Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1906

Woensdag O Mei lOOl No 10023 45ste Jaari an2 r MAGGr AROMA WW HW W1P1 miiscHË mum DiieuwS en Adverlentiehlad voor Gouda en Omstreken Telel oon No St ADVERTENTIEN worden o opl ia st van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg ol meer 10 Centen Groote letters woïden berekend naar plaatsruimte Inzeniiing van Advertentiën tot 1 uur des midd frleto o SS Ue Uifgave dezer ourant gèsthietlt dagelijks met uitzoiideiine an Zon en Feestdagen De prijs per tlrie maanden is 1 25 iraneo per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN N TAPIJTEN en LOOPERS Iiar el eii liordijiisloffeii Tafelkleedeii Linoleum Vloerzeil en Inlaid Linolen n Afgepaste Vitrage Gordijnen Crème cii raiila§ierraiije Madras cii Ari miisllii Tecco Salubra Lincrustra Walton en gewone Behangselpapieren enz in de nieuwste dessins voorradig SUF Alle werkzaamheden worden onder cigfen loezichl uil fevoerd Vf Aanbevelend Firma B DE JONG te © s s et JS pa OE goedkoopste DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBiTAHEM zijn beslist die der Firma WGLDOi THE LADIES JOVHSAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBIt met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAK OW CBILU UES S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAGT Vw BoelthanOeUiar Proe nunimer Alle tnet ko tel HoU B JeoegDel Van alle in deze bladen foorkomenda modellen zijn GEKNIPTE PA S NEN met Holl verklaring fr p p en vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbl bö MILLY SIMONS Den Haag Het licht der toekomst is de t lectrodlnelamp Brandt smeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord ten licht mm men tleh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op i der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proel geleverd en is te bezichtigen in het TBRLICHTINGSMAflAZIJN DE AVOIDSTER DUBBELE BUURT B 13 Telta in Aanbevelend M M V LOON öufliter Goad Druk van A BRINKMAN A Zï DAGELIJKS VOORHANDEN Versche Aardbeziön Asnbovok Dd Wed A BIBTVELO Frnithandel ÖOUDA Compagnon GEVRAAGD mot I SOOO in een drnkke laak van verhtit tngen vraetitrijden enz te s Gravenhage Lielst een bnitenman Flink bestaan veriekerd Br A 3733 Bur HAAGSCHE COURANT Den Haag Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD van lie lijnsle uilgpzorhtslf iliiursie CacaoUncn Deze ncao is bü inkoop wel iels hooger In liriic d irli iii Wfrkpl jklifid de ïoordfcligslo daar men van dest MOV l C €J 0 in lii t Ifiiiik ci nt voel klt incre hoeveel lieid beliui I dnii van goedkooperc soorten s K Vi K K I UI IS I t SU f O M 1 M i Kil toldoMiile voor 180 Ko i icn 1 1 0RI KK1jIN 1 van bol Mikiu kii iiMli en Cbemifeb Liiboriiloiinra van VAN LEU l F N IIULSEBOSCH Amsterdam SM tl6 l c e Nova cacao onderscheidt zich in Uooge mate door zuiverheid en gemakkelgke oplmbaarheid de bözonder fijne geur en hmaak maken ie bovendien tot een eerste kijisso ijrodnct w VAN LEDDEN HULSEBOSCH VerkrijglHaf hij T CIIKBAS illiief X te oaMtMhl al i makblylatt poMmlMfl Mt Rmtm n vooral dUManlClaOmkiMinirMk Uil AMniii rTuiC llllin r4 0 J Berlla toalk Str M Mn Un oa UtLVV op oMin ta flib rit kaiiufk fwbnkNr ky Hmtm WMaatn b li l ii w i i nrw MS u iWMruhftiMt kr V l CfU eeiifs bcprucfd mldtlcl om vlecsch en vischgerechten groenten zwakke soepen bouillon saucen en jus alsmede zuit en hutspot rauwe en zacbt gekookte eieren enz oogenbl kkeli k aangenaam en krachtig van smaak ie maken MAGGI i AROMA Merk Kruisster rerhoogt den eetlust en bevordert de spijsvertering WetnlsedrBppel EUnr I4 eBde Verkrljfbaar bi krutden era en comestlblenbandvlaara f3 VOOR 50 en meer verdienste per dag I WERKZAME PERSONEN DIT OEN NETTEN STAND De BrelmachlneMaaUchoppij tot Bevordering van UuUarbeid TROS ƒƒ WHITTICK Co Keizersgracht 2ti3 Amsterdam verklaart hiermede openIgk dat men bg doelmatige opvolging barer aanwijzingen 1 f 2 50 on meer per dag kan verdienen en dat zjj over een groot aan dankbetuigingen beschikt van koopors barer MIRAMAR BREIMACHINE alsmede offlcieele rapporten van experts die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in bet beweren dat hetgeen wjj in ons prospectus beloven met de waarheid overeenkomt Wij koopen het werk Men vrage prospectussen bij de llreini ohine Uaalsobappij ot bevordering van huisarbeid THOS H WHITTICK Cc AMSTERDAM Keizersg raoht 2 3 Soel groelende Japaosche Bloemenversiering BlitzMtechung wolko door oen hijzoiidery l ütimideUng Mmien vier dtigon Rrooit Wilt gij uw huis kamor venster Imlcon tiiinhiiis k lu muren enz snel met fraai j roen e bloomen begroeid zien ztmi dan Tüeophil Ziegler nel roeiende JapaDBCheBlOörnaadeu Deze groeien womlerbniirlijk snel eu l inrion den korist inogelijkun tijd wordt alles inot tVani groen blooineii on Iclimplniitou liotlekt we kfl een wotriekunden en aangeimmug ur verspreiden Zoowel in dun kamer aU in don tuin of Hloeinpotten Bakken Kassen enx overal kan men zaaien en na drie of vier dagen komt hot zaïul uit en heeft men venler niets moor te doen dan de takken op te binden on dan groeien en bloeien ze den ganscheu zomer tot laat in den herfet Schooner gexiflht kan inen sich niet voorstellen Ik verKond tegen inzending van het bedrag I pak Theophil Ziegler s snel groeiöude Bloem on verBionug Biita Mnohung voor f 1 5 pakjes f 4 60 10 pakjes f 60 franco Rumboura JO cent eitra THEOPHIL ZIEGLER Keizersgr 353 Amsterdam Leverancier dar Keiierlyk Koninklyke Tuinen Bestrijding van Bloedarmoede BleekBUOht Halaria Binnenkoorta Algemeeue Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte SINASEUPPELS 7an Dr DE VRU f dragen buiten op de roode doos raiju naam onder nevenstaande fabrieksmerk Men lette daarop Zij lijn overal verkrijgbaar a f 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen intending van poslwissel k f 0 76 Ohemiiobe Fabriek van B NANNING den Haag rraaat overal JfAJiyiSa a XlWIiaTAAL H t P Hfrfleeeh Por llterfleMh f 0 70 Uulteiilandsvli Uvvrzicht Na een naawkeurige tailing en vergelijking die noodzakelijk is daar alle kranten andere cjlers geven kom ik tot de voorloopige slotsom dat de radicalen en radicaalsocialisten in Frankrijk 21 zetels tot nu toe gewonnen hebben en 7 verloren de ministerieele republikeinen hebben U zetels gewonnen en 2 verloren de socialisten l etben een zetel gewonnen de progressisten o anliministerieele republikeinen verliezen 18 zetels en winnen er i de nationalisten verliezen 11 zetels winnen er 4 de reactionnairen verliezen 6 zetels de socialisten kunnen bij de heistemmingen op G overwinningen rekenen de radicalen ook op nog 6 da progressisten nationalisten en conservatieven dat liJ nog 10 zetels zullen verliezen De voornaamste indruk is die van een algemeene opschuiving naar links dd radicalen hebben de nationalisten verslagen de socialisten gaan de radicalen verslaan de conservatieven maken plaats voor ministerleele republikeinen jaurës Guesde en Allemane hebben reeds zitting in de nieuwe Kamer De ministerieele algevaardigden zjln allen herkozen De Gaulois verbergt zijn wanhoop niet het blad meent dat we regelrecht naarden afgrond gaan De uitslag heeft velen verrast ook do Combisten die in de laatste weken begonnen te vreezen Reuter seint Bekend zijn 578 resultaten Gekozen werden 74 liberaal conservatieven 22 nationalisten 70 progressisten 53 Republikeinen der linkerzijde 77 radicalen 85 radicaalsocialisten 33 vercenigde socialisten 10 onafhankelijke socialisten er moeten 151 herstemmingen plaats hebben De conservatieven winnen 2 zetels de republikeinen 8 de radicalen 5 de radi caalsocialisten H de vereenigde socialisten 3 De nationalisten verliezen 10 zetels de progressisten 10 de onafhankelijke socialisten 1 De verkiezing in Frankrijk is eergisteren gehouden De geheele Kamer moest vernieuwd worden 584 afgevaardigden moestedoor het Eransche volk worden aangewezen De partijen der rechterzijde hadden op deze verkiezing gerekend om haar macht te herstellen of ten minste zooveel nit te breiden dat zg over een aanmerkelijk grooter aantal stemmen in de Kamer zonden beschikken Zg hadden van allerlei gebeurte FEVI LLET01 Het Dagboek van den Inspecteur 54 Het was eene gave van den inspecteur gelijk zi dat is van andere mannen die door hunne eigene aangeborene kracht zich eene eervolle positie verworven hebben met overleg de mannen te kiezen die het best in staat zjjn met hem mede te werken en hen met geestdrift te bezielen om zijne plannen nit te voeren Deze gave wordt aomtijds aantrekkingskracht genoemd maar hot is eene vereeniging van inzicht tact en en energie en wordt geboren met hem die M bezit niet door hem verkregen Tom de inspecteur het tot zoover eens geworden met zgn nieuwen luitenant deelde hj hem verder het een en ander mede omtrent de zaak welke hg voorna elük op het oog had Er scheen in den laatiten tgd eene poging gedaan te zijn om eeoige valsche schuldbekentenissen lif uropa an den man te brengen De vervalscbing l ad plaat gehad in dit land en daarop was de bende naar Liverpool overgestoken maar tMA allM garud vai wai ar ourerwaohti nissen gebruik gemaakt om haar verkiezingscampagne voor te bereiden Het scbeidingsontwerp en de daardoor ontstane onlusten kunstmatig aangestookt was al evenzeer een welkome verkiezingsaangelegonheid als da van nationalistische zijdo als waarschijnlijk voorgestelde revolutie op 1 Mei waarvoor tronwens de nationalistische leiders meer maatregelen hadden genomen dan noodzakelijk of gewenscht was Onder do papieren by den graat Duraud de Beauregard in bo slag genomen bevond zich de I jst van oen geheele voorloopige regeeriiig dio uitsluitend uit reactionairen en imperialisten zon bestaan De rechterzijde had echter alweer haar kracht overschat alweer is gebleken dat zÜ van de stemming in Frankriik geen begrip heeft Van do 584 verkiezingen is do nitslag in 574 districten bekend de overige zijn do verafgelegen eilanden of koloniale districten Er moeten 153 herstemmingen plaats hebben In de 421 districten waar do vei kiezing atgeloopen is wonnen de partijen der linkerzijde 35 zetels zjj verloren er 11 Het geheele verlies voor de rechterzijde is dus nu reeds 24 zetels De Engelsche minister Grey verklaarde in antwoord op een Vraag betreffende bet geschil met Turkjje van de Dnitsche regcering dé mededeeling te hebben ontvangen dat er geen grond is voor de courantenbewering dat het optreden van de Porte ten aanzien van do Egyptische grens eenige aanmoediging heeft ontvangen In antwoord aan den hoor Balfour bevestigde minister Grey de mededeeling omtrent de Britsche nota en voegde er biJ dat gunstig antwoord was govraagd aan de Porto binnSn tien dagen Ik geloof wel te mogen zeggen dat do regeering groot geduld en groote gematigdheid heeft getoond maar do laatste Tarksche eischen zouden indien zy worden ingewilligd Tarkije in een positie brengen die een ernstig govaar zou zijn voor de vrijheid van het Suezkanaal de vrijheden van Egypte on de veiligheid van de Khediviale dynastie Daarom is het van zooveel belang en is het noodzakelijk dat wiJ aandringen op een oplossing van de quaestie in den zin van het behoud der Egyptische grenslijnen zooals die sedert jaren zonder tegenspraak ziJn erkend Toejuichingen Ir de Britsche nota wordt naar minister Grey nog mededeelde geëischt dat de Porte zal toestemmen in ecu grensafbakening door GrootBrittannië en Turkiie van do lijn van EIrafeh tot de golf van Akaba op eene kink in den kabel gekomen Een andere Amerikaansche schelm die onafhankelijk handelde en geen kennis droeg van de grootere operateurs had eene kleine vervalscbing op zijn eigen houtje uitgevoerd deze was ontdekt door de Europeesche politie en de man was gepakt en achter slot en grendel gezet geworden De autoriteiten waren dien ten gevolge op hunne hoede en de leiders der grootere onderneming oordeelden het te gewaagd zaken te doen De ondergeschikten die zg overgehaald hadden om als uitgevers dienst te doen waren daardoor zonder werk en begonnen daar het geld voor hun onderhoud niet in voldoende hoeveelheid verscheen teekenen van ontevredenheid en weerspannigheid te vertoonen Ten slottB ontvingen zü hun geld voor de terugreis naar NewYork waar zg met andere partijen nieuwe plannen op touw zetten en ton laatste door de waakzaamheid der autoriteiten gepakt werden Maar er is met het gevangen nemen van ondergeschikten niet veel gewonnen Zoolang de hooidpersonen op vrge voeten biyven merkte de inspecteur op Er zullen altgd mannen genoeg zjjn om bet werktuiglijke gedeelte van het werk te Aoen maar zg die plannen ontwerpen en uitwerken zgn de wezeniyke personen die bet kwaad brouwen an juiit om hen zend den grondslag van het telegram van den grootvizier van 8 April 1892 en dat han geude de oplossing van het geschil de Turksohe troepen van Tabah worden tornggotrokkeo Het Engelsche ultimatum aan Turkije wordt in alle landen ijverig besproken De Temps deelt mede dat de Fransche gezant den grootvizier heeft aangeraden het Engelsche voorstel aan te nemen De Russische gezant kreeg de opdracht in denzulfdon geest werkzaam te zjjn De Engelsche bladen achten een kalm geleidelijk verloop van den strgd van zelf sprekend Zij halen verschillende gevallen aan waarin ïurkijo door ile overeenstemming der Europeescho mogendheden tot toegeven genoodzaakt werd on vertrouwen dat de Porte thans wel hetzelfde zal doen en ter elfder ure bakzeil zal halen Uit KoDstantlnopel wordt echter aan de Times geseind dat do Porte voorloopig weigerachtig blijft en dat de Sultan vooral tegen den eisch opziet eerst zgn troepen nit Tabnii terug te trekken en daarna de grensregeling aan arbitrage te onderwerpen Gisteren kwam eun hooggeplaatst ambtenaar van den Sultan bij den Engelscben ge zant ten einde te verzoeken eene wgziging in do Engelsche eiachou t brengen hg klopte edited aan doovemans deur Binnen enkele dagen zal wel blgkeg nit welken hoek do wind waait De nieuwe Oostourjjksoha minister president heeft zgu ambt aanvaard En zooals alle voorstanders moest ook hij beginnen te onderhandelen met de partgleiders Uy bal Zaterdag een langdurig onderhoud met den leider der Duitsche volkspartg Dcrscbatta het gesprek duurde twee uren Hohenlohe deelde zjn plan mede om zoo mogelgk een parlementair kabinet te vormen maar hij kon daarover eerst beslissen na de andere leiders te hebben gesproken Hj verklaarde groot gewicht te hechten aan het invoeren van het kiesrecht ontwerp welks grondslagen hg onveranderd wil laten De onderhandelingen diet do andere partijloiders worden voortgezet De belasting op reisbiljetten is onlangs de commissie ui J Rni Ueen door een ti aangenomen De partijen üie in oen itgasaag de meerderheid vormen conservatieven vrije conservatieven centrum en nationaal libe u u uu uBli lyuiuauiip i yfc ï dag alleen door een toevallige meerdoilioid aangenomen De partijen die in den Hgksdag de meerderheid vormen conservatieven vrije conservatieven centrum en nationaal liberalen ziJn nu overeengekomen het vroegere besluit volgens hetwelk de belasting zou ik je Hoe komt het dat zjj nog niet gevat zjjn geworden f vroeg B edovsky Weigerden de ondergeschikten tegen bon te getuigen Hunne ondergeschikten wisten niet wie zjj waren was het antwoord üe hoofdpersonon van een plan zjjn zeer zelden bekend aan hen die hunne bevelen uitvoeren en het zeldzaamst van allen de grooto vervalschers Niemand weet werkelgk wie ij zijn desniettemin kunnen er personen wezen voegde de inspecteur zgn kin strijkende er bij die er slim naar zonden kunnen gissen En welke is nwe gissingi vroeg Fedovsky met een glimlach Dat is het juist wat ik je niet zal verlellen Ik geloof dat ik de mannen die ik hebben moet precies zon kunnen noemen of ik moest zeggen den man dien ik hebben moet want vermoedelijk is er ten slotte slechts éen man Maar mijne meening is niet de vracht van werkelijke kennis of van bet getuigenis van feiten maar van gevolgtrciking Nu is gevolgtrekking vrij voldoende er zichzelven te overtuigen maar men kan op grond daarvan een dief de paternosters mft aandoen Gg moet de feiten opsporen welke mgne gevolgtrekking bevestigen en dan zal de slag geslagen worden Uaar waarom deelt gjj mij niat mede op geheven worden naar vei houding van het aantal kilometers to laten vallen on in plaats daarvan het volgende vaste recht voor te stellen van biljetten van 10 pf tot 2 rak een recht van 5 3do klasse 10 2de klasse en 20 pf late klasse van 2 tot 5 mk een recht van 10 20 on 40 pf van 5 10 mk een recht van 20 40 on 80 pf van 10 20 mk een recht van 40 80 en KiO pf van 20 30 mk een recht van iO 120 en 240 pf van 30 40 rok een recht van 90 180 en 3Ö0 pf van 40 50 mk een recht van 140 270 en 540 pf boven do 50 mk oen recht van 2 4 en 7 mk Biljetten van trams en dergelgke vervoermiddelen die geen afzonderlijke klassen hebben worden als biljetten 3de klasse behandeld Het voorstel bevat verder nog bepalingen over reisbiljetten van stoombooten in de binnenvaart en van stooraschepon op de Noorden Oostzee Ook dia kaartjes zullen als biljetten 3de klasse behandeld worden De opbrengst van deze reisbelasling wordt op 45 miUioen mk geschat V Het liberale ministerie te Zvreden laat met leger en vloot en met de vaderlandsche niet 3J 0tten Het heeft bij den Rijksdag oen wetsvoorstel ingediend waarbij de antimilitaristiseho propaganda die laatstelgk in Zweden gerucht heeft gemankt met strengo straffen woidt bedreigd De straffen op aansporing tot geweld op de goedkeuring van misdadige handelingen en de Verspreiding van strafbare geschriften worden verscherpt Streng gestraft zal worden elke poging om soldaten tot oproer te verleiden Onder zekere omstandigheden wordt het deelnemen aan oploopcn stiafbaar gesteld Do bnvolhebbers van leger en vloot krijgen het recht de manschappen te verbieden zekere vergaderingen bil te wonen Ook de vrgheid van drukpers wordt verkort Zoo mogen in kazernes on aan boord vau oorlogschepen geschriften in beslag genomen worden die er naar streven de vaderlandsliefde te ondermiicen haat te wekken tegen de meerdei en en de krügsiucht te verslappen Dat beslag zal echter door do commissie voor do vrijheid van drukpers bekrachtigd moctonworden Tsaar Nikolaas heeft twee bri ven geschreveti één aan Witte één aan Doornovo In dien aan graaf Witte staat Uwe gezondheid geschokt door overmatigen arbeid noodzaakt u ontslag te vragen als voorzitter van den ministerraad Toen ik u riep tot deze gewichtige betrekking tot uitvoering mg ner plannen betreffende bet doen deel wien gü vermoeden hebtP Omdat uwe feiten zoo gg zo vindt zonder aanwijzing tienmaal meer waard zullen zjjn Zoo je nig n wenk volgt en ik heb hel toevallig mis zou je ook den verkeerden weg inslaan Ik zou je bg voorbeeld soms zeggen dat je niet ver behoeft te zoeken dat je zelfs onder je eigen kennissen enkele sporen van den man kunt vinden dien ik op het oog heb maar ik zal me niet vcider uitlaten Zoo je de zaak naar je eigen inzicht aanpakt knnt gij je ook vergissen maar zoo je nasporingen tot hetzelfde besluit niochlon leiden waartoe nigne gevolgtrekkingen mij geleid hebben zouden wg het naast by de zekerheid zijn Neen je moet b giniien zonder eenige vooringenomenheid wellvcoik behalve een scherp onderzoek nii ii éen van de personen welke je in je vorh ial geiioenid hebt Gü kunt mij in ieder geval inlichtingen geven hoe ik te werk moet gaan Al wat ik nu weet is dat er eene vervalscbing op touw gezet maar niet uitgevoerd werd in Engeland en dat de personen dio hot werk verrichtten zich thans d44r ophouden Wordt vervolgJ