Goudsche Courant, maandag 7 mei 1906

Maandag T Mei 1906 45s e Jaargang No 10031 rnimm mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleroon Vo 8 D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden Ijerekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil lelelo II o De Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Openbare Verkooping TE GOUIIA op MAAN DAS 28 MKI 190Ö in het Hotel DE ALM des v66rmiddag8 ten 11 nrr ten avarstun van den aldaar geveatigden Notaris N F CAHBIER TAN NOOTEH TiH Nos 1 7 Zeven Huizen en Enren aan de Bagijnen of Vierde Kade te Oonda Wijk K nos 46U tot en met 4G6 allen per week verhuurd en wel de Nos 4C0462 464 en 466 elk voor 1 150 en de overigen elk voor 1 1 35 No 8 Een HUIS ERF au ÖBOND in het Klooster aan dan Baam te Oouda wijk O No 285 Yerbuurd per week voor 11 10 No 9 Een HUIS au ERF met afzonderlijke BOVENWONINO in de Komijnateeg te üouda WiJk K Noa 20 en 20o Verhuurd beneden voor i 1 60 tn boven voor f 1 per week No 10 Een HUIS en ERF naast het voorgaande met BOVENWONING Wijk K No ai Verhuurd beneden voor f 1 30 per week de bovenwoning ia niet verhuurd No 11 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Qonda Wjjk N no 171 in eigen gebraik Te zien de laatste 3 werkdag voor den verkoopdag van 10 3 uren en op dien dag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geelt voomoends Notaria Openbare Verkooping in het FMNDULORAAt u d lUeuteateeg K IS te Oouda op DlNaUAO 18 MEI 1900 v m 9 unr ten overstaan van Notaris J J A NO TIJ VAN Een netten teer goed ouderhouden Onderwetschen Inl oedel w o antiek Smyrnasch Tapijt 5 bij 5 M oud Porselein enz en eene belangrijke party Goud en Zilverwerk en Edelgesteenten VOORTS eene paxtij Boek en FraclitTrerken en fraaie Gaskronen Te bezichtigen daaga te voren van 9 12 en van 2 4 nur Openl are Verkooping te GOUDA op MAANDAG 14 Mei 1906 des voormiddags te e 1 f n r e n in de Sociëteit V deBkst aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden NIolariiJl liOeillAü VAN Ëen good onderboaden Mtï verdere BETIMMERING en ERF aan de Smalle zgde van de Karnemelksloot ie Gouda Wp R No 373 Kadaster Sectie A No 2084 groot 60 Centiaren Het perceel is te bezichtigen Vrjjdag en Zaterdag vóór do veiling van 12 tot 2 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Eirma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJNHARiDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onzo Bordeaux ¥ ln de Samos Zaal Rl ST Hl N Sociëteit 0 VS GE O EGEN GoudaZONDAG 6 MIï I a s PASSIESPËLEI Door het groote sncces dat wiJ in s Oravonhage drie achtereenvolgende weken met onze Wereldberoemde PASSIESPBLEN door onze BIOSCOPE voorgesteld mochten ondervinden deed ons besluiten ook hier ter stede eene enkele opvoering te geven Deze PASSIESPELEN zijn opgenomen te Ober Ammergan in X9 gekleurde tafereelen waarvan beachrgvingaboekjea tevens Programma i 10 ets per stok verkrijgbaar ziJn bii de Heeren SWARTSENBURG Kleiweg DE VEN Markt VERZIJL Korte ïiendeweg en bij den Pachter der Soc Ons Genoegen alwaar ook plaateen te bespreken ziJn van al heden PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang f 0 75 2e Rang f 0 50 en 3e Rang f 0 35 Leden S O Q gewone reductie BUREAU t UUR AANVANG 8 UUR Veralagen der Ferg van alle Haagacbe Dagbladen ter inzage bU den Pachter DE DIRECTIE C 00118 Magazijn DK NIiaiWK ZORG beveelt zich beleetd aan tot het leveren van icëmaiUeerde Gegoten en Geslagen Fornuizen WA8CHMACH1NE8 WASUHTAFELS eu verdere HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Qereedsehappen voor alle vakken onder garantie enz enz LA net K TicmnüiieG ll 30 M Rijwielen te huur HoiLMisGiE ïLmmN m umm Afdeeling GOUDA EN OMSTREKEN 19 GIVOOTK VÖÖRJAARSVERLOTIiXC VAN PAAHDEIT HIJTUIG TUIGEN enz HOOFDPEIJS Utrei htsche Wagen met üUportleren met één Paard compleet De trekking geschiedt in het openbaar ten STADHUIZE op 20 JHKf onder toezicht van een Gemeente Ambtenaar Deze verloting ia KONINKLIJK GOEDGEKEURD en door bet Hooldbestnur der Hollandsche Maatschappij To Landbouw toegestaan LOTEN zijn alom verkrijgbaar k i O ftO per stak en op Iranco aanvrage bjj minstena 11 stuks il 1 en 110 stuks k i 43 SO biJ den Penningmeester dor Aldeeling Namena het Bestuur Jl V BOTH Peiiiiingm Onverkochte loten nemen geen deel aan de t rik king I I rd 50 en meer verdienste per dag VOOE WEREZAIIE PERSONEN DIT DEN NETTEN STAND Do BrelmachlneMaatêChoppU tot Bevordering van Huitarbeid THOS ET WHITTICK Jts Co Keizersgracht 263 Amsterdam verklaart hiermede openlijk dat men by doelmatige opvolging barer aanwijzingen f a BO en meer per dag kan verdienen en dat ziJ over een groot aan dankbetnigingen beschikt van keepers barer MIRAMAR BREIMACHINE alsmede olflcieele rapporten van experts die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in bet beweren dat hetgeen wij in ons prospectus beloven met de waarheid overeenkomt Wö koopen het werk Men vrage prospectussen bjj de Dreiiiiacliine Mulsobtppij lot bevorderlog vin buisarbeid THOS H WHITTICK Co AMSTERDAM Keizersgracht 26 3 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KO ll HL MHE rABHIKHKN Voedert uw Fee met de u t er murwe merk Ster en W j uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalteen grootste voedingswaarde Eere Diploma Parij 1900 Degen Qouden MedaUlet Gouda Druk van k BRINKMAN b Z Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman I 8t Estèphe Medoc O 60 La Rose Lndon 0 72 Ch teau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haul Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn 108 Extra oude Roode Portwijn 1 44 Onde Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 t Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 117 Prijxen netto ü contant DEPOT TB GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE LETEBINmS S7EK De MAJOOR GARNIZOENS COMMANDANT te GOUDA zal op DINSDAG den 15 MEI e k dos middags te 13 ure te zjjnen bnreele aan de Vaikeumarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van 550 E a QEROOET SPE £ en 550 FEEELSFE I ol zooveel mesr ol minder als zal blijken noodig te zijn gedurende het tweede hafflaar iOOO ten behoeve van de menage dor Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kunnen worden ingewonnen bij den Eerste LuitenantKwartiermeester ten bnreele Jtrnsalemstraat De Majoor GarnizoensCommaodaot voornoemd A L BOONAGKER GoüDi den 30 April 1906 Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Flesoh zeer gewiMe kwaliteit Aanbevelend FirmaHerman Zoon Het licht der toekomst is de Ëleclrodinelamp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een lioht oo tnen lah niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op il der gasornament aan to brengen Wordt gaarne op proet geleverd en is te bezichtigen in bet TERLICHTINGSMAGAZIJN DE AVOIDSTER DUBBELE BUURT B 18 Telln 117 Aanbevelend M M V LOON Claslltter TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 5 Mei 1906 Aan de Raadsleden is het volgcode ingekomen stuk toegezonden Door Uwe vergadering werden ter fine van advies in onze banden gesteld twee voorstellen onderschoideniyk van den heer J Vergeer on van de heeren H M Dercksen en J A Donker beoogende om door wijziging van de Verordening op de helling van eene jilaatselijke directe belasting naar het inkomen te besluiten tot eene progressieve belling dier belasting Voldoende aan uwe opdracht zy het ons vergund bet voorstel van den beer Vergeer te bescbou ven los van de toelichting Wg achten het toch overbodig de in de Memorie van Toelichting van den geachten voorsteller voorkomende trouwens onmiddellyk in het oog vallende onjuistheden nan te w J2en lant rtaan te weerleggen Volgens dat voorstel liu zou het percentage worden geheven van een belastbaar inkomen tot en met 1600 voor de hellt en van een belastbaar inkomen boven 1 600 over de eerstel 600 voor de bellt en over het meerdere ten volle terwgl bet belastbaar inkomen zou worden vastgesteld door van het zuiver inkomen al te trekken eene som van 1400 voor iioodzakelgk levensonderhoud zulks unverschillig ol de aangeslagene bcelt geen ol veel kinderen Het is het streven van ons College steeds geweest om bij het opmaken van het kohier niet te gestreng te werk te gaan en ingezetenen met een klein inkomen doch een groot gezin hoewel desnoods belastingplichtig niet te doen aanalaan Dat streven heelt ook altgd weerklank gevonden by de Raadscommissien die telken jare d reclames tegen aanslagen liadden te onderzoeken In deze Ign blgvende stelden wg in 1904 voor om artikel 8 der heUngsverordening zoodanig te wyzigen dat de altrek voor nood akel k levensonderhoud zou bedragen 1400 en bovendien voor ieder kind 1 25 dit voorstel werd in Uwe vergadering van 1 Juli 1904 waarin ook de heer Vergeer aanwezig was zonder booldeiyke stemming goedgekeurd Als oen gevolg van deze gew zigde regeling syn een honderdtal ingezetenen met inkomens van 450 tot en met 550 gulden met meerdere kinderen zells een drietal met een inkomen van I 600 doch met een gezin van 8 ol meer kinderen beneden 18 jaar van belastingbetaling vrgge teld Wordt het voorstel van den beer Tergeer aangenomen dan wordt met do tot nog toe gevolgde gedrtgsiyn geheel gebroken ieder ingezetene met een inkomen van boven 1400 jaars dat is van 18 per waak zal dan wedor worden aangeslagen ook al heelt by nog znlk een groot gedn Naar onze innige overtuiging heelt en werkman met een inkomen van stel 9 i weeks en met bgvoorbeeld vyi kinderu dit is geen uitzondering maar Vrgwel ket doorsnedetype voor de in onze gemeente zoo talrgke werkmanskUsae en te kommervol bestaan dan dat van Jen pog welk bedrag ook ali gemeentelijke directe belasting zou mogen worden algedwongen In onze oogen is hiermede het iteliel van den hear Vergeer veroordeeld Wö geven U in overweging het voorstel van Uw geacht medelid niet goed te keuren Toch gelooft ook de meerderheid van om CoUege voor onze gemeente den tyd gekomeD voor eenige meerdere progressie bD e heang onzer inkomstenbelasting Het betinsel eener maUg progressieve helfing is au het ons voorkomt op zeer gelukkige JJie uitgewerkt in het voorstel van de boeren Dertkien en Donker Tegen de redacti der h de verordening volgens dat voorstel aan te brengen wgzigingen valt niets in te ïMiigen Wat de opbrengst volgens dit teem betreft aan den gemeente ontvanger lukan wy d volgende spUtiiig van de aanslagen van het kohier voor 1905 naar het btkuthaar inkomen i Belast f Belast 1 Belast 1 Belast ia baar baar n baar 0 baar inkomen inkomen inkomen 1 inkomen 126 25 18 1200 4 2500 2 4500 252 50 3 1225 6 2525 2 4575 166 To 4 1250 2 2550 3 4600 309 100 3 1275 4 2575 4800 96 125 6 1300 20 2600 4925 109 150 2 1325 1 2650 4950 68 175 10 1360 1 2760 5060 181 200 3 1375 1 2775 6500 ï 5525 E 33 226 18 1400 2 2800 61 250 1 1425 1 2860 5550 53 275 1 1450 2 2875 5575 1 280 10 1500 2 2900 5000 109 300 1 1525 1 2925 5800 31 325 11 1550 1 2950 6825 69 350 9 1575 3 2975 6075 32 375 29 1600 5 3000 6100 108 400 2 1625 1 3025 6475 12 425 2 1650 4 3050 6526 25 450 5 1700 1 3075 2 6550 23 475 1 1725 14 3100 6575 62 500 2 1750 1 3175 3 6600 18 5iï5 4 1775 8 3800 1 16a 26 550 11 1800 2 3225 7600 22 575 1 1850 1 3250 7750 106 600 2 1875 1 3275 8100 6 625 3 1900 1 3300 8550 4 650 2 1925 3 3425 8575 5 675 2 1950 1 3450 8600 28 700 2 1975 1 3475 1 8800 7 125 5 2000 1 3500 9100 20 750 2 2025 2 3525 9525 15 775 1 2050 2 3550 9600 45 800 3 2075 5 3575 10600 4 825 11 2100 12 3600 11100 4 850 3 2150 1 3650 11450 3 875 1 2175 1 3700 11525 14 900 3 2200 2 8775 11575 6 925 1 2250 2 3825 11600 10 950 1 2250 1 3800 12600 7 975 2 2275 2 3900 15600 18 1000 2 2300 1 3950 16550 7 1025 1 2325 1 4000 17600 16 1050 2 2350 2 4025 19600 16 1075 1 2375 2 4050 20600 44 1100 4 2400 4 4100 24550 2 1125 2 2450 1 4376 35576 5 1150 2 2475 1 4450 51800 4 1175 het totaal der volgens het voorstel van de heeren Dercksen en Donker te hellen belasting zou derhalve bedragen 181274 98 terwgl het vermenigvuldigingscgler vermits het totaal van het kohier 1 81713 59 bedroeg zou kunnen zgn I Ook tegen de schaal der progressie bestaat dus by ons geen bedenking Wy geven den Raad mitsdien in over weging het voorstel van de bferen Dercksen en Dl nker tot wgziging der Verordening op de helflng eener plaatseiyke directe belasting naar het inkomen goed te keuren G a s c o n t r 61 e 4 Mei 1906 5 uur namiddag Drnk 37 m M Lichtkracht 13 85 Kaarsen rgr Te Utrecht is bevorderd tot semi arts de heer P A Both De ryksklerk der 3de klasse J Monningh is bevorderd tot de 2de klasse en overgeplaatst van Oouda buitengem naar de insp Middelburg Hen scbrytt aan de N Ct uit Gouda Sedert een paar jaren il de Qoodacbe Coöperatieve vareeniging voor genees heel iriiiiiii iiiilii ek verloskundige hulp in t bezit oenor eigen apotheek De aan dit arbeideis ziekenlonds velbanden artsen hebben den eisch aan bet loiidsbestnnr gesteld om voortaan in de apotheak geen recepten aan particulieren nietleden meer al te leveren t Bestuur heelt dat geweigerd en do ledenvergaderii g heelt met op één na algomeene stemmi n t bestnur gesteund De gezamonlgke doctoren 8 in getal hebben nu tegen medio Mei t ultimatum van werkëtaking gesteld 2 artsen o w da ho moeopatiscbe hebben hoewel aangezocht tot heden aan t stellen van dit nltimatum nog geen deel genomen Een viordo der bevolking van Gouda behoort tot dit londa Gekozen tot wethouder te Zevenhuizen de beer G Hoogondoorn in do vacature ontstaan door het bodanken van don hoer Van dor Woerd Moordrecht 8 Mei In de gister alhier gehouden vergadering van ingelanden van den Zuidplaspuldcr werd door den aanvang der werkzaamheden voor den dykgranl een woord van hulde gebracht aan do nagedachtenis van do lieoren A C Mynliell Jr heemrnnd en C Dijksman chcl machinist bij de Btoo ngemalen des polders in den loop im ïongon jsars overleden Vervolgens word mededeolinz gedaan van den mtsljitdor dien imrpn geÜoSden verkiezing vanlwae heemraden Herkozen is de beer Jhr Mr W Th C van Doorn terwjjl in de plaats van wjjlon den heer Mjjnliel is gekoten de heer Mr A W Holsteiin Vervolgens werd door den heer J J Rnpke als rapporteur der commissie verslag uitgebracht over de rekening over het jaar 1905 Zg bedraagt in ontvangsten 1 70097 13 i en in uitgaal 1 59983 62 Batig saldo I 10113 5L Overeenkomstig het advies der commissie werd de rekening op bovengenoemde bedragen vastgesteld Daarna werd door den heer S Paul Hz als rapporteur der commissie verslag uitgebracht over de door het bestuur ontworpen begroeting voor 1906 in outvimgston en uitgaven bedragende 175121 92 met een omilag vnn f 10 por hectare zy stelt voor die begrooting aldus vast tu stellen waartoe wordt besloten Vervolgens worden door den heer J de Jong daartoe door don Dykgrjal uilgenoodigd acht aandeelon uitgeloot in da geldloeiiing nog groot 1 176 000 en wel do obligatiën nommers 49 69 82 118 222 287 307 en 317 Na bespreking van een paar onderwerpen vnn hnishoudeiyken aard wonK de vergadering door den dykgraal gesloten VViDDinasvEKS Tot onderwgzer mot hooldacte aan de openbare school B alhier is benoemd de heer A van Vnuren van Am sterdam Gemengde Berichten Onze correspondent te Batavia seint Drie bataljons zyn aangewezen voor daexpeditie naar Bali H t vertrek is bepaald in do volgende maand MV Twee modisten in de Wgttenbachstraat te Amsterdam mej Sloog en Monnikendam hebbon een tiental meisjes aao t werk Die zitten met baar allen met de jullrouwon er bg te naaien in het atelier dat een inbond heelt van even 40 knb meters d w z in een kamertje van nog geen 4 by 4 en2 M 80 hoog Voor ieder paar longen ia er dus den heelen dag als de ramen niet openstaan zoowat 3 i kub meter lucht aanwezig De inspeotrice van dan arbeid mevrouw Kuyper Tiianus die aanleiding vond om die lokaliteit eans te gaan bezoeken trol er toen ze er op 4 April binnenkwam behalve de beide juUronwen negen werkmeisjei aao en maakte proces verbaal op Voor don kantonrechter verklaarde de inspectrica da zoodra zy binnenkwam een der mei j6S na ir een andere kamer werd gezonden en een andere blgkbaar onder pressie zei dat dit samonzgo van allen maar iets zeer toevalligs was Als gabrnikelgk waren de getuigenissen der meisjes zeer verdacht in den rogel worden die ingelicht hoe ze te getuigen hebben Een barer Celine Salomonson die er niet uitzag aUol ze iii veel Irisacho lucht is opgegroeid men zuu ze eerder tien dan zestien jiiar geven verklaarde evenals beklaagde dat er meestal minder m oiiijes waren Blgkbaar onder invloed van beklaagde zei ze dat ze nooit hebben giklaagd o neen want er waren openslaande ramen en daar zaten ze allemaal graag voori Wat nu juist niot pleit voor de lucht in de kamer Het O M er op wgzeude dat dit atelier niet zooals men uit de verklaringen van de laatste getuige zon opmaken een vorsteiyke woning is maar een hokje eiscbte togen olk der beide beklaagden een boete van 125 ol 10 d en een van 15 ol 2 d Te Oud Vossemeer zou Donderdagavond de groete dykbreuk in den polder Slabbccoorn zoo gevuld zgn dat het tg er niet meer zou over kunnen een vraag biyit hot ol het werk voor een volgend ty zal houdon is men zoover dan kan do aanvulling wel zoo geschieden dat men meester biglt In dit diepe gat zijn vooral tal van zinkstukkon gelaten om een vasten bodem te krygon waarop voortgebouwd kan worden Op drio plaatsen bezweken op den bewusten avond van 12 Maart heelt deze circa 40 H A bouwland bevattende polder het langst gedreven en heelt ook de meeste oilers geeiscbt voor het dichten Ook het polderbestunr van Tholen is door de bevloeiing van dezen polder genoopt geweest den scheidingsdgk tusscben dezen en den polder Dalem te verzwaren daar het water heel weinig meer had moeten wassen ol ook de polder waarin de stad Tholen ligt was de dupe geworden van het bezwyken van dezen schenkoldyk Men heelt dezen nu in uitstekenden staat van verdediging gebracht Blgkens een by de betrokken gemoentclicsturen ingekomen schrgven der Eerste Ned Electr My gevestigd te Amsterdam zal met 1 Juni a s de electrische centraio to Monster worden stop gezet waardoor de gemeenteu s Gravenzande Naaldwgk on Monster in t duister zuilen geraken Burger Uke StaLd GEBOREN 2 Mei Alberdina ouders W Lammers en G J van Holweegen 4 Johanna Louisa Geertraida ouders 0 J Legerweert en C A M Beaumont Maria Johanna ouders U de Wit en D J Karreman Pieter ouders J Verburg en P Snel 5 Hendrik onders J Lam on E den Besten OVERLEDEN 2 Mei J J van Velzen 71 j ONDERTROUWD 4 Mei J 8 Mal en a van Reden C A H Taminian en G M Lapoutro S Kelder en G M Borst J de Keyzer en M Oorschot J Boot en A H van der Starren T Hors en C van Breukelen B Scholten en J C P Wull Moordreoht G Marelesse Wed van J van Jevoren r i i ONDERTROUWD J Verbnrg en B Steenbeek GEHUWD A Hoogondoorn en A Kraayenbrink 172 j GEBOREN Aartje ouders H D van den Dool en W Koetsier Paulina ouders N Kasteiyn en M M van do Werken Johannes ouders J van der Weyde en J Kraayeveld Wilhelmina onders A K Tuinonbnrg en M Trouwborst