Goudsche Courant, maandag 7 mei 1906

Maandag 7 Mei 1906 o 10021 45sie Jaargang DE l4LËFJ L G en IIO ËII4tiAZIJNEi 6EBR BEBVOETS kotterdan hoek Heercn traat ZWOLLE SNEEK APELDOORN KAMPEN bieden in de verscMUende afdeelingen de grootst mogelijke sorteering de teste modellen de laagste prijzen Vraai i en raadpleegt onze Cieilluslreerde PRIJS CATALCMilJS m mm mum JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relet n No 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering Aan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iraneo per jtost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN waar voor hun geld krijgen als het maar goedkoop is Dit geldt vooral de geneeskundige hulp en de veritrekking van genees en heelmiddelen De verzekerde wordt als hij niet de schadeloosstelling ontvangt waarop hij recht heeft door het ontwerp Kuyper verwezen naar den burgerlijken rechter en al geeft de weg van rechten in ons land altyd den noodigen of liever onnoodigen omslag op die manier zullen de erkende ziekenkassen op de ultk eringen van ziekengeld wellicht niet zoo gemakkelijk kunnen bezuinigen Maar waarop zij dat wel kunnen en in de praktijk ook doen dat is op de honoraria der medewerkers dat zijn de geneesheeren en apothekers In het buitenland werden door sommige kassen zelfs natuurgeneeskundigen en homoeopathen aangesteld umdat daardoor de kosten der geneeskundige hulp verminderd werden of als de wet daar een nauwe opening TOor liet werd de levering van sommige geneesmiddelen aan onbevoegden opgedragen Vele ziekenfondsen besteden de levering van geneesmiddelen voor een bepaald bedrag per hoofd uit en door de Maatschapdij ter bevordering der pharmacie is reeds herhaalde malen op het verkeerde hiervan gewezen De prijzen der geneesmiddelen zegt de heer J J Hofman in het Pharmaceutisch Weekblad zijn in de laatste jaren door het gebruik van nieuwe preparaten steeds stijgende van J daar ook dat onder de ziekenfondsen die thans van geringe contributies moeten bestaan eenige beperking in de keuze der geneesmiddelen en verbandstoffen is voorgeschreven Toch moet bij vele dier fond sen de apotheker voor eene som van f 2 of 2 60 per lid en per jaar alles afleveren wat wordt voorgeschreven en draagt hij inplaats van het fonds het risico daaraan verbonden Geen wonder dat een dergelijk stelsel bij de zwakkere broeders het plichtsgevoel in gevaar brengt en al zijn gelukkig de gevallen zeldzaam toch is verschillende malen bewezen dat tengevolge van dit stelsel de verzekerde niet ontvingen stemming zitten De opgewondenheid waarin b j was geraakt door de berinneringen welke zjjn verhaal had gewekt was na geweken en opgevolgd door een aanval van neerslachtigheid Wat was z jn leven jammorlgk mislukt En hoe gering scheen de kans dat het eens nog beter zou worden 0e inspecteur ging weder zitten Fedovsky keek op en ontmoette de oogen van den detective welke strak op hem gevestigd waren Jougqensch zeide de laatste je moet in etaat zyn je Weg door de wereld te maken Je hebt veel voor Lichamelijk ben je sterk en wakker en je uiterlijk neemt iemand voor je i M bent goed opgevoed en een volmaakt taaikenner Ie hebt veel onder de menschen verkeerd on weet iets van de menschelgke natnnr 1e hebt gereisd en bent op de hoogte van vreemde landen en zeden Wat meer zegt je bent een man van niet alledaagsche geestesgaven je hebt een helder ventend een nitmantend geheugen je bent gewoon op te merken en je bezit veel natuurlijke scherpzinnigheid en doorzicht wanneer je ze verkiest te gebruiken Hoe is het mogelgk dat een man als j j geen middel van bestaan zon vinden P Gö knnt vermoedelijk even goed als ik heer inspecteur gissen waarom niet hersara de ander met eene zacht De zaak Snel groelendit Japansühe Bloemenversiering Blltz MIschung w lkf tloor cüti ljij r n KTo liüluindtUiiig biiinoü vier ilngon roüit Wilt gij uw Kuis kiimor vonstor Imloou hiinlmis knlu muren o Biift met frani firooii eii bloomon bugruüiil aioii mifti dim TUeophil Zlegloi snel roeiende JapaïisoheBIoeinzartou lW ügrooiuii w iiik rbiiiirlijk siiüI oii liiiinoii lou kortst iriuiïelijküii tgil worilt iiUes mul fmfti gmmi bloL uicii i u klimplimtoii iK ilekt wolks eon ut lnokcrnluu on imngoiiamogi urvorsproiilon ioowül iu tlon knmor als in ilon tuin of nioompotton Bftkkou Kiwson onz overal kan men zaaion en nit ibio of vior lUgou komt hot Mild uit en lieeft moii verder niots raoör te dooi diui do bikkoii op to binden I on dun groeiuii on bloeion zo den ganscheu zomer tot laHt iii den hfrfet Schooner ijpzielit kun uiou ioh niet voorstellen Ik verzond tegen inzending vnn hot bedrag 1 pak Theophll Ziegler s au el groeieudo BloemenversierinK I Htz Miiohung voor f 1 5 pakjes f 4 50 10 pakjes f 8 50 franco Uomboura 20 cont ei tra THEOPHIL ZIEGLER Keizersgr 353 Amsterdam Leveroiioier der Keixerlyk KoninUyke Tuinen OPENBARE YERROQPING 1 Jl 4 De Notaris 1 jj d 3 H OR0ENENDAA L ran Bn B te Oonds is voornemens i op DONDEEDAC 10 I MEI 1906 by inzet en op DONDERDAG i 17 MEI 1906 bjj afslag telkens des middags 1 1 uur in het Hotel DE ZALM ann de I Markt te Gouda in het openbaar te veilen I en verkoopen 1 Onder Moordreclit Nabij liet Dorp In den UIl l I ASi ILI l it n ééu perceel EENE SOÜWUANSWONINO gat No 34 met Stalling voor 31 Koeien 1 Scbnur m t Stalling voor 2 Paarden en 1 Varkensbok Varkensscbuur 6 Roeden Hooi berg verdere Getimmerten Boomgaard Tuin en uitmuntend WEI en HOOILAND te zamen groot 22 Hectaren 77 Aren 30 Centiaren Verhuurd aan den Heer Arik Bj m ÜFb voor f 1660 per jaar tot don 15 November 1907 wat de Landerijen betreft en tot den laatsten April 1998 wat de Gebouwen aangaat Aanvaarding en betaling op 21 Juni 1906 onder gestanddoening der loopendo huur Grondlasten 1906 f 103 68 Polderlasten 1905 f 9 p H A Schielandspenninggeld 1905 f 1 20 p H A Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris H GROENENDAAL te Gouda Westhaven B 176 Zenuw en llaa rlijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp iu den nood het boek aanbevolen Nb ontvangst van adres per briefkaartwor 11 dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPORL S topkh Zaltbommiil Watersnood in Zeeland 1 HITVÖÊRIW icii voöiilnde vaniIcnoodlijileniloninXcrIand TE OEVES DOOB DE iynlna tlekvr eenijl ing liIxceJsior DE aiigvcreeniging Arnold Spoel DE I Lawn Tennlsclub Be dniVk EK DE Ondervvii Aors SIrljkorkeslvcrcenlglng op Zaterdag 6 Mei 1906 s avonds 8 uur precies 1 in lil Ziial Kunstmin der k Ons Gmegen Namens de Regelinga Oommissie P WEUER Voorzitter S W ROND Secretaresse 1 G v KEKEM PenningmeostoresBO Crabothstranf 1 Nog een beperkt aantal kaarten verkrijg I baar biJ do Ponningmeosteresse Voor loden der Soc Ons Genoegen k t 0 33 Voor niet lodun der Soc 0n8 Genoegen 4 f Ê 2S Plaatsbespreking by den pachter der Sociëteit ONTVANGEN allo soorten SCHOENWEEE voor het a s Seizoen alsmede een ruime sorteering Toor het AANNEMEN In llct Noord Hrabantsch Scbocnenen LaarzunniagaKUn I KLEIWEG E 30 I tegenover de Kleiwegsteeg j Aanbevelend c smiTs I AUö repdratiën en aanf emeten werk Vier maal honderd duizend gulden Cadeau OP FatnnrTjoter MélangesenMargarine Kaas Kofae en Thoe De groote aantrekkelijkheid van BLUYSlSEll S winkels is dat men er puike waar krijgt rechtstreeks uit eigen fabrieken Voor weinig geld en bovendien altijd een cadeau Elk jaar wordt aan cadeaux in BLIIYSSEM IS 140 wmkels voor niet minder dan vier ton vier maal honderd duizend gulden uitgegeven OnlvangeD voor bons de volgende nieuwe artikelen Prachtige 2 persoon Moltondekens 18 bons Prachtige Tarellakens 6Vi bon Prachtige Theedoeken 2 bons Prachtige Tafelkleeden waschecht en met franje 1115 en 20 bons Alles prima kwaliteit en flinke maat lS0f Opruiming van groenten in blik prima kwaliteit heele 99 centen halve centen II Te COli WIJDSTUAAT m 3De Sclxte KIHADHUPPELS vaa Dr DE VEIJ I met novensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar Ji 1 9 9i Ook rechtstreeks en Iranco van de labriek tegen inzending van postw k 1 0 75 Chemtselie Fabriek van H NANNING den Haag Vraaat overal NAyXINO S XIWItSTAAZ d J HB p lUerfleseh Per Hterfleabh f 0 70 eoada Druk vu A BBDtEUAN Zx Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennta van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den jen Mei 1906 executoir is verklaard Het eerste kwartaals kohier der Personeele belasting dienst 1906 Dat voormelde Kohieren ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te wdrden ingediend GOUDA den 5 Mei 906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Nog eens de organisatie der ziekteverzekering De Ziekteverzekeringswet 1905 die het nooit verder dan tot den staat van ontwerp heeft gebracht gaf ook ons destijds aanleiding tot het stellen van de vraag of het uit practich oogpunt geen aanbeveling zou verdienen om de te verzekeren personen te verplichten zich aan te sluiten bij de op te richten districtsziekenkassen met uitsluiting van de mogelijkheid om zich te doen inschrijven in de zoogenaamde erkende en ondernemersziekenkassen Wij wezen er toen op dat het in het leven houden onder de noodige voorwaarden van de bestaande ziekenfondsen in de praktijk van het verplichte verzekeringswezen aanleiding moet geven tot omslachtige administratie bemoeilijking der controle en daarmede tot verhooging van de doode kosten Nu is de verplichte ziekteverzekering sinds den val van het ministerie Kajper gelukkig geenszins van de lucht en de hierboven gestelde vraag is thans in de Nederlandsche medische wereld van wege de plannen van minister Veegens wederom actueel geworden Dr Kuyper had het vóór ontwerp in handen gesteld van het Hoofdbestuur van FEVILLËTODl van Het Dagboek den Inspecteur 52 M l5rP betreft Voegde hy aan de twee J 0 05 centen in zjjn zak denkende er bu Ik heb alles wat ik behoef Als ik de overkant bereikt heb zal ik weer klaar zon naar ik hoop IHWI L K keh i S e kolonel opniraw de achl üï W i = isscnien een weinig maer op zijn ïemak en Ten La ï ön aafb d van een honderd niet aangenomen was Ik r 1 Weeft en m n raadvolgdet maar zoo je weder op streek knntkomen door naar de overzjde te gaan zadat misschien ten slotte het beste zT Takomt natnurlök weer terngP fla w lk tT Kli nlachte o d ï ide bij 0 zeker ge komt terug hernam da kolonel zonder den spookachtigen aard van zone T0or pelhng te vermoeden en in ieder SB r lnS èr të teken B mr btnneheo vel oawe jongen en de Maatschappij tot bevoi derjng der Geneeskunst dat daaromtrent een geheim rapport indiende en ook minister Veegens heeft zich bereid verklaard de wenschcn der medici omtrent deze aangelegenheid te vernemen en te overwegen Nu is een van de belangrijkste vragen waarover de leden van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst een maand geleden gedebatteerd hebben deze is het noodzakelijk dat er alleen districtsziekenkassen bestaan Kn op 25 Maart j l heeft de vergadering dier medici waarin vertegenwoordigd waren 49 afdeelingen der genoemde maatschai pij met overgroote meerderheid die vraag toestemmend beantwoord Op welke gronden nu is de vergadering tot dit besluit gekomen De hier vergaderde artsen en geneesheeren hebben de zaak natuurlijk ook van hun standpunt als belanghebbenden beschouwd maar terecht stelde het Hoofdbestuur op den voorgrond dat uitgangspunt moest zijn het opsporen van de juiste middelen ter l reiking van het doel n l de voorziening in de behoeften aan geneeskundige vertnrging in den meest uitgebreiden zin des woords Voor dit doel zegt het Hoofdbestuur is het allerminst gewenscht cou currentie van verschillende kassen op hetzelfde gebied in het leven te roepen Die concurrentie zal steeds leiden tot een wedstrijd van de premie te verlagen mct al de nadeelige gevolgen van dien Waarin bestaan nu meer bepaald die nadeelige gevolgen van de concurrentie van de erkende met de districtskassen en van de erkende ziekenkassen onderling zal allicht ge raagd worden Tegen verlaging van pretnie zal men zeggen kan toch geen bezwaar zijn Als de erkende ziekenkassen het werk goedkooper blijken te kunnen doen dan is het een belang voor de geheele maatschappij om ze in het leven te houden ook wat de verplichte verzekering betreft Wie zoo oordeelt bekijkt de zaak echter al te oppervlakkig Hij behoort tot die menschen die niet vragen of zij ook goeie reisi De twee mannen verlieten elkander en de kolonel slenderde de avenue op terwijl de graat in tegenovergestelde richting zgn weg vervolgde Waarom bad biJ bet voorstel van den kolonel niet aangenomen P Er kan geen redelgk antwoord op eene dergelijke vraag gegeven worden Maar er valt niet aan te twölelen ol bet plan om zich van bet leven te berooven eenmaal ernstig opgevat boeit den wil en kan alleen op z jde gezet worden door redenen welke buiten de macht van den zelfmoordenaar liggen HOOFDSTUK XIV E ne betrekking Er waren gelijk reeds werd opgemerkt verscheidene gedeelten in Fedovsky s verhaal waarnaar de inspectenr blgkbaar met meer belangstelling luisterde dan naar andere en twee of driemaal had hiJ haastig het een en ander opgeteekend Daar hjj thans met z jn verhaal gevorderd was tot het oogenblik van hat voorval in NassauStreet en er niets meer te verhalen viel stond hg op van z jn stoel en liep zooals zgne gewoonte was wanneer bij diep nadacht zwjjgand de kamer op en neder De jonge Bu bleei osdertauobeii ia tamelgk gedrskte Telefoan Ka ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H wat hun was voorgeschreven Zoo is het dus thans vaak tengevolge van de cocurrentie tusschen de bestaande ziekenfondsen goedkoop maar slecht en zoo lijkt het ook van dezen kant beschouwd allerminst wenschelijk die concurrentie in het leven te houden Inderdaad het is juist wat het Hoofdbestuur der maatschappij tot bevordering der geneeskunst zegt De vraag of de wettelijke regeling rekening moet houden met bestaande instellingen voor zooverre deze aan de eischen welke de wetgever ter bereiking van het doel behoort te stellen voldoen moge in theorie wellicht bevestigend beantwoord kunnen worden de wetenschap dat slechts zeer enkele ondernemer8kassen en particuliere kassen hier tje lande aan die eischen naar waar hpid zullen kunnen voldoen maakt het in de praktijk onmogelijk de wettelijke regeling op hun bestaan te grond vesten Bij al deze bezwaren tegen de toelating van verzekering bij een erkende ziekenkas komt nog een gewichtige grief der medici tegen de regeling der zaak zooals die is neergelegd in het ontwerp Kuyper Die grief betreft het ontbreken der zoogenaamde Vrije artsenkeuze Zooals de toestand nu is hebben de verzekerden in de groote ziekenfondsen eei beperkte keuze van dokter en in de kleine fondsen en de ondernemerskasscn in het geheel geen keuze Nu brengt de verplichte verzekering oen dwang mede die alleen zijn rech egroud kan vinden in het algemeen belaag maar het algemeen belang eischt evenzeer dat men ilien dwang zoo weinig drukkend maakt als mogelijk ia Vandaar dat de medici er op aandringen dat aan de verzekerden een geheel vrije keuze worde gelaten bij wien zij zich onder behandeling willen stellen wien zij als dokter voor zieh en hun gezin wensrhen te hebben Tusschen patient en dokter ontstaat op den duur een zoo bijzondere verhouding dat het een onduldbare dwang mag genoemd worden als in dezen aan de verzekerden niet zooveel mogelijk een is dat ik niet weet wat aan te vangen Ik heb geene bgzondere voorliefde voor do eene of andere zaak Ik geloof dat ik in zaken rontinewerk zou kannen doen maar er zgn tal van mannen die dat evengoed of beter kunnen dan ik en welke bgzondere voordeelen ik moge bezitten er doet zich geene gelegenheid voor me op om er gebruik van te maken Zoo ik maar de eene of andere betrekking kon vinden waarin ik de gaven en talenten welke ik bezit in bare volle waarde kon gebrniken dan zou het geloot ik gaan Maar wat is erP Ik kan niets bedenken Ik heb over diezelfde vraag nagadacht antwoordde de inspecteur en ik weet bet niet maar ik geloot dat ik er een antwoord op zal vinden Ik zon n hoogst dankbaar zgn zoo gg me wildet meedeelen wat dat is zeide Fedovsky Ik stem je toe ging de ander voort dat de routine der gewone zaken je niet veel kans geeft vooruit te komen Je bent gewoon geraakt aan afwisseling en beweging en tot op zekere hoogte aan avontoren Zoo je de eene ol andere betrekking wist te krjjgen welke znik eene levenswijze meebracht zou je kannen slagen Dat geloof ik ook maar Wordt tmolt d