Goudsche Courant, donderdag 26 april 1906

Donderdag SO April 1900 Nq looia 45ste Jaargang fiOüMHE mmm JSieuwS en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloi n Ko At Üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prüs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nominers VIJF C EK TEN HET mnm Min Notaris GAfflBIERVAN NOOTfiN TK GOliDA zal van af WOENSDAG 25 APRIL a 8 gevpstig d zijn op de Oosthaven B No 109 ingang in het Houtmansplantsoen ORACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTEID DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOED A LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bjj M U BËLONJE Jk Ooada EENIBDEFOTMTIEE Heil wordt verzocht op t HEItK te letten UIT HBT MAOtZUH VAH M lUVENSWAAY ZONEIM QORINOHEH Ueze ÏUUISEN worden al gele erd in verzegelde pakjes van vij Uete n een half eu een Ned one met vennüliiing van dommer er klVys Toorzieu van iievenstaani jMiirk volgens de Wet gedepo ncerd Zich tot de uitvoerins van ge wjrde orders aanbeveleude J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz en Metaalpoetsextract merk KOOD KRUIS Dit do fabriek van Firm H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik f pannen l kromn Verkrijgbaar to Gouda bü R ZANDVOORT M A CAÏS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KRUIJFF Een nieuwe Drank RÖRFF S NOVA CACAO EFABRICEERD van de Gjnsl uiljjezochlsle dnursle CacaoiiooDiii Deze Cacao is bij inkoop wel iets hooger ia prijs doch in werkelijkheid de voordeeligIte daar men van deze MOV C CAOin het gebruik eene voel kleinere hoeveelheid behoeft dan van go dkoopere soorten K V K K PRIJS V r 1 80 1 M i O SO i Kilo voldoende voor I8U Koppen BKOORÜBELING van het Mikroakopisch an Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSKBOSOH Amsterdam 86 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt liob in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijke oplotbaarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasae product W g VAN LEDDEN HULSEBOSCH ïerkrijgiiaar bij T CIIEBAS alhier GMdi Drok van A BRINKMAN tt Z Watersnood in Zeeland Mensohlievende Stadgenooten I Het alhier opgerichte Comité voor het inzamelen vau gelden ten behoeve van de noodlpenden door den watersnood in Zeoland wenscht ieder in de gelegenheid te stellen een gave voor dit menscblievend doel af te zonderen en zal daarom op VRIJDAG 27 AinUL a s een scbaalcollecte langs de huizen der ingezetenen houden Er is veel geld noodig om de getroffenen te helpen Ieder wordt verzocht naar zjin vermogen daaraan bö te dragen Velen uwer hebben reeds op andere wijze geofferd het Comité vertrouwt echter dat ook haar streven door U zal worden gesteund R L MARTENS Burgemeester Eere Voorzilter A WARTENA Herv Predikant Voorzitter T SAP Goref Predikant Penningmeester W OOL Ond Kath Pastoor Secretaris H VAN ASSENDELFT Rem predikant Dr S S HOOGSTRA Dir H B 8 C A B BANTZINGER C VAN BEBKEL A L BOONACKEB Maj der Inf H A 0 BRINKMAN Mr D N BROUWER Gerooenle Seeretaris 8 W VAN BUUREN J VAN DANTZIG H M DERCKSEN H C EDAUW J VAN GALEN Wethouder M C HENNEQÜIN Dir Postkantoor G J C HOOGENDIJK Dr A VAN IJSENDIJK Gymn Reet P J KOLIJN A KETELLAPPER J 8 LANGEN Geref Predikant R LEOPOLD Hoofd 2eburgersch v jong P C T MALINGRÉ H Kath Deken H J NEDERHOEST Wethouder J VAN DE PUTTE Hoofd Chr school L M ROOD Israel godsdienstleeraar M STEENSMA J P G TACK R Kath pastoor aemalogecii Poedervoi m is het eenigfste helpend middel tegen nioeilarmoede Êlleekmnchl Zenuwmieukle Uo fApflueu Mlapelooêheld Ontuachteu Wermagerfttg eu VetmtHüerlng Oer UchaamtkracMen aeiiialogeen in Poedervorm H iJHBa HBa worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEÜERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f l öO Ecntge labrikanien II v SGIIAIK k Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerterk ad IJtiel k N VAN ZESHKN Schoo hoven B v WIJK P W v EDK i uUaater A Si HEEll Haattrechl K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v o SPElf Moercapelte D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingimen P A dbGBOOT A UI JONGH Oudeivater 3 P KASTELEIN PoUbroehrdam D BIKKER Bentchop VVAARSCilUWING Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het klonilarVancra Paulo Abrlij bestaat met dus Siroop van geenerlei waarde Het groote aantal zenuwkwalen t n rBnv hoofdpIJti X tot de voorafKKaiids kABtMknnen van KpoplMü lianuilwrocrto toe tntfterMi Do tflod Allfl mmdelen door d iiiediBobe wsteMcliKp AMi Bw iid B rttMUi denkleiiirta Jdkont e r to j dftt tlJ door liet f ebmik Dukbo vwi den Mnvoudliorten weg Btaumk lAOfa 4 hold mm phjitoloraebe ontdekkingc duiD heeft die os hondarde proamamlnfen tbtat OTar de lahaaleTarali verbreid la an tarwljl tlf ib wateniclM ipellJka krlncan da hoonU belMtfitelUiit wakl Uvana eant weldaAd blijkt te Klja vosr de md aannwkwAlan lijdende nanMnbeÜ l e eMneeBiryM la nltctToatfen dobr den K weKen OfDcler vaa Oesondhell Dr Boman Waiaamu ataT ulhotnij an benut op da on dervindinK opft daiui lii eene SO Jerlce prakttlk IMAr wnaaehlac vah h t li M cnMsal per liiK wor li iiiliiKriae raelilkiflM ff n l rdolMBl l Maalddell1Uhaka kstamiaiW iu dt4 rd eltl Uet due geneeRvriiie warden warkelltk aoUttorende raB ltat n roAniaa n kU niMkta aooveel r pfanK ut van een deor dan ultTÜtdor faaohMTta warki OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE lira voorkoin e an oenetlng olnnarn kortan tijd roedii de fle dmk Terarhanen In DU bonkje beTOt nlat aUeaa Tor ket fn M bllek vpmtniinberfl vcrkUHiigen omti nt h t wNon dar ntniwere therapie an de datrmada aelfi In wanboptge nvalten varkiMen nltwerklng maar ook vindt men daarlo watooaahApBellJk war baiidellucen uit de luciUaohe blsdvii die aau deia Keneeawljae gewUd illa aoonede anobrtr tal van gataJiaehrlfton van booKteptatttata aeei kaudtfen ondar welke P AMèra mU dr raf te dl pelyklinTik la Pariie rai KeagaaiBHt tO tMMgre er mH ir prskt a rea l aanMhMr aaa het k ilnHlfin peitlohl daCharanlaeiSaaltttiraUiDr Qahn ta StatUa Sroeinana nud dr arraad arta laJOM Dr P Foreitlar g naatli ier dli ote r aa kal hae lUftl la Agea leliatwrttb Or ahertai kaatael flata Sari Erni Darm med ét aRea liaer 4lra t8Hr twr galveat theraf uUtolia larMdlai vmr taaawHldara te rae BI Honeri S34 Conlel vee Aiahaebaoh ned dr Ie Carhi Dr BHibaeA amad aria da Urkalti laltwrl IxiM Md dr la Wainaa Br O Boaiavel ta La Farrlèri Eitrê ld vaa daa SwMid Caalral l k I da K nt m FrBnknJk OU vela odereiL Aan ilfn wier wv t l aafcr f aaliidor a ac d aa la mt smi ocoB MHd MWWMrbdslivld lljdaii waarvan de kenteekanen zlju ehreaiioha hoardfiijn ml ratno lokele keefIpIJn kloeriandreig ri ataeHkkalk Brheld ajaa dk 4 ilaaeXBihaia MiaMetIJkeenrHil en tmbetiegeUlka teailBiid verder lie Bfeken dia door beroerte getrolt wei£eii eBMcU den aan de garolgen daamB lOoalB verlanB t g ivaBverMa ie kal iprakea iwara teagval BMalBip Mkea atyfhaU dar gewrlehtea aiat veert lurBBle alia pbiaUel k twalto veriwakklng vaa lahaaiaiL em a cQ te raeda ndar geoaaakudiga bahand llng gawaeat ilji naar door do bokeada miJdeiw ti oadhoadlngaaaM koadwatartanr wrllven elenfjieeeren atooHlooi of ceabadon eea gMaatag of tMrlgtng tuuw kwwl govondoi hebben en ten alotta alj dta vr a ccvaalan T r b fiew wte aaidaitoa Nd habbw veff M v raoblJa alM ala tiek aaakeadeH B pa g mIm MNoeviag la M bMM haafda Mt dabalgHKI Mkkerlasaaa boeker w daa eerde avfoa yika da fit oMar lat vmNhmN aaMMla daaaraa M vee as van krialellng la ea hel Hbhb vu kaedea ae voata aan aJ iaae drie aataierila M aMiHWlU ra ftla ook aan toagi M li et l deBde aaa klvakiaobl kraefetetooiheld M u gaaaada lelft aaa htagi arioaen die weal kb ket kaeN werken en teeaUIIJke reaoUe wlUoa Toarkaaaa wardt dfikgoad ai geradaa Blok bet bovaa vermoltte werkje aan te jcfaaffen hetwelk ep atavTHt kea W aai aaftaaaa var wordt 4 or AweaMi daai door H I SBA Co Heiltgeweg t I ATm koLrr Apoueu 3a ÖaMdbnig F Ü trMht LOBRV dk POHTOH Onderraeh bU Walai Qt de loanu hvgienBiscfa medloinala tentoonatelll fla da Dr daor de llediKrif Jnrll aiei d Kllvcrfw rdaltlr b k M WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tras K0 1lll KL I fKE rABHIKHEIV Voedert nw Fee met de uivere tnurwe merk er en W Ei uitmuntende door hoog eiwit en vetgebalteen grootste voedingswaarde Sere Diploma ParUt 1900 Segen Qoudmt UtOaUleê fl ild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Punlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzeii Snippen Korhoender Ruevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen PankLmr schoongemaakt franeo door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTELIXG Poelisr Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBrAIHJIV z beslist die dor Firma WELDOil THE LADIES JOVUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde pla tt TUE ILL DRESSMAKBIi met een gratis geknipt patroon THE BkZAAU OF CHILD BENS FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekluindelaar Prae HW mer Alle mi t l oDlel Holl Jttjvoeyiiel Van nlle in deze bladen vooi komende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag Wk z kiiï iyu wil to £ itat fÜktll Cacao te aatrangeii taaasiwi gaateld en aa vele pnabeoilagaa b ieu handel gekomen onder de naan dea uitvinders Dr Mi dkaeU TWfMrdigI Of da beste macbiDea in kat mnldfc roHnde étabblissemeot van Otbrt SM Wttek te Keulen tlich Stkcl eacno m vierkanten bujsao Deze Bikel Cacao a met nelk gekookt eese aangenaroe gezonde dnok voor 4ar delykach gebruik een i 2 tkeelapala vao t poeder vuor een kop Otoaolat Ala geneeekncbtige drank bü geval Tan diarrhee eiecnts reet water t gebnilktn Verkrügbaai bg de voonaimitt H 1 Aputhaksn en Prik Ifo U fU prcaftin f UO o DÖ a A36 Oeneraalvtrtcgonwoordiga voot IMw a Julius MatttnUid imnterdam Eaharsinuit ISS Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeü onze fn Ueeert geacMUerAe forIretleu HeluêureUogaerlê Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatiri voor de ecMe te ontvangen Geilt Prgaconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOOAhBI Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen ta bezichtigen zg n Zenuw en ilaa flij ier8 wordt eit overiüiging als een werkelijke halp io den nood het boek asubeTolen Na onfcvadgat Tan adres per briefkaart fvorit l t boekje franco per post toegezonden door BLO£PO£L S üoekh Zaltbommet HU bute onaohadtlykate en g 1 makkdykste yootamiddcl voM Haerea an vooral damaa t Klndaraokoaowarkt la de ApimtuBT t d C M MVIIer ft Cd bTVP V BfrNl BnUl Str M Man latte foc ti op naam en fatiriektBMrIc Nearkr Haerea WleteHeri la nka t ark alu MMH ferkn tai atanpM BELASTING op Bedrijfs en andere Inkomsten BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien het besinit van den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie ZuidHolland van den 9n April 1906 A No 376 1 3de Afd Prov Blad No 44 Ie Brengen ter algemeene kennis dat met de beschrijving voor de Belasting op Bedrgts en andere Inkomsten voor het dienstjaar 1906 1907 zal worden aangevangen op Dinsdag 1 Mei 1906 en dat de beschrijvingsbiljetten ingevolge art 13 § 1 der Wet van den 2n October 1893 Staatsblad No 149 door of van wege den Ontvanger dar Directe Belastingen twintig dagen na de uitreiking znllen worden opgehaald 2e Herinneren de ingezetenen voorts aan den inhoud der volgende artikelen van bovengenoemde Wet Art 15 § 2 Ieder die optreedt als beatunrder of beheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde vennootschap onderlinge verzekeringmaalschappii coöperatieve vereeniging of van eene vereeniging of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent ol als boekhouder eener bier te lande geves tigde reederij is gehouden daarvan schriftelijk binnen ëéna maand kennis te geven b $ het bestnnr der gemeente waar h j woont Art 16 Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandsche vennootschappen en maatschappijen als bedoeld m art 6 § 2 en van de in art Ib bedoelde commanditaire vennootschappen op aandeelen bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge vet zekeringroaatschappijen alsook boekhouders van hier te lande gevestigde reedergen mogen niet tot het doen vau uitdeelingeu ot nitkaeringen waarover volgens art 5 g 1 eu 2 en art 6 § 2 belasting verschuldigd is overgaan alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeeliogcn of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben Bij liquidatie mogen de hierbedoelde uitdeelingen of uitkeeringen niet geschieden alvnrene de daarover verschuldigde belasting is voldaan Art 45 Bestuurders van de biJ art Ib en c bedoelde naamlooze vennootschappen coöperatieve vereenigingen andere vereenigingen en stichtingen die een bedriji of be FEVILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur 43 Er il nu aan de markt een zeker fonds ging Mr Vanderblick met gedempte stem en op i elleboog leunende voort dat een nitatekenden naam heeft wat gtj zult toestemmen als ik u zeg dat het voor ongeveer negentig genoteerd staat Hier noemde hjj het fondg van eene welbekende spoorwegmaatschappij dat voor een groot gedeelte hl Europa geplaatst was Nu ging hij voort hebben omstandigheden ons in eene politie geplaatst waardoor wjj op een groot gedeelte van dit fonds invloed nil kunnen oefenen Ik zal u niet lastig vallen met de techniiche phraseologie van de benri De toeitand om het u eenvoudig te zeggen is due Wjj stellen om voor eene aanmerkeIke daling van het fonds in quaestie te Inwerken Om dat te doen zal het noodig zijn het algemeen vertrouwen in het fonds tt schokken Daartoe moet de overtniging gewekt dat het goedkoop verkocht wordt eene paniek teweeggebracht zooali de ttirnkUag loidt loodat al de klein beiltten roep uitoefenen onderlinge verzekeringmaatschappijen en sociëteiten alsook behoerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen zijn gehouden binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst uitkeeringen ol uitdeelingen te doen toekomen aan den Voorzitter der Commissie van aanslag bedoeld hg art 19 § Ib of § 2 die den aanslag moot regelen Art 47 §§ 5 en 6 Hy die daartoe gehouden nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bij art 15 § 1 eerste lid en art 15 § 2 eerste lid wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Gelijke straf wordt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van art 16 wordt gestraft met eene geldboete van ton hoogste 1400 Art 34 Ie lid Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die hun bedrjjf ot beroep rondtrekkende uitoefenen voor zoover zij behooren tot de bedoelden by art la h en k zijn gehouden onverminderd hunne verplichtingen omschreven bg artt 12 en 14 zich ter plaatse binnen het Rijk waar zjj zich na het begin van het belastingjaar het eera4 bevinden b j bet Gemeentebestuur schriftelÓÈ aan te melden met opgaaf van hun naam hunne woonplaats en hun bedrijf of beroep Ten blgke dat zg hieraan voldaan hebben ontvangen ziJ kosteloos een door of van wege het hoofd van dat bestuur onderteekeud bewjjs dat zij gehouden zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe be lastingen te vertoonen Art 47 § 7 Personen die van een bewijs voorzien moeten zjjn als bedoeld in art 34 en dia in gebreke blijven dit bewijs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f25 Geven zjj ter bekoming van dat bewijs aan het bevoegd gezag een valschan naam woonplaats bedrijf of beroep op of maken zjj gebruik van het aan een ander afgegeven bewijs dan worden zjj gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 150 Wordende eindelijk gewezen op de in art 12 § 2 2e lid l d aan de ingezetenen van het Rjjk verleende bevoegdheid om zich bij de aanstaande beschrijving de uitreiking van een beschrijvingsbiljet B te verzekeren door v6ór of op 15 Mei a s het verzoek daartoe te richten tot den Ontvanger der Directe Belastingen van bnnne ot lederen prijs hunne aandeelen verkoopen Het publiek zal de gevolgtrekking maken dat er met de Ig n iets niet in orde is dientengevolge zullen ziJ die eenige aandeelen bezitten er zich zoo spoedig mogelgk van zoeken te ontdoen eu ziJ die er niet bezitten zullen zich wachten er te koopen Dit zal het fonds bij den dag doen dalen en wiJ hopen het ten slotte op vQltig te doen komen en zoo mogelgk nog lager Maar waarom zou iemand wenschen het vertrouwen in het fonds te schokken vroeg Fedovsky die door deze niteenzetting geheel in de war gebracht was Indien gg zooais gij zegt er een groot aantal aandeelen van bezit zon ik zeggen dat gij moet wenschen dat zij zoo hoog blijven staan als maar mogelijk is M n beite Fedovsky je zondt zelfs niet voor kantoorjongen dengen zeide Fred wederom lachende Je moet je a b c nog leareo In de eerste plaats moet je weten dat om aandeelen in ten fonds te verkoopen het jnist niet noodig is dat men e werkelijk bezit Je verbindt je eenvoudig er zooveel tot een bepaalden prgs aan dien of dien persoon op dien datnm te leveren Natuurljik verlang je uit den handel voordeel te trekken Om dat te doen moet je de aandeelen tot een lageran prija hebben gekoSht dan je ze 1 denkt tt Terkoepen Dt ptnoon vto witn I pip woonplaats t Gouda den 24n April 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteolaadscb Overzicbl De Frankf Ztg is voldaan dat de regeering eindelgk bekeerd ia tot de opvatting van de volksvertegenwoordiging dat de vergoeding van reis en vsrblijfkoslen aan de leden van den Rjjksdag een eisch des tijds is Dia vergoeding is zoowel in het belang van de algevaardigden als in dat van de voiksvortogenwoordiging en van het volk Do kern van de hervorming is dat de kiezers grootere vrpeid in het kiezen van hun candid iten krijgen Een mandaat welks uitoefening in vgf jaren tyds een som vereiscbt welke voor menigeen een klein vermogen vormt is alleen bereikbaar voor meuschen die hot goed doen kunnen of voor menicbeu die door de partg gesteand worden of wel het verleidt de afgevaardigden om het niet uit te oefenen omdat het thuilbljjvu tiiet illuei gemakkeljik maar ok goedkoop 18 Do kiezers zijn zoolang het mandaat onbezoldigd is dikwjjls niet in de gelegenheid van bun gekozenen de deelneming aan de beraadslagingen te verlangen omdat zij weten welke kosten bel verbigt te Berlijn meebrengt Maar gaat men de bijzonderheden van de door de regeering oorgeslagen regeling na dan zal men bevinden dat ze noch mooi noch praktisch zjjn En waarom f Om enkele plichtvergeten afgevaardigden te treffen verlaagt men de volksvertegenwoordiging tot een lichaam dat onder toezicht slaat Is dat wel noodig Een ronde som van 3000 mk is volgent den hedendaagschen levensstandaard niet buitensporig hoog Men kan kalm afwachten hoe de vergoeding werkt zonder met de eene hand lerng te nemen wat men met de andere geeft De controle kan aan de kiezers blijven die nu eiodelijk gelegenheid krggeu om ook te verlangen dat een verleend mandaat uitgeoefend wordt Het zou een slerk wapen in deu verkiezingsstrp ziJn indien men een afgevaardigde verweet dat hy geld getrokken eo er niets voor uitgericht had Daarom zullen de partijen met ijverzucht waken dat er een einde aan het absentisme komt Een controle in den thans voorgeschreven vorm je ze koopt kan wat het wezenlijk bezit er van betreft in dezelfde positie zgn all jQ Je neemt dus maatregelen margins om het verschil in geval van verlies te dekken en Het is niet noodig dat alles uiteen te zetten Fred viel de oude hter hem een wenk met de hand gevende in de rede Graa4 Fedovsky zal de hoofdzaak begrijpen zonder deze bijzonderheden welke in den aanvang maar aanleiding tot verwarring geven Natuurlijk wanneer ik aanneem u een duizend aandeelen te verkoopen tegen negentig percent om morgen te leveren en er in dien tusichentijd een verschil van tien percent mocht komen moet ik bü mjjn makelaar een voldoende som gedeponeerd hebben om dat verschil te dekken dat is het marge margin Maar om op het gezegde terug te komen De reden waarom wy wenschen het fonds te doen dalen zal n in een oogenblik duidelijk worden Ofschoon onze verkoopen gemaakt hebben dat de beurinoteering van het fonds gedaald is van negentig tot vijftig of minder ii deze daling alleen veroorzaakt geworden door verlies van vertrouwen ten einde het vertrouwen te herstellen en zoo het fonds te doen rgzen hebben wy niets anders te doen dan even ruim in te koopen als wg vroeger verkochttn wy kooptn vtDoetr het fondi nui lal het peil van den Rijksdag niet opbeuren omdat er vele flinke mannen zjjn die haar als onwaardig zullen beschouwen Om dezelfde reden zou ook de voorgestelde wijziging van het reglement van ord vermindering van het getal leden dat een besluit mag nemen op dit oogenblik niet doelmatig zijn Hen kan eerst afwachten hoe de toekenning van de vergoeding op de opkomst van de leden werkt Mislukt dit middel dan ia het nog tiJds genoeg men zal dan echter goed moeten bedenken of de verandering niet tot een onderdrukking van de minderheden kan leiden De ondervinding in het Pruisische Huis van afgevaardigden vermaant in deze richting tot voorzichtigheid Hoe verblijdend bet wetsontwerp betreffende toekenning van een vergoeding ook is de Rijksdag zal er toch eenige wijzigingen in aan moeten brengen om bet tot een afdoend middel tot opbeuring en versterking van den Rgksdag te maken Ook vale andere vrijzinnige bladen komen aan het eind van hun beschouwingen over het regeeringsontwerp tol de slotsom dat het niet ougewgzigd door den Rijksdag mag aangenomen worden Reuter seint uit San Francisco d d 84 April De toestand van de atad en hare bewoners verbetert daar men thans b j de nitdeeling der levensmiddelen en het verschaffen van onderdak stelselmatiger en methodischer te werk gaat Duizenden vinden werk b j het opruimen der straten waggelende muren worden door middel van dynamiet nsdergeworpen de gebroken waterleidingibuizen worden door nieuwe vervangen Vele kooplieden maken reeds toebereidsolen voor het wegruimen der ingestorte gebouwen om zoodra de noodige werkkrachten aanwezig zullen zjjn met den herbouw te kunnen beginnen Do officieren verklaren dat er te San Francisco 275 personen om het leven zjjn gekomen anderen ramen het aantal gevallenen hooger Bij de ramp van den Vesuvius komt nog een nieuw moreel ongeluk schrjjft do Messagero Deze treurmare heeft betrekking op de marineeniiuête die voor eenigeu tijd door de Kamer bevolen werd De enquête commissie BchiJDt volgens de mededeelingen van den afgevaardigde Toracca In de Corriere della Sera op betreurenswaardige miabruikea ons oordeel zgn laagsten stand zeg veertig bereikt heeft Wg koopen voor dien prys alles wat wy grypen kannen Het publiek dit bemerkende haast zich om insgelgks te koopen en het fonds ryst Wy achten oni in staat het weder tot negentig of inisichien tot honderd op te voeren en dan zullen wy het verschil tusschen de hoogste en laagste prgsnoteering Zeg zestig percent verkregen hebben Dat is zaken doen weet je merkte Fred met het hoofd knikkende op Maar daardoor moet bepaald deze of gene schade Igden zeide Fedovsky De een ot ander moet tot den hoogsten prys gekocht en tot den laagsten verkocht hebben Dat doet er niet toe het zyn zaken antwoordde Fred Men kan niet in fondsen handelen o er moet iemand zyn die er slecht by vaart Zy zullen hetzelfde met jon doen wanneer de kans hun gunstig is En wal nu nw aandeel in de zaak batreft ging de bankier voort zgn glas sherry ledigende en op tafel zettende Laat mj in het voorbygaan opmerken dat ik u alles in bet diepste geheim heb medegedeeld Zoo er Iets van onxe plannen uitlekte zon het spel natnuriyk verloren zgn IWorit vtrmlgd