Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1906

I verlof tot gebruik van het werktuig voor drie dagen toegestaan Gister moest de stoomspuit terugkeeren Groote diensten heeft ze gedurende al dien tgd bewezen en de ingezetenen zijn wat dankbaar dat ze onder leiding van den beambte Blok uit Rotterdam zooveel van bet zilte water dat 12 Maart on bracht heeft weggepompt Vooral vele landbouwers hebben evenwel nog last van bet opwellende zoute water in de putten zoodat het drinken voor het vee soms van ver met wagens moot gehaald worden en het kan nog geruimen tQd duren voor weer zoet water aanwezig is Ook de regenwaterbakkan bg vele woningen laten nog te wenBcben doordat ze grondwater inlaten Nog steeds moet ondanks de gevallen regen drinkwater uit Bergen op Zoom worden aangevoerd Men meldt uit Utrecht Eergisteravond to halfnegen ontstond in perceel no 31 aan den Wittevrouwensingol nabij de Biltstraat bewoond door den beer L een felle nitslaande brand vermoedelijk ontstaan doordat men met eau brandende kaars in een kast gekomen was Bovenachter brandde het perceel uit Men meldt nit Assen Naar aanleiding van de te Groningen voorgekomen gevallen van pokken wordt tot nader order aan het garnizoen alhier geen verlof daarheen verleend ook niet voor verder gelegen plaatsen indien Groningen moet worden gepasseerd tenzij nien zich heeft laten revaecineeren waartoe de ge legenbeid is opengesteld Men meldt aan de N R Ct Aan Ged Staten van Zeeland zal door de eigenaren van de landerijen der overstroomde polders in Zeenwsch Vlaanderen verzocht worden hun voor 1906 volgens art 63 der wet van 26 Mei 1870 ontheffing van grondbelasting te verleenen wijl hun landerijen dit jaar voor babouwing ongeschikt zijn snelheid van gewoon machineschrift te handhaven zij moeten een volmaakten tabulator bezitten die geheel onafhankelgk van het letterspacieermachaniek werkt ook moet zg in staat zijn een groot getal nette leesbare gelgktijdigé afslagen te maken van ieder aantal copieën die van het origineel noodig mochten zgn en ten slotte is het noodig dat hare toepassing mogelgk is bg alle der verschillende factureermethoden die thans in de bandelswereld in zwang zgn De Remington Factnreermaehiue beantwoordt aan al die eischen Zg leent zich tot alle wgze van lactureeren zij wordt in alle takken van handel en bedrijf aangewend en overal geelt zg nimmer lalende resultaten door eene besparing van tgd werk en kosten Waar hier te lande nog zoo weinig het ricbtige gebruik der schrijlmachine bekend is daar kan het niet andera dan zjjn nut hebben eens kennis te nemen van den inhoud der brochure waar deze zoo duidelijk het gebruik en de voordeelen van de machine bespreekt Wij kunnen dan ook de lezing der brochure ten zeerste aanbevelen terwgl de maatschappü gaarne nadere inlichtingen verschelt Aangenomen het beroep bil da Nad Hervormde Kerk ta Ammerstol toez door ds Pb Begeman rustend pred te s Gravenhage Beroepen bü Zevenhuizen ds de Gereformeerde Kerk te Boukema te Zweeloo Bij kon besluit is benoemd tot notaris binq n hot arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente Lopik H C Kooi candidaalnotaris te Jaarsvold Uit Ouderkerk a d IJsol meldt men In de Maandag gehouden raadsvergadering werden nieuwe verordeningen ter tafel gebracht op do algedS begraafplaats op het afstaan van grafruimten en het leggen van zerken en andore grafteekenen op de heffing en invordering van begrafenisrechten en op het vervoeren van Igken binnen de gemeente Het advies der Gezondheids commissie gehoord weiden al deze verordeningen vastgesteld waardoor in verband met de uitbreiding der begraafplaats in deze zaak weder geheel werd voorzien Ten aanzien van het bonwen langs den Kerkweg in welke richting de gemeente zich allengs meer uitbreidt werd de wenschelgkbeid betoogd dat de tot nog toe gevolgde rooilijn streng gevolgd worde en hiervan geenerlei afwüking gedoogd moet worden 24 a 30 Lammeren goede aanvoer handel stug 9 i 13 1 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 9 k 11 Graskalveren geen aanvoer handel geen a Fokkalïeren f i k 18 Kaas aangevoerd 77 partijen tiandel vlug ie kwal 37 k 28 50 2de kwal 24 a 26 Zwaardere hooijer NourdhoUanaclie Boter 1608 stukken vin half K G Handel matig Goeboler 1 05 i 1 10 Weiboter i 0 90 k f 0 95 Amsterdam 1 Mei 1906 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in bet Weekblad van do Comrois siebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Maas en Waalsche Bank QroningscheHypotheekbank voor Nederland Cultuur Maats Moateran Cultuur Maats Troeneng Zuid Uollaodsche Bloembollenkweekerg en Export Mg v h onder de firma C G van der Hoel Co Nederlandsche Veem Maatschappij voor Zwavel zuurbereiding Ohlig Mjj tot expl der Erkener Kohleosaure Werke thans ten laste van den Heer C G Bommenfaöller scte Eoo Gew aand Snikerlabriek Poerwokerto met 2 hew v Deel gerechtigheid Aand Amsterdamsche Diamant Blgperij Oblig Noord Ho Tramweg M j Men schrijft aan de N B Ct Er worden pogingen aangewend om het BlachtoUer van den moordaanslag Ie Leeuwarden Akke Kobns die door Jan Apeldoorn zóó in den hals gesneden werd dat ziJ altijd haar spraakvermogen zal missen en kunstmatig moet ademhalen door een buisje in den hals financieel te steunen bjj haar ontslag uit het ziekenhui Eergisler kwam voor den politierechter te Londen een man voor Guerin geheetan wiens uitlevering door de Frausche regeoring gevraagd was Naar l schgnt is hü de man die in 1889 reeds door Engeland aan Frankrijk uitgeleverd is en vervolgens te Lyou wegens inbraak in een bank tot tien jaar gevangenisstral werd veroordeeld Toen hü zgn tgd uitgediend bad deed hg in 1900 met twee anderen te Pargs een aanslag op de American Express Bank Zü lieten een brandkast met dynamiet springen en maakten zich met zestigduizend gulden nit de voeten De mannen werden gevat en tot levenslange gevangenisstral op het Dnivelseiland veroordeeld Vandaar is Guerin met eenige anderen kunnen ontvluchten in een vaartuigje dat zg zich zeil uit een boomstam vervaardigden Na een vreeselgke reis waarbij naar t heet enkele vluchtelingen door haaien werden verslonden kwam Guerin in Suriname Te Londen werd hg herkend door een politieagent die he n zestien jaar geleden gezien had Evenals toen beweert Guerin Britsch onderdaan te zjjn Stolwuk 3 Mei De postbode de heer C Anker alhier is benoemd tot busteller te Ameido en Tionhoven met ingang van 16 Mei as SciioosHoviis Dinsdagavond werd de 1 Meidag door eenige samenwerkende vereenigiiigen de Afd der S I A P de Bond van Ned Ond en do sigarenmakers voor de Ie maal hier tor stede leestelük herdacht waarbij de Tooneelvereeniging Kunst aan t Vülk hare medewerking verleende De zaal van den heer Leening was keurig versierd met groen en toepasselüke decoraties De stnkjes die werden opgevoerd liepen vlot van stapel en vielen zeer in den smaak van het vrü tairgk opgekomen publiek In een boeiende improvisatie zette de voorzitter van het Mei Comité de heer A Dgkgraaf het doel van de Meibetooging niteen Ondanks het slechte weer dat veel bnitenwonendcn weerhouden heeft te komen is deze eerste Meiviering goed geslaagd Aand Bouwgr Mg Boachpolder Groninger Walerl Mjj s Gravanhaagbche Meikinrichting Stadsnieuws GOUDA 3 Mei 1906 De bouw van een ZuBterhui8 met schoollokaleu te Voorhoud is gegund aan de heeren Gebrs Dessin lilhier die inaehrü vers waren voor 1 26 850 Wjj ontvingen van Remington Typewriter Company Papestraat 12 12a te i Gravenhage eeu keurig uitziende brochure over de Remington Facturoermachine Daaruit nemen wg bat volgende over Snel leesbaar en nauwkeurig met de schrgimachine te lactureeren was sedert jaren een moeilgk probleem dat nu door de uitvinding der Remington Pacturearmachino opgelost is Jaren reeds deed zich behoefte aan geOTte facturen en rekeningen gevoelen Grootere spoed leesbaarheid en netheid in een woord al de bekende voordeden van maohmeboven penschrift schepten die behoefte De Remington Fatureermaobine is thana de eerste machine blgvend en dofiniiiel in dia behoefte voorziet Vela eischeu worden aan eene lactnreermachine gesteld Zg moet eenvoudig en gamakkelijk ta bewerken zgn zg moet bg druk werk tegen plotselinge brenk gevrijwaard liJn j zg moet zelfs bg de ingawikkalate Itatiran in itut z n de bakende VERSCHEIDENHEID Te Palermo heelt de SO jarigo Paola Rizza zellmoord gepleegd door bare kleedoren met petroleum te begieten en daarop in brand te steken Evenals haar lamilieleden was zj zonaanbidster die een zonnegod Apollo en het vuur vereerde Haar moeder heelt zich eenige jaren geleden te Chicago in een vlaag van godsdienstwaanzin op dezellde wjjze van t leven beroofd eveuala baar zuster Antonietta Paola woonde samen met een broer die ook zonaanbidder is 381 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 3 Mei No 4582 en 20056 ieder 1 100 Prgzen van 1 65 994 3912 6873 9611 13375 16684 19158 1096 4182 6940 9894 13568 16809 19426 1167 4516 86 10138 75 76 92 1805 5139 7015 10482 14511 17089 19593 2125 5462 7126 10716 14932 17143 19701 2396 5643 7726 55 15160 17208 39 2429 5906 61 10815 16209 82 19988 2702 26 7936 84 15476 17315 20137 3054 6107 8092 89 16696 17657 20250 3346 6313 8581 90 16073 17936 20420 3627 6507 8793 11349 99 71 36 3672 6719 9022 11635 16265 18036 20542 3816 6810 33 36 16497 18113 20707 28 60 9486 12000 16642 18968 20838 4e Klasse 3e Lijst No 1401 m z 1481 Vrede Tentoonstelling BEÏÏRS VM EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K StaateUentnqen PoKTOoiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Ohlig 3e Serie Ir 2500 3 69 BusLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziz Japan Obligatien 1899 4 74 CoLDHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 241 HypotheekBanktn BanktnPandb idem idem 4 Het plaatselgk comité Vrede Tentoonstelling te Ngmegen is in de gisterenavond gehouden vergadering definitief samengesteld uit de heeren H J Matlhes voorzitter A AlbarU laoraUriB F Stolkashotf pan Dit zou overeenkomen met een uitstel der conferentie tot het volgende jaar Ook berichten uit Washington zeggen dat do datum van bgeenkomBl der conferentie te s Gravenhage nog niet is vastgesteld maar dat naar men in Amerikaansche regéeriagskringeii verwacht de conferentie eerst in 1907 niet in don herfst van 190 i zal worden gehouden Over tgeheel is men wel tevreden met sqnith s begrooting Ze geeft niet veel verlichting van belasting men weot in Engeland worden de belastingen van jaar tot jaar bg de begrooting ingevoerd maar man verwachtte niet veel Verschilleudo ministers hadden reeds gewaarschuwd dat do belastingen niet noemenswaard konden verminderen zoolang de uitgaven zoo hoog blijven en zoo kort aan i bewind had de regeering geen kans gezien de uitgaven aanmerkelijk te besnoeien Zoo is t gekomen dat de inkomstenbelasting hoog blijft een shilling van t pond en de snikeraccijns niet verlaagd wordt en er van het invoerrecht op thee slechts een stuiver op het pond afgaat Men had op meer gehoopl Do Engelschman is een groot theedrinker voor den Heer En nu zegt men al dat de mindere man van dien afslag van een stuiver geen baat zal hebbeu Die koopt zgn thee biJ kleine hoeveelheden en aangezien de winkeliers met niet minder dan een halven stuiver rekenen zal hg zün onsje niet goedkoopor krijgen Het voori eel zal zoo klaagt men groolendeels voor de winkeliers z jn Zoo zgn er ook klagers over de aangekondigde intrekking van het nitvoerre hl op steenkool Er zjjn er die volhouden dat een ongebreidelde ontginning van Engelands kolenmijnen een gevaar ii 7ij zouden ie snel uitgeput raken Bovendien acht men het onverstandig om een belasting die een twee millioen pond in het jaar opbrengt prijs te geven Het argument datdevieemdeling de belasting beiaalt ie gebleken niet op te gaan Voor de beste nnthracietkolen is het uitvoerrechi geen bezwaar geweest maar de mindere soorten konden met öie belasting kwalijk tegen de buitenlandiche steenkolen op Het gevolg is geweest dat de ontginning in Engeland beperkt is en ook dat de loonen verlaagd zgn Vandaar dal de arbeiders met do opheffing van h t uitvoerrecht zeer ingenomen zün Alleen hadden zg gewild dat het dadelgk geschiedde en niet eerst met 1 November Er zgn er ook die dit uitstel betreuren omdat nu in October of reeds eerder de mijnen hun opbrengst znllen verminderen hetgeen de scheepvaart in minder ladingen en lagere vrachten zal gevoelen Daarentegen zegt de Shipping vinden anderen het juist goed gezien het uitvoerrecht op te 1 effen wanneer de groote zomerdrukte achter den rug is Het spgt de Shipping dat de begrootingsrede geen uitzicht geeft op verlichting van de zware belasting die het Suezkananl op de scheepvaart logt En niemand van de leden van het Lagerhuis die de regeering daarvan een griel gemaakt heeft 1 Van het overschot van 3 074 000 p st dat voor het dienstjaar geraamd wordt is 136 000 p Bt bestemd om gemeenten die onder de scboolbelasting zuchten te helpen en 105 000 p st voor vrachlverlaging biJ de pesterij Vari liberale zijde is er een ernstig bezwaar tegen de begrooting ingebracht Het blijkt nn eerst zegt de Tribune dat er verleden jaar voor het leger een millioen pond minder uitgegeven is dan de begrooting was Hoe komt t dan dat minister Haldnne ofschoon hg op zgn begrooting 17 000 min minder aanvraagt bijna een millioen pond meer noodig heeft dan verleden jaar P Dat ziet er inderdaad vreemd nit Verspreide Berichten Frakkbijk Er is te Pargs een luitenant dor infanterie nn afloop van een volksvergadering gearrostuard wnaria hg verklaard had nimmer bevel tut schieten op de arbeiders te zullen geven Er hebben nog steeds enkele arrestaties plaats naar aanleiding van het complot tegen de regeering De Matin doot dag aan dag onthullingen Nu weer heeft het blad een Igst van degenen die ua de omverwerping van de regeering ministors zouden geworden zijn Te Lens is ontdekt dat in enkele mijnschachten waarin men den brand geblnscbt waande opnieuw brand is uitgebroken Dr Wolf en Wieger do van spionnago verdachte Duitschers zijn te Marseille veroordeeld tot 2 jaar en 15 maanden gevangenisstraf DUITBCHI ASD Vorst BOlow gaat weldra naar een Zniddnitaeha badplaats ESQELAND Gister werd koning Eduard te Parjs verwacht denkelijk zal hy er toch lang genoeg vertoeven om met president Fallières heden Ie dineeren Belou De regeering heeft besloien voor da slachtollors der schipbreuk op het kerkhof te Antwerpen eeu monnmont op te richten Do afgevaardigde Bnyl Mcchelynck en Van Damme hebben een amendement op du nyverheidsbegrooting ingediend ten einde 1 200 000 franc besciiikbaar te stellen voor de uitrusting van een bchoolschip een officieel dus Een visscbersuloep van Ostende heeft in de Noordzee een torpedo gevonden ÏTil lE De Vorwdrts meldt dat de directie der tram te Milaan waar een tentoonstelling gebonden wordt den beambten beloofd had 10 000 lire voor do slachtoffers van de uitbarsting van d it Vesuvius te geveu indien ziJ op 1 Mei aan ucl werk bleven De wprklied n wildeu daarop niet ingaan EOÏPTE Do Daily Telegraph verneemt dat de Sultan protest hoeft aaitgeleekcnd tegen ue voigrooiiiig van het BrithcUe garnizucu iii Egypte Iu de moskceéü van V rscuilleii le giuotj Egyptische plaaisen woideu in Jeu la LSli ii lUd hcroaiildelgK oprüiei da rcdi oeiing j gehoui en Dï Pan lsiamitiscao bla Ien bo it ten opiuieudc aitineleu blokbaar sieuiienoe op den weerzin d r Engelsche regeering om krachtige tuüatregelpn te leme i Tu kscie troepen erlieiin Dschodda en zien i aar Akaba te begeiien BINNENLAND STAT ENG EN EK AAL T tf K as U E H M M B R De nfdeelingen der l weede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over do welsontwerl on lol vorhooging van Hoofdstuk Koloniën der Stantsbegrooting en aanvulling van de middelen van Ned Indië voor 1905 belrekkelyk onze neutraliteit in verband met den Russisch J ipanschen oorlog wgzigipg en vci hooging van de Indische begrooting voor 19U6 ten bohoeve van den terugkoop van paiticnlierc landerijen op Java erhooging Villi de begiooUng van Curasao voor 1906 en van hoofdstuk Onvoorziene Uitgaven der Sliiatsbegrooting voor 1906 subsidie voor werken lul waterverschafflng vaststelling van hel slot der rekening van Suriname voor 1902 en wijzigingen verhooging dei begiooling van Ned Indië voor 1906 de heeren Van Deventer IJzerman Do Waal Malefijt Van Liinbntg Stirnm en Jannink over de welBontworpen tot wijziging en aanvulling van do wel tot instelling eener Bijkspostspaurbank Staatsschuldboekje id van de wel tot regeling der brievenpoiterij aan elkander grenzende beslelkringen toekenning van een renteloos voorschot ten behoeve van een spoorweg Meppel Balkbrug id voor spoorweglijnen in de Haarlemmermeer en omgeving onteigening voor een spoorweg Neede Hellendoorn verhooging en aanvulling van do Waterstaatsbegrooting voor 1906 ten behoeve van het Noordzeekanaal en nog een snppletoire Waterstaatsbegrooting voor 1906 de heeren Smeengo Ferf Ruya de Beerenbrouck Kooien en Van Styrnm en over de wetsontwerpen tot afschaffing der tienden en tot wijziging der Hinderwet de heeren Pierson Patijn Van Asch van Wijck Bos en De Boer Gemeng de Berichten Van de oprichting van een nieuw tooneelgezelBchap onder leiding van mevrouw Brondgeest De Vries schijnt niets te komen volgens de laatste berichten uit Indië Wel bestaan er allerlei plannen doch aan resultaten ontbreekt het aangezien er te veel verschil van meening bestaat omtrent de wijzo van uitvoering dier plannen De lechlbadk te Arnhem heelt evenali het kantongerecht te Ngniegen dan directeur van de Gelderlander wegens overtreding van da Lotergwet het opnemen van een advertentie van de Banque Aniiliaire te Brussel tot 1 5 boeteveroordeeld Wg hebben nu te Rome een officieel Nederl Historisch lostitunt al bezitten we een uitzondering in de rg der naties die in wetenscuap te Rome vertegenwoordigd zijn nog geen eigen verblijf en zjjn we in de boekerij van het Pruisisch Historisch Instituut ondergebracht De leider dr Brom heeft olficieil dan titel van directeur gekregen en de corraipondaiit van da N B Ct rartaU hoe dezen benoeming als een verrassing aan dr Brom gebracbt werd door den stichter van et Instiluot prof Blok toen dia voor wetensrhappelpe doeleinden weer eens in Italië was Het sprak van zeU zegt deze correspondent dat prof Blok in ziJn instelling feestelijk ingehaald werd d44r als in heel lift stadeerende Home een zeer gezien gast trouwens bg alle bnitenlandscbe geleerden bekend als de vertegenwoordiger en leider lier geschiedkunde in ons land Het werd een internationale ofScieele vaderlandbche en en genoeglijke feestweek zooali die nog nooit door een Hollander in Home gevierd is Dr Brom vertelt bj verder is daarbij nai r zijn verdiensten en met de onomwonden genegenheid die hiJ hier in geleerde wereld geniet gevierd zoodra men zj n definitieve nenocming vernomen had Op dien morgen in Vatikaanscb archiel fln bibliotheek kwam bpontaan uit hoezeer men de nioawbenoemilen directeur en het Nederiandsch initiatief iu deze kringen te Romen op prjjs telt Het oorlogschip Friesland ontmoette uezer dagen hot Britiche itoomschlp Lag ino na Amerika naar Hamburg met oen lading goederen waaronder ook een parlü katoen vötkö in brand was gerankt Het NederIncidscue schip bevond zich in de nabijheid en hood nulp aan wanneer dit noodig bleek Pen ander schip nam de Lngaro op sleeptouw maar de tros brak waarop een sleepboot w rd aangenomen Kort daarna werd Ie Lugano oij Hastings op strand gezet De iüwiidiug van uoi dorp Ede als gariit7oen splaals a feestelijk geschied Vele inwo iiis liadden de vlag uitgestoken op den straatweg waa een eerepoort opgericht en i r heerscl te een algemeene drukte en leven tligheid Tegen 10 uur waren alle verwachte troepen uit da verschillende plaatsen gear ivecrd en werd mei muziaif aan net hoofd jcnjrchee rd naar het exeroitieterrein waar vorvolgeuis door den regiments command nl een toespraak werd gehouden waarin dezen den weusch uitsprak dat de naam militair in de nieuwe garnizoensplknts door allen hoog zon worden gehouden Voor generaal Koolmans Beynen werd daarna door de troepen gedefileerd en bij de terngkomst in het dorp hield de burgemeester nog een narteliiko welkomstrede en werd aan de ueeren officieren de eerewïjn aange boden Uen meldt uit Vlissingen öixieren werden de werklieden van de fabriek Do Schelde alhier per circulaire in kenni s gesteld met het besluit der directie betreffende het voorstel der arbeiders Aan het slot dezer circulaire maakt de directie met waardeering melding van de ordelijke wijze waarop de werklieden hnnne wenschen aan de directie hebben kenbaar gemaakt en wordt de wensch uitgesproken dat een ieder door ijver en plichtsbetrach ting zal bewijzen dat het financieele offer Ihans door de Mij De Schelde gebracht wordi gewaardeerd Omtrent de invoering van controle en strenger toezicht op de nakoming van de CSteldo reglementaire bepalingen zal de directie nader beslissen Uit Amsterdam meldt men Een assisteut ohel der Staatsspoor die op het spoorwegterrein aan do Doklaan met het toezicht op Let rangeeren was belast werd gisteren in bewusteloozen toestand naast de rails gevonden Spoedig daarop overleed hiJ Het bleek dat zjjn borstkas was ingedrukt Vermoedelijk is hjj tusschen twee wagons bekneld geraakt Men schrijft aan de N E Ct T Dalen zon de 66 jarige landbouwer S in het huwelijk treden met een 17 jarig meisje De familie was reeds ten huize van den bruidegom bijeengekomen toen deze te kennen gaf dat hiJ van het huwelijk afzag omdat de bruid nn reeds dan baas wilde spelen Een paar avonden manifesteerde een talrgke menigte voor zjjn woning om het paar op Urentscho manier te trouwen door ben op een wagto te zetten en zingende door het dorp te rijden De politie wist dat echter te voorkomen Sun paar dagen later was de bruidegom tot andere gedachten gekomen en itui het huwelijk voltrokken Op aen overweg hjj Hagen Westlalen zün Maandagavond twee oude heeren van 81 en 80 jaar broers van elkaar door een trein aangereden De 81 jarige was dadelgk dood de ander kreeg zulke zware wonden dat hiJ er niet van op kan komen Deze had kortgeleden zijn gouden broilolt gevierd De hekken waren niet gesloten Een socialistisch luitenant ïe Parijs zgn op den 1 Mei dag kleine botsingen tusschen gendarmes en gepenpel voorgekomen Den geheelan dag heerschte ean zekere gaagiteerdheid in de stad een onrast dia tronweua al dagen vu ta roran werd waargenomen en die enkête menschen t hoofd van streek bljjkt te hebben gebracht 0 a eed jong infanterie lnitenant die in de woelingen die Frankrijk thans doormaakt een naderende revolutie zag en toijn zi n innigste geloofsovartniging niet langer verborgen wilde houden en geheel onverwacht op de socialiatische Arbeidsbeurs te Pargs bet volk Maandagavond is komen toespreken Men keek daar eerst raar op een Initenaut in uniform in een socialistische bijeenkomst Maar de jonge man stapte op den spreker af wisselde met dien eenige woorden en nam daarop zelf t spreekgestoelte in En hü begon Om te beginnen mgn naara ik ben luitenant ïissorand de Langes van het 5e bataljon infanterie te Parjjs in garnizoen en in Ateuil gedetacheerd Ik ben officier geworden om aan mijn droomen van roem en een eervol leven voldoeniig te geven MiJn illusies waren van korten duur Ik zag hoe de revolutionaire officieren geminacht en beschimpt werden door de reactionairen die riJk zgn èn slim Ik zag de eindütooze kwellingen waaraan enkele eerlijke kerels wier eenige fout het is lat zij het tegenwoordige régime liefhebben bloot staan Ik werd republikein Toen ik twee jaren lang onderricht gaf te St Cyr had ik nog veel to lijden en zag ik anderen Ijjden met mij Eu zoo ben ik socialist geworden Dat is allemaal mooi en goed roept een stem uit de vergadé iog maar wat zal je morgen doen als je bevolen wordt te schieten i Ik ben soldaat Ik zal op mijn post zijn Maar nooit zal ik toestemmen om te schieten op de arbeiders die mgn broeders zjjn Wij socialistische officieren hebben dezelfde rechten als de klerikale offiéieren Zü willen niets doen tegen hun geweten in Wg hebben óók ons geweten Voor hen is het induwen van een kerkdeur een gewetenskwestie voor ons is het op de arbeiders schieten er eene Bebeersching moeten jullie hebben gingde luitenant voort Beschouwt de soldatenniet als jullie rgandenl Vergist jullie niet I Het leger is republikeinsch on socialistisch De soldaten die men op jullie af heeftgestnurd waren gisteren met u Zjj zgnmorgen weer jullie broeders Uooi roept iemand hem toe maar morgen schieten ze op ons Neen neon roept de officier verontwaardigd ze zullen niet schieten Zelfs als wij bevel geven schieten zo niet I Er zijn spionnen onder on roept een der vergaderden willen we met n meegaan f O zult gevangen genomen worden Ik heb geweten wat ik doe is het antwoord en ik aanvaard er de gevolgen van En die gevolge waren niet malsch De luitenant zit nu achter slot en grendels De stoomvaart mg Nederland geeft gedurende de zomermaanden retonrbiljetten nit voor de reis van Amsterdam naar Genua Ook biljetten enkele reis naar Southampton zijn te verkrijgen ledere li dagen vertrekt van Amsterdam via Southampton een boot Een retour van Amsterdam naar Genua kost Ie kl f160 en 2e kl f 100 Naar Southampton kost een biljet Ie kl f 26 en 2e kl f 16 De reia naar Genua dunrt 7 dagon Ofschoon de vraag naar Ruhrkolen in den laatsten tgd zeer levendig is vermindert da verzending geregeld zegt de Ngm Ct Oorzaak hiervan is vooral dat de Kheinsche mijnwerker geen overwerk willen doen om zoodoende de stakers in Frankrijk indirect te Btennen Daar het kolensyndikaat verplichtingen heelt aangegaan tegenover Fransche afnemers in de stakingsdistricten worden deze teerst bediend en moeten de gewone klanten maar wachten Te Nizza heeft men dezer dagen een sedert tien jaren gezochten smokkelaar van sigaren en tabak betrapt die niet minder dan 20 000 KG tabak in het jaar omzette Deze heer Jon uit Giaume had verscheidene reizigers die met koffers met dubbele bodems reisden en dikwijls ook tolbeambten omkochten om hun koffers niet te doorzoeken Een slecht betaald handlanger heeft dan sluikhandel uit wraak verraden In den schouwburg te Barcelona ii door kortsluiting in de elektrische leiding een begin van brand ontstaan wat een paniek veroorzaakte waarbij aan bezoeker doodgedrongen tien zwaar en velen licht gekwetst werden Men meldt uit Oud Vossemaer De Btoomzuigpomp welke door Botterdam aan deze gemeente werd afgestaan in bruikleen voor bet leegpompen van kelders reganwalerb kken en putten voor hatdrenkan van vee l d Zaterdag 11 reeds naar Botterdam moeten terngkearan maar op verzoek van das bnrgameaitar alUar la nog aag Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelöke Hypb 4 99 Pandb Otrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO iPandb ZuidHoll Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 100 ningmeasler Jhr Mr O van Nispen tot Seveneer J D van den Bergh Jhr W J de Jonge Th F A Hekking Chr A Vieweg Dra H Sternberg In het gisteren gezonden bericht staat dat da heer Frederic Passy te Parijs het hem aangeboden lidmaatschap der Intern Vereeniging Vrede Tentoonstelling heelt aanvaard Dit moet zgn het aerelidmaatschap BAEgTBEHIOHTEN Goada 3 Mei 1906 Pandb Bataalsche Hypb 4 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 SpoonmgUeningm Italib Oblig Zuid Italiaanscha Spw Mg A 99 99 98 100 GRANEN Van bet aangevoerde waren alleea de beate soorten tot vorige prijsen te verkoopen 367V De Nouveauté s IN Nanlcl Kinderoiaotels Cusluoies Blouscn Kokken Japonstoffen zgn in groeten voorraad tot de meest concnrreerende prgzen gearriveerd Aanbevelend Tarwe Zceiiwsche 7 75 k S io Mindere dito 7 25 i 7 60 Afwijkende 6 15 i 680 Polder 6 50 1 7 2o Rogge Zeeuwsche 5 60 il 5 90 Polder 5 25 il 5 75 Buitenlandsche per 70 kilo 6 Gerst Winter ii Zomer i Che lier 6 25 i 6 75 0uiienk voergerst per 65 kilo 4 50 i 4 80 Haver per hectoliter 4 k 4 75 Per 100 kilo 9 25 i ƒ 9 60 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo ƒ 7 25 i 8 Kanariezaad 10 50 i 13 Erwten Kookerwten ƒ 9 75 a 10 5 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 60 i 6 90 Boonen bruine Boenen 10 50 i f 12 Witte boonen k Paarden boonen f i 8 20 Duiven boonen 8 75 4 925 Mais per 100 Kilo Bonte Amonkaansche 5 70 k 5 90 Kleine ronde 7 50 a 7 75 J J Ve UARKT Melkvee goede aanvoer handel stug echter er hoog Vette varkens redei aanvoer handel matig 25 k 26 ct per halt K O Biggen voor Engeland redui aanroer handel matig 22 k 2j ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 1 65 k 2 per Vette Schapen red aanvoer handel vlug f 1 B a T K e r 1 i Stand week GEBOREN 30 April Josephine Helena Maria ouders H k Kngs en A M Furrer 2 Mei Adriana Barbara Mgntje ouders B A Reebeen en M Zeverboom OVERLEDEN 30 April C Sravestegn 13 m 1 Mei M van Rooijen hnisvr van J de Korte 62 i G van de Peppol 26 j J Oomsen 53 j H N P Faaij 7 j 10 m 3 Jhr L D Meijer 74 j GKHUWD 2 Mei J J van Holwegen en A J van den BoBoh K Anker en M Visser 110 pCt 100 ao 10 ReanwUk GEBOREN Cornell s Adriaan onders L Oppelaar eu M Kramers Wilhalmina onders P Hoogendgk en J van Wensveen OVERLEDEN E M Buitelaar 25 j ADVKRTEI TIE1 35 1021 OPFER ÏEN met MONSTERS van PMPAAUDE worden gevraagd door 60 L Art Céramique KAMPEN 135 40 86 140 180 Waters nood in Zeeland lllTVOËRIi G 196 ten voordeele vandeaoodlijdeoden io Zeeland TE OEVEN DOOR Dl Gymoasliekvereeoiglog Excelsior DE ZangvereeniglDg traold Spoel DE Lawii Tenoiscrub Ue auick E DE Onderwijze rs SlrlJkorkestvereenif log op Zaterdag 5 Mei 1906 s avonds uur precies ia lie Zaal iKunsliniiii der k Oos ienocijeii Namens de Regelings Comraisaie P WEIJEB Voorzitter 8 W BOND SecrotareBie 6 V KEKEM Ponningmeesteresae Crabethstraat Nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar bij de Penningmeesteresse 74 Voor leden der Soc Ons Genoegen f O VA Voor niet lodon der Soc Ons Genoegen k t i tS 99 Plaatsbespreking bij den pachter der Sociëteit