Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1906

t nemen mjjner onderdanen aan wetgevenden arheid was ik overtaigd dat nwe beproefde ttaaikandige bekwaamheden in iitaat zonden zün mpe plannen tot verwezenlüking t brengen Dank zg iwe volaarding en bekwaamheden zgn thana de kiescolleges ingesteld niettegenstaande de tegenwerking van revolntionairen tegen wie gygarochten hebt met al uwe wilskracht Tegeiykartjjd werkte gij mede door uwe kundigheden in inaocieele aangelegenheden tot verbetering vun den inancieelen toestand daar aan n het succes van de nieuwe leening te danken is U het gevraagde ontslag toestaande gevoel ik de behoefte u op bartelgke wjjze ingn oprechte erkentelgkbeid te betuigen voor uwe vele verdiensten en blijf ik onveranderlijk uw zeer dankbare Nikolaas In den brief aan Doernovo wordt gezegd dat hg dank zg zgn groole bekwaamheden en ondervinding tot minister van binnenlaudsche zaken benoemd werd in tgden dat de vijanden van de openbare orde trachtten den vredelievenden loop van het volksleven te storen ten einde de verwezenlijking van de plannen d s Tsaars te dwarsboomen De flinke en zelfs opofferende houding van Doernovo heeft medegewerkt tot bet doen bodaren der opgewonden gemoederen en de verkiezingen voor de Doema en den B jksraad mogelijk gemaakt Na de vervulling van liJn taak hoeft hy ontslag gevraagd dat de Tsaar hem geeft onder oprechte dankbetuiging voor zgn werkzaamheden ter wille van het vaderland Ook deze brief eindigt met Ik bigt onveranderlgk uw toegenegen Nikolaas De Russische constitationeel democratischo party is bezig haar program op te maken Twee der voornaamste punten er van zyn Krkenning der gelgkbeid van alle burgers zonder onderscheid van godsdienst nationaliteit geslacht en stand invoering van het algemeene directe kiesrecht zonder onderscheid van geslacht ook voor de plaatselgke bestuurslichamen Vrgdag kwamen do gekozen leden der constitutioneel democratische partg te Petersborg byeen de vergadering telde meer dan 800 aanwezigen Prins Paul Dolgoroekof hield de openingsrede hg zette uiteen dat in de Üekase van 80 October bepaald is dat de groote hervormingsarbeid niet van boven maar van beneden af door het volk zou worden verricht De volkswil heeft by de verkiezingen een duideiyke uitdrukking gekregen en de Tsaar en dit ministerie zullen naar hg hoopt het volk geen hinderpalen in den weg leggen als het dien wil zal uitvoeren Hy maande alle aanwezigen aan tot naleving van een krachtige party disciplino en hoopte dut het gevoel van verantwoordelykheid in de geheele party actie biyken zon Uit Scranton wordt gemeld dat de oignwerkers in de glanskoolmgnen na verscheiden weken met de eigenaars der mgnen onderhandeld te hebben thans besloten hebben op grondslag van het oude loontarief den arbeid te hervatten Tot dusver scheen en bittere stryd tnsschen de eigenaars en de werklui onvermgdeiyk Het toegeven dezer laatsten komt onverwachts De eigenaars der mgnen waren vastbesloten niets toe te geven aan de eischeu der vakvereenigingen De plotselinge verslapping van het verzet dezer laatste zal wel een gevolg zijn van de overweging dat een groote werkstaking in dit geyal niet op hyzonder veel sympathie by het publiek kon rekenen Verspreide Berichten FlUHKBIJK De slakingen nemen in aantal en omvang nt Toulon zal weer ontlast worden van de bergen vuil die zich in de straten hadden opgehoopt door do staking der reinigers Moet men do regeering van revolutionaire gezindheid verdonken De zes in aanbouw zgndo kruisers krggen de numen van Voltaire Diderot Uondorcet Vergniaud Mirabeau et Danton Parys tolt nn 2 731 282 inwoners in 5 jaar tyd een vermeerdering van 71 269 DUITSOHLIHD Heden stemt de Egksdag over de voorstellen tot belastinghervorming die op de verpakking van sigaretten zal er zeker doorgaan In de laatste gevechten in OostAfrlka verloren de opstandelingen 400 dooden terwgl de Duitschors dertien levens te betreuren hadden Een poging om de in begin December gezonken torpedoboot S 126 te lichten is weder mislukt toch heeft men nog vgf lyken van de in do boot verongelnkte zeeiitden kunnen bovenbrengen EsasuxD De verkiezing van Feil als lid van het Lagerhuis tegen wien een beschuldiging van omkooping der kiezers was ingebracht is geldig verklaard BüLaii Prinses Louise van Cobnrg heeft een onderhoud gehad met do moeder van haar gescheiden echtgenoot men neemt dit op als bewgs dat een verzoening mogelgk en aanstaande it BotuiiD Het congres dor constitutioneel democraten zal vergaderen tol de doema bgeen komt Wat do party iil doen zoo werd verklaard zal afhangen van de troonrede des czaren Nabg Warschau is een bommonfabriek ontdekt In Koem heeft hel volk bg de verkiezingen gevochten 40 menschen werden gewond apan vordert van de Russisch Chineesche bank uitlevering van den goudvoorraad dien zg hg do overgave van Port Arthur in kas had en dien miMi terslniks heeft weggehaald Het goud was eigendom der Russische regeering en komt derhalve meent men aan Japan toe Bilkin Stitin Rooraenia viert deze maand een drievoudig feest dal van de verheffing van koning Carol 40 jaar geleden hol 2 5 jarig onafhankelijk bestaan en het 18 eeuwfeest van de verovering door Trajanus De vreemde gezanten hebben besloten onder voorbehoud dal hnn regeeringen hun stap goedkeuren der Porte de gevraagde 8 pCt tolverhooging toe te staan onder voorwaarde dat de opbrengst besteed zal worden uitsluitend voor Macedonië AllGRIKl De krniser Rhode Island is in de haai van Chesapeake aan den grond geloopen en kon nog niet worden afgebracht Het loopt vermoedeiyk met de mynwerkersstaking op een einde Veertig verzekeringmaatschappgen zgn door de ramp van San Francisco zoo meldt do Evening Post op het punt failliet to gaan BINNENLAND 8TATEN GENEHAAL V H K K O E H M M K B De bedgktng van den Eersten Batbpolder Een voorstel is ingekomen om de hegrooting van Waterstaat Handel en Nyverbeid voor 1906 te verhoogen met f 250 000 als bydrage in de kosten van herstel en versterking van de bedyking van den Eersten Batbpolder In zgn toelichting zet de minister Veegens uiteen dat de spoorwegdam bg Rilland Bath zoodanig moet versterkt worden dat deze in het vervolg tegen gewone stormvloeden bestand zal zgn Wordt dit werk onverwgld ter hand genomen en met de meesten krachtS inspanning voortgezet dan kan het voor den aanstaanden herfst gereed zyn De Maalschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegon is bereid mede te werken tot uitvoering van al hetgeen noodig geacht wordt tot afdoende verzekering van den spoorweg tegen eventueele stormvloeden Ben definitief plan voor de versterking van den spoorwegdam wordt thans ontworpen in overleg Insschen s Eijks waterstaat den Kaad van toezicht op de spoorwegdiensten en de Exploitaliemaatschappy Alleen bestaat verschil over de vraag voor wiens rekening de oitroering zal geschieden Terwgl de minister van oordeel is dat het werk ingevolge het tweede lid van art 20 dar overeenkomst van 1890 voor rekening komt van de Exploi tntiemaatschappy is genoemde maatschappg van meening dat het voor rekening van den Staal is uit te voeren Dit geschil zal op nader overeen te komen wgie worden uitgemaakt Overigens is de Ëxploitatie maatschappg met den minister daarover eenstemmig dat de vraag voor wiens rekening de kosten van het werl komen geen oogenblik vertraging in de uitvoering daarvan mag brengen Intuischen zon dit werk op den duur niet voldoende zyn te achten indien herdyking van den Eersten Batbpolder niet mocht plaats hebben In dat geval zou een verdere versterking gepaard met ophooging van den spoorwegdam zoodat deze als zeewering werd ingericht niet achterwege kunnen bigven Daarentegen zonden deze verdere werken kunnen worden ontgaan indien spoedig tot herstel en versterking der bedgking van den polder werd overgegaan Daar de beide Bathpolders voor een deel eigendom zgn eener naamiooze vennootschap die niet bg machte is de herdgking te bekoatlgea en Qedapnteardt Staten van Zea land geen uitzicht geren op het rerleenen van een subsidie door de provincie stelt de minieter voor om door het toekennen van een subsidie van rgkswege de herdgking der Bathpolders in financieelen zin mogelgk te maken Indien dit geschiedt kan ten aanzien ran den spoorwegdam met het bovenvermelde werk worden volstaan Of gegadigden znllenJI worden gevonden die de noodige waarborgen opleveren en bereid zgn zich na overneming van de bezittingen der bovenbedoelde in staat ran liquidatie verkeerende vennootschap op de van regeeringswege te stellen voorwaarden met de herdyking der Bathpolders te belasten zal nader moeten blgken Mocht dit niet het geval zyn en het snbsidie derhalve niet worden uitgekeerd dan zou de thans voorgeAomen verzwaring van den spoorwegdam in een volgend seizoen door verdere versterking en ophooging daarvan dienen te worden gevolgd Naar man ons uil den Haag meldt is er by de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot voorziening in den toestand van den spoorwegdam door den Batbpolder bg Rilland na den jongsten watersnood in Zeeland Gemeng de Berichten Men meldt In den Orooten Veenpolder van Westslcllingwerf komt onder de stakende klgnIrokkers eën kentering Zg houden niet streng meer vast aan den eisch van 5 cents per vecnroede meer dan verleden jaar Door sommige verveners is het werk hervat tegen het loon van verleden jaar Men spreekt er van dat een der grootste verveners een tweede baggermachine in werking zal stellen om zoodoende niet vnn de klgntrekkers afhankelgk te zyn Men verwacht dat wellicht heden hot werk algemeen hervat zal worden tegen hel loon van verleden jaar dat het midden houdt lusschen het vastgestelde loon dor verveners en het geëischte loon der stakers Uit Qroningen meldt men Zondagavond is er een nieuw geval van pokken geconstateerd by den Mormonenzendeling Gould die vermoedeiyk besmet is door zgn inmiddels overleden collega wiens pokken aanvankelijk waren verzwegen om dat men hem door gebed in het leren hoopte te behouden Men meldt Te Leeuwarden zgn in de laatste twee dagen waarop in dit seizoen nog kievitseieren mochte worden verkocht nog ongeveer 8000 stuks aangevoerd welke tegen 10 tot 12 cent per stuk van de hand werden gedaan Op een lOOOtal na werden ze allen naar het buitenland verzonden Ofschoon het de laatste helft van Ayril slecht weder waa mocht dit jaar toch gunstig voor het eieren rapen worden genoemd De geheele aanvoer alleen op de markten te Leeuwarden en te Sneek en by de poeliers aldaar wordt op weinig minder dan 80 000 stuks geschat die gemiddel tegen 12 i 15 cent per stuk werden verkocht Bovendien werden nog groole massa s eieren van graten en andere aan de kioviot verwante vogels aangevoerd Men mag gerust aannemen dat in ruim een maand tgds voor ongeveer f 10 00van het veld is opgeraapt Dat de poliers er goede zaken mede hebben gemaakt is te begrgpen Men meldt uil Orerschie Het was eergisteren de eerste Zondag in Mei en volgens de onlangs gewyzigde verordening moesten alle herbergen alsmede de theetuin Landen Schiezicht om echt uur alniten Dat dit niet naar den zin was ran het groote publiek was algemeen bekend en na achten geraakte het geheele dorp in opwinding Een groote troep manitestanton trok zingend en onder luidruchtige betoogingen door de straten By hel raadslid Mast werd een groote apiegelruit ingeworpen en ook bg andere raadsleden had men het op de ruilen gemunt doch de politie door eenige ryks veldwachters versterkt heeft door haar flink optreden de ongeregeldheden weten te beteugelen Het huis van het raadslid Adrs J van Dam waarop men het bgionder voorzien had is door de politie tot des nachts een uur bekwaakt om etn bombardment te voorkomen Men schrgft ons Bg het afnemen van de examens L 0 is by het onderzoek in de kennis van de aardrykskund aan de candidalen herhaalde malen gevraagd de beschryving werking en teekening van een schntslnis een duikersluis een waaierslnis en nog meer sluizen maar vooral de waaierslnis is het stokpaardje van een der examinatoren waardoor hg reeds menigen candidaat geheel in da war heeft gebracht an onroldoaoda voor nardrykskunde heaft doen beloopen M i is do ongeschiktheid hier niet bg den candidaat maar bg den examinator dia geen rerschil weet tusschen waterbouwkunde en aardrykskunde Een onderzoek dat ik instelde by den Waterstaat sterkte mg hierin Een man van dat vak verzekerde mg dat zelfs vele caadidaten bg het examen voor opzichter by den Waterstaat de werking an constructie van een waaiersluia 6t onvoldoende 6f gebrekkig kunnen verklaren Een candidaat voor de lagere akte die onvoldoende krggt omdat hg of zy die vragen niet weet Ie beontwoorden beeft dat dus gekregen voor Waterbouwkunde waarbg deze vraag thuis behoort en is dus geëxamineerd in een vak dat niet op het L O program staat Zoo n onvoldoend is onwettig en de geheele afwgzing tevens De klachten over eenige leden dezer commissie zgn zoo velen dat bg een volgendexamen wel in de eerste plaats gelet magworden op de geschiktheid der examinatofen H Cl Iemand to Velsen verkocht tegen 1 Mei zgn van ends bekend hotel aan ei n Alkmaarder en liet tegen betaling bg den aanvang van het tweede kwartaal de vergunning overschryven ten name van den keeper nadat nog daarvan een andere vergunning voor f 1000 was afgekocht maar is thans zyn vergunning kwyt omdat de keeper met de noorderzon vertrokken en nergens Ie vinden is Eerst wanneer deze teruggevonden wordt en zich bereid verklaart tot afstand van de op zgn naam gestelde vergunning zal nadat er nog weer een is afgekocht de zaak op den ouden voet kunnen worden voortgezet Voor het kantongerecht te Rotterdam heeft lerechtgestaan E S wegens exploitatie van jongens in zgn werkplaats Uit ds behandeling bleek dat een knaap van 14 jaar van Zaterdag ochtend 7 uur had gewerkt tot s avonds 6 uur Toen was hg naar de Teekenacademia gegaan tot half 10 Om 10 uur was hy weer op zgn werk en arbeidde zoo den geheelen nacht door bleef den geheelen Zondag aan dou arbeid tot s avonds 7 uur om Uaand ig ochlond maar weer opnieuw Ie beginnen Van een aantal ten laste gelegde feiten was het bewgs niet te leveren H t O M eischte 8 geldboeten van f 15 Uit Zandvoort meldt men aan de Haarl Cl Vele kongnen hebben dezen winter het loodje moeten leggen in de duinen der orvon de Favanga alleen mag men hel getal gedolven kongnen gerust op 20 000 stellen en dal der geschotenen loopt tegen de 8000 Hierby is niet gerekend de onnaspeurlgke hoeveelheid die de stroopers bemachtigden handen vol werk hebben ze den jachtopzieners gegeven één strooper kan zelfs bogen op een vytligtal bekenringen en zal dientengevolge zgn winternachtelgke omzwervingen in het duin moeten afwisselen met een rustiger zomoryerblgf in de paraplu Partygangors van den boruchtan Chineeache roever Van Mao Iao die een gevangenisstraf vap 20 jaar in de gomeentelgke gevangenis te Sjanghai ondergaal hebbeo een a inval op de gevangenbewaarders gedaan De directeur van de inrichting werd met oen sabelhouw ernstig gewond en twee Indische bewaarders werden óok deerlgk toegetakeld Het verzet werd snel gebroken Van Mao Mao au een andere Chinees werden gedood en vyf Chineezen gewond Het Fransche blad Oil Bias heeft naar aanleiding van de onwillekeurige bomontploffing in het bosch van Vincennes een brief ontvangen van een aantal Russischa sladenten waarin bevestigd wordt dat da bommen die Striga droeg bestemd waren om in Rn land gebrnikt te worden en niet in Frankrgk Striga vervolgt de brief maakte deel uit van bet revolutionaire uitvoerende comité van Petersburg dat besloten had een aanslag te doen plegen tegen den Tsaar en de ministers bg gelegenheid van de opening der Ryksdoema op 10 Mei Striga was naar Vincennes gegaan om de helsche machines die in zyn bezi waren te verbergen Nooit heeft een revolnlionaire Rus een bom willen werpen in Frankrijk waar ay in vryheid en naar omstandigheden gelukkig leven Te Zierikiae had Zaterdagmorgen een hevige gasontploffing plaats in de keukea van den heer J J Matthgsse Toen het 10 jarig dochtertje een lucifer opstak ontplofte plotseling het blgkbaar aldaar aacwetiga gas waardoor groote verwoestingen werden aangericht en het meisje in het gelaat varwond werd Zelfs in de voorkamer sprongen alia glairaitaa Toagainelda halp mocht aeo begin ran brand stuiten De oanaak is waarschgnlgk een lek in de leiding Men schrgft ons uit Deventer dd 6 Mei De heer Johan Wilhelm Wensink heeft gisteren zgn 40 jarig jubileum als muziekdirecteur luisterryk herdacht Hg werd in 1851 te Zutphon geboren en gaf op jeugdigen leefiyd reeds blgken van aanleg hy leefde voor de muziek Als jongen van 10 i 11 jaar speelde hy reeds viool in de Zutphensche Orkeslvereoniging onder leiding van den heer Hess Op zyn 12e jaar baalde hg no 1 op hel examen voor organist te iorsel doch word wegens zgn jeugdigen leeftgd niet benoemd 20 Maart 1866 aanvaardde by de betrekking van organist te Almen doch verwisselde deze betrekking reeds den 24sten April voor die te Vorden Verder is hy werkzaam geweest te Zwolle Gouda Franeker Batavia Napels en Australië en eindelgk te Goor en Deventer Hier werd hg 30 December 1890 benoemd tot organist der Groole Kerk en verving hy C A Brandts Buys als directeur van Uni8 leeraar voor blaas en strykinstrumenten aan de Muuekschool directeur van het tydeiyk in rust zynde gezelschap De Harmonie van de mannenzangvereeuiging C A B B en van de gemengde zangvereeniging Euterpe Gistermiddag was er te zgnen hnize receptie waarvan vele corporaties en personen gebruik maakten Door da commissie Kunst aan t Volk werd hem een fraaie schemerlamp aangeboden Gisteravond werd door een gemengd koor van 280 dames en heeren met begeleiding van Haarlemsch Orkest te zyner eer Haydn s Jahreazeilen uitgevoerd Als solisten traden op mej Joh v Linden r d Heuvell s Oiavenhage Waller van Sou Den Bosch en Anton Sislermans Frankfort In de pauze werden den jubilaris kransen aangeboden en cadeaux onder allerharleIgkste toespraken o a door Enierpe Gemengd koor Haarlemsch orkest Dev DilettantenMuziekvereeniging De kindoren van Modderslad Van een vriend in Indië de feestcommissie etc M Cl Men schrgft uit Walsoorden Na goedkeuring van Gedeputeerde Staten ia hol dichten van het gat in den zeedgk bg den Wilhehnnspolder gegund aan de firma Van Haaflen te Zalt Bommrl voor de som van f 67 990 Het gat moet binnen den tyd van zes weken dicht zgn en alsdan zal de Wilhelmuspolker waarin de hofsteden van de heeren J J van Arenthals en L Stallaert liggen watervry zyn Meer dan twee maanden zal dan die polder bg lederen vloed overstroomd zgn Hel land dal tol bet Kroondomein behoort zal voorzeker veel in waarde verloren hebben Bovendien zgn op enkele plaatsen heole stukken weggeslagen Door den commissaris vnn politie te Leeuwarden is namens den minister van Justitie aan in de gemeente wonende of vertoevende kermisroizigers die zich omtrent do toepassing der Lotergwet 1905 tot de Koningin hadden gewend als beschikking op bun verzoek medegedeeld dat tol hel door middel van draaiborden verloten van koek enz nimmer toestemming mag worden verleend aangezien met deze lotorg pcr ooaiyk winsbejsg wordt beoogd Verhoogde werking van den Merapi op Java Ten vervolge van zyn telegrafische berichten van 28 Februari en 3 Maart deelde de resident van Seerakarta omtrent de verhoogde werking van den Merapi op 4 April naar Batavia mede dal de oorspronkeiyk geringe afbrokkeling van het znidoostelgk gedeelte van den prop van den Merapi door de nog steeds voortdurende uilstrooming van lava sedert belangrijk is toegenemen Van de zgde van Bojolali waarneembaar vertoont zich thans daarin een kloof ter breedte van ongeveer van de oostigde van den prop Door het ontstaan van deze kloof beeft de prop zgn vroegeren kegelvorm verloren In dia kloof zjn s avonds en s nachts fumarolen waarneembaar De uitstroomonde lava stort zich in den ouden krater begrensd door den voat van den prop en den ouden kraterwand Denitgestorte lavamassa ziel men soms roodgloeiend aan de zuidoostzgde van den berg den ouden krater verlaten zg vindt dan verder haar weg naar de ravijnen Wore Klaten en Gendol grens Klaten en Djokjakarta Van tgd tot tgd is een groote zuil nitstroomendo gassen en dampen boven den Merapi zichtbaar Oistarennamiddag is de vroegere notaris HJ S te Leeuwarden dia kort geleden in slaat van faillissement werd verklaard uit zgn ambt werd ontzet en tegen wien rechtsingang was verleend wegens gepleegde onregelmatigheden in zgn beheer naar bet huil ru bewaring te Laeawardan gebracht om aldaar in prerentiero hechtenis gesteld te worden L C Volgens berichten uit San Francisco gelooft men nn dal het kostbaarste gedeelte van Sutro s boekerg behonden gebleven is bewaard zgn zeker de 4 eerste uitgaven van Shakespeare Bon Johnson s folio s en mooie drukken van Gutenberg Caxton Aldine en Elzevier Daarentegen biykt de verwoestin in de Leiand Stanford nniversileit to Pale Alto aangericht erger dat men dacht althans wat de schade betreft aan de mooie gebouwen toegebracht De massieve sleenen poort die alleen pi 25 000 gekost heeft is geheel vernield evenzoo de memorial arch met zgn prachtige fries het marmeren gedenkteeken voor Henry Lathrop het gebouw voor chemie het museum de badinrichting de bibliotheek zzn zeer ernstig beschadigd Daarentegen zgn onbeschadigd hel Stanford malsoleum het gebonw voor zoölogie en physiologie do oude vergaderzaal en de meeste particuliere woningen die bg de universiteit behooren PoslerUeo cd Telegraphic Benoemd 1 Mei tot brievengaarder te Raamsdonk dorp P A Konings tot brievengaarsler te Oosterwoldo mejuffrouw J B Wildbergh 16 Mei lot directeur van hel lelegraafkantoor te Vlissingen de hoofdcommies der telegrafie J A Hnmmelinck te Groningen tot directeur van hel post en lelegraafkantoor te Axel de commies titulair der poslorgen cnlelegraüe W van den Bosch te Oidenznal tot directeur van het posten lelegraafkantoor te Veendam H J K Buwalda thans in gelgke betrekking te Joure 1 Juni tot directeur van hel posten lelegraafkantoor te Voenendaal do commies der poslorgen Ie klasse W Huisman Jr te Meppel tot directeur van het post en lelegraafkantoor Ie Oldenzaal W Voorthuis thans in gelgke betrekking Ie Uden Verplaatst 1 Mei de adspiranl conimiezen der postergen en telegrafie W Kruijt von Dordrecht postkantoor naar Amsterdam postkantoor en D Edel van s öravenhage postkantoor naar Zutphen postkantoor de klerken der posleröen en telegrafie T J H Venverloo van s Hertogonbosch lelegraafkantoor naar Amsterdam lelegraufl antoor M Beishuizen van Amsterdam lelegraafkantoor naar Ngmegen lelegraafkantoor U D Prenger van Amsterdam talegraafk naar Helmond H M Scholtv van Kampen naar Zutphen tolegraofkantoor T P E Sperna Weiland van het bgposteu talegraafkanloor Veerkade naar het hoofdlelegraafkantoor te Rotterdam en G P ü van der Zegde van Amsterdam lelegraafkantoor naar Drulen do teiofoniste A S E Drost van Rotterdam naar s Graveohage 16 Mei de commies der posleryen en telegrafie 4e klasse P Hoekstra van het booldpoilkanloor naar het spoorwegposlkantoor no 1 Ie Amsterdam de klerk der posteryen en telegrafie K de Jong van Amsterdam bypost en lelegraafkantoor Hobbtmastraat naar EnkhuizeB 16 Juni de commiezen titulair der poslery n en telegrafie E Boscliloo van Amsterdam bgposten lelegraafkantoor Linnaeusstraal naar Hilversum en B van Ham van Hilversum naar Amsterdam bgpOst en lelegraafkantoor Linnaensalraat de verplaatsing van den klerk der postergen en telegrafie A Monster van de inspectie der spoorwegpostkantoren naar het hoofdlelegraafkantoor te Utrecht zal ingaan 1 November in plaats van 1 Juli Tydeiyk belast met het beheer 1 Mei van het bgposl en lelegraafkantoor Wyk ta Maastricht dé commies der posteryen en telegrafie 2e klasse A P F Dugnsloc te Maastricht bnreel Inspecteur Eervol ontslagen op verzoek 1 Juli do brievengaaider te Hornhuizen J Kuiper i Eervol ontslagen 1 Juui de brievengaarder te Steeg J G H F W Sngders Overleden 21 April de brievengaarder te Voorhout T Dgkhuis Stadsnieuws GOUDA 8 Mei 1906 G a s c o n t r ö I e 7 Mei 1906 5 uur namiddag Druk 39 mM Lichlkracbt 14 20 Kaarsen Warml gevend Vermogen 5465 Caloriën Vrede Tentoonstelling Da heer Elie Dncommun prerident van het Vredebnreao te Bern heeft aanvaard het eero lidmaatschap van de Internationale Voroeniging Vrede Tentoonstelling Te Grouw Fr zgn tot bestuursleden der plaatselijke afdeeling gekozen de heeren B H Gorter Voorzitter A Foltersma secretaris Dl P ETns pcnningmaastar Rechtzf ken D rechtbank te Haarlem veroordeelde gisteren A R wegens smaad den directeur der slabriek te Wormerwer aangedaan tot I 6 sub 5 dagen mr K J S en C de H wegens eenvoudige beleediging tot dezelfde straf VmtDERIN6V4NDE 6BMeEKmA4D DINSDAG 8 MEI 1906 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hh Nedorhorst IJssel de Schepper Herman Prince van de Velde van dar Torren van Eyk de Jong Vergeer van Qalen Bokhoven van der Roe van Iterson Donker en Vingerling Afwezig de heeren Dessing Muglwyk en Dercksen met kennisgeving De Voorzitter De heer Jongenborger het nieuw benoemde lid van den gemeenteraad is op het raadhuis tegenwoordig om de gevorderde eeden af te leggen en zitting te nemen De heer Jongenburger wordt door den Secretaris binnengeleid en legt de gevorderde eeden af De Voorzitter Mgnheor Jongenburger ik wensch u gelnk met hel vertrouwen dat do kiezers in u gesteld hebhen ik hoop dat u veel zal heleen daarstellen in het belang der gemaenle De heer Jongenburger n eml daarop zitting De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Een brief van Mevrouw IJssel de Schepper Busseraaker ontslag nemende ais regentes der beide gasthnizen De Voorzitter Mevr IJssel de Schepper hoell als regentes de gemeente zeer veel diensten bewezen hel zal de gemeenteraad leed doen dal z i deze betrekking niet meer zal waarnemen Ik stel voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 2 Een brief van den heer J M F Wolf ontslag nemende als lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Do Voorzitter De heer Wolf heefl als lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs de gemeente zeer veel diensten bewezen ik stel voor deze brief aan te nemen voor kennisgeving Aidos besloten 3 Een brief van den hoer H J W Huhet ontslag nemende als lid der Commissie tot wering van schoolvcrznim De Voorzitter De heer Huber heeft in deze belrekking veel diensten bewezen waarvoor de Raad hem zeker erkentelgk zal zyn Ik slel voor den hriof voor kennisgeving aan te nemen 4 Een brief van de Commissie van Toezicht op hel Middelbaar Onderwgs een nieuwe voordracht inzendende daar op de vorige voordracht een persoon was gebracht die niet bestond Deze voordracht bestaat uitdo lib W F van Beek en B Formgne Ter visie Ken preadvies van B en W op de belastingvoorstellen van de heeren J Vergeer en H M Dercksen Een preadvies van B en W op de aanvragen van gerioleerde grond van A F Lafeber en J van Tok 5 en 6 zyn gedrukt rondgedeeld en worden tor visie gelegd 7 Een ra iporl van B en W op do verzoeken van J Th L VVitliof Keus en J Breedaart betreffende uilgang in bet Eegenlesseplantsoen Ter visie 8 Een rapport van B en W op het adres vanC van den Oover en anderen betreffende afstat d van grond in de Boelekade Ter visie 9 Een adres van den heer Mr P L Begram van Eeten houdende handleekeningen op de heden aan de orde zynde polilieverorde ning Zal worden bohandeld by punt 8 der agenda 10 Een adres van de verecniging de Drankwei verzoekende verandering van het sluitingsuur der cafe s gedurende de kermis Zal mede worden bebandeld bg punt 8 der agenda 11 Een circulaire van de vereeniging voor meer uitgebreid lager onderwgs tot het daarstellen van uniforme eind examens en daarby finanlieele steun verzoekende van de gemeente Wordt als ongezegeld ter zyda gelegd Aan de orde De benoeming van een Welfaonder Uitgebracht worden 16 stemmen daarvan verkreeg de beer C W van de Velde 11 st de heer H M Dercksen 4 st en den heer F Herman Fz 1 st De Voorzitter Ik wensch den heer van de Velde ten zeerste geluk met het vertrouwen zyner medeleden en vraag hem of hy de benoeming aanvaardt dan wei dat hy gebruik wil maken van den tgd van beraad die de wat toestaat De heer van de Velde Hel is my een zeer groote verrassing dal ik tol Wethouder gekozen ben ik had wel gedacht dat ik eenige stemmen zon gehad hebben maar daar zooveel heeren op rag gestemd hebben moet ik bun voor dat vei trouwen dank zeggen zy hebben mg daarmede geen dienst bewezen en vooral daar het hier geld een plaats te vervullen van mgn groeten voorganger dien ik mooilgk zal kunnen vervullen Ik zal van de tgd van beraad die de wet mg toestaat gebruik mnken Aan de orde De benoeming van een regentes van de beide gasthuizen Benoemd wordt Mevrouw PRINCE Scum VAN DKB LoEFi met 13 stommen Mevrouw Monlgc Scholling verkreeg 1 stem en 2 biljetten waren in blanco Wordt vervolgd Veemarkt te Rotterdam I ini kg 8 Mei iqoó Vette osjen en koeien goeden aanvoer priijcn waren voor ute kwnl 35 ade kwal jj jde kwal 17 centj per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vnarkoeieil goed aangevoerd Vtlte kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 28 adc kw 26 3de kw 11 cent ner half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor istc kwal 29 ade kwal a6 3de kwal jj cent per half kilo Handel voor alles prijshouilend BEUES VAI EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K StaateteemnQen Portugal Ohlig 3e Serie fr 050 3 59V Oblig So Serie fr 2500 3 59 RusiAND Iwang Dombr Obli ïutien 47 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bullenlandsche Schuld Uucepis L 100 IV 24 HypotheekDanten Pandb idem idem 4 99 Pandb Rottord Hypb 4 lOl Pandb Rotlerd Hypb 3 97 Pnndb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Sledelgko Hypb 4 im Pnndb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOOVi Pandb Zuid Holl Hypb 4BÜ Pandb Ie Algom Groninger S checps Hypb 4 100 De Nouveauté s IN MaiKcb kindermaDtcIs üosluaies Ulousen Kokken Japonstoffcn zyn in grooten voorraad tol do moest concnrreerendo pi yzon gearriveerd Aanbevelend J i J AJ V V Af iA f S ffl jfy Burgert Uks Stand GEBOREN 4 April Afie Hendrikns en Cornells ouders J C Snalerse en 1 C den Riet 5 Margaretha Aarlnndina ouders J P Nnvelstyn en P W Huurman Hendrik ouders W Bouwer en M Wal Wilhelrans Heudrlkus ouders C P de WanI en N Boot 6 Eberburd oudersJ H Hulschor en T G Slouf Gen il Bastiaan ouders S Rollfs of Roelots on M Oskam Basliaan ondors G Brouwer enC J Blitleiswyk Pieter Jacobus ouders W den Os en E Sekeris 7 Cornells Willem ouders P J Melkerl en W Wgnen Korsliaan ouders B C Slulwük en I Oudenes Cornelia ouders P Christ en A Annaars 8 Abraham oudors J van Wingerden en E H Moerkerk 0VEBLEDP N 6 Mei 1 P van Wgiigaarden 2 ra 8 C Hugvenaar 82 j Zenuw en llaa rlij lors vordt ait overtuiging aU eeu werkelgke hulp in den nood het boek aaubevoleti Na ontvangst ran adres per briefkaarlivor It lit boekje franeo per post toegezomleQ door BLOKPOBL B Uoekh Zaltbom ioi