Goudsche Courant, woensdag 18 april 1906

Woensdag 18 April 1906 45ste Jaargang No 10005 fiocDSCHE mum ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken N Telefoon K M ADYEUTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd S ë © s o relelo II u H3 De Uitgave dezer oiirant geschiedt dagelijlcs met uitzondering an Zon en Feestd igen De jirijs per drie maanden is 1 2 5 Iranco jjer jmsf 1 70 Afzonderlijke Nommers V I I F CENTEN s s te Gouda van in zeer goeden staat verkeerenje Inboedelgoederen waaronder diverse fraaie Salon en andera Ameublementen van noten eiken en inabouiuliout Spiegels Kaslen Bnreaux Smyrnascbe en Deventer ïapüten Ledikanten Beddegoed Gaskronon en oovooits alkorabtig meerendeels uit de nalatenscbnji van den Heer G C Füktuu i UuooaLüEVKU in leven Notaris te Gouda op DINSDAG 17 en WOENSDAG 18 APRIL 1906 telkens aanvangende h morgens 9 uur aan bet Sterfbuis B 11 3 aan de Weblbavcn te Gouda ten overstaan van den Notaris A J ÜE SIOOIJ te Lekkerkerk Bezichtiging van 10 l n 2 5 uur op Vrijdag 13 en Zaterdag U April tegen be laling van 10 cents cp Vrijdag en 25 cent9 op Zaterdag Catalogi 4 10 cents verkrijgbaar na 8 April te kantoren van Mr SCHIM VAN DER LOEFï Advocaat te Goodn Mr VAN AALÏEN Advocaat Ie RotterdanI on genoemden Notaris Ie Lekkcrkerk en bg i bezicbtiging Eobte Oade Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz UI Cf têtM n tmUrni Cognac Vieux f 1 $0 per Liter f 1 25 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend FirmaHerman Zoon DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTElD DOCN BIJ TERUGGAAF VERC0ED A LITER A 15 CT INATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bij U U BELONJE Jr Gouda Gouda Drnk van A BRIMKUAN i Zt r i y TAPIJTEN eu LUOPËBS Karpetten iOi dijnstofi eii rafelkleeden Linoleum Vloerzeil en Inlaid Linoleum Afgepaste Vitrage Gordijnen Crème en l aiifa§ierraiije Aladras cii Art iliiëllii Tecco Saliil ra Lincrustra Walton en gewone Behangselpapieren enz in de nieu wste dessins voorradig W F werkzaamheden worden onder eig en toezicht uilgfevoerd WK Aanbevelend G we c Firma B DE JONG A F MARTENS C tiouda Kleiweg E 94 berielileii de Oil TVAIVGI§IT der MICUl¥i§TE VOORJAARS en ZÖMERMANTELS Costumes eii Costuumrokkeii GItOOTE HEUZK lil SL3 A es oxi IEiZl3 xd ex blo u 3®@i Tevens in voorraad een prachtige collectie JAPONSTOFFBN va af de goedkoopste tol de fijüste soorten ArGEPASTE VITRAGE OVERGORDIJKEN l i IN DIVERSE fiWALlTEITBN Karpetten en Vloerzeil in groote keuze Van alle goederen worden gaarne stalen ter bezichtiging gezonden Oe Prijzen zijn beneden aUe eouenrrentle IDe Eclite KINADEUPPELS van Dr DE VRIJ met novensstasDd fabrieksmerk zgo overal verkrijgbaar ii 1 0 ÏS Ook recblstreeks en Jranco van de fabriek tegen inzending van postw k 10 76 Cbeioiselie Fabriek van H N lNNhVG den llaag n aaat overal NASNlNQ a MIWIISTAAL A f LUS p Uterfltsch Far I Uteiflesch f 0 70 llmraTiM FaUe Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKli KMAN ZOON Voor de stemming op heden bevelen wij ten zeerste aan de Heer A H TEEPE BuiteDlaBdscb Overzicht Door het Dezelfde maatregelen zullen genomen worden in de provincie zoo de werkstaking ïich mocht uitbreiden Den chefs der bijkantoren is telegrafisch gelast eiken werkstaker terstond te vervangen In Tivoli honden de stakers opgewonden vergaderingen In die van Donderdagavond was ook een deputatie van de arsenaalwerkers van Tottlon versebenen Dit toont van welke zgde de stakers hulp verwachten voor bun oogenscbijnlijk zoo onbezonnen beweging In een vergadering Donderdagavond gebonden door de sons agents dor Paryscbe post werden vooral de mininisters Clemenceau en Bartbon hevig aangevallen De secretaris dar vakvereeniging zeide Wü moeten weerstand bieden indien wij overwinnen willen over den Staats patroon dat zal bopen wij het voorspel z n van de sociale omwenteling Een motie werd aangenomen waarin de bedreiging met ontslag werd afgeslagen als zijnde een poging tot bangmaking waarvoor men niet terngscbrikte De ons agenti te Lyon hebben besloten het werk te staken Tot de ontslagen beambten bebooren de leden van bet bestuur dor vakvereeniging en de voornaamste leiders Minister Bartbon beeft een deputatie ontvangen van de algemeene vereeniging van onaagents die een andere is dan het syndicaat of de vakvereeniging Zg kwam de lankmoedigheid ran de minister inroepen voor de kameraden die zich badden laten overhalen tot staken De minister antwoordde dat hij geen verzet tegen de tucht kan dulden overigens beloofde by de wen FEVILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur Maar wiJ moeten verlicht worden en is deugd iets meer dan verlicht eigenbelang Ik ben van oordeel dat het iets geheel udera is Meent gij dan dat dengd van meer belang is dan verlichting Ja leide zij ik geloof dat verlichting welke zich niet openbaart in dengd hetbelit niet waard is en ook geen stand zal houden Behandel jelai beiden bovennatnnrlgke staatkunde vroeg Fred thans Je moet niet naar haar luisteren Fedovsky Zij is eene anarchiste en enthnsiaste van de ergste soort en staat voor niets Sallie glimlachte bedaard om den nitval Tan haar broeder en zeide niets Fedovsky wai te leer met het geaprek ingenomen om er iets conventioneels tegen in te brengen Mrs Vanderblick herinnerde dat de thee in het salon zoa gediend worden stond op en verliet de kamer gevolgd door Sallie Nadat $ Tnti kk a wun Isfan de heeren we schen der deputatie welwillend te overwegen Van de gobenrtenissen op den Vesuvius is reeds zeer veel vermeld maar wat is er in den vulkaan geschied Daarover maken de geleerden verschillende veronderstellingen Prof Merealli is de volgende meening toegedaan De vulkanische schoorsteen moet verstopt zön door de instorting van den krater en het it daarom mogelgk dat de vulkaan Benige jaren tenminste een jaar lang zwggt terwijl hg evenwel fijn zand en asch blieft uitwerpen Merkwaardig is de kleurverandering der asch van zwart is deze helder geel geworden en op bet oogenblik ia ziJ rood zoodat Napels en bet omliggende land in een scbnilakon mantel gehuld liggen Na de vulkanische verschijnselen sterk verminderd zgn kan men de ontzettende verwoesting zien die werd aangericht In da dorpen op de hellingen telt men de ingestorte huizen bij honderden de akkers en wijnbergen zijn in een woesterng herschapen waar geen plant meer te zien is Te Napel zgn op bevel van den kardin ial de processien gestaakt daar zij den angst slechts vermeerderden Rome die reeds vol tonristen is kan de duizenden vluchtelingen uit Napels en de geteisterde plaatsen niet herbergen Donderdagavond viel te Napels opnieuw een dichte aschregen Asch valt thans tot in Apnlië en op Sicilië De tram rgdt thans weder tot Ottajano De ministers hebben zich daarheen begeven en hebben middelen van onderstand doen uitdeden onder de bevolking Te Somma Vesuviana gaven zij laat tot bet afbreken van den klokketoren die op vallen stond De hertog en de hertogin van Aosla hebben 25 000 lire gegeven voor de noodigdenden Uit de puinhoopen der kerk van San Giuseppe zgn tot dnsver 105 lijken te voorschijn gebracht De Goede Vrijdag bracht naar de Times het uitdrukt de blijde boodschap dat de groote bedreiging van den vrede in de Chriatenwereld voor goed geèindigd is Want in de Fransche kamer heeft minister Bourgeois met overtuiging oen lofrede gehoaden op de conferentie van Algeciras een lofrede die niet kon nalaten indruk te maken op de Fransche afgevaardigden door den helderen kalmen en volkomen vredelievsnden toon en door de eerlijke verklaring der zitten en staken eene sigaar op TnsBchen twee haakjes vader zeide Fred de graaf wenscht bier een middel van bestaan te hebbon Kunt gij er hem aan helpen Fred vertelde me dat gij er over denkt Amerikaansch burger te worden zeide de oude heer Ia dat inderdaad uw voornemen air Ik kwam hier met het plan Amerika tot mijn vaderland te maken antwoordde de graaf Ik keer nimmer meer naar Rusland terug en geene andere plaats trekt me aan En gij wenscht deel te nemen aan het leven en den handel van New York Welnu ik kan niet anders zeggen dan dat gij een zeer goed ding doet Ik ben bankier en ik stel natuurlijk vertrouwen in het bankwezen Indien gij uw geld in die zaken wenscht te beleggen znlt gij ondervinden dat het even voordeelig is als iets andera dat dezelfde zekerheid geeft Ik dacht niet aan bet beleggen van gelden Ik heb weinig of niets te beleggen Ik zon gaarne bet bankiersbedrijt leeren door op de gewone manier te beginnen en van trap tot trap op te klimmen Zooals ik gisteren tot uw zoon zeide ik wenach letterlek mgn kost te verdienen 0m kort t gun y A i bet komt hierop dat de conferentie volkomen geslaagd was en niet alleen voldoening geven moest aan Dnitsehland en Frankrgk maar aan alle mogendheden die er aan hadden deelgenomen Bourgeois kon en terecht hulde brengen aan de wijze waarop Frankrijk gesteand was door zgn beide bondgenooten Engeland en Rusland aan de wgze waarop Oostenrgk Italië en de Vereecigde Staten gepoogd hadden gelukkige formules voor de verzoening aan de hand te doen En bij eindigde mot de verklaring dat alle mogendheden door de wgze waarop zg tot overeenstemming gekomen zijn bliik hebben gegeven van hare geneigdheid om bijzondere meeningen ondergeschikt te maken aan de noodzakelijkheid van een algemeene overeenstemming om aan de wereld rust te verzekeren en het vertrouwen te geven dat een normale toestand der internationale betrekkingen met zich brengt Na een kort debat werden de verklaringen van den minister goedgekeurd en de gevraagde credieten eenstemmig toegestaan De bijeenkomst der Fransche Kamer heeft Donderdag nog tot een belangrijk besluit gevoerd Naar aanleiding van de staking der brievenbestellers in Pargs hield de heer Sembat een interpellatie waarin hü aandrong op het techt dier brievenbestellers om een syndicaat te vormen De minister Barthou daarentegen verklaarde bet syndicaat der brievenbestellers niet te zullen steunen Hjj dreigde alle stakende brievenbestellers te zullen ontslaan en sprak er van zijn ontslag te zullen nemen zoo de Kamer het voorstel Sembat zou aannemen De uiterste linkerzijde der Kamer die zoo herhaaldelijk heeft aangedrongen op het recht der ambtenaren om syndicaten te vormen trad ditmaal maar flauw ter verdediging op De prioriteit der motie Sembat werd verworpen met 405 stemmen tegen 82 En een motie van vertrouwen door Deville voorgesteld en door Barthou aanvaard werd met 412 tegen 7G stemmen aangenomen Een toevoeging waarin de welwillendheid der regeering werd ingeroepen voor do ambtenaren die tot inkeer komen werd aangenomen met 466 tegen 86 stemmen En de geheele motie werd zonder stemming goedgekeurd Indien de Kimer niet voor de verkiezingscampagne stond zou er wellicht meer over het geval gesproken en feller gestreden zijn neer dat de graaf een enthusiast is bracht Fred in het midden en hü moet zgn stokpaardje op zijne eigene manier rilden Nu kunnen we hem een handje helpen Wel wat dat betreft ik houd me overtuigd dat we eene plaats voor hem zullen vinden of maken antwoordde Mr Vanderblick met een Aanwen glimlach Wg hadden er over gedacht binnenkort eene nieuwe afdeeling aan onze zaken toe te voegen en dat zon gelegenheid geven Ik denk evenwel dat er geen baast biJ is GiJ znlt n een weinig wenscben te gewennen aan onze Amerikaansche gewoonten kennis te maken met eenige mannen van de Benra en zoo voorts En ik vermoed dat gij het de eerstvolgende weken of maanden drnk zult hebben met nitgaan Tegen t jd en wijle dat gij gereed zult zgn voor ons dnrf ik zeggen dat wij gereed zullen zgn voor n En wellicht mlt gij geen spgt gevoelen dat n de gelegenheid is geschonken geworden om nogmaafljk over de zaak na te denken sir Een mensWrerandert somtijds van gedachten zooals jmweet FedovaKy bedankte zgn gastheer en sprak niet meer over het onderwerp Do toestand beloofde juist zooveel als men had knnnen verwachten en overhaatting kon tengevolge hebben dat de goede gelegenheid geheel Terloren ging Overigeni w i hy volkomen Maiitti Gorki laat het te New York waar hij op dit oogenblik vertoeft leelgk liggen Hij is uit zgn hotel uitgewezen omdat hij daar met zijn minnares een Rnssisch tooneelspeelster die hg voor zijn vrouw liet doorgaan intrek had genomen Het feestmaal dat hem zou aangeboden worden gaat niet door Mark Twain John Mitchell de leider van de mijnwerkers en anderen hebben hem om zijn zonderlinge manieren openlijk verloochend O n moet gebleken zgn dat de kampioen voor bet arme Rusland eiken dag een wijnrekening van 300 gulden maakte In den Parijsche Senaat hadden Zaterdag de debatten plaats over do Fransche begrooting De besluiten van de commisaie voor de financiën werden aangenomen de geheele gewgzigde begrooting werd toen aangenomen en de zitting verdaagd In de Kamer diende minister Foincaré de begrooting weder in nadat zo uit den Senaat was teruggekomen De zitting werd geschorst Te 6 nnr werd de vergadering heropend de conclusie van het rapport vandebegrootingscomraissie strekte tot aunnomiog der wijzigingen door den Senaat aangebracht de geheele gewijzigde begrooting werd daarna aangenomen met 453 ttemmon tegen 35 Later telegram De zitting van den Senaat werd hervat te 7 sur Minister Polocare diende opnienw de bsgrootiogswet in die in haar gebeel werd aangenomen met twee wijziging n in den tekst Daarna werd de vergadering geschorst tot 10 uur Verspreide Berichten FaiNKRlJK Abbé Lemiro zal in de Kamer den minister vragen maatregelen te nemen om te voorkomen dat in de mijnen door kinderen 9 10 en 11 nren gewerkt wordt De politie te Parijs heeft aanplakbiljetten afgescheurd waaiop stond dat de kerken in verband met de weigering van den paus de vereenigingen voor den eeredienst te erkennen op 9 December gesloten zenden worden Hel is natnnriijk een verkiezingsmanoenvre In de kerk van Montigny an Qotelle te Lans is een bom gesprongen Er ia alleen stoffelijke echade aangericht DuiTacHLiüD Te HUnze bij Rubrort is een aardbeving die drie seconden aanhield waargenomen bereid naar het salon te verhuizen ten einde nog wat met Sallie te keuvelen Zg was de eenige vrouw uitgezonderd ééne welke by ooit ontmoet had in wie hy een tamelgk en oprecht belang atelde Daitrvoor bestond geene byzondere reden er was alleen iets in haar dat innig overeenstemde met hem en dat hg naar bet scheen sedert lang te vergeefs had gezocht De gewaarwording was gelgk aan die welke een verdwaald reiziger gevoelt als bg juist op bet oogenblik dat hg tot het besluit is gekomen dat alles met hem uit is een bekend voorwerp ziet dat hem verzekert dat lig zich in de onmiddeliyke nabgheid van yne woning bevindt Het verschafte hem onder de omstandigheden waarin hg zich bevond een onmetelgk geluk want de gedachte aan een buwelgk kwam nooit in hem op en Sallie was zich allerwaarscbgnlgkst in het minste niet bewust dat er iets baitengiwoona in de zaak stak Zg was een aardig meisje dat was allee en hg was biy dat hg haar had leeren kennen Toen zg weder bg de dames kwamen bemerkte Fedovsky dat er twee of drie andere heeren binnen gekomen waren en dat een hunner naast Sallie had plaats genomen met het kennelgk doel die plaats aap niemand af te staan Wardt vtnalgJ