Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1906

I Vrijdag II Mei 1006 No 100S5 45ste Jaargang Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman m m Êmmmnmmmmtmm ftOFDSCHE COURANT I ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken rrlel n Mo 8 De Uilgave dezer Courant geschiedt dagelgk met uitEonderinp van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per K st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleroon Sla 8t A D V E U T E N T I E N worden g epüal st van l r regels a 50 Centen iedere reo el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd f a 50 en meer verdienste per dag Ivoor werkzame personen dit den netten stand De BrelmaehineM aatarh pi iJ tot Beeorilei Uw van UuimrbeUl l HOS II WHlTTlCK Co Keizersgracht 2l 3 Amsterdam verklaart hiermede openlijk dat raeii by doelmiUige opvolging barer aanwBzingen f a BO en meer per dag kan vcidienin in dat zü over een groot aan dankbetui gingen beschikt van kooporsharer MIK AM AR BREIMAfUlNE alsmede oftloioelerapporlen van eiporl s die zonder onderscheid volkomen ovcreeii iti inmen in het beweren dat hetgeen wü in ons prospectus beloven met de waarheid overeenkomt Wy koopen het work Men vrageprospeclussen by do llrrliha l liio aalscliap iiJ lol lirvorilprins van huisarbeid THOS H WHITTICK Co AMSTE11T AM Keizersgracht HU Cev nsuerzekering ltlaatscbappij 3 orcircch £ awectlfld ie DortlmMOpfl HeW In IS7S maal eltapp llili KapHaal oW K iill t l OW OOO V na rdB drM ruli HlHsw i 9 nvr mlid UI Ho LE7Emmii m De MAJOOR OARNIZOENS COMMANDANT te GOUDA zü op DIN8DA0 den 15 MEI e k les middags te f ure te tgnen bnreele aan de Varkenmarkl onder nndera goedkenring van den Minister ran Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van 550 K ö QEROOKT SPEü en 550 PEKELSPE ül aooveel moer of minder al zal blijken noodig te ïijn gedurende het tweeie half laar I909 ten behoeve van do menage der Soldaten alhier in garniioen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kannen worden ingewonnen bu den Kersle LuitennntKwartiermeeBter ten bnreele Jerii Balematraat De Majoor Oarnizoeni Commandant voornoemd A 1 ÜOONACKEK Gouiu don 30 April 1 0 Hoogheemraadscliap Rijnlaad UNÏismiNG Uijkgraaf en Hooghpemiaden van Rijnland brengen by deze ter openbare kennis lo dal het gnnrderboek voor bet loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen van 10 tot en roet 24 Mei aanstaande en wel bel gaarderboek in zün geheel ter accrelario van Rgnland te Leiden op eiken werkdag van des morgens 10 tot des na middag 4 uur en nittrckscls uit het gaarderboek op do gemeente Hecretnrieön van do hoofdplaatsen der liislriclun 2o dat de ingelanden hunne bezwan n binnon acbl dagen na du tei inzago ligging en dus uiterlijk up 1 Juni e k schrillelgk en met de noodige bcw s8tukkfn gestaald aan do Vereenigdu Vergadering moeti n heb ben Ingezonden Djlkgraat on Hoogheemraden van Kunland EOBKKT m VUIKS Uykgraat ö J BISSCHOl Secretaris Leiden 5 Mei 1900 Zenuw en IMaajrlijdors ordt it overtuiging Is een werkelflke hnlp ia den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or It ilit boekje franco per post toogeiondon dour HLOKPOBi 8 lioekli Zalttiominol SI KkK pbe Medoc 060 l a Ruse Ludon 0 7 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 9J Graves Blanc j Haut Sauternee l to Wilto Bergerac O Nicrsteincr lu Riidesheimer l O Oude Roode Portwijn I 08 Extra oude Roode Portwp 1 44 Oude Witte Portwün Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vei montb di Torino Dom Bellaudi per Liter 11 1 PrIJxim netto H Cfintaiit DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADË Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEERD m de iijiisti uili ewhl Ut duurste cagiiwiici Dczi acnn is hu inkooji wel iels honger in pry doch in werkelukhcid do voord fligi l d iiii men an di ze MO €i 0 III ha gi Uiuik eonc viu l kleinere hi viM I held bi hooft dan van gocdkoopere soorlen K V K k K i Ki m f t so o s f o ao kilo voldodiiile voor 181 Koppen UICOORDEELING van het Mikrosknpiwh en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HUL8KB0SCH Amsterdam 36 1 06 Deze Nova lacao onderscheidt zicb in hooge innto door zuiverheid en gemakkel jke oplotbaarheid de byzonder Sjne geur en sinnak maken z bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LEDDEN HDLSKBOSCH Mrijgbaar bij T CIIRBAS alhier I I Een verdriet in de lente Wanneer het lieve voorjaar komt en ieder zich opgewekt moest gevoelen dan juist hebben de bloedarme gestellen een gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid Alles is hun te veel Zy zien op tegen het minste Zg zgn dadeijjl moede zg klagen over hoofdpyn de eetlost ontbreekt kortom het is een ectle verslappingstoestand Dat is een echt verdriet Maar geef den moeu niet op Og behoeft niet moedeloos en niet lusteloos te zgn Wanneer gg de u elbei roe rle Saiiyulttote gebrniken wilt juist in het voorjaar en wanneer gg vermoeid zgt en u lusteloos gevoelt dan zult gg eens zien hoe heerlgk n de Sanguinoso helpt Gg die er belang bg hebt lees eens wat mejoftronw JACOBA KLEUN uit Katwgk a Zee n uit bare eigene ervaring mededeelt Zg was ook gednrig moede en lusteloos en alles was haar te veel Maar de Sanguinosa heeft haar den moed en de levenslust teruggegeven Tk kan n mededcelen zoo schrgft zg dat uwe Sanguinose hl rag uitstekend heeft gewerkt Ik was Igdende aan eene hevige zennwzwakte ik was gedurig vermoeid en laateloos alle moed was er nit want ik bad te vergeefs allerlei middelen tot herstel geprobeerd Door een gelukkig toeval hoorde ik van uwe Sanguinose en sinds ik nu dit middel gebruik is mgn zennwtoestand zooveel verbeterd dat het myzelve bijnn een woniïer is Ik gevoel mg dan ook gedrongen dit nit dankba irheid bekend te maken Ik weet nit ondervinding dat de Sanguinose wezeniyk en deugdelgk helpt Katwyk aan Zee JACOBA KLEUN Prgs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl 15 Maak eens kennis mei onsnien middel VIJOEN HON KJ voor hoestenden Vraag prospectus Te Gouda bij WOLFF i Ilaaslrwlit v DAM N VAN DAM Co Den Haag Snel groelendo lapansche Bloemenversiering BII1 Z Mlschung welke door oen bij HKii tT liüluirnlehng luiiuoii vior U on frrmxi Wilt gij uw huis kfUïHT vonstcr Imlnoo ttiiTihtii kalü muren l ii tfaol moL fraai gmeit f 11 blomnoii bugrooul zion n n ikn Tbeophil Z egler mioI eroeienda Jap ji scheUlostiiza liMj l o Hjfri men üiitloiliiuirlijW ïdiül L ii bmiitm ili u korlrt tiMj ttlijkfii tijtl wortlt iiiU s lUL t l iMrii LTroMB Idoeuien en klimplnnk ii Wdükt wo kt oen wölriükeiidün on niingo laiiiog iir versjimiiloa oowul in dtiu kamer als iii dun tuin ot lUoeinpotton BukkiMi Kiiasün on ov tal knii itieii ma ion on nii tlrio of vier ün m küuit liot aud lut OU hoeft ineii vorder uiota mtw to dooii dm dü takken op to liindeii en dan groeien on blooien e den guiischon 1 oilier tot Imit in den herfst Schooner gezicht kan mon zicb met voorttoUen Ik vereend logon itizendiiig van bet bedrag 1 pak TheophU Zlegler s 8Del groeiende Bloemenversiering BUtz MHohung voor f 1 5 pakjea f 4 50 10 pakjes f 8 50 franco Uombours 20 ront extra THEOPHIL lEGLER Keizersgrr 353 Amsterdam Leverancier der Keiiorlijk Koninklijko Tuinen WERKLD SLCCES De Wereldl eroemde Superior Druivenborsthoning Extract wmMAMtmïï wordt aanbevolen legen Uorftaaiidoenmgen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeit Boislpijn Keelpijn Heeschheid enz MULIdNTHE is verkrygbaar hj allo voorname Apothekers en Drogisten in groolt en kleine steden dorpen en gehuchten in Niderland Frankmt DuiudUand Engeland Amtrika Ned Indil Oranft Rtner Hokma Transvaal enz lUELlANTBE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Kere Medaillei bekroono MELlAyXHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 7 MELIANTHS in dooien tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek De HoningMoem Verkrögbaar b Firma WOLFF Co Weathaven 198 Oouda IK i E B VAN MILD Veeratal B m Gouda A BOÜMAN M ordr A PlNKSU iiSS Urka dlJul A N V ZESSEN Sehomhotm B v WIJK Oudtaaier p Haaitraht P W v EDE hdn ter K vak dbe HEIJDEN S V w DBESPEK Motr apelk D v D STAR Wed J BOLST M KOLKMAN A 5SlbiN HEIJDEN WWrfmynifCTi P A ua GttOOT A d JONGH OwfeiMfw = PoUbroektrdam D BIKKER te Beiucliop iviooatet W AHSCHUWIW Laat ü niet misleüen ioor Abdil Stroop W tSanctaPaulo AbdU bestaat niet du Siroop v an geener lel waar öouda Druk nA BBINKMAN4Z UultcDlaedscli Uverzicbl OfScioel werd eergisteren nit Weenen en Berlijn gemeld dat Keizer Wilhelm op den 6en Juni zgn vriend en bondgenoot den keizer van Oostenrijk op het slot Schunbrnnn een bezoek zal brengen De Dnitsche keiier zal twee dagen in Weenen bljjven Aan dit bezoek wordt natanrlók ook een politieke beteekenis gehecht zoowel te BerIgn als te Weenen bestaat de wenscb na de Marokko conferentie te Algeciras een nieuw en zichtbaar bewija te leveren van de vastheid en onwrikbaarheid van het bondgenootschap tnaschen Duitschland en Oostenrijk De gedachten aan dit bezoek welde het eerst op bij keizer Wilhelm Hg wil naar het Tageblatt verneemt na de dankbaarheid die hg in ziJn telegram aan Qraaf Uolnchowski uitsprak door zijn bezoek aan keizer Franz Jozef opnienw zgn erkentelijkheid betuigen voor den steun dien de Dnitsche staatkunde in Algeciras van Ooslenrgk ontving In de Italiaansche Kamer werd eergister een interpellatie gehouden over do gebleken misstanden by do marine naar aanleiding van het rapport der enqnête commissie dat in geheel Italië zo groote opgewondenheid veroorzaakt heeft De afgevaardigde Bcrgamasco stelde naar aanleiding daarvan aan de regeering eenige vragen waarop de minister van marine admiraal Mirabello antwoordde Qe minister verklaarde dat de Italiaansche vloot noch wat haar materieel noch wat de bewapening betreft van minder waarde is dan andere vloten Ken bewijs voor de voortreffelgkheid van het materieel gaf de reis van de in Italië gebouwde krnisers Nisebin en Kasoega naar Japan en hun optreden in den oorlog met Rusland De pantsers der Italiaansche oorlogsschepen zeide de minister verder ziJn van goede qnaliteit en zullen de schepen voldoende bescherming geven Ook het geschut is uitstekend en zeker niet minder dan dat van eenige andere vloot ter wereld Het land kan volkomen gerust zgn wat de hoedanigheid en de lading der projectielen betreft Er il volgens den minister geen enkele reden tot bezorgdheid Na een kort antwoord van den rapporteur der enquête commissie de afgevaardigde Franchetti sprak Bergamasco zijn bevrediging nit over de mededeelingen van den minister hij voegde daaraan toe dat hg zich FEVMLLETOIM Het Dagboek van den Inspecteur 66 Wanneer moet ik vertrekken Binnen weinige dagen zoodra je in eenige van de tecbniscbe bgzonderheden van onze wSze van werken onderricht bent Je moet je regelrecht naar Londen begeven en van daar naar bet vasteland Gg hebt zeer openhartig tot mg gesproken inspectenr merkte de jonge graaf glimlacbende op Hoe weet gg dat ik zelf niet met de faliarissen in verbinding stap Do detective glimlachte inageljks Mlaschitn weet ik meer van je dan je vermoedt zeide htj bedaard Een groot gedeelte van hetgeen je me verteld hebt klonk me niet nien in de ooren Sinds je hier nit het maatjcbappeiyke loven verdweent is het een deel van mgne bemoeiingen geweest je geschiedenis aan de weet te komen Wat me gerapporteerd werd stemt vry wel overeen met je eigen verbaal van je leveialoop en dit doet je geen onter aan Mag ik in het Toorbtjiiui yracmi ol je sfg grondig and ru k hebt IngeiMdiiur gelukkig achtte het vertrouwen van het parlement en van het land in da voortreffolgkheid der Italiaansche vloot to kunnen betuigen V Prins Biilow van Dnitschland zal over veertien dagen zgn gewoon zomerverlof nemen en dan naar Norderney gaan Hg neemt een aantal ambtenare i mede om de loopende zaken te helpen afdoen Een Berlgnsch berichtgever van de efficienze Süddeutsche Reichskorrespondenzkomt nog eens op tegen de ongunstige gernchton die maar over BUlow i toestand blgven loopen Er schgnen menschen te zijn zegt hg die er geen vrede mee kunnen hebben dat prins Bütow heter is Minder in de pers dan in parlementaire en andere staatkundige kringen worden met een bekommerd gezicht beweringen uitgestrooid die het in strgd met de waarheid doen voorkomen dat de gezondheidstoestand van prins BUlow een blgvend beletsel tegen de uitoefening van zgne ambtelijke werkzaamheid zou zijn Het is opmerkelijk dat men daarbg de omgeving van den rgkskanselier als bron voor zwartgallige opvattingen noemt Daartegenover is het de moeite waard om vast te stellen dat nit de omgeving van Bulow niemand iets gezegd beeft over de wenschelgkheid van zijn aftreden Het is het geheim van de ver preiden iF n die gemehten In een verandering in het kanselierschap mogelijk is die de Keizer met wil en die de toestand van prins Bulow niet noodig maakt De prins is thans er zgn een aantal getuigen voor frisscher en krachtiger dan voor den aanval Hij houdt zich reeds met velerlei dingen bezig maar niet met plannen om of te treden Wij hopen eindigt de correspondent door deze mededeeling aan alle patriotten genoegen te doen ook aan hen wier zorgzame liefde aan een kanscliersloopbaan een voorbarig einde heelt toegebracht In de Belgische Kamer had gister 3e interpellatie plaats over de schipbreuk van bet opleidingsschip De afgavaardigde van Ostende de beer Buyl wees er op dat de regee ring verzuimd heeft te voldoen aan het verzoek om verbeteringen dat de commandant van het schip had gedaan De schipbreuk was een gevolg van een font in de constructie door verschillende deskundigen opgemerkt Vele zeelieden teide biJ hadden geweigerd aan boord te gaan omdat zjj geen vertrouwen in het achip hadden Spr critiseerde heftig bet verzuim van de autoriteiten de oorzaak van de inbeslagneming van jo bezittingen in Rusland ot eene poging hebt gedaan om ze terug te krggenf Niets dat der moeite waard is Door dat te doen mocht ik wellicht de eenige zaak welke me nog overgelaten was m n persoonlgke vrgheid verloren hebben want ik bad niets kunnen doen zonder naar Petersburg te gaan Het kan intusschen nog der moeite waard zgn de zaak in gedachte te honden antwoordde de inspecteur Het schgnt ten minste dit één van je agenten een schelm was en er valt nauwelgks aan te twgfelen of één hunner heeft aan de autoriteiten lengena omtrent je verteld met het doel zich van je eigendom meester te maken Daar kun jo evenwel over denken Ik zal ja een adret opgeven waar je logies kunt vinden en je moet me bier verslag doen als dat Tan je verlangd wordt Je zult een bepaald salaris ontvangen en wanneer je op je onderneming uitgaat moet je aanteekening honden van je uitgaven en daarvoor op mg trekken Ik zal zorgen dat je koffers nit het hotel gehaald en op je kamera bezorgd worden Ik vooronderstel dat ze voldoende kleeren bevatten om je op reia van te bedienen f Ueer dan voldoende Z er goed Jo moet onder je igan naam De afgevaardigde van Dendermonde de beer Van Damme gaf een technische critiek op den houw van het opleidingsschip Hg drong op een ernstig onderzoek aan De minister van arbeid Francotte las rapporten voor van ambtenaren die het schip hadden onderzocht en dit goed hadden bevonden De minister beloofde een administratief onderxotk Gister is te Londen tusschen sir Edward Grey on baron van Ectvelde oen overeenkomst geteekend waarbij ccn einde wordt gemaakt aan de bestaande moeilijkheden tusschen Engeland en den Congoitaat ten aanzien van hot Boven Nglgcbied In hoofdzaak wordt bepaald de ophef ng van de pacht in 1894 aan den Congoataat in het Bove i Ngigebied veileend het behoud van de enclave Lade door den koning gedurende zgn regeering den aanleg van een spoorweg van Lado naar de Jongoleescbe grens en itindelgk de verplichte arhitrage voor het Haagsche Arbitrage hof in do grensgeschillen die voortaan tusschen Engeland en den Congestaal zonden kunnen ontstaan HItermiddag om hall vier boorde mon te Par in de me de Plaatcs ei n ontploffing Het ek te zgn in de sning van zekeren HaSert een stakenden Tlmmermansknecht Habcrt was bezig een hom te maken Voordat de bom af was was die gesprongen Habert was aan de hand gewond maar heel erg was de ontploffing niet Uadelyk na de ontploffing wilden eenige agenten de woning binnendringen maar Habert sloot de deur van binnen dicht zoodat die moest worden ingeslagen Na een korte worsteling maakte de politie zicb van rtem meester en van nog twee mannen De agenten vonden nog twee bommen die in de maak waren Ook vond men llerbande materiaal dat by het hommenmakeribedrgf te pas komt Habert bigkt niet zwaar gewond te zijn hg heeft zgn handen en zijn gezicht wat verbrand Hg zegt dat hg volstrekt niet de bedoeling had gehad die bommen te gebrniken voor het plegen van aanslagen hij nam alleen maar proeven met ontplofbare stoffen Hen maakt op nit het verhoor van het drietal dat zg geen anarchisten zgn maar voorstanders van de bevordering der vakbeweging met de daad en dat men hier te doen beeft met een op zich zelf staand geval reizen en je voor het oog van do wereld gedragen alsof je nog in dezelfde omstandigheden verkeerdot als voor het verlies van je bezittingen Als je hier voor je de stad verlaat dezen of genen van je kennissen ontmoet kun je hem zoo hg je er naar vraagt vertellen dat je geraden is onderzoek te gaan doen naar den toestand van je zaken in Europa en dat je met het voorjaar bier wéér denkt terng te zgn Wat die kleine zaak van den bode von de bank betreft je zult wellicht opgeroepen worden als geinige van den aanval maar je behoeft je daar verder niet over te bekommeren Dank zg jon hebben de heeren Vanderblick hunne effecten niet verloren Waren de Vanderblicks de eigenaars riep Fedovsky verbaasd uit Hy kleurde onder den blik van den inspecteur en votgde er by Zag ik in de nieuwsbladen niet iets van eene paniek op de beurs waarin ze betrokken waren Ik meen dat er een dergeiyk gerucht geloopen heeft en ly achynen op de markt aan den verkeerden kant te staan Er was oene onverwachte en wel eene zeer sterke combinatie tegen hen Het is eene zaak waarvan men waarschgnlök liever wil booren dan er in betrokken zijn Daar ben Ik gelukkig aan ontanapt dacht Ftdoviky maar foa dezuksroatig Do diplomatieke ondersteuning van Rusland is volgens de mededeelingen van de Daily Express geheel vrgwillig gegeven zonder voorafgaand vorzoek van Engeland Het blad ziet daarin opnienw een bewys van de goede belrekkingen tnsschen Engeland en Rusland Onlangs werden aan den Engel chen gezant te Peking hevelen gegeven om zooveel mogelgk met den Engelscben gezant in overleg te treden en samen te werken Ook de nieuwe Rnssische gezant in Perzië kreeg de opdracht met den Engelscben gezant de beit mogelgke betrekkingen te onderhouden Dit alles toont dat de regeeringen te Londen en te Petersburg overtuigd zijn van do wenschelgkheid dat oen overeenstemming tusschen de beide landen over de Aziatische politiek tot stand zal komen Slechts do onzekerheid van don binnenlandschen politieken toestand in Rusland belet voor het oogenhlik het aanknoopctn van onderhandelingen ever dit pnnt Verspreide Berichten Frukbijk Nog vallen twee aanslagen te vermelden een beambte van de westerspoor is meteen mes in den rng gestoken terwijl t Dieppe getracht la een waggon eerste klaiae in brand te steken Te St Chamond ia een medeplichtige van Ravacbol in hechtenis genomen de anarchist die in 1891 het café Terminus te Parijs in de lucht liet vliegen Deze medeplichtige flSkakte deel uit van een diovenbende die de omstreken onveilig maakte en krachtig verzet bood hg haar arrestatie o a met revolverschoten Het is de beruchte Crozet of Aramis Generaal Chomer commandant der troepen in het kolenbekken van Pas de €alais beeft bö dagorder dank en hulde gebracht aan do officieren en manschappen voor hun flinke houding by de werkstaking Frankrijk kan trotsch op zulke mannen cijn zegt bot stuk DuiTSCHLillD De rgksdag nam gisteren aan t voorstel tot heffing van een stempelbelasting op reisbiljetten met uilzondering van die beneden 60 pfennig De belasting bedraagt 5 pfennig per 2 mark voor de derde klasse 10 pfennig voor de tweede klasse en 20 pfennig voor de eerste klasse De sigarettenbelasting ging er door met 179 tegen 112 stemmen genoeg wezen om Hallio schade to doen Maar daar het niet te wachten was dat de inspecteur op deze vraag een antwoord zou geven stelde de jonge Rus zich tevreden met hem zyne dankbaarheid te betuigen daarvoor dat hg zoo was gered oil de kaken van eene smadeiyken dood en na nog enkele woorden tot besluit gesproken te hebben drukten de beide mannen elkander hartelgk de hand en scheidden Fedovsky werd naar zyo nieuw logement geleid en de inspectenr bleef achter met de overtuiging dat hg zoowel nit het oogpunt van zaken als van menschlievendheid iets goeds had gedaan Weinige dagen later had Fedovsky op nieuw een lang onderhond met den inspecteur en vertrok hg kort daarop na volledige instructies ontvangen te hebben naar Europa HOOFDSTUK XV Een oade kennis In den winter vnn hetzelfde ja ir staple er aan het Boheemsche station te Dresden oen vreemdeling nit den trein hnnrdo é ine droBchko en liet zich naar het Hotel Bellevue ryden Worit nnolgd