Goudsche Courant, maandag 7 mei 1906

t Snel groeiende Japansche Bloemenversiering BIII Z Mlschung wulkd ilo ir 01 11 liijzimdi ro lioliuiideUng Iriuiitiii vior di gtm Krooit Wilt gij uw IuiIb Ittiiimr vtiiiHter Iiittcuti tiiiiiliiiia kalu iniiroii uii Htiol mot friuti gvüüii eii bluomuri bugruuiit aou vamw ilaii Tbeophil Z oglor snel roeiond3 JapanscheliloomzalcMi l u t i rooiHn wjÈiilcrbiiarlyk snol on Imincii tltsii kurlst mugelijke tijtl wordt nllos mot t nuii grucii tilüomeii en kUpiplitnton bedekt vrelko eon srelrioküTidon on uangonumeg ur vorsproiilüo iüowul in lull kiimor als iu den tuin of HJoempütteii Bakken Kiieseii onz overal kan mou naaiou on na drie of vior dagen kunit liüt zand uit on hooft man vordor niota meor Lo doen dan de takken on to bindon üii dati groeien on blooion zo clen ganschon Konior t jt Ittftt in den hoifst Schooner gezicht k m inon üicU niot voorstoilon Ik vor ond tegen itizendiiig van hut bmlrac 1 pak Theophli Ziegler s er el groeiende Bloemenversiering Blitz ni oliung vdor f L 5 paWes f 4 50 10 pakjes f 8 50 franco EombourB 80 oont extra THEOPHIL lEGLËR Keizersgr 353 Amsterdam Leverancier der Keizerlijk Koninklijke Tuinen Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzucht Malaria Rinnenkoorts Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Oebrek aan eetlust De Echte KINADEUPPELS van Dr DE VRIJ draaen buiten op He rood doos mijn naam onder ncvenstaande fabrieksmerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar f 0 76 Ook recblstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 0 75 Chemlsohe Fabriek van B NANNINO den Haag Vraagt overal yAXNlNO 8 MIWIISTAAL ü f 1 96 p literfieach F Ut rflM b 1 0 70 Trije keuze gelaten wordt Die Trije keuze van dokter uu is wel uitvoerbaar bij de distrirts ziekenkas maar niet bij een erkende of ondernemers ziekenkas Onder nader vast te stellen voorwaarden zouden zich alle gentesheeren in het district kunnen verbinden tot de genees en heelkundige behandeling der bij de districts ziekenkas verzekerden die dan het recht hebb n zich te laten behandelen door den geneesheer hunner keuïe Nu is het duidelijk dat alleen de districtsziekenkas die vaste waarborgen geeft die noodig zijn om zooveel mogelijk genceslieeren in het district te doen toetreden dat dus de districts ziekenkas de grootste keuze van dokter kan aanbieden zulks ook omdat bij haar de elders steeds dreigeude conflicten tusschen besturen en geneesheeren niet zullen voorkomen en omdat bij haar de geneesheer ten volle verzekerd is van een behoorlijke betaling Van den door hem gepresteerden arbeid Oek dit is dus een gewichtig argument voor uitsluitende verzekering bij do districts ziekenkassen en het is te hopen dat de regeering in dezen rekening zal willen houden met liet bijna eenstemmig gevoelen van hen die door hun beroep van nabij bekend zijn met de op dit gebied bestaande misstanden liet is van hoog belang dat de ziekteverzekering hier te lande dadelijk zoo wordt ingericht als men ze nu achteraf in Duitschland ook gaarne zou inrichten d w z dat alle verzekeringsplichtigen zich moeten verzekeren uitsluitend bij de ziekenkas van hun distriet ten einde hier in Nederland te komen tot gezonde toestanden op het gebied van het verplichte ziekteverzekeringswezen BuitenlaRdscti Overzichl Henter eeint uit Londou dd 4 Mei Wy vernemen dat 40 Briteche regeering giiteren aan de Turkscbe rogeering een nota deed overhandigen die leitelgk overeenkomt met een ultimatum Hierin is opgenomen Engeland laatste woord over de ïurksche bezetting op bet scliiereiland Sinal Enge land eischt de terugtrekking der Tnrksche troepen van het Egyptisch grondgebied De gezanten van Frankrijk en Ensland te Konstantinopel steunen de Engeleche regeering by haar protest tegen de Turktche bezetting van een gebied dat tot Egypte behoort De bladen deelen mede dat het ultimatum aan Turkjje tien digen tijds laat Verder bevatten tg een telegram uit Malta met het bericht dat het geheelo Middellandsche Zeeeskader eensklaps bevel beeft gekregen hedenavond in zee te steken met onbekende plaats van beatemraing Het bericht dat het ultimatum aan Turkije op tien dagen gesteld is wordt olflcieol bevestigd Oit Malta wordt gemeld Vier kruisers en de vloot van torpedovernielera vertrekken hedennacbt naar den Piraeus Reuter seint uit Washington dd i Mei President Boosevelt heelt het congres een boodschap toegezonden betredende de handelingen der Standard Oil Company Hg merkt op dat deze maatschappy ontzagiyke voordeolen heett getrokken uit de geheime spoorwegtarieven waarvan er vele volkomen in stryd zjjn met de wet en nadeelig zoowel voor de spoorwegmaalachappyen als voor het publiek Hg beveelt het nemen van wetteIgke maatregelen tegen dezen staat van zaken aan en zegt dat andere groote lichamen zich aan dergelgke praktgken hebben schuldig gemaakt onder deze noemt hy de aikertrnat De Belgische Kamer heeft het debat over de algemeene politiek ingezet Woensdag met de rede van Hymaus eergisteren vervolgd Voor zoover wg uit da verslagen in de bladen kunnen nagaan is liet ver van een rustig debat geweest Vooral de socialist Destrée was aan het woord om aan te toonen hoe weinig de clericale regeeringen in de 22 jaren dat zy aan het bewind zgn hebben gedaan voor de arbeiders Hg verwacht voor den werkman veel heil van gewoon algemeen stemrecht Oister zon wederom de algemeene politiek aan de orde zyn V Naar de KOlnische Ztg verneemt heeft een hooge katholieke geestelgke Morales genaamd in de Santo Domingokork te Mnrdia in Spanje den jesoïeten pater Martinez 4ood ioliotan ïoeu Usralw da daad vol bracht had laadde by bet pistool opnieaw en schoot zichzelf dood Wat den priester tot deze daad heeft gebracht ia onbekend Duitschland heeft door een daad getoond hoe onjuist de beschuldiging van Engelscbe zyde is dat het den Sultan van Tarkge styft in zyn verzot tegen de Eogelsche eischen in verband met de Egyptische grensquaestie Us Tribune meldt De Dnitsche gezant te Konstantinopel heeft op last zgner rege riog aan ds Porte medegedeeld dat de Dnitsche Hegeertng ernstig wenscht dat de grens quaestie tnsschen Egypte en Tarkye binnen de engst mogelgke grenzen blgven zal Indien ernstige verwikkelingen over het schiereiland Sinai nitbreken zal Duitschland ondanks zjjn vriendscbappelgke gezindheid voor Turkge dit land niet steunen Inmiddels duurt bet geschil voort De Chronicle verneemt dat zoo Engeland een vlootbetooging onderneemt Tnrkye met een belangryke troepenmacht bet schiereiland Sinai bezetten zal De sultan heeft volgens een bericht nit Konstantinopel geweigerd Vrgdag den £ ngelachen gezant te ontvangen ondanks diens dringend verzoek Dientengevolge is de ontevredenheid die reeds over de Tababquaestie heerscht nog moer toegunoineii Want men vermoedt dat do Saltan besluten is in de grensquaestie tot het uiterste te gaan De gezant beeft nu opnieuw verzocht heden 4 Mei in auJientie ontvangen to worden Of de Sultan dat verzoek zul inwilligen is nog niet bekend Minister ClBmencean heelt te Lyon wel iets gezegd over de samenzwering die du regeering op t spoor zou zgn Met verontwaardiging wierp hg de besclmldiging van zich als zonde hg die samenzwering maar verzonnen hebben Er zyn stukken ontdekt waaruit volgt in verband mit vroegere inatrncties gegeven door den hertog van Orleans dat er een plan beraamd was door de anti republikeinsche partyen te werken onder de arbeidende klasse De reactie veinst niet aan een samenzwering te gelooven Dat komt omdat zg door de ontdekking van die samenzwering zich do laatste kans op verkeerde inlichting van bet kiezerskorps ziet ontgaan Van links en van rechts zeide Clemcncenn heeft men de regeering aangevallen Dat de beide uiterste partgen het zoo slecht met ons vinden kunnen is een aanvi lng dat de regeering zich op den gulden middelweg bevindt De minister heeft aleoo bevestigd dat de huiszoekingen en inhechtenisnemingen in verband met do ver oieende samenzwering op goede gronden hebben plaats gehad Ook zou de regeering gewichtige bewgsstakken in banden hebben Van een onthulling over de vermeende samenzwering is inmiddels geen sprake De minister ia in de straten van Lyon door de menigte soms toegejuicht aoms uitgefloten Het was zeer woelig in de stad door baldadigheid van revolutionairen Een jonge zinkwerker Bernon genaamd 24 jaar oud aanhanger van de anti militaristische denkbeelden van Hervé heeft gemeend aan zgn beginselen verschuldigd te zgn een ruiter van de garde van achter een messteek toe te brengen Het mes drong 3 centimeter in den linkerschouder een ernstige wond maar niet zeker doodeiyk Bernon is gepakt Hg ontkent da daad Geen van de gebeurtenissen op 1 Mei Ie Pargs voorgekomen heeft zooveel beroering en opschudding gewekt als het optreden met den luitenant Tisserand de Lange die zich in een bgecnkomst op de Arbeidsbeurs deed kennen als een sociaal democraat De ïemps spreekt woedend over dien man wiens naam wg niet willen noemen dit individu die nooit de ziel van een olflcier heeft gehad doch slechts alsof cier gekleed was De Oaolois betreurt het dat op 1 Mei in Pargs niet den staat van beleg was afgekondigd dan had men luitenant Tisserand dadelgk standrechteiyk kunnen doen doodschieten Nu is het zeker een merkwaardig verscbgnsel dat een oflicier zich geroepen gevoelt om een politieke geloofsbelgdenia af te leggen als luitenant Tisserand deed en het gebeurde geeft een zonderlingen kgk op de toestanden in bet Fransche leger Maar de woede van de naFionalistiiche en conservatieve pers geeft aan de socialistische bladen aanleiding om te vragen Waarin verschilt hot optreden van luitenant Tisserand met dat der door u toegejuichte olScieren die weigerden de gegeven bevelen uit te voeren bg de inventarisatie f Het is niterat onvoorzichtig van de clericale bladen thans de krggitucht aan te roepen waar zg nog kort geleden de officieren verdedigden die meenden hun geweten hooger te moeten tellto du da gegeven bevelen 01 is r een andere opvatting van krggsincht voor de katholieke en voor de socialistische officieren Het optreden van luitenant Tisierand moet beslist worden gelaakt vooral om de wgze en het tgdatip waarop hg zgn verklaring aflegde Maar de vraag ia gewettigd of het van de cleriealen en nationalisten verstandig is er zoo over te oordeelen als zg deden Bewoners ran Gouda beginnen het op te merken De regelmatigheid waarmede van week tot week lokale gevallen gelgk het volgende in de Gondsche couranten geplaatst worden begint de aandacht hier ter tede te trekken en het eerlgke van het hier te Gouda voorgevallene treft ons Mejuffrouw V d Tuin Karnemelksloot 589 te Gouda meldt ons Alvorens ik gebruik maakte van Foster s Eagpgn Nieren Pillen heb ik vyi jaren gesukkeld met een hevige pgn in den mg hoofdzakeiyk tusschen de schouderbladen De pgn liet mg geen oogdnblik met rust en veroorzaakte mg menigen slapeloozen nacht Myn eetluat liet veel te wenschen over en het spjjsverteringstoestel was ook in de waf Verschillende behandelingen die ik bad jbndergaan brachten ray weinig of geen baat en ik was zeer neerslachtig en melancholiek door de idee Ut ik op deze wgze zou moeten verder sukkelen Het gebruik van Poster s Hngpyn Nieren Pillen evenwel had een merkwaardige verandering in mgn gestel gebracht Ik moet eeriyk zeggen dat deze mg uitstekend geholpen hebben na een paar dagen kon ik dit reeds gevoelen en nadat ik een doosje geledigd had kon ik weinig of niets meer vnn myn verouderde ziekte bespeuren Ik zal dan ook uit erkentelgkheid gaarne andere Igdera hierover nader inlichten Ik ondergeteekende verklaar dat het bo venstaande waar ia eu machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Het gevaar dat een nierziekte na zich slepen kan De nierziekte komt zachtjes aan en men kan haar jaren onder de leden hebben zonder dat de l der de ware oorzaak zgner kwaal kent Misschien heeft hy hoofdpgn pyn in de leden zenuwpgn henppgn rheumatiek een gevoel van overspanning en buitengewone prikkelbaarheid ol vermoeidheid en neerslachtigheid hartzwakte waterzucht enz Verzeker U dat men ü de echte Foater a Rugpyn Nieren Pillen geelt dezelfde die Mejuffrouw v d Tuin gehad heeft Zg gn te Gouda vorkrggbaar bg de heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten FaiNKRIJK Kardinaal Mathieu die naar Parga komt moet volgens de Matin door den paus zgn belast met de opdracht de clericale agitatie te doen ophouden President Fallières heeft den 27 Doltschen redders by de ramp van Courrières gouden eeremedailles verleend In t geheel hebben do Duitsche mgnwerkers en de pa troons voor de slachtoffers der ramp 200 901 mark bgeengebracht Duitschland De keizer schonk Von BUlow op zgn 673ten verjaardag eergisteren een kostbnro vaas en een prachtig bloemstuk en ging hem persoonlgk gelukwenschen Terwgl de sultan zich in ernstige mo iIgkheden met Engeland bevinilt heeft hg de Osmanorde verleend aan de drie zoons van den Duitschen keizer August Oscar en Joachim en aan s keizer dochter prinses Victoria Louiae De commissie die de voorstellen tot bet verleenen van presentiegeld aan de Egksdagleden onderzoekt besloot op voorstel van het centrum den aftrek voor elke verzuimde zitting in plaats van op 30 op 20 mark te stellen De Katholieke geestelgken in het aartsbisdom osen Gnesen hebben bevel gekregen van de korkeiyke overheden dadelgk uit de Ostmarkenverein te treden Enoïlahd Met 200 stemmen meerderheid is in eerste lezing door het Lagerhuis het voorstel aangenomen tot invoering van enkelvoudig kiesrecht en afschaffing van het recht dergenen die in verschillende districten bezittingen hebben om iu elk van die districten te stemmen De Ieren zullen Maandag tegen de onderwgswet van Birroll stemmen Rusland De Petit Bleu zegt dat Qapon in Italië tit Bommen und kein Eode 1 Te Owinsk is een bom in een school geworpen waardoor een leerling ernstig gewond ia Te Siedlec in het gebouw waarin de verkiezing voor de doema moest plaats hebben twee Joden zgn als daders gearresteerd Te Warschau eveneens in het gebouw der verkiezingen Afbika Tnsschen troepen van den snltan van Marokko en die van den pretendent heeft een ernstig treilen plaats gehad waarin 80 dooden door den pretendent op het slagveld zgn achtergelaten er waren taUyke gewonden Amerika bedankt voor zgn aandeel in de Marokkaansche staatsbank BINNENLAND STATEN GENEUAAL rWKKffK H M m K H Vergadering van 4 Mei 1906 Da leraadslaging over het Arbeidscontract word voortgezet en wel over do artikelen betrekkelijk de verplichtingen v in den Werkgever De heer van Wgnbergen had in beginsel geen bezwaar tegen de uitkeering van het loon in geval van ziekte Voor simulatie vreesde spr niet maar wel werd het gevaar daarvoor grooter daar volgens het Regeeringsarlikel de arbeider ziek zgnde nog meer zal ontvangen dan anders Ten slotte wilde spreker bepaald zien dat de arbeider bg ziekte zgn aanspraak behoudt op loon gedurende een tgd gelgk aan den duur van den opzeggingstormgn in plaats van gedurende een tgd niet langer dan de opzeggingstermgn De heer Dnymaer van Twist vressdo dat de militieplichtigen door de betrokken artikelen in slechte conditie zullen komen omdat de patroons verplicht zullon zgn arbeiders tgdens hun militieplicbtvervdlling het loon uit te keeren en nu nog minder militieplichtige arbeiders zullen aannemen Zonder dwingend recht verwacht de heer Schaper van de voorgestelde bepalingen zeer weinig Maar hg bdstrgdt do meening dat hier wordt vooruitgeloopen op de Ziekteverzekeringswet Hier wordt slechts een klein stukje ziekteverzekering geregeld oigenigk niets anders dan de oud vaderlgke zorg van den patroon voor de arbeiders Spreker bestrydt krachtig den heer van Dedem die het gister een beleediging noemde voor den recbtgeaardea werkman wanneer hg zgn loon zou aannemen wanneer hg zyn werk verzuimde voor de begralenis zgner ecbtgenoote Spreker vroeg of de heer van Dedem dan wanneer de Kamer 2Vi maand op reces gaat zgn schadeloosstelling niet accepteerd De beer van Dedem ik zo t niet aannemen wanneer ik per unr ol per nag vergoeding kreeg De Ueer Schaper acht dit een uitvlucht on dit argument van den heer van Dedem onoprecht een uitdrukking waartegen de voorzitter opkomt De heer Zgima meent dat de verplichting tot verpleging van inwonende arbeiders te zeer ingrgpt in het gezinsleven eh vooral bezwaariyk is ten plattelands in vorband met da huisvesting Wordt deze bepaling gebandbaald dan zullen de landbouwers boe langer hoe minder inwonende arbeiders aannemen De heer Talma erkent dat de artikelen verbeterd kunnen worden maar voor hem zou bet ontwerp alle aantrekkelgkheid verliezen wanneer deze artikelen regelende de uitbetaling van loon by verzuim en tgdens ziekte werden verworpen ïntossctien ook spr wenscht oen verklaring van de Regeering en wel van minister Voegens dat door deze bepalingen niet wordt ïooruitgeloopeu ook niet in verwgderd verband op de Ziekteverzakeringswet Wat spreker betrelt hg is van oordeel dat men hier volstrekt niet den eersten stap doet op het gebied der ziekteverzekering Op den werkgever rust de zedelijke last voor den persoon des arbeiters Met nadruk komt spr op tegen de meening van de bastrgdera van het Regeeringsvoorstol als zouden de arbeiders indien zg zonder t werken toch hun loon kunnen binnenhalen dit natnnriyk doen Dit acht spreker volstrekt niet natnurljjk want ook do eenvoudige arbeiders stellen ala ieder ander er prfl op hun plicht te doen Dinadag U nnr voortzetting Gemengde Berichten Woensdagavond ia te Brussel eene ongehoorde bandietenstreek gepleegd waarvan men tot nu toe nog geen voorbond kende Een steenkolenhandelaar M K bestatigde dat hö voor 1100 Ir bestolen was Htf verdacht zekeren Gielen die nog maar eena maand in yuan dienst wa en ontiloeg hem Nu Woensdaga ond rond hall 7 op dele verdieping in zgn bureel aan zynen lessenaar zittende zag M K hem met verwondering binnen komen om een bewgs van eeriykheid en goed gedrag te vragen hoewel hg zeil bekende de diel der 1100 Ir te zgn De patroon weigerde Gielen deed alsof hg wilde henen gaan doch by de deur zgnde draaide hy die op slot en stak den alentel in don zak En toen den patroon eene revolver onder den neua houdend bedreigde hy hem met den dood indien hg niet aanstonds het gevraagde certiflcaat op flrmapapier gaf alsmede eenen wissel in blanco teekende M K gehoorzaamde Toen zegde de bandiet Gg zult my doen aanhouden en om u dat te beletten zal ik n binden Doch op verzoek van het slachtofler zag hg hiervan al en bevredigde zich met M K in igne slaapkamer op te sluiten Bond 7 ure kreeg de boekhouder van het huia M B wonende iu de Pascalestraat een telegram geteekend K waarin hem verzocht werd dadelgk naar het bureel te komen Toan B het kantoor binnen kwam vond hg Gielen die hem op bot trapportaal wachtte met eenen revolver in de eene on een dolkmea in de andere hand Ik moet geld hebben zegde hg Geef het mg of ik dood u M B schudde zgne portnlfnille leeg derwgze dat de diel het zakje niet zag waarin zes briefkens van 1000 fr staken Toch kroeg hg zoo nog 510 fr en daarop ging hy henen zeggende dat zgn meester boven opgesloten zat Toon de dief vertrokken waa ging de beekboekhouder den patroon varloasen en beiden verwittigde de politie Er werd een onderzoek begonnen en toen bg een tweede bezoek in do bureelen de agenten in Gielen s scheurmand een kopg vonden van eenen brief dien hg naar eene bank van Luik had geschreven haastte men zich deze alsook de politie dier stad te verwittigen Te Luik was midderwgl een vreemdeling per automobiel aangekomen en afgestapt aan het Hotel de Snéde Hy liet zyn aiitomobiel daar en reed in een huurrgtuig naar de bank waar bg eenen wissel van 27 500 fr aanbood geteekend K De Bank had in den morgen een bericht ontvangen dat dia wissel zou worden aangeboden met verzoek van hem uit te be betalen Maar eenige minuten nadien kwam een depêche van M K de Bank verzoeken de betaling te weigeren daar de wisssel in kwestie gestolen was De Loikscbe politie werd nu in binderlaag gesteld en toen Gielen den wisael aanbood werd hem de som neergeteld Hg teekende de kwitantie en wilde benen gaan doch liep in de armen van vier politieagenten die hem bg den kraag vatten Men vond in zgn bezit een dolk een revolver en een 50 tal kogels M K en zgn boekhouder B zgn nu naarLuik geroepen om met den diel geconfronteerd te worden H v Antw OperaVan der Linden Nader vernemen wg dat bet beslag gisteren op de recotte der NationKle Opera te Rotterdam gelegd werd op lust vnn mr Kegzor te Am terdani die daarby occnpecrde voor den heer Lf man te Arnhem die nog een vordering op dun heer Van der Linden scheen te hebben uit den tgd dat zg gezamenigk te Amsterdam de Nederl Opera exploiteerden Inlu schen heuft deze daad toch geen succes gehad Wel berustte oen bedrag van f 1400 under den directeur van den Grooten Schouwburg voor genomen plaatsbiljetten en bespreekgelden maar des avonds kwamen zg die plaatsen genomen hadden nu de voorstelling niet doorging bun biljetten terugbrengen en moesten daarvoor natunrlgk hun gestort geld terug hebben waaraan de directeur van den schouwburg voldeed Des avonds bevatte dus de in beslag genomen kas nihil Hbld De trein van 8 29 komende nit de richting Roermond reed Donderdagavond bg het binnenkomen van het station Weert op den I juist aangekomen goederentrein uit de richting Budel die wat var was doorgereden De materieele schade bepaalde zich tot een viertal gebroken buffers en eene lantaarn Do heer P Regier van Weert bekwam eene verwonding aan zgn arm terwgl de jonge juffrouw Plakkeo nit Hamont eene kwetsuur aan het hoofd opliep Door het krachtig reinmon van den machinist van don personentrein werd een groote ramp voorkomen Nbr Gistermorgen was een schilder in de Berkheydestraat te Haarlem bezig in de keuken zgn nieuwe napbtalamp boven een gasvlam te gloeien toen plotseling de lamp uit el kander sloeg vergezeld gaande van een hevigen knal Do man word in het gezicht gewond evenals zgn vrouw en een kind me in de keuken waren Eenige ruiten apron De Nouveauté s IN Mantels Kindermautels Costumes Blousen Bokken Japonstoffen zgn in grooten voorraad tot de moest concurrecrende pi yzen gearriveerd Aanbevelend AOVEllTE iMIEIN Telepliooiiiiet Gouda Aang esloten onder Tel No 24 N F CAMBIER VAN NOOTEN Notaris Oosthavon B 109 De INSPECTEUR der REGISTRATIE te Gouda zal te zynen Kantore Zeugstraat G no 11 den 10 11 en 13 tEI e V van 10 tot ja ure v m en van 2 tot 4 ure n m Zitting houden tot het geven van inlichtingen aan belaiighcbbenden omtrent hunne verplichtingen in zake de vermogensbelasting 0PËNBAREVERK00PIN6 Notaris i F CAMBIEB VA NOOTEN te Gouda zal op WOENSDAG 23 MEI 1906 des vooriniddags ten 11 ure in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldanr in hot openbaar veilen ou verkoopen Nos 1 on 2 Een Woon eaWinkellmis en ERF aan den Ridder van Catsweg te Gouda Wgk 8 no 185 eu een WOONHUIS en ERF daarnaast Wgk S no 184 beide per week verhuurd het eerstge noemde voor f3 en het tweede voor 12 No 3 Eon WOONHUIS met SCHUUR ERF en TUIN aan de Prina Hendrikstraat te Gouda wgk P no 311 in eigen gebruik en te aanvaarden uiterlijk 15 Jnli a a No 4 C Drie HUIZEN en ERVEN in de Diamantpoort aan de Knrnenielksluot N Z te Guuihi Wijk E nos 335 3 39 en 341 allen verhuurd per week voor 1 1 40 No 7 Een HUlS en ERF in de Boomgaard traat te Goada Wgk HR no 18 Verhuurd per week voor 1 1 50 No 8 ea 9 Twee HUIZEN en EEVEN aan do Geulenstraat te Gonila wyk L no 27 Verhunrd por week voor f 1 60 en wgk L no 28 voor f 1 55 No 10 Een HUIS en ERF op bet Weeserf aan den Gioenenweg to Gouda Wyk L no 142 por week verhunrd voor f 1 en Nos 11 tot en met 15 Vijf Huizen ea Erven aan de Prins Hendrikstraat te Gouda Wgk P no 318 319 320 321 en 323 allen per week verhuurd voor f 1 85 Te zien de laatste 3 werkdagen véórden verkoopdag van 10 tot 3 ure en op dien dag van 9 U ure Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris DRACHEN QUCLl E FLESSCHÉN WORDEN OP REKENING GESTELO DOCH BIJ TERUGGAAF VEI1C0ED A LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Verkrygbaar bg M M BELONJE J Qoadt 80UDSCHE TELEPHO OH HAAT SCHAPPIJ Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS op MA AM AO il MEI 1906 te II uur in het Hotel DE ZALM Balans en Winat en Verliearekening 1905 Voorziening in Vacaturen Art 8 en 13 der Statuten Houders van aandeden aan toonder die de vergadering wenschen bg te wonen worden verzocht om overeenkomstig Art 19 der Statuten hunne aandeelen drte dagen te voren ton Kantore der Heeren HOFFMAN Co te Gouda te deponeeren Gouda 6 Mei 1906 DE DIB CTEIIR S V S V W S VAN WUNGAAELEN De Notaria N F CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA zal Op WOENSDAG 16 MEI 1906 v m 9 ure en zoo noodig den volgenden dag des n m 2 ure te Gouda in do panden aan de Wachtelstraat P no 22G en 227 namens H H Curatoren in het faillissement van de Firma A en I BIEZENAAR Kloingarenfabrikanten te GOUDA om contant geld Putliek Verkoopen een belangrijke hoeoeelheUl VISSCHERSGAREN VISSCHERSKATOEN PAKTOUW LIJNEN PAARDENLEIDSELS RAAM GORDIJN en JALOUSIEKOORD zoomedo een party GEHEKELDE BNSBP ÏBIIBÏSDSCHAPPBN enz Kykdagen Zaterdag 12 Mei en Maandag Mei van 10 tot 3 ure publiek Dinsdag Mei van 10 tot 3 ure particulier waarvoor men zich vervoege tot den heer A W VAN DER KLEIN garenfabrikant te Gouda Kattensingel De notities der verkooping zullen te bekomen zyn ten kantore van voornoemden Notaris ONTVANGEN alle soorten SCHOENWEEE voor het a s Seizoen ilsmeile een raime sorteeriag Toor het AANNPJEN in Het Noord Brabantsch Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Klein ateeg Aanbevelend C SMITS Alle rep atien en aangemeten werk Verkrggbaar in Sesschen SO tta T t et en f 1 2S bg H H Apothekers en Drogisten Let op Het merk ANKBB I r AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westhaven 189 Nouveautés in piqué eu linnen inDEfflAETELS KINDER WASGHHOEDEN Z den Hoeden en Barets Filiaal Meuwe Winkel tiarkt A 67 Aanbevelend C A B BANTZINGER