Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1906

ADVERTEfVTIEN wild eii Gevogelte Van al heden en verder dagelgks verieb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendars Reevleesch enz ens tegen de meest sterk concnrreerende prüzen Panklaar schoongemaakt Iraneo door geheel Nederland Aanbevelend T O VTTBLISG Poeliar Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Vrt vee en vette varkens lager in prijs Vette kalveren en schapen prijshoudend BSUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de tabriek van Firma H SARDKMANN te Zevenaar en Emmerik IMNiiea 4 kr 0n Verkrügbaar to Gouda bü R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KHÜIJFP ESNISDEFOTTANim tien wiirdt verzocht op t IIEKK te lett i UIT H T MAOiZIJII VA M UAVENSWAAY ZONEN QOBINOHEM Deie THEEËN worden algelarerd in verzegelde pakjes van vy turn 1 ttn Kalf en m Aftd otu met vermelding van Nommer u iPrgs voorzien ran oevenstaanti Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoerinf van geëerde orders aanbevelende J O BIJL voorheen J BREEBAART Lx Verspreide Berichten Feiwebuk Ten gevolge van de ramp van San Francisco beeft men besloten de leesten tar gelegenheid van da onthalling van bet standbeeld van Vanklin te Parijs alt te stellen Aan boord van bet schoolacbip La Coironne te Tonlon heelt jich bjj hetachiaten op langen afstand een ontploHng voorgedaan waarbij 3 menschenleveus te betrearen zijn terwijl 22 personen moeten verwond zijn van vie 16 gevaarlyk Vgt hnnner liggen op het niterste B zonderbeden ontbreken nog over de ramp DciTSOBLin De commandeerecdo generaal van bet eerste legerkorps prins Arnnlf van Beieren heelt wegens voortduroode maagziekte ontslag ait den dienst aangevraagd Men meent dat prins Hnprecht de oudste zoon van prins Ladwig van Beieren zijn oom zal opvolgen De toekomstige koning van Beioren heelt dan een zeer snelle carrière gomaakt daar hy nog geen 38 jaar ond is Br t niB Vrüdag is de groots papierlabriok van de firma De Vtcq in Turnbont afgebrand üe schade wordt op 120 000 frs geschat RVSLIXD Het naar huis terngkeeren van het leger uit Mantsjoerije scbynt tjjn gewoon verloop te hebben Drie korpsen zjjn reeds Irkoetsk gepasseerd Overal heerscht rust iTiue De koning heeft Visconti Venosta in gehoor ontvangen en hem nadat hij het rapport over de Mnrokko conterentie te Algeciras had aangehoord zi n booge goedkenring te kennen gegeven De lytarts des pansen schryit de ziekte van den paos een hartsaandoening toe aan gebrek aan beweging l ftter Freddi assistent van den overleden Jezuietengeneraal Martin is benoemd tot vicarisgeneraal der orde tot een opvolger van Martin zal aangewezen zijn hetgeen vermoedelijk pas over eenige maanden zal ziJn op het jaarfeest der orde ArniKA De correspondent v an de Daily Telegraph te l ietir Marilzburg verneemt dat de Natalsche regeering besloten heeft Dinizoeboe s aanbod van hnip at te wuzen daar zjj overtuigd is dat juist uit samenwerking met hem oen algemeene opstand van de Zo eloe s zon kannen voortkomen Natal sal een groote zellstandige blanke krggsmacht in het veld zenden De Kaapkolonie heeft Natal ook halp aangeboden zoo noodig haar gebeele strijdmacht BINNENLAND ünie correspondent te Batavia seinde Zaterdag Tot 20 April was er geen openlijk verzet in Boeten De Saltan toekende het Celebes contract erkende de heffing van rechten op den invoer en uitvoer eu op liet opiamdebiet maar weigerde halstarrig de overdracht te teekenen De goavemenr acht grooter machtsvertoon van marine eu landmacht noodig N R Ct Men meldt alt den Ha ig De Itden van de Tweede Kamer der StatunQeneraal zijn thans tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen togen Dinsdag 1 Mei dos namiddags ten 2 are Naar men verneemt moet de voorzitter der Tweede Kamer voornemens zijn dao aan de centrale commissie voor te stellen den volgenden dag Woensdag 2 Mei een aanvang te maken met het onderzoek in de atdeelingen van de reeds door hem in de vergadering van 6 dezer voor sectie onderzoek genoemde wetsontwerpen benevens van do ontwerpen van wet betrekkelijk wijziging dor Hinderwet vorhooging van do waterstaatsbagrooting voor 1906 brug over de Gouwe en onteigening ten behoeve van een spoorweg van Neede naar Hellendoorn Gemengde Berichten Aan de N Soer Ct schroei men uit aUm wa rustig in het bivak do manschappen die niet op wacht waren hadden zich te slapen gelegd dankbaar dat weer een dag voorbij was er niet aan denkende dat hun slaap zon kunnen worden gestoord want de Boeginees had getoond ook deb nachts te willen slapen in tegenstelling van flet was ongeveer halt 11 toen doschildWMbt enigs lieden aanriep die dao om mandaat van bet bivak wilden iprekea Het bleken de raatowa en een badji ta zijn die geheimzinnig fluisterend mededeelden dat in een kampong een hall uurtje van het bivak in oostelijke richting zich een bende stontmoedigen had verzameld met het oogmerk des nachts bet bivak te overvallen In elk ander geval zon de kommandant Ie luitenant J N Broese zeker ziin uitge rokt om met den matowa als gids de bende te overvallen ol een hinderlaag hebben uitgezet in die richting om hen te vangen maar er waren slechts 40 bajonetten in het bivak dat gemaakt was voor een kompagnie terwijl groote hoeveelheden vi reB waren opgelegd zoodat het z iak was het bivak niet van krachten te ontblooten Besloten werd daarom de bende af te wachten en den matowa werd opgedragen omtrent alle bewegingen der bende inlichtingen te verschaffen met de bedoeling ze bü het aanbreken van den dag zoo mogelp te overvallen De manschappen werden gewekt gelast zich te kleeden en met de bedoelingen van den vüand in kennis gesteld Niets verstoorde meer do stilte van den nacht ja het was ol alles nog rustiger was dan voor de komst van den matowa met zijn onheilspellend bericht Om half 2 riep No 1 iemand aan die voorzichtig nader sloop Lako mg Batjo klunk door de stille nacht en toen geen antwoord volgde en de gedaante bleet nader sluipen loste hg eeu schot Onmiddellijk brak hevig geweervuur uit het oosten en znidoosten los en vlogen eeu 25 30 man zonder iets te zeggen tegen de sterke pagger op en er over en wierpen zich ep de onzen Bliksemsnel was alles in ziJn werk gegaan maar de troep was klaar om hen te ontvangen De indruk was overweldigend die donkere schaduwen die zonder een woord te nitea hun lansen krissen en knuppels zwaaiden en hun bloedig werk deden verrichten ouder het vuur van tientallen geweren De onzen waren naar buitengesneld Mo 1 was kranig op zijn post gebleven en vocht als een razende terwijl de sergeant Koper de fuselier Tala de inlandsche sergeant Baka Tipalila en de kommaudant voorwaarts snelden de schaduwen te gemoet Een oogenblik bleef het overige deel van den troep stokstijf staan doch spoedig vlogen ook zg er op in aangemoedigd door het kommando attakeeren van hun luitensut Tapalila ontving bgna dadelijk een lanssteak in de borst en een knnppelslag waardoor bü neerstortte sergeant Baka kreeg een lanssteek in lies en buik doch die aanvaller werd door den luitenant met de revolver neergeschoten Sergeant Koper kreeg een knuppelslag waardoor bij ioeentakte oen op hem gerichte lans wondde Tala in t gezicht Koper weer opgesprongen legde toen twee vijanden neer Spoedig moest de vijand het opgeven en met achterlating van 5 doodeu do plaati ruimen In carrèformatie werd de dag afgewacht Die aren znllen allen nog lang beugen die uren van gespannen luisteren naar elk geluid dat telkens opschrikken bjj het vallen van een dorren tak dat turen in de duisternis tot de oogen beginnen te schemeren en overal iets meenen te lien Om half 6 had de kommandant twee branikerels kettinggangers kannen overhalen bet bivak te verlaten ieder langs verschillende wegen om den overval te melden naar Rappang en versterking te vragen Onder belofte van algeheele kwijtschelding van straf verdwenen ze in de duisternis en brachten het bericht behouden over Het is te hopen dat deze belofte niet in het vergeetboek geraakt eu werkelijk vervuld worde loodat In dergelijke gevallen da kettingjongen op hit woord van een officier aan kan en bereid is zijn leven te wagen voor onze belangen en de zijne Op het bij vele Rotterdammers welbekende eilandje van den heer Qall gelegen in den Bergschen Plas achter de plaats Lommerrijk van den heer A J Stal te Hilligersberg is Zaterdagnamiddag tegen vieren een ontzettende ramp geschied Op dit eilandje zichtbaar van de plaats Lommerrijk waren op dat oogenblik werkzaam de welbekende pyrotechnicas de heer Henri A Oall en zijn beide vuurwerkers de gebroeders E en O Monlfrooij jongelieden van 20 en 22 jaar oud wonende op de Kruiskade nr 53a hier ter stede De heer Oall werd bü zün bezigheid geholpen door Otto Montlrooü Beiden stonden in dfe open lucht nabil een der schuurtjes Zy waren bezig met het mengen van stollen zich bevindende in twee tonnetjes die nabg ben op den grond stonden verder werd dit mengsel gezeeft boven een groote ton die tusscben beiden in stond De broeder van Otto was op een alstand bezig met het vullen van slangetjes Plotseling werd een vreesalgke slag ge hoord en lag het personeel van de plaats LommerrHk en uit bet daar naast gelegen Z itaeracae halsje een kolom rook tuiaoSen het jonge groen van het eilandje opstiigen Dadelijk daarop was alles stil en vuur werd er niet gezien Met roeibootjes gingen toen mannen naar bet eilandje en zg werden diep geschokt door den aanblik van het eilandje De ontploffing die men aan onvoorzichtigheid meent te moeten tt eschrgven beeft den heer Qall en Otto Montfrooii in verschillende richtingen de lucht Ingeslingerd Het onthoofde en vreeaelgk verminkt lagenoeg van alle kleeding ontdane liJk van den heer Oall werd een 50 meters verder tusscben boompjes in bet prikkeldraad hangende gevonden terwgl deelen van en nit het lichaam hier ec daar over een oppervlakte van eenige meters verspreid lagen Bloed was er in de takken en overal in het rond Het Igk van Otto MontfrooiJ die in tegenovergestelde richting over de boomen been werd geslingerd werd uit het water opgehaald Ook deze jongeman droeg op het lichaam de sporeu van verminking Op de plaats waar de ramp geschiedde is een gat in den grond geslagen doch al wat daar gestaan heeft en waarmede men bezig geweest is is verdwenen De vaurwerker E Montfrooij die gelijk gezegd op eenigen afstand werkzaam was kwam met den schrik vrg doch deze was zoo hevig dat bü toen men het eiland bereikte om hulp te bieden niet in staat was eenig geluid te geven Eerst geruimen tgd daarna kon hij een verklaring van het voorgevallene gelgk hg bet zich voorstelt alleggen aan Hilligersberg s burgemeester den beer O J Ie Fèvre de Hontigny en den wethouder den beer C J Oosthoek die spoedig nadat het onheil geschied was ter plaatse verschenen De overblülselen van den pyrotechnicas en zjjn werkman die men intu scben verzameld had werden onder geleide van den veldwachter Kameiaad en den rijksveldwachter Blok naar het Igkenhuisje te Hilligersberg vervoerd nadat dr J P Velderman geconstateerd had dat hier geen medische hulp meer te verleenen was De heer Qall die op een buitentje aan den Bergweg onder Hilligersberg woonde laat een weduwe met een dochtertje van ongeveer 7 jaar achter De omgekomen werkman was niet gehuwd Vermeld zg nog dat de thans aan de ramp ontkomen E Uontlroog twee jaren geleden toen er op dezeltde plaats een ontploffing van buskruit plaats had waarbij een man gedood werd zoodanig gewond werd dat bü een paar maanden in bet ziekenhuis alhier verpleegd is moeten worden Ook een paar weken geleden heelt er in den laten avond een brandje op dit eilandje plaats gehad zonder verdere gevolgen doch de kapitein der artillerie van Vnuren nit Hellovoetsluis die naar aanleiding daarvan ter plaatse een inspectie instelde had toen geen aanmerkingen te maken en alles bleek volgens de voorschriften die den pyrotechnicuB Oall gegeven zjjn in orde Het eilandje noch de houten gebouwtjes daarop die als werk ol opslagplaats dienst doen hebben door de ontplolflng geleden Alleen zgn van een der bergplaatsen een paar planken Idsgerukt Brand werd niet veroorzaakt N R Ct Vrijdag overleed te Pjjnacker een 54 jarig man die erg armoedig leefde on bekend stond om zgn gierigheid Hij was dan ook zoo gierig dat hij niet eens voldoende voedsel nam waardoor hü zoodanig is verzwakt dat hg geen versterkende middelen meer kon verdragen De steenkolenverkoopers herinneren zich niet meer den tgd wanneer hg steenkolen gekocht had want bij brandde nooit een kachel Na onderzoek in zgn woning vond men in een kabinet f 6000 Aan do R K is naar men verneemt f 3000 vermaakt Neven en nichten zün de erfgenamen s Hert Ct De geldswaardige papieren tot een bedrag van 5260 Mark van den heer Oroot Wassink te Eibergen zgn teruggevonden onder den gedeeltelgk geredden inboedel van zijn buurman wiens hnis is afgebrand Wgl het hnis van O W zeer ernstig bedreigd was werd ook bü hem de inboedel uitgedragen en zoo is het kistje waarin de papieren geborgen waren onder den anderen boedel geraakt N v d D Bg Nimaé in zaid Frankrük is een uitstekend bewaard gebleven graf van een jong meisje nit den Qalliscb Romeinschen tgd ontdekt De sarkofaag bevatte etn prachtige albasten vaas met de ascb van de gestorvene een kistje met een gouden halsketting met edelsteenen een gooden ring met een camee er op waarin een Eros met pglkoker was gesneden een ivoren bordaurraam speelgoed een spiegel eni Men schrijft aan Onie West Oeiük reeds in ankele lokale bladen is bekend gemaakt beataat bg een club jonge Nederlandaehe acteurs onder leiding van dea beer Spoor het voornamen een reeks voorstellingen te geven in Sirioane en Carai ao een voornemen dat alleen tot oitvoering kan gebracht worden wanneer er sprake is zoo niet van een financieel succes dan toch in elk geval van geen geldelgk nadeel Betrekkingen zün aangeknoopt met het tooneelgezelschap Thalia en met de groep Suriname van bet Algeneen Nederlandsch Verbond Het beatnnr van het A N V meende dat bet op zgn weg lag in dezen handelend op te treden en heeft daarvoor tot het bestuur van Thalia het voorstel gedaan om nit zgn midden drie leden te kiezen die met drie leden van zgn eigen bestuur een commissie zouden vormen tot voorbereiding en nader onderzoek of een dergalgke onderneming kans van slagen zon kannen aanbieden Deze commissie heelt zich geconstitueerd Zg bestaat uit de boeren v Drimmeien Curiel en Lnitink van het A N V en Ezechiels da Costa en Mesqnitha van Thalia Zii zal binnenkort Igsten laten rondgaan bg de ingezetenen van de kolonie ter inteekening De clnb zal vermoedelük Paramaribo twee maal bezoeken telkens voor veertien dagen eens op de heenreis en andermaal op de terugreis van Caratao De commissie vraagt nu den steun van de ingezetenen voor deze zuiver Nederlandsche onderneming Men meldt uit Friesland Het wilde varken ia eergisteren iu een bosch te Olterterp door een ooschwachter geschoten Het dier was 1 M hoog en woog 135 pond Het lük van den heer O K te Helmond is nabü de fabriek der heeren K aldaar dicht bg zün woning in een bermsloot gevonden Hier moet aan een ongeluk worden gedacht ten gevolge waarvan de beer K verdronken is In Friesland circuleert een adres aan den mioister om de verloting op St Nicolaasavond voortaan weer toe te laten Het ondervindt bü de neringdoenden veel ateua Onze boter in Engeland De Britscbe regeering boeit het voornemen de Boterwet te herzien en door bet parlement is een commissie benoemd om bouwstolfen voor een ontwerp te verzamelen Twee leden dier commissie de boeren prof T E Thorpe en E C Haygartb Brown zgn nu op last van het ministerie van Landbouw naar Nederland gekomen om studio te maken van onze Boterwet en onze botercontrSIe Genoemde heeren zün hier door den direc teurgeneraal van Landbouw ontvangen waarbü ook tegenwoordig waren de heeren dr Swawing inspecteur in algemeenen dienst bü den Landbouw en Bieleman Rgksboterinspecteur Na een langdurig onderhond werd besloten dat de Engelsche heeren Vrgdag te Leiden het Rgkszuivelstationenhetbotercontrölestation van de Holl Mg van Landbouw zouden bezoeken Zaterdag Rotterdam en heden en morgen Friesland en het botercontrölestation te Leeuwarden De heeren dr Swaving Bieleman en dr van Sillercldt directeur van het Rgkszuivelstation zgn aangewezen om hen te begeleiden en van adviea te dienen Te Wageningen is Zaterdag op de steenfabriek van den heer H D Gideonse door de vaste kruiers 12 het werk gestaakt Oorzaak is de voor veertien dagen aangezegde loonsverlaging van 15 ct per lÖOO steenen voor den wal tot 12 t ct en van 30 ct per 1000 over de krib tot 25 ct Ofschoon door de werklieden verschillende pogingen tün gedaan deze verlaging van hun loon ta voorkomen zün zg daarin niet geslaagd waarom zg thans den arbeid hebben nedergelegd Het overige personeel blütt aan het werk Op de Internationale Huiskoudingtentoonstelling die thans te Antwerpen wordt gehouden brak Vrgdagavond brand uit in hot paviljoen der voedingsmiddelen dat van hout gebouwd il en een oppervlakte van 10 aren beslaat De deuren waren op het gewone uur gesloten toen men om kwart v6ir zevenen rook uit bet dak zag komen Weldra Btond het geheele gebouw in brand en werd met de inzendingen een prooi der vlammen De schade wordt op f 60 000 geschat De brand wordt toegeschreven aan kortsluiting De Hoogleeraren Hugo de Vriea en Lorents in Amerika Men seint nit Philadelphia Mo het N V d D De Staatsuniversiteit van Pennsylvania kende heden 19 April eere doetoratiJo toe aan de Nederlandaehe hoogleeraran Hoge de do Vries en Loreoti Het blad teekeot hierbij uo De professoren Hugo de Vries en H A liorentz hoogleerarao is de natoorkaod t Leiden vertoeven op het oogenblik beiden in Amerika Zg gingen ieder met een verschillend doel derwaarts Prol De Vries om te voldoen aan eene nitnoodigiug van de American Philosophical Society te Philadelphia tot hgwoning van de leesten elke daar op bet oogenblik van we e dit lichaam in vereeniging met den staat Pennsylvania ter herdenking van Franklins 200 jarigen geboortedag gegeven worden Tevens zoff proL De Vries over eenige weken naar Calilornie gaan om daar evenals twee jaren geleden eeo cnrsus te geven aan de nniversiteit te Bnrkaley Prol Lorentz vertrok naar Amerika ingevolge eene nitnoodigiug van d Colnmbiaaniveniteit te Sew York om voor de studenten van deze universiteit voordrachten te houden Beiden geleerden badden van de KoainklÜke Academie van Wetenschappen de opdracht aanvaard om dit lichaam bg de FranklinJestiviteiten te vertegenwoordigen in welke qualiteit zü elkander te Philadelphia zouden ontmoeten De staats universiteit aldaar heelt van die gelegenheid gebruik gemaakt om beide eminente mannen te huldigen door hun eershalve den titel van Doctor of Laws toe te kennen Men sebrglt uit den Helder dd 19 April Heden morgen in do vroegte is lo Helder een vreemd natonrverschgnsel waargenomen Omstreeks 4 15 uur een pair uur na het intreden van de eb is het water in het Marsdiep plotseling 5 cM gestegen en terstond daarop even snel 17 cM gedaald waarna bet getg zgn gewonen loop hervatte Het verscbgnsel is door de zellregistreerende peilschaal van hot Meteorologisch observatorium zeer duidelgk aangetoukend De veronderstelling wordt geopperd dat het in vettand zon staan met de verschillende storingen in de aardkost den laatiten tüd Stadsnieuws GOUDA 23 April 1906 Bil besluit van Gedeputeerde Staten van Z H is het besluit van B en W alhier gehandhaafd geworden wi arbg aan A Muüs herbergier a d 3e Kade bet recht is ontzegd om sterkendrank te mogen verkoopen en zulks in verband met leiten die in die inrichting hebben plaats gehad De houders Van honden worden herinnerd aan het betalen hunner belabting daar door de politie reeds aanzeggingen worden gedaan wegens wanbetaling dier belasting Bü KOB besluit is benoemd met ingang van 1 Mei bü het 8ste regiment tot kapitein de eerate luitenaut M M Eyssell van het regiment grenadiers en jagers gedetacheerd bü de hoogere krügsschool De uitvoering door de Onderolflciers vereeniging Excelsior en de aid Oouda van den Ned Bond van Oud Onderolfioieren was niet zoo druk bezocht als men bad gedacht vereeheidene plaatsen waren nog onbezet dit is te bejammeren daar hetgeen werd geg ven een bezoek alleszins waard was De Goudsche Co jp Vereeniging voor Genees Heel en Verlosknndige Hulp zal op Zaterdag 28 April 1906 des avonds ten 8 i nar eene Leden Vergadering houden op de Bovenzaal van de Sociëteit Concordia Weathaven Ponten van Behandeling Opening door den Voorzitter Kotnlm 8 Jaarverslag van den Secretaris Rekening en Verantwoording van den Penningmeester Verslag van de Commissie van Toesioht Verkiezing bestunrsleden wegens periodieke allreding van F J Scblosser B Zegers J U v d Vegt en J N deGroot Allen herkiesbaar Verkiezing van een lid voor de Commissie van Toezicht wegens periodieke aftreding van M Mallen Niet lierkiesbaar Voorstel om het batig saldo dar apotkeek te gebrnlken tot aanachalflng van verplegingsartikelen die in bruikleen worden gegeven aan de leden Voorstel van het bestuur naar aanleiding van een eisch van H H doktoren onvan uit de apotheek geen particuliereste bedienen Rondvraag Hoe men tracht kinderen op de bizondera school te honden Wü lezen in de Bode Vermeulen werkman op da kaarsenlabriek te öonda wonside Snoystraat Korte Akke ren bad besloten igu dochtertje Anna vta de K K misterschool te Gouda te nemen en kaar te zenden naar de openbare school No 4 in de wük genaamd Korte Akkeren Woensdag 28 Maart kwam zün dochtertje thuis met het volgende brielje dat uw korrespondeut hier met de meeste zorgvuldigheid kopieert Anna zegt dit brielje van de zuster ontvangen te hebben Vader en Moeder ylk hoor van de kinderen dat Anna de kinderen verteld dat ze naar de kartakke naar school gaat nu wordt te verhoogd en nn het kind van school nemen dat is toch wel niet waar zulke bravo kattolieke menschen die zullen dat niet doen voor bet zieltje van het kind die doen de de jongens noch wel naar de Roomscho school en nemen ze van de andere schooien af en ik zou er erg spüt van hebbeu zoo een lief kind bü al die jongens dus Vader en Moeder het komt op UEd s geweten de andere Room sche kinderen nemen ze van de Protestan ten school at om bg ons te doen en dan brave Roomscho menschen zouden ze er af nemen en nu komt de zomer aan liet briefje is met potlood geschreven en doordat Vermeulen bat reeds enigo tgd bg zich gedragen heeft wat beduimeld het draagt geen ondertekening Het is op t ogenblik in bet bezit van uw korrespondent die het van hom ter pablikatie ontving Donderdagmorgen 28 Maart gaf Vermeulen een brielje als antwoord met zün dochtertje mee waarop hg weer een briefje terugkreeg met het verzoek of hg of z u vrouw eens aan de school wou komen Vrüdagmorgen 29 Maart is hg meer dan een half uar in de school geweest De gewoonte bestaat aan die school de mindere kinderen binnen te laten aan de achterkant iu de Peperstraat de gegoeden aan de voorkant op de deftige Westhaven Vermeulen werd aan de Peperstraat binnengelaten en moest door de gang naar de oude Voorsehool aan de voorkant daar zitten do kinderen van de mindere mensen de beter bedeelden vertoeven in de nieuwere lokalen van de Aohterschool aan de Peperstraat Gedurende dit half uur konstateerde Vermeulen dat de kinderen steeds bezig waren met bidden en godsdienstoefeningen waardoor hü nog meer gebtgld werd in zgn voornemen om zgn dochtertje van die school te nemen Hg vroeg ton slotte om het pokkenbrictje raoar kreeg ten antwoord Ik kan het niet vindon Na dit zonderlinge antwoord vertrok bg Op t stadhuis staat gelukkig in een register genoteerd dat Aana Verm nleu de inenting beeft ondergaan Een dnplikaat was er dus spoedig en sedert 1 April bezoekt Anna school No 4 Opdat niet hot gehele personeel van do bedoelde zusterschool naar bovenstaand briefje beoordeeld wordt vermeld uw korrespondent volledigheidshalve dat er ook drie lekenonderwüzeressen zÜP Verder spreken de feiten voor zich zelf Bedoeld wordt Korte Akkeren ScHoosHovB Zaterdagavond trad in openbare vergadei ing belegd door de Afdeeling Schoonhoven van den Bond van Ned Onderw de heer Bos van Egmond op om te spreken over Kinder Vacantie Kolonies om te komen tot stichting oenor Aid van het Centraal Genootschap voor Kinderborstellings en VacantiaKolonies Doer onvoorziene omstandigheden kon Mr Koodenburg niet optreden zoodat de heer Bos de dubbele taak op zich had genomen In eenvoudige taal schetste do spreker het ontstaan dier kolonies in Zwitserland en hun verbreiding in andere landen bierbg telkins wüzende op het groote nut voor het behoeftige zwakke kind Het zgn deze heerlijke resultaten die de beweging io alle landen zoo krachtig doet opleven Daarna gaf spr in een reeks lichtbeelden de aandachtige hoorders eeu kgkje in de verschillende sanatoria en bon bevolking Na een kort debat tusschen den spreker en Dr Hartong van Ark werd overgegaan tot het stichten eener Afdeeling waartoe reeds dadelük 18 leden toetraden Een voorloopig bestuur zal de voorbereidende werkzaamheden ter hand nemen Het bestaat nit Mevr Greup Santman Mevr Versloot Mejallr van Scherpenzeel Dr K de Toag en H 0 Qelok Veemarkt ie Rotterdam Maandag 23 April 1906 Vette ossen en koeien tcAel aanvoer priJMD waren voor iste kw l 35 jde kwtl 32 Ae kwal 27 cents per half kiio Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren redel aanvoer ptijten waren voor ste kwal 28 2de kw 6 3de kw cent per half kilo Vette varkens redelijke aanvoer prijzen waren voor iste kwal a8 de kw 26 3de kw 23 cents per half kilo Schapen weinig aangevoerd Handel in melkvee en weide vee pri ihaudend 69 59V 96 4 Staattlienintfén PoKTHOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 BusuxD Iwang Dombr Obligatien 4 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 CotuKBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 99 Hipot iuk BaninPandb idem idem Pandb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelüke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zaid Holl Hypb 489 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsohe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningfii Italië Oblig Zuid Italiaanschè 8pw Mg A 367 Divemen Mg tot Ëipl Laan van Meerdervoort 1902 89 PreinieUeninqen bsLOii Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart JDe Nouveauté s IN Manïef KInderinaDtels CostuDies Blousen Hokken Japonstoffen j Het groote aantal zenuwkwalen Boc b Ada Kils inIddtUB doot d midlioli wrtMWbkp aMnwtitA lont mb m aloawn tUd koM W tooj dBt iM door bot f lmUk Mkn vaa J S tg ni auMlIJk lufi 4 haU mm öbTilolulaeNfl ODtdoïiUDandMB b ërt dlo m boadtnrd têrbrêidV terwijl Elf wrt i boert dl M boadord amfkoaliMa tkuo irm do co böaltwortia dondoor da n j rw ii n fn ii tÜ Ooioadboll Dc Ëooaa Woitnauv UTl botMTM banur da on d rvlndiiii o pK ilaiUi In eono IO Jftri o pnkUJk BMr waMCklwc vmi h kavM Mamal prr liiB n ri1 M IxNctetoc ochlklr é Té9 bald Ml44 lH k MiM k zgn in grooten voorraad tot de meest concurreerende prüzen gearriveerd Aanbevelend woldud blijkt te sIjD Toer do don rtoor den gtw i a O on dcrviDdliiB ftpKnilsAO prrtliiB nnriWMflxNi lel meHrirdeoltl UotdouKeneoawÜH worden workomkooklttorOftdorÓMltatMTOttrofoa on ilJ mookuiDovpel i rtiBj dot vob een door doo iltTiadorjooakmvB wockjo el iipuu dot VoB een door doo iltTiader noobiwoB w mf OVtR ZENUWLIdDEN en BEROERTE kar voorkeinloi in eoiilfl nin ea k rtea tfld mM de e drok Tent beoAn u Lilt boekje bent nlH aUew T r hot gnoCH onbllek verrtaitübore verklaiiagM owtKiil b t wox n di menwere thor plo on i doamedo selh in wfcolio ilB rnvulWD vorkr ffin uitwerkinf moor ook vindt nen doortn vetonioboBMlIJk er biii pllritc ti uTtde iiifilloobP hinden dio aan dn i DFp vlJ e gowUd xlln ftOBodo tnobHa lol Vin jetni Mliriften vou l oo ce lo Ute feoeefkaiiiIffitB onder wolko f I j Bs l klliiisli ti Pariji fit BooMmèal IQ lïoaipoDer tf ér piMitêtrimt itoOMlie ooo kit oei pMtMt dl CMfVoto iïa lo tM r Oohe te tt ni i ► od r t d rl toJSMl Dr f rwutitr tieoriiaer r iMon no M kooottul la Ai flebetMMk Morlof Uitaot Bole hd Eint Darifli mstf fr itoooiNor dlrofteof der atvieo lhiropaotluho leneMtoo voor iSïwwllMor U ree 8t Hei ort 334 Ceniul vOfi Aieboiboeli mti dr te OarfH Dr iKikeBli orreod wta o Ztrkelb li bi rit techl nit dr tl Wooiin 0r C Boogovil tiLo rarrMri Cure lid vee éoi OooooU Ceatrol l b It tn SinU m Franlrijt OB Tolo onderen Aon oïleo wlei mmmmmtfiamtml mfmw mt Indor MecvdMba Is f mui Koc a H4o MHiiwMbtUhoM IU4 wooTvu £ heatookonoBif el oliolio boo oTar MbeCbM mq Moejendrori Mte Mbw iotooHfc M oM M BehoM M Sni a oobitaiiliko to lUnj verder oIloKfekondlodMHrberoortafotroiln wortaLMaocIM m mw U mtoIcob inwB ooolli vorlo mle H e vorMtoe lot ifrrte tStn too v l neotoftl r ÏIS P W T earenei plla a o tHn ki iwokte i bebsndetmc reweeot ilji wrijven fieetrlMoten r beblno en ten olotto kJ verochljiiwlen oio Mkkorloieo It ooUr Me Mfkalfofl Ie M bot oIomo vmi boodoo oe veot hb al ow ditea MTMRia ir 5stsrff Rotterdam 0 o löfifou bfifeniHoflh oiodlcdiole tentooaitelUnf U 4o Dr W4 fertden ondes wordt dm