Goudsche Courant, zaterdag 28 april 1906

Maandag 30 l ril 1006 o 10015 45ste Jaargang t 1 IL fiOlMHE COURANT Meuws en AdvertenUeblad mor Gouda en Omstreken Tel to X St ADVERTENTIEN worden gepliaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 ut des midd SCBIËTOKFF M GE De BUKÖEMEE STEE van Gouda brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de acbiatosleningen voor jongelieden van 16 tot 30 jaar dit jaar zullen aanvangen op dan 2n Mei a s en gehouden worden lederen Woensdag in de maanden Mei en Augustus van 12 tot 7 uor nm en in Juni en Juli van 12 tot 8 uur n m Oooda den 26 April 1906 Du Bnrgemeester voornoemd R L MARTENS KËKKISGFALXG IHaiCHTlNCSN WELKE 08VAAR SCHADE OF HIMOKR KUNNEN VRRUDRZAKEN BURGEMEESTBR en WETHOUDERS vau GOUDA Geuenart 8 der HINDERWET t oen te weten D t lij vergunning hebben verleend aan C Urbanui en iljoe rechtverkrijgeoden tot het oprichten eener kuiperij m het perceel aan de Raam wijk O No 343 kadiutraal bekend lectie O No 1717 GOUDA den s6 April 1906 4t BurBcmeester en Wethouders roorooemd R 1 MARTENS De Secretaris BROUWEK Hoewel er alle redenen zun om to geloovcn dat de 1 Mei in l arys kalm zal ver loopen neemt de regeering toch uitgebreide Toorzorgsmaatregelen om up alle gebeurtenissen voorbereid te z jn Het garnizoen dat 1500 man sterk is ontving naar de Figaro verneemt versterking door het overplaatsen van 600 man cavalerie en 20 000 man infanterie Daar het rerbiyt dier troepen niet van langen duur zal zgn werden zv in de bestaande kazernes en in de lorten zoo goed mogelok onder dak gebracht De bevelen aan de troepen zullen door het plaatseiyk commando eerst vrorden gepubliceerd wanneer er eenige zekerheid verkregen zal zgn omtrent de plannen der leiders van de arbeidersparti President Fallières ontving eergisteren een deputatie van groot industrieelen die hem kwamen spreken over den moeilgken toestand waarin zg door het optreden der arbeiderssyndicaten komen Zg deelden den president mede dat er groote ongerustheid heerscbt in de stad en dat vele winkeliers t EU ILL ET om Het Dagboek van den Inspecteur 46 Maar in geval van verklaringen van teederen en bezwarenden aard heeft het zyne eigenaardige practische moeilgkheden De paarden werken niet altyd naar wensch mede en breken door hunne onvoorziene zysprongen en capriolen dikwgis een zin op een ongeschikt punt af Zoo Fedovsky deze moeielgkheid besefte zyne liefde was te oprecht om er zich door te laten weerhouden en Sallie ofschoon zy hier en daar ook al een paar woorden mocht missen leende zulk een aandachtig oor aan hetgeen bg seide dat de hoofdzaak ervau haar niet kon ontgaan o fu 1 lleen te spreken Miss Sallie aeide hjj omdat ik afscheid van n moet nemen en dat ik niet kon doen ten lanhoore van andere menschen Ahcheid nemen waartoe P vroeg Sallie verachrikt door een aanhef zoo geheel vanckillsnde van hetgeen zy bad verwacht Z t gj naar Ruland teniggeroopen f S n B ik n g mUi New York ni t S FOLAS A Barucli de la Fardo Mee Dentites van Amsterdam zullen a i t ONDERDA O MËI en vervolgens elke DONDËRDAO te preken o aan bnia te ontbieden zijn van morgeni 10 tot 5 nnr by den Heer J SGIIRECIIER flo ij Gonwe C 104 U GoiuU voor het plaatsen van KlINSTTANDEN en OKBITTKN volgens het nienwsta systeem Rl STTA OK zonder verheniciie laal onmerkbaar in het ilnigen Deze Knnsttandcn zyn van kleur geiyk en zitten ven vast als echte tanden TandhfellcHtullye beltandeltng geheel tlijtUOOH Inlichtingen kosteloos Wild en Gevogelte Van al heden en verdor dagel jki verach verkr gbaar Kraadknikens Soepkippen Uuiven l oulardon Kapoenen gemeate Eendvogel Talingen wilde Eendvogels Fazanten l atryzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzon I anklnar schoongemaakt Iraneo duor geheel NederlandAanbevelend T aVTTBLlSa VoeUtr OoBlerslraat IN ROTTERDAM Telephüon Inlerc No 2031 ËÜSSEFOT VAN THEE Hen warill verischt op I HKitK te leKeu UIT an MtsiziiH vm M lUVKNSWAAY ZONEIM aOBINOHBn De THKBKN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vij ItMS n een half en een Ned one m t vermeldinK van Nommer en voorzien vau nevenstaanii IMerk volgens ds Wat gadepo Vnpprd irh tot de uitvoeriBg vau ge serde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz ONTVANGEN alle soorten SCHOEirWEEE voor het a Seizoen alsmetle era ruime sortecriag loor het AANNEMBN II Hel Noord Hrabantsch Schoenen en LaarzeoniagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleivegiteag Auiburelend i SMITS Alle repiratien en aangemeten werk OnnaYolgbaar tyn thans door nieuw gevonden toepassingeii onzo fti mUeeert gtêrktUtrde farirelltn PelHlMre ll r i rla zy geven kracht en dlepter die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor do eeftle te ontvangen Oelil Prysconrant met een aantal oagevrangde gotnigschrilten graiit op aanvraag Boxtel a UOOAKHI Jt 0 Agent voor UÜUDA Firma A QUANT Kunxthandel Kleiweg by wien Mellen t bezichtigen lyn rf MM kH J ll i ii i itie n ii aiaklMlylMit pin x a MJi l veef Hwwa vim ItaaWlsiail ULLv op ntam n laoruunMfe Vtrtrnuw hy i Mmtm UfctHan ta II UWM lS SIMMSM ii lHMt ir SllÜ lll i W Üonda Druk van A BRINKMAN 4 Z a vooral dasM n lOBdanito B lïitkSlr M Gou da Amsterdam ZOMER DIEUST 1 M oi 1906 M 3 45 in plaats vau ld 50 Overig e diensten onveranderd DE ¥ OLII4RDII € acniatogeen Poedervorm is het eeni ste helpend middel tej en Ui eilmrm e40 Uletkmmekt ZennncmmmUe Meaféptlmen mhveiooêkelé 9umaehlem ftrmagerlug mi WermUuéerlmg 4er Ueluuimtkr ehUm aematogeeii in Poedervorm n 11 mHBsAHLb worden opgelost HAEMATOOEEN IN POEDERVORM is bet praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMAÏOOEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pry8 per doos met g cbruiksaanwijzing f 1 50 Renige labrikanlen 11 v SGHAIK Go Den Haag Verkrngbaar b Firma WOtVF Co Westhaven 193 GRBNDBL E H VAN MILD Veerstal Omda A BOUMAN Uoordredd PINKSB Nieuuerkerk ad IJiul k H VAN ZES8KN Schoo hoism B v WIJK P W v EDE hulmaler A SCHEER Haattrecht K VAN DBB BEIJDEN Reeumjk P v o SPEK MoereaptlU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HBUDEN W iddmgeveen P A dsOBOOT A ut JONOH OudeuaUr J P KASTELEIN Pclebroeterdam D BIKKER BsMsAop WAARSCIIUWINO Uut U met misleiden door Abiiü Siroop Het klonslarSanefa Paulo Abdij bestaat niet tluê Strooit van geenerlei utaatde G bri Stoll erck s Chocolade en Cacao DaimaHg wm d nion vA ttitvtauliDgaa op naobiBaal gebM mtttarA fcti l ii M i a itllsiiiHewl gebruik van m w fiinsie grondstolhu gsianii roi Jci taruiker van Stollwerck g Chocolade en Cacao I ém fsqi vawwraardig brikiuU nauwkeurig beantwoordond ac vim lohoai Dl inna behaalde t7 Br8T t Is HofleTcrsiieier 44 Eera Dlploma i s uden ent Meialllri een lww a a tSMUilend tfi fcbrikaut ItMi 1874 st ireaT i Aoewtemi naHeiial i Ttris Nona TOM MMrmou ma silto é tr vrw l elaaaM oomiatf M as raSi amanssitia Mirieatiaii 4 Cboaala boabona varia Sa t HilM I si ai Miul Wicïkaat ia v kr gbaar b j U H Cunfiaeiu a Banbettakkwi laa oordiger T nr Sadextaitdlu lUttfMMt Kalveralnat IM WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT ar KOMIIIKL l KB rABIIIEKEn Voedert nw Vee met de tuivere murwe merk aier en W ti uitmuntende door hoog eiwit n vetgebalteen grootste voedingswaarde Sere mpUmia Partje 1900 Jfegen Oottden UtdnUlM P HOPPE Egelantiersgraoht AMSTERDAM HOrLETBB NCIBB BURGUNDY rerkrUgèmar tf mlte grafter l nMtavli Wrtb I Dr VIN lUlia MOI k BitMUW ADVEB TMTIÈN in alle Couranten worden aang nomen door het A ivertentl4 Rnrea van A BHINl MAN ZOON DB OOBDKOOPSTB I DB MEBST PBACmSCHE DB MBE8T VOLLBDIOB iiOBKBI AIIBll lyn beslist die der Firma WELDON TBB LADIBS JOVBSAL at minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBBSaUAKBH met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAR OF CHILD BBS S FA SB loss Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vu Boekhandelaar Proe nummere Alle m kottel BoU BUvoegtet Van alle in doze bladen voorkomende modellen zyn OEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrggbaar bü MILLV SIMONS Den Haag Een nieuwe Drank korff sNOVAgagao GEFABRICEERD ni k I Kle nilfezMiUtr èiarste CanoliMMi Deze Cacao is by inkoop wel iels hooger ia prys doch in werkelgkheid de voordeeligste daar men van dezelVOV tCACASin het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid bekoelt dan van goedkoopere soorten K V K I K PRIJS t LM t M 1 M Kilo oldoeade voor 180 Koppel BEOORDËELINO van het Mikroskopisch ra Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSBBOSCH Amaterdam 85 US Deze Kova sacao onderscheidt zich in hoog mate door zuiverheid en geraakkeiyk oploibaarheid de byzonder tjne geur en smaak maken za bovendien tot een sent klaiae product w g VAN LEDDEN HÜL8KB0SCH Yerkrijjbaar bij T GIIRBAS albiir en Ketaalpoetseztract inerk ROOD KRUIS uit da labriak van Firma H SARDKMANN t Zevenaar en Emmerik IMmiiMi e kraam Verkrggbaar to Oooda by R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma L DE JON A DROST t Woerden by N DE KRUIJFF Firma C LOÏÏRMS Lange Tiendewegr GOUDA VMNBANDEL VRAAOT PRIJSCOURANT van onze Bordeaax Vin ée Sainos felel n H M De Uilgavo dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon rn FecstdHgen De prij pei drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 Aleonderlijke Nommers VIJFCENTEN besloten den 1 Mei bnnoe zaken te slniten Door den Matin wordt echter medegedeeld dat de staking verre van algemeen zal wezen en dat er geen gevaar bestaat voor de Paryzenaars Het blad verwacht dat de verkeersmiddelen zullen blgven loopen en dat er geen Bood zal wezen voor gebrek aan levensmiddelen Slechts het samenvallen van de staking beweging met de 1 Mei betooging en d verkiezings campagne qui bat son plein doet den toestand eenigzins bedcnkeiyk schgnen Meer nog dan de linkerzyde echter werkt de nationalistisch cicricale groep in de hoop dat gewelddadigheden hel ministerieSarrien zulle doen vallen en bet bestuur in hande n der rtgkterzgde zullen doen komen V Enkele Duilscha binden bespreken naar aanleiding van Billow s gezondheidstoestand de wenschelgkheid om de parlementaire werkzaamheden van den alleen verantwoordolgken minister te verlichten Een denkbeeld dat herhaaldeigk besproken wordt is de begrooting niet jaariyks maar om de twee jaar vast te stellen De jaarlgksche behandeling der begrooting is oen zware arbeid voor Rgksdag en kanselier het voorbeeld van Beieren en Saksen bewyst dat het mogeiyk is telkens de begrooting voor twee Jaren vast te stellen UuileDlaHdscli Uverïlchl De Voss Ztg ziet daarin ccbter een po g om den invloed der vertegenwoordiging nog meer te beperken het blad betoogt dat de kanselier veel van zgn arbeid iaat doen door de staatssecretarissen en de voordragende raden Dit blad acht de jaarlgkscbe behandeling der begrooting noodig omdat iy het parlement gelegenheid geelt tot controle over het bestuur tot bespreking van misgrepen en misstanden Een begrooting voor twee jaren zon bet blad een teruggang achten zooals in den Rgksdag door den Beierschen nationaal liberalen afgevaardigde Von Marqoardsen vroeger al eens betoogd werd Trouwens tn 1880 en 1881 heeft de regeeriog eens een poging gedaan om de tweejaarlgksche begrooting in te voeren maar toen was de oppositie zoo groot dat de regeeriogsvoorsteilen in de papiermand te recht kwamen Dat thans meer instemming voor zulk een plan zou bestaan is te betwyfelen Uit Weenen wordt gemeld dat de vooruitzichten voor bat tot stand komen van hot door de regeering voorgestelde compromis voor de kiesrecbt hervorming veel veri eteril zyn Slechts de tegenstand van een deel der verlaten Maar ik kan u niet meer bezoeken Wat bedoelt gy graaf Fedovsky P Ik bedoel wat in geen enkel opzicht ter myner aanbeveling of in myn voordeel is Qy weet dat ik den naam heb een zeer rgk man te zyn Ik was ryk zes maanden geleden Maar weinige weken vóór Ik naar NewYork scheep ging werd ik geruïneerd ten deele door mgne eigene dwaasheid en ten deele door den maatregel van het Énssische gouvernement dat myne bezittingen verbeurd verklaarde Ik kwam hier metslechts eenige duizenden dollars aan wal Ik heb sinds ik hier aankwam beproefd 0 de eene of andere menier een middel van bestaan te vinden en in mgn onderbond te voorzien Ik heb de geruchten van myn rgkdom niet tegengesproken en door dat stilzwggen heb ik ze versterict Ik had daarmede geen kwade tronw op het oog maar mgn doel was alleen zóó eene positie te handhaven waardoor ik gemakkeiyker voordeel kon trekken van gnnstige gelegenheden Maar het was oneerlgk en de reden dat ik dat weet is dat bet mg de gelegenheid geschonken heeft u to loeren kennen en n tebeminnen Ik bemin u oprecht en met myn ganeche bart maar ik ben n genaderd ondervalseben achyn en misacblen heb ik n vardriffi TerooriMkt f Daitsoh Boheeasche afgevaardigden en van de rechterzyde der Polenclub moet nog worden overwonnen Dj DuiUchers krygen 12 de Polen 10 d Italianen 2 en de Tsjechen 2 nieuwe mandaten zoodat de meerderheid dor Slavan over Dnitschers en Italianen slechts drie BWadaten bedragen zal In verband hiermede worden de kansen Tsor het tot stand komen van een parlementair kabinet als zeer veel verbeterd geacht H t zal zjjn samengesteld uit ambtenartn VOO de technische departementen en uit leMars van de verschillende groepen voor d overige zoodat het geen zniver maar e a gemengd parlementair kabinet worden zal Een soort overgangsmaatregel dus maar dïa toch als eerste stap op den weg naar b t re toestanden beschouwd kan worden Do Temps zegt dat de instructie dit in het departement du Nord en Pas de Calais te B rankrgk is geopend tot resulUat beeft gehad de ontdekking dat er verdachte handelingen te Parga hebben plaats gehad in verhiiud met de troebelen en de revolutiocnaire betoogingen De procureur generaal te Doqi i heeft daarom naar Pargs het verzoek getalegrafeard om verschillende huiszoekingen te dW In den gistaravond gebonden ministerraad heeft minister president Sarrien mededeeling gedaan vau dit telegram en daarop werden de noodige orders nitgevaardigd In olficiSele kringen wordt verteld dat uit de hg de kniszoekingen in beslag genomen documenten zou blijken dat royaliitischa of bonapariisliscbe orgsoisatles vertegenwoordigers badden in de kringen der werklieden wier taak hel was tot staking op te hitsen en de agitatie gaande te houden en da daarvoor aanzieniyke sommen waren gestort Het vyftigtal huiszoekingen die gisterochtend hebben plaats gehad by reactionnairen van alle gading en bg personen die in verbinding staan met do anarchistische leiders der staking in Noord t rankrgk hebben ongeveer geen resultaat opgeleverd slechts by ein anarchist zooden belangryke papieren gevonden zgn niemand weet op dit oogenblik nog of de huiszoekingen hebben plaats gehad om op de clericalo partgeo eén schaduw van verdenking te werpen alsof zy ia het belang van haar positie by de aanstaande verkiezingen zelf de oproeren in het Noorden zouden hebban gevoed dan wel of ds regaaring overtuigd is bet werkeiyk by bet reobte eind te hebben en de cleriealan Hg zweeg en zg reden zwygend verdort Vervolgens wendde Sallie langzaam bet hoofd om en keek hem aan Ben ik de eerste vrouw die gy ooit bemindetP vroeg zy Neen Er was eene andere aehtjsrtn geleden hernam hy Zg gaf haar paard een tik met lie karwats en zy legden eoo honderd el galoppaerende af Toen hield zg den teugel weder in en zeide Nn ik heb tot hiertoe voor niemand liefde gekoesterd Uy zyt de eerste Oraaf Fedovsky De jon e man kreeg een kleur en zgne oogen schitterden Ik kan niet zeggen dat bet my spyt zeide bg ten laatste Ik voet my volstrekt niet ongelukkig Ik heb n en anderen misleid ik kan a niet langer bezoeken ik heb uwe gemoadarnst verstoord en toch ben ik gelukkig omdat gy my bemint Maar ik kan iets doen ik kan uu alles doen Ik voel de kracht er toe Ik zal u niet verliezen I Ook Ik ben gelukkig zeide zV snel en in hetzelfde oogenblik volden zich hare oogen met tranen en beefden hare lippen Zg reden naast elkander voort Fedovsky was zoo diep ontroerd dat hy niet kon r ken Hy verlangde byua dat er e n UB den rit kwam opdat by mtt lyn naaat hun bangmakingseampagne voor den raten Hei een daadwerkelgke agitatie hebben gaande gebondan Uit Kameroen komt bericht dat het geding tegen da Akwa hootden naar aanleiding van de indiening van het bekende smeekschrift herzien wordt en de hoofden opnieuw voor den rechter zgn verschenen Woensdag verklaarden de hoofden dat zg niet wilden antwoorden op de huu gestelde vragen omdat zy de rechters als bevooroordeeld beschouwden De rechter verzekerde bun dat het hof onpartgdig was an trachtte hen van gedachten te doen veranderen Hal vonnis zou te Beriyn geveld worden King Akwa eu de hoofden zeiden toen dat zy zouden antwoordan om niet ongehoorzaam te zyn aan bet ministerie van buiteulandsche zaken Prins Akwa liet toen hy vernam van d weigering van de beklaagden dadelgk uit Uuitschland seinen dat zg openhartig es eerlgk konden spreken daar de onpartgdigbeid van het hot vaststond en heel DulUchland op dit oogenblik op Kameroen het oog gevestigd hield Alle Akwa hoolden konden vertrouwen op de rechtvaardigheid vanden Keizer den rykskanselier en erfprlns Uohenloht Minister Broos beeft gisteren In het Lagerhuis een wyziging van da raecisatiewet aangekondigd Vooreerst wordt de toepassing van da wet te duur Ze kostte £ 73 000 in 1899 en nn reeds £ 270 000 Dan moest er meer geiykbeid in de toepassing komen Het Is bekend dat ouders dia wegens gewetensbezwaren Van de inenting van hun kinderen vrggestold willen worden bü da verschillende magistraten zeer versckllleode behandeling ondervinden Uet ligt soms aan een gril van een magistraat of de vrystelling al dan niet verleend wordt De minister had wel oorto naar het 7eor tel om de inenting niet meer voor bet beel jonge kind verplicht te stellen Eerst wilde hy echter nog een onderzoek naar da heele warking Tan da wet laten iustellen Da tegenstanders van de vaccinatie die er ook en misschien t meest onder de liberale leden van het Lagerhuis zyn met name onder de orthodoie nonronformisten stelden zich met die houding van den minister voorloopig tevreden Het voorstel van banne zyde gedaan om de inenting niet verplicht te stellen werd daarom ingetrokken V In een vergadering van het centraal co armoede kon worstelen en die overwinnen Uwe familie zal dit niet zoo opnemen als gy het geditan hebt zeide hy ten laatste 0y hebt het hun nog niet verteld el P Nog niet Dan zal ik het hun vertellen En ik zal hun ook meedeelen dat wy elkander beminnen Er kan geen engagement tusscben ons bestaan zeide Fedovsky Ik heb geen recht dat te vragen of toe te laten oy moet niets beloven Eeie belofte la op zicbzeive niets antwoordde zy Het zou niet goed van my zyn eene belofte te houden welke ik wenschle te verbreken en liet is niet noodig dat ik er ene doe welke ik niet zou kunnen nalaten te houden Het is alles in onze harten Hat zal my zeer bard vallen n niet te ontmoeten of niets van u te booren zeide Fedovsky na eene pauze Zondt gy soms liever willen dat ik New York verliet P Neen biyf hier zoo gy kunt Ik wil u liever uit vrye beweging niet zien dan niet by machte zyn n te zien En wg zullen alkander niet schryven voegde zy er by Myn vader zou het niet gedogen en ik wil liem niet ongehoorzaam zöo of hem misleiden Ik zal alleen aan o denken niets meer dan dat maar dat zal alles zgn Worn MTM