Goudsche Courant, zaterdag 28 april 1906

da porieledillea toe te w xn an M leiden der Toornaamste politielo partijen en aoo doende de aamenwürking tnaaehen Bfgeering en Parlement te terbetaren Aclit afgevaardigden zonden portefenillei fcry en in bet departement üa Slaviaclie partijen zjjn daarmede niet tevreden ZÜ willen drie ministera van eliie nationaliteit drie I olen drie Tijechen en drie Uoiticbert Kn zoo begint de oade strijd opnienw Verspreide Berichten I FaiirKRMii Ken ocialistiicb radicaal candidaat heeft aen nationalistiachen concnrrent oitgedaagd tot oen duel omdtit bij door dezen belecdigd WBii in een rerkiezingiverxadering Ue nationallat leide ecbler tot na de verkiezingen te znllen wachten met rechten waarop de ander hem in een open brief voor lafaard heeft uitgemaakt Te Anierro tijn drie anti militairiiten tot H maanden gevangeuiaatraf veroordeeld oi dat zij soldaten geld en bargerkleeren ba fden veriebatt om te deaerleercn öentil de commiaiarii generaal van den Congo togen wien ernstige beschuldigingen wegens wreedheid warun iogebracbt is na onderzuek daaiaan onschuldig bevonden ea met uitgobroide volmachten naar den Congo teruggekeerd Dl ITIOHI ailD Bij de derde lezing van de begrooting voor Nieuw Guinea is weer het voorstel ingediend tot vorleooing van een credici van lOUUÜ mark tot ondersteuning vnn de kolonisten die van Ijoeensland verhuisd ziJn of lullen verhuizen naar het hoogland van Nieuw Guinea Weer zal in hêt olgend jaar een Amerlkaansch professor naar Berlijn komen om daar voorlezingen te nouden aan de hoogeschool prol Artliur T Uadley van de Valsnnivarsileit Bkliiiü Ken telegram uil Brussel aan Der Tag meldt dat de Belg Joris die te Constant nopol ondanks protest der Belgische regeoring ter dood werd veroordeeld wegens deelneming aan den aanslag op den sultan thans door den sultan begenadigd is en weldra te Brnsael zal nakomen ËKUKMKl Da bekende miss Corelli heeft een klacht ingediend tegen een handelaar in prentbriefkaarten die ansichten in den handel had gebracht met voorslelllngon uit haar dogelyksch leven waardoor zy zich belachelgk gemaakt en beleedigd voelt RusiiiKP De regeering heeft acht correspondenten van buitenlandsche bladen onder beschuldiging van hoogverraad het land uitgewezen zy haddon onjuiste berichten over den toestand in het ryk verspreid In Bielostok ie weder een bom geworpen in een winkel midden in do stad De dader ontkwam Uit Moskou wordt bericht dat aangezien er in de stad thans volkomen orde heerscht de lessen aai de universiteit zullen worden hervat In varsebiUende districten van de gouvernementen Orel Tchernigof üaratof en Woronesch zgn onlusten onder de boeren sitg btoken Itiue Prof Hatteucchl heeft een blik geworpen In den krater van den Vesuvius en voor loover de wolken stoom en stof het hem ntet belatten geconstateerd dat de krater veel grooter gowordei aa De hoogste toren van Italië van het ali is Maggia in Hicna waar de vorige woek een aardbeving is geweest staat op instorten liy is lói meter hoog en werd in de He eeuw gebouwd BINNENLAND STATEN GENEttAAL BKRSVE HAMBn Vergadering van Donderdag 26 April Kampen in bet buitenland De minister van Buitenlandsche Zaken sloot zich namens do Kegeering aan by de woorden van deelneming door den voorzitter gisteravond gesproken over de rampen die Italië en Amerika hebben getroffen De Regeering had reeds haar deelneming te Rome en Washington betuigd maar de minister zoo gaarne aan het verzoek der Kamer voldoen om aan de regeeringen ook mede te deelen hoe diepen indruk de verschrikkeiyke gebeurtenissen op het Noderlandsohe Tolk btftlMii laaukt Aangenomen arden de wetsontwerpen tot naturalisatie van J W Spalteboli en 8 anderen en O B W Sluve en H anderen an dat tot onteigening voor de verbreeding van de Marktstraat te s Hertogeuboeeh Aan 4e orde was daarnf het wetsontw rp tot hefflhg van de Paardeabelasting in NoordBrabanl In den loop van bet debat diende de heer Oodin do Beaofort met den heer van der Does de Wltlebois ees motie in waarbg de Regeering wordt uitgwnoodigd bet daarheen te leiden dat ook in de toekomst de mogelykheid voor Brabant en andere provincies blgft bestaan om tot instandhouding en uitbreiding van een net van tolvrge wegen do rechtstreeks belanghebbenden door speciale belasting te doen bydrageo De heer van Houten verdedigde de motie De mi lister van Binnenlandache Zaken achtte haar onnoodig Zg wil een mogelgkbeid openen tut heffing van bgzondere belastingen maar die mogelgkheid bestaat reeds De heer van Houten verdedigde nader de Bolie zy Werd aangenomen met 26 tegen 8 stemmen evenals daarna het wetsontwerp zonder stemming Aangenomen werden daarna een aantal kleinere wetsontwerpen waaronder dat tot aanvulling van d i Landweerwet schadevergoeding aan kostwinners dat tot onteigening van het houfdpostkantoor te s Qravenhage dat tut weltelgke voorziening naar aanleiding Tan de inbtolling van het ministerie van Landbouw dat tot wyziging van art 1 der Arbeidswet en dat tot verhooging eener waterstaatsbegrootiog afbraak van de Velserbrng De zitting is verdaagd tot nadere byeenrotping By de gisteren te s Hage gebonden stemming voor de verkiezing van oen lid van den gemeenteraad in district I vacatureVerloop werden uitgebracht 2674 geldige steminen Hietvan verkregen de heeren M J A Appunn Jr vrgz dem 402 st J A Sillevis LWzn lib 72G st L L U de Visser soo dem 479 st C D Wesseliug kath 1009 st Mr M P H Wiorci lib 58 St Derhalve moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren Wesseiing en Sillevis De Lotery wet van Juni 190 verbiedt o a het op eenige wyze openiyk bevorderen van deelneming in en buiten bet Uyk in Kuropa aangelegde lotergen Up dien grond zijn thans in de Nedarlandsche bladen de advertentlfiu betreffende die loterijen verdwenen De Koninklijke Nederlandsche Posterijen verzendt niettemin open brieven van eene firma uit Uambnrg waarin tot deelneming aan de Hamburger geldlotery wordt opgewekt Is dat nu geen openiyk bevorderen waartoe de Nedorl Posteryen medewerken f Uf is t eene Tergistngl vraagt het N V d D Gemenifde Berichten Behalve het gewona systeem van draadlooze telegrafie is het stoomschip NieuwArasterdam der Holland Amsrika Lyn ook Toorzian van het zoogenaamde longdistance systeem Oedurende de gansche reis biytt het stoomschip daardoor in telegrafische gemeenschap met den vasten wal en worden dageiyks nieuwsberichten ontvangen die in eene courant kan boord worden gedrukt en verspreid Op de eerste nitrois naar New Vork heeft dit systeem bewezen niet alleen veel by te dragen tot veraangonaming der reis maar ook groote waarde te bezitten De maatschappy zelve ontving eiken dag een telegrafisch rapport van bet schip Ken der passagiers bankior ontving op het midden der reis d i op 1000 mültn van den wïl een telegram met eene hoogst gewichtige flnancieelo mededeeling terwyi een ander binnen enkele uren antwoord ontving op een door hem telegrafisch naar Kuropa verzanden vraag Men meldt uit Honteniaae Van rogaeringswege is hier op verzoek van de gezondheidscommissie te Huist een onderioek ingesteld naar den toestand der ri genbakken na den watersnood Uebieken is dat circa 95 pCt der regenbakken door het zeewater defect geraakt zyo Men hoopt dat de regeering geldeiyke hulp zal verschaffen om tot herstel dezer onmisbaro regenbakken over te gaan Welputten worden hier namelgk weinig of niet gevonden Da aarnemand civiel gezagbabber Tan Waingapoe rapporteerde dat op 22 Januari door tweehonderd inwoners van het staatje Membors gelegen aan de uoordkust van het eiland een inval werd gedaan in het rykje Kodi aan de westkust Niet minder dan JU kanpongi warden algtloopai wur vas er vier totaal in da aach werden gelegd 6 lieden van Kadi werden gedood 5 gewond en 67 meegevoerd om Ie Memboro als slaven te worden verkocht De aanvoerder der bande Oeisboa Kraang hoeft gedreigd oa in Teroaniging mat aen paar andere radjas Tan de noordknst ook bet daar gelegen Laora te bezoeken De naaste aanleiding Tan deze gewelddadigheden van de Memboreezen moet aen karbonwendiefstal zgn gepleegd door menschen van Laera in het Memborosche De gestolen karbouwen werden verkocht aan inwoners van Kodi Te Strijp is de stoomgraanmolen der wed van Tnp docr brand vernield Ook eenaanzienlgke hoeveelheid graan verbrandde Doordien de eigenares te laag verzekerd was Igdt zy groote sehade Men vermoedt dat de brand ontstaan is doordien een slok yzer zich tusschen de schors bevond dat door wryving gloeiend geworden is Men meldt uil den Bosch De schippers op de rivier de Haas kunnen ook met de meest mogelgke omzichtigheid niet altyd voorkomen dat zg op het benedendeel dier rivier aan den grond raken Het aantal zandbanken aldaar biykt nog altyd aanzienigk en het reeds verrichte baggerwerk niet voldoende Het bericht dat aan den heer Penning directeur der Amaterdamsche waterleiding door B en W vergunning is geweigerd om do Koemeensche legeering van advies te dienen inzake den aanleg van waterleidingwerken bleek eergisteravond in de raadsvergadering onjuist of althans onvolledig B en W waren bereid indien de heer Penning zyn vacantia er voor wilde gebruiken daaraan een matige verlenging te geven maar de tieor Penning was daarmede niet tevreden en B en W waren daartegenover niet bereid een volledig extra verlof toe te staan Uit de mail Uit Soerabaja werd 30 Maart gemeld Het Brongeost ensemble is ontbonden De leider rekende na een rumoerige bgecoliomst met de verschillende artisten af en verstrekte hun passage biljetten De heer Brongeest biytt zelf hier ter afrekening en afdoening der loopende zaken Alle artisten met uitzondering van mejuffrouw Qreta Bekeman verbonden zich gisteravond onder groot enthousiasme opnieuw tot een gezelschap onder leiding van mevrouw Sopbio Brongoest Do Vries Vergadering Tan moderne theologen te Amsterdam By de voortzetting van bovengenoemde vergadering Woentdagmorgen was allereerst het woord aan den heer P U Hugenholtz Jr die oen rede hield over Alexandre Vinet en de moderne godsdienstbeschonwing 8pr deelde een en ander nicdu omtrent de piiilosophie van dezen beroemden Zwitserschen hoogleeraar die zyn godsdienst bouwde op phychologischen grondslag en de conscientie beschouwde als het middenpuut daarvan Dr J O Boekenoogen behandelde de vraag Wat te denken van Kallhotl s opvatting omtrent hot ontstaan van het Christendom f waarby hg een der boeken van dezen predikant besprak n l Die Entstehung des Ghrislentums Nene Beitrage zumChris tusproblem waarin het ontstaan van het Christendom zyn ontwikkeling en toekomst wordt behandeld Volgens de meening van Kaltholf hangt deze laatste daarvan af of het de volle autonomie der godsdienstige persoonigkheld toelaat Spr zelf rond in het werk veel waars en S oeds en achtte het vooral een groote verienste in de opvatting van Kalthoff dat zy den geleideiyken vooruitgang der mensehheid bepleit en den weg baant tot betere waardeering van het Katholicisme en de Joodsche Synagoge Naar aanleiding van deze laatste bewering ontatond een levandige discussie waaraan dr J van Loon prol Serdmaas de heer Winkel en de heer Nauta deelnemen welke sprekers kortelings door dr Boekenoogen werden beantviord Vervolgens voerde het woord de heer J Braining Jz over de schoolq aestle en bepleitte de stelling dat bet kind moet worden opgevoed en overal onderwezen in de afaer der godsdienstige wereld en levensbeschouwing practisch hierop neerkomende dat het wordt opgeleid in de erkenning van Qod als majesteit en heilige macht als den achtargrond der dingen Volgons spr wordt goladiasat onderwgs te T l all iets bykomatigs beschouwd dat alleen op de eatachisatia thuis hoort Ook achtte hg de opleiding der onderwgzera tau dezen opzichte leer onvolkomen en bvplaitte verschillende maatregelen die de gewoBlchle Terbetoring zonden hOTorderen o door het op broaden grondslag lehoaien fu de examenopleiding het Tarb t ren twi de maaUchappciyka an finanei i poaiUa tr onderwg IWt BI Naar aaoleiding Tan bat gasprokena gaTen de hearen Van Loenen Martioet dr Roodhaizen den heer Bakker prof Bmining dr C J Niemeyer hunne inzichten dienaangaande ten boate waarna da beer Carpeotier Alting em pred Tan Batavia de TOlgoode stalling behudell Van groot belang ook Toor da Ne derlandsehIndische samenleTing is dat onze baginsalen aldaar meer tot invloed komen Na gewazan te hebben op de groote leemten diebestaan in bet godadienst oaderwgs in onzekolonilo au de weinige samenwerkiog dër predika iten aldaar gaf spr de verschillende middeleil aao ter bereiking van verbetering in deze als het geven aan het orgaan van de Indische kerk het bestuur van de Pret kerken ill Ned Indië rechtstreekschen invloed opde voordracht van predikanten daar te lande het oprichten van een vereeniging die zich ten doel stelt jongelieden van aanleg enbesehaTing op te wekken zich roor te bereiden tot het ambt van predikant in Ned Iodi6 h lverspreiden van geschriften in vrgzinnig god dienstigen geest enz y Deze voordracht die met groote belantstel ling werd aangehoord vormt de alotreda der vergadering die door den heer Hugenholtz vervolgens werd gesloten Athene is overvol van alle mogelgke vreemdelingen vooral Engelschen Amerikanen en Franschen die gekomen zgn om de grootscha Olympische spelen bg te wonen De stad met haar breedo drukke eiectrisch verlichte straten galergen groote hotels moderne huizen zooveel verschillend van het klassieke Al bene is geheel in feestdos ook wegens het bezoek van koning Kduard n koningin Alexandra Dinsdag zgn HH MM met groot enthousiasme ontvangen in de Orieksehe hoofdstad Duizenden en duizenden juichten de vorsteiyke personen toe die door den koning en de koningin werden binnengeleid Koning Edward zog er gezond uit alleen een ongemak aan zyn been maakt hem het trappen klimmen wel wat moeiiyk Z M liet zich zeer voldaan uit over de ontvangst Dagelgks komen nog stroomen van athleten van verschillende nationaliteiten Athene binnen Nederland en België zgn het slechtst vertegenwoordigd het ia tu hopen dal de weinige Hollanders de eer van hun vaderland cnllen kunnen hoog houden Men meldt uit Vlissingen De werklieden der Kon Mg do Schelde hebben by groote meerderheid zooala reeds gemeld verworpen het voorstel dar directie tot verandering van den werkiyd en verhooging van het uurloon Men moet echter hierin volstrekt niet zien dat do werklieden meerdere eischen zonden zien willen ingewilligd Er was slechts gelegenheid om over het voorstel in zyn geheel te stemmen en al was men het dus met sommige gedeelten hiervan eens kon men hiervan geen biyk geven De tegenkanting moet hierin worden gezocht dat het overgroote aantal der arbeiders vooral zy die geregeld buiten hun bezigheden hebben er bezwaar tegen hebben dat zg des morgens zonder rusttyd 5 uur zouden moeten werken van 7 12 uur en des middags 5 uur l 7 uur Tot nog toe werd des morgens gewerkt van 6 12 uur met een rusttyd van 8 9 uur terwyi das middags van l i 6 uur wordt gewerkt Wanneer echter vroeger van l i uur 7 uur werd gearbeid dan kregen de werklieden van i 5 uur gelegenheid om op de fabriek te schaften Vooral in de atdeelingen scheepsbouw ketelmakerg en machineloods waren de mestten tegen het voorstel der directie Door de afgevaardigden der werklieden zal nu aan de directie kennis worden gegeven van den afloop der stemming Het volgende geval heeft zich Woensdagavond te Amsterdam voor edaan Ongeveer een balt uur nadat de familie Saarloos bestaande uit een grootmoeder van 55 jaar de moeder van 2 jaar den Tader oud 30 jaar en twee kleine meiajea oud 6 en 7 jaar groetenaoep hadden gegeten begonnen allen zich zeer onwal te geToelen Hen Tervoerdo hau naar bat Onze lieve Vrouwa Qastbuis de familia woont Sparreweg 25 waar het al spoedig bleek dat men met een vergiftigingsgeval te doen had Natnuriyk dat onmiddellgk de noodige medische hnlp werd verstrekt De grootmoeder vader en de beide kinderen werden ter verpleging opgenomen de moeder die het minst van de aap gegeten had kon weder naar huis tenigkeeren De oorzaak der Tergiftiging ia nog niet Tast te stellen De soep werd bereid ineen ketal die geregeld in het huisgezin wordt gebruikt en was samengesteld uit gedroogde groenten vleescb vermicelli ryst en water uit de Duinwaterleidihg De groenten aran afkomstig uit den omtrek van s Qravenbage vanwaar zg in een zakje door eau familielid naar Amsterdam waren medagebraeht De kalei en da overgebleven groontansoap word naar het gasthuis getransporteerd om te dienon by het scheikundig ondenoek WoenadagaTond had dit nog niet plaats gabad nodtt OMS ona oog oiota u4an kon medodMlaa Allow ichaan bat dat damaa het meeste Tergift ingekregen beeft Door de politie wordt hol goTal onderzocht zocht Tel Man uhr aan de N B Ct Ksnderden by bonderden mcikknechten in Friesland worden door verhuurkantoren in Duitachland of aan de Duitsche grenzen in ons land goTriiagd om by den Dnitschon boer in den stal werkzaam te zyn Nn menig knecht daartoe overgaat wordt menig hunner teleurgesteld omdat sommige dier vcrhnnrknntoren biyken te bestaan nit menseben die aan zwendel doen en die t alleen maar te doen is van de knechts de premie iu den znk te steken voor de ban verschafte betrekkingen De loonen zgii heel wat minder dan door het kantoor gc egd werd de stal grooter en daardoor het werk zwaarder dan was overeengekomen Nog erger gevallen zgn voorgekomen Na ontvangst der premie wees het kantoor den knechts do reis aan naar de plaats waar zy eenen stal zouden vinden Bu aankomst bleek daarvan niets waar te zgn en stonden do knechts in den vreemde sommigen met Ie weinig geld om de terngreis te auvaardan Ook het gisteren opnieuw ingestelde onderzoek in de Ncd Herv Ku vte Harlingen naar het graf van den Frie chen admiraal Tjerk Hiddea o Vries beeil lot geen resultant geleid D verschillendo hontbcdekkingen waarop ich de zitplaatsen bevinden werden opgen men en op enkele plaatsen boringen veriioht doch de grafsteen werd niet gevonden Naar men weet werd tegen den uitslag der jongste gemeenteraadsverkiezing ta Rotterdam protest aangeteekend op grond dat twee personen a in da verkiezing hadden deelgenomen die wel kiezers veor de Tweede Kamer doch niet voor den gemeenteraad waren hetgeen met het oog op het feit dat bg de eerste stemming rcsp 729 730 en lm stemmen op de verschillende candidaten werden uitgebracht van int locd beeft kunnen zyn op den uitslag der verkiezing By herstemming tusschen de heeren W 1 van Oordt H W Azn en Jus van Steen werd de heer Van Oordt gekozen De commissie tot onderzoek der geloofs brieven van den heer Van Oorilt rapiiorteert thana dat zg zich de behoorlgk verzegelde papieren heeft docii overleggen en geopend dat de ingediende bezwaren haar juist zyn gebleken dal do mogelgkheid dus niet uitgesloten is dat de deelneming tan de oven gemolde twee personen aan de stemming op 4 April 1906 van invloed is geweest op den door bet hoofdstembnreau geconstatoerden afloop daarvan en dat indien zg niet aan die stemming haddej deelgenomen oen herstemming had moeten plaats vinden tusscbeii moer of andere personen dan thans ia geschied Do commissie heeft gemeend niet tot een nieuwe opneming der stembiljetten te moeten overgaan daar geon andere bezwaren dan de bovenstaande tegen de stemming zgn ingebracht en zy ook overigens tot nieuwe opneming geen aanleiding vond De commissie concludeert d iarom den beer Van Oordt niet als lid van den gemeenteraad toe te laten Omstreeks twee jaren geleden werd te Haulcrwyk een moordaanslag gepleegd op een dienstbode waarby zy door een revolverkogel werd getroffen De aanslag had geen nadeelige gevolgen voor het meisje De kogel werd echter niet gevonden Eerst kort geleden deden zich verschgnselen bg baar voor die een nader onderzoek met Röntgcn stralen wenscheiyk maakten Dit onderzook had in bet Zander Instituut te Leeuwarden plaats Daarbg bleek dat de kogel de bovenste rechterborst is binnengedrongen en langs de bovonzgde van de derde rib tot bgna in den rechterok el op het schogdarblad gestuit was en daar was biyven zitten De Röntgeu photo is uitstekend gelukt Met weinige dagen zal nu de kogel worde vervvgderd Stadsnien wB QOUDA 27 April 1906 De collecte met open schalen bedciimorgen alhier gehoudon ten behoeve der nacdiydeuden door da watersnood in Zaeland beeft netto opgebracht de som van f 546 92 Do netto opbreagat der nitvooringea door de Onderofficiers vere iiiging Eensgezind n T 1 w Kon Ned Bond van Oud Ondero doren bedraagt f 427 60 Komt b aaa rente 0 70 T 1 o 28 5 Dit bedrag wordt heden Terzonden aan bet PrOTincialt oonité ta MidMburg Aan de ingezetene Tan Gouda wordt dank gez 4 n or de tt n da madewerking T n Telen anderTondeU waardoor bet mogelgk ia een zoo groot bedrag ten voordeele van de noodigdenden te kunnen afdragen Onze vroegere aladgenoot de sergeantmajoor A H E van den Bergh die ruim twee jaar geleden van hier wetd overgeplaatst bg het 9d Regiment Infanterie is by dat korps benoemd tot adjudant onderotScier co blgft als zoodanig ta Utrecht in gtmizoen Bg Kon Besl is met ingang van 1 Mei 1906 benoemd tot inapeclanr van den arbeid I P de Vooys adjuset inspectour van den arbeid te Amham De vrouw van I Den Boer te Krimpen a d Lek had waschgoed by de kachel te drogen gehangen en was toen buiten eenige bezigheden gaan verrichten lerwyi een klein kind lag te slapen Oroot was haar ontsteltenis toen zy een poosje later terugkeerde en zag dat het huis vol rook en het waschgoed in brand was geraakt Mede door do hulp der buren mocht men er spoedig in slagen den brand meester ta worden terwyi bet kind er geen nadeolige gevolgen van beeft osdervonduii 1 4 j i De vorige week zgn uit de vischkweekery der Nederlandsche Heidemaatscbap iy te Vaaaseu verzonden 41000 éénjarige en 740 tweejarige odelkarpers welke voor verreweg hel grootste gedeelte kosteloos werden uitgezet in de wateren van de aldeelingen Oeestmerambacht Schoort Ursem Broek in Waterland Grootslag Westerkogge en de Zeevang in Noord Holland en de aldeelingen Varlandorveen Nieuwkoop en Noorden Haastrecht en Ammerstol in ZaidIi lland RechtsEaken Voor een mattenwever te Moordrecht door de rechtbank Ie Rotterdam tot 7 dagen gevangenitstraf veroordeeld wegens smaadiichrilt jegens een onderwyzcr werd die irevangenisstraf veranderd in f 10 boete subs 7 dagen hechtenis j vjf ai Vrede Tentoonstelling Te Akkrnm Is opgericbt eene aldeeling der Internationale Vereeniging Vrode tentoonstelling Tot bestuursleden tverdeii ge kozen ds D Kosson en de hebren H L van yiootea notaris en F do Jong VliR6ilBERINGV4N0EPi iBHEENTERil4D VRIJDAG 27 APRIL 1906 Voorzitter de Borgemeester Tegenwoordig de bh Nederhorst van de Velde Herman Prince van der Torren van Éyk de Jong Vergeer van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson Donker Üessing en Dercksen Afwezig de bh IJssel de Schepper Vingerling met kennisgeving en Muglwgk De Voorzitter Ingekomen zyn de geloofsbrieven van den heer R U Jongenburger ik stel voor deze in iianden eeuer commissie te stellen en wanneer de vergadering niet 7 elf die benoeming wenacht te doen benoem ik daarin de hh van Galen Bokhoven en van der Ree en schors daarom voor eenige oogenbiikken de vergadering Na heropening stelt de commissie voor den heer Jongenburger toe te laten als lid van den Gemeenteraad wanneer de tgd bg de wet bepaald zal zyn verstreken Zonder boofdelgke stemming wordt tot de toelating besloten De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekenrd De Voorzitter deelde mede dat door Qed Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten betreffende het Ie sujpletoir kohier van schoolgelden op de Burgerscholen tot verkoop van effecten uit de nalatenschap van do dames van Iterson tot wyziging der ge nidentebegrootingen voor 1905 en 1906 Door B en W was aan den stadswerker J van der Spelt een pensioen toegekend van f 240 s jaars en ai de kas en de boeken van den gemeenteontvanger oagazien an accoord bevonden Het proces verbaal ia voor de raadsleden ter visie Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter Mgn bedoeling ts den raad den 8n Mei wadar byeen ta roepen tot bet verkiezen van een wethouder en tot behandeling van de ontworpen politie verordeoing Ingekomen 1 De verslagen OTer 1906 van het Weesen Aelmoeseniershuis van de Stedelijke GaBfabriek van Curatoren van het gymnasium en van de Commissie van toezicht op het Lager Onderwgs wordiD lottold ia budoa Tan B aa W om te dienen by de umenstalling van h t g meaate v falag 2 Een brief van Mevr da Wed NoothOTen Tan Goor Roest Tan Limburg ontslag nemende als regentes van de beide gasthuizen De Voorzitter MoTr NoothoTen Tan Goor heeft als regentes de gemeente Tele diensten bewezen waarvoor de raad zeker dankbaar zal zgn Wordt aangenomen voor kennisgeving 3 Een brief van regentessen van de beidegaathnizen inzendende eene aanbeveling voor de vacature ontstaan door bat vertrek van Mevr Noothoven van Goor Daarop zyn geplaatst Mevr Prince Schim van der Loeff Mevr Montgn Schelling Ter Tiiia 4 Een voorstel van B en W tot opzegging der huur van een slak grond Ui het St Anthonieklooster Een voaritel van B en W tot wyziging van art 3 van het reglement voor bet berholingsonderwys Ean voorstel van B en W om aan gedeelte gerioleerde grond af te staan aan den heer F Middelheek 4 6 zgn gedrukt rondgedeeld en worden ter visie gelegd 7 Ken voorstel van B on W in verband met het kon besluit dat de schuttary zal worden geiyk gesteld met eene rnatacde en tevens tot wyziging der begrooling voor 1906 Ter visie Een brief van B en W met adres van Mej X Loep in zake haar bezwaar tegen het verleende pensioenTor visie Een brief van B en W tot herziening en aanvulling der Verordening op de honden Ter visie 10 Adressen van de heeren J T L Withuf Keos en J Breebaart bezwaai makende tegen de intrekking van de vergunning om hen uit hun tuin uitgang in het Regeutesseplanlsoen te blgven verleenen In handen von B en W om preadvies 11 Een adres van C van den Oever en anderen verzoekende overname van grond aan de Boelekade In handen van B en W om preadviea 12 Een adres van den heer M 8 Both eervol ontslag verzoekende als onderwyzer aan school No 3 Wordl eervol verleend tegen ló Mei Aan de orde Da benoeming van twee leden der RaadscomMisfeio tot onderzoek der reclames tegen aanslagen iu Iml Vergunningsrecht voor don Turkoop van sterken drunk in het klein Benoemd worden de hh Herman en Vingeriing Aan de orde 1 0 benoeming van eene Onderwyzeres aan de Tweede Burgerschool voor meisjes Benoemd wJrdt Mej C A HOMBRINCK Aan de orde De benoeming van twee Regenten van bet Hoffman s Geslicht Benoemd worden do hh C W ViH k VELDE en P J A LEVEDAG Aan de orde De rekening der gemeente gaafabriek over 1905 Wordl goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot nadere bepaling van het aantal gemeente vroedvrouwen en c q tot vaststelling eeuer nieuwe Instructie voor baar Hierover had discussie plaats waaraan deolaamen de hh Donker van Iterson Herman van der Bee en de Voorzitter In atanming werd gebracht art 1 der Instnetie Voor stemmen de hh van Galen Nederherat Herman van Egk Bokhoven van der Torree Vergeer van der Ree de Jong Deasing Defckaen en van de Velde Tegan do hh Donkar van Iterson en Prince Art 1 is dus aangenomen met 12 tegen 3 stemmen De geheeie instructie wordt daarop goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot orerneming Tan de dwarsstraat Tan de Snogstraat en Tan een deel Tan deze laatste straat Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekenrd Aan de orde Het Toorstel betreffende eene Tartinmering in het Onde Vrouwenhuis Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekenrd Aan da orda Hat voorstal tot het varlaenen Tan een subsidie aan het Comité TOor de Nationale Rembrandthuide Wordt mede zonder hoofdaiyke itemmiog goadgekenrd Aan de orde Hel Kohier van do plaatseiykr directe belasting naar het inkomen dienai 1906 Wordl in besloten zitting behandeld BSÏÏIS VAK B0TTEBDA1 £ VRIJDAG 13 APRIL L K H K PoKTBOii Obllg 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serie Ir 2500 8 59 RusLuo Iwang Dombr Obligation 47 96 Asia Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUHBU Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Rocepia L 100 IV 24Vn HypothetkBanktn BanktnPandb idem Idem 4 99 Pandb Rolterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3V 97 Pondh Standaard Hypb 4V 100 Pandb Sledelgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtache Hypb 4 100 Pandb Wostlandsclie Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algom GroningerSchoepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewgzon van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolbeekhriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegtttningan iTiLia Oblig Zuid Italiaansche 8pw My A 367 Diverten Mg tot Expl Laan vnn Meerdervoorl 1902 89 Prmietuniniiên büLOii Loten Stad Antwerpen 1887 2 loav Schtgpmart MaaUehappytn Aand Holland Gulf Stv Mg 35 De Nouveauté s IN Uanleld Costuiiicüi Kokken KlndfifliADtels lllouscii nstolTen zyn in groeten voorraad tot do moest con cnrroerende prgzen gearriveerd Aanbevelend Mi Afms jfflf fy w Predikbeurt bU de Remonitrantiobe Qereformeeraft Oemeeote alhier Zondag 29 Api il s ihprgoiis 10 nur Ds H VAN A SS1C NDKi FT Het licht der toekomst is do t leetroclinelaiiip Brandt snienwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zninlg in één woord e it licht mto mm lch ntet beter tienken kan De ELECTRODINELAMI is dir it der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd ff Ie bezichtigen in het ▼ KRLICHTINGSliAGAZIJN IIE A¥OM l§lTKII DUBBELE BUURT It 18 Velio 117 Aanbevelend M M V LOOlN Oaaltter Zenuw en llaa rlijders wonit git overtuiging als een werkeljjke hnlp in den nood bot boek aaubevolan Na onbvaogat van odresper briefknartworll dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBL U Itoekb KAltbQmmel