Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1906

Woensdag 2 Mei 1906 45ste jaargang No lOOlT MAGCr SOEPEN P la Bollen k 6 TabletttK Iedere l ablet fc lO eta en k IS eti ecft bardea TMrtMffelIJke Me Kooktlld 10 t 2e minuten niir gelini der loort D r In de tabletten illes buiten water aanvezlg la wat vooreene complete aoep noodig la zoo la geen andere toevoeging ala dit verelschte Vertrilftiav li narUa U nMealtra ei CmeitlUenluDdeUin mmm corRixr JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Krnldter Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uw des ntidd Teletoi n No 8t De Citgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zop en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Waters noocL in Zselind lIITVOEKIi G leo voordeele van de noodlljilenden in Zeeland Tt OETEN DOOB UI Gyinuastiekvereeolging Excelsior ZangTereentging Arnold Spoel DE Lawn Tennisolub Be ftaick Eï DE OnderwlJMrs Strijkorlieslvereeniging op Zaterdag 5 Mei 1906 aaroncis S aar preciea in lie Zaal iKonstmiiK der Soc Ons Genoegen Namens de Kegellngs Commisaie P WEIJER Voorjittor 8 W ROND Secretaresse G V KEKEM Penningmeosteresso Crabethstraat Nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar by de Penniifgmeosteresse Voor leden der Soc Ons Genoegen k t o as Voor niet leden der Soc pns Genoegen h 1 i XS Plaatsbespreking by den pachter der Sociëteit De Notaria H OROiBNBNDAAL te Gonda is voornemens W DOliDERDAG 10 MEI 1906 by iwef en op DONDERDAG t7 HEI 1906 bö afslag telkens dea middaga t nar in bet Hotel DE ZALM aan de Markt te Goada in het openbaar te veilen en verkoopen Onder MoordrecM Nabij het Dorp in den ZüiDFLASPOLDËU In ééu penseel EENE BOÜWMAHSfOHIHS get No 34 met Stalling roor 31 Koeien Schuur met Stalling voor 2 Paarden en Varkensbok Varkensschunr 6 Roeden Hooiberg verdere Getimmerten Boomgaard Tuin en uitmuntend WEI en HOOIIiAND te zamen groot 22 Hectaren 77 Aren 30 Centiaren Verhuurd aan den Heer Abie Baas Jr voor l 1660 per jaar tot den 15 November 1907 wat de Landergen betrelt en tot den laatsten April 1908 wat de Gebouwen aangaat Aanvaarding en betaling op 21 Juni 1906 onder gestanddoening der loopende huar Grondlasten 1906 i 103 68 Polderlasten 1906 l 9 p H A Schialandspenninggeld 1905 l 1 20 p H A Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris H GBOENENDAAL te Gonda Westhaven B 175 Wild en Gevogelte Van al heden en vorder dageiyks verich Terkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concurrgerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iranao door geheel Nederland Aanbevelend T O VTXELINQ Poelier Oosterslraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 f S 50 en meer verdienste per dag Voor het hreten van Koii en Sokken en andere artikelen zoeken wy croMmeUJke zoowel als m itnel lce peraoncn uit eiken stand onverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge 1 arbeid gedurende het geheele jaar Vakkennis onnoodig Dreiuiaohine Maalsoliappij lot bevordering van huisarbeid THOS H WHITTICK Co AMSTERDAM Keizersgracht 263 Inlichting verstrekt de lieer C A Werklieven HUtuigfabrihant de HcernbU Utrecht j Snel groelende Japansche Bloemftnverslerlng Blliz Nlscliung welko door oen lMJ omlerö behaodehng Mnnoa vior dftgon grooit Wilt gij uw huis kluner venstw baloon tiiinliiiis kale muren onz anel met fraai groen en bloomeu bogrooid zien zaai dnn Theophil Ziegler snel groeiende JapanscheBloerazaden Deze groeien wonderbiiarlyk snel en binnen den korist niügehjkon tijd wordfalles met fraai groon bloemen en khmplanten bedekt welk eon wolriekenden on aangename geur verspreidon Zoowel m don kamer als in don tuin of Bloempotten Bakken Kassen onz overal kan men zaaien en nn drie of rior dagen I komt het zaad uit on heeft men verder nieUi moor te doen dan de takken op te binden en dan groeien en bloeien ze den ganschen zomer tot laat in den herfst Schooner gezicht kan men zich niet voorstellen Ik verzond tegen inzending vnn het bedrag 1 pak Theophll Ziegler s snel groeiende Bloemenversiering Blitz MHohung voor f 1 5 pakjes f 4 50 10 pakjes f 8 50 franco Rombours 20 cent ettra THEOPHIL lEGLER Keizersgr 353 Amsterdam Leverancier der Keizerlijk Koninklijke Tuinen aemalogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioedarmoeae UleekmucM Xenuwmicakte Uoofdptfnen Stapelootkeia Oumaehteu rermagertng en rermtuOerliig der Uckaamtkraehten acmatogeeii in Pocdervorm mJKÊmm Mm worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POBDEDVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pvijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige iabrlkanten II N r SCHAIR Go Den Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLFF Jt Co Westhaven 19S GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Goada A BOaMAN Moordrecht PINK8E Niaiwerkerk ad 7Jm A N VAN ZESSEN Schooi homn B v WIJK P W v EDE Oudmattr A SCBEEB Haa trecht K VAN DEB HEIJDEN Rauwijk P v d SPES MoercapetU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN t d HEIJDEN Waddingneen P A di GROOT A 01 JONGH OudiumUr J P KASTELBIN PoUbrotkerdam D BIKKER BtrtKhop WAAR80HUWIN8 Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het k mti iSantta Paulo Abdij bestaat niel dua Stroop van geenerlei waard Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DMnwHg ioat de nieu rsto uitTOdingm op njaohinaal gebied rerWtcrdt MMtatie ullAdtend gebruik van n n fijnato grondstoffen pirandooiei ta tbcuiker Tan Sfeollwerck s ChoeoMe en Cacao een aaabereMnswnaidig Fabrikaat nauwkeurig beantwoordonde aso ito InbottA dn teap lEtikfltleo De rma behaalde S7 Brerets als Hoflereraaeier 44 EerA Dlploma t gtuden enz Medklllri een bew js oan xubaiwteai flja ltibdka 4 Keadl 1874 whieef te Aoowiemi national Idalliria MoiM Tou iieumoax une II t ila d wr premlAre eluM m oomddéMMaa k Totra exMilaBlis IMiirigiiUaa d Obooolat bonbons varl a to to MtOwanik a bbcikaat is veriotigbaac bij U H GunSaears Banketbakkem IM n Oeoenalvtrtegenwoordiger toot Kadeikbd jBliw IbttewMt Ansterdau Ealrerstraat 101 mmi m m De MAJOOR GAENIZ0EN8 COMMANDANT te GOUDA zal op DINSDAG den 15 MEI e k des middags te 9 ure te zijnen bureele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden I de levering van 550 E G QEROOET SFEE en 550 FEEELSPE ol looveel meer of minder als zal blijken no dig te z jn gedurende het tteeede haff faar M9O0 ten behoeve van de menage dej Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kujinen worden ingewonnen by den Eerste LnftenantKwartiermeester ten bnreele Jern salemstraat De Majoor ÖarnizoensOommandant voornoemd A L BOONACKER 0OÜDA den 30 April 190B Door een groote Volksverzekering Maatschappij WORDT GEVRAAGD een PERSOON voor het formeeren van een afdeeling Volksverzering en Ziekenfonds Aanvangssalaris f 6 per week met een spoedige verhooging tot f 10 Zeer gunstigeprovisieuitkeeriug Binnen enkele maanden levert deze betrekking een er goed bettaan op Br fr No 2591 Bnr v d blad Vrijzinnig NèderlandschHervormden lafdeeling Oouda en omntreken wordt gelegenheid gegeven tot het ver krjjgen van SODSDIENSTOmWIJS in vrijzinnigen geest Ouders of Voogden die voor hunne kinderenj of pupillen hiervan wenschen gebruik te tnakeu worden verzotht zich aan te melden by Mejuffrouw W G 1 GOHPUBIUS Cralntiislraat alhier wa r teveus gelegenheid ia zich voor het lidiiiaatschap der Vereeniging op te geven Onnavolgbaar zjin thans door nieuw gevonden toepassingeu onzk In olieverf ffeêckiUerde forIréUeu Fetnture BugmrU ZJ geven kracht en diepte die namakers met kunnen berdiken Mes overtnige zich geen imitatita voor de eehte te ontvangen Geïll Frifsconrant met een aantal oigevraligde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel a BOGAMRl Jb Co Agsnt voor GOUDA Fima A QUANT Kunsthandel Kleiweg btj wiea modellen t bezicht igeo zgn GtolAs Dnk Tu K BBINKHAN k Zi Kleinbandel In sterken drank BURGEMEESTER en WKTIIOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 13 lO der Drankwet ter openbare kennis Dat bg hen is ingekomen het navolgende verzoek om verb voor den verkoop van alcoholhoudeuden drank anderen dan sterken drank van M A Verkaik in de benedenlocaliteit van hel perceel aan de Erasmusstraat Wijk P No 113 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder te en het verleenen van het verlof schnltelijke bezwaren inbrengen Gouda den i Mei 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscli Overzicht Zeven bevelen tot inhechtenisneming zgn te Parijl uitgevaardigd tegen Levy bestuurslid van de Coofédération du Travail Henry Bibat Fromentin Griffachlor Xavier Feuillant e a Huiszoekingen zijn gedaan bij graaf Beauregard en anderen De arrestatie is gegrond op een beschuldiging wegens medeplichtigheid aan rebellie op touw gezet door anarchisteu Do president van den Franschen ministerraad heeft gisteren in Faray Ie Monial voor ziju kiezers een redevoering gehouden waarin by den toestand uiteenzette en de regeeringsbandelingen verdedigde Wat in dio redevoering gezegd werd is niet het merkwaardigste wel hetgeen er niet in gezegd wordt Met geen enkel woord sprak de minister over de vrees die in tal van kringen van Frankrijk wordt gekoesterd over de huiszoekingen die de regeering deed eu over de resultaten daarvan In het algemeen klonk er eenige geruststelling uit s ministers verzekering dat de regeering de wetten zal toepassen zonder zwakte en tegenover allen die zich verzetten wie zy ook zjjn mogen Maar over de vraag van welke zijde het verzet komt en welken omgang de regeering vreest dat het zal aannamen werd niets gezegd Slechts met de hoop dat de dag der algem ene verkiezingen de zesde Mei opnieuw oen dag der overwinning voor de republikeiniche idéé zal wezen besloot de minister ziJn redevoering Git verschillende andere landen ZQU eveneens berichten ontvangen over de al of niet FEVILLETOX Het Dagboek van den Inspecteur 48 Dientengevolge maakte hg na verloop van eenigen tijd Tom wgs dat hg thans eena betrekking als boekhouder in een kleinen winkel in de benedenstad tegen oen loon van zes dollars per week had gevonden Door dit vernuftige middel hoopte hy te ontkomen aan de noodzakeiykheid van zoowel de aalmoezen van zgn vroegeren knecht te weigeren als in eene pijnlgke opgave van redenen te treden Zoools het evenwel alliep had hy zich ook deze moeite kunnen besparen Tom vernam het nieuws mat zyne gewone opgewondenheid en voonpelde eene onmiddellijke en schitterende wending van de fortuin Deze verbintenis zou zeer spoedig lolden tot eene andere en betere en binnen korten tgd zouden zg beiden op weg tot rykdom zgn Fedovsky had den naam en de woonpltata van zgn vooronderstelden patroon gereed voor bet geval dat hy er naar gevraagd werd maar Tom die zich zeker tohtte ran de toekomt dacht er mogelijkheid van rustverstoring Do Spaansche minibtor van binnenlaiidsche zaken Romanones is verzekerd dat in Spanje da orde zal gehandhaafd blgven In Barcelona zullen de werklieden zelf dien dag niet staken zegt hiJ de ministor toont volkomen vertrouwen te hebben in den socialiatischen leider Pablo Iglesias De regeeriug zal bovendien aan de arbeiders alle vrgheid geven om den len Mei te vieren en hunne vvenschen te uiten In Dnltschland is door de politie in de meeste plaatsen elke betooging op 1 Mei verboden De Norddeutsche AUg Ztg spreekt haar inzichten in deze woorden uit Het ia niet waarschöniyk dat de staking op 1 Mei dit jaar een groote uitbreiding krügen zal De indnstrieelen wier organisatie steeds sterker wordt z n vast besloten den handschoen op to nemen dien de socialisten hun toeworpen In vele fabrieken ia medegedeeld dat het niet arbeiden op 1 Mei zal wordeu beschouwd als een verbroking van bet arbeidscontract en beantwoord zal worden met een stopzetten van den arboid gedurende onbepaalden tyd Waarschyniyk zal dus de la Mei het begin zvjn va i een reeks langdnrige strijdvragen Het is niet alleen het recht maar ook de plicht van de fabrikanten zich met alle middelen fe verzetten togen elke poging door de arbeiders gedaan om hen hun politieke en revolutionairo overhoerscliing op te dringen De tegenstelling tusschen do uitingen van den Spaanschen minister Romanones en van het offlcienso Dnitsche regeeringsorgaan is werkeiyk merkwaardig Generaal Greely heeft uit San Francisco naar Washington geseind dat do eenige moeilflkheid welke in de geteisterde stad nog moet worden overwonnen do sanitaire is Het leger zorgt voor 200 000 dakloozeh Voorraden zyn er meer dan genoeg van de toegezonden dekens kleeding en gelden was slechts ongeveer een tiende noodig üaor gebleken was dat in do ruines op de plaats aar eenmaal Cliina town stond nieuwe diefstallen plaats vonden vermoedolyk waren onder de dieven vole toeristen die naar souvenira zochten is door kolonej Frank Mana een speciale afdeeling belast net de bewaking van de China town wyk De voor dezen dienst aangewezen soldaten hebben zeer strenge orders gekregen Do ondernemingsgeest in San Francisco schünt weer geheel te zyn teruggekeerd De meeste millionaira dier stad laten bon paleizen fraaier en hechter herbouwen Naa volstrekt niet aan in bgzonderbeden af te dalen In den loop van het gesprek dat dien avond werd gevoerd deelde hy intusschen Fedovsky mede dat hg zgn broeder weder ontmoet en eene afspraak met hem gemaakt had den volgenden dag eene samenkomst met hem te hebbon om een zeker plan te bespreken dat de laatste ontworpen had en dat zooals Tom vooronderstelde allerwaarschynlgkst in allo opzichten tot do be te nitkomiten zou leiden Fadoviky had daaromtrent zjjno eigene opinie maar hg wachtte zich wel ar iets van te zeggen daar hij te veel door zyne eigene inzichten werd beziggehouden Den volgenden morgen ging Tom vroeg naar zgn stal Hij had voor den namiddag vrgaf gekregen om zgn broeder te ontmoeten en zou eerat laat huiswaarts koeren Wat Fedovaky betreft deze kleedde zieh zorgvuldig aan nam zgn wandelstok en stapte uit zgn logement met het air van een heer die uitgebreide zaken heeft en zich niet behoeft te haastan Niemand zon hem aanziende voorondersteld hebben dat hg op zijne laatste boenen liep Zgne klaeren zagen ar netjes en naar de mode uit zyn linnen was halder zgna schoenen glommen Zyn gelaat was ietwat smaller en blocker dan vroeger en zijn tred was niet zoo veerkrachtig all gewoonlijk I maar triachheid der beweerd wordt heeft eon Enropeesch consortium zich voor 3 000 000 p st geïnteresseerd by terrein en boowspeculaties in de verwoeste stad Reeds zjjn 300 winkels heropend en andere zullen volgen De huurprijzen zyn enorm go De consala te San Francisco van Frankryk Italië en Denemarken over wier lot men in onzekerheid verkeerde yn terecht Nog een onmiskenbaar teekeu van hoop en levenslust Een juwelier te San Francisco heeft te New York een spoedbeatelling geplaatst voor een groot aantal trouwringen In het Engelscho Lagerhuis diende de minister van financiën Asqnith de begrooting in Hierin worden de uitgaven in het komende begrootingajaar geraamd 141 786 000 p st en de inkomsten volgens den gewonen grondslag van berekening op 144 860 000 p St zoodat een batig aaldo van 3 074 000 p st geraamd wordt Van deze som zal 500 000 p st waarby nog komt 500 000 p st uit de Chineeaehe schadeloosstelling worden aangewend tot terugbetaling van staatsschuld waarna na aftrek van verdere gelden ten dienste van onderwils posteruen en onvoorziene uitgaven n slotealdo van ongeveer 2 000 000 p st mu overblijen Het uitvoerrecht op steenkool zal den len November worden afgeschaft en het recht op thee met een penny pet pond worden verlaagd In zyn rede by de begrooting zeide minister Asquith dat het afgeloopen jaar oen jaar is geweest van gedurigen groei en voorspoed De nitvoer nam in de laatste VQf jaar met 23 percent toe terwyi in hot afgeloopen jaar eveneens een aanmerkeiyke vermindering van het percentage der werkloozen was te bespeuren Deze zelfde gunstige omstandigheden deden zich met toenemende kracht in de eerste drie maanden van dit jaar voor Minister Asquith legde in zgn rede den nadruk op de noodzakeiykheid van zninigbeid in het beheer en vermindering van do staatsschuld die thans feiteiyk hetzelfde beeld geeft all in 1871 Het bedrag van de vlottende schuld was zeide hg een ernstige zaak Het totale fonda tot aflossingi van schuld gedurende het begrootingsjaar 19061907 zou 13 600 000 p st bedragen met inbegrip van 3 466 000 p st afkomstig van het overschot van het vorige jaar D kosten van het afschaffen van het nitvoerrecht op steenkool schatte by op 1 000 000 p st en die van de vermindering van bet recht op wangen en bedrgvigheid zgn niet het privilegie van millionaira Een feit is dat de jonge Rus de hoop en alles had verloren behalve de begeerte om er tot bet laatste oogenblik toe fatsoenigk en als een heer uit te zien Heden had hö voor het eerst besloten de pogingen om eene betrekking te krggen te laten varen Het lag niet in hem te smeeken te pleiten luide te Bchreenwan om zgn doel to bereiken en zichzelven door loutere onbeschaamdheid en aanhouden aan te bevelen Bg do eerste alwyzing trok hy zich terug zoo hg langer had volgehouden mocht hem gevraagd zgu geworden of hy niet van plan was hoen te gaan Hy zag zgn gebrek in maar het was er een die hy niet kon verhelpen en vooral niet met eene ledige maag en met ledige zakken Z60 ook vandaag in plaats van de treurige ronde van winkel tot winkel van kantoor tot kantoor te doen wandelde hy kalm eene oosteigke straat af tot hg aan de Battery kwam waar hg zich op eene bank neerzette Het was een schoone warme dag in da voor zomer De Baai was blauw en lag vol schepen de hoornen en het gras rond om hom waren groen alles schitterde in het zonlicht Hy riep voor zynen geest de dagen terug welke hg den vorigen winter onder zoo geheel andere omstandigheden te Monte Oarlo doorbracht Was hg werkeiyk theo op 920 000 p st Ten slotte deelde de heer Asquith nog mede dat een commissie zou worden ingesteld tot vaststelling van het percentage der inkomstenbelasting De poging van minister Von Gantscb oA in Ooateurgk een betere regeering in to voeren met behulp van de groote nationale groepen dis daar in hot parlement vertegenwoordigd zgn is als mislukt te beschouwen de Polcnolub is in dit geval de apolbriiker geweest Zoowel tegen de kiesrechtuitbreiding eo als tegen de verandering van het kabinet door Voa Gantsch voorgesteld ver zet zich de Polenclub De minister die na al gerulmen tyd bezig is een verzoening tot stand te brengen sehgnt den moed en de hoop to hebben opgegeven Wanneer de Polenclub wat niet te verwachten is niet tot inkeer komt zal het ministerie heden zyu ontslag aanbieden En wat dan gebeuren moet weet niemand De vrienden van Von Gautsch verwachten dat do keizer zyn ontslagaauvrage niet zal aannemen maar hot parlement zal ontbinden en spoedig nieuwe verkiezingen zal uitschrijven Men meent dat de Hongaren wel geneigd zön toe to stemmen in uitstel van de byeenkomst der delegaties Van andere zode verwacht men een ovorgsngsministeria onder leiding van den tegenwoordige minister van binnenlandsche zaken graaf Von Byiandt Rheidt om do dringendste zaken af te doen en de delegaties te benoemen Een derde mogeiykheid bestaat nog het vormen van een zuiver parlementair kabinet dat da varhouding tot Uongarue regelt de kiesrechthervormingen invoert en de grondwetsherziening aan do orde stelt Tot welk besluit de keizer komen zal om na do ontwarring van de Hoogaarsche quaestie thans de Oostenryksche moeilijkheid op te lossen is echter thans nog niet te voorzien Na de inwyding der tentoonstelling hebben koning Victor Emmanuel en zgn gom ilin Zaterdag to Milaan verschillende liefdadigheidsinstellingen bezocht De Bank van Leening gaf ter eere van den dag voor 10 000 lire aan kleine pandjes vrg s Avonds had er ten hove een galamaal plaats en in de Scala een galavooratelling van de Figlia di Jorio Eergisterenochtend heeft in tegenwoordig dezelfde manP Het eene uur verliep na het andere en weldra was het middag en gaven een duizendtal stoomfluiten het sein dat hot tjjd was den arbeid te staken Fedovsky had geen werk waarvan hy behoefde te rusten en hg had ook geen lunch waaraan hy zich kon zetten Maar hg nam een beschuit uit zgn zak met het onverschillig air van een man die nauwelgks weet of hy trek heeft of niet en knabbelde er van tot y vei dwenen was Veivolgani stond hg op slenterde naar eene fontein en dronk daar twee bekcra water toen bg daarop met langzamen tred zgne wandeling voortzette kwam hg aan de westzgde van de stad en drentelde de straat af welko daar om do atad loopt Zgn weg leidde hem van de eene kaai langs de ander waaraan stoombooton au zeilschepen gemeerd lagen bestemd voor landen welke hij nooit meer zou aanschouwen Hier was ook do plaats waar hg eenige maanden te voren vol bigde vooruitzichten aan wal was gestapt Zich hier rechtsaf wendende kwam hy door een warnet van nauwe straten in Broadway vlak bg het Astor House uit en toen hg op den hoek der straat stond zag hy Fred Vanderblick die daar klaatbiykelgk een lunch gebruikt had do trap afkomen met zgne stroohoed achter op het hoofd en een tandenstoker ia den mond Wordt vervolgd m