Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1906

u isa uiii i j der atraat te last y Hg ha iy een aanz Da in da Kielerbocht gezonken torpedoboot S 126 is gelicbt eo zal oog met een twintig Igkeo er in naar de werf worden gesleept Belou De BrDsaelsetaa bladen rerklaran dat België er bet grootste belang by heelt Moreinet het onzedige gebied niet te annexeeren indien Dnilscliland daaraan de Toorwnurde vastknoopt dat de Dnitscbe taai er ambteijjk worde erkend EsamND In Schotland is een hevige aardschok waargenomen Si UIJE In een aatomobiel waarin de koning en de koninklijke familie zaten is op onverklaarbare wgze een steen terechtgekomen die de infante Maria Thereiia licht aan het voorhoofd verwondde De brnid des konings komt 26 dezer In het Fardopaleis aan de koning gaat haar tot de grens tegemoet OOITEÜHIJK HoHaitUE In Prosnitz kwam het tot een botsing tasseben nationale en internationale socialiaten welke laatsteu de tribnno vernielden waarvan de sprekers der eersten het woord zonden voeren Under de spoorbaan naar Triest ia een groote hoeveelheid dynamiet gevonden KUBLAIIII Volgens de Daily Telegraph komen Stöisal en Linawltch voor een krijgsraad wegens laksheid bij bet onderdrukken van den opstand Zy verontscboldigden zich er mee dat zy van meeniog waren dat de revolntionnairen toch de bnas al waren geworden in bet rykl VER6ADERIN6V4NDRNGEHESNTEaA4D DINSDAG 8 MEI 1906 Vervolg Aon de orde 2 Het voorstel tot intrekking van bet Raada beslnit tot verhuur van grond aan O de Hyk Ing St No 36 Wordt zonder booldeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel tot wgziging der Verordening regelende het Openbaar Herbalings onderwys Ing St No 37 Wordt zonder booldaiyke stemming goedgekeurd Aan de orde i Het voorstel tot het aan F Middelbeek verkenen van uitpad op een gerioleerde zyi Ing St No 38 De heer de Jong M de Voorzitter ik ben gemachtigd mede te deelen dat die uitgang ove die gerioleerde zyi alleen dient om een paar malen per jaar den mestput te ledigen niet om er kaas over te vervoeren De heer van Iteraon Ik ben van morgen daar wezen zien en het is my opgevallen dat die gerioleerde zijl er zoo vuil uitziet ik zou de huurders er op willen wyzen dat zy die zyi schoon moeten honden De heer Nederhorit Die gerioleerde zglen moeten schoon gehouden worden door de huurders ik zal die eens gaan zien De heer van do Velde M de Voorzitter die gerioleerde zyien die niet verhuurd zgn moeten die niet door de gemeente worden schoongehonden ik mag dan zeker de attentie daarop wel eens vestigen want in de nabyheid van myne woning bevindt zich ook zoo n yi die er alles behalve goed nil ziet Het voorstel wordt daarop zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 6 De voorstellen betreffende de Schutterü Ing St No 39 De Voorzitter Door den kapiteinkom mandant zyn op ons voorstel een paar opmarkingeu gemaakt en wel op volgn 24 waar uitgetrokken is t 50 voor den aergeant majoor dat ia niet voldoende daar da sergeant majoor bureaukosten vergoed krygt en volgn 27 schietoefeningen mede op 150 uitgetrokken beide posten wenscht de kommandant op f 150 te behouden B en W willen wel aan dit verzoekeenigszins te gemoet komen en stellen voor daze posten te brengen op f 100 Het voorstel wordt daarop zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 6 Het afwyzeud preadvies op het verzoek van Uej A Loep om herziening van haar pensioen Ing St Mo 40 De heer van der Ree Tot myn spyt kan ik niet madegaan met het voorstel van II en W om afwyzend op het gedane verzoek van Mei Loep te beschikken Daar Mej Loep 27 jaar in dienst der gemeente ia geweest en op een zeer laag salaria nl 26 aar op f 250 en 1 jaar op f 300 stel k voor dtu haar geen grooter peniioen kan worden verleend baar een jatriykKhe gratilcatie van f 50 toe te kennen De heer van Iterson Ik geloof dat het gevaarigk is daarop in te gaan daar wg dan telkens die aanvragen zullen krggen De Voorzitter Het komt mg voor datbrt zeer gevaarigk il de gemeente heeltern zeer goede pensioen regeling Ik weetwvl dat b v aan den vroegereo gemeeoteboowineester ook een gratificatie is verleend maar dit wus een buitengewoon geval enwanneer wg hierop ingingen zullen wg meerdere aanvragen krggen De heer van de Velde Het is wal waar dat de gemeente een laag aalaris geeft omdat er op bgverdienste gerekend woidt en wanneer die bgverdiensten zoo gering zgn dat de menschon er niet van rond kunnen komen en zg 27 jaar in o door haar dienst niet meer in staat is haar werk te verrichten ik laat daar of het in of door den dienst is verkregen zou ik in dit speciale geval er wel voor zgn een gratificatie te verleenen Het voorstel wordt in stemming gebracht Voor stemmen de h h de Jong van der Boe van Egk v i Torren van de Velde Donker Vingerling en Bokhoven Tegen stemmen de b h Vergeer Heroao van Galen Nederhorst IJssel da Schepper van Iterson Joogenburger en Prince Daar de stemmen staken wordt de behandeling tot een volgende vergadering uitgesteld Aan de orde 7 Het voorstel tot het wyzigen en opnieuwvaststellen van de Verordeningen op deheffing en de invordering der hondenbelasting Ing St No 41 De Voorzitter Van den heer van der Kae is op het heden aan de orde gestelde voorstel een nader voorstel ingediend De heer van der Ree wil voor hen wier aanslag op f 1000 is gesteld de belasting voor honden bepalen op 1 5 voor hen wier aanslag beneden de f 1000 is dien bepalen op f 2 50 en voor waakhonden enz die het erf of het schip niet verlaten geen belasting en voor honden uitsluitend voor den landbouw of eeoig bedrgf van nyverbeid dit bedrag verminderen met De heer van Galen M de Voorzitter dit voorstel van den heer van der Ree Is zeer ingrypend waarom ik voorstel dit punt van de agenda van heden af te voeren De heer van Iterson Ik kan my met die motie zeer goed vereenigen ik ben er niet voor de honden voor de nyverheid goedkooper te naken daar het my voorkomt dat zooveel mogelgk moet worden tegengegaan dat honden onder wagens iirUtt gebruikt Onlangs kwam ik langs de Spieringstraat en daar stonden wel een twaalftal karren waaronder honden en die maakten zoo n lawaai dat het daar niet uit Is houden was Ingevolge het verzoek van den heer van Galen wordt punt 7 van de agenda afgevoerd Aan de orde 8 Het ontwerp der Algemeene Politieverordening Deze ontwerp verordening wordt daarop met een paar kleine wyiigingen zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde tynde sluit de Voorzitter de vergadering binnenland STATEN GENERAAL T m K K O B u M m B m Vergadering van Woensdag 9 Mol Arbeidscontract De behandeling werd voortgezet over de artikelen bevattende de regeling van uitkeering van loon by ziekte en ongeval Repliceerende hield de heer Heemskerk vol dat de minister in gebreke was gebleven aan te toonen de noodzakelgkheid van opneming in deze wet van de rechtsverpiichtiug voor den werkgever om het loon bi ziekte aan den arbeider uit te keeren en dat op de iekteverplogingiwet wordt vooruitgaloopen wat alleen te voorkomen is door de uitkeering nan een korten termyn te binden en door opneming van een waehttyd in welken geest door spr en anderen eeh amendement is ingediend Ook de heer van Dedem hield vol met een beroep op Duitscbiand datdeZiekteveriekeringswet aan de thans voorgestelde rageiing had behooren vooraf te gaan Wat die laatste regeling aangaat die is bezwarend ivoor kleine werkgevers omdat de nitkeering moet bestaan in het volle loon en ds opzeggiustermgn kan aoms èèn twee zelfs zes maanden zgn De ministar van Justitie zyn rede van gister op enkele détailpunten aanvullende betoogde dat da bedoeling is dat slechts moet worden uitbetaald hg tgdavennim wegens wettelgke verplichting wanneer dit tydsversuim loopt over korten duur dus niet by miiitienlicht Da bMllsiiog bersit by du reokt r Tagenover den minister handhaafde de heer van Wgnbergen zgn standpunt dat het aanhangig ontwerp verder gaat dan het ontwerp Drucker Hier is sprake van de uitkeering gebonden aan den opzeggingstermgo bg het ontwerp Drucker van uitkeering voor een korten naar billgkheid te berekenen tyd Intnsschen nu de minister het verschil tnsschen beide ontwerpen niet groot acht verbeteren daardoor de kansen van het door spr mede ingediend amendement o a om de redactie Drncker te herstellen De heer Blooker bleef zgn bezwaren tegen de regeling volhouden welke te bezwarend is voor de kleine werkgeiers Dat ambtenaren by ziekte hun loon behouden bewees volgens spr weinig Immers zg halen later hun schade in terwyi de arbeider die verzuimt niet gratis eenige overuren gaat werken De heer Pieraon noemde de bezwaren zeer ovardrevrn Z66 vindt men t verkeerd dat de uitkeering reeds den eersten dag der ziekte ingaat Maar men vergeet dat als de patroon aan de ziekte van den arbeider twyfelt op den laatste de volle bewgslast rust dat hg ziek is geweest En dat nitkeering aan den opzeggingstermgn geboilden ia is evenmin een bpzwaar omdat aan de regeling dwingende kracht onthouden Regeling van werkzaamheden Besloten werd Woensdag om 11 uur in de sectiea eenige kleine wetsontwerpen te onderzoeken Vrydag zal de vergadering te 10 nar beginnen Aan de tegen dien dag aan de orde gestelde wetsontwerpen zyn nog enkele conclusies toegevoegd Arbeidscontract De beraadslaging werd voortgezet door den heer Schaper die het nadeel voor de kleine werkgevers niet overwegend oordeelde wiJI zy tegen geringe premies ongetwgteld aan particuliere maatschappgeo het risico voor loonsuitkeering by ziekte kunnen overdragen Spr vreesde niet voor simulatie waar de werkman zyn ziekte moet bewyzen Hy verzekerde dat zgn heftige toon van zyn vorige rede het gevolg was van verontwaardiging over de oppositie welke uit klassebel ing voortiprnit Spr drong opnieuw aan op toekenning van dwingende kracht aan het artikel Zonder dat krggen de patroons een vrybrief om van de regeling af te wyken Ds heer de Klerk sloot zich bg dit betoog aan Tegenover den heer Lohman betoogde de heer Talma dat wil deze wet een Nederlandsch nationaal karakter dragen zg naast beginselen van streng recht ook humaniteitsbegrippen moet bevatten Spr bleef den eisch tot verplegieg van inwonende arbeiders verdedigen Het argument van gebrek aan plaatsruimte gaat niet op Als men krachtens wetteiyke verplichting een gezonde huzaar in zyn huis kaa opnemen dan kan men ook een zieke dienstbode opnemen Ook spr hield vol dat een waehttyd niet noodzakeiyk was een meaning die de heer Roodhuyzen bleef bestrgden De heer Dmeker verdedigde het Regeeringsvoorstei Naast ziekteverzekering is de thans voorgestelde bepaling omtrent nitkeering van loon gewenscht want zy omvat meer personen dan by de ziekteverzekeringfwet het geval tal zgn Simnlatie vreesde spreker niet Wanneer we thans voorschreven dat bij ziekte geen loon behoeft te worden uitbetaald zonden we by den bestaanden toestand achternitgaan Door dit stelsel van Tydeman raken we ten achter by de bnitenlandiche wetgeving Kenze tnsschen aanvullend en dringend recht is zeer moeiiyk maar op praktische gronddn zal men t best doen zich hier te beperken tot aanvallend recht Na repliek van den heer Verhey verdedigde de beer Lohman nader zyn standpunt Daar er by algeheele verwerping van art 1638 echter in de wet een leemte ontstaan zon wil hg dit artikel in gewgzigden vorm aanvaarden Morgen voortzetting Gemeng de Berichten Een kort maar hevig onweer barstte f iterenmiddag te ongeveer twee uur tioven Zwolle los Nadat bet eerst een weinig in de verte gerommeld en een zacht boitje wat dikke droppels had laten vallen braken tegen twee uur enkele zeer felle donderslagen los De slagen vielen vlak na den bliksem Kort daarop begon het ta hafelsn Waren het eerst vry groote ateenen die met hog al wat geweld neerkwamen dit duurde gelukkig niet heel lang toen kreeg de regen de overhand Het goot met kracht uit de lucht Tgdens dit onweer ia er ook nod een ongeluk gebeurd in de atad De brigadier titBltir dar rykavaldwaeht r O ward t rwyi kg ran den Potgieteraingel naar het Glereehtagebouw ging in de nabgheid van do zware linde achter de Luthersche kerk door dan bliksem getroffen Hy sloeg tegen dan grond op hetzelfde oogenblik dat ook van bedoelden boom een groot deel van de bast werd gereten Terstond snelden eenige menschen toe en v U werd met bebloed aangezicht opgenomen en in het Gerechtsgebouw gedragen waar spoedig dr Vitringa veraebaan Op last van den medicus is de gatroffeM vervolgens naar de R K verpleging vervoerd Hy was aan hoofd en neus gewond en ook nadat hg uit een korte periode van bewusteloosheid bykwam wat versuft Stukken schors van den boom werden tot 15 en meer M weggealingerd éen vloog er boven door t raam van den ambtenaar bg het O H in het gerechtshof een ruit vernielend De loop dien de bliksem ganomiin heeft is op den boom geheel te volgen Zw Ct Het Hdbl meldt dat gister een bekende oplichter van Qerven genaamd in de SpuiAmsterdam werd gearresteerd had een houthandelaar per briefkaart aanzieniyke bestelling opgegeven welke in de Spuistraat moest worden afgeleverd Deze briefkaart had hy vaischelgk onderteekend met den naam van een aannemer De houthandelaar vertrouwds de zaak niet doch deed niettemin bet bout gisterochtend bezorgen op de aangeduide plaats waar bleek dat de man die de bezending in ontvangst wilde nemen bovengenoemde oplichter wa Hg was reeds vroeger veroordeeld Het Hbld vermeldt daarby dat de politie Dinsdagavond van het geval op de hoogte werd gesteld met het verzoek eenige rechercheurs ter plaatse te doen zyn Zg scheen het geval evenwel volstrekt niet van belang te achten want aan twee der voornaamste bureau s weigerde men er nota van te nemen hoewel beide bureau s gelegen zgn in dezelfde sectie als de Spuistraat Eerst aan een derde bureau schonk men aandacht aan de zaak mat bovenvermeld gunstig resultaat Men meldt Gistermiddag zgn er aan het strand te Seheveningen vanwege de Maatschappy Zeebad Seheveningen proeftocbten in zee gedaan met de door die maatschappy aangekochte reddiogboot vervaardigd in Denemarken naar de nitvinding van kapitein Engelhard Men zal zich herinneren dat dazen winter met een dergelgke boot proeven zyn genomen in de haven by zeer ruw weder welke proeven toen zeer goed slaagden Deze boot is bestemd voor den dienst hy de damesbaden Men mald Boven Beetsterzwaag en omstreken ontlastte zich gisteren een kort maar hevig onweder Te Boornbergum werd de boerderg van den heer J Arends getroffen en ging in vlammen op Gelukkig was het beslag vee niet meer op stal Bg het 2e regiment huzaren te Venio zyn in de laatste dagen 13 korporaals en huzaren gedeserteerd Eenige hebben de wyk genomen naar Duitschland en zgn daar bereids viytig aan t werk De militaire kieeding enz werd naarVenio gezonden en bg de militaire autoriteit bezorgd Van de ani are ia bet verblgf nog onbekend doch zy zyn vermoedeiyk in dezelfde richting L K Te Dordrecht is gistermorgen de 51 jarige Jan Teuling met twee messteken in de borst getroffen dood in het buis zgner moeder gevonden Als verdacht van hem vermoord te hebben is zgn 46 jarige broer in hechtenis genomen Hy biytt echter alle schold ontkennen Door het hoofdbestnnr van de gerechtigden tot de gemeene heiden en weiden van Gooiland de z g opposanten party wordt in een proclamatie den mindergegoeden Erfgooiers aangeraden op den komenden schaardag 12 Mei het vee onder protest te laten branden door de maentmeesters van da z g Vergadering van stad en lande van Gooiland Verder geeft men aan de meer bemiddelden onder hen i3 overwoging met het acharen van vee te wachten tot de politie zooals men weet worden de drie meenten in t Gooi bewaakt door rgksvaldwachters zich van onzen grond heeft verwyderd Hbl Voornitzichtan van den graanoogat In Rusland U zoo wordt uit Petaraburg gemeld de stand der wintergewaasen m22 gouvernementen van Middan Rusland over het algemeen goed hier en daar zelfs mtstekend tn bevredigend in 9 gouvernementen nergens ia hy bevredigend te noemen Het uitzaaian van bat zomergraan heeft onder gtmatige omstandigheden plaat Ofschoon men aanvankeiyk enige vrees koaitard tan opdohU tu da ontwikkaUsg van de gewaaaan in de oostaiyke gouvernementen waar behoeften aan regen bestond valt tot dusver echter nergens eenige schade te eonstateeren Het Argentgnsche gouvernement raamt den maïaoogst daar te land op 4 951 000 ton hetgeen ongeveer 40 pCt meer is dan de productie van verleden jaaj en nog 11 pCt meer dan de opbrengst van den oogst in 1903 04 die tot dusver een record vormde Stadsnieuws GOUDA 10 Mei 1906 De heer W F Conmou te Gouda is benoemd tot onderwgzer aan de Chr school te Kamperland Zeeland Aan den le luit W Scherpenbugzen van bet 4e reg inf alhier is met ingang van 16 Mei 1906 op zgn aanvrage onder toekenning van pensioen eervol ontslag nit den militairen dienst verleend het bedrag van dat pensioen is vastgesteld op f 1243 a jaars en benoemd bg het reserrepersoneel der landmacht mede met ingang van 16 Mei 1906 tot reserve le lnit by het 4e reg inf de IeInit W Scherpenhnyzen voornoemd Dinsdagmiddag ontstond door onbekende oorzaak brand in een hooiberg van den laudboswer P Klapwyk onder Moercapelle De hooiberg brandde tot aan den grond toe af De woning is gespaard gebleven ScHOONHovEii Woensdagmorgen Ut ure werd de openbare school Ie soort 4 ezocht door een Commissie nit Gedeputeerde Staten en drie leden van 1 Qeneesknndig Staatstoezicht benevens B en W van Schoonhoven Vele ouders waren opgekomon om bg Gedeputeerde Staten hun bezwaren tegen do bestaande inrichting in Ie brengen Het hoofd der school en de onderwgzers lieten mede hnn bezwaren gelden Aan bet slot van de zitting dood da heer Schalg namens de ouders een beroep op den steun van Gedeputeerde Staten om eindelgk eens een eind te maken aan deze lydenageschiedenia om de kinderen van Schoonhoven niet langer in zulke lokalen te bergen Om 1 uur was de zitting geëindigd Later zal in den Haag deze kwestie van het sluiten der school op 25 Juli a s in openbare zitting behandeld worden Stellig zullen de ouders ook daar niet ontbreken Een vrouw te Krimpen a d Lek zag een rokje in het water dryven greep het en trok haar eigen dochtertje in bewusteloozen toestand nit het water op Aan den heer W Verhoeff Jr die op de fiets voorbykwam en dr Mars wiens hulp onmiddeiiyk werd ingeroepen is het na ongeveer een unr mogen gelukken de levensgeesten bg het kind weder op Ie wekken ZzvMHuizïH 9 Mei Bg de heden morgen alhier gebonden stemming voor dökgraaf van den Tweemanspolder is gekozen de heer S Paul met 225 stemmen De heer W van Dorp verkreeg 70 stemmen en werd benoemd tot heemraad de heer S Bos met algemeene stemmen rr Amsterdam 8 Mei 1906 Als nieuw Ingekomen wgzigingan van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRA AGD Aand Geldersche Credietver 167 pCt Ned Bankinstelling van Waarden belast met vrncbtgebruik enz 140 Landbouw My Tjiionrenh 45 Cultuur Mg Troeneng 16 Zuid Holl Bloembollenk en export My C G vander Hoef en Co Offerte My V Zwavelzuurbereiding 104 pCt Pref aand Suikerfabriek Poerwo kerto 115 Gew aand Suikerfabriek Poerw kerto met Bew v Deelgerechtigdheid 125 Aand de Kleine Coirant Nieuws van den Dag 975 7 Mg V Levonsverz 5 Nederland sche Hervert My 90 Leidsche Duinwaterl My 140 Tilburgacha WaterI Mn 78 Opr aand Javasche Cultuur My f 80 Winstaond Koninkiyke Paketvaari 570 AANGEBODEN Aand Naderl Bankinstalling v Waarden belast met Vmehtgobr enz 150 pCt NederUndsch Indische Cre diet en Bankvereeniging 62 i Centrale Hypotheekbank 90 Landbouw Maatschappg Tjiseorenh 50 öaw aud Oranje Naaiaa Veem 10 Stoomspinnerij Twentht 98 Aand Sloomwevery Nyverheid 82 Maatschappg de Katholieke Illustratie Bod Zuid Hollandsche Boek en Handelsdrnkkerg f 250 Bod Hollan Gulf Stoomvaart Maatschappg 35 pCI Spoorweg Maatschappg Almelo Salzbergen 133 Malanga Stoomtram Maat schappg 62 Oester Stoomtram Maat schappg 111 Gew aand Stoomtram Maatschap pg Oldambt Pekela Bod Obllg Haagsche Maatschappg van Onroerende Goedoren 80 Aand Haagsche Assnrantie Compagnie V Brand enz van 1805 niet volgest Bod Nationale Levensverzeke riugsbank 385 Nederl Stoomvisscherg 70 Upr land Javasche Cnltunr Mg f 85 Mg tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor 126 Nederlandsch Indische Exploratie Mg 18 Amsterdam 8 Mei 1906 Volgons het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 8 Mei door tuaschenkorost dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Groningsche Hypotheekb v Nederland 20 fCt gestort Ex Div 1905 105 pCt Cultuur Mg Kali Tello 40 Landbouw Mg Tjisenreuh 0 West Jara Kina ultunr Mg 75 Inkomsten Oblig Mgn Mg Toeval 20 Aand Mgnb Mg Tolok 120 125 Mg V Zwavelznnrbereid 104 Diamantslijperg Mg 110 de Kleine Courant Nieuws van den Dag 1000 5 pCt Oblig üilg Mg Nederland 6 4 pCt Oblig Bouw Mg tot het verkr van Eigen Woningen 95 Pref aand Eerste Ned Mg tot Verzekering van Risico inLotergen 80 Aand ollandia Hol fabriek v Melkprod en Voedingsm 140 141 3 pCt Oblig Provincie Noord Holland 1903 98 Opr aand Javasche Cultuur MiJ F 85 Opr aand Maatschappg tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor F 110 Maatschappg tot exploitatie van Slaatsspoerwegen 150 Nederlandsche Amerikaan sche Stoomvaart Mg 185 Opr aand Nederlandsch Indiscbo Exploratie Maats 1 20 Levensverzekering My Arnhem 5 4 pCt Oblig Vereeniging tot Christeiyko Verzorging van Krankzinnigen in Nederland 96 pCt Aand Zeksrheidfonds van de Onderlinge Levensverzekering vanEigen Hulp 96 UARKTBEBICHTEfsT GOUdft 10 Mei 1906 GRANEN Oe raarkt had heden een flauw verloop met weinig saken Tarwe Zeeuwsche 7 75 i 8 10 Mindere dit 7 25 i 7 60 Afwijkende 6 15 a 6 60 Polder 6 50 d 7 20 Rogge Zeeuwsche 5 60 a 5 90 Polder 5 25 i 5 75 Bulteniandscl per 70 kilo ii 4 Gerst Wiatet 4 Zomer i £ be alier 6 25 i 6 75 Buitenl voergerat per 65 kilo 4 30 a 4 80 Haver per hectoliter 4 A 4 75 Per 100 kilo 9 25 k 9 80 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 7 25 X 8 Kanariezaad 10 50 a 12 50 Erwten Kookerwten 41 Buitenlandsche voercrwten per 80 Kilo 6 60 4 6 90 Boonen bruine Boonen io 50 4 12 Witte tioonen 4 Paarden boonen 8 a 8 ao Duiven boonen 8 75 4 925 Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaanache 5 60 4 5 75 Kleine ronde 7 50 4 7 75 Veemarkt Sfelkvee goede aanvoer handel vlug m zeer hooge pr Vette vai kens weinig aanvoer handel flauw 24 4 26 ct per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 19 4 20 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 1 50 J4 f i tp per week Vette Schapen wein aanvoer handel vrijw ƒ 4 4 30 Lamineren goede aanvoer handel vrijw 9 4 14 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 9 4 11 Graskalveren red aanvoer handel geen ƒ a Pokkalveren 8 4 17 Raas aangevoerd 88 partijen handel vliig ie kwal 27 4 ƒ 28 2de kwal 24 a 26 Zwaardere hooger Koordholtansche 39 Boter 4612 stukken van half K a Handel vlug Goeboter 1 20 4 ƒ i 25 Weiboter 4 1 05 4 1 15 VËESCHEIDENHEID Bestrgding van het alcoholisme Te Berlijn ia aone Internationale Vereeniging tot bestrgding van het alcoholiame tot stand gekomen waartoe een dertiental 91a tigheidsvereenigingen uit Dnitschland Oostenriik Hongarge Zwitserland Frankrgk Belgié Nederland Denemarken Noorwegen en Rusland zgn toegetreden De Internationale Vereeniging zal door den arbeid van een permanent bureau worden voorgelicht dat voorloopig te Beriyn 13 gevestigd In het bestuur zgn gedelegeerden uit alle genoemde staten opgenomen die een comité hebben aangewezen bestaande uit da heeren senaats president dr Von siranss und Tornay voorzitter ds Gonsor secretaris en de geheime regeeringsraad dr Sacher penningmeester allen te Cerlgn en de heoren Millict Zwitserland baron Prarak Oostenrgk Kiar Noorwegen en dr Rnysch Nederland aan wolk coraitf gedurende do eerstvolgende drie jaren de leiding der zaken is opgedragen Bg den intocht tan keizer Cormanicua to Utrecht zal natuarlgk ouk een Oermaansche wichelares zgn op een wagen door heilige ossen getrokken De veehandelaar A Megor te Tiel is er in gedaagd te voldoen aan de opdracht om daarvoor in Golderlaiid vier ge eel witto ossen zelfs de horens zgn wit aan te knopen Het zjin zeer mooie dieren die na veel moeite werden bgoengokrogen en nu nog voor het doel moeten worden gedresseerd Voor de wedrennen zgn nog weer 11 nieuwe paarden uit Lilhnnon aangekocht de dieren zagen er goed uit en bleken volstrekt niet door do reis goledeu to hebben In t geheel is de fecitcommissio thans in t bezit van 47 paarden Do zegewngens zyn gemaakt door de firma Kohier te Zutpben Hel circus zal 5üü tocBchonwer kunnen bevatten De Koninginnen en de Prins lieüben do hoop uitgesproken bg gelegenheid van do feesten de Romeinache wagenrennen te zullen hgwonen BEÏÏRS VAK EOTTEEDAM VRIJDAG 13 APRIL L K H K Stantdeemnqfn PoKTOtijLi Oblig Be Serie Ir PH 3 59 Db ig 3e Serie Ir 2500 3 59 RusLiSD Iwang Üonibr Obligatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 or iij BiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schold Rccepis I 100 1 241 1 Hijpothttk BankfnPandb idem idem 4 9 J Paudb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrecblsehe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem GroningerSchoepsHypb 4 100 Pandb Nodorl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheops Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw 1 Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 9 i Pandb Nationale Hypb 3 US Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 1001 Spoorwfghenintfen Itilie Oblig Zaid ltaliaanscba Spw Mg A 3677 My tot Expl Laan vanMeordervoort 1902 8il Primielfeninqtn bvLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sclieepvaart Maalteliappijtn Aand Holland OnlfStv Mg 3 De Nouveautó s IN Manlela KindnrinaDtul Cüstunies Ulousun Hokken Japonstoffen J l Fff i a j rj jrrfAt zgn in groeten voorraad lot de meest concnrreerende prgzcn gearriveerd Aanbevelend Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Mei Cornelia ouders W Gravestegn en AV P C van Willigen Hendrika Maria ouders H Sprugt en A Pardoel 9 Jacobus onderk C Heg en G E van den Berg Julianus Hnbertus Maria ouders H P H van den Heuvel en A A M Scheefhals Cornolis ouders C Oudgk en M van Vegten Leendort ouders J Piket on M Klopper OVERLEDEN 9 Mei J G van Gent U m D van dor Poorten wed A Mok 77 j GEHUWD 9 Mei G van der Leest en M J van Vliet E van der Veer en H Sevenhoven L H T E Muntinghe en Jonkvr S L Mager ReeuarUk GEBOREN Margaretha Maria en Potronella Maria ouders M Hogonelst en W van Doorn Theodoras Adrianas onders C Baars on J van der Weyden ADVi RTEi TIËN V De Heer en Mowouw H VANDEN HEUVEL Scii raii 8 geven kenuisvanda geboorte van een Zoon Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman Si Ektèpho Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Cliiltenn Malleret OHO Petit Bonrgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haul Santernos 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nicrsteiner 0 72 Rlidoshcinier 1 08 Oode Boode Portwyn 108 Extra oude Rooilc l orlwgn 1 44 Oude Witto Portwyp 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 0 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BKi LAnDi por Liter 117 Prijtten netto t eonlant DEPOT TEQODDA bij F J J BOON VAfi OSTiDE POLAZ A Spuch de la Pardo Me j pciitistes van Aiiisterilaiii zullen ix DONDERDAG 10 MEI en vervolgens elke DONDERDAG van 10 5 uur by don Heer J SCIIRËliDER Hoogc Gouwe C 104 U fmk to spreken en ook aan hnis te ontbieden zyn voor bet plaatsen van KUNSÏTANDEN en GEBITTEN volgens het nioowstesysteem KÜNSÏTANDEN van af f 1 50 per tand GBHEELE GEBITTEN van al I 30 KUNSTTANDEN met en zonder verhcmellcplaat onmerkbaar in het Arngen van af f 2 50 per tand me t 5 jaar Bchriflelgke garantie Deze tundon zgn van kleur gelgk on zitten oven vast als echte tanden Tandheelkundige behandeling gelieel irljnloof Inlichtingen kosteloos Ook aan hnis to ontbieden Wild eii Qevogelle Van al keden en verder dagelgks veracli verkrggbaor Braadknikens Soepkippi n Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wildo Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoondors Reovleescli enz enz tegen de meest sterk concnrrocrend prgzen Punklnar schoongemaakt frnneo door geheel Nederland Aanbevelend T OÜXTKLIHU Poelier OoBlerstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intero No 2031