Goudsche Courant, maandag 23 april 1906

landia Voorts wist laatstgenoemde cluUer nog 2 door te werken waarvan een oor een strafschop De eindstand was dus j 1 In t voordeel van Hollandia G a s c o n t r ó 1 e 20 April 1906 9 uur namiddag Druk 47 m M Lichtkracht 14 17 Kaarsen Warmtxgevend Vermogen 5294 Caloriën Uit Ochten scbrglt men aan de N R C Hall ell Een bejaarde vronw mat een houten been nog wakker te bed liggende meent iets verdachts te hooreo In een ander deel van haar huis Ze klimt haar bed nit strompelt met de brandende lamp haar woning door struikelt en voor ze weer overeind gesukkeld is heeft de vlaramende olie zich zoo verspreid dat er niets meer te blusschen valt Zoo raakte gisterenavond de weduwe Vermeer te Ochten in een uur tgds haar woning kw jt Uit Wlatn swyk meldt men aan de N Arnh Ct Ia verband met het eergisteren vermelde bericht over den moord op de familie Gttnther lezen wy uit een particulier schryven dat rooflust de drgfveer tot den moord scbgnt geweest te zgn De beide Chlleenen waren bg den heer Günther werkzaam tot het snyden der tarwe In d meening dat In huis Teel geld aanwezig zou ign kwamen zy onverwachts op 28 Febr In zgn huis en hakten hem en zgn zoon met een byi het hoofd af De vrouw des huizes dit ziende trachtte nog te ontvluchten maar werd op 50 M afstand Ingehaald en op dezelfde wgze vermoord De jongste dochter werd eveneens gegrepen doch wist zich los te werken en y de buren hnip te halen Een andere dochter werd zoo zwaar gewond dat zy na eenige dagen In het hospitaal te Corbea overleed De belde Chlleenen werden op last van den minister doodgeschoten Bg het doorzoeken van het hnls werd geen geld gemist terwyi de Inboedel kort en klein was geslagen Men meldt uit Amsterdam Onder leiding des heeren H Anton Hart werd gisteravond de jaarvergadering gehoo den van i rtreaiigiog Aiyl voor nood kan door zijn Chileensche reis zijn land niet dienen in de hachelijke oogenblikken van den jongsten watersnood Was dus de minister niet op zijn post wèl daarentegen onze geliefde Koningin die zich weder eens een Moeder toonde van haar Volk Ook deze antithese zooals alle tegenstellingen bij een rechtgeaarden anti revolutionairen agitator is valsch De Minister van Waterstaat in de persoon van minister Veegens was wel op zijn post i n dadelijk ón flink Deze halve onwaarheid had door den heer de Wilde niet tot een heele grofheid behoeven te worden aangedikt door met zulk onkiesch eftcctbejag te getuigen van zijn vereering voor de landvorstin die haar plicht heeft gedaan Des heeren de Wilde s aangebeden meester heeft ook te vaak de tiguur van onze geliefde Koningin op den achtergrond doen schuiven dat t zijn lofredenaar thans pas gaf haar op den voorgrond te dringen Ken zware strijd zi J gestreden moeten worden tegen den zwerm van kleinste debaters die de lokalen van bijzondere scholen en Patrimonium gebouwen weer onveilig zullen maken met hun lofzangen op de antithese hun ontboezemingen van oranje vercering en vorstinncnaanhanke lijkheid even zoo vele lokazen voor den eenvoudigen landman Het voorwerp van dien strijd rechtvaardigt echter geheel de inspanning Niet om de Uegeering een aanslag te laten wagen op de rechten der tegenpartij zal een vrijzinnige trachten naar de omzetting der Eerste Kamer De dure verplichting tot ijverig volharden in den strijd den schoonen strijd voor vrijheid en voor recht zullen wij de Kerate Kamerleden onzer tegenpartij gaarne besparen Ter voltooing echter van den eigen strijd voor vrijheid en voor recht waarbij het optreden van menig kerkelijk propagandist nog dien doet voegen voor waarheid zal t noodig zijn dat niemand het volgend jaar nalate zich zijn plicht te herinneren om het vaderland gehetl te bevrijden van den schadelijken invloed van het kerkelijk drijven BulleDlaadscb Overzicbt Renter seint nit San Francisco dd 19 April De raDaingen van het aantal slachtoffers loopen zeer uiteen Generaal Funston houdt vol dat het aantal meer dan duizend bedraagt terwijl de chef der politie verklaart dat het niet meer kan zijn dan 250 Reuter seint nit Oakland dd 20 April De meer uitvoerige berichten die van de omliggende streken komen brengen een bevestiging dat de natuurramp zeer ernstig is geweest ofschoon de verwoestingen niet zoo groot lyn als eerst is medegedeeld Alle steden wedijveren in het zenden van geld en voedingsmiddelen De geweldige ramp van San Francisco heeft het zooveel kleinere onheil van den Vesuvius in eens op den achtergrond gedrongen in de dagelpksche nieawsberichten Trouwens er valt niet veel bizonders meer te melden Professor Matteucoi heeft van het observatoriam geseind aan den prefect van Napels dat de toestand Donderdag de zelfde was als Woensdag Een it i krachtige znidoosie wind jaagt veel zand op en belet daardoor meestentijds te tien wat er in den krater gebeurt waaruit Donderdagochtend nog zwartachtige voorwerpen voor don dag kwamen maar met minder geweld Professor Matteucci verzocht in hetzelfde bericht om door de pers xijn dank over te brengen in Italtfi en in den vreemde voor de hem betoonde belangstelling V Ondanks de strenge maatregelen van de Engelschen er tegen komen er onder de Hindoe bevolking van Indië nog herhaaldelijk gevallen van sati voor d i het verbranden van vrouwen na den dood van haar man Te Cawnpore heeft onlangs een jonge weduwe haar kleeren met petroleum begoten en zich toen in brand gestoken Z j had de kaken dichtgebonden geljjk dat voor een begrafenis gebeurt Ze had al meermalen gedreigd sati te zullen plegen Te Delhi zijn kort geleden vijf mannen en een vronw tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat zii hadden deelgenomen aan de verbiudlng van een twiotlfjarige vadaw Aan den oever van de Jnmna was de brandstapel opgericht en een groot aantal menBcben waren bijeengekomen om het offer aan te zien Twee dorpshoofden trachtten de vrouw van haar plan af te brengen maar ze besteeg kalm den brandstapel Haar bloedverwanten droegen er hout en stroo voor aan Daarop vroeg ze om vnur men gaf haar een brandende fakkel en zelf stak z j toen den stapel in brand De justitie te Geneve heeft eergisteravond aan do Bondsregeering telegrafisch kennis gegeven dat er drie jonge Russen die schuldig moeten zjjn aan wat er in den Paaschnacht in en vóór de Russische kerk te Geneve gebeurd is in hechtenis zjn genomen Een hunner die een revolver met zes kogels bij zich droeg verzette zich ernstig tegen zijn aanhouding In den Frauschen ministerraad die gisteren onder leiding van den president der republiek gehouden werd deelden de ministers van bnitenlandsche zaken en van financiën mede dat de onderhandelingen over de toehting der Russische leeuing geëindigd waren De regeering te St Petersburg beloofde de opbrengst der leening slechts te zullen gebruiken voor de uitgaven die in de begrooting voor 1905 1906 wettelgk zjjn vastgesteld Indien de Russische regeering deze belofte deze verplichting nakomt kan het groote bezwaar dat de cooslitutioneelen en democraten tegen de leening hebben niet langer worden volgehonden Maar van de Russische Regeering lijn wg nog niet gewoon dat zg haar beloften nakomt In den Frauschen Uinisterraad werden verder mededeelingen gedaan over de telegrammen door den President der Republiek en den minister van buiteolandsche zaken aan president Roosevelt gezonden naar aanleiding der ramp van San Francisco Voorts werden de maatregelen besproken tot het bewaren der orde in de plaatsen waar werkstaking is uitgebroken De minister van verkeersmiddelen deelde mede dat hg opnieuw een aantal stakende postbeambten had ontslagen en 100 nieuwe brievenbestellers had benoemd De dienst is daardoor weer zoo geregeld mogeiyk V Reuter seint nit Londen d d 20 April De Pall Mall Gazette verneemt van een correspondent die betrekkingen onderhoudt met de diplomatieke kringen dat de Sultan van Ttttkii in bnitangewoon lovaarlgken gezondheidstoestand verkeert Het bencht van zijn dood ken elk oogenblik komen Verspreide Berichten FaASKKUK In de mjjn van Gourrières zgn eergisteren vier redders verstikt neergevallen een hunner is bezweken Het schijnt dat zich in enkele gangen veel kooloxyde heelt opgehoopt Pargs dat weldra een hoogeschool voor scheikunde krggt telt op het oogenblik 2 720 000 inwoners Kardinaal Labonré aartsbisschop van Rennes is naar de Eclair bericht gestorven DniTSCnLlXD De in Kiel gearresteerde spionnen zjjn gebleken simpele plezierreizigers te zgn Er zgn in Pruisen 7409 millionnairs Te Colmar wordt een gemeentelijk bureau voor de verhuring van woningen opgericht ExaiLAllD Het parlement van Ottawa heeft besliten koning Eduard uit te noodigen een beioek te brengen aan Canada RuU iKD Priester Qapon is sedert eenige dagen spoorloos verdwenen Alle Joden ztjn uitgewezen nit Wlidiwostock De Joodsche wjjk van Zareki Russ ch Polen is door brand vernield tairgke familien zjjn zonder onderdak OosTMKUK HoiiaiKui In Bosnië en de Heriogewina zgn ergisteren aardschokken waargenomen Keizer Franz Joseph begeeft zich 15 Uei naar Boedapest voor de opening van len op 21 d a v bijeengeroepen Rgksdag SriSJK De toestand van den hertog van Almodovar den voorzitter van de Marokkocoiife rentie wordt ernstiger Print Albrecht van Fnisen zal den Dlitschen keiter vertegenwoordigen by het bawelgk van koning Alfona De sultan ran Marokko zendt den gonvernenr van Tetian m twee minliten dalingen het record geslagen Drie lactoren werken te zamen tot de hooge prgzen van dit jaar verminderde productie toenemend verbruik van betere kwaliteiten in de Ver Staten en een oogst kwalitatiel boven het gemiddelde De eerste motieven zgn waarschgnljik van blgvenden aard De productie is in weinig jaren van 260 000 tot 220 000 pakken verminderd Tengevolge van de vroegere mislukkingen ol van de overneming vaneen aantal jongere maatschappyen is de stemming van bet publiek voor nieuw op te richten tabakmaatschappgen teer weinig gunstig de jongste ioschrgting op aandeelen van een nieuwe Asahanonderneming mislnkte olschoon een aanzienlgk vakman in het bestaur zat Om deze reden zullen de raaatschappgen die de crisis jaren doorstaan hebben naar alle waarschyniykheid voor langen tgd het productie monopolie behouden te meer omdat nieuw beginnende ondernemingen de door stgging van den zilverkoers verhoogde Jloonon en het verhoogde uitvoerrecht te dragen hebben En buitendien monopoliseert de Snmatratabak teil altgd meer het wereldverbruik als sigaren dekblad In de laatste jaren zgn overal ook in de Duitsche koloniën pogingen gedaan om een surrogaat voor de Snmatra tabak te kweeken maar alle eindigden met kapitaal verlies Nog weinig jaren geleden had men in d Ver Staten in het vertrouwen op het enonne invoerrecht met groote kosten beproelindektabak met kunstmatige beschaduwing t 3kweeken maar ook deze aanplantingiM werden gestaakt daar die tabak wegens vaalheid der kleur en gebrek aan bladelasticiteit voor Amerika onbruikbaar was Daar de Sumatraprodttctie kwantltatlel verminderd is de Amerlkaanscha consumptie echter uUe jaren Stygt wordt het Amerikaansche verbruik voor den planter steeds belangrgker Onder deze omstandigheden is er nanwelgks aan te twijfelen of de Snmatratabakmaatschap pyen zullen in de eerstvolgende jaren zeer gunstige dividenden geven Een verklaring uit 1 Haarzuilen De opinie van iemand uit Haarzulon heeft waarde voor ons vooral wanneer die verklaring geljjk deze gebaseerd is op een 1 werkelgke ondervinding Mejuffrouw GRIFFIOEN wonende te Laagnienwkoop Gem Haarzuilen deelt ons mede Voordat ik gebruik maakte van Jw Foster s Rugpijn Nieren Pillen ben ik zes maanden lang het slachtoffer geweest van een afsebuwelijko pgn in den rug Ooophoudelgk werd ik hierdoor geteisterd ik had veel last van duizelingen en had steeds een huiverig koud gevoel Voortdurend beklaagde ik mg over deze pgn en wanneer ik s morgens opstond was ik reeds erg vermoeid het kostte mg dan moeite op mgn beenen te bljjven staan De nrine was erg beslagen en toen ik hoorde dat Uw pillen zoo afdoende voor deze ziekte waren maakte ik hier dadelgk gebruik van Ik was zeer tevreden over de uitwerking en 1reeds na vgf dagen kon ik een groote verlichting bemerken en nadat ik drie doosjes gebruikt had was ik geheel en al genezen Wanneer ik ooit iemand mocht ontmoeten die aan een dergelijke ziekte Igdt zal ik hem steeds gaarne metUwvoortreffelgk geneesmiddel in kennis stellen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Een kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U schgnen voortdurend ongesteld misschien Igdt gg aan hevige pgn in den rug aan een kwaal die gelgkt op afmatting aan migraine of overspanning der I zenuwen Wees liet te vlug in het vellen 1 van een oordeel en met te zeggen dat gg I lijdt aan een der ziekten waaraan vrouwen Igden Een groot aantal deter ingebeelde vrouwenziekten zi n niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal het zgn misschien Uw nieren welke in het spel zjjn Deze zomer zal in het Museum van Kunstngverheid te Haarlem eene tentoonstelling van den Brnsselschen beeldhouwer Jullen DlUens die In 1904 is overleden en onder de beste krachten van ign tgd mag worden gerekend worden gehouden Daar zgne werken zeer talrgk zgn belooft deze tentoonstelliig hoogst belangryk te worden Verzeker U dat men ü de echte Foster s 1 Rugpijn Nieren Pillen geelt dezelfde die Mejuffrouw GRIFFIOEN ge ad heeft Zg zgn te GOUDA verkrijgbaar bg de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel il F 1 75 voor een of P 10 voor zes doozen Gemengde Berichten Men meldt nit Leiden Men meldt uit Viissingen Wy vernemen dat binnenkort tusscben de directie der Kon Maatsch De Schelde en algevaardigden van werklieden eene gedachtenwisseling zal worden gehouden over verandering van arbeidstijd en verhooging van het uurloon Bg het rangeeren op het spoorwegstation te Maastricht is gister de beambte U tusscben de bulfers bekneld geraakt en gedood Voor het nationaal concours van harmonieën fanfare gezelschappen alhier op Woensdag 20 en Donderdag 21 Juni te houden zal de jury bestaan uit de heeren M H van t Kruis toonknnstenaar te sOraven hage 6 J van Dam gepensionneerd onderluit kapelmeester van de stalmuziek te Batavia te Gouda W van Erp kapelmeester van de stalmuziek van het 4e reg Inl te Lelden F E A Koeberg toonkunstenaar te s Gravenhage en J Vink directeur van het muziekgezelschap Orpheus te Leiden Aan dit muziekconcours is tevens georganiseerd een banierwedstryd Te Krenznach heeft men een ongehuwde vronw van 47 jaar Maria Heoss doodgehongerd gevonden In haar kamer ontdekte men in een kast 24 000 mk aan effecten en twee spaarbankboekjes Een oom in Amerika is haar eenige erfgenaam Te Pargs heelt eergisteren op treurige wijze de beroemde radinm ontdekker Curie den dood gevonden Hg wandelde in de Rue Dauphine toen hg door een rijtuig omvergeworpen werd waarna een zware kar die onmiddeliyk achter het rytnig reed hem verbrgielde en doodde Pierre Curie bereikte den leeltgd van 47 jaar Hg werd te Parys geboren studeerde aldaar en huwde later met Marie Sklodolska met wier hulp hg de radio actieve elementen radium en polonium ontdekte In 1903 werd aan bet echtpaar tegelgk met Henrl Becqnerel de nobelpr js voor scheikunde verleend Do Nobelprgs voor den vrede Baronesse Berta v Snttner heelt eergisteren te Kristiania in tegenwoordigheid van koning Haakon de miniiters de leden van het Storting en het diplomatieke corps de rede gehouden die zg in den afgeloopen winter toen haar de Nobelprys voor den vrede was toegekend verhinderd was geweest uit te spreken Björnsterne BjCrnson leidde baar in met een korte toespraak Hare rede die over de ontwikkeling van de vredesbeweging handelde werd met toejuichingeh ontvangen Na afloop had een leestmaaltgd plaats ten huize van den minister LSvland De Frankl Ztg schrglt over de 8nmatra Ubakmaatschappjjen Geen ellect op de Amsterdamsche beurs is aan zulke onbegrjjpelgke en onverstandige floctuatién onderhevig als de aandeelen van de tabakmaatschappyen op Sumatra de laatste maanden hebben echter met gewildiga koeruproni M u paaiekMhtig Igdende dieren Uit de verslagen bleek dat 90 leden in het afgeloopen jaar bedankten doch ondanks dit verlies steeg het ledental tot 1206 Het gebouw aan de Wiegelstraat moet worden verlaten wegens uitbreiding der gemeente aan de zyde van den Amsteldyk Nog steeds wordt uitgezien naar een ander geschikt terreinDe rekening loot met een voordeellg saldo van f248 41 i Dank werd gebracht aan den heer Duval Verwey rijksveearts voor zgn belangelooze medewerking Ook dit vereenigingsjaar mocht het bestaur van vele zgden bigken van sympathie en belangstelling ontvangen getuige o m de niet onbelangrgke giften Rekening verantwoording en verslagen werden onder dankzegging voor het beheer der bestuurderen goedgekeurd Stadsnieuws GOUDA 21 April 1906 Aan de Raadsleden Is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 17 April 1906 Ter benoeming van eene onderwgzeres aan de 2e Burgerschool voor Meisjes ter voorziening In de vacature ontstaan wegens bet aan Mejuffrouw A B G van Slee op haar verzoek verleend eervol ontslag hebben wy de eer In overleg met den heer Arrondissements Schoolopziener na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken school voor te dragen I Mej CHR A HOMBRINK te Weesperkarspel II Mej D ROTHUIZEN te s Gravenhage III Mej C VAN MENSCH te Helmond Overeenkomstig het bepaalde biJ art 29 der Wet op het Lager Onderwgs leggen wg het advies van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School hierbg Het bestuur der werkinrichting tot wering der bedelary alhier maakt bg deze dankbare vermelding van eene bg haar ingekomen gift groot f 110 14 van het bestuurder Lawn Tennis Club Bé Quick zgude de netto opbrengst van eene door haar gegeven tooneeluitvoering op 24 Maart jl Eene der nuttigste inrichtingen in deze gemeente wordt hierdoor gesteund in hare inantieelo behoefte om het groot aantal oude verpleegden een rustlgen levensavond te doen genieten en alleen moge i k is wanneer de bgdragen mild blgvcn vloeien waarom het bestuur dan ook bovengenoemde inrichting in de welwillendheid van de Ingezetenen van Gouda ten zeerste aanbeveelt De onderofflciers vereeniging Eensgezindheid en de afd Gouda van don Kon Ned Bond van oud onderofficieren gaven gisterenavond in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen een liefdadigheids nitvoering ton bate van de noodiydenden in Zeeland Het muziekkorps der dd Schatterg onder directie van den Ie Luitenant kapelmeester Joh O Arentz had welwillend medewerking toegezegd en nam het muzikale geJeelte voor haar rekening Het lied voor Bariton van den heer van der M werd verdlenstelgk voorgediagen de gymnaslische standen waren zeer goed het quartet kon minder gelukkig genoemd worden Het tlgspel in een bedrgl Hg Is niet jaloersch werd goed vertolkt de dame en de drie heeren waren goed thuis in hun rol en speelden zeer aardig De bloemenhulde Mej E geboden was verdiecd Hat tweede blgspel Een uurtje in do Directiekamer beviel ons niet zoo goed daar de Bouffleur te veel hoorbaar was Het ryk van Neptunns belangloos gemonteerd door den heer H C van Staveren was een waardig slot vsn het aan afwisseling zoo ryke programma Zondagavond zal een tweede opvoering plaats hebbrn tegen verminderd tarief ook daarvoor hebben allen bon medewerking toegezegd terwgl het muziekkorps weder belangeloos zal medewerken In het byzonder moeten wg hier een woord van hnlde brengen aan de heeren van Zutphen en van Staveren eerstgenoemde voor de grime en den laatstgenoemde voor de water ydllle Do firma F C Bik en Zn had welwillend alle meubelen beschikbaar gesteld Waar allen als om strgd hebben medegewerkt om het schoone doel te helpen bereiken nl ongelukkigen te steunen kan het niet anders of hen allen zg hier een dankbaar eere saluut gebracht De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier zal op Woensdag 25 April a s des avonds te acht uur in het gebouw Arti Legl hare gewone vergadering honden Hedenmorgen had er een voetbalmatch plaats op t veld dat bereidwillig werd afgestaan door de G V C Vitesse tusscben Hollandia en Voorwaarts beiden te Gouda Btm doelpuitt VoorwaarU daarna Hol I Uitslag vun de door den eerstaanwezendingenieur te s Gravenhage gehouden aonbostedlng op 21 April van bet eenjarig onderhond van de militaire gebouwen en werken te Gouda Ingeschreven werd door W A Verbrnggcn voor f 4500 A P J Leusen 4390 J de Brnyn 4880 G M Poetert 4280 J Smit en Zoon 4252 Wed D Amesz en Zoon 4200 Gebr Dossing 4080 C W den Hoed 4068 H J Nederhorst Jr 3910 W Bokhoven 3862 De heer C van der Hoog die te Krimpen a d Lek een groote boerderg heeft geioot met de zgnen een minder aangename nacht rust De dienstbode be on te droomen dat er brand was stapte t bed uit draafde over den zolder en riep uit alle macht brand I brand Dan lag er jniat een nachtboot allerakeligst te fluiten zoadat het heel gezin verschrikt het bed nitvloog om lijf en goed te redden Edoch waar men ook zocht nergens was er vuur te bekeifnen Stolwijk 20 April 06 Terwgl de leerlingen der 2e Openbare School heden morgen aan het spelen waren passeerde een met twee honden bespannen hondekar Een der jongens die het voertuig niet bgtgds bemerkte liep er tegen aan met bet ongelukkig gevolg dat een der honden den knaap in de wang beet Door don heer Dr Jonker alhier werd de gapende wonde verbonden Krimpe a d IJsun 19 April In de Zaterdag gehoadeo vergadering van den raad is tot gemeente opzichter benoemd de heer Hartmans van Rotterdam Het voorstel van Burg en Weth tot regeling van de salarissen der ondorwüzers waarover in eene vorige vergadering de stemmen staakten werd nu verworpen Na vril lange bespreking werd nu een nieuw voorstel van Burg en Weth met éon stem tegen aangenomen Dit voorstel luidde De regeling der salarissen blgft zooals die was met dien verstande dat de onderwgzers welke opgenomen zijn in het pensi fenfonds 3 procent terug ontvangen van de 5 die zg te storten hebben Nog werd de vergoeding van huishuur voor gehuwde onderwijzers met 150 verhoogd on gebracht op I 100 381 Staats loterij April 3e Klasse Trekking van Vrgdag 20 No 15283 f 5000 16530 f 400 8639 f 200 4701 en 5759 ieder 1 100 Prgzen van f 45 18733 18842 19000 19114 19339 19721 69 20272 20486 20511 20723 37 20910 129 3838 6958 10037 12176 16649 393 4334 6129 10248 12291 16938 493 36 6433 10339 12319 17324 609 4556 6788 49 12627 17677 18 4770 7155 10412 13949 17736 730 5005 96 10733 14226 18029 1117 5164 7911 10951 14496 18318 1261 6547 8066 11018 14974 64 77 67 8186 66 15225 18419 1323 93 9423 11184 15502 85 2077 5616 9696 11254 15682 18539 2573 54 9816 11866 15876 74 2947 5715 68 12034 16167 18715 3443 40 9976 12114 VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Enschede Donderdagochtend ontstond door onbekende oorzaak brand in de droogzaal der fabriek van de flrma B Themans en Zonen alhier waarin zich de katoenvoorraad bevond De droogzaal brandde uil Te Amsterdam stond eergister terecht da boterhandelaar v V uit Leidschendam wegens t hebben doen vervoeren van een pot of vaatje margarine zonder aanwgzing bnitenop De botervisiteur Los vond aan het station W F een vat boter met bekl a naam en adres er op maar zonder aanwgzing omtrent den inhoud nam een proef er nit en bevond dat het geen natnurboter was Het O M bekl kwaliflceeronde als minder gunstig bekend eischte f 100 boete Een dame te Rotterdam had met een kapper ecu overeenkomst gesloten om de hoofdjes van haar kinderen te wasschen Haar man weigerde echter do kosten te betalen en de zaak kwam voor den kantonrechter die besliste dat dit werk in verband met art 164 B W moet beschouwd worden als te behooren tot de dagelgksche huishondeiyke uitgaven die de man verplicht is te betalen De vordering van den kapper tot betaling van f 40 werd dan ook toegewezen BETOS 7AN EOTTEEDAM VRIJDAG 18 APRIL h £ H K StaateUeniniien POETUOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59Vi Oblig Bo Serie fr 2500 3 59 i RosLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aliï Japan Obligation 1899 4 74 74 COLOKBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recopis II 100 IV 24 i Bj potheekBanken BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99V4 Pandb Utreohtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batnafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb HoUandscbe Hypb 4 99 Pnndb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorvteghenmgen Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 Diversen Mg tot Exj Laan vanMfeerdei voort 1902 89 f l rémuUminlen bbi atis liüten Sliul Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatechappijen Aand Ho liind OulIStv Mg 35 De Nouveauté s IN Manlelrf Klndermaotels Costumes Blousen Hokken Japonsiüffen zijn in groeten voorraad tot de meest conearreerende prjzen gearriveerd Aanbevelend t v yj ff f vrjris £ l £fy Burgerlllke Stand GEBOREN 18 April Maria Pleternolla oaders K F Hammer en A Kool Jan Cornilis ouders L van der Melde en J de K mng 20 Sgbregje Jacoha oudere J Ferweda en J M Maree Alida ouders C I Lnynenburg en J Blok ONDERTROUWD 20 April E van der Vter en H Sevenhoven G van der Leest eg M J van Vliet K Anker en M Visser AOVKRTKNTIËIM HAKTOOR Gevraagd bg C VAN EIJK Kaashandelaar Kattenslngel een net Jongmensch bekend met expeditie en verdere kantoorwerkzaamheden Kennis der moderne talen strekt tot aanbeveling en een jongste Bediende Aanmelding schrlltelgk onder opgaaf waar informatiën te bekomen DAMES ZANGVEREENIGING tr ARNOLD SPOBL Directeur de Heer J H B SPAlWDEaHiH Tweede WNSraTS nEST op WOENSDAG 25 APRIL 1906 des avonds uur In de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN mtt medewerMny van B H InvUi i PROGRAMMA ELIAS Oratorium van F MENDELSSOHN BARTHOLDV met begeleiding van piano en dubbel Strükkwartet Solisten Mejuffrouw AGN S WIBBELS Sopraan Amsterdam JACOBA DHONT Alt Amsterdam De Heer CHR W F DE VOS Tenor Amsterdam P C BREDEBODE Bas Don Haag T Donateurs en Kunstllevende leden hebben hét recht van toegang volgens het reglement Meerdere Introductlekaarteo tot een beperkt aantal a f 1 alleen voor Donateurs en Kunstllevende leden alsmede tekstboekjes è 15 ct by den Heer J DE VEN Markt Plaatsbespreklog van af Dinsdag 24 April te 10 nur in de zaal Kunstmin Vcrkrggbaar In flesschen BO ets 7S ct en f 1 28 bU H H Apothekers en Drogisten Lel op het merk ASKBB I r AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te GounA by C LUGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co AVesthaven 189 Een nieuwe Drank RORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van de lijgsl uitgezochtsl duursle CiaoUieii Deze Cacao Is bg inkoop wel Iets hoogeria prgi doch In werkelgkheid de voordeeligsts daar men van dezeWOV tC tCAOin bet gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten K K K PRIJS f 1 80 f O OS i 0 S0 Kilo ïoldoentle voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskoplsch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSBBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooga mate door zuiverheid en gemakkelgka oplofbaarheid de bgzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH ik iiiaklul fkMfaMBaUMn tHw B vooral damn fld landMVOhawMTMlE U do Arpntamr nn C Miller k Ca itü op n iiii m ftbrickuurk VirtvntMr Ir NMTfl WMsllw hl MMilrw lilHUriM ïerkrijjbaar bij T CIIKBAS albier