegang betwist JW Üaats die vacant kwam door liet n erlies van den man die bij tegenstaiiArs en partijgeiiooten steeds met eere genoemd werd van hem wien lof verdienden lof werd toegezwaaid uit alle kampen de plaats van dien groeten burger moet vervuld worden door een liberaal die wo mogen het veronderstellen zal handelen zoo goed hij dit kan in den geest van zijn groeten voorganger En wie is nu de candidaat der liberalen Op wien vestigen we thans met gerustheid het oog Wie is de tegencandidaat van den heer Jongenburger Gij allen kent hem lezers kiezers in district UI t Is de heer A H TEEPE De heer TEEPE is voor onze Goudsche kiezers geen onbekende We herinneren nog even de heer Jongenburger viel in 1905 na periodieke aftreding tegen den heer van der Ree en in district I bedankte het grootste deel van de kiezers er voor de reeds meermalen aangeboden candidaat te slikken De heer TEEPE heeft dus niet zoo n druk verleden achter zich als de heer Jongenburger Hij heeft geen twee maal reeds de eer gehad voorgedragen te worden aan de Goudsche kiezers En die eer bij herhaling wenschen we nu den Heer TEEPE te besparen We wenschen den heer TEEPE een zetel te doen innemen bij de eerste candidaatstelling En waarom In de eerste plaats zooals boven reeds gezegd is omdat de heer TEEPE is een liberaal die ook als liberaal zal optreden in onzen Raad en hij alleen als zoodanig en beschaving hadden gehad welke zjj in staat waren aan hunne kindereu te geven Mrs Vanderblick was vroom en tamelijk eenvondig de onde heer was een krachtig en bekwaam maar scherp en barsch man gelgk dat dikwgls het geval is bij menschen die er zichzelven bovenop hebben moeten werken Allen zoowel ouden als jongen waren zeer vriendelijk voor hun aanzienIpen gast Fedoïsky van zj n kant stelde onraidde Igk belang in Sallie Hy had Amerikaansche meisjes in Karopa gezien maar die waren toevallig aiet van de beste soort geweekt zÜ waren overmoedig praatziek en opzienbarend eerder dan ongedwongen ingetogen en geestig Aan tafel zat hij naast deze jonge dame en richtte tot haar de meeste van zijn opmerkingen welke niet louter conventioneel en beleefd waren Hare vragen waren scherpzinnig en nitlokkend en hare antwoorden op zijne eigene vragen rond en bevredigend Zy schenen er uit te halen wat wederkeerig in ieder van hen bet beste was Hondt gij meer van volkaregeering dan van alleenheerschappij f Wie doet dat niet behalve de alleenheerschersP antwoordde bij Maar gif moet er eene reden To r hebbenWelkt dief t meest zijn voorganger zal nabij kunnen komen in liet streven naar bevordering van aller belangen Ten tweede omdat het ons nog steeds niet goed voorkomt t Antirevolutionnaire + Roomschkatho lieke element in den Raad weer te versterken Vervolgens en dit speciaal aan U kiezers van het derde district die voor een deel in een afgelegen deel van de stad woont omdat de heer A H TEEPE een voorstander ia van verbetering van de verbinding van de stadsgedeelten met name het gedeelte dat door den Turfsingel van de stad is gescheiden en waar een pont wel gratis verbindt maar waar nog betere verbinding wenschelijk kan zijn althans kan worden t Gedeelte Turfsingel Korte Akkeren om t maar eens bij den ouden naam te noemen is te volkrijk dan dat t niet aanspraak zou mogen maken op een verbinding zonder cenige belemmering zonder cenig oponthoud hoc dan ook Op U kiezers van t gedeelte Korte Iedereen moest de hand hebben in het maken en toepassen der wetten naar welke gij geregeerd wordt zeide de graaf Dat hebben zjj hier niet De constitutie zegt dat zij mogen maar ziJ doen het niet Uit iedere tien man zal één meer gezag en bekwaamheid hebben dan de anderen en onder tien van dezen is de één sterker dan de anderen en zoo voorts De ondergeschikten stemmen zooals de leiders hun zeggen de leiders handelen in bun eigen belang zóó worden onze wetten gemaakt Enkele menschen doen werkelijk alles en ofschoon zj over het algemeen bekwaam z jn zijn zij niet allen goed zjj begeeren geld en macht en zü verschaHen zich die ten koste van het volk Heeft dat i iet veel overeenkomst met hetgeen er onder eene alleenheerschappij plaats grijpt f En de alleen heerschappij heeft één voordeel dat zü nameiyk niet voorgeeft te zijn wat zö niet is gelijk onze volksregeering Maar gjj znit toch niet ontkennen dat gjj eene vrje pers hebt welke het volk moet vertegenwoordigen omdat haar bestaan er van afhangtP Zoo gij gelooft wat de couranten van elkander zeggen dan zijn ze alle valsch omgekocht en blind Ons volk is onverschillig en op zijn gemak gesteld en stelt zich tevreden met het beste dat iH krQgen kan Ik kerheid dat de heer TEEPE dié reeds zooveel jaren hier woonachtfg is in dit opzicht niet onder zal behoeven te doen voor den heer Jongenburger ï n nu nog een kort woord Wij houden er niet van iemand telenr te stellen maar nu in dit opzicht ons tens anders getoond Trachten we n allen de Antirevolutionnaire en Kt tbolieke Bondgenooten te leur te stellen doar onze stem uit te brengen op den Heer TEEPE We moeten dit niet doen om een teleurstelling te bezorgen neenl We moeten dit du fj ofl r dat we ervan overtuigd zyn dat den Heer TEEPE zullen vinden in een liberaal Raadslid moeten kunnen vinden Omdat we den Heer TEEPE werkelijk geschikt achten meer dan dei heer Jongenbnrger om de opvolger te zijn van een groot voorganger De Nieuwe Courant van Vrijdag 6 April scheef natuurlijk t vallen van den heer Jongenburger van een vorige verkiezing waar hij candidaat was ook in district III weer op een dertig tal Roomsche ontstemde nogal kiezers De Nieuwe Courant Iaat in het midden of er van Katholieke zyde j eden tot ontstemming was Wij 3ok Nn iemand moet de schuld hebben Vroeger waren het de zwervende kiezcFS nu de ontstemde later misschien weer wat anders Wij geven geen partij een pluimpje In de Nieuwe Courant krijgt de Katholieke partij er een van de Anti revolutionnairen n l een eeresaluut aan de R K Kiesvereeniging die moet uitgesproken hebben waar en wanneer weet ik niet dat de heer Jongenburger weer in den Raad moet Wij geven een ander advies Hij moet hij mag er niet in Ieder der ontstemde R K kiezers zegt do N C zal er van overtuigd wezen dat de ruil de heer van der Ree voor den heer Jongenburger niet de beste is geweest Nu dat staat nog te bezien kiezers van district III gij allen komt op Bij de verkiezing il district I kwam de heer Jongenburger Jechts 13 stemmen te kort een blijk zegt de N C dat gezien deze kleine minderheid in een overwegend liberaal geloof niet dat wij veel waardigheid ol geweten ol vortronwen in belangalooze dengd bezitten En ik hond het er voor dat de conranten er toe medewerken dat dat allei onder ons nog minder Is Maar gjj wU daarmee toch zeker niette kennen geven Miis Vanderblick dat gij eene alleenheerschappij verkiest boven eene volkaregeering riep Fedoviky verbaasd nit Mijne voorkenr kan geen verschil maken De eene moet der waarlieid nader bjj komen dan de andere Ik zon alleen gaarne willen weten welke het meest in overeenstemming is met de menscheiyke natnur want dat is het eenige dat ten slotte moet zegevieren De menschen zullen nooit allen gelgk zyn in verstand en geestkracht en zy die het meeste verstand en geestkracht bezittep moeten de anderen regceren Zg kunnen het niet helpen dat zy het doen en de anderen kannen het niet helpen dat zy hnn gehoorzamen Maar neem een practisch voorbeeld De Amerikanen zgn het verlichtste volk der wereld en de Enssen zfn het meest barbaarsche Verlichting Is niet noodwendig deogd evenmin als licht onTermüdelgk warmts geelt Wordt vervolgd