Goudsche Courant, woensdag 18 april 1906

Trijzinnige fiiesvereeniging GOUDA Goedgekeurd bij Kon Besluit van 30 Juni 1897 Staatsblad No 169 Donderdag 19 April 1906 No lOOOÖ 45ste Jaargang mimm oiMfr I ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Voor de verkiezing In Dl§lrlct III op WOI MStUAG 18 APRIL a § wordt den Kiezers met den mee§ten aandrang aanbevolen den Heer il tl Ijjlirlj releloi II Xo 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Telefoon No M ADVERTENTIES worden gepUatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bet Biituar Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Vomz F HERMAN Fz Via VooriÜUr C J C HOOGENDIJK t Sunlari H E VAN DER ROER 2e sêcMtarit C VAN VEEN Ai PenningmeuUr Het ISltemliureau i § geopend van 8 uur tot 5 uur Diiizencle Guldens liggen nog onafgehaald doordat bonders van premieloten hnnne loten niet geregeld nazien koopt daarom een Ijjat der geheele nitloting welke na ontvangst van 1 0 11 in postzegels ol per poatwissel van iedere soort loten lOoalB WEERBAARHEID 71 WITTE KRUIS 88 PALEIS 67 PALEIS 69 CONGO 88 MILAAN 66 ROTTERD SCHOUWBURG 94 SERVISCHE TABAKSLOTEN 88 franco wordt toegezonden door O d BEBQBN in EHecton te MiMelburg Ook radtn wg allen die loten Barletta 70 ol Bev la Masa 70 of Rotterd Scbonwbnrg 82 bezitten in hun eigen belang aan om hnnne adressen ons op te geven daar wij over deze loten teer veel belangrijks knnnen berichten Ook zien wij alle loten en waardepapieren na i f i 0 05 per stnk DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD OOCH BU TERUGGAAF VERGOED Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bjj M M BELONJE Je Gonda Het licht der toekomst is de Ëleelrodinelainp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord ee licht oo m n leh niet beter denken lean De ELECTRODINKLAMP is direct op i der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in bet VEBLICHTINGSMAGAZIJN DE AVOMDfilTBil DUBBELE BUURT B 13 ïelln 117 Aanbevelend M M V LOOlN Gasatter Zenuw en illaa flijders rordt uit overtuiging als een werkelpe hnlp ia den nood het boek I5aad g e v er aanberolen Na onUaagBt Tan adrea per briefkaart nor U i t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBIi S Boekh ZaltbommoL ÖOBda Drak van A BRINKUAN Zx 1 I f 3 50 en meer verdienste per dag Voor het breien van iHonten Sokken en andere artikelen zoeken wij nronmeltjke zoowel als manueHJke er on ii nit eiken stand onverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar Vakkennis onuoodig Ilrciiiiachiiit Maatscbapplj ol bevonierlng van huisarbeid i THOS H WHITTICK Co AMSTERDAM Keizersgracht 263 Inlichting verstrekt de lieer C A Werkbeven RUtuiglabrlkant d Heern bf Utrecht KtlNSTMllN GOUDA Vanaf Zondag 15 A pi il tot en met Woensdag 18 A pril eiken avond van S lO i uur liroote Balavoorstelliog DOOR TEWE S ELECTRO BIOSCOPE PAKISIEKNE Beslist griotste Exploitatie op Bioscopisch Igebied Speciale vertooning van gekleurde en bladstilstaande Tableaux In het bijzonder vestigen wij de aandacht van het hoog geëerde publiek op de navolgende nummers welke in ons rjjk varieerend program zullen uitmunten Vreeselijke ramp in de kolsnmïjii te Courriëres waarbij honderden menschen het leven lieten op Zaterdag 10 Maart j l Speciaal eigen opname welke alleen vertoond wordt door deze Directie 1 totaal gekleurde projectie De Kip met de Gouden Eieren in 20 afdeeiingen De Schipbreukelingen in volle tee Zeer spannend 10 afdeelingen De tteee verlaten ffeeten in Keritnacht 10 afdeel Een boertje voor het eerst in de stad Parij Het grootst lachsucces vanden tegenwoordigen tijd De twee Jeugdige Vagebonden groot lachsucces Een leuk avontuur aan het douanekantoor of de bedrogen schildwacht De Optumscliuiver Rijk aan decor met prachtvolle droombeelden 18 aid De barbier van Seville Grande Opéra Comiqne totaal gekleurd in 45 afdeel Bsmeralda 15 afdeelingen naar de roman van Victor Hugo in 22 afdeelingen Leer om leer in het Eapellenland Fantastische duisternis Totaal gekleurd 8 afdeelingen Jeanne de doehter vanden Jachtopxiener Eene schets uit het leven 10 afdeelingen JBm verder meer dan duixend verschillende opnamen Prijzen del plaatsen Ie Rang 7 5 2e Rang 50 3e Rang 25 Cent Woensdag 18 April van 2 4 uur Kinder en Famüievoorslelling met een daartoe speciaal gekozen Programma voor de jeugd Voor deze voorstelling belalen zoowel geleiders als kinderen ie Bang 40 Se Bang S5 en 3e Bang IS cent Leden der Sociëteit gewone RednctiaPlaatsbespreking dageiyks van 12 2 uur Minzaam aanbevelend De Directie L G TEWE De UachinerieSn Sa Tolgon do laaUte vindingen en moderne techniek gemouteerd H A C BRINKMAN J VERGEER O A VAN DER WANT J VAN DER JAGT DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE IIODEBLAIIKM z beslist die der Firma WELDOi TUE LADIES JOVUHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBB met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB Oi CHILDBBS S fASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel Holl Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring r p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bjj MILLY SIMONS Den Haag SENISIEFOTTMTBEE ncu wordt verzocht op t HEKK te lettn UIT HIT Maouus vm M IIAVËNSWAAY ZONEN OOBINOHEH Deze THEEËN worden afgel rerd in verzegelde pakjes van vt V É lwM n een half en een Ned one met vermelding ran Nommer en Pr s voorzien van nevensiaand Uerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tol de aitvoeriog van geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz ONTVANGEN alle soorten SGHOEITWEEE voor het a Seizoen alsmede een ruime sorteeriag Toor het AANNEMEN 10 Het Noord BrabaDtsch Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegatesg Aanbevelend C SMITS AUe repMatiin es aaDgemetei Werk Uultcnlandscli Overzicbl De Fransche Kamer van 1902 is heengegaan om niet terug te keeren De laatste levensdagen van de Kamer werden nog in beslag genomen door het heen en weer zenden der begrooting tnsschen Kamer en Senaat Daar beide staatslichamen in Frankrijk het recht van amendement hebben kunnen zg in de aanhangige wetsontwerpen wijzigingen aanbrengen die nieuwe besprekingen noodig maken om tot overeenstemming te komen Ben dier wiizigingen betrof de positie der onder prefecten der zoo vaak bespotte en zoo herhaaldelijk geridiculiseerde souspréfets de souffre douleor van all Fransche politieke blgspelen De Kamer had het kloeke besluit genomen de sous préfets af te schaffen Moer de Senaat meende deze nuttige ambtenaren niet te kunnen missen in de Fransche administratie en herstelde den post op de begrooting waarin het tractement der soujpréfets wordt vastgesteld Ook over enkele andere posten op de hegrooting was verschil van meening tusschen de Kamer en den Senaat o a over de vermindering van belasting voor de houders van Panamaaandeelen Dit veroorzaakte eg h BO ll o wegr l ui lliri der begrooting tusschen Kamer en Senaat maar ten slotte was eenstemmigheid verkregen en konden de beide staatslichamen de begroeting goedkeuren De Kamer is daarop uiteen gegaan De nieuwe verkiezingen hebben 6 Mei de h erstemmingen 20 Mei plaats De nieuwe Kamer komt 1 Juni bijeen Zal er veel veranderd ijjn in haai samenstelling Dat is het geheim van de stembns Reuter seint uit Malta dd 17 Apiil Op het slagschip Prince of Wales sprong de stoomketel op een proeftocht met volle kracht Drie stokers werden gedood vier man gewond Het schip wordt heden hier verwacht Reuter seint nit Durban dd 17 April Twee hooiden der Zoeloe kaffers hebben geweigerd bon medewerking Ie verleenen bij de pogingen om Bambata gevangen te nemen de toestand is daar de versterkingen zijn weggezonden zeer onrustbarend FEVlLLUrOX Het Dagboek van den Inspecteur 37 IntDSschen was de graaf zelf door Mrs Vanderblick in beslag genomen die naar het scheen op de haar eigene uiterst bedaarde manier eene groote genegenheid voor hem opgevat en hem een aantal naïeve vragen te doen had omtrent de bijzonderheden van het huiselijk leven der Rassen en hoe de dames zich bezighielden en welke evangeliedienaren zg daar hadden De jonge man bevredigde hare nieuwsgierigheid zoo H f i l i ttegenstaande hg voelde aat hg haar eerder zon verbazen en ergeren aan baar genoegen doen In den loop van den avond viel er verder niets van belang voor Maar de vreemdeling nam een aangenamen mdrnk mede van het Amerikaansche Huisgezin het eerste waarin hg ooit was toegelaten en de glimlach en de handdruk welke SaUie hem bij lyn vertrek gaf deden hem met een licht hart naar zgn hotel terugkeeren ofschoon hg zoo men den toestand mt een zuiver verstandelök oogpunt be ohoawila ten b iondtre redM had om Keizer Wilhelm heeft op merkwaardige wijze Oostenrijk dank betuigd voor de hulp in Algeciras bowozen door de indiening der beiniddelings voorstellen Hii zond aan graat Goluchowski den minister van buitenlandBche zaken der monarchie het Grootkruis van den Rooden Adelaar voor den Oosten rgkschen gedelegeerden ter conferentie graaf Welaorsheimb en gaf daarvan kennis in een telegram dat aldus luidde Tevens gevoel ik mü gedrongen n hartelijk dank Ic zeggen voor uwe krachtige ondersteuning vau inijne veitcgenwoordigers een mooie daad van den trouwen boudgcncrot Gij hebt u oen schitterende secondant getoond bjj hot tweegevecht on kunt in een soortgelijk geval op dunzoifden dienst van mij rekenen Een originoele maar oenigsiins zonderlinge wending ein brillantcr Secondant auf der Mensur zooals het in s Keizers telegram heet Daardoor toch wordt naar de Nene Freie Presso doet uitkomen door den Keizer erkend dat de conferentie een strijd tusschen twee partijen was dat Duitschland en Frankrijk hun geschil daar moesten uitvechten Het was een strjjd die aanvankelijk door de groepeering der mogepdheden voor Duitschland niet heel mooi stond en dat geen der beide tegenstanders als overwin naar of overwonnene nit dien strijd is gekomen is de verdienste van Oostenrijk welke door keizer Wilhelm thans op zoo haitelgke wgze wordt erkend De tvyee grootste sociaal democratische vereenigingen in Engeland hebben met PaBchen een vergadering gehouden Te Stock tonon Teet kwam de Onafhankelijke Werkliedenparlij bijeen onder leiding van Snowden In zijn openingsrede veroordeelde deze de onderwijswet der regeering Zg heeft zich aan het sectarianis ue overgegeven zeide bjj Ramsay Macdonald de secretaris van de Commissie voor Werklieden vertegenwoordiging is in de plaats van Snowden tot voorzitter gekozen Te Bradford heeft het Sociaal democratisch Verbond vergaderd Hartley hield hier als voorzitter do openingsrede Een voorstel om tot samenwerking met andere sociaaldemocratische vereenigingen te geraken werd aangenomen Met gesloten deuren werd een voorstel behandeld om zich aan te sluiten bü de Commissie voor Werklieden vertegenwoordiging waarbij de Onafhankelijke Werkliedenparty reeds aangesloten is De uitslag was dat het voorstel na bestrijding door zichzelven geluk te wenscheu HOOFDSTUK XI Eene beuzeling Graaf Pedovsky zag zich in New York met zekeren schrik als een man van fatsoen en rang erkend Niels kon inderdaad gcgemakkelijker en aangenamer zgn dan deze positie nitwendig scheen te wezen en Tom had er in ieder geval volkomen vrede mede De eenige belangrijke post van uitgaaf waarin hg moest vervallen was zijne hotelrekening welke biJ iedere week geregeld betaalde maar hjj sliep slechts op zijne kamers zgn overigen tgd bracht hg eldeis door als de gast van zgne talrijke gastvrg e vrienden Al de voornaamste clubs zonden hem uitnoodigingen zpodat bg voortdurend bg eenige ei van vrg entree had om kort te gaan men scheen van alle kanten samengespannen te hebben om geheel New York en al hare gelegenheden tot uitspanning voor hem de revue te laten passeereo zonder wederkeerig van hem iets te vragen dan eene minzame waardeering van het schouwspel Allen betwistten elkander het voorrecht zgne verteeringen te betalen en hg zou duizenden dollars hebben kannen leenen londer enige andere altwerking dan deie Hyndman en Qaelch met 65 tegen 29 stemmen verworpen werd Ten slotte verklaarde de vergadering op voorstel van Hyndman met 08 tegen 18 stemmen zich bereid om met de Commissie samen te werken zoodra zy een program aanneemt dat geheel op socialistischen grondslag berust Ook het S D Verbond veroordeelde de schoolwet van Birrell Als zjjn beginsel stelde het algemcene nationale school voor uitslaitend wereldlijk onderwijs Bovendien moet de slaat de geheele opvoeding van t kind voor zifiT rekening nemen van toogonblik at dat het de lagere school bezoekt tot bet die ol hoogere schoten verlaat De gepensioneerde dominee Kröseil een antisemiotisch lid van den Kgksdag had in zijn igfljlad ci n ijzingwekkend verhaal gedaan van een ritueelen moord die in Posen zon gebeurd ijn Het heette dat men in oen kist die een r ihbgn te Breslau aan een rabbgn te Bromberg gezonden had een gechlorotormeerdun knaap mt een prop in don uond eu een gebroken been had gevonden Dit dwaze vertelseltje had selfs de jodenhatonde Staatsburger Ztg san bet twgfelen gebracht Zg schreef er de stationsinspectie te Posen over en kreeg ten antwoord dat van het heele verhaal geen woord waa was De politie die toen bet bericht in UITkranten stond dadelgk een onderzoek instelde heeft eveneens uitgemaakt dat men met een laffe leugen te doen had Maar onder de antisemietisohe goegemeente blgft al licht wat van bet lasterlijke praatje hangen Overigens wordt Krósell niettegenstaande hg den langsten baard van de leden van den Kgksdag heeft daar niet als ernstig man beschouwd en heeft men al meer staaltjes beleefd van s mans levendige verbeeldingskracht Verspreide Berichten 1 Fkaukbijk De minister van oorlog heeft beslist dat geen officier in garnizoen zal kunnen zgn nabij lien stad waarbg lig belangen of familiebetrekkingen heeft Ds speelbank te Monte Carlo werpt over de afe eloopen twaalf maanden een dividend af van 72 pCt 1 Gisteren is te Mars la Tour een standbeeld van Jeanne d Arc onthuld dat de heeren die hem leenden zich gevleid gevoelden door zgne vriendelijkheid dat hjj hen tot zgne bankiers koos Fedovsky was ook maar een mensch en zg ne ijdelheid werd misschien ietwat gevleid door al deze populariteit en hofmakerg maar in zgne kalme oogenblikken herinnerde hg zich dat het karakter van zgne ontvangst was gebaseerd op de theorie dat hg zoo hy er lust toe voelde den rgksto van zgne onthalers kon arm koopen en dat zoo zgne wezenlgke omstandigheden bekend waren er eene algeheele verandering in het gedrag van allen die er bg betrokken waren te verwachten was Misachian zou hg zich aan dat alles onttrokken hebben zoo niet twee overwegingen hem daarvan teruggehouden hadden De eerste was zgne hoop eene niet zeer levendige dat Mr Vanderblick Senior hem eene betrekking aan zgne bank zou bezorgen en de tweede dat Sallie Vanderblick een beslisten indruk op zgn hart gemaakt had Het was niet gemakkelijk in te zien hoe er uit die beide zaken iets goeds kon voortkomen maar waar de aandoeningen en gemoedsbewegingen in het spel zgn kan eene kleine mogelijkheid groote afmetingen aannemen Waarschgniyk vermeed de graaf het over de uitkomst van de zaïk na te denken hü vond een wezeniyk genoegen in bet ge DuiTSCHHKB In Duitsch Znidwest Afrika zgn iq gevechten met het Hottentottenhoofd Morenga 8 Dnilscho ruiters gesneuveld Acht anderen OW twee officieren worden als gewond en vier ruiters als vermist opgegeven Een bewgs van den vleeschuood In do fabriekatad Chemnitz zgn in Maart 97 paarden en 17 honden geslacht d i 17 paarden en 14 honden meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar iTiira Wegens de nithnrsting van den Vesuvius is de opening van de tentoonstelling te Milaan uitgesteld tot den 28en In het centrum zijn plannen gevormd tot een verbond op politiek terrein met de geloovige Protestanten op het voorbeeld van Nederland De stad Pozzaoli aan de Colf ven Napels het oude Grieksche Dikaiarchaia is bezig langzaam in zee te verzinken Hetzelfde vorBchijnse is waargenomen bij de Blouwo Grot die ton tgde van Tiberius nog een breeden ingang had SplSJR Het huwolgk van koning AHons is op 1 Juni a s vastgesteld ÏELaiE Do regeering vraagt een crediet van 500 000 francs voor do overstroomde gemeenten Gravin Montignoso ex prinses van Saksen is te Florence mot haar fiets gevallen en beeft een scheenbeen gebroken Balkak Statek Daar koning Peter niet besluiten kon de samenzweerders uit het leger te bannen heeft het Servische kabinet Oruitsch zgn ontslag ingediend BIN NENLAND Bij het departement van koloniën is ontvangen het volgende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië betreffende de actie in ZuidCelebes Ambe Maae leider van het jongste verzet in Loewoe heeft zich onderworpen De pacificatie van Loewoe vordert snel zelschap van het meisje en zjjn gedachten bepaalde hg bjj het tegenwoordige oogenblik Op zekeren dag dat de graaf en een troepje heeren Colonel Jack Oakley Rechter Farren Wellesley Brooks en een paar anderen in de club hunne sigaren zaten te roeken stelde de colonel voor den naeht te gebruiken om een bezoek aan de nauwe stegen en holen van de achterbuurten der stad te brengen Dit is een niet ongewoon amusement onder de heeren die niets bepaalds te doen hebben en verschaft hun het genot dal zg zich verheelden iets bg te dragen tot het onderzoek van de geheime schuilhoeken der menschelgke natuur ofschoon er feiteiyk zoo men maar uitkgkt evenveel van de menschelgke natuur te zien is in de loge van de opera of in het boudoir van de erkende schoone van het seizoen of aan een champagne soupé van politici in Chamberlain s restauratie als in het gemeenste of het prachtigste joneverhol der wereldstad Het voorstel van den colonel werd gunstig door het gezelschap ontvangen terwyi Wellesley Brook opmerkte dat de Amerikaansche opvoeding van den graaf niet voltooid zou zgn vóór hg iets van de nachtzijde van NewYork gezien bad Wordt vtnelgd