Goudsche Courant, zaterdag 28 april 1906

10014 Zaterdag 88 Aprfl 1906 4ftste Jaargai WMM mBANT Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken relet a SiDe Uiigave dezer Couianl gescliiedl dag e lijk met uitzonderinp nn Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 iraneo ppr jmst 1 70 Afeonderlijke Nominers VIJF CENTEN Telrfueu ft A D V E R T E N T I E N worden gepl tat sl van 1 5 reg el8 è 50 Onten iedere re ei meer 10 Cent n Groofe letteii worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd D van Duuren BElLGTUiST II lASSEQR HallenftlDgel g 143 behandelt ragfegr verkr lioluamimiivorn ipler en gewr aandoeningen rbeumatleli cooatlpatio vetcuobt enz met teer guoitlg reialtsat Een bos Ahol l § een beele asool DHACHEN QUCLLE FLESSCHEN WOROEM OP REKEI CESTElD OOCH BU TERU GAAF VERCOID y LITER A 15 CT INATUUR BRONWATER Varkrygbur bg H M BELONJE Ja Oondi 1 nOEDKOOPBTE DE HEEST PRACT180HE DB ttSBST VOLLEDIQE MOPEBLABEll lün baallst die der Flrmit WKLDON THB LA 1 1 BS JOVHNAL mot minstena drie gratlt geknipte patronen en een geklaarde plaat TUK ILL UHBSaUAKBH met een gratia geknipt patroon THB BkZAAIl OF CHILI ttBK S FASHIOm Kindarmodea nat rela gratia geknipte patronen VBAAOT Vui Boekhai aelaar Proa numnur AUa mH fcoaM KToU Bifvoegêel A Van alle in deta bladen Toorkumende f modellen lijn UKKNII TK PATKONKN È met Uoll verklaring r p p tugan Tooroitbetaling van 10 60 verkrijgbaar 0 by IdlIihY SIMONS Uen Haag Een neuwe Drank KORFFS NOVA CACAO ÖEFABRICEERD Tan dt Spilt nitgeudilsle duurste CacaolMitD Uaia Cacao la by inkoop wel iets booger Il prya docb in werkaiykheid de voordeeliglt daar man van deze NOV ACACAOtn kat gabrnik aeèe veel kleinere boeveelk M bekoelt dan van goadkoopare loortan V K K K PR1 8 t e I 0 M I M Kilo oldocide oor 180 Koppen BEOORDEELING van bat Uikroakopiacb ai Obamiscb Laboratoriam van VAN LEDDEN HÜLSBBOSCH Amaterdam 85 1 U Ueu Xova eacao onderacbaidt licb in booga mate door wtverbeid an gemakkaiyka oploibaarheid de by ondar fijne genr an amaak maken ia bovendien tot een aerata klaaae prodact w g VAN LEDDEN HUI 8EB0SCH Mrijjinar bij T CIIEUAS ilkiir Zenuwen Maaglijders ordt lit overtuiging ala aan erkalgka hulp in dan nood kat boek XSeuacfLsreTrex unbavolan Ma oatvaugat van adtaa par briefkaart orJI dit boekje Itanco par poa toegaaoadan door BU KP0BL 8 Boekb ZiUtbommel aoila Druk van A BRINKMAN Za Waters nood in Zee land Mensohlievende Stadgenooten I Het Mift opgerieble Comiti voor het jniaraolen vu galden ten behaeva van de noodlgdtndan door dan atannood in Zeeland wanaeht ieder in de gelegenheid te tallen ee i gave voor dit meoaebtiavend doel af te zondaran en zat daarom op VRIJDAG 27 APKIL a s aan icba4lcollecte langa de bniien dor ingazetanan honden Er ia veel geld noodig om de getroHaoen te balpen Ieder wordt verzocht naar ijgn vermogen daaraan by ta dragan Velen nwar hebben reada op andere wyze geofferd het Comiti vartroawt eehtar dat ook liaar ttreven door U zal worden geatennff 1 B L HARTENS Borgemeeater Eere Vooraitt r A WARTKNA Herv Predikant Voorzitter T SAP Qeref Predikant Pancingmaaiter 1 W OOL Ond Kath Paitoor SacraUria Dr 8 S HOOGSTBA Dir H B S Dr A VAN IJ8ENDIJK Gymn Reet P J KOLIJN A KETELLAPPER J 8 LANGEN Geref Predikant R LEOPOLD Hoofd 2e bnrgeracb v jong P C T MALINGRÉ R Katb Deken H J NEDERH0R8T Welboader J VAN DE PUTTE Hoofd Chr school L M ROOD Israel godsdienstlearaar M STEENSUA J P G TACK R Kath paitoor H VAN I8SENDELFT Rem predikantC A B BAN fZINGER C VAN lERKEL A L BOONACKER Maj der Inf H A C BRINKMAN Hr D N ÖROUWER Gemeente SaeraUriii S W VAfJ BÜUREN I J VAN DANTZIO H M DERCKSEN H C EDiüW J VAN QALEN Wethonder M C HESjlNEQÜIN Dir Postkantoor O J C BOOGENDIJK Vergelijk kwaliteiten en prijzen van LUTSSEN S Natuurboter Mélanges Margarine Raas Roffle en Thee met die van anderen en ge nlt tot de overtuiging komen dat ÖLUYSSEN S kwaliteiten beslist niet alleen de beste maar ook d goedkoopste zijn I RACHTIGE WAARDEVOLLE CADEAUX Ontvangen voor bona de volgende porcelein artikelen wit blanw iwiebel elv gedecoreerd Diverse soorten baalden per paar 1 i 3 3V i 6 6 12 13 16 20 en 22 bona Jaritinièrea per paar 3 5V 6 en groote por atnk 10 bou Garnituren i S i 8 i 4 B 8 12 U eo 28 bons Lampenhangera 3Vi bon Aaobbakjea 2 2Vi 3 en 3 i bon Wandplaten per paar 3 4 6 10 an 12 bona Vaa s per paar 1 2 i 6 6 ea 7 bona Diverse Etag re arUkelen i 1 2 2 i en 3 bons Potjea op zuil 4 bons ZniUiai met bouquet 3Vi bon Diverae kopoen en achotala 1 8 27t 8 ra S boa Tbebpottee 2 3 3 i en 6 bona Koffiepotten 3 i 12 en 13 bona Botarvlootjet 4 en 11 bons Halkkannra 1 l i 2 3 an 4 bon Ualkbakan IV bon Dejlunan 3 4 5 8 9 eo 11 bona Theeserviezen 25 38 40 en 45 bona Koekatallen 12 18 en 23 bona Tabakapotten 3 bons Cbocoladakatela 14 bons KofSeïltreerkannen 8S en U boni Pepirbisien 1 bon Mostardstallen 3 bon Ontbytbordjes 3 bom Znnrscbaaltjea 5 bonBroodmandan 14 bona Thaibnaten 3 a bon Tè Go irfa Wijdstraatl57 Wild en Gevogelte Van af beden en verder dageiyki viricb verkrggbair Braadknikena Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeite Eendvogels Tilingen wilde Eendvogels Fizanten Patrpzen Snippen Korboenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende pryzen Panklaar achoongemaakt franao door geheel Nederland Aanbevelend T Q DTXBLIXO Poeliar Ooateratraat 18 ROTTERDAM Talephoon Interc No 2031 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS Bit de fabriik van Firma H 8ARDEHANN te Zevenaar en Emmerik atNHiiieii 4 kr m Verkrggbaar to Gonda by R ZANDTOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woorden bü N DE KRÜIJFF MT Het licht der toekomst is de Eleclrodinelainp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zninig In ién woord een licht mto m n mith niet bMer denken linn De ELECTRODINKLAMP is direct op il der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en ia la brzicbtigen in bet TERLICHTINGSMAGAZIJN DE AVONDStTER DUBBELE BUURT B 13 ïelfn 117 Aanbaveland M M V LOON ailttir W e iwker wil iBlrt uitviatei Dr MioiuMUl v v dif 4l heat maahfa la hii wtuUU rrH flnllrlllaawiiiii in Orta Man Wflk I Knin UmIwi arlQieHtMnf JMkel Cacao n viiAaitabiuM Dan UaMhOM knal aak ykaatt OOM laagaMOM gwnW dtnk vwr t poadir wr en tap ChraNai ib ceuiaabMMi dkuk bq gmi vn diurfaaa aktMi nM walar I ti lhii Pryi Oananilvwtagnwaarilpi mm M jrtM n üiiiiHi t imnterdMa Kihstaid IM Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJNHAKDEL VRAAGT PRIJSCOURANT vin onn nordeanx Vin de Samos i ii isc iEVi G INRICHTINUIN WKLKE GEVAAR SCHADE OF HIKDBK KUNNBN VCKOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van l ouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter vine is gelegd een verzoek met bijlagen van 1 van der Heiden te Gouda om vergunning tot het plaatien van een gasmoter van l P K voor het lu beweging brengen van afn karn in het perceel gelegen aan de Peperstraat Wijk K No 330 tCadaatraal bekend Sectie D No 1569 Dat op Vrijdag den 11 Mei 1906 dea namiddags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid ib om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 37 April 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER BulteolaBdscl Overzlcbl De Dnitscba gezant Speek von Sternborg die zich in vertrouwelijke gesprekken door Roosevelt als Speckie laat aanapreken en oen groot gnnsteling van den Keizer ia beeft laatst te Pittsburg over de Duitscbe nijvorbeid een rede gehouden die rechtmatig opzien gebaard heeft Vooral eenbjrzantynscba zinswending heeft de ergenia van da Duitsoha pars opgewekt Da Dnitscba nyvarheid zoo verklaarde de gezant daarbij waa vooral snel vooruitgegaan onder dan ver zienden blik van keizer Wilhelm II die gelijk bekend is een van de uitnemendste technische vakmannen en meesters op het gebied van de werktuigkunde in Duitscbland is Er was slechts een commandowoord aan bet aanwezige watenscbappeljjke leger noodig geweest om de taktiek te wijzigen do praktische werkzaambeden aan te pukken zoo werd de professor en de knndige onderzoeker de werkelijke stichter van de groolo nijverheid van het hedendaagsche Duitscbland De Bhein WestfilUsche Ztg een van da voornaamste fabrikantenbladen zegt dat de Amerikanen allicht zullen meenen dat hun algen land groot is geworden door da bekwaamheid en zelfstandigheid van zijna bawonera Maar wanneer Duilachlaod zich b gint te ontwikkelen ia dat zoo vernemen w j allaan aan de bekwame leiding te dankan De Dnitscba burger alleen is niet FEVILLËTOX Het Dagboek van den Inspecteur 45 Niet alleen het onzedelpe van de zaak uit aan financieel oogpunt weerhield ham kD kon Mr Vanderblick s verzekering dat zy moebt zy in bat afgetrokkene al niet gewettigd zyn dit toch ward door de gowoonta aangenomen hebben Maar wat bg Biet kon wageyferan waa de zu het dan ook verwydarde mogelgkheid dat hg geroepau ward zyne marges te bepalen Hg wist dat hy die in gaan geval ooit voldoen kon en dit fait bracht bem voor zichzelven tot een vast bealuit by moest het vooratel van dan bankier van de hand wgzen Hoe by dat zou doen en wat de uitwerking van zgne weigering zou zgn dat waren andere vragen Mr Vanderblick kon zich niet andera dan gekwetst n baleadigd gevoelen en tan ainda het gevoel vio dan oudao heen sparen zou Fedovikjr gedwongen zyn h met de waarheid omtrent ziohniven bekend ta maken Maar dit deenda zon ky tegoiykarUid fortuin en liefde viarwel zeggen wil wit dnk j nn dl laik onwi ryp genoeg voor den vooruitgang Daar Speek von Stambarg zoo oordeelt zal het aanzien van Duitscbland in Amerika stellig niet toenemen wel echter zon dat t geval z jn wanneer hu denzelfden trots aan den dag had gelegd als Roosevelt toen hö beleefd voor Duitscbe hulp oor San Francisco bedankte De Duitscbe Tageszig vindt dat esnDuitsche gezant in den vreemde goed zou doen zoo min mogeijjk te spraken en denoodzakelijke redevoeringen dan nog tot betzniver zakelijke te beperken Uit dorgelijka toespraken die tegenwoordig zoo geliefdziju komt maar niets dan misverstandvoort De Vossiscbe Ztg zegt dat ar vele be denkingen zijn tegen de uitingen van den gezant Ook zou het een beele reeks van groote fabrikanten het moeielijk vallen bem uit den droom te helpen Wat moet men er echter van zeggen aU de gezant beweert dat Wilhelm II geljjk bekend is een van de uitnemendste technische vakmannen enz ia f En wat zullen do Amerikanen van zoo n bewering zeggen f Heeft de gezant die woorden werkelijk gebrnikt dan ia liet dringend noodig een verordening uit te vaardigen volgens welke diplomaten in dienst van het ryk geen redevoeringen mogen houden die niet made in Germany zijn en wel gemaakt in de kanselarg van den leidenden staatsman De Münchener Post zagt droogjes in Amerika groeit niet zulk onderdanig spek zoo iets moet uit Pruisen ingevoord wo den Made in Germany I Ta Hamburg is eergisteren het gading begonnen tegen do menschan die in hacbtenis zijn genomen na de plundering en relletjes op den van politie ontblootan Sehopanstebl welke samenvielen met da groote betooging van de sociaal democniten tegen de kiesrecbtbeperking in een ander gedeolte van de stad Terecht staan 30 personen wegens oproer landvredebrenk verzet tegen de openbare macht plundering en heling De meeste beklaagden zijn opgeschoten jongens Van de helft van de bende kwam gisteren uit dat zij vroeger reeds straf had opgeloopen Om de beklaagden voor den president en de gezworenen beter uit elkaar te houden werden hun in den loop van de zitting groote bordpapieren schilden mot hun naam omgehangen De getuigentafal zag er ook wonderlijk uit Daar lagen een groot aantal geblutste en gebroken politiehelmen verder een gebeele uitstalling van degeplonderde winkelwaren enz De eonige vrouw die terecht jongen P zeide Fred hem met de h and op den schouder kloppende Neem jehot lanf Ik gevoel mg zeer verplicht en gestreeld door uw aanbod antwoordde Fedovsky voor den bankier eene buiging makende en ik zal het ernstig overwegen Ik zal u morgen myn antwoord doen toekomen Het verheugt my zeer dat gy niet overhaast antwoordt hernam de ander Willen wg de damas op gaan zoeken Da toon van den ouden heer was opgeruimd en beleefd maar toen by zich omkeerde om het gaslicht te temperen lag er op zyn gerimpeld gelaat aeno uitdrukking van zorg en zwaarmoedigheid HOOFDSTUK XIII Wanhoop Fedovaky bleef niet lang na het dinar Toen hg en do andere beeren het salon binnentraden had hu voor zichzelven nog geen juiste gedragslgn afgebakend Hy had dan bankier gezegd dat by ham den volgenden dag zfn antwoord zou medadeelen eenvoudig om tyd te winnen Wellicht werd hy voornameiyk geleid door da overweging dat zoo hg de waarheid dat oogenblik d ar vertilde dit ham zon beletten Sallio sogmiili tl ontnoitiD in by voaldi dat hy staat il uit Rerlüo afkomstig an blaak dikwijls met de zodenpolltia in aanraking to zyn gewleit V Het Bilgalicbe Lagerhuis was giataren het tooneel fin wat men een komiBcb intermezzo lou kunnen noemen Het Huls beraadslaagde over de door Kt ir Hardie ingediende motie ten gunste van vrouwen kiaareclil Mrw de laden van het Huis daarover bnn licM lieten schyneo hadden acn aan tal damn voorstanders van hot vrouwenkiesrecht een demonstratie georganiseerd op do pbunes van het Huis De beraad slagingetf 4iorden die dames wat lang naar het schJM plotseling weerklonk van de tribune kreet Stommen gevolgd door den roe Stamt voor rechtvaardigheid tegenover de vrouwer In hei Stis onlstund beweging Een der leden WM on bis legt en uitta den tradllioneelen kreet 1 spy a stanger De Speaker verliit den stoel Do sergeant of arms ZMt zyn mannen naar do galery naar de dimaa zich bevonden Daar was inmiddels een banier ontplooid on over de tribune in de zaal gabangen met griSte lettuis prgkten de woorden kiesraeh i voor vrouwen er op Haar de maDn 4t Ain lergaut of armi maaktin aan do Sutooging spoedig een einde I e galorg werd ontruimd Rn als gevolg van het optreden dar vronwe n die deze betooging hadden georganiseerd werd de verdere behandeling van het voorstel van Kelr Hardie voor onbepaalden tyd uitgesteld Reuter seint uit Londen d d 2 i April In antwoord op de vraag over de uitbreiding van het Brilache garnizoen in Egypte zeide de minister van buitenlandsche zaken Sir Edward Grey dat de sterkte van dit garnizoen in 1004 was verminderd maar dat Lord Cromer met het oog op de in Egypte heerschande onrust dia voor een deal moet worden toegeschreven aan de handelwgzo van de Porto in zake de grensqnaeslie van meening is dat het wenscheiyk is bat garnizoen to versterken dit zal geschieden maar da nadere byzonderheden worden no overwogen Het Is onmogaiyk te leggen voor boe langen Igd die versterking noodzakelijk zal z jn dit hangt iiatnurIgk af van omstandigheden Nader biykt dat de voorgonomen uitbreiding der Britsche legermacht in Egyptg ongeveer 2000 man zal bedragen waardoo niet z66 eensklaps van haar kon scheidon Zguo liefde voor baar was ongemerkt en onbewust toogenomen maar zy waa daarom niet minder krachlig en nu dal do omstandigheden dreigden een bigvendeii slagboom tnsschen hem en haar op te richten gevoelde hy dat hy baar voriger beminde dan by tot hiertoe bad vermoed Toen by de kamer binnentrad en zyna oogen de hare ontmoetten kwam hy eensklaps tot het boaluit dat zy de persoon was voor wie en voor wie alleen by verplicht was zyn hart uit te storten Zy moest weten dat hy hiir beminde zy bid zich misschien veratont te denken dat zy hem mocht beminnen en daarom waa by baar alles verschuldigd wat hy te geven had Maar hg kon zich niet uitspreken in dia receptiekamer zy moesten alleen lyn Hy ging naast haar zitten en zeide 0y rydt a morgens in bot park niet waar f Ja ik verzuim zoo ik bet aenigszins acbikken kan nooit een toertje te paard te maken Rgdt gy dus morgen nitf lk loop ja Hoa laiti Ik nld gewooniykomstraeka tien uur uit Variazolt u lomand f AllMD dl gropm Duffy intwoorddi do terMT van het garnizoen op lOOO man al zyn gebraobt Da koning van Servië heeft Pasjitsj raot de kabinetsformatie belast 01 die opdracht do crisis tut oen spoedig eindo zal brengen wordt bctwyiold In Weenon wordt volgens een telegram aan de Kiiln Ztg da benoeming van I a jitaj mot wuinig optimisme vuruomen Want Pa sjitsj is do man die als minister het veelbesproken en door Oostunrgk zoo Ielbestreden tolunie verdrng mot Bolgnrijo tot stand bracht Pasjitsj is daarom nil den aard der zaak tegun het inwilligen vnii de Ooitenrijksche eischen zonder welke hat aangaan van een hundelsvardrug mot da monarehie niet denkbaar is Haar dat bandi lsvcrdrag is voor Servid oven onmisbaar wellicht nog noodzakolgkor als hot herstel der diplomatieto butrakkinguu met Engeland Dat weet men in Servië ook wel Waarachynl k zal de Koning poggn Pasjitsj te overtuigen vuii do noudznkolijkbeld zijn tegenstand op te guton Maar i nsjilKJ is ouk een tegonstander van de roguling der zaak vim du koninghraoordenaars Il ln eft in een lutoiviouw gezegd dat hg h l borsli l ilur di lamatieko bt ekkirigun UK t Kngclaiid ondel praclischo btileekotits en iilit n uod ijiiieHtit v iii ijdelheid uebr en daaivoor geen aantal goode patriutlen zen willen ojioHeicn I c keus vim l ii jilsj is dus in meci dun een up iclit niet de noest gesctiiktu om aan de crisis uou einde to maken Oustenrgk wordt gelcidelgk van oen bo ambtenslüHt een constitutioneel parlemeutaire monarchie Hat is vooral aan minitler Von tiautsch te danken dat dezo evolutie zich kalm en aondor schokken voltrekken kan Eerst kwam het voorstel tot invoering van het algemoena kiesrecht Huewel hut scherp bestreden weid door vorschillcndo partggroepen werd het by dun ltgk sra d ingediend en WOrdt de bebaDdeling voorbereid Haar algemeen kiosrecht Is niet voldoende om een land van de ambtouaarsregeoring te brengen tot de volkaregaering Daarvoor Is ook noodig een purlumentair ininisteriv een dut gevormd wordt door en uit de meerderheid en niet alleen bestaat krachtens don wil van den monarch Het plan van minister Gautseh ia gelei delgk zgn kabinet in dien geest te wij igen zg mm nl meer blozende daar zg hel doel vun zyne vragen begreep Ik ga morgen ook in het park rijden zeida hg Na tienen zal ik aan het ooiteinde zgn Zg knikte met het hoofd maar gaf geen hoorbaar antwoord Eenige minuten later niiin Keduv ky atscheid Toen hg het huis verliet zeide hg bh zichzelven dat bet lung zou duren vóór lig het weder betrad Ten einde rytuighnnr uit te halen daar hy den volgenden dag de huur van een paard zou hebben Ie belabii jiaiidelde by naar tanis De margen was achoon en zucht de a ivang van een volmaakten eersten zomerde Om tien nor was Fadovsky aan het noordolijk einde van het park en reed den oosle lyken weg langs in een lichten galup naar het andere einde Op omstreeks ceno balvo mgl van de zuideiyke grens zag hg eene dam in een korten draf op hem afkunien liy hield zyn paard in en toen zg nnderbg kwam nam hy zyn hoed af en zmnkle urn zich bg haar te voegen Een toer te jiaard ia dikwgis gekozen tut miae en scène van 1 ene ontmoeting van miiinanden of van eene lieldsvorklaring Wordl vtnohjü