Goudsche Courant, zaterdag 5 mei 1906

Zaterdag 5 Mei 1906 m 10020 45ste Jaargang fiouBSCHE mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelo n No 89 De Viigave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering Aan Zor en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No M A D V E R T E N T i e N worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groo e letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zil die voor bnn kinderen hat Godsdienstonderwijs wenschen dat door den Predikant van genoemde gemeente wordt gegeven kunnen tich daartoe vervoegen aan het Kerkgebonw ingang kosterswoning waar op Diu§dag H Mei a s s middags van 12 tot 1 nur gelegenheid zal bestaan voor aangifte van Catechisa ten HET BESTUUR OPENBARE Vrijwillige Verkooping TE GOUDA De Notaris JAN JACOB ABRAHAM MONTIJN resideerende te Gonda i voornemens om op Iflaauilag l n 9 in net I9O0 v m ff nar in het Hotel D e Zal ra aan de Markt aldaar in ééne zitting publiok te veilen en te verkoopcn Perc 1 ttegenê uU maken gaan Een goed onderbonden PandmetErveenTuin groote en kleine SCHUUR in welk perceel ia gevestigd de door den beer Jobs van der Burg en zjjn voorganger gedurende 4X jaar met veel uecè gedreven Confiseurs en Koitsaffaire zeer gunstig staande en gelegen op den allerbeaten stand in het centrum der stad aan de Mark t wijk A No 143 te Gouda Knd Sectie B no 1063 groot 2 A 90 c A Voorzien van Gas en Waterleiding vele raste Kasten en andere gemakken Perc 2 Een naar de eischen des tijds ingericht WIKKGLHVIS mot afzonderlijke toegang hebbend Woonhul met ERVEN en PLAATS allergunstigst staande en gelegen aan de Westhaven te Gonda wjjk B Nos 204 en 205 met eene GANO uitkomende aan het water van de Peperstraat Dit pand bevat behalve ruime Winkel met Kantoor diverse Kamers w o met antieke Plafonds en Schoorsteenmantels Keuken en mime Zolders twee groote KeMert onder het geheele pand en de daarvoor gelegen straat doorloopende en uitkomende aan bet water van de Haven waarvan èén met vele gemetselde hokken neer geschikt voor WijnkooperlJ is voorzien van Gas en Waterleiding vele aste Kasten en andere gemakken Perc 8 EEN WOONHUIS voorzien van Gas en Waterleiding met ERF en GROND aan de Walesteeg F no 77 te Gouda Kad Sectie C no 4 52 groot 58 c A met uitgang in de Tuinstraat Ête pe rceeleu n iumlildelê uil de haua te koop Nadere inlichtingen ten i antore van Notaris MONTIJN voornoeriid aan den Kleiweg E no 21 te Gouda Breeder bg biljetten I liigeiiinool poel l alleen poelscréine Aliol t Hal twMi ouoluuMyUto f BMkktlykjU postamkktol TQor HMra HnB MiTOoraldsmMinKlniltrvdnttwnk IhB KdaAppntuurTuC K ülllerfcea wfKt Bertla r Inlli Str M M lattt od WV op nMm eo fabrleluintfk Vfrtryiku bv Hmtm WInkallva lekMmnril sarntaMM 11 B m r m l l W f Zaal KUNSTMIN Sociëteit OMS GR O EGE Gouda ZONDAG 6 MEI a s Door het groote succes dat wij in s Gravenbage drie achtereenvolgende weken met onze Wereldberoemde PASSIESPELEN door onze BIOSCOPE voorgesteld mochten ondervinden deed ons besluiten ook hier ter stede eene enkele opvoering te geven Deze PASSIESPELEN ziJn opgenomen te Ober Aramergau in Z9 gekleurde tafereelen waarvan bescbrövingsboekjes tevens Programma h 10 ets per stuk verkrijgbaar zijn bü de Heeren 8WABTSENBURG Kleiweg DE VEN Markt VEBZIJL Korte Tiandeweg en biJ den Pachter der Soc Ons Genoegen alwaar ook plaatsen te bespreken zijn Tan af heden PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang f 0 75 2e Rang f 0 50 en 3e Rang f 0 35 Leden S O O gewone reductie BUREAU r UUR AANVANG S UUR Verslagen der Pers van alle Haagacbe Dagbladen ter inzage bij den Facbter DE DIRECTIE Soel groelende Japansche Bloein nversiering Biilz Mlscliong ffülke door oon bijzoiidero bohandehng biimeii vier dagon rooit V ilt gij iiw huis kluner venstor balcon tuinhuis kalo imiron onz snel met frnai f roen ea bloemen begroeid ziou zaai dau Tbeophil Ziegler snel groeiende JapanscheBloemzaden Deze groeien wonderbaarlijk snel en binnen don korist mogolijkon tijd wordt alles mot fraai groen bloemen en klimjilanten bedekt welk eon welnekenden en aangenamog iir verspreiden Zoowel in den kamer als in ilen tuin of liloempotton Bakken Knaaen onz ovoral kan men zaaien en na drie of vier dagon I komt het zand uit on heeft men verder niets moer te doen dan de takken op te binden en dan groeien en bloeien zo den ganschon züioer tot laat in den herfst Schooner go irht kan men zich mot voorHtellea Ik verzend tegen inzending ati het bedrag 1 pak Theophil Ziegler s snel groeiende Bloemenversiering Biitz Misohung voor f L 5 pal es f 4 50 10 pakjes f 8 50 franco ReiiQjourfl 80 cont extra THEOPHIL zfeOLER Keizersgr 353 Amsterdam Leveranbier der Keizerlijk Koninklijke Tuinen aciualogecn Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioetlarmoede OleektiHcM Xennwuivakte Uoofdiil Êien Hittpelooehetd V Onmaehteu Wermagering en rerntlndering der UchaamikrucMen aematogeen in Pocdervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoflen BiJI Li vorden opgelost HAEMAÏOQEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGBEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëonige labrlkanten 11 v SCHAIK Co Deo Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLFP Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Jouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerk ad IJieel tl VAN zessen Schoo hovm B y WIJK P W t EDE Chtdmatir A SOHBEK Saaitrechl K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijh P v d SPEK MoercapelU D o STAB Wed j HOLST M KOLKMAN ARN y d HEIJDEN Waddingtvem P A d GROOT A Dï JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroektrdam D BIKKER Benuhop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het kloniferSoncfo Paulo Abdij bestaat niet due Siroop van geenerlei waarde DELFlSilTi SlaOi IWw P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLETËS NCIER CH RUM OITROjEN ARAC BURQUNDY ferkrUgbaar bff alle groêiler Mder noitdanDdi toDlriU ru Dr VAN IIAMIL KOOI h UABMkNI D van Duuren HEIieriHAST EN liSSEDR Hailensiiisel Q 143 behandelt ruggegr verkr Uohaamsmisvorm spieren gewr aandoeningen rbeumatieli constipatie vetzuclit enz met zeer gunstig resultaat ORACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEK OP REKENING 6ESTEID 00CH BIJ TERUGGAAF VEBGOEO Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrygbaar bjj M M BELONJE J Oonda DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAWEll zjjn beslist dic ilcr Fiimii fWELIION XriE LADIES JOVHSAL luet minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleatde plaat THE ILL DRESSniAKEIt met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OJ CHILD UENS i ASniOSS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen FliAAOT üw Boekhandelaar Proefnummer Alle m et kostel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring ir p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrggbaar by MILLY SIMONS Den Haag Het licM der toekomst is da Ëlectrodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zainig in één woord een licht mm men uleh niet beter denken kan Do ELECTRODINELAMP tJ direet op il der gaiornament aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd n is te beiicbtigen in bet TKRLICHTINGSMAGAZIJN DG AWOMDfilTER DUBBELE BUURT B 18 Tollo 117 Aanbavelend M M V L00i Oasfltter Wie zeker ni d lekt £ akel C Oao ta Btnng rn ttid o u Tri praltaemiagn hi te uüM tfkamm oador im nana im idtrbMtan Dr llioha U narilal Dp 4 kest DueUaea to bit mnMkaf nd l É it HIm awDt a Q bi atoflwiNk I K len itoelWT Btkcl acao in TiotairfaB biusM Den n MMM h mat ndk f Mtt eea nnniintiiin gaamlt 4raiik votr i eiykach bruik een t 2 Ihsilinli im t pcadeir tmt hi lap OfeMriHa Ak geneeekncWg diuk bfj ftvil na diarrbw afecMs aMt miet te gsfc w flW B TCTkrügfcur b nea ma it E 1 ApotOMsrs 9L Pt OmeTM lu r fa igW L if o a i Jpt mm Soêêo Jullut MtsnkMi imsterdua EaKcttmt IM 8o ds Druk van A BRINKMAN t Z KIE SREC HT Ue BURGEMEESTER van GOUDA gelet op art 33 al 2 der Kieswet brengt ter openbare kennis dat do met redenen omklePde beslissing van het Gemeentebestuur op hot ingekomen verzoek om verbetering van do Kiezerslijst in haar geheel op do Secrotai ie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der koSten verkrygbaar is gesteld Gouda den 4 Moi 1900 De Burgemeester R R MARTEN8 KEM l8GEVIl i INRICIIIINÜEN WEIKE GEVAAR bCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTPiR en WETHOUDERS van Goiui i Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeeue kennis dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bijlagen van N Mogendorff te Gouda oin vergunning ie tot uitbreiding zyner bestaande bergplaats voor huiden en vellen en 2e tot oprichting eener tweede huideczouterij op de perceelen gelegen aan de Karnemelksloot achter het perceel Wijk R No 362 K adastraal bekend Sectie A Nos 3583 en 3237 Dat op Vrijdag den 18 Mei 1906 des na middagi ten 1V9 ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 4 Mei 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uulteolaodscb Overzicht De Duitsche Rijksdag beraadslaagde gisteren over de interpellatie van de sociaaldemocraten over de uitzetting van een Russiscben onderdaan uit Berlijn Namens den Rgkskanselier weigerde minister Von Posadowsky het materieele antwoord op deze interpellatie daar de in de Rgks grondwet voorgeschreven controle van het Rjjk over de vreemdelingen politie de rechten en bevoegdheden der Bonds staten op geen enkele wiJM beperkt en ook bet nienwe l3uitsch Russische bandelsverdag geeii enkole bepa FEUILLETO N Het Dagboek van den Inspecteur M De tot wanhoop gebrachte jonge edelman nam langzaam zjjn weg langs de bevolkte en zonnige straten Het was prachtig weder de geheele stad scheen bet leven met volle teugen te genieten Het leven biedt ons zooveel genot zoovele wegen om te genieten aani Werkelijk de mensch die uit vrge beweging een einde aan fln leven maakt moet wel zeer wanhopend zgn Fedovsky had zgn besluit genomen maar hg had nog een schat van tgd vóór zich en zgn vast plan had hem kalm en onverschillig gemaakt De geheime wetenschap dat hg de wereld vaarwel ging zeggen schonk hem het gevoel van eigenwaarde terog Hg schreed met een lichten en ongedwongen tred voort en vermeed niet langer de fatsoenlijke buurten Een man die bereid is zgn leven ten offer te brengen aan zgn fatsoen heeft bet recht het hoofd even fier als de voorspoedigite omhoog te dragen Tseo bü h t kUlae park achter bet Be ling bevat tegen de uitzetting van vreemdelingen die zich lastig hebben getoond In den loop van bet debat richtte de afgevaardigde Bebel een scherpen aanval op de Pruisische politie In een verkieiingsredevoering te Lyon herinnerde minister Oléinonccna aan de groote moeiiykbedon die het ministerie b j zyn optreden beeft ontmoet de conferentie te Algeciras de inventarisatie en de groote stakingsbewegingen die in bet verborgen door reactionnairen z n uitgelokt Door den verkeerden invloed van slechte raadgevers op de stakers was hg verplicht do bnlp der troepen in te roepen wier zelfvei loochening bewonderenswaardig was Verder protesteerde do minister tegen de beschuldiging dat bij de vryheid van staken zou hebben aangetast Men moet den werklieden de waarheid weten te zeggen Hy beklaagde zich over de houding der vercenigde socialisten die door radicalen en radicaalsocialisten te beslrgdon in de kaart der reactie spelen Toch zullen de vei kiezingen een triomf voor do republiek zyn Graaf Witte gaat been Hetgeen gistcien nog slechts een gerucht was wordt beden reeds oflicieel bevestigd Witte heeft zyn ontslag gevraagd on deed dat op zoo besliste en bruuske wijzo dat men te Tsarskoje Selo daarover verbaasd was In z jn ontslag aanvraag zet graaf Witte uiteen dat hg onder de tegenwoordige omstandigheden niet in staat is de staatszaken verder te leiden omdat gewichtige bevelen buiten hem om worden gegeven en door Doernovu worden uitgevoerd Witte verklaarde verder aan zgn omgeving dat een verzoek van den Tsaar om op zgn besluit terug te komen ditmaal zonder uitwerking blgven zal tenzg hem besliste waarborgen worden geboden dat hg de veraotwoordelgke persoon wezen zal en bi de leiding der zaken niet door andere ministers gehinderd zal worden Zooals bekend is heeft de Tsaar niet bet voornemen Witte terug te houden temeer daar in do hofkringen krachtig word gewerkt voor Witte s ontslag In goed ingelichte kringen wordt Goremykiii als opvolger van Witte genoemd Heel veel verandering in den toestand brengt het aftreden van Witte niet De Doeraa werd gekozen als oppositie tegen het bestaande stelsel niet in het bijzonder tegen seivoir verliet liep by verder in oostelijke richting de West Fortientb Street af en d ar viel het hem eensklaps in dat zjjn vriend Mr Williams hem als zgn adres had opgegeven West Foity flrst Street No 15 Hg moest das tennaastenbg in het midden van het Reservoir wonen Pedovsky glimlachte Zijne ontdekking bevestigde Toms vermoeden De man moest een zwendelaar geweest zgn Welnu hg kon het hem thans vergeven Het was zoo gemakkelijk een schelm te wezen en de jongo Rus wist biJ ondervinding hoe tairgk en hoe machtig de verleidingen tot schelmerij kunnen wezen Toen hg zich op eenige roeden westelijk van de Fifth Avenue bevond zag hjj eene dame te paard voorbij het begin van de straat naar het Central Park rgden Hg herkende haar met een oogopslag Zjjn hart bonsde en zijne oogen schitterden Oowillokeurig verhaastte hg zgn stap en stak hg zijne hand in de hoogte om haar aandacht te trekken Maar zjj reed door zonder naar hem te zien Had zij hem opgemerkt Wie ou het zeggen Maar het was in ieder I beter dat zjj hem voorbg reed Niets smart kon de vrucht van hunne ont leting zgn en hg althans had smart genoeg geleden Morgen zon zij wellicht hoeren van iets dat had plaats gehad Zoo zij bedroefd WM wat kon bi meer rerlangenf Witte Sergius Joeljowitsj kan gaan het stelsel bigft en de oppositio eveneens De zaak zou een anderen keer krggen wanneer het geheele kabinet aftreedt en door een werkelijk parlementair ministerie vervangen wordt Dit ligt echter geenszins in de bedoeling van het hof en van de bureaucratie die de Doema en haar meerderheid blgven beschouwen als quantité négligeable Thans is het aftreden van Witte niets meer daa het gevolg van do hof of bureaucratische intriges wat nu gebeurt ligt geheel in de Ig n van de bonding door die kringen aangenomen sedert Witte in October 1905 door don Tsaar tot minister president werd benoemd Toen vreesde men het ergste nn kan men weer een veer voor den mond wegblazen en meent men Witte niet meer noodig te hebben Hct Pelersburgsche Telegraaf agontsohap meldt dat de veiligheidspolitie de verblijfplaats van Gapon niet kent doch grond heeft aan te nemen dat h j nog leeft on zich in Finland ophoudt Welke deze gronden zgn deelt het offlcieuse agentschap niet mede En toch zou dit wel gewenscht zgn want het bericht zooals het daar in allen eenvoud gegeven wordt is een besliste tegenspraak van oen ingezonden stuk in do Nowoje Wremija De redactie van dit blad ontving een stuk ter jintatsing derteekend Het arbeidersgelicht waarin verklaard wordt dat Georg Gapon in den beginne met hart en ziel de arbeidersbeweging was toegedaan In den laatsten tgd had hg echter verraad gepleegd door te heulen met Doernovo en Witte en de Staatspolitie Deze laatste beloofde hem voor het verklappen van gewichtige geheimen van do arbeidersbeweging 24 000 roebel Gapon is op dit aanbod ingegaan Zgn onbetrouwbaarheid kwam echter spoedig aan het daglicht Toen men hem ter verantwoording riep betoogde hjj dat hg stroad voor zjne denkbeelden Daarop besloot bet arbeidersgericht hem te doen vermoorden en dit besluit is uitgevoerd De voorwerpen van waarde en het gold werden gezonden aan Gapon s advocaat Margolin die tegenwoordig kan zijn bg da opening van de safedeposit van het Crédit Lyonnais opdat de gedeponeerde sommen kunnen teruggegeven worden aan de eigenaars Ten slotte belooft het arbeidersgericht dezer dagen te zullen pnblicoeren hoe alles precies zich heeft toegedragen Dit gOfflcieele stuk van de arbeidersorganisatie neemt eiken twijfel weg over bet lot van Gapon Daarom is de offlcieuse tegen Hg trad de avenue in en wendde zich zuidwaarts Hy kwam langs een paar clnbs waarvan hg de introductie kaarten in zyn zak had hg keek op naar de ramen maar zil waren ledig Was dit toevallig of badden de gewone leegloojiers zich van de ramen verwgderd bg de verschgning van zgne eenmaal bekende en welkome gedaante Ach dat was nn alles voorbg Hg slenterde Madison S nare links latende liggen en nog altgd de avenue houdende voort Eenige blokken buizen verder zag bö drie mannen Kolonel Jack Oakly Dr Warren Bealo ea Rechter Farren hem tegemoet komen De Dokter knikte tamelgk stgf toen hg hem pisseerde de rechter zag hem blgkbaar volstrekt niet maar de welgedane kolonel bleef staan en stak hem zgne hand toe Hei daar graaf zcide bg hoe vaar je Ik ben big dat ik je terng zie Ik was bang dat je waart vertrokken en ons verlaten badt Ik hoop dat je teruggekomen zijt om te biyven Neen ik vertrek van daag Och kom gekheid Zie hier Fedovsky zeide de kolonel zgne stem latende dalen en zgne hand vertroawelgk op den arm van den ander leggende je moet eenvoudig het hoofd niet laten hangen Je kent bet Amerikaansche volk niet wat ziJ rerlangen li spraak te meer bevreemdend Waarom do arbeiders zich met de publicatie wenden tot de jNowoje Wreraga een half liberaal enigszins reactionair blad in elk geval niet een der arbeidersbeweging vriendschappelijk gezind is een raadsel Doch daar tegelgkerttjd weer geld gezonden is dat Gapon toobeboordo uit Berlijn naar Petersburg wordt de waarschgnli kheid van het vermoorden werkelgk grooter Maandagmorgen kreeg advocaat Margolin uit Berlttn 1300 roebel gestuurd ter aanvulling vun de eerste geheimzinnige zending waarvan wg melding gemaakt hebben üeze brief was te Berlgn gelgkti dig met de eerste afgezonden Hg bevatte twee Rossiiche bankbiljetten elk van 600 roebel en drie van 100 Zg waren netjes opgevouwen in een half formulier van een Finlandsche toldeclaratie Dit laatste kan er op wgien dat de moord geschied is in Finland Zeer merkwaardig is de overeenkomst tusschen het slot van di otflciease tegenspraak en dit vermoeden De brief was met vyt zegels gelakt De stempels vertoonden een adelgk wapen Afgevaardigden van een paar joodsche vcreenigingen hebben eergisteren met den Pruisische minister van binnenlandscbe zaken een samenspreking gebonden over de jongste uitzetting van Russische joden uit Berlijn De minister vorzekerite dat alle onnaodi e hardheid bg de uitzetting vermeden werd De maatregel had betrekking op ongeveer 5500 joden die zich sedert 1904 te Berljjn hadden gevestigd Bechtsfreeks uitgezet worden van dezen slechts degenen die zonder middelen van bestaan zgn geen papieren hebben of aan de politie verdacht voorkomen te amep ongevaer 700 man Do overigen hebben slecCCNjtazegging gekregen dat zg op den duur nieim erl jn kunnen blgven Een bepaalde term Ljoor hnn vertrek is niet gesteld De political aan de joodsche vereenigingen hun namen opgeven opdat zj voortgeholpen kannen worden In een BorIgnsche voorstad zjjn bg de uitvoering an de bevelen van den minister vergissingen begaan daar werden de Rassen van ban bed gelicht en met nachttreinen naar han land teruggezonden maar zoo iels zou niet meer voorkomen Lord Fitzmaurice de onder minister van bnitcniandsche zaken heeft in het Engelsche Hoogerhuis over hot geschil met Turkije een iets uitvoeriger verklaring afgelegd dan Sir E Grey de minister in het Lagerhuis te zien dat iemand bet hoofd omhoog houdt Er is heel wat leeiyks van jo verteld in do club en Fred Vanderblick en ik hadden onlangs woorden met elkander over de schandelgke wyze waarop hg je belasterde Welnu de menschen moeten praten maar ik kan je vertellen dat drie vierden van de jongens je zonden bgstaan zoo je terngkeerdet en pal stond De helft van hen hebben zelven even erg als jy in het nanw gezeten Zooals ik hnn gizegd heb er valt niets op je te zeggen Je steekt niet in schulden zg zyn niet in staat geweest een heer of koopman te vipden die een cent van je te vorderen heeft En dat is de reden waarom je zoo je geld noodig hebt het eenvoudig hebt te zeggen Op mg kun je voor e n honderd dollars rekenen spreek slechts een woord dat is alles En zoo je de handen uit de monwen wilt steken en wat werken dan weet ik van mezelven dat er een doign kansen bestaan Geef het nimmer opl Ik dank je hartelgk antwoordde Fedovsky den ander ernstig aanziende Ik ben big dat ik je heden ontmoette en weet hoe je over me denkt Je bent een goeie kerel en ik zal me dit herinneren zoolang ik leef Maar er bestaan redenen waarom bat beter is dat ik vertrek Wordt Hnolgd